Till användare av strålning Till användare av strålning
Till användare av strålning

Anmäl en strålsäkerhetsincident

Det finns tre nivåer av strålsäkerhetsincidenter:

 1. allvarliga strålsäkerhetsincidenter som ofördröjligen måste anmälas per telefon
 2. strålsäkerhetsincidenter som ska anmälas ofördröjligen
 3. strålsäkerhetsincidenter som anmäls årligen i sammanfattad form.

Alla dessa måste anmälas till Strålsäkerhetscentralen (STUK), men anmälningssättet beror på incidentnivån. STUK bör också kontaktas om det inom metallåtervinningen finns misstanke om att det finns en strålkälla bland den återvunna metallen eller att metallen i sig är radioaktiv.

Allvarliga strålsäkerhetsincidenter ska anmälas per telefon

Allvarliga strålsäkerhetsincidenter, vars hantering kräver instruktioner av Strålsäkerhetscentralen eller som kan äventyra människors hälsa, ska ofördröjligen anmälas per telefon. Under tjänstetid ska det ringas till STUKs växel 09 759 881, medan man utanför tjänstetid får kontakt med STUK genom att ringa det allmänna nödnummer 112 och be nödcentralen förmedla samtalet till STUKs jour.

För alla strålsäkerhetsincidenter som ska anmälas ofördröjligen behövs också en skriftlig anmälan

En telefonanmälan ska omedelbart bekräftas skriftligen. Andra än allvarliga strålsäkerhetsincidenter kan också anmälas skriftligt. Blanketten "Anmälan om strålsäkerhetsincident" kan användas för att skicka in en anmälan och bekräfta en telefonanmälan.

När du anmäler bör du ge så utförliga uppgifter som möjligt om följande:

 • verksamhetsutövarens namn och säkerhetstillståndets nummer
 • den strålsäkerhetsansvarigas namn
 • anmälarens namn och kontaktuppgifter
 • tid och plats för strålsäkerhetsincidenten
 • strålkällor involverade i strålsäkerhetsincidentenbeskrivning av strålsäkerhetsincidenten
 • uppgifter om eventuellt exponerade personer och den strålningsexponering de blivit utsatta för
 • uppskattning av möjligt utsläpp av radioaktiva ämnen i miljön
 • omedelbara åtgärder
 • preliminär uppskattning av orsakerna till strålsäkerhetsincidenten.

För mindre strålsäkerhetsincidenter utarbetas årligen en sammanfattad anmälan till STUK.

Vilka incidenter ska anmälas ofördröjligen?


Enligt strålsäkerhetslagens 130 § ska STUK utan dröjsmål underrättas om:

 1. strålsäkerhetsincidenter som kan äventyra strålsäkerheten för arbetstagare eller för allmänheten på den plats där strålning används eller i dess omgivning
 2. betydande medicinsk exponering som är oplanerad
 3. en strålkälla som kräver säkerhetstillstånd har försvunnit eller används och innehas utan tillstånd
 4. betydande spridning av ett radioaktivt ämne inomhus eller i miljön
 5. andra avvikande observationer och om uppgifter som kan ha väsentlig relevans för strålsäkerheten.

Enligt 4 § i föreskriften S/2/2018 anses oplanerad medicinsk exponering vara betydande om:

 1. den elektron- eller fotonstråldos som alstrats med en strålbehandlingsanordning och som en patient utsatts för avviker eller skulle ha kunnat avvika med minst 25 % från den planerade helhetsdosen
 2. den elektron- eller fotonstråldos som alstrats med en strålbehandlingsanordning och som två eller flera på varandra följande patienter blivit utsatta för avviker eller skulle ha kunnat avvika med 5–25 % från den planerade helhetsdosen
 3. den aktivitet som patienten utsatts för vid isotopbehandling avviker eller skulle ha kunnat avvika med minst 25 % från den planerade aktiviteten
 4. den aktivitet som två eller flera på varandra följande patienter har utsatts för vid isotopbehandling avviker eller skulle ha kunnat avvika med 10–25 % från den planerade aktiviteten
 5. fel patient exponeras, när kategorin för den medicinska exponeringen är 1
 6. en undersökning eller åtgärd orsakar en patient eller fel patient en extra effektiv dos på minst 10 mSv
 7. en undersökning, åtgärd eller behandling orsakar en patient en deterministisk skada på grund av extra strålningsexponering
 8. den dos som ett foster absorberar på grund av extra exponering är minst 10 mGy
 9. minst 10 patienter orsakas systematisk extra exponering och exponeringen av en enskild patient är minst 50 % större än den planerade exponeringen i sådan verksamhet, där den medicinska exponeringens kategori är 1 eller 2
 10. annan medicinsk exponering, som är viktig att anmäla till andra verksamhetsutövare för att förhindra motsvarande strålsäkerhetsincidenter.

När det gäller incidenter rörande produkter och utrustning för hälso- och sjukvård ska också en anmälan om farosituation göras till Säkerhets- och utvecklingscentret för läkemedelsområdet Fimea.

En strålsäkerhetsincident som ska rapporteras ofördröjligen ska också utredas

En strålsäkerhetsincident som ska anmälas ofördröjligen ska också utredas skriftligt av verksamhetsutövaren. I utredningen ska ingå de uppgifter som begärs i anmälan, kompletterat med detaljer om incidenten eller observationen samt närmare uppgifter om orsakerna till strålsäkerhetsincidenten och dess konsekvenser. Av utredningen ska också åtgärderna för att i framtiden förhindra motsvarande strålsäkerhetsincidenter framgå. Den skriftliga utredningen ska ofördröjligen sändas till Strålsäkerhetscentralen. Kravet på utredning stadgas i 6 § av föreskrift S/2/2018.

Anmälan om en strålsäkerhetsincident kan samtidigt innehålla en utredning av strålsäkerhetsincidenten. Utredningen av strålsäkerhetsincidenten kan göras på samma blankett som anmälan om strålsäkerhetsincidenten.

Strålsäkerhetsincidenter som anmäls sammanfattat

Enligt strålsäkerhetslagens 131 § 4 moment ska verksamhetsutövaren inlämna sammanfattande information om strålsäkerhetsincidenter som inte omedelbart behöver anmälas till STUK. Strålsäkerhetsincidenterna som inträffat föregående kalenderår ska anmälas till STUK senast den 1 februari.

Strålsäkerhetsincidenter gällande oplanerad medicinsk exponering, som inte behöver anmälas omedelbart, anmäls genom årliga sammandrag. Anmälan kan göras med blanketten Årsanmälan om strålsäkerhetsincidenter längst ned på sidan. Ifall anmälan görs på annat sätt ska den innehålla minst de uppgifter som nämns i tabell 1 i bilaga 1 av föreskrift S/2/2018.

Strålsäkerhetsincidenter som anmäls genom årliga sammandrag behöver inte utredas åt STUK.

Varför ska strålsäkerhetsincidenter anmälas?

Skyldigheten att anmäla strålsäkerhetsincidenter till STUK stadgas i strålsäkerhetslagens 130 §. STUK för statistik över strålsäkerhetsincidenter som inträffat i Finland och publicerar sammandrag och analyser av dem. Statistikföringen och analyseringen av strålsäkerhetsincidenter utförs för att stöda inlärningen så att liknande händelser ska kunna undvikas i framtiden. Sammandrag av strålsäkerhetsincidenter finns till exempel i årsrapporterna om användning av strålning. Internationella atomenergiorganet IAEA rapporterar om strålsäkerhetsincidenter som inträffar i dess medlemsländer, och betydande strålsäkerhetsincidenter som inträffat i Finland rapporteras också till IAEA.

Verksamhetsutövaren måste förbereda sig för strålsäkerhetsincidenter

Ansvaret för säkerheten vid användning av strålning åligger verksamhetsutövaren. Därför måste man redan under normal verksamhet förbereda sig för strålsäkerhetsincidenter som äventyrar strålsäkerheten genom att upprätta en handlingsplan som omfattar:

 1. anvisningar för hur man på användningsplatsen handlar vid de vanligaste strålsäkerhetsincidenterna
 2. utbildning och övningar om omedelbara åtgärder för att begränsa strålningsexponeringen
 3. åtgärder för att utreda orsakerna till strålsäkerhetsincidenten och för att dra lärdom av den.

Mer detaljerade skyldigheter angående förberedelser för strålsäkerhetsincidenter anges i föreskrift STUK S/2/2018.

Blanketter för anmälan om strålsäkerhetsincidenter

​​​​​

Kontaktuppgifter

Användning av strålning i hälsovården
Telefon 09 759 88 246
Användning av strålning inom industri
Telefon 09 759 88 246
Tandröntgenundersökningar
Telefon 09 759 88 520 eller 09 759 88 300
Röntgenundersökningar av djur
Telefon 09 759 88 246