Föreskrifter

Kärnsäkerhetsdirektiv (YVL)

Kärnsäkerhetsdirektiv (YVL)

En viktig milstolpe nåddes i reformen av de finländska bestämmelserna om kärnsäkerhet den 1 december 2013 då Strålsäkerhetscentralens (STUK) nya säkerhetsföreskrifter för kärnkraftverk (på finska: YVL-ohjeet) trädde kraft.

Dessa innehåller nya krav på säkerheten vid kärnanläggningar. Kraven har skärpts jämfört med tidigare och detta höjer säkerheten hos finländska kärnanläggningar.

Föreskrifterna tillämpas som sådana på nya kärnanläggningar. I fråga om sådana anläggningar som redan är i drift eller som håller på att byggas fattas separata beslut om tillämpningen av föreskrifterna.

STUKs nya föreskrifter på finska återfinns här. Föreskrifterna publiceras på svenska när de är färdiga. Engelska översättningar kommer att publiceras här. 

Befogenhetsgrunder

Enligt 7 r § i kärnenergilagen (990/1987) ska Strålsäkerhetscentralen uppställa detaljerade säkerhetskrav för uppnående av den säkerhetsnivå som avses i denna lag.

Tillämpningsregler

Publiceringen av ett YVL-direktiv ändrar inte i sig de beslut som Strålsäkerhetscentralen fattat före publiceringen. Först efter att ha hört alla berörda parter fattar Strålsäkerhetscentralen beslut om hur ett nytt eller förnyat YVL-direktiv ska tillämpas på kärnkraftverk, som är i drift eller under uppförande, samt på verksamhet som bedrivs av tillståndshavare. Direktivet tillämpas som det är på nya kärnkraftverk och annan användning av kärnenergi än uppförandet och driften av kärnanläggningar.

Då Strålsäkerhetscentralen överväger hur man ska tillämpa de i YVL-direktiven framförda nya säkerhetskraven vid kärnanläggningar som är i drift eller under uppförande, beaktas följande principer i 7 a § i kärnenergilagen (990/1987): Säkerheten vid användning av kärnenergi ska hållas på en så hög nivå som det praktiskt är möjligt. Främjandet av säkerheten ska ske genom åtgärder som med beaktande av erfarenheterna av anläggningens drift, resultaten av säkerhetsforskningen samt den vetenskapliga och tekniska utvecklingen kan anses motiverade.

Enligt 3 mom. i 7 r § i kärnenergilagen är Strålsäkerhetscentralens säkerhetskrav förpliktande för tillståndshavaren, dock så att tillståndshavaren har rätt att föreslå ett förfarande eller en lösning av annat slag för att kraven ska uppfyllas. Om tillståndshavaren på ett övertygande sätt påvisar att den säkerhetsnivå som avses i denna lag kan uppnås genom det föreslagna förfarandet eller den föreslagna lösningen, kan Strålsäkerhetscentralen godkänna förfarandet eller lösningen.

 

Dimensionerande hotbeskrivning vid användning av kärnenergi och strålning

Kontakt

Personkortets användarvänliga adress har inte definierats