Radioaktiivisten aineiden päästöt ilmaan

Ydinvoimalaitoksessa syntyvät kaasumaiset radioaktiivisten aineiden päästöt puhdistetaan suodattamalla ja viivästämällä ennen kuin ne johdetaan ydinvoimalaitoksen ympäristöön. Päästöt pyritään pitämään niin alhaisina kuin käytännön toimenpitein on mahdollista. Kaasumaiset radioaktiivisten aineiden päästöt johdetaan voimalaitoksen korkean ilmastointipiipun kautta ilmaan.

Ennen päästötapahtumaa radioaktiiviset aineet mitataan jatkuvatoimisilla säteilymittareilla. Päästettävästä ilmasta kerätään myös jatkuvia näytteitä tarkempia päästötutkimuksia varten. Ydinvoimalaitosyhtiöt määrittävät kerätyistä ilmanäytteistä tarkoilla mittausmenetelmillä radioaktiivisten aineiden koostumukset ja aktiivisuusmäärät. Ydinvoimalaitosyhtiöt raportoivat päästötiedot Säteilyturvakeskukselle neljännesvuosittain. Säteilyturvakeskus tarkastaa toimitetut päästöraportit.

Ydinvoimalaitosten päästöjen mittausmenetelmät ovat Säteilyturvakeskuksen hyväksymät. Säteilyturvakeskus tarkastaa voimalaitosten päästöjärjestelmät ajoittain.

Suomen ydinvoimalaitoksilta ilmaan johdettavista päästöistä havaitaan vuosittain keskimäärin kymmenestä kahteenkymmeneen erilaista radioaktiivista ainetta. Yleisimmät ilmaan johdettavat päästönuklidit ovat olleet tritium, hiili-14, argon-41, kromi-51, mangaani-54, koboltti-58 ja -60, hopea-110m, antimoni-122 ja 124, jodi-131, cesium-137. Argon-41 on päästönuklidi, jota muodostuu merkittävästi vain Loviisan voimalaitoksella. Suomen ydinvoimalaitosten päästöistä on havaittu myös seuraavia radionuklideja: rauta-59, arseeni-76, bromi-82, kryptonin eri isotooppeja (-85m, -87 ja -88), niobi-95, telluuri-123m, jodi-132 ja -133, cesium-134 ja ksenonin eri isotooppeja (-133, -133m, -135 ja -135m).

Päästötietoja käytetään, kun arvioidaan ydinvoimalaitoksen ympäristön asukkaiden säteilyaltistusta (ns. ympäristön altistuneimman henkilön annos). Päästömäärät vaikuttavat suoraan ympäristön altistuneimman henkilön säteilyannoksiin.

Jalokaasujen päästöt ilmaan, Loviisa
Loviisan voimalaitoksen radioaktiivisten jalokaasujen (Kr-87 ekv.) päästöissä ei ole tapahtunut merkittäviä muutoksia vuosina 2007-2016. Päästöissä hallitsevana on ollut argon-41, jota syntyy reaktoripaineastian ja pääsäteilysuojan välisessä ilmassa olevasta argon-40:stä. Päästöt ovat olleet suuruudeltaan alle 0,05 % asetetusta vuotuisesta päästörajasta.

Jodi-isotooppien päästöt ilmaan, Loviisa
Loviisan voimalaitokselta ilmaan johdettavien jodi-isotooppien (I-131 ekv.) päästömäärissä on tapahtunut vaihtelua vuosina 2007–2016. Voimalaitosyksiköillä olleet pienet polttoainevuodot vaikuttivat vuosien 2009, 2010 ja 2013 jodipäästöihin. Vuoden 2016 aikana Loviisassa ei havaittu polttoainevuotoja.

Aerosolien päästöt ilmaan, Loviisa
Loviisan voimalaitoksen hiukkasmuodossa olevien aerosolien päästöt vuonna 2016 olivat samaa suuruusluokkaa kuin aiempina vuosina. Tavanomaista suuremmat  aerosolipäästöt vuonna 2013 aiheutuivat kun lyhytikäistä As-76:sta (arseeni) pääsi molemmilta laitosyksiköiltä ylimääräisten alasajojen aikana loppuvuodesta 2013.

Jalokaasujen päästöt ilmaan, Olkiluoto
Olkiluodon voimalaitoksen radioaktiivisten jalokaasujen (Kr-87 ekv.) päästöissä on ollut vaihtelua vuosina 2007–2016. Vuoden 2016 jalokaasupäästöt olivat edellisvuosia suuremmat Olkiluoto 1:n polttoainevuodoista johtuen. Päästöt jäivät kuitenkin selvästi vuosipäästörajan alle.

Jodi-isotooppien päästöt ilmaan, Olkiluoto
Olkiluodon voimalaitokselta ilmaan johdettavien jodi-isotooppien (I-131 ekv) päästömäärissä on ollut vaihtelua vuosina 2007–2016. Vuoden 2016 jodipäästöt olivat edellisvuosia suuremmat Olkiluoto 1:n polttoainevuodoista johtuen. Päästöt jäivät kuitenkin selvästi vuosipäästärajan alle.

Aerosolien päästöt ilmaan, Olkiluoto
Olkiluodossa tapahtui kesäkuussa 2016 päästöä turbiinirakennuksen tiloista, aiheuttaen lyhytikäisten jalokaasu- ja aerosolinuklidien pääsyn viivästysjärjestelmien ohi suoraan poistoilmapiippuun. Tapahtuma näkyy erityisesti aerosolipäästöjen tason nousuna, mutta kyseisten lyhytikäisten nuklidien vaikutus ympäristön säteilyturvallisuuteen on minimaalinen, sillä ne hajoavat jo poistokaasupiipun läheisyydessä stabiileiksi alkuaineiksi.

Jaa tämä sivu

Yhteyshenkilö

Yhteyshenkilö

  • Jukka Sovijärvi / Toimistopäällikkö
    puh. +358975988519