Aktuellt Aktuellt
Aktuellt

Innehållspublicerare

null Internationell utvärdering av kärnenergiområdets skyddsarrangemang i Finland

Internationell utvärdering av kärnenergiområdets skyddsarrangemang i Finland

28.6.2022 kl 09:37
Webbnyhet

Under 6–17 juni utvärderade sakkunniga från nio länder i två veckor genomförandet av skyddsarrangemangen inom kärnenergibranschen i Finland. Utvärderarna konstaterade att skyddsarrangemangen i Finland är välfungerande och har blivit ännu bättre under de senaste åren.

IPPAS (International Physical Protection Advisory Service) är en kollegial utvärdering av skyddsarrangemang som koordineras av Internationella atomenergiorganet IAEA och genomfördes nu för tredje gången i Finland. Det första IPPAS utfördes i Finland år 2009 och den uppföljande utvärderingen år 2012. Den tredje IPPAS-utvärderingen beställdes av arbets- och näringsministeriet. Strålsäkerhetscentralen (STUK) ansvarade för dess praktiska arrangemang. Gruppens utvärderingsrapport innehåller uppgifter om skyddsarrangemangen och är därför inte offentlig.

Tapani Hack, byråchef för STUK:s skyddsarrangemang, konstaterar att IPPAS-gruppen hade till uppgift att bedöma hur väl branschens internationella bestämmelser och rekommendationer genomförs i Finland. Enligt Tapani Hack är det överlag värdefullt för STUK och den finska kärn- och strålsäkerheten i allmänhet att sakkunniga från så många länder bekantar sig grundligt med praxis i Finland samt att kunna föra diskussioner med dessa sakkunniga och höra deras uppfattningar.

”IPPAS-gruppen bestod av utmärkta experter från nio betydande kärnkraftsländer, och utvärderingens arrangemang är sådana att de fick en bra och ärlig bild av situationen i Finland”, konstaterar Tapani Hack. Gruppen bestod av sakkunniga från Belgien, Kanada, Republiken Tjeckien, Frankrike, Ungern, Japan, Schweiz, Storbritannien och USA samt en representant för IAEA. Gruppen leddes av kontorschefen för skyddsarrangemang vid Schweiz kärnsäkerhetsmyndighet (ENSI), Bernard Stauffer.

Rekommendationer och god praxis

I IPPAS-utvärderingen behandlas regelverket gällande skyddsarrangemangen, strålkällornas skyddsarrangemang och datasäkerhet samt görs anläggningsspecifika utvärderingar. Representanter för flera olika myndigheter och tillståndsinnehavare deltog i genomförandet av utvärderingen i Finland.

Utvärderingsgruppen gav rekommendationer varav en del riktades till lagstiftningen gällande skyddsarrangemang. Särskilt rekommenderade gruppen att terminologin som används i lagstiftningen förtydligas. Till exempel ansåg utvärderingsgruppen att begreppen skyddsarrangemang, kärnsäkerhet och säkerhetskultur inte är tillräckligt entydiga. Enligt utvärderingsgruppen bör även STUK:s resurser för övervakningen av datasäkerheten och strålkällornas skyddsarrangemang ökas. För den kärntekniska anläggningens tillståndsinnehavare rekommenderade utvärderingsgruppen preciseringar i vissa förfaranden som gäller skyddsarrangemang.

Som god praxis identifierades bland annat det fungerande myndighetssamarbetet mellan STUK och andra myndigheter och att samarbetet inom STUK mellan olika verksamhetsområden såsom skyddsarrangemang, kärnsäkerhet och kontroll av kärnmaterial fungerar bra.

 

Mer information:
Medietjänsten, tfn 010 850 4761

Ydinturvallisuus
uppdaterad
28.6.2022 kl 09:41