Om STUK

Internationellt strålsäkerhetssamarbete

Internationellt strålsäkerhetssamarbete

STUK deltar i det internationella samarbete för att utveckla strålsäkerheten.

Anställda vid STUK är medlemmar i många internationella arbetsgrupper.

Internationella atomenergiorganet IAEA

Representanter för STUK deltar i huvudkommittén CSS (safety standards) som leder beredningen av IAEA:s strålsäkerhetsanvisningar samt i kommittéerna som utarbetar innehållet i anvisningarna. Dessa är

  • NUSSC, nuclear safety
  • WASSC, waste safety
  • RASSC, radiation safety
  • NSGC, nuclear security
  • TRANSSC, transport safety.

Världshälsoorganisationen WHO

Representanter för STUK är efterfrågade experter på samarbetsmöten om strålsäkerhet och bidrar till att föra ut i världen bästa praxis som man anammat i Finland.  Bra exempel är praxis för kliniska revisioner av användning av strålning inom hälso- och sjukvården och metoder för att beräkna befolkningsexponeringen på basis av sammandrag av antalet medicinska undersökningar av personer som exponerats för strålning. STUK deltar aktivt även i WHO:s projekt om säkerhet vid icke-joniserande strålning.

Europeiska kommissionens arbetsgrupper

STUK:s representanter ingår i Europeiska kommissionens expertgrupper enligt Euratom-konventionen.  Expertgrupperna fungerar som rådgivande organ till kommissionen i frågor angående strålskydd.

HERCA

Syftet med organisationen HERCA (Heads of the European Radiological Protection Competent Authorities) är att sprida information om och bruket av praxis för strålsäkerhet och övervakning av strålsäkerheten i medlemsländerna.  STUK har varit medlem i HERCA sedan organisationen grundades 2007.  Representanter för STUK deltar i HERCA:s arbetsgrupper för bland annat hälso- och sjukvård, industri, tillverkningsverksamhet och doseringsövervakning.

Nordiskt myndighetssamarbete

Samarbetet mellan strålsäkerhetsmyndigheterna i Danmark, Island, Norge, Sverige och Finland har långa anor.  Generaldirektörerna samlas årligen för att gå igenom samarbetsgruppernas resultat och diskutera aktuella ämnen.  STUK:s representanter deltar i arbetsgrupperna för hälso- och sjukvård, industri, mätnormalverksamhet, beredskap och information.  Arbetsgruppen för icke-joniserande strålning ordnar regelbundet workshoppar enligt tema.  De nordiska myndigheterna ger vid behov gemensamma utlåtanden om aktuella ämnen.

Övervakning av transport av radioaktiva ämnen

I Europa tillämpas samma bestämmelser om transport av radioaktiva ämnen som bygger på IAEA:s krav (t.ex. ADR- och RID-avtalen). STUK samarbetar med europeiska myndigheter bland annat i fråga om gemensamma anvisningar och harmonisering av krav.

Europeiskt forskningssamarbete

Forskningen inom strålsäkerhet är relativt snäv men samtidigt utgör den ett tvärvetenskapligt forskningsområde även i många andra europeiska länder. För att öka den kritiska massan beslöt flera länder i Europa för några år sedan att slå samman sina resurser genom forskningsförbindelser.  Representanter för STUK är med i dessa expertnätverk (MELODI, NERIS, EURADOS) och påverkar utvecklingen av forskningen.

Internationell mätnormalverksamhet för joniserande strålning

STUK:s representanter deltar i organisationen EURAMET:s verksamhet som gäller tillförlitligheten av och kvalitetet på den europeiska strålmätningen.  Inom ramen för EURAMET-nätverket upprätthålls de viktigaste mätnormalerna för doser i enlighet med avtalet om ömsesidigt erkännande (MRA) som utarbetats av den internationella kommittén för vikt och mått (CIPM) i alla medlemsländer, och genom nätverket deltar man i europeiska forskningsprogram om strålningsmätning. STUK är även en långvarig medlem i nätverket för kalibreringslaboratorier som upprätthålls av IAEA och WHO, inom ramen för vilken man deltar i bland annat arbetsgrupper som utarbetar anvisningar för strålningsmätningar.