Till användare av strålning Till användare av strålning
Till användare av strålning

Information för professionella inom skönhetsbranschen

I tjänster inom skönhetsvård, där man använder icke-joniserande strålning, ska verksamhetsutövaren se till att tjänsten inte medför fara för någons hälsa. Behandlingarnas säkerhet är alltid på tjänsteleverantörens ansvar.

Behandlingarnas säkerhet utvärderas i första hand enligt den strålning som apparaten producerar. Det är inte tillåtet att använda för effektiva skönhetsapparater utanför hälso- och sjukvårdsenheterna. Professionella inom skönhetsbranschen bör noggrant bekanta sig med innehållet på den här sidan innan de tar beslutet om att skaffa en strålande behandlingsapparat.

Flera kosmetiska behandlingar grundar sig på strålning av huden eller kroppen. Strålningstekniker som används är bland annat laser, radiofrekvent elektromagnetisk strålning (RF, eng. radio frequency), pulserande ljus (IPL, eng. intense pulsed light), ultraljud, infraröd strålning och ultraviolett strålning. Behandlingar utförda med effektiva apparater medför risk för bland annat brännskador och ärrbildningar.

Enligt § 5 i (920/2011) ska verksamhetsutövaren med den omsorgsfullhet och yrkesskicklighet som förhållandena kräver säkerställa att konsumtionsvarorna eller konsumenttjänsterna inte medför fara för någons hälsa eller egendom. Behandlingarnas säkerhet är alltid uttryckligen på tjänsteleverantörens ansvar.

Anskaffning av en strålande skönhetsapparat och bedömning av exponeringen

Anskaffningen av en apparat som används för skönhetsvård kräver noggrannhet och det är skäl att försäkra sig om apparatens strålsäkerhet innan anskaffningsbeslutet. Den strålning som apparaten utger får inte överskrida gränsvärdena för exponeringen av befolkningen i lagstiftningen. En för effektiv behandlingsapparat kan förses med användningsförbud. Inköp av strålningsapparat för skönhetsvård och bedömning av exponering

Genom lagstiftningen strävar man efter att garantera säkerhet vid användning av strålning. När det gäller skönhetsbehandlingar som utnyttjar icke-joniserande strålning begränsas strålbelastningen på kroppen med hjälp av gränsvärden. I de flesta fallen är strålningsexponeringen direkt beroende av den strålningseffekt som apparaten producerar. Därför är det endast tillåtet att använda apparater som kan producera en stor stråleffekt på hälsovårdsenheter. Då Strålsäkerhetscentralen (STUK) övervakar användningen av strålning på andra enheter än hälsovårdens verksamhets- och serviceenheter, och upptäcker apparater som har en för stor stråleffekt, kan dessa föres med användningsförbud.

Nyttig information till de som tillverkar och importerar apparater för skönhetsvård

Behandlingsapparaterna som används inom skönhetsvården ska uppfylla kraven i den nationella lagstiftningen. Inom EU-området saknas en enhetlig strålsäkerhetslagstiftning. Det finns inte apparatstandarder för alla skönhetsapparater som kan användas för att visa överensstämmelse. Användbar information för tillverkare och importörer av skönhetsutrustning

Övervakningen av icke-joniserande strålning grundar sig i regel på (859/2018) samt (1045/2018) om begränsning av befolkningens exponering för icke-joniserande strålning. Strålsäkerhetscentralens föreskrift om användning av icke-joniserande strålning för kosmetisk eller motsvarande behandling (S/11/2021) innehåller några ändringar på gränsvärdena som tillämpas på exponeringen.

I SHM:s förordning ingår bestämmelser om gränsvärdena för exponering för elektromagnetiska fält, optisk strålning och ultraljud. Med optisk strålning avses i förordningen synligt ljus och ultraviolett, infraröd och laserstrålning.

Gränsvärdena i förordningen tillämpas inte då en människa avsiktligt exponeras för icke-joniserande strålning vid en undersöknings- eller behandlingsåtgärd som ordinerats av läkare eller i vetenskaplig forskning som är övervakad av läkare och på behörigt sätt är godkänd. Regionförvaltningsverken och Valvira övervakar i samarbete verksamheten på hälso- och sjukvårdens verksamhets- och serviceenheter.

Strålsäkerhetscentralen kan begära en utredning över verksamheten

Om Strålsäkerhetscentralen (STUK) misstänker att man inom skönhetsbehandlingarna använder icke-joniserande strålning på ett sätt som överskrider strålningsexponeringens gränsvärden kan STUK be verksamhetsutövaren om en utredning i ärendet.

Enligt 162 § i strålsäkerhetslagen får exponeringen vid kosmetisk eller därmed jämförbar behandling vara högre än gränsvärdet endast om det tillförlitligt går att påvisa att behandlingen inte orsakar några skadliga vävnadsskador eller ändringar i organfunktionerna. Påvisandet krävs om gränsvärdet i STUKs föreskrift, eller om gränsvärden i föreskriften saknas gränsvärdet i SHM:s förordning, överskrids under behandlingen. Ifall det inte finns något separat bevis på att åtgärden är säker ska man inom behandlingen följa de gränsvärden för exponeringen som fastställs i SHM:s förordning eller i STUKs föreskrift.

Ifall gränsvärdet för exponering enligt SHM:s föreskrift överskrids under behandlingen men exponeringen underskrider gränsvärdet i STUKs föreskrift ska verksamhetsutövaren informera kunden om behandlingens risker innan den inleds. Kontraindikationerna kopplade till behandlingen ska också fastställas skriftligt innan apparaten tas i bruk. STUKs föreskrift kan även innehålla andra tilläggskrav beroende på strålningens art som används.