STUK valvoo STUK valvoo
STUK valvoo

Ydinmateriaalivalvonnan Safeguards by Design -lähestymistapa

Ydinmateriaalivalvonnan Safeguards by Design (SbD) -lähestymistapa

Ydinmateriaalivalvonnalla eli ydinaseiden leviämisen estämiseksi suoritettavalla viranomaisvalvonnalla varmistetaan, että ydinmateriaalit ja muut ydinalan tuotteet pysyvät rauhanomaisessa käyttötarkoituksessaan. Ydinmateriaalivalvonta, ydinturvallisuus ja turvajärjestelyt muodostavat perustan hyväksyttävälle ydinenergian käytölle. Ydinmateriaalivalvonnan toteutuksen avainkysymyksiä ovat tietämyksen lisääminen ydinmateriaalivalvontaan liittyvistä näkökohdista ydinalalla sekä itse toteutuksen tehostaminen. Safeguards by Design (SbD) -periaate on tehokas väline näiden keskeisten kysymysten työstämiseen.

Mitä Safeguards by Design (SbD) -lähestymistapa tarkoittaa?

Safeguards by Design on lähestymistapa, jossa kansainvälinen ydinmateriaalivalvonta sisällytetään varhaisessa vaiheessa osaksi ydinlaitoksen rakentamisen, muutostöiden tai käytöstä poistamisen suunnitteluprosessia. SbD-lähestymistapa nostaa ydinmateriaalivalvonnan tarkastusjärjestelyjen ja valvontamenettelyjen tasolta laitoksen olennaiseksi suunnitteluominaisuudeksi. Se mahdollistaa tietoon perustuvat suunnitteluvalinnat, joissa taloudelliset, toiminnalliset ja turvallisuuteen liittyvät näkökohdat yhdistyvät optimaalisella tavalla kansainväliseen ydinmateriaalivalvontaan.
 
Laajemmasta kansainvälisestä näkökulmasta katsottuna SbD tarkoittaa ydinalan suunnitteluyhteisön tietoisuutta kansainvälisen ydinmateriaalivalvonnan tarpeista ja erityisesti suunnittelupäätösten mahdollisista vaikutuksista ydinmateriaalivalvonnan toteuttamiseen. Kansallisesta näkökulmasta SbD vahvistaa ydinmateriaalivalvonnan vaatimusten ja velvoitteiden asemaa olennaisena osana ydinlaitoksen suunnittelua, rakentamista, muutostöitä tai käytöstä poistamista. Se helpottaa myös valvontaviranomaisen kansallisia ydinmateriaalivalvontatoimenpiteitä kansainvälisten velvoitteiden ja kansallisten tavoitteiden täyttämiseksi.
 
Onnistunut SbD tarkoittaa käytännössä ydinmateriaalivalvontaa koskevien vaatimusten tuomista mahdollisimman varhaisessa vaiheessa osaksi laitoksen hankinta- ja suunnitteluprosessissa, yleensä tarjouksen vaatimusmäärittelyssä. Tyypillisissä SbD-ratkaisuissa jätetään tilaa laitoksen ydinmateriaalivalvontalaitteille, suunnitellaan valaistus kameravalvonnan mahdollistamiseksi ja sisällytetään ydinmateriaalivalvontalaitteita varten tarvittava kaapelointi osaksi laitossuunnittelua. Ihannetapauksessa laitoksen tilasuunnittelu edistää ydinmateriaalivalvonnan toteuttamista esimerkiksi minimoimalla ydinmateriaalin siirtoreittien määrän sekä ydinmateriaalivalvontalaitteiden fyysisellä erottamisella ja suojaamisella.

alt=""

Valvontakamera ydinvoimalaitoksessa. Kuva: Dean Calma / IAEA

Onko Safeguards by Design -lähestymistapa mahdollinen vain uusilla laitoksilla niiden suunnitteluvaiheessa?

Koska ydinmateriaalivalvonta jatkuu laitoksella niin kauan kuin niillä säilytetään ydinmateriaaleja ja suoritetaan niihin liittyviä toimintoja, SbD on olennainen periaate laitoksen koko elinkaaren ajan. SbD-lähestymistavan tärkein vaihe on luonnollisesti laitoksen suunnittelu ja rakentaminen. SbD-lähestymistavassa jokaisen laitosmuutoksen suunnitteluprosessiin sisältyy kuitenkin arvio siitä, miten muutos vaikuttaa laitoksen ydinmateriaalivalvonnan toteuttamiseen. Arvioinnissa tulisi myös tarkastella, mahdollistaako muutos ydinmateriaalivalvonnan aiempaa tehokkaamman toteuttamisen esimerkiksi parantamalla tietojen keruuta ja etäsiirtovalmiuksia. Käytöstäpoistovaiheessa SbD-lähestymistapaan kuuluu ydinmateriaalin poisto ja laitteiden purku siten, että mahdollistetaan jatkuva valvonta ja tarkastajien pääsy paikalle.

Onko Safeguards by Design taakka luvanhaltijalle? Lisääkö SbD valvontaa ja toiminnanharjoittajan työmäärää?

SbD voi päinvastoin auttaa luvanhaltijaa välttämään ylimääräiset kustannukset ja hankaluudet, joita aiheutuu ydinmateriaalivalvontatoimenpiteiden ja -laitteiden sovittamisesta laitoksen myöhemmässä rakentamis-, käyttö- tai käytöstäpoistovaiheessa. Jos ydinmateriaalivalvontaa koskevia vaatimuksia ei sisällytetä alkuperäisen laitostarjouksen vaatimusmäärittelyyn, ydinmateriaalivalvontalaitteistojen asentamisesta koituvat lisäkustannukset voivat tulla toiminnanharjoittajan maksettaviksi. Ne voivat myös olla odotettua suuremmat, koska valmiisiin rakenteisiin saatetaan joutua tekemään muutoksia.
 
Tulevien ydinmateriaalivalvontalaitteiden avulla viranomaiset saattavat voida vähentää tarkastajien läsnäoloa, jos laitteille on jätetty tilaa SbD-lähestymistavan mukaisesti. Kattavien etävalvontajärjestelmien käyttöönotto suomalaisissa ydinvoimaloissa on mahdollistanut tarkastusten vähentämisen asianomaisilla laitoksilla.

Kuinka Safeguards by Design -lähestymistapa toteutetaan? Onko siihen olemassa työkaluja?

Avain Safeguards by Design -lähestymistavan onnistuneeseen toteuttamiseen on yhteydenpito varhaisessa vaiheessa toiminnanharjoittajan, kansallisen valvontaviranomaisen ja IAEA:n välillä. Suomessa yhteydenpidon käynnistää toiminnanharjoittaja, joka toimittaa STUKille ja Euroopan komissiolle uuden laitoksen alustavat suunnittelutiedot 60 päivän kuluessa kyseistä laitosta koskevan periaatepäätöksen hyväksymisestä. Laitostietoihin sisällytettävät ydinmateriaalivalvonnan vaatimukset ja käsitteet muotoillaan toiminnanharjoittajan, STUKin, Euroopan komission ja IAEA:n välisissä neuvotteluissa.