Aktuellt Aktuellt
Aktuellt

Innehållspublicerare

null Det finländska sättet att ta hand om kärnavfall är bra och intressant

Det finländska sättet att ta hand om kärnavfall är bra och intressant

1.7.2022 kl 23:45
Meddelande

Finska sättet att ta hand om säkerheten för använt kärnbränsle och annat radioaktivt avfall hyllades som exemplariskt vid Internationella atomenergiorganets (IAEA) utvärderingsmöte i Wien, Österrike. IAEA:s generalsekreterare Rafael Grossi uttryckte sitt tack i öppningstalet för mötet.

Finland är part i IAEA:s konventioner om kärnsäkerhet (Convention on Nuclear Safety, CNS) och säkerheten för underhåll av använt kärnbränsle samt radioaktivt avfall (Joint Convention on the Safety of Spent Fuel Management and on the Safety of Radioactive Waste Management, JC). 

Genomförandet av avtalen i IAEA:s medlemsländer utvärderas vart tredje år. Det sjunde mötet för att utvärdera säkerheten för underhåll av använt kärnbränsle och radioaktivt avfall inleddes i Wien måndagen den 27 juni. Konferensen pågår i två veckor. Finland presenterade sin landrapport på måndagen. 

Länderna som deltar i mötet bildar grupper om ett tiotal länder, som utvärderar varandras rapporter. Direktör Jaakko Leino från STUK, som deltog i utvärderingsmötet, noterade att Finlands sätt att sköta sin kärnavfallshantering skapar intresse. Förutom den egna landsgruppen lyssnade representanter för sexton andra länder på presentationen och deltog i diskussionen.

I bedömningen som gjordes på grundval av Finlands rapport och presentation kom gruppen på tio länder fram till att underhållet av använt kärnbränsle och radioaktivt avfall i Finland är organiserat på ett säkert sätt. 

Gruppen tyckte att det finska sättet att stegvist hantera licensieringen av slutförvaringen var exemplariskt. Slutförvaringen av kärnavfallet i Finland kräver först ett politiskt principbeslut och sedan separat byggnadstillstånd, drifttillstånd och avvecklingstillstånd efter att slutförvaringen av avfallet är avslutat.

Finland fick beröm också för upprätthållandet av ett nationellt forskningsprogram som utvecklar kärnsäkerhetsexpertis, samt för stadiga framsteg när det gäller att främja slutförvaringen av använt kärnbränsle och utveckla tillsynsmyndighetens säkerhetskulturprogram.

Det aktuella utvärderingsmötet var ursprungligen tänkt att hållas sommaren 2021, men på grund av coronapandemin sköts det upp till i år. Finlands landrapport färdigställdes redan 2020. Strålsäkerhetscentralen ansvarade för att utarbeta rapporten.

Länk: Joint Convention on the Safety of Spent Fuel Management and on the Safety of Radioactive Waste Management. 7th Finnish National Report as referred to in Article 32 of the Convention (julkari.fi) 

Mer information:
Direktör
Jaakko Leino, tfn (09) 759 88 234

Projektchef
Päivi Mäenalanen, tfn (09) 759 88 377

Mediatjänsten, tfn 010 850 4761

Tiedote
IAEA
Ydinjäte
Ydinturvallisuus