Blanketter

Säkerhetstillstånd kan sökas genom att man fyller i blanketterna eller alternativt ska i ansökan anges de i bilaga 5 till statsrådets förordning avsedda uppgifterna.

Tillståndsansökningar gällande tandröntgenverksamhet kan sändas per e-post till adressen hammasrtg(at)stuk.fi och ansökningar gällande övrig hälso- och sjukvård eller veterinärmedicin till adressen terveydenhuoltortg(at)stuk.fi. Ansökningar gällande strålningsverksamhet inom industri och forskning kan sändas per e-post till adressen teollisuus(at)stuk.fi.

Vi ber er skicka ansökningar främst elektroniskt

På grund av det rådande undantagstillståndet ber STUK er alla skicka ansökningar främst elektroniskt. Ni kommer väl ihåg att ge tillstånd för elektroniskt kommunikation så att STUKs beslut/anmälan kan skickas till er elektroniskt. Med dessa åtgärder kan ni göra hanteringen av ert ärende smidigare.

Per post kan ansökningarna sändas till adressen:
Strålsäkerhetscentralen
STO
PB 14
00811 HELSINGFORS

Ansökningsblanketterna eller andra ansökningshandlingar returneras inte, varför man vid behov bör ta kopior av dem.

Att lämna in ansökan

Den som undertecknar ansökan om säkerhetstillstånd ska vara bemyndigad att lämna in ansökan i egenskap av verksamhetsutövarens företrädare. Innan ärendet tas upp till behandling säkerställer Strålsäkerhetscentralen alltid bemyndigandet exempelvis genom utdrag ur handelsregistret, något annat register eller genom en av verksamhetsutövaren utfärdad fullmakt.

Enligt 12 § i förvaltningslagen (434/2003) ska ombudet som företräder verksamhetsutövaren (exempelvis den strålsäkerhetsansvariga) förete fullmakt eller på annat tillförlitligt sätt visa att han eller hon har rätt att företräda huvudmannen (verksamhetsutövaren).

När det gäller ansökan och anmälan om ändring av säkerhetstillstånd kan ärendet också tas upp till behandling om frågan anhängiggörs av en person som klart tilldelats uppgiften i fråga i det ledningssystem enligt 29 § i strålsäkerhetslagen som tillställts Strålsäkerhetscentralen.

I 19 § i lagen om elektronisk kommunikation i myndigheternas verksamhet avsett samtycke

Allmänna blanketter gällande strålningsverksamhet

Säkerhetsbedömning: anvisningar och blankettmodeller

Blanketter gällande strålningsverksamhet och driftplats

Blanketter gällande strålningsalstrande apparater

Anmälan om landsvägs- och järnvägstransporter av slutna strålkällor med hög aktivitet

Slutna strålkällor med hög aktivitet

Flyttning av slutna strålkällor

Standarddokument gällande transport av radioaktivt avfall och använt kärnbränsle