STUK valvoo STUK valvoo
STUK valvoo

STUK hyväksyy ydinlaitosten tarkastuslaitoksia

STUK hyväksyy ydinlaitosten tarkastuslaitoksia

Säteilyturvakeskus hyväksyy tarkastuslaitoksia tarkastamaan ydinlaitosten painelaitteita, muita mekaanisia laitteita sekä teräs- ja betonirakenteita.

Hyväksymisvaatimukset annetaan STUKin ohjeessa YVL E.1 Auktorisoitu tarkastuslaitos ja luvanhaltijan omatarkastuslaitos. Vaatimukset koskevat muun muassa tarkastuslaitosten toimintaa ja rakenteita, resursseja ja pätevyyttä, hyväksyntämenettelyä ja raportointivelvoitteita sekä STUKin valvontaa.

Ohjeessa YVL E.1 on myös yksityiskohtaiset hakuohjeet koskien tarkastuslaitoksena toimimista sekä rakenteilla että käytössä olevilla ydinvoimalaitoksilla.

Hyväksyntä edellyttää akkreditointia

STUKin hyväksyntä edellyttää, että tarkastuslaitos hankkii ensin pätevyyttä osoittavan akkreditoinnin maansa akkreditointielimeltä (Suomessa: FINAS, Finnish Accreditation Service). Akkreditoinnin hyväksymisperusteena ovat standardi SFS-EN ISO/IEC 17020:2012, tarkastustoimintaan soveltuvat tekniset standardit sekä ne STUKin ydinvoimalaitosohjeet (YVL-ohjeet), jotka asettavat vaatimuksia tarkastuslaitosten toiminnalle suunnitelluissa tarkastustehtävissä. Akkreditoinnin myöntämisen jälkeen tarkastuslaitokset hakevat hyväksyntää eli auktorisointia STUKilta.

STUKin hyväksymät tarkastuslaitokset

STUK on hyväksynyt seuraavat tarkastuslaitokset toimimaan auktorisoituina tarkastuslaitoksina. Ne voivat suorittaa tehtäviä, jotka liittyvät taulukossa mainittujen laitosyksiköiden mekaanisten laitteiden ja rakenteiden suunnittelun sekä valmistuksen vaatimustenmukaisuuden arviointiin ja hyväksyntään. Tarkastuslaitoksilla on lupa tarkastaa laitteita ja rakenteita, jotka kuuluvat taulukossa mainittuihin turvallisuusluokkiin. Taulukkoa täydennetään mahdollisten uusien hyväksymispäätösten myötä.

Auktorisoitu
tarkastuslaitos
Hyväksymis-päivämäärä Luvan voimassaoloaika Turvallisuusluokat, joita lupa koskee Laitosyksiköt

Inspecta tarkastus Oy

31.3.2020

5 vuotta

2, 3 ja 4

OL1, OL2, OL3, LO1, LO2, FH1, Posiva

DEKRA Inspection Oy

14.6.2021

5 vuotta

2, 3 ja 4

OL1, OL2, OL3, LO1, LO2, FH1, Posiva

TÜV Süd Industrie Service GmbH 21.12.2020 5 vuotta 2, 3 ja 4 OL1, OL2, OL3, LO1, LO2, FH1, Posiva

 

STUK myös valvoo tarkastuslaitoksia

STUK seuraa ja valvoo hyväksymiensä tarkastuslaitosten toimintaa tarkastuslaitosten tarkastusohjelman (TTO) mukaisesti. Tarkastuslaitokset raportoivat säännöllisesti toiminnastaan STUKille.

Yhteyshenkilö

Yhteyshenkilö