STUK övervakar STUK övervakar
STUK övervakar

Nationellt och internationellt samarbete

Nationellt och internationellt samarbete

STUK behöver information relaterad till dess område av myndigheter som upprätthåller aktuella situations- och hotbilder för att kunna upprätthålla och utveckla övervakningen samt observations- och insatsberedskapen.

Skyddspolisen svarar för att de hotbilder som gäller lagstridig och annan för kärn- och strålsäkerheten farlig verksamhet som riktar sig mot användningen av kärnenergi konstateras och för att en dokumentation om hotbilderna utarbetas och ändras (161/1988, 146 a §). Skypo och STUK har kommit överens om att hotbilder som gäller lagstridig verksamhet som riktar sig mot kärnanläggningar och strålkällor ska uppdateras regelbundet. Utifrån hotbilden uppdaterar STUK de hot som påverkar planeringsgrunderna för kärnenergi och användning av strålning som en del av myndighetskraven. STUK följer även med den situationsbild av datanät, datakommunikationsnät och industriella automationsnät som upprätthålls av CERT-FI-enheten på Kommunikationsverket.

STUK ger vid behov experthjälp åt andra myndigheter, som polisen, räddningsmyndigheterna och Tullen för att förebygga lagstridig verksamhet som riktar sig mot kärnanläggningar eller strålkällor, för att utveckla den operativa beredskapen och för operativ verksamhet. Samarbetet omfattar samordnade verksamhetsmodeller, anvisningar, utbildning och gemensamma övningar.

​​​​​​I skyddsarrangemangens inhemska samarbetsmiljö är STUK:s viktigaste samarbetspartner räddningsväsendet, polisen, Gränsbevakningen, Tullen, Försvarsmakten och verksamhetsutövare. Samarbetsgrupperna består av delegationen för skyddsarrangemang på kärnenergiområdet (skyddsarrangemang vid kärnanläggningar), samarbetsgruppen för bekämpning av terrorism (situationsbild) och CBRNE-samarbete (expertorganisation, utbildning, övningar). Samarbetsformerna innefattar upprätthållande av hotbilden under ledning av Skypo, CERT-GI & situationsbilden inom datasäkerhet, samarbete med lokala polisinrättningar på orter med kärnanläggningar och experthjälp.

Samarbetsmiljön för skyddsarrangemang i Finland: STUKs viktigaste samarbetspartner, samarbetsgrupper och samarbetsformer. CBRNE (Chemical, Biological, Radioactive and Nuclear Materials and Explosives) = kemiska, biologiska, kärnämnen och andra radioaktiva ämnen samt sprängämnen.

STUK deltar i internationellt samarbete som främjar kärn- och strålsäkerheten, bland annat i beredningen av skyddsarrangemangsregelverket som utförs under ledning av Internationella atomenergiorganet (IAEA) och i internationella kollegiala utvärderingar om skyddsarrangemang samt i utarbetandet och utvecklingen av ett regelverk för kärnbranschens skyddsarrangemang som koordineras av IAEA. En internationell kollegial utvärdering av skyddsarrangemang, IPPAS, som samordnas av IAEA, anordnades i Finland år 2009 och en uppföljande utvärdering anordnades år 2012. Arbets- och näringsministeriet har anhållit hos IAEA om en ny IPPAS-utvärdering i Finland, och den har planerats för 2021.

STUK är den nationella kontaktmyndigheten i Finland som behandlar frågor som hör till tillämpningen av konventionen om skyddsarrangemang för kärnämnen och kärnanläggningar (CPPNM) och dess tillägg (CPPNM(A)). En ändring i konventionen förutsätter ett tillbörligt informationsutbyte om lagstridiga åtgärder som riktar sig mot kärnämnen eller kärnanläggningar samt hot om dessa. Detta förutsätter även samarbete och på begäran handräckning bland annat för att minimera strålningspåföljderna.

STUK är Finlands kontaktpunkt i IAEA:s och Europeiska kommissionens internationella informationssystem som används för att rapportera avvikelser relaterade till radioaktiva ämnen. Med hjälp av IAEA:s databas Incident and Trafficking Database (ITDB) statistikförs och analyseras händelser där radioaktiva ämnen har hamnat utanför övervakningen. Databasens innehåll baseras på medlemsländernas anmälningar till IAEA. Finland har varit medlem i ITDB sedan den grundades år 1995. Dessutom är STUK Finlands kontaktpunkt i internationella system för att övervaka export, import och transporter av strålkällor, särskilt slutna källor med hög aktivitet, mellan länder.