STUK övervakar STUK övervakar

STUK övervakar

STUK övervakar

Utsläpp av radioaktiva ämnen till luft

Utsläpp av radioaktiva ämnen till luft

De gasformiga utsläpp av radioaktiva ämnen som uppstår vid kärnkraftverk rengörs med hjälp av filtrering och fördröjning innan de leds till kärnkraftverkets omgivning.

Man strävar efter att hålla utsläppen så låga som det med praktiska åtgärder är möjligt. Gasformiga utsläpp av radioaktiva ämnen leds via kraftverkets höga ventileringskanal ut i luften.

Före utsläppningen mäts de radioaktiva ämnena med kontinuerliga strålningsmätare. Från luften som släpps ut samlas också kontinuerligt in prover för mer detaljerade utsläppsundersökningar. Kärnkraftverksbolagen bestämmer sammansättningarna och aktivitetsnivåerna för radioaktiva ämnen i de insamlade luftproverna med hjälp av exakta mätmetoder. Kärnkraftverksbolagen rapporterar utsläppsuppgifterna till Strålsäkerhetscentralen kvartalsvis. Strålsäkerhetscentralen granskar de levererade utsläppsrapporterna.

Mätmetoderna för kärnkraftverkens utsläpp är godkända av Strålsäkerhetscentralen. Strålsäkerhetscentralen granskar kraftverkens utsläppssystem tidvis.

I de utsläpp som de finländska kärnkraftverken leder ut i luften upptäcks årligen i genomsnitt 10–20 olika radioaktiva ämnen. De vanligaste nukliderna i utsläppen till luft har varit tritium, kol-14, argon-41, krom-51, mangan-54, kobolt-58 och kobolt-60, silver-110m, antimon-122 och antimon-124, jod-131 och cesium-137. Argon-41 är en nuklid som bildas i betydande grad endast på Lovisa kärnkraftverk. Även följande radionuklider har upptäckts i utsläppen från finländska kärnkraftverk: järn-59, arsenik-76, brom-82, kryptonisotoper (-85m, -87 och -88), niob-95, tellur-123m, jod-132 och jod-133, cesium-134 och xenonisotoper (-133, -133m, -135 och -135m).

Uppgifterna om utsläpp används vid uppskattning av strålningsexponering för invånarna i kärnkraftverkets omgivning (den s.k. dosen för den mest exponerade personen i omgivningen). Utsläppsmängderna påverkar direkt stråldosen för den mest exponerade personen i omgivningen.

Mängden utsläpp av ädelgaser från Lovisa kärnkraftverk har sjunkit något under åren 2010–2019.

Det har inte skett några betydande förändringar i utsläppen av radioaktiva ädelgaser (Kr-87 ekv.) från Lovisa kärnkraftverk under åren 2010–2019. Det vanligaste utsläppet har varit argon-41, som bildas av argon-40 i luften mellan reaktortryckkärlet och huvudstrålskyddet. Utsläppsmängden har varit under 0,05 procent av den fastställda årliga utsläppsgränsen.

Under åren 2010–2019 var mängden utsläpp av jodisotoper från Lovisa kärnkraftverk som störst under åren 2010 och 2013 och som minst under åren 2011, 2012 och 2019.

Mängden utsläpp av jodisotoper (I-131 ekv.) som leds ut i luften vid Lovisa kärnkraftverk har varierat under åren 2010–2019. De små bränsleläckagen vid kärnkraftverksenheterna påverkade jodutsläppen åren 2010 och 2013. De största jodutsläppen har uppstått under årliga service, då reaktorn har öppnats och det har kommit jod i ventilationssystem och efter rengöring ut i luften. Jodutsläppen utgjorde cirka 0,002 procent av den fastställda årliga utsläppsgränsen år 2014.

Mängden utsläpp av aerosoler i partikelform från Lovisa kärnkraftverk har sjunkit efter år 2013.

Utsläppen av aerosoler i partikelform från Lovisa kärnkraftverk var år 2014 betydligt lägre än vanligt. År 2013 var aerosolutsläppen större än normalt på grund av utsläpp av kortlivad As-76 (arsenik) från båda kraftverksenheterna under extra avställningar i slutet av 2013.

Under åren 2010–2019 har mängden utsläpp av radioaktiva ädelgaser från Olkiluoto kärnkraftverk varit som störst under åren 2016 och 2017.​​​​​​​Utsläppen av radioaktiva ädelgaser (Kr-87 ekv.) från Olkiluoto kärnkraftverk har varierat under åren 2010–2019. Inga utsläpp av radioaktiva ädelgaser upptäcktes år 2015 liksom år 2014. De små bränsleläckagen vid kärnkraftverksenheterna påverkade utsläppen av ädelgaser åren 2016 och 2017.

Under åren 2001–2019 var mängden utsläpp av jodisotoper som leds ut i atmosfären från Olkiluoto kärnkraftverk som störst under åren 2016–2019 och som minst under åren 2014 och 2015.

Mängden utsläpp av jodisotoper (I-131 ekv.) som leds ut i luften vid Olkiluoto kärnkraftverk har varierat under åren 2010–2019. De små bränsleläckagen vid kärnkraftverksenheterna påverkade utsläppen under åren 2010–2013. År 2014 var jodutsläppen mycket låga, cirka 0,0002 procent av den fastställda utsläppsgränsen.

Mängden utsläpp av aerosoler i partikelform från Olkiluoto kärnkraftverk var liten under åren 2010–2015, men ökade betydligt under åren 2016–2019.

Mängden utsläpp av aerosoler i partikelform från Olkiluoto kärnkraftverk har inte varierat i någon betydande grad under åren 2010–2019.

Kontakt

Kontakt