Olyckans verkningsområde

Olyckans verkningsområde

Verkningarna från en olycka som orsakar strålrisk kan sträcka sig över ett stort område bara om det frigörs mycket radioaktiva gaser och ämnen i luften. Ämnena drivs i luften med vinden.

Vindhastigheten bestämmer hur snabbt molnet färdas. Vindriktningen bestämmer var det förorenade området är. Molnet blir större och späds ut när det drivs vidare, och radioaktiviteten minskar.

När det radioaktiva molnet har passerat området, finns det inte längre radioaktiva ämnen i andningsluften. Däremot finns de på marken och på alla ytor.

Det kan finnas stora lokala skillnader i nedfallet. Till exempel ökar regn mängden partiklar som faller till marken.