STUK övervakar miljöns strålsäkerhet

STUK övervakar miljöns strålsäkerhet

Genom strålövervakning av miljön bedöms miljöns strålsäkerhet i Finland. Med miljö avses här de ting som hör till naturen eller till den byggda omgivningen och som människan samspelar med. STUK övervakar radioaktiviteten i miljön på många sätt.

Säkerhetsbedömningen av miljön är en del av hanteringen av miljöriskerna. Syftet med säkerhetsbedömningen är att skydda människorna, miljön, samhället och kommande generationer från strålningens skadeverkningar. För att uppnå denna målsättning måste man ständigt vara medveten om den strålning som människan och miljön utsätts för. Samtidigt säkerställs att strålexponeringen befolkningen utsätts för inte står i konflikt med strålningslagstiftningen. Övervakningen har även planerats så att man med hjälp av den kan iaktta ändringar i miljöns radioaktivitet och reagera på förändringar samt bedöma stråldoserna människorna får och planera och ge råd för åtgärder för att minska eller förhindra doserna genom de realistiska medel som står till buds.

De radioaktiva ämnena som finns i Finlands miljö är av naturen ojämnt fördelade. Till följd av detta förekommer naturens radioaktiva ämnen i olika mängder i olika områden överallt i människans livsmiljö. De mest betydande för människan är bland annat radon som finns i inomhusluften och uran som finns i jordmånen samt dess sönderfallsprodukter i livsmedel och dricksvattnet. Konstgjorda radioaktiva ämnen har spridit sig i miljön genom kärnvapenprov som gjorts i atmosfären och vid kärnkraftverksolyckor samt till följd av olika olyckor. Små mängder tar sig ständigt ut i miljön till följd av användningen av kärnkraft och strålning.

Miljöns strålövervakning består av ett kontinuerligt program som genomförs årligen, av delprogram som utförs en gång med 5-10 års mellanrum samt av strålövervakning av kärnkraftverk och gruvor. Övervakningsprogrammet täcker alla de mest betydande exponeringsrutterna och slutar med en övervakning av människokroppens radioaktivitet.

Enligt resultaten från miljöns strålövervakning är den genomsnittliga årsdosen som de konstgjorda radioaktiva ämnena orsakar befolkningen 0,02 millisievert år 2014.

Delprogram som genomförs med fem - tio års mellanrum

Miljöns strålövervakningsprogram som genomförs varje år ger en allmän bild av strålningsläget i Finland, men med hjälp av detta program kan man inte göra en omfattande bedömning av halterna radioaktiva ämnen och om hur exponeringen varierar eller om hur specialgrupper exponerats. Övervakningsprogrammets resultat kompletteras genom väl inriktade delprogram som ger mer detaljerad, uppdaterad information om de för finländarna viktigaste strålningsexponeringskällorna.

I delprogrammets rapport eller sammandrag finns mer information om programmet. Åren 2013-2015 utförs sju separata delprogram, av dessa har ett redan genomförts och några blir klara år 2015.

Delprogramrapporter

Kämäräinen, Meerit; Kallio, Antti; Turunen, Jani. Bioenergian tuotannossa syntyvän tuhkan radioaktiivisuus. 2018.
Kojo, Katja; Rantala, Anniriikka; Kurttio, Päivi; Perälä, Marjo. Työpaikan sisäilman radonkartoitus Suomen kouluissa : Ympäristön säteilyvalvonnan toimintaohjelma. 2017.
Kämäräinen, Meerit; Turtiainen, Tuukka; Vaaramaa, Kaisa. Suomessa tuotetun lihan ja kananmunien radioaktiivisuus. 2017.
Kojo, Katja; Holmgren, Olli; Pyysing, Anni; Kurttio, Päivi. Radon uudisrakentamisessa – Otantatutkimus 2016 : Ympäristön säteilyvalvonnan toimintaohjelma. 2016.
Kojo, Katja; Perälä, Marjo; Tarsa, Tiia; Kurttio, Päivi. Päiväkotien sisäilman radonkartoitus 2014–2015 : Ympäristön säteilyvalvonnan toimintaohjelma. 2015.
Outola, Iisa; Klemola, Seppo; Venelampi, Eija; Markkanen, Mika. Rakennusmateriaalien radioaktiivisuus Suomessa : Ympäristön säteilyvalvonnan toimintaohjelma. 2015.
Vetikko, Virve; Turtiainen, Tuukka; Leppänen, Ari-Pekka; Kämäräinen, Meerit. Puutavaran radioaktiivisuus Suomessa : Ympäristön säteilyvalvonnan toimintaohjelma. 2015.

Kontakt

Kontakt

  • Kaisa Vaaramaa / Laboratoriechef
    tfn +358975988521