Offentligt diarium Offentligt diarium
Offentligt diarium

Offentligt diarium

Offentligt diarium

Strålsäkerhetscentralens (STUK) offentliga diarium är en tjänst i vilken medborgare, STUK:s kunder och andra intressegrupper kan följa med hur behandlingen av offentliga ärenden framskrider.

Uppgifterna syns i tjänsten i sex månader. Ärendena uppdateras i tjänsten inom sju dagar efter att de har inletts.

 I det offentliga diariet är ärenden grupperade i förvaltning, säkerheten vid strålanvändning, kärnsäkerhet, forskning och strålningsövervakning av miljön.

De offentliga ärendena är grupperade och kan sökas med hjälp av följande uppgifter:

  • Ärendets nummer
  • Ärendebeteckning
  • Avsändare/mottagare
  • Datum då ärendet inleddes
  • Ärendets status
  • Datum för beslutet

Du kan söka bland ärenden med hjälp av ärendets nummer och beteckning.

Genom det offentliga diariet förverkligar STUK målet för offentligheten i myndigheternas verksamhet och ökar öppenheten. Tjänsten upprätthålls av STUK:s enhet för dokumentförvaltning och datatjänster.

Registreringen av ärenden och handlingar baserar sig på 18 § i lagen om offentlighet i myndigheternas verksamhet (621/1999) och 5 § och 6 § i förordningen om offentlighet och god informationshantering i myndigheternas verksamhet(1030/1999) samt på arkivlagen (831/1994) och bestämmelser som har getts med stöd av den.

Ärenden som STUK tar emot för handläggning och avgjorda ärenden registreras i ärendehanteringssystemet. I systemet förs också dokument som gäller ärendet in. I det offentliga diariet finns i det första skedet ovannämnda diarieanteckningar i offentliga ärenden. Utgående från dessa kan kunderna lämna in en begäran till STUK om att få tillgång till handlingen (informationsbegäran). Det offentliga diariet utvecklas under 2018 så att även offentliga beslutshandlingar kommer att finnas tillgängliga i det offentliga diariet.