Vad kan hota Finland?

Vad kan hota Finland?

 

  

Verkningar  

Kärnvapensprängning   

Hur stort det farliga området är beror på kärnvapnets storlek och på explosionshöjden. Symptom på strålningssjuka kan förekomma hos människor som befinner sig flera hundra kilometer från explosionsplatsen. Ett skyddsrum ger det bästa skyddet.  

Allvarlig olycka i kärnkraftverk  

På olycksanläggningen eller i dess omedelbara närhet kan symptom på strålningssjuka förekomma. Cancerfallen kan öka på förorenade områden flera år efter olyckan. De som befinner sig längs det radioaktiva molnets rutt ska ta skydd inomhus. Jodtabletter skyddar sköldkörteln om det finns radioaktiv jod i luften. 

Kärndrivna satelliter   

Med hjälp av säkerhetssystem har man försökt åstadkomma att så få radioaktiva delar som möjligt ska falla ner till jorden. Om en satellits reaktorhjärta ändå störtar ner till jorden, isoleras och rengörs det farliga området.  

Kärndrivna fartyg   

De närmaste kärndrivna ubåtarna och isbrytarna finns nära Murmansk, cirka hundra kilometer från Finlands gräns. En allvarlig reaktorolycka förutsätter inga skyddsåtgärder i Finland. 

Använt kärnbränsle   

Det använda bränslet isoleras från levnadsmiljöer till mellanlager i väntan på slutförvaring. Om en allvarlig olycka inträffade vid transporten av använt bränsle, skulle verkningarna bara sträcka sig några hundratals meter från olycksplatsen. I Finland transporteras inget använt kärnbränsle före år 2020. 

Kärnavfallskoncentrationer   

På Kolahalvön lagras använt kärnbränsle från kärndrivna ubåtar i lager som är i dåligt skick. De utgör ett lokalt miljöhot. De medför ingen fara i Finland.    

Nyttoanvändning av strålningskällor    

En säker användning av strålning i sjukhus, industrin och forskning övervakas. Påföljderna av olyckor på dessa ställen skulle begränsas till den närmaste miljön och främst till inomhuslokaler.

Olaglig användning av strålningskällor

Om radioaktiva ämnen sprids i miljön med hjälp av sedvanliga sprängladdningar eller på andra sätt, kan strålningen orsaka hälsorisker om föroreningen inte upptäcks i tid. Det kan vara krävande att rengöra den förorenade miljön. Radioaktiva ämnen som sprids genom sprängning kan förorena ett område på några kvadratkilometer.    

Om en kraftig strålningskälla inte är skyddad, kan strålningen påverka hälsan på ett avstånd av cirka hundra meter. Människor som befinner sig på flera hundra meters avstånd kan bli utsatta för strålning. Illegal handel med radioaktiva ämnen och smuggling av radioaktiva ämnen kan medföra hälsorisker för smugglarna, mottagarna och utomstående.