Skydd mot strålning

Skydd mot strålning

När en allvarlig strålrisksituation inträffar är viktiga skyddsåtgärder att

  • ta skydd inomhus
  • ta jodtabletter
  • begränsa rörelser
  • skydda lantbruksproduktionen

Anvisningar för skydd ges via radio och TV.

Evakuering av kärnkraftverkets närområde

Om en olycka som inträffat i ett kärnkraftverk medför strålrisk, evakueras kraftverkets närområde på ett avstånd av fem kilometer. Då flyttas människorna bort från området i god tid innan radioaktiva ämnen kommer ut i miljön.

Evakueringen kan ske upp till 20 km från kärnkraftverket. Om evakueringen inte görs, tar man skydd inomhus på området.

Ta skydd inomhus

Om en stor mängd radioaktiva ämnen kommer ut i luften från kärnkraftverket, ska människor skydda sig inomhus och ta en jodtablett. På ett avstånd av över 20 kilometer från kärnkraftverket räcker det med att ta skydd inomhus.

Radioaktiva ämnen rör sig med vinden. Man ska hålla sig inomhus tills det radioaktiva molnet har passerat platsen. Då kan man undvika att andas in den radioaktiva utomhusluften och strålningen från radioaktiva ämnen.

Man tar skydd inomhus i hem, på arbetsplatser, i skolor, daghem och vårdinrättningar. Myndigheterna säger till när och på vilka områden man ska ta skydd inomhus och hur länge man ska göra det. Det är i allmänhet nödvändigt att vistas inomhus i högst ett dygn.

När myndigheterna meddelar att det radioaktiva molnet har passerat, ska man vädra inne och städa genast.

En lindrigare skyddsåtgärd än att ta skydd inomhus är att undvika vistelse utomhus. Särskilt barns vistelse utomhus ska begränsas.

Rengöring av miljön

När det radioaktiva molnet har passerat området, finns det inte längre radioaktiva ämnen i andningsluften. Däremot finns de på marken och på alla ytor.

Det förorenade området, dvs. nedfallets omfattning och strålningens styrka undersöks snabbt genom mätningar som utförs med flygplan. Efter behov börjar man rengöra det förorenade området. Då ska man lägga märke till skyddet och säkerheten hos människor som utför rengöringsarbetet.

Vid behov kan befolkningen flyttas bort från förorenade områden för en viss tid.

Det kan ta länge för de radioaktiva ämnen som blir kvar i miljön att avlägsnas. Under det första året minskar dock mängden strålning betydligt.

Ta jodtabletter

Vid en allvarlig kärnolycka kan radioaktiv jod frigöras i luften. Då kan myndigheterna uppmana människor att ta jodtabletter. Uppmaningen ges om man tror att det kommer att finnas stora mängder radioaktiv jod i luften.

Radioaktiv jod kommer i lungorna med andningen och samlas i sköldkörteln. Jodtabletter förhindrar radioaktiv jod från att samlas i sköldkörteln.

Det är viktigt att jodtabletten tas i rätt tid. En jodtablett som tas för tidigt eller för sent ger inte ett tillräckligt bra skydd.
 
Jodtabletter skyddar bara mot jod, men inte mot andra radioaktiva ämnen.

Jodtabletter kan köpas på apoteket.

Skydd i skyddsrum

Man ska ta skydd mot effekterna av en kärnvapensprängning i skyddsrum. Man måste ta skydd i skyddsrum flera hundra kilometer från explosionsstället. Om det inte finns ett skyddsrum ska man ta skydd inomhus.

Storleken på strålriskområdet beror på sprängladdningens storlek, explosionshöjden och väderleken.

Rörelsebegränsningar

Myndigheterna kan begränsa människornas åtkomst till hotade eller förorenade områden tills områdets säkerhet har tryggats.

Bara personer som utför nödvändiga åtgärder kommer till området.

Skydd av lantbruksproduktionen

Om det finns radioaktiva ämnen i luften är det viktigt att skydda lantbruksprodukter. På det här sättet förhindrar man att radioaktiva ämnen kommer i livsmedel.

Vid hot om strålrisk uppmanar myndigheterna jordbrukarna att skydda husdjuren inomhus. Även djurens foder och dricksvatten ska skyddas. Uppmaningen ges redan vid mycket lindriga strålningssituationer, eftersom radioaktiva ämnen tar sig effektivt till mjölk och kött.

Man kan också överväga att ta vara på foder som växer på åkern innan det radioaktiva molnet kommer och reservera rent dricksvatten för husdjuren.

Lantgårdar på nedfallsområdet får anvisningar för att skapa rent foder och skaffa rent foder utanför nedfallsområdet.

Gödsling och bearbetning av åkrar minskar effektivt mängden radioaktiva ämnen som kommer i lantbruksprodukter.

Rena livsmedel

Myndigheterna övervakar att livsmedel som köps i butiken är rena från radioaktiva ämnen.

Europeiska unionen (EU) har ställt upp gränser för mängden radioaktiva ämnen i livsmedel. Gränserna ska följas inom hela EU. Gränserna gäller även livsmedel som kommer utanför EU.

Mängden radioaktiva ämnen som kommer i livsmedel kan minskas med olika tillverkningsmetoder. Till exempel minskar mängden radioaktiva ämnen betydligt när man gör ost av mjölk. Osten mognar länge i ett lager och under den långa mogningstiden försvinner det radioaktiva jod som osten eventuellt kan innehålla nästan helt.

Efter en strålrisksituation kan man bli tvungen att begränsa användningen av vissa livsmedel. Myndigheterna ger anvisningar och rekommendationer i olika medier om vilka livsmedel man kan använda tryggt. Anvisningarna kan gälla till exempel användningen av bär, svamp, vilt och fisk.