STUK övervakar STUK övervakar
STUK övervakar

Fakta om Safeguards by Design (SbD)

Kontrollen av kärnmaterial, det vill säga regelbunden tillsyn som syftar till att förhindra spridning av kärnvapen, säkerställer att kärnmaterial och andra kärntekniska produkter förblir i avsedd fredlig användning. Kärnmaterialtillsyn, kärnsäkerhet och skyddsarrangemangutgör grunden för accepterad användning av kärnenergi. Nyckelfrågor kring implementeringen av kärnmaterialtillsyn är att sprida kunskap om tillsynsfrågor i kärnkraftssamhället och göra själva implementeringen mer effektiv. Safeguards by Design (SbD) är ett kraftfullt verktyg vid arbete med dessa viktiga frågor.

Vad är Safeguards by Design?

Safeguards by Design är ett tillvägagångssätt där tidig hänsyn till internationell kärnmaterialtillsyn ingår redan i planeringsprocessen vid konstruktion, modifiering eller avveckling av en kärnteknisk anläggning. SbD förhöjer tillsynen av kärnmaterial från en nivå med inspektionsarrangemang och övervakningsförfaranden till att vara en integrerad designfunktion i själva anläggningen. Det möjliggör välgrundade designval som är den bästa föreningen av ekonomiska, operativa, säkerhets- och skyddsfaktorer, förutom internationell kärnmaterialtillsyn.
 
Ur ett bredare internationellt perspektiv är SbD medvetenhet inom planeringsgemenskapen om behoven av internationell kärnmaterilatillsyn, och specifikt den potentiella inverkan av designbeslut vid implementeringen av dem. Ur ett nationellt perspektiv främjar SbD den roll som kärnmaterialtillsynens krav och skyldigheter har som en integrerad del vid planering och konstruktion, modifiering eller avveckling av en kärnteknisk anläggning. Det underlättar även den statliga tillsynsmyndighetens nationella kärnmaterialtillsyn när det gäller att uppfylla internationella skyldigheter och nationella mål.
 
I praktiken betyder framgångsrik SbD införandet av krav på kärnmaterialtillsyn så tidigt som möjligt i anskaffnings- och planeringsprocessen för anläggningen, vanligtvis redan i anbudsförfrågan. Typiska SbD-lösningar lämnar utrymme för kärnmaterialinspektionsutrustning i anläggningen, utformar belysningen för att möjliggöra kameraövervakning och inkluderar kablar för kärnmaterialövervakningsutrustningen i anläggningens design. I bästa fall främjar anläggningens utformning genomförandet av kärnmaterialtillsyn genom att till exempel minimera antalet överföringsvägar för kärnmaterial och fysisk separering och skydd av tillsynsutrustning.

alt=""

Övervakningskamera vid ett kärnkraftverk. ​​​​​​​Bild: Dean Calma / IAEA

Är Safeguards by Design endast användbart för nya anläggningar vid deras planeringsfas?

Eftersom skyddsåtgärderna pågår vid en anläggning så länge det finns kärnmaterial och relaterade aktiviteter närvarande, är SbD ett viktigt koncept under anläggningens hela livscykel. För SbD är designen och konstruktionen av anläggningen naturligtvis den viktigaste fasen. SbD innefattar emellertid designprocessen för varje modifiering av anläggningen en bedömning av hur modifieringen påverkar kärnmaterialets skyddsbarhet vid anläggningen. Bedömningen bör också överväga huruvida modifieringen skulle möjliggöra en mer effektiv skyddsåtgärd genom exempelvis bättre datainsamling och fjärröverföringsfunktioner. I avvecklingsfasen innebär SbD att planera avlägsnandet av kärnmaterial och demontering av utrustningen på ett sätt som möjliggör kontinuerlig övervakning och åtkomst för inspektioner.

Är Safeguards by Design en börda för licensinnehavaren? Ökar SbD kostnaderna för övervakningen och operatörens arbetsbelastning?

Tvärtom kan SbD hjälpa licensinnehavaren att undvika extrakostnader och svårigheter med att tillföra skyddsåtgärder och utrustning i ett senare skede av konstruktionen, driften eller avvecklingen. Om kraven på kärnmaterialtillsyn inte ingår i den ursprungliga anbudsförfrågan för anläggningen kan extrakostnader för installationen av dem falla på operatören och kan vara högre än förväntat, eftersom ändringar av redan byggda konstruktioner kan behövas.
 
Framtida tillsynsåtgärder kan göra det möjligt för myndigheterna att minska inspektörernas närvaro om det har lämnats utrymme för dem enligt SbD-metoden. Införandet av omfattande fjärrövervakningssystem vid finska kärnkraftverk har spelat en roll för att minska inspektionsgraden på dessa anläggningar.

Hur implementeras Safeguards by Design? Finns det verktyg för detta?

Nyckeln till en framgångsrik implementering av Safeguards by Design är tidig kommunikation mellan operatören, den nationella tillsynsmyndigheten och IAEA. I Finland initieras kommunikationen genom att operatören lämnar preliminär konstruktionsinformation till STUK och Europeiska kommissionen för varje ny anläggning inom 60 dagar efter bekräftat principbeslut för anläggningen. Tillsynskraven och koncepten som ingår i anläggningsspecifikationen formuleras vid förhandlingar mellan operatören, STUK, Europeiska kommissionen och IAEA.