Föreskrifter

STUKs föreskrifter

STUKs föreskrifter

Strålsäkerhetscentralen utfärdar föreskrifter med stöd av strålsäkerhetslagen (859/2018) och kärnenergilagen (990/1987). Den nya strålsäkerhetslagen trädde i kraft den 15 december 2018 och samtidigt reviderades kärnenergilagen. Bestämmelserna i ovan nämnda lagar preciseras med Strålsäkerhetscentralens föreskrifter. Föreskrifterna är juridiskt bindande.

Föreskriften givna på basis av kärnenergilagen

Strålsäkerhetscentralens föreskrift om säkerheten vid kärnkraftverk (Stuklex.fi) Y/1/2018 Motiveringspromemoria (pdf)
Strålsäkerhetscentralens föreskrift om beredskapsarrangemang vid ett kärnkraftverk (Stuklex.fi) Y/2/2018 Motiveringspromemoria (pdf)
Strålsäkerhetscentralens föreskrift om skyddsarrangemangen vid användning av kärnenergi (Stuklex.fi) Y/3/2020 Motiveringspromemoria (pdf)
Strålsäkerhetscentralens föreskrift om säkerheten vid slutförvaring av kärnavfall (Stuklex.fi) Y/4/2018 Motiveringspromemoria (pdf)
Gruvdriftsföreskriften (Stuklex.fi) Y/5/2016 Motiveringspromemoria (pdf)

 

Föreskriften givna på basis av strålsäkerhetslagen och kärnenergilagen

Strålsäkerhetscentralens föreskrift om frigränser och
friklassningsnivåer
(Stulex.fi)
SY/1/2018  

 

Föreskriften givna på basis av strålsäkerhetslagen

Strålsäkerhetscentralens föreskrift om utredning, bedömning och övervakning av yrkesmässig exponering (Stuklex.fi) S/1/2018  
Strålsäkerhetscentralens föreskrift om handlingsplan för strålsäkerhetsincidenter samt åtgärder under och efter strålsäkerhetsincidenter (Stulex.fi) S/2/2018  
Strålsäkerhetscentralens föreskrift om radioaktivt avfall och om utsläpp av radioaktiva ämnen in användningen av öppna strålkällor (Stuklex.fi) S/2/2019  
Strålsäkerhetscentralens föreskrift om berättigandebedömning och om optimering av strålskyddet vid medicinsk exponering (Stuklex.fi) S/4/2019  
Strålsäkerhetscentralens föreskrift om strålsäkerhet vid användningen av strålkällor och tagandet ur bruk av strålkällor och användningsutrymmen (Stuklex.fi) S/5/2019  
Strålsäkerhetscentralens föreskrift om strålningsverksamhet som kräver säkerhetstillstånd (Stuklex.fi) S/6/2019  
Strålsäkerhetscentralens föreskrift om användning av högeffektslaser (Stuklex.fi) S/10/2021  
Strålsäkerhetscentralens föreskrift om användning av icke-joniserande strålning för kosmetisk eller motsvarande behandling (Stuklex.fi) S/11/2021  
Strålsäkerhetscentralens föreskrift om mätningar av joniserande strålning (Stuklex.fi) S/7/2021  
Strålsäkerhetscentralens föreskrift om skyddsarrangemang för strålkällor som kräver säkerhetstillstånd (Stuklex.fi) S/9/2021  
Strålsäkerhetscentralens föreskrift om verksamhet som medför exponering för naturlig strålning (Stuklex.fi) S/6/2022  

 

Kontakt

Inga sökresultat