Till användare av strålning Till användare av strålning

Till användare av strålning

Till användare av strålning

Klassificering av strålkällor och verksamheter under övergångstiden

Klassificering av strålkällor och verksamheter under övergångstiden

Beträffande röntgenapparater inom hälso- och sjukvården grundar sig tillsynsavgiften av skattenatur på uppskattning av den effektiva dos patienten exponeras för vid användning av apparaten. Den avgift som tas ut för prestationerna bestäms av verksamhetsutövarens klassificering av sina verksamheter. Klassificeringsgrunderna redovisas i bilaga 4 till SRf och klassificeringen ingår i den av verksamhetsutövaren utförda säkerhetsbedömningen. Verksamhetsutövare ska inom 18 månader efter att strålsäkerhetslagen trätt i kraft eller senast 15.6.2020 ta fram och tillställa Strålsäkerhetscentralen en säkerhetsbedömning. Enligt 8 § i avgiftsförordningen kan Strålsäkerhetscentralen under strålsäkerhetslagens övergångstid för fastställande av avgifter bedöma klassificeringen av strålningsverksamheter. Strålsäkerhetscentralen har bedömt den avgiftsgrundande klassen enligt nedanstående tabell.

Verksamhetsutövaren kan ändra den föreslagna klassificeringen genom att tillställa Strålsäkerhetscentralen ett motiverat förslag till ny klassificering. Verksamhetsutövaren kan också söka ändring i Strålsäkerhetscentralens beslut eller avgifter om de grundar sig på bedömning av klassen.

Avgifterna enligt avgiftsförordningen samt klasserna för tillsynsavgiften av skattenatur hittar du här.

Antagande gällande röntgenavbildningsapparater inom hälso- och sjukvården, på grund av vilket den skatteliknande tillsynsavgiften för strålkälla bestäms

  • Avgiftsklass C: apparat för mätning av mineralhalt i skelettet
  • Avgiftsklass D: mammografiapparat, konventionell röntgenapparat (även mobil), traditionell genomlysningsapparat (även mobil), CT-apparat, CBCT-apparat
  • Avgiftsklass F: genomlysningsapparat för interventionell radiologi
Tabell 1 Kategorier som ska tillämpas för avgiftsbelagda prestationer vid verksamheter inom hälso- och sjukvård och veterinärmedicin innan säkerhetsbedömningen godkänns
Verksamhet Kategori
Användning av genomlysningsapparat (även mobil) 2
Användning av genomlysningsapparat (även mobil) i interventionell radiologi 1
Användning av datortomografiapparat 2
Användning av konventionell röntgenapparat (även mobil) 2
Användning av mammografiapparat 2
Användning av CBCT-apparat 2
Användning av apparat för mätning av mineralhalt i skelettet 3
Användning av tandröntgenapparat med vilken bilden tas på en intraoral bildreceptor 3
Användning av panoramatomografiröntgenapparat i odontologisk röntgenverksamhet 3
Nukleärmedicin, nukleärmedicinsk terapi 1
Nukleärmedicin, nukleärmedicinska undersökningar 2
Strålbehandling 1
Veterinärmedicinsk röntgenverksamhet 3
Veterinärmedicinsk nukleärmedicin 2

 

Tabell 2 Kategorier som ska tillämpas för avgiftsbelagda prestationer inom industri och forskning innan säkerhetsbedömningen godkänns
Verksamhet Kategori
Användning av slutna källor

Sluten källa av kategori 1 med hög aktivitet: 1
Sluten källa av kategori 2 med hög aktivitet: 2
Sluten källa: 3

Användning av röntgenapparater Enligt den till verksamheten knutna klassificeringen av strålningsarbetarna (1/2/3)1
Handel, import eller export av strålkällor 3
Installation, underhåll och reparation av strålkällor samt tillverkning av strålningsalstrande apparater Enligt den till verksamheten knutna klassificeringen av strålningsarbetarna (1/2/3)
Användning av öppna källor i laboratorium Laboratorium av typ 1: 1
Laboratorium av typ 2: 2
Laboratorium av typ 3: 3
Öppna källor i spårämnesundersökningar utanför laboratorium 1
Användning av partikelacceleratorer i industrin och vid genomlysning (gäller inte produktion av radionuklider) 2
Användning av partikelacceleratorer inom forskning och vid produktion av radionuklider 1
Mottagning, hantering och upplagring av radioaktivt avfall när det inte är en del av den övriga verksamheten 1
Transport av radioaktiva ämnen Bestäms när tillståndet beviljas
Verksamhet där man upprepat hanterar eller upplagrar herrelösa strålkällor Bestäms när tillståndet beviljas
Avbildning av person med annan än apparat inom hälso- och sjukvården Bestäms när tillståndet beviljas

1 Prestationer som hör till klasserna E och 3 har samma pris.