STUK valvoo STUK valvoo

STUK valvoo

STUK valvoo

Arviot väestölle aiheutuvasta annoksesta

Arviot väestölle aiheutuvasta annoksesta

Ydinvoimalaitosten ympäristön asukkaiden saamaa säteilyaltistusta arvioidaan vuosittain voimalaitosten päästötietojen ja ympäristönäytteiden sekä meteorologisten mittausten perusteella.

Ydinvoimalaitosten päästöt laimentuvat tehokkaasti voimalaitosten ympärillä olevaan valtavaan ilma- ja vesimäärään, eli ilmakehään ja mereen. Sen seurauksena voimalaitosten ympäristöön kertyy radioaktiivisia aineita vain hyvin pieninä pitoisuuksina, joita voidaan havaita ainoastaan herkillä mittausmenetelmillä (ks. ympäristön säteilyvalvonnan tulokset). Normaalikäytön päästömäärät ovat niin pienet, että niistä aiheutuvaa väestön säteilyannosta on mahdotonta mitata. Tämän vuoksi väestön säteilyannokset määritetään laskennallisesti.

Väestön säteilyaltistuksen laskennassa on määritelty niin sanottu kriittisen ryhmän yksilö (väestön eniten altistuvaa ihmisryhmää edustava henkilö), jolle voidaan yksilön asuinpaikan ja elintapojen perusteella arvioida aiheutuvan suurimmat säteilyannokset. Kyseessä ei ole oikea henkilö. Laskennassa on käytetty kuvitteellista henkilöä, joka asuu ydinvoimalaitoksen lähituntumassa. Hän syö pääasiassa voimalaitoksen ympäristöstä kerättyjä luonnontuotteita kuten marjoja, sieniä ja kaloja sekä hän juo läheisen maatilan maitoa ja käyttää paikallisia vilja- ja lihatuotteita. Lisäksi henkilö oleskelee ajallisesti paljon ydinvoimalaitoksen läheisillä rannoilla ja ui meressä. Tulos on hyvin konservatiivinen – käytännössä suurin mahdollinen säteilyannos, jonka henkilö voisi saada asuessaan ydinvoimalaitoksen ympäristössä. Todellisuudessa ydinvoimalaitosten ympäristön asukkaat saavat tätä paljon pienempiä säteilyannoksia.

Mikäli laitoksilta pääsisi radioaktiivisia aineita niin paljon, että ne lisäisivät säteilytasoa lähiympäristössä, tilanne voitaisiin havaita välittömästi laitoksia ympäröivillä valvontaverkoilla. Verkot koostuvat 1–5 kilometrin etäisyydellä olevista mittausasemista, joiden tiedot välittyvät automaattisesti laitosten tietokoneille ja ovat milloin tahansa Säteilyturvakeskuksen tarkastettavissa. Jos annosnopeus jollakin asemalla nousee yli hälytysrajan 0,4 mikrosievertiä tunnissa, järjestelmä lähettää automaattisesti hälytysviestin STUKin päivystysryhmälle. Suomen taustasäteily vaihtelee välillä 0,05–0,30 mikrosievertiä tunnissa (µSv/h).

Ympäristön altistuneimman henkilön laskennallinen annos Loviisassa on pysynyt vuosina 2010-2019 alle 0,1 mikrosievertin lukuunottamatta vuotta 2013.Ympäristön altistuneimman henkilön laskennallinen annos Loviisassa on pysynyt selkeästi alle 1 % ydinenergia-asetuksessa (161/1988) asetetusta rajasta 100 mikrosievertiä. Matala-aktiivisen haihdutusjätteen uloslaskun vaikutus näkyy vuosien 2009, 2013 ja 2017 lievästi korkeampana tasona.

Ympäristön altistuneimman henkilön laskennallinen annos Olkiluodossa on pysynyt vuosina 2010-2019 alle 0,05 mikrosievertissä. Vuosina 2006 ja 2015 0,05 mikrosievertiä ylittyi hieman. Vuonna 2016 vuosiannos oli huomattavasti suurempi (0,57 mikrosievertiä).Ympäristön altistuneimman henkilön laskennallinen annos Olkiluodossa on vuosina 2016 - 2019 esiintyneistä polttoainevuodoista huolimatta hyvin pieni ollen alle 1 % ydinenergia-asetuksessa (161/1988) asetetusta rajasta 100 mikrosievertiä.

Yhteyshenkilö

Yhteyshenkilö

  • Jukka Sovijärvi / Toimistopäällikkö
    puh. +358975988519