Till användare av strålning Till användare av strålning

Till användare av strålning

Till användare av strålning

Krav på användningen av strålningsalstrande apparater

Krav på användningen av strålningsalstrande apparater

STUK utfärdar acceptanskraven för användning av strålningsalstrande apparater. Med acceptanskrav menas de minimikrav som ställts på apparaturens prestanda, det vill säga acceptansgränser som är de strängaste åtgärdsgränserna vid användning av apparaterna.

På strålningsalstrande apparater och radioaktiva ämnen tillämpas utöver EEG-avtalet och produktdirektiv också fördraget om upprättandet av Europeiska atomenergigemenskapen (EURATOM), på basis av vilket det har utfärdats direktiv gällande användning av strålningsalstrande apparater och radioaktiva ämnen.

Av de direktiv som utfärdats med stöd av Euratom-fördraget är de viktigaste rådets direktiv 96/29/Euratom om fastställande av grundläggande säkerhetsnormer för skydd av arbetstagarnas och allmänhetens hälsa (ett så kallat Basic Safety Standards-direktiv eller BSS-direktiv) och rådets direktiv 97/43/Euratom om skydd för personers hälsa mot faror vid joniserande strålning i samband med medicinsk bestrålning (ett så kallat Medical Exposure-direktiv eller MED-direktiv).

I BSS-direktivet presenteras förfarandet för förhandsgodkännande och övervakning av strålningsalstrande apparater och radioaktiva ämnen. Också i MED-direktivet ges krav på användning och övervakning av radiologisk utrustning. BSS-direktivet har verkställs i Finland genom ändring av strålskyddslagen (1142/1998) och genom ändring av strålskyddsförordningen (1143/1998). MED-direktivet har verkställts med social- och hälsovårdsministeriets förordning (423/2000). Också i Strålsäkerhetscentralens ST-direktiv ges detaljerade anvisningar.

Enligt strålskyddslagen (592/1991) krävs för användning av strålning ett säkerhetstillstånd som beviljats av Strålsäkerhetscentralen, om inte verksamheten är befriad från kravet på säkerhetstillstånd. Strålsäkerhetscentralen ger med stöd av strålskyddslagen allmänna anvisningar om säkerheten vid användning av strålning och vid övrig strålningsverksamhet, strålsäkerhetsanvisningar (ST-direktiv). Den som bedriver strålningsverksamhet ansvarar för att verksamheten är säker. Verksamhetsutövaren är skyldig att sörja för att strålskyddslagen och de bestämmelser som utfärdats med stöd av denna följs och att den säkerhetsnivå som krävs i dessa förverkligas och upprätthålls.

STUK utfärdar acceptanskraven för användning av strålningsalstrande apparater. Med acceptanskrav menas de minimikrav som ställts på apparaturens prestanda, det vill säga acceptansgränser som är de strängaste åtgärdsgränserna vid användning av apparaterna. Senast då acceptansgränsen, det vill säga åtgärdsgränsen för prestanda, överskrids måste man vidta åtgärder för att reparera apparaten och återställa prestanda till en godtagbar nivå eller vid behov ta apparaten ur drift.

Acceptanskraven är inte gränsvärden för apparaternas optimala prestanda och i regel är de inte heller toleransvärden enligt internationella apparatstandarder. Vid införskaffande av nya apparater, mottagningskontroller och likaså vid kvalitetskontroll under användning bör verksamhetsutövare tillämpa strängare kriterier som kan basera sig till exempel på apparatspecifikationer eller toleransvärden som föreslagits i apparatstandarder.

KONTAKTUPPGIFTER

Användning av strålning i hälsovården
Telefon 09 759 88 246
Användning av strålning inom industri
Telefon 09 759 88 246
Tandröntgenundersökningar
Telefon 09 759 88 520 eller 09 759 88 300
Röntgenundersökningar av djur
Telefon 09 759 88 246