Till användare av strålning Till användare av strålning

Till användare av strålning

Till användare av strålning

Uusi Lasershower som kräver säkerhetstillstånd av STUK

Tillstånd för lasershower måste ansökas från Strålsäkerhetscentralen (STUK).

Användningen av en högeffektlaser (laserkategorierna 3B och 4) som ljuseffekt, reklam, konstverk eller annat jämförbart presentations- eller spelmaterial kräver ett tillstånd från STUK ifall allmänheten kan vistas på apparatens användningsplats eller i det utrymme där laserstrålarna färdas. Tillstånd beviljas ifall utrustningen som används är kravenlig och verksamheten kan utföras på ett säkert sätt. STUK kan bifoga nödvändiga villkor till tillståndet för att garantera säkerheten och möjliggöra övervakning, som exempelvis en inspektion relaterad till tillståndsärendet.

Det eftersträvas att tillståndsansökningarna behandlas inom 30 dagar. Tillståndet och därtill hörande inspektion är avgiftsbelagda, och de avgifterna som uppbärs fastställs i Social- och hälsovårdsministeriets förordning om avgifter som ska uppbäras för Strålsäkerhetscentralens prestationer. Tillsynsavgifterna för ett tillsvidare ikraftvarande tillstånd fastställs i strålsäkerhetslagen.

Tillståndsinnehavaren ska senast fem dagar före apparatens avsedda användningstid meddela till STUK den information om användningen av en högeffektslaser som fastställs i förordning STUK S/10/2021.

I enlighet med luftfartslagen måste en verksamhetsutövare som planerar utomhuslaserverksamhet meddela Fintraffic Lennonvarmistus Oy om den planerade laserverksamheten, som sedan utför en bedömning av laserns påverkan på flygtrafiken. Fintraffic Lennonvarmistus Oy utfärdar ett utlåtande på kundens begäran. Förfrågan ska inlämnas till Fintraffic Lennonvarmistus Oy 10 veckor före den avsedda laseranvändningen.