Till användare av strålning Till användare av strålning
Till användare av strålning

Transport av radioaktiva ämnen

Radioaktiva ämnen bildar klass 7 i lagstiftningen om transport av farliga ämnen. Transport av ett radioaktivt ämne utgör enligt strålsäkerhetslagen användning av strålning. Dessutom behövs ett säkerhetstillstånd som beviljas av Strålsäkerhetscentralen (STUK) för landsvägs- och järnvägstransporter av slutna strålkällor med hög aktivitet.

STUK bland annat kontrollerar transportarrangemang och godkänner transportförpackningar och transporter med specialarrangemang. Som transport räknas samtliga åtgärder som ingår i eller utförs i samband med transporten av radioaktiva ämnen. Dessa är till exempel

 • planering, tillverkning, underhåll och reparation av förpackningen;
 • förberedande, sändande, lastande och transporterande av laster och kollin som innehåller radioaktiva ämnen;
 • tillfälliga avbrott i färden på grund av transportförhållanden;
 • lossning och mottagning på destinationen.

Regler gällande transport

Strålsäkerhetscentralen övervakar transporter av radioaktiva ämnen i huvudsak med stöd av lagstiftningen om transport av farliga ämnen (TFÄ-lagen) och strålsäkerhetslagen.
 
När det gäller transporter över statsgränserna tillämpas även internationella avtal: ADR-avtalet (landsvägstransporter), RID-avtalet (järnvägstransporter), ICAO-TI (tekniska föreskrifter för lufttransporter) och IMDG-koden (sjötransporter).

STUK har gett ut handboken Radioaktiivisten aineiden kuljetus (Transport av radioaktiva ämnen, 2012). I handboken finns grundläggande information om kraven som ställs på transporter ur olika transportparters synvinklar. Till transporter av radioaktiva ämnen förknippas också skyldigheter gällande skyddsarrangemang. Dessa beskrivs i handboken Turvajärjestelyt radioaktiivisten aineiden tiekuljetuksissa (Skyddsarrangemang vid vägtransport av radioaktiva ämnen, 2015). Båda handböckerna är skrivna ur perspektivet för vägtransporter, men de grundläggande principerna gäller även för andra transportformer (sjö- och lufttransporter).

Internationella atomenergiorganet (IAEA) har publicerat flera handböcker om transportföreskrifter. Dessa finns tillgängliga på IAEA:s webbplats på engelska.

Transporter som förutsätter säkerhetstillstånd

Enligt 49 § i strålsäkerhetslagen är transporter av radioaktiva ämnen befriade från säkerhetstillstånd, med undantag av landsvägs- och järnvägstransport av slutna strålkällor med hög aktivitet.

Dessutom ska den som transporterar en strålkälla enligt 72 § i strålsäkerhetslagen underrätta Strålsäkerhetscentralen om transporten av en sluten strålkälla med hög aktivitet som kräver säkerhetstillstånd innan transporten utförs eller strålkällan anländer till Finland.

Noggrannare anvisningar om säkerhetstillståndsförfarandet och utförandet av anmälningspraxis för transporter presenteras på sidan Transport av slutna strålkällor med hög aktivitet.

Säkerhetsrådgivare

Alla aktörer som regelbundet utövar transport av farliga ämnen ska utnämna en säkerhetsrådgivare. Säkerhetsrådgivaren har till uppgift att följa och styra transportverksamheten och utarbeta metoder med vilka uppgifterna i samband med transport av farliga ämnen kan utföras på ett så säkert sätt som möjligt. I rådgivarens uppgifter ingår också bland annat rådgivning och övervakning av att föreskrifterna följs inom företaget. Säkerhetsrådgivaren godkänns genom ett speciellt prov som ordnas av Transport- och kommunikationsverket (Traficom).

Utbildningsplikt inom transport

Verksamhetsutövaren ska se till att alla arbetstagare som deltar i strålningsverksamheten, eller vars uppgifter på annat sätt kräver särskild kunskap om strålskydd, har lämplig behörighet, strålskyddsutbildning och nödvändig förtrogenhet med arbetsuppgifterna.

Verksamhetsutövaren ska även se till att arbetstagare som deltar i strålningsverksamhet får tillräcklig och regelbunden fortbildning i strålskydd. Närmare bestämmelser om regelbunden fortbildning i strålskydd och om utbildningens innehåll återges genom Social och hälsovårdsministeriets förordning. 

Verksamhetsutövaren ska individuellt för varje arbetstagare dokumentera den strålskyddsutbildning i arbetet som ligger på verksamhetsutövarens ansvar att erbjuda.

Behörigheter vid transporter

Vid landsvägstransporter ska föraren av radioaktiva ämnen i regel ha ett ADR-körtillstånd som täcker radioaktiva ämnen.

I vissa fall kan ADR-körtillståndet för radioaktiva ämnen ersättas med en så kallad grundläggande utbildning. Förarna måste dock ändå få lämplig och tillräcklig utbildning i enlighet med arbetsuppgifterna om kraven gällande transport av radioaktiva ämnen. Utbildningen ska ge dem tillräckliga kunskaper om de strålningsrisker som är förknippade med transport av radioaktiva ämnen. Den grundläggande utbildningen ska bekräftas med ett intyg utfärdat av arbetsgivaren.

Om en försändelse förbereds för lufttransport ska till exempel förpackaren och avsändaren ha speciell behörighet för lufttransport av radioaktiva ämnen.

Mer information om körtillståndet och utbildningen fås av Traficom.

Ledningssystem

De som deltar i transporterna ska ha ett ledningssystem, som då det efterföljs säkerställer till exempel att personalens utbildning är uppdaterad och att de förpackningar som tillverkats och används är kravenliga. Ledningssystemet ska till tillämpliga delar omfatta samtliga transportåtgärder. Eftersom användning av strålning ofta är del av en mer omfattande verksamhet, är det ändamålsenligt att frågor som rör strålsäkerheten är integrerade som en del av ledningssystemet för hela verksamheten.

IAEA:s handbok TS-G-1.4 The Management System for the Safe Transport of Radioactive Material är mycket omfattande och som sådan inte nödvändigtvis lämplig för verksamhetsutövaren. Man kan dock använda tillämpliga delar av handboken.

Strålskyddsprogram

Verksamhetsutövaren ska ha ett strålskyddsprogram för säkerställande av arbetstagarnas och befolkningens strålsäkerhet. Strålskyddsprogrammets omfattning och noggrannhet beror på transportverksamhetens omfattning och den kan exempelvis vara en del av ledningssystemet.

I Traficoms föreskrift om landsvägstransporter (TRAFICOM/82133/03.04.03.00/2019 , bilaga A, punkt 1.7.2) anges minimikraven för ett strålskyddsprogram. De åtgärder som beskrivs i programmet och deras omfattning ska stå i proportion till strålningsexponeringen storlek och sannolikhet.

Strålskyddsprogrammet ska minst omfatta:

 • anvisningar för att minimera strålningsexponering
 • vid behov dosövervakning eller övervakning av arbetsförhållanden (för strålningsarbetare)
 • arbetstagarnas utbildning
 • vid behov åtskiljning av kollin under transport.

IAEA har publicerat en anvisning för innehållet i strålskyddsprogrammet, TS-G-1.3 Radiation Protection Programmes for the Transport of Radioactive Material. Baserat på anvisningarna omfattar strålskyddsprogrammet i regel följande avsnitt:

 1. Tillämpningsområde inom företaget
 2. Roller och ansvarsfördelning inom företaget
 3. Dos som arbetet medför
 4. Dosrestriktioner som tillämpas/optimering av dosen
 5. Ytkontaminationsmätningar
 6. Separation av kollin till exempel vid tillfällig lagring
 7. Anvisningar för nödsituationer
 8. Utbildning
 9. Kvalitetssäkring

Oftast behöver inte alla ovan nämnda teman behandlas om stråldoserna som transportverksamheten medför för arbetstagarna är låga. Det är företagets uppgift att uppskatta dosen. Vid behov måste uppskattningen kunna motiveras för tillsynsmyndigheten, som till exempel STUK.

Mer information om dosuppskattning kan begäras av företagets säkerhetsrådgivare eller av STUK.

I tabellen nedan anges de element som ingår i strålskyddsprogrammet utgående från den stråldos som arbetstagarna utsätts för. Tabellen utgår från IAEA:s anvisning.

Avsnitt Den anställdas årliga stråldos som beror på arbetet
  Under 1 mSv 1 mSv–6 mSv Över 6 mSv
Tillämpningsområde Ja Ja Ja
Roller och ansvarsfördelning inom företaget Ja Ja Ja
Dos som arbetet medför Dosuppskattning behövs inte Övervakning av arbetsförhållandena eller individuell dosövervakning Individuell dosövervakning
Dosrestriktioner som tillämpas / optimering av dosen Endast enkel optimering av dosen, till exempel arbetssätt Ja Ja
Ytkontaminationsmätningar Ska övervägas Ska övervägas Ska övervägas
Separation av kollin till exempel vid tillfällig lagring Tillämpas endast om man transporterar kollin i kategorierna I-, II- eller III-gul
Anvisningar för nödsituationer Ja Ja Ja
Utbildning Ja Ja Ja
Kvalitetssäkring Ja Ja Ja

 

Även om tabellen har anteckningen ”Ja”, avgörs det utifrån företagets transportverksamhet hur omfattande avsnittet behandlas. Det kan räcka med ett kort omnämnande, men detta måste kunna motiveras till tillsynsmyndigheten. I IAEA:s anvisning finns exempel på innehållet i strålskyddsprogrammet för olika aktörer inom transportbranschen. Det rekommenderas att IAEA:s anvisningar utnyttjas i tillämplig utsträckning vid utarbetandet av strålskyddsprogrammet.