Strålrisk och skydd

Strålrisk och skydd

Sannolikheten för en allvarlig strålrisk i Finland är mycket liten. Det finns dock en olycksrisk, så man har förberett sig för en olycka. Strålsäkerhetscentralen följer hela tiden upp strålningsläget i hela Finland. Strålsäkerhetscentralen får snabbt veta om redan små händelser och iakttagelser ifall mängden strålning ökar. Om en strålrisk hotar, berättar man genast om risken i radio och TV. Samtidigt ger man instruktioner för hur människor ska handla.

En allvarlig strålrisk kan i Finland orsakas antingen av en kärnvapensprängning eller en allvarlig olycka på ett kärnkraftverk. En allvarlig strålrisk kräver att man tar skydd inomhus och tar en jodtablett eller till och med att man tar skydd i ett skyddsrum.

Det är viktigt att man genast får information om vad som hänt och kan varna för faran. På detta sätt har människor tid att skydda sig.

Strålningsläget följs upp dygnet runt

Strålsäkerhetscentralen följer med strålningsläget i Finland hela tiden. På olika håll i Finland finns mätstationer som mäter mängden strålning. Även små förändringar upptäcks genast. Om mängden strålning ökar, slår mätstationerna automatiskt larm.

På Strålsäkerhetscentralen arbetar en jourhavande dygnet runt. Han eller hon tar emot alla anmälningar som gäller strålning och kärnsäkerhet.

Om en farlig situation uppstår, slår jourhavande på Strålsäkerhetscentralen larm och myndigheternas verksamhet startar snabbt under alla tider på dygnet. Myndigheternas verksamhet vid en strålrisksituation har planerats noggrant på förhand och man övar regelbundet.

STUKin automaattisten valvonta-asemien verkko kattaa koko maan

STUKs nätverk av automatiska mätstationer täcker hela landet.
STUKs jourhavande får ett meddelande genast om strålningsvärdet
är större än normalt på någon station. Stationernas mätresultat
uppdateras på STUKs webbplats en gång i timmen.

Uppgift om olycka i ett kärnkraftverk kommer genast

Om en farlig situation inträffar i något av kärnkraftverken i Finland, får vi genast veta om det. Vi har även kommit överens med grannländerna om att man ska informera om olyckor och farliga situationer så snabbt som möjligt.

Det finns flera kärnkraftverk nära Finlands gränser i grannländerna. Om en allvarlig olycka inträffar i dem, kan radioaktiva ämnen spridas till Finland. Därför har man säkerställt särskilt väl att informationen kommer fram därifrån.

Varningar ges med utomhuslarm, i radio och TV

Om faran kräver att man skyddar sig snabbt, ges en allmän farosignal med utomhuslarm.

Den allmänna farosignalen är ett en minut långt stigande och fallande ljud.

När du hör den allmänna farosignalen ska du gå inomhus och följa radio- och TV-sändningarna. Där får du instruktioner för vad du ska göra. Instruktionerna kan gälla till exempel rörelse utomhus, att ta jodtabletter eller skydda livsmedel.

Varningsmeddelanden om farliga situationer sänds på alla radiostationer och de avbryter andra program. I TV syns meddelandena som en text uppe på rutan och samtidigt hörs ljudsignalen för varningsmeddelanden. Anvisningar för strålrisksituationer finns även på de första sidorna i telefonkataloger.

Mer information

I en strålrisksituation ger myndigheterna handlingsanvisningar för befolkningen och information om händelserna via radio och TV.  

Dessutom får du information på Yle Text-TV:s strålskyddssida 867.

På internet hittar du mer information på dessa sidor:
•    www.stuk.fi
•    www.pelastustoimi.fi