Föreskrifter

STUKs beslut angående strålsäkerhet

STUKs beslut

 

Namn Publiceringsdatum

Upphävande av vissa beslut och upphörande av tillämpningen av vissa beslut                 8.4.2019
som omfattas av 
strålsäkerhetslagen, beslut 5/3020/2019

OBS! BESLUTEN NEDAN HAR UPPHÄVTS ELLER TILLÄMPNINGEN AV DEM HAR UPPHÖRT.

Befrielse av strålkällor från säkerhetstillstånd när dessa används som undervisningsmaterial, beslut 30/310/07 2.5.2007
Acceptanskrav för strålbehandlingsapparater under användning av utrustningen, beslut 20/3020/2010 7.4.2011
Referensnivåer för patienters strålningsexponering vid datortomografiundersökningar av vuxna, beslut 2/3020/2013 23.5.2013
Acceptanskrav under användning för apparater inom isotopverksamhet, beslut 9/3020/2013 5.7.2013
Beslut om friklassningsnivåer för radioaktiva material, beslut 4/3020/2013 11.9.2013
Beslut om frigränser för radioaktiva ämnen, beslut 5/3020/2013 11.9.2013
Befrielse från säkerhetstillstånd av apparater som alstrar joniserande strålning elektriskt när apparaten fungerar med högst 30 kV spänning, beslut 6/3020/2013 11.9.2013
Befrielse från säkerhetstillstånd av apparater som alstrar joniserande strålning elektriskt när apparaten fungerar med högst 5 kV spänning, beslut 7/3020/2013 11.9.2013
Ändring av konventionell tandröntgenverksamhet som befriats från kravet på säkerhetstillstånd till verksamhet som förutsätter säkerhetstillstånd, beslut 5/3020/2014 5.8.2014
Acceptanskrav under användning för röntgenapparatur inom hälsovården, beslut 11/3020/2013

19.5.2014

Gränsvärdena för radioaktivt avfall som släpps ut i avloppsnätet eller i övrigt i omgivningen, beslut 4/3020/2014

27.10.2014
Referensnivåer för patientens strålningsexponering vid nukleärmedicinska undersökningar, beslut 1/3020/2015 23.2.2015
Referensnivåer för patienters strålningsexponering vid datortomografiundersökningar av barn, beslut 9/3020/2015 25.5.2015
Tillståndsplikt för handel och innehav av röntgenapparater, beslut 2/3005/2014 29.9.2015
Referensnivåer för vuxna patienters strålningsexponering vid CBCT-undersökningar av huvud, beslut 12/3020/2016 7.11.2016
Referensnivåer för patienters strålningsexponering vid kardiologi, beslut 15/3020/2016 20.12.2016
Referensnivåer för patientens strålningsexponering gällande konventionella röntgenundersökningar på vuxna, beslut 11/3020/2017 15.5.2017
Befrielse från säkerhetstillstånd gällande användning av brandvarnare och branddetektorer, beslut 3/3120/2017 26.7.2017
Referensnivåer för patienters strålningsexponering gällande konventionella röntgenundersökningar av barn, beslut 6/3020/2018 5.4.2018