Till användare av strålning Till användare av strålning

Till användare av strålning

Till användare av strålning

Strålsäkerhetscentralens handläggningspraxis

Strålsäkerhetscentralens handläggningspraxis

Ändringar i säkerhetstillstånd och beslut

Säkerhetstillståndet sänds i fortsättningen utan omslag, och med besluten följer som bilaga ett uppdaterat säkerhetstillstånd. Beslutens form ändras också. I säkerhetstillståndet förtecknas de fall i vilka ändring kräver beslut av Strålsäkerhetscentralen.

Säkerhetstillståndens numrering ändras så, att en fyrsiffrig tillståndsbeteckning används som tillståndets nummer. Tillståndsnumret är i fortsättningen fast, dvs. det ändras inte med besluten. De enskilda besluten registreras också i fortsättningen med en löpande kod som börjar med L.

Verksamheterna i säkerhetstillståndet ändras så, att de vid användning av strålning inom industri och forskning följer indelningen i lagens avgiftsbilaga. Tillstånden inom hälso- och sjukvård kommer förutom verksamheterna att innehålla nya klassificeringsgrunder som underlättar hanteringen av strukturerna i säkerhetstillstånden.

Inspektioner av användning av strålning

Strålsäkerhetscentralen inriktar enligt strålsäkerhetslagen och sin strategi tillsynen mer riskorienterat än tidigare. Detta kan avspeglas bland annat i att

  • inspektioner av verksamheter med låg risk minskar;
  • nya tillsynsformer tas i bruk. Inspektioner på platsen där strålning används kan ersättas till exempel med förfrågningar som sänds till verksamhetsutövaren. På grundval av svaren kan behovet av inspektioner på ort och ställe bedömas;
  • inspektionernas innehåll ändras.

Ansökningsblanketterna förnyas

Strålsäkerhetscentralen utvecklar också erfarenhetsgrundat nya blanketter som underlättar kommunikationen med Strålsäkerhetscentralen. Användningen av blanketterna är frivillig, men av ansökan ska i tillämpliga delar enligt verksamhetens art och omfattning framgå de i bilaga 5 till SRf angivna uppgifterna.

Ansökningarnas handläggningstid

Vid planeringen av verksamheten bör man bereda sig på att handläggningen av ansökningarna vid Strålsäkerhetscentralen i initialskedet kan ta längre tid än vanligt.

Att lämna in ansökan

Den som undertecknar ansökan om säkerhetstillstånd ska vara bemyndigad att lämna in ansökan i egenskap av verksamhetsutövarens företrädare. Innan ärendet tas upp till behandling säkerställer Strålsäkerhetscentralen alltid bemyndigandet exempelvis genom utdrag ur handelsregistret, något annat register eller genom en av verksamhetsutövaren utfärdad fullmakt.

Enligt 12 § i förvaltningslagen (434/2003) ska ombudet som företräder verksamhetsutövaren (exempelvis den strålsäkerhetsansvariga) förete fullmakt eller på annat tillförlitligt sätt visa att han eller hon har rätt att företräda huvudmannen (verksamhetsutövaren).

När det gäller ansökan och anmälan om ändring av säkerhetstillstånd kan ärendet också tas upp till behandling om frågan anhängiggörs av en person som klart tilldelats uppgiften i fråga i det ledningssystem enligt 29 § i strålsäkerhetslagen som tillställts Strålsäkerhetscentralen.