Om STUK

Strategiska mål

Strategiska mål

STUK:s strategiska mål är indelade i mål som gäller STUK:s resurser (1–3), resultatmål (4–6) och samhälleliga mål (7–9).

1. Världens lyckligaste tjänstemän

Att arbetet är meningsfullt och lagom utmanande, att man har tillräckliga påverkningsmöjligheter och att vi kommer ihåg att tacka, berömma och uppmuntra varandra gör att det alltid är trevligt att komma till jobbet. Gemenskapen och förtroendet stärker välbefinnandet trots förändringarna i arbetet och verksamhetsmiljön. Ledningen och organiseringen, den interna administrationen samt de tillgängliga verktygen gör det möjligt att fokusera på de väsentliga uppgifterna och att upprätthålla balansen mellan arbetet och fritiden. Världens lyckligaste tjänstemän bildar världens bästa myndighet, vilket gör STUK en attraktiv arbetsplats.

2. Helhetsbetonad kompetens

Den högklassiga sakkunskapen inom strål- och kärnsäkerhet är STUK:s kärnkompetens. Vi ska ha tillräckligt djupgående kunskaper men samtidigt behöver vi även övergripande och helhetsbetonad kompetens. På detta sätt kan vi inrikta övervakningen på ett riskmedvetet sätt, informera om riskerna, säkerställa människornas och miljöns säkerhet och upprätthålla samhällets verksamhetsförutsättningar i strålrisksituationer. Internationella uppgifter och serviceprojekt ökar vår kompetens. STUK och dess sakkunniga är efterfrågade experter i internationella uppgifter och serviceprojekt.

3. Kostnadsmedveten verksamhet

Vi ska arbeta mer kostnadsmedvetet än tidigare. Vi planerar och utvecklar uppföljningen kontinuerligt och beaktar intressentgruppernas behov. Särskilt ska vi arbeta för att göra kostnadsstrukturen tydligare. Vi fastställer tydliga principer och rutiner för hur intäkterna från serviceverksamheten ska utnyttjas för att utveckla personalen och verksamheten.

4. Riskmedveten och anpassad övervakning

Vi ska fokusera mer på riskerna vid övervakningen inom STUK:s hela verksamhetsområde för att kunna garantera säkerheten, arbeta effektivt och hantera arbetsmängden. Övervakningen grundar sig på säkerhetskrav, som står i proportion till anläggningens eller verksamhetens risker. Vi avbryter uppgifter som med tanke på strålskyddet är av ringa betydelse för människans, samhällets eller miljöns säkerhet.

5. Flexibla och effektiva arbetssätt

Vi ska fokusera mer på resultat och effektivitet. Vi ska arbeta på ett mer flexibelt sätt, oavsett tid och plats, och främja gemenskap och samarbete. Vi digitaliserar arbetsprocesserna och verktygen för övervakning och den interna administrationen samt inför verksamhetssätt och börjar använda lokaler som stöder dessa processer. Vi säkerställer även att vår personal har tillräckliga digitala kunskaper. Vi ökar antalet digitala tjänster och utvecklar tjänsterna på ett kund- och användarorienterat sätt.

6. Effektiv, nationell strålsäkerhetsforskning

Strålsäkerhetsforskningen producerar experter, verktyg och information för myndighetsövervakningens och olycksberedskapens behov. Vi strävar efter att genom samarbete med olika universitet och via TULANET-nätverket göra strålsäkerhetsforskningen en av universitetens och forskningsinstitutens prioriteringar. Vi ser till att STUK är en central del av det inhemska och internationella nätverk som forskar i de ämnen som är betydelsefulla för STUK. Vi säkerställer för vår del att forskningen finansieras på ett hållbart sätt, så att det är möjligt att delta i både nationella och internationella projekt.

7. Aktörernas ansvar framhävs

Säkerheten skapas inte genom att utföra granskningar utan som ett resultat av verksamhetsutövarnas säkerhetslösningar och människornas dagliga arbete. STUK:s mål är att påverka verksamhetsutövarnas säkerhetskultur positivt och att utbilda dem i säkra verksamhetssätt.

Ansvaret för säkerheten ligger på verksamhetsutövarna. Detta ansvar framhävs då vi inriktar övervakningen på de aktörer och verksamhetsställen vars verksamhet innebär störst risk. Samtidigt ökar inspektionsföretagens och verksamhetsutövarnas eget ansvar för övervakning i objekt med mindre säkerhetsbetydelse. Vi kan även öka verksamhetsutövarnas eget ansvar och minska STUK:s övervakning om verksamhetsutövarna kan påvisa att deras verksamhet är tillräckligt säker. Vi strävar efter att informera tydligt om ansvarsfördelningen.

8. Människor förstår riskerna med strålning

Vi erbjuder faktabaserad och lättförståelig information om strålsäkerhet för att människor trots informationsöverflödet och desinformation ska förstå vad som är farligt och vad som inte är det, och för att de på det sättet ska kunna agera på rätt sätt, utan att i onödan vara rädda. Vi ska spela en synligare och mer aktiv roll i samhället än tidigare när det gäller kommunikation. Vi vill delta i diskussionen i rätt tid och på ett förståeligt, åskådligt och mänskligt sätt i de forum där människor utbyter och söker information. På STUK ansvarar alla för sin del av kommunikationen om strålnings- och kärnsäkerhetsfrågor.

9. Samhället kan hantera störningar

Samhällets verksamhetsförutsättningar ska tryggas i alla strålrisksituationer. Enligt modellen för övergripande säkerhet ska alla aktörer delta i planeringen av beredskapen. Eventuella nya hot ska identifieras i förväg, och man ska reagera på förändringarna i säkerhetsläget med hjälp av övervakning och beredskap. För att människornas och miljöns säkerhet ska kunna säkerställas och samhällets verksamhetsförutsättningar bevaras måste de olika aktörerna i strålrisksituationer ha tydliga ansvarsområden, tillräckliga resurser, en gemensam bild av situationen samt enhetliga riktlinjer för kommunikation. Vårt mål är att vara en vägvisare i fråga om beredskap inom branschen samt att för vår del ta hand om samhällets motståndskraft vid olika strålrisksituationer.