Till användare av strålning Till användare av strålning

Till användare av strålning

Till användare av strålning

Säkerhetsbedömning

I verksamhet som förutsätter säkerhetstillstånd ska verksamhetsutövaren ta fram en säkerhetsbedömning av strålningsverksamheten som Strålsäkerhetscentralen godkänner som ett led i processen med att bevilja säkerhetstillstånd, eller separat. Säkerhetsbedömningen ska tas fram skriftligt och hållas uppdaterad. För giltiga säkerhetstillstånd ska säkerhetsbedömningen tas fram och lämnas till STUK senast den 15.6.2020.

Varför behövs en säkerhetsbedömning?

I den nya strålsäkerhetslagstiftningen ingår minimikrav som förpliktar alla verksamhetsutövare i fråga om den säkerhetsnivå som förutsätts i verksamheten. Jämfört med tidigare ST-direktiv har det i lagstiftningen inte tillhandahållits detaljerade lösningar som förutsätts för att säkerhetsnivån ska nås. Sålunda kan verksamhetsutövaren flexibelt ordna sin verksamhet på det sätt som verksamhetsutövaren anser lämpligt förutsatt att kraven på strålsäkerhet uppfylls.

I säkerhetsbedömningen identifieras på vilka sätt verksamheten kan förorsaka exponering för strålning med beaktande av eventuella strålsäkerhetsincidenter;

  1. bedöms hur hög yrkesmässig exponering, exponering av allmänheten och medicinsk exponering verksamheten kan orsaka samt hur sannolik och hur hög den potentiella exponeringen är,

  2. beskrivs åtgärder för hur strålsäkerheten ska tryggas och strålskyddet optimeras,

  3. beskrivs åtgärder för förebyggande av och beredskap för identifierade strålsäkerhetsincidenter,

  4. anges klassificeringen av strålningsverksamheterna i enlighet med bilaga 4 i statsrådets förordning om joniserande strålning.

I säkerhetsbedömningen kan verksamhetsutövaren beskriva de säkerhetskrav som verksamhetsutövaren har ställt på verksamheten och begrunda valen till exempel i fråga om dosrestriktioner och beredskap inför incidenter. I etablerad verksamhet ska valen i första hand basera sig på verksamhetsutövarens eget material men i vissa situationer, till exempel när en ny verksamhetsutövare börjar kan valet även begrundas med allmänt kända omständigheter eller så kan det basera sig på annan tillförlitligt utforskad och utredd information. I säkerhetsbedömningen kan det hänvisas till närmare anvisningar som verksamhetsutövaren har eller till genomförda analyser men huvuddragen gällande valkriterierna ska framgå av säkerhetsbedömningen.

Strålningsverksamhetens art och omfattning påverkar på vilken nivå rutinerna ska behandlas och genomförda val begrundas i säkerhetsbedömningen. I verksamheter där exponeringen för strålning är mindre omfattande och det tillämpas etablerade rutiner kan en mer begränsad säkerhetsbedömning tas fram. STUK har tagit fram anvisningar och blankettmodeller som kan användas som stöd när säkerhetsbedömningen utarbetas. Dessa finns https://www.stuk.fi/web/sv/stuk-overvakar/till-anvandare-av-stralning/att-borja-anvanda-stralning/blanketter

Säkerhetsbedömning ska kontrolleras

  1. vart annat år, om strålningsexponeringskategorin är 1

  2. vart tredje år, om strålningsexponeringskategorin är 2

  3. vart femte år, om strålningsexponeringskategorin är 3.

Säkerhetsbedömningen ska kontrolleras om det inte är klart nödvändigt för strålsäkerhet, i samband med en ändring av verksamheten, efter en strålsäkerhetsincident samt för att ta i beaktande erfarenheter av andra motsvarande verksamheter. Den kontrollerade säkerhetsbedömningen behöver inte skickas till STUK om den inte utgör en väsentlig del av en förändring som STUK fattar beslut om eller som ska anmälas till STUK.

Linkkilista Muualla verkossa Säkerhetsbedömning