Säkerhetsbedömning

I verksamhet som kräver säkerhetstillstånd ska verksamhetsutövaren ta fram en säkerhetsbedömning av strålningsverksamhet i vilken

  1. det identifieras på vilka sätt verksamheten kan förorsaka exponering för strålning, även med beaktande av eventuella strålsäkerhetsincidenter,
  2. det bedöms hur hög yrkesmässig exponering, exponering av allmänheten och medicinsk exponering verksamheten kan orsaka samt hur sannolik och hur hög den potentiella exponeringen är,
  3. åtgärder beskrivs för hur strålsäkerheten ska tryggas och strålskyddet optimeras,
  4. åtgärder beskrivs för förebyggande av och beredskap för identifierade strålsäkerhetsincidenter,
  5. klassificeringen av strålningsverksamheterna anges.

Säkerhetsbedömningen ska tas fram skriftligt och hållas uppdaterad.

Strålsäkerhetscentralen ska godkänna säkerhetsbedömningen som ett led i processen med att bevilja sä-kerhetstillstånd eller separat.

Strålsäkerhetscentralen meddelar närmare föreskrifter om vad säkerhetsbedömningen ska innehålla och hur den ska tas fram.

Linkkilista Muualla verkossa Säkerhetsbedömning