STUK övervakar STUK övervakar
STUK övervakar

Övervakning av strålsäkerheten

Övervakning av strålsäkerheten

Strålningsexponering för personalen

STUK övervakar strålsäkerheten för arbetstagare på kärnkraftverk genom att granska anläggningens dosövervakning, strålningsmätningar, förfaringssätt för strålskyddet, anläggningens strålförhållanden och hur strålskyddet har ordnats under arbetet.

I Olkiluoto och Lovisa har sammanlagt cirka 1 000 personer fast anställning och de omfattas av den personliga stråldosövervakningen. På grund av anläggningarnas årsservice och reparationer arbetar där årligen flera hundra eller upp till tusentals utomstående personer vars stråldoser också följs upp. Varje år omfattas totalt cirka 3 000–5 000 personer av stråldosövervakningen på Finlands kärnkraftverk. Arbetstagarnas stråldoser uppstår huvudsakligen under kärnkraftverkens årsservice då de anställda arbetar i närheten av aktiva komponenter och öppnade system. Årsservicens längd och de strålskyddsmässigt betydande arbetena påverkar storleken på personernas sammantagna dos.

Utsläpp av radioaktiva ämnen

I kärnreaktorn uppstår radioaktiva ämnen då den används, och strålningen från dessa ämnen kan påverka människans hälsa. De radioaktiva ämnena är främst fästa vid kärnbränslet i reaktorn. En liten del av ämnena finns dock även i reaktorns nedkylningssystem samt i dess rengörings- och avfallssystem. Vatten- och luftutsläppen från anläggningen rengörs med hjälp av filtrering och fördröjs så att deras strålningsinverkan på miljön är mycket liten jämfört med inverkan från de radioaktiva ämnen som normalt finns i naturen. Utsläpp i gasform leds in i kraftverkens ventileringskanaler och vattenutsläppen leds med nedkylningsvattnet ut i havet. Utsläppen mäts noggrant och man säkerställer att de klart underskrider de gränsvärden som ställts upp.

Kärnkraftverksbolagen rapporterar utsläppsuppgifterna till Strålsäkerhetscentralen kvartalsvis. Mätmetoderna för kärnkraftverkens utsläpp är godkända av Strålsäkerhetscentralen. Strålsäkerhetscentralen granskar kraftverkens utsläppssystem tidvis.

Övervakning av strålningen i miljön

Miljöundersökningarna i de finländska kärnkraftverken började redan innan anläggningarna togs i bruk, och numera övervakas omgivningen kring kärnkraftverken på ett mångsidigt och heltäckande sätt. STUK godkänner kraftbolagens miljöövervakningsprogram och genomför sin egen oberoende övervakning av Lovisa och Olkiluoto. Från anläggningarnas omgivning insamlas och analyseras årligen sammanlagt cirka 600 prover bl.a. från hushållsvatten, livsmedel, luft, regnvatten, jordmån, havsvatten och havsbotten. Även den externa bakgrundsstrålningen och radioaktiviteten hos invånarna i omgivningen mäts regelbundet.

Strålningsexponeringen för invånarna i omgivningen

Strålningsexponeringen som invånarna i omgivningen utsätts för bedöms årligen både på basis av kärnkraftverkens utsläppsuppgifter och miljöprover och på basis av meteorologiska mätningar. I Finland har statsrådet bestämt att gränsen för en stråldos som normal drift av kärnkraftverk får orsaka en enskild invånare i omgivningen är 0,1 millisievert per år. Detta är cirka en fyrtiondedel av den genomsnittliga stråldos som finländarna får från olika källor under ett år. De senaste åren har stråldosen som kärnkraftverken i Finland orsakat invånarna i omgivningen varit under en procent av den dosrestriktion som statsrådet fastställt.