STUK övervakar STUK övervakar
STUK övervakar

Reglering av kärnmaterial

Skyddet av kärnmaterial, det vill säga regelbunden tillsyn som syftar till att förhindra spridning av kärnvapen, säkerställer att kärnmaterial och andra kärntekniska produkter förblir i fredlig användning, i enlighet med licenser och deklarationer, och att kärntekniska anläggningar och kärnteknik endast används för fredliga ändamål.

Regleringen av kärnmaterial baseras på det internationella fördraget om icke-spridning av kärnvapen. STUK upprätthåller och utvecklar det nationella regleringssystemet för kärnmaterial i syfte att i Finland uppfylla skyldigheterna i fördraget om icke-spridning av kärnvapen.

Skyddsåtgärder för kärnmaterial baseras på redovisning och rapportering av kärnmaterial. Operatörer och STUK måste alltid vara medvetna om placeringen och användningen av allt kärnmaterial.

Strålsäkerhetscentralen inspekterar som en allmän regel kärnmaterial och annat material (färskt och använt bränsle) i kärnkraftverken minst var fjärde månad, andra större användare av kärnmaterial och årligen och små operatörer minst vartannat år. Dessutom gör IAEA, Internationella atomenergiorganet, oanmälda besiktningar eller ytterligare inspektionsbesök på finska platser där kärnmaterial används några gånger per år. Utöver dessa besiktningar genomför STUK, IAEA och Europeiska kommissionen en noggrann inventeringskontroll av allt kärnkraftsbränsle en gång om året. IAEA- och EU-inspektörerna rör sig inte ensamma inom inspektionsområdena i Finland, utan STUK har en rättslig skyldighet att alltid delta vid sådana inspektioner som oberoende inspektör och observatör.

Vid skyddsåtgärderna används olika verifieringsmetoder för att säkerställa att informationen från operatörer (t.ex. ett kärnkraftverk) om kärnmaterialet är korrekt och fullständig. Förutom inventeringskontroller utför Strålsäkerhetscentralen också inspektioner av kontrollsystem för kärnmaterial och icke-destruktiva mätningar av kärnmaterial. Dessa mätningar kan användas för att fastställa att materialet inte har ändrats eller ersatts utifrån med falska material. Mätningarna är en del av den nationella kontrollen av kärnmaterial som görs av STUK och de utförs i enlighet med den nationella kontrollplanen.

Internationella skyldigheter

Det internationella fördraget om icke-spridning av kärnvapen

Syftet med internationella skyddsåtgärder är att se till att kärnmaterial inte överförs från fredlig användning till kärnvapenenheter och att verksamheterna inte främjar spridningen av kärnvapen på något annat sätt. Skyddsåtgärder baseras på Fördraget om icke-spridning av kärnvapen från 1970.

Säkerhetsavtalet och dess tilläggsprotokoll

Finland undertecknade ett säkerhetsavtal i enlighet med Fördraget om icke-spridning av kärnvapen med IAEA 1971. Avtalet mellan Finland och IAEA var det första avtalet som ett land undertecknade med IAEA och har därefter fungerat som en mall för avtalsförhandlingar mellan olika länder och IAEA. När Finland gick med i EU 1995 ersattes detta avtal med ett säkerhetsavtal mellan EU:s icke-kärnvapenmedlemsstater, Europeiska atomenergigemenskapen (EAEC) och IAEA.

Den grundläggande idén med skyddsåtgärderna är att när allt fredligt material står under IAEA:s tillsyn, kommer det inte att finnas tillräckligt med material utanför avtalet för att bygga upp ett helt hemligt kärnvapenprogram. Stater har en skyldighet att rapportera allt övervakat kärnmaterial, och IAEA har rätt att inspektera det rapporterade materialet på de platser som rapporterats av staten.

Iraks hemliga kärnkraftsprogram, som avslöjades efter Gulfkriget på 1990-talet, inledde ett internationellt projekt för att utvidga IAEA:s övervakningsrättigheter på ett sådant sätt att IAEA:s kontrollsystem även kan upptäcka hemliga kärnkraftsprogram. I praktiken implementerades utvidgningen av IAEA:s övervakning i ett tilläggsprotokoll till säkerhetsavtalet. Baserat på tilläggsprotokollet får IAEA mer omfattande information från staterna om deras kärnbränslecykel, inklusive forsknings- och utvecklingsprojekt. Dessutom kan IAEA samla in data från öppna källor, använda satelliter och ta miljöprover. För att säkerställa riktigheten i de uppgifter som rapporterats av staterna har IAEA mer omfattande åtkomsträttigheter för att inspektera de rapporterade funktionerna. Dessutom kan IAEA genomföra besök med mycket kort varsel. Tilläggsprotokollet till säkerhetsavtalet trädde i kraft i Finland och andra EU-länder den 30 april 2004.

Fördraget om upprättandet av Europeiska atomenergigemenskapen, kommissionens (Euratoms) säkerhetsförordning

Genom sitt medlemskap i EU tillhör Finland också Europeiska atomenergigemenskapen. Europeiska atomenergigemenskapens fördrag från 1957 utgör en grund för att säkerställa skyddet av kärnmaterial inom EU-länderna. Enligt Europeiska atomenergigemenskapens fördrag har Europeiska kommissionens skyddsmyndigheter rätt att säkerställa att medlemsländernas kärnmaterial används för det angivna syftet. Europeiska kommissionens krav på skyddet av kärnmaterial anges i detalj i kommissionens skyddsfördrag (Euratom).

Kontakt

Kontakt