STUK övervakar STUK övervakar
STUK övervakar

Strålningsövervakning i kärnkraftverkens omgivning

Strålningsövervakning i kärnkraftverkens omgivning

Miljöundersökningarna i de finländska kärnkraftverken började redan innan anläggningarna togs i bruk med statusrapporter för områdena. Numera genomförs mångsidig och heltäckande övervakning av strålningen i omgivningen kring kärnkraftverken.

Radioaktiviteten i kärnkraftverkens omgivning övervakas av både STUK och tillståndshavarna, det vill säga kärnkraftsbolagen. I STUK:s direktiv YVL C.7 presenteras detaljerade krav gällande tillståndshavaren för övervakning av strålningen i den kärntekniska anläggningens omgivning. Tillståndshavaren ska utarbeta ett program för övervakning av strålningen i den kärntekniska anläggningens omgivning och rapportera resultaten från programmet till STUK. Enligt direktiv YVL C.7 genomför STUK övervakning oberoende av tillståndshavaren i den kärntekniska anläggningens omgivning under anläggningens drifttid genom att ta och analysera miljöprover från anläggningens omgivning.

I övervakningsprogrammet analyserar STUK årligen cirka 300 prover som man samlat in från land- och havsmiljöer i Lovisa och Olkiluoto. Från båda kärnkraftverkens omgivning insamlas samma eller liknande provtyper med beaktande av lokala förhållanden. Provtagningsobjekten och -typerna har valts ut så att de i så hög grad som möjligt återspeglar tillståndet i anläggningarnas näromgivning. Proverna tas på ett representativt sätt från ett område som sträcker sig flera kilometer från anläggningen. I valet av platserna beaktas eventuella utsläppsrutter för radionuklider, spridningen av utsläpp i omgivningen samt lokalbefolkningens levnadsvanor och lokaliseringen av bostadsområden. Radionuklidhalterna i proverna jämförs med halterna i prover som samlats in i övriga Finland samt med tidigare års observationer.

Provertagning från havsmiljön.

I landmiljön samlas prover in från jordmån, renlav, björnmossa, barr, ormbunke, svamp, mjölk, betesgräs, spannmål, rotfrukter, hushållsvatten, grundvatten och slam. Med hjälp av proverna från havsmiljön följer man upp spridningen av kraftverkens utsläpp i havsmiljön och ansamling i växter och djur i havsmiljön. Prover som samlas in från havsmiljön är havsvatten, perifyton, blåstång, undervattensväxter, bottenlevande djur, fiskar, fiskyngel, bottensediment och sedimenterat material. Dessutom följer man regelbundet upp radioaktiva ämnen i luften samt halterna av radioaktiva ämnen i invånarna i kraftverkets näromgivning. Miljöproven analyseras på STUK:s laboratorium. Som analysmetoder används gammaspektrometer och radiokemiska analyser.

STUK publicerar årligen en rapport om resultaten från kärnkraftverkens miljöövervakning. Små mängder radioaktiva ämnen som härstammar från kraftverket upptäcks i en del av proven. Mängderna i miljön är dock så små att de inte har någon betydelse för omgivningen eller människors strålningsexponering.