Till användare av strålning Till användare av strålning
Till användare av strålning

Radioaktivt avfall och utsläpp vid användning av öppna strålkällor

Strålsäkerhetscentralen har med stöd av strålsäkerhetslagen (859/2018) utfärdat en föreskrift om radioaktivt avfall och om utsläpp av radioaktiva ämnen i användningen av öppna strålkällor (STUK S/2/2019).

Föreskriften anger kraven på märkning av avfallsförpackningar och bokföring när det gäller det radioaktiva avfall som uppstår vid användning av öppna strålkällor samt fastställer friklassningsnivåerna. Avfallsförpackningarna ska märkas så att de kan hanteras på ett säkert sätt och avfallet ska bokföras. Friklassningsnivåerna i föreskriften grundar sig på aktiviteten hos de nuklider som avfallspartiet innehåller och nuklidernas frigränser. Om aktiviteten hos avfallet är lägre än friklassningsnivån räknas avfallet inte som radioaktivt avfall och kan överlåtas för återvinning av avfall genom förbränning eller bortskaffande i enlighet med avfallslagen (646/2011).   

De utsläpp som användningen av öppna strålkällor medför ska kunna motiveras. De sammanräknade utsläppen per nuklid och den tidsmässiga variationen i utsläppen ska bokföras så att det kan påvisas att gränsvärdena för utsläppen har iakttagits. Uppgifterna om utsläppen ska lämnas till Strålsäkerhetscentralen en gång per kvartal. Gränsvärdena för låga utsläpp bestäms utifrån aktiviteten hos nukliderna och frigränserna för dessa.

Med en öppen strålkälla avses en strålkälla med radioaktivt innehåll, vars konstruktion eller egenskaper inte hindrar det radioaktiva ämnet från att sprida sig i omgivningen. Användningen av öppna strålkällor förutsätter ett säkerhetstillstånd som beviljas av Strålsäkerhetscentralen. Det finns 15 gällande tillstånd till användning av strålning inom industrin, 52 gällande tillstånd till användning av strålning inom forskning och 25 gällande tillstånd till medicinsk användning av strålning.

Kontaktuppgifter

Användning av strålning i hälsovården
Telefon 09 759 88 246
Användning av strålning inom industri
Telefon 09 759 88 246