STUK valvoo STUK valvoo
STUK valvoo

Radioaktiivisten aineiden päästöt mereen

Radioaktiivisten aineiden päästöt mereen

Ydinvoimalaitoksessa syntyvät nestemäiset radioaktiivisten aineiden päästöt puhdistetaan suodattamalla ja viivästämällä ennen kuin ne johdetaan mereen.

Päästöt pyritään pitämään niin alhaisina kuin käytännön toimenpiteinä on mahdollista. Nestemäiset radioaktiivisten aineiden päästöt johdetaan voimalaitoksen jäähdytysveden mukana mereen.

Jokaisesta voimalaitokselta päästettävästä neste-erästä otetaan näytteitä ennen kuin erät lasketaan päästöinä mereen. Näytteiden avulla selvitetään päästön radioaktiivinen koostumus ja aktiivisuus. Lisäksi päästöaktiivisuus varmistetaan jatkuvatoimisin säteilymittauksin. Käytettävät päästöjen mittausmenetelmät ovat tarkat. Ydinvoimalaitosyhtiöt raportoivat päästötiedot Säteilyturvakeskukselle neljännesvuosittain. Säteilyturvakeskus tarkastaa toimitetut päästöraportit.

Ydinvoimalaitosten päästöjen mittausmenetelmät ovat STUKin hyväksymät. STUK tarkastaa voimalaitosten päästöjärjestelmät ajoittain.

Suomen ydinvoimalaitoksilta mereen johdettavista päästöistä havaitaan vuosittain keskimäärin kymmenestä kahteenkymmeneen erilaista radioaktiivista ainetta. Yleisimmät mereen johdettavat päästönuklidit ovat olleet tritium, kromi-51, mangaani-54, koboltti-58 ja -60, niobi-95, zirkonium-95, hopea-110m, antimoni-122 ja -124, jodi-131 ja -133 sekä cesium-134 ja -137. Päästöistä on havaittu myös seuraavia radionuklideja: natrium-24, kalium-42, rauta-59, tina-125 sekä antimoni-125. Myös muita radionuklideja on havaittu, mutta harvemmin.

Päästötietoja käytetään, kun arvioidaan laskennallisesti ydinvoimalaitoksen ympäristön asukkaiden säteilyaltistusta (ns. ympäristön altistuneimman henkilön annos). Päästömäärät vaikuttavat suoraan ympäristön altistuneimman henkilön säteilyannoksiin.


Gamma-aktiivisten nuklidien päästödiagrammin pylväät ovat pääosin suuruusluokkaa 1,00E+8 Bq. Vuosipäästöraja on 8,90E+11 Bq.

Loviisan radioaktiivisten gamma-aktiivisten aineiden päästöt olivat selvästi alle asetettujen päästörajojen. Vuosina 2013, 2017 ja 2021 Loviisan voimalaitos laski matala-aktiivista haihdutusjätettä suunnitellusti mereen. Tämän seurauksena kyseisten vuosien gamma-aktiivisten aineiden päästöt olivat keskimääräistä suurempia.


Gamma-aktiivisten nuklidien päästödiagrammin pylväät ovat suuruusluokkaa 1,00E+8 Bq. Vuosipäästöraja on 2,96E+11 Bq.

Olkiluodon radioaktiivisten gamma-aktiivisten aineiden päästöt olivat selvästi alle asetettujen päästörajojen. Olkiluodon gamma-aktiivisten aineiden päästöt mereen ovat pienentyneet pitkällä tähtäimellä.

Yhteyshenkilö

Yhteyshenkilö