STUK valvoo STUK valvoo
STUK valvoo

Arviot väestölle aiheutuvasta annoksesta

Arviot väestölle aiheutuvasta annoksesta

Ydinvoimalaitosten ympäristön asukkaiden saamaa säteilyaltistusta arvioidaan vuosittain voimalaitosten päästötietojen ja ympäristönäytteiden sekä meteorologisten mittausten perusteella.

Ydinvoimalaitosten päästöt laimentuvat tehokkaasti voimalaitosten ympärillä olevaan valtavaan ilma- ja vesimäärään, eli ilmakehään ja mereen. Sen seurauksena voimalaitosten ympäristöön kertyy radioaktiivisia aineita vain hyvin pieninä pitoisuuksina, joita voidaan havaita ainoastaan herkillä mittausmenetelmillä (ks. ympäristön säteilyvalvonnan tulokset). Normaalikäytön päästömäärät ovat niin pienet, että niistä aiheutuvaa väestön säteilyannosta on mahdotonta mitata. Tämän vuoksi väestön säteilyannokset määritetään laskennallisesti.

Väestön säteilyaltistuksen laskennassa on määritelty niin sanottu kriittisen ryhmän yksilö (väestön eniten altistuvaa ihmisryhmää edustava henkilö), jolle voidaan yksilön asuinpaikan ja elintapojen perusteella arvioida aiheutuvan suurimmat säteilyannokset. Kyseessä ei ole oikea henkilö. Laskennassa on käytetty kuvitteellista henkilöä, joka asuu ydinvoimalaitoksen lähituntumassa. Hän syö pääasiassa voimalaitoksen ympäristöstä kerättyjä luonnontuotteita kuten marjoja, sieniä ja kaloja sekä hän juo läheisen maatilan maitoa ja käyttää paikallisia vilja- ja lihatuotteita. Lisäksi henkilö oleskelee ajallisesti paljon ydinvoimalaitoksen läheisillä rannoilla ja ui meressä. Tulos on hyvin konservatiivinen – käytännössä suurin mahdollinen säteilyannos, jonka henkilö voisi saada asuessaan ydinvoimalaitoksen ympäristössä. Todellisuudessa ydinvoimalaitosten ympäristön asukkaat saavat tätä paljon pienempiä säteilyannoksia.

Mikäli laitoksilta pääsisi radioaktiivisia aineita niin paljon, että ne lisäisivät säteilytasoa lähiympäristössä, tilanne voitaisiin havaita välittömästi laitoksia ympäröivillä valvontaverkoilla. Verkot koostuvat 1–5 kilometrin etäisyydellä olevista mittausasemista, joiden tiedot välittyvät automaattisesti laitosten tietokoneille ja ovat milloin tahansa Säteilyturvakeskuksen tarkastettavissa. Jos annosnopeus jollakin asemalla nousee yli hälytysrajan 0,4 mikrosievertiä tunnissa, järjestelmä lähettää automaattisesti hälytysviestin STUKin päivystysryhmälle. Suomen taustasäteily vaihtelee välillä 0,05–0,30 mikrosievertiä tunnissa (µSv/h).


 Ympäristön altistuneimman henkilön laskennallinen annos Loviisassa on pysynyt vuosina 2012-2021 alle 1 mikrosievertin, vaihdellen 0,1 – 0,3 mikrosievertin välillä. Suurin vuosiannos on ollut vuonna 2013 (0,29 mikrosievertiä).

Ympäristön altistuneimman henkilön laskennallinen annos Loviisassa on pysynyt selvästi alle 1 % ydinenergia-asetuksessa (161/1988) asetetusta rajasta 100 mikrosievertiä. Matala-aktiivisen haihdutusjätteen uloslaskun vaikutus näkyy vuosien 2013, 2017 ja 2021 lievästi korkeampana tasona.


Ympäristön altistuneimman henkilön laskennallinen annos Olkiluodossa on pysynyt vuosina 2012-2021 selkeästi alle 1 mikrosievertin, vaihdellen pääasiassa 0,2-0,4 mikrosievertin välillä. Vuonna 2016 vuosiannos oli suurin (0,51 mikrosievertiä).

Ympäristön altistuneimman henkilön laskennallinen annos Olkiluodossa on vuosina 2016 - 2019 esiintyneistä polttoainevuodoista huolimatta hyvin pieni, ollen alle 1 % ydinenergia-asetuksessa (161/1988) asetetusta rajasta 100 mikrosievertiä.


Ympäristön altistuneimman henkilön laskennallinen annos Olkiluodossa ja Loviisassa ovat olleet selkeästi korkeampia 70- ja 80-luvuilla. Vuosina 1979-1990 on Olkiluodossa vaihteluväli ollut 0,5-2,7 mikrosievertiä, kun taas vuosina 1991- 2021 on vaihteluväli ollut 0,2 – 0,5 mikrosievertiä. Vuosina 1978-1992 on Loviisassa vaihteluväli ollut n. 0,8-2,7 mikrosievertiä, kun taas vuosina 1993 2021 on vaihteluväli ollut 0,1 – 0,5 mikrosievertiä, poislukien vuoden 1998, jolloin laskennallinen annos oli n. 1 mikrosievert.

Ympäristön altistuneimman henkilön laskennallinen annos Olkiluodossa ja Loviisassa laitosten koko käyttöiän aikana. Laitos- ja prosessimuutosten myötä on molemmilla laitospaikoilla pystytty merkittävästi vähentämään päästöjä ja sitä kautta ympäristön altistuneimman henkilön annos on myös vähentynyt merkittävästi.

Yhteyshenkilö

Yhteyshenkilö