Till användare av strålning Till användare av strålning

Till användare av strålning

Till användare av strålning

Anlitande av strålsäkerhetsexpert (STA)

Anlitande av strålsäkerhetsexpert (STA)

Enligt 22 § i strålsäkerhetslagen ansvarar verksamhetsutövaren för strålsäkerheten i sin verksamhet och är under vissa förhållanden skyldig att anlita en strålsäkerhetsexpert i syfta att förverkliga säkerheten.

Om verksamhet till sin natur är sådan att den i enlighet med 32 § i strålsäkerhetslagen kräver säkerhetstillstånd ska verksamhetsutövaren anlita en strålsäkerhetsexpert för att planera, genomföra och övervaka arbetstagarnas och allmänhetens strålskydd. Detta gäller inte strålningsverksamhet som varken orsakar yrkesmässig exponering, exponering av allmänheten eller potentiell exponering.

Enligt strålsäkerhetslagen och dess rättsakter:

  • Verksamhetsutövaren ska i ledningssystemet ange tillräckliga uppgifter om hur anlitande en strålsäkerhetsexpert har ordnats.
  • I krävande strålningsverksamhet ska strålsäkerhetsexperten intensivt medverka i verksamheten.
  • Anlitande av en strålsäkerhetsexpert kan i strålningsverksamhet med låg risk begränsas till begäran om råd vid behov eller framhävas till exempel då strålningsverksamheten inleds.
  • Det är verksamhetsutövaren som ansvarar för att en verksamhetsmodell som lämpar sig för strålningsverksamhet och som uppfyller kraven anläggs.

Verksamhetsutövaren är inte skyldig att namnge en strålsäkerhetsexpert i sitt ledningssystem eller som del av sin ansökan om säkerhetstillstånd.

I strålsäkerhetslagen bestäms inte hur avtalet eller arrangemanget ska se ut som verksamhetsutövarens och strålsäkerhetsexpertens samarbete baserar sig på.

Strålsäkerhetscentralen STUK övervakar som en del av tillståndsprocessen eller i samband med övervakningen under pågående verksamhet att verksamhetsutövarna anlitar strålsäkerhetsexperter i den omfattning som det stadgas om. Verksamhetsutövaren ska kunna visa att han eller uppfyller kraven.