Till användare av strålning Till användare av strålning
Till användare av strålning

Säkerhet inom strålningsverksamhet

Säkerhet inom strålningsverksamhet

Verksamhetsutövaren ansvarar för säkerheten vid användning av strålning. Strålningsverksamhet ska planeras så att strålningsexponeringen är så liten som möjligt.

Harmaa tietolaatikko "Till användare av strålning" -internetsidorna förnyas

"Till användare av strålning" -internetsidorna förnyas

Målet för uppbyggandet och förnyandet av innehållet är att internetsidorna blir lättare att använda. Förnyelsen av internetsidorna blir färdigt under sommaren 2020. Innehållet på de svenskspråkiga sidorna är för tillfället inte samma som på de finskspråkiga sidorna.

Vi beklagar eventuella störningar som arbetet kan orsaka.

Osion etusivun tekstinosto Principer för strålskydd

Principer för strålskydd

Strålskyddets målsättning är att skydda människorna, samhället, miljön och kommande generationer mot strålningens skadeverkningar.

Osion etusivun tekstinosto Planering av verksamheten

Planering av verksamheten

Strålningsverksamhet ska planeras så att strålningsexponeringen är så liten som möjligt. Under planering av verksamheten ska också ett kvalitetsledningssystem för användningen av strålning upprättas.

Osion etusivun tekstinosto Vem ansvarar för användningen av joniserande strålning?

Vem ansvarar för användningen av joniserande strålning?

Enligt strålsäkerhetslagen (859/2018) ansvarar verksamhetsutövaren för säkerheten vid användning av strålning.

Osion etusivun tekstinosto Säkerhetstillstånd

Säkerhetstillstånd

För användning av strålning måste man ansöka om ett säkerhetstillstånd. Användning av strålning avser all slags verksamhet förknippad med strålkällor, till exempel handel med strålkällor samt tillverkning, underhåll, reparation, införsel och utförsel av strålkällor. Strålkällor är röntgenapparater och radioaktiva ämnen samt apparater som innehåller dessa.

Osion etusivun tekstinosto Ledningssystem för strålningsverksamhet

Ledningssystem för strålningsverksamhet

I verksamhet som kräver säkerhetstillstånd ska verksamhetsutövaren ha ett ledningssystem som satts upp skriftligen. I ledningssystemet definieras uppdrag som har betydelse för strålsäkerheten och ansvarsfördelningen. Ledningssystemets innehåll och omfattning varierar enligt vilka verksamheter innehållande klasser för strålningsexponering och strålkälla säkerhetstillståndet omfattar.

Osion etusivun tekstinosto Skydd av arbetstagare

Skydd av arbetstagare

Övervakning av strålningsexponering och hälsokontroll utgör en del av skyddet för arbetstagare.

Osion etusivun tekstinosto Strålskärmning av utrymmen

Strålskärmning av utrymmen

Strålskärmningen av användningsutrymmen för strålningsalstrande apparater och radioaktiva ämnen ska planeras och konstrueras så att användningen av strålning inte orsakar fara. Redan under planeringen ska apparaternas eller källornas driftsbelastning och -sätt iakttas och man ska se till att strålningsalstrande apparater och radioaktiva ämnen inte hamnar i besittning av obehöriga.

Osion etusivun tekstinosto Strålningsalstrade apparater och kvalitetskontroll

Osion etusivun tekstinosto Tillsynsmyndigheter för användning av strålning

Tillsynsmyndigheter för användning av strålning

Strålsäkerhetscentralen (STUK) övervakar att strålskyddslagen och de föreskrifter och bestämmelser som getts med stöd av denna följs. Delvis övervakas användning av strålning och säkerheten av strålkällor vid sidan av STUK också av andra tillsynsmyndigheter, till exempel Valvira och Tullen.

Osion etusivun tekstinosto Utbildning

Osion etusivun tekstinosto Föreskrifter