Till användare av strålning Till användare av strålning
Till användare av strålning

Säkerhetsbedömning för strålningsverksamhet

Vid verksamhet som förutsätter säkerhetstillstånd ska verksamhetsutövaren utarbeta en säkerhetsbedömning av strålningsverksamheten som godkänns av Strålsäkerhetscentralen. STUK godkänner säkerhetsbedömningen antingen i samband med beviljandet av säkerhetstillstånd eller separat. Säkerhetsbedömningen ska framställas skriftligt och hållas uppdaterad.

En säkerhetsbedömning är ett dokument som utarbetats av verksamhetsutövaren där det identifieras hur verksamheten, med beaktande av eventuella strålsäkerhetsincidenter, kan förorsaka arbetstagare, allmänheten och patienten strålningsexponering. I säkerhetsbedömningen definieras kategorier för yrkesmässig exponeringen och exponering av allmänheten utgående från de uppskattade strålningsdoserna och den potentiella exponeringen. Dessutom definieras kategorierna för verksamhetens strålkällor i den mån som de är relevanta för verksamheten

Ansökningar om nytt säkerhetstillstånd ska innehålla en säkerhetsbedömning.

Om ansökan gäller ändring av ett säkerhetstillstånd, ska säkerhetsbedömningen finnas i ansökan ifall ändringen är sådan att säkerhetsbedömningen förändras väsentligt. I detta fall bekräftar STUK den uppdaterade säkerhetsbedömningen.

I regel krävs ingen säkerhetsbedömning i samband med anmälan om förändringar i verksamheten.

STUK kan dock alltid begära att en uppdaterad säkerhetsbedömning inskickas för kännedom.

Ingen separat avgift uppbärs för säkerhetsbedömningar som bekräftats i samband med ansökan eller anmälan, utan avgiften för tillståndsärendet bestäms enligt vad som föreskrivs i avgiftsförordningen (1259/2018). Avgiften för tillståndsärendet bestäms enligt kategorin med den högsta avgiften. Samtidigt uppbärs endast en avgift för ärenden som rör samma tillstånd.

Ifall säkerhetsbedömningen inte lämnats in inom övergångsperioden (det vill säga innan den 15.6.2020) kommer STUK att vid behov förplikta verksamhetsutövaren att göra det genom förvaltningstvång. Detta innebär att STUK skickar en uppmaning åt verksamhetsutövaren om att skicka in säkerhetsbedömningen till STUK utan dröjsmål.  

Säkerhetsbedömningen lämnas in via STUKs blankettjänst eller e-post:

  • Användning av strålning inom industri och forskning: teollisuus(at)stuk.fi
  • Användning av strålning i hälsovården: terveydenhuolto(at)stuk.fi
  • Tandröntgenundersökningar: hammasrtg(at)stuk.fi

Instruktioner för utarbetandet av en säkerhetsbedömning finns på sidan ”Blanketter” under rubriken ”Säkerhetsbedömning: anvisningar och blankettmodeller”.

Kontaktuppgifter

Användning av strålning i hälsovården
Telefon 09 759 88 246
Användning av strålning inom industri
Telefon 09 759 88 246
Tandröntgenundersökningar
Telefon 09 759 88 520 eller 09 759 88 300
Röntgenundersökningar av djur
Telefon 09 759 88 246