STUK övervakar STUK övervakar
STUK övervakar

Övervakning av solarier

Övervakning av solarier

Användning av solarium är förbjudet för personer under 18 år. Enligt strålskyddslagen ska det dessutom på varje solarium finnas en utsedd ansvarsperson som alltid är närvarande när solarierna används. Oövervakade solarier är alltså lagstridiga i Finland.

Verksamhetsutövaren ansvarar för säkerheten vid användning av ett solarium. Solarieapparaterna ska vara placerade eller användas så att kunden inte kan använda solarieapparaten utan att personalen märker det. Denna föreskrift gäller alla solarier inklusive simhallar och gym. På användningsstället ska det finnas en person som har fyllt 18 år och som har utsetts av verksamhetsutövaren och fått lämplig introduktion och som vid behov kontrollerar unga personers ålder och övervakar att inga under 18 år kan använda solariet.

Verksamhetsutövaren ska se till att det i solarieanordningarnas omedelbara närhet finns bruks- och strålsäkerhetsanvisningar för anordningen. Strålsäkerhetscentralens affisch "Åldersgräns för solarium är 18 år" innefattar anvisningar om strålsäkerhet. Trots skriftliga anvisningar bör den ansvariga personen instruera kunden att använda solariet på ett korrekt och säkert sätt, särskilt de första gångerna.

Bestämmelser om förebyggande av hälsoskador som beror på solarietjänster finns i strålskyddslagen. Kommersiella solarietjänster får inte tillhandahållas på ett sätt som är skadligt för hälsan och solarieanordningarna ska hålla sig inom de maximivärden för UV-strålning av solarium som anges i Strålsäkerhetscentralens föreskrift. Det är verksamhetsutövarens skyldighet att se till att kunden skyddar sina ögon medan solariet används och att ögonskydd finns tillgängliga på användningsplatsen.

Strålsäkerhetscentralen övervakar solarieanordningarnas säkerhet och användningen av dem med stöd av strålskyddslagen. Den huvudsakliga övervakningsformen är inspektioner på användningsstället, som kan utföras utan förhandsanmälan.

De kommunala hälsoskyddsmyndigheternas solarieinspektioner

De kommunala hälsoskyddsmyndigheterna kan utföra solarieinspektioner i form av tillsynsbesök enligt hälsoskyddslagen. Hälsoskyddsmyndigheterna lämnar uppgifterna till Strålsäkerhetscentralen för beslut om eventuella fortsatta åtgärder. Uppgifterna skickas in via Hälsoskyddsmyndighetens blankett för solarieinspektion på användningsstället i STUKs blankettjänst. Hälsoskyddsmyndighetens instruktion för inspektion av solarier på användningsstället -riktlinjer (PDF).