Om STUK

Tillgänglighetsutlåtande

Tillgänglighetsutlåtande

Strålsäkerhetscentralen (STUK) strävar till att garantera tillgängligheten till dess nättjänster enligt lagen om tillhandahållande av digitala tjänster. Med tillgänglighet avses, att nättjänsten kan användas av alla människor så lätt som möjligt. Målet är att nättjänsten är tekniskt felfri, användargränssnittet är klart och tydligt och innehållet förståeligt.

STUK har låtit göra en extern bedömning av tillgängligheten i april 2021. Problem med anknytning till tillgängligheten har lösts eller man strävar till att lösa dem så fort som möjligt. STUK bedömer regelbundet tillgängligheten till sina tjänster.

Denna tillgänglighetsbeskrivning har uppgjorts den 23 september 2019 och uppdaterats senast 22 oktober 2021.

Webbtjänsten Stuk.fi

Strålsäkerhetscentralens webbsidor, eller webbtjänsten Stuk.fi lanserades i sin nuvarande form i augusti 2015. Både i den visuella designen och vid planeringen av användargränssnittet har utgångspunkten varit nivå AA i WCAG 2.0-riktlinjerna för tillgänglighet.

Webbtjänsten har sedermera flyttats till en ny server, och en versionsuppdatering av systemet för innehållsadministration har gjorts (år 2019). Vi utvecklar som bäst tillgängligheten av vår webbtjänst enligt resultaten från tillgänglighetstestningen. Smärre brister som berör innehåll och layout strävar vi till att korrigera före slutet av år 2020. Större observationer korrigerar vi beroende på problemets omfattning i början av år 2021, men senast i samband med nästa helhetsreform av webbtjänsten.

Ej tillgängligt innehåll och korrigering

Publikationer och dokument

Dokument och publikationer i pdf-format eller som Office-programmens filformat har publicerats på webbtjänsten Stuk.fi. Filer som publicerats före september 2019 är inte tillgängliga till alla delar. Filerna saknar till exempel alternativa bildtexter. Till exempel beställningsblanketterna blir tillgängliga när de uppdateras.

Webbtjänsten innehåller STUKs beslut, utlåtanden och övriga motsvarande dokument som publicerats före september 2019. Man kan ansöka om tillgängliga versioner av dem genom att skicka en dokumentbegäran till STUKs registratorskontor, stuk (at) stuk.fi eller med nätblankett.

För nya (från och med 9/2019) dokument som ska publiceras på webbtjänsten Stuk.fi, till exempel publikationer, beslut, blanketter samt presentationsmaterial, görs en tillgänglighetskontroll före publiceringen.

Offentligt diarium

STUKs offentliga diarium är en tjänst i vilken medborgare, STUKs kunder och andra intressegrupper kan följa med hur behandlingen av offentliga ärenden framskrider. Det offentliga diariet har tillgänglighetstestats i slutet av år 2019.

STUKs profiler på sociala mediers plattformar

STUK ansvarar inte för plattformar som tredje parter erbjuder. Tjänsteproducenten ansvarar för deras tillgänglighet. STUK har användarprofiler på Twitter, Facebook, Linkedin, Youtube och Instagram. Från och med september 2019 publicerar STUK tillgängligt innehåll på plattformarna inom ramen för plattformarnas begränsningar.

Anmäl brist i tillgängligheten

Vi tar gärna emot respons och utvecklingsförslag gällande tillgänglighet av våra webbtjänster. Du kan skicka ditt meddelande till STUKs registratorskontor per e-post stuk (at) stuk.fi eller via nätblankett.

STUK svarar på begäran så fort som möjligt, dock senast inom två veckor från kontakttagningen.

Regionförvaltningsverket i Södra Finland är tillsynsmyndighet

Om du inte är nöjd med svaret från STUK, kan du göra en tillgänglighetsanmälan eller en utredningsbegäran om tillgänglighet till Regionförvaltningsverket i Södra Finland.