STUK övervakar STUK övervakar
STUK övervakar

Observation och insatsberedskap

Observation och insatsberedskap

Myndigheterna har skapat en gemensam handlingsmodell, en observationsarkitektur för kärnämnen och andra radioaktiva ämne (RN-ämnen), som utgör grunden för bekämpning av lagstridig och annan för kärn- och strålsäkerheten farlig verksamhet.

Observationsarkitekturen förbättrar myndigheternas förmåga att samverka. Gemensam användning av information är en av hörnstenarna inom myndighetsverksamhet. Rätt information till rätt användare i rätt tid är av största vikt för att uppgifterna rörande skyddsarrangemang ska lyckas. Till exempel måste korrekt information om farliga ämnen snabbt kunna ges till aktörer inom första insatsen.

I de nationella skyddsarrangemangen förbereder man sig även på att det görs försök för att transportera kärnämnen eller andra radioaktiva ämnen över landsgränserna. Det kan vara frågan om smuggling eller strålkällor som av misstag eller av oaktsamhet kommit bland metallskrot.

STUK har jour dygnet runt och en beredskap att inleda verksamhet i fall av strålsäkerhetsincidenter i kärnanläggningar eller strålkällor. Med STUKs beredskapsverksamhet avses bedömning av en hotfull situation, bedömning av konsekvenserna av en olycka som inträffat eller en avsiktlig handling som gjorts samt uppgörande av rekommendationer för strålskyddsåtgärder. Insatsberedskapen upprätthålls i samarbete med andra behöriga myndigheter.

I en avvikande situation relaterad till en kärnanläggning eller en strålkälla är STUK en sakkunnig myndighet som stödjer den myndighet som leder situationen som en del av myndigheternas gemensamma situationsorganisation. I en hotfull situation med lagstridig verksamhet är det polisen som leder organisationen. I kärnanläggningar svarar säkerhetsorganisationen för situationen ända tills polisen övertar ledningsansvaret på plats. STUK bedömer kärn- och strålsäkerhetsbetydelsen i situationen, både ur befolkningens och första insatsens perspektiv, analyserar och tolkar strålningsobservationen som myndigheterna inom första insatsen gjort på fältet, utför kompletterande mätningar på plats vid behov samt ger rekommendationer i strålskyddsfrågor.

Gränsbevakning

Övervakning av radioaktiva ämnen vid gränserna utgör en del av förebyggandet, observationen och insatsen gällande kärnterrorism och annan lagstridig verksamhet relaterad till radioaktiva ämnen. Finland står vakt vid EU:s långa nordostliga landgräns och är en livlig transferrutt för människor och frakt från Asien till Europa. Strategin är en tillbörlig övervakning av radioaktiva ämnen vid gränserna baserat på hotbilder och riskbedömning, där man utgår från att den tekniska övervakningen uppfyller internationella rekommendationer och där en rörlig mätkapacitet som lämpar sig för olika situationer effektiviserar det tekniska övervakningskonceptet. Gränsbevakningen är en del av den nationella observationsstrategin.

FN:s säkerhetsråds beslut 1540 (UNSC 1540, 2004) förpliktar att anordna en tillbörlig och fungerande gränsbevakning för att upptäcka och förhindra olovliga transporter som kan främja spridningen av kärnämnen, kemiska ämnen eller biologiska ämnen. Den förpliktar även att anordna övervakning av sådana export-, import- och transfertransporter. Dessutom rekommenderar Europarådets direktiv 2003/122/Euratom och IAEA:s kodex (Code of conduct on the safety and security of radioactive sources) att strålningsövervakning ska anordnas på betydande genomfartsställen och gränsövergångar.

STUK och Tullen har systematiskt och ständigt samarbete med hjälp av vilket en operativ samarbetsmodell, gränsstationernas övervakningsutrustning och tulltjänstemännens kompetens upprätthålls och utvecklas. Syftet med den operativa informationsmodellen är att en strålningsobservation som Tullen gör snabbt ska kunna analyseras av experter på STUK, något som stödjer den respons som situationen kräver. Samma koncept lämpar sig även för annan observationsverksamhet.