STUK övervakar STUK övervakar
STUK övervakar

Utsläpp av radioaktiva ämnen till hav

Utsläpp av radioaktiva ämnen till hav

De flytande utsläpp av radioaktiva ämnen som uppstår vid kärnkraftverk rengörs med hjälp av filtrering och fördröjning innan de leds ut i havet.

Man strävar efter att hålla utsläppen så låga som det med praktiska åtgärder är möjligt. Flytande utsläpp av radioaktiva ämnen leds med kraftverkets kylvatten ut i havet.

Man tar alltid prover från vätskan innan den släpps ut i havet. Med hjälp av proverna utreds den radioaktiva sammansättningen och aktiviteten i utsläppet. Dessutom kontrolleras aktiviteten med kontinuerliga strålningsmätningar. Mätmetoderna som används är exakta. Kärnkraftverksbolagen rapporterar utsläppsuppgifterna till Strålsäkerhetscentralen kvartalsvis. STUK granskar de levererade utsläppsrapporterna.

Mätmetoderna för kärnkraftverkens utsläpp är godkända av STUK, som också granskar kraftverkens utsläppssystem tidvis.

I de utsläpp som de finländska kärnkraftverken leder ut i havet upptäcks årligen i genomsnitt 10–20 olika radioaktiva ämnen. De vanligaste nukliderna i utsläppen till havet har varit tritium, krom-51, mangan-54, kobolt-58 och kobolt-60, niob-95, zirkonium-95, silver-110m, antimon-122 och antimon-124, jod-131 och jod-133 samt cesium-134 och cesium-137. Även följande radionuklider har upptäckts i utsläppen: natrium-24, kalium-42, järn-59, tenn-125 och antimon-125. Andra radionuklider har upptäckts mera sällan.

Uppgifterna om utsläpp används vid bestämning av strålningsexponering för invånarna i kärnkraftverkets omgivning (den s.k. dosen för den mest exponerade personen i omgivningen). Mängden utsläpp av radioaktiva ämnen påverkar direkt stråldosen för den mest exponerade personen i omgivningen.


Staplarna i utsläppsdiagrammet över gammaaktiva nuklider är huvudsakligen i storleksordningen 1,00E+8 Bq. Gränsen för utsläpp per år är 8,90E+11 Bq.

Utsläpp av radioaktiva gammaaktiva ämnen från Lovisa underskred tydligt de fastställda utsläppsgränserna. Under åren 2013, 2017 och 2021 släppte Lovisa kraftverk ut lågaktivt avdunstningsavfall till havet enligt plan. Till följd av detta var utsläppen av gammaaktiva ämnen större än vanligt under åren i fråga.


Staplarna i utsläppsdiagrammet över gammaaktiva nuklider är i storleksordningen 1,00E+8 Bq. Gränsen för utsläpp per år är 2,96E+11 Bq.

Utsläpp av radioaktiva gammaaktiva ämnen från Olkiluoto underskred tydligt de fastställda utsläppsgränserna. Mängden utsläpp av gammaaktiva ämnen från Olkiluoto kärnkraftverk till havet har minskat på lång sikt.

Kontakt

Kontakt