Säteilyturvallisuuden valvonta

Säteilyturvallisuuden valvonta

Työntekijöiden säteilyaltistus

STUK valvoo ydinvoimalaitosten työntekijöiden säteilyturvallisuutta tarkastamalla laitoksen annosvalvontaa, säteilymittauksia, säteilysuojelun menettelytapoja, laitoksen säteilyolosuhteita ja töiden säteilysuojelujärjestelyjä. Laitosten työntekijöiden säteilyannosten mittaamiseen käytettäville dosimetreille tehdään vuosittain STUKin testi.

Olkiluodossa ja Loviisassa työskentelee vakituisesti yhteensä noin 1000 henkilöä, jotka kuuluvat henkilökohtaisen säteilyannosvalvonnan piiriin. Laitosten vuosittaisten huolto ja korjaustöiden vuoksi laitoksilla työskentelee useita satoja tai jopa tuhansia ulkopuolisia työntekijöitä, joiden säteilyannoksia myös seurataan. Kaikkiaan Suomen ydinvoimalaitosten säteilyannosvalvonnan piiriin kuuluu vuosittain noin 3000 henkilöä. Työntekijöiden säteilyannokset syntyvät pääasiassa ydinvoimalaitosten vuosihuoltojen aikana, jolloin työntekijät tekevät töitä aktiivisten komponenttien ja avattujen järjestelmien läheisyydessä. Vuosihuoltojen pituus ja säteilysuojelullisesti merkittävät työt vaikuttavat henkilöiden yhteenlasketun annoksen suuruuteen.

Radioaktiivisten aineiden päästöt

Ydinreaktorissa syntyy sen käytön aikana radioaktiivisia aineita, joiden säteily voi vaikuttaa ihmisen terveyteen. Radioaktiiviset aineet ovat pääasiassa reaktorissa kiinni ydinpolttoaineessa. Pieni osa aineista on kuitenkin myös reaktorin jäähdytysjärjestelmässä sekä siihen liittyvissä puhdistus- ja jätejärjestelmissä. Laitoksesta ulos laskettavat vesi- ja ilmapäästöt puhdistetaan suodattamalla ja viivästetään siten, että niiden säteilyvaikutus ympäristössä on hyvin pieni verrattuna luonnossa normaalisti olevien radioaktiivisten aineiden vaikutukseen. Kaasumaiset päästöt johdetaan voimalaitosten ilmastointipiippuihin ja vesipäästöt jäähdytysveden mukana mereen. Päästöt mitataan huolellisesti ja varmistetaan, että ne alittavat selvästi asetetut raja-arvot.

Ydinvoimalaitosyhtiöt raportoivat päästötiedot Säteilyturvakeskukselle neljännesvuosittain. Ydinvoimalaitosten päästöjen mittausmenetelmät ovat Säteilyturvakeskuksen hyväksymät. Säteilyturvakeskus tarkastaa voimalaitosten päästöjärjestelmät ajoittain.

Ympäristön säteilyvalvonta

Suomen ydinvoimalaitosten ympäristötutkimukset alkoivat jo ennen laitosten käyttöönottoa, ja nykyään ydinvoimalaitosten ympäristössä toteutetaan monipuolista ja kattavaa, STUKin hyväksymää säteilytarkkailuohjelmaa. Loviisasta ja Olkiluodosta kerätään ja analysoidaan vuosittain yhteensä noin 600 näytettä mm. talousvedestä, elintarvikkeista, ilmasta, sadevedestä, maaperästä, merivedestä ja merenpohjasta. Myös ulkoista taustasäteilyä ja ympäristön asukkaiden radioaktiivisuutta mitataan säännöllisesti.

Ympäristön asukkaiden säteilyaltistus

Ympäristön asukkaiden säteilyaltistusta arvioidaan vuosittain voimalaitosten päästötietojen ja ympäristönäytteiden sekä meteorologisten mittausten perusteella. Suomessa ydinvoimalaitosten normaalista käytöstä yksittäiselle ympäristön asukkaalle aiheutuvan säteilyannoksen raja-arvoksi on valtioneuvosto asettanut 0,1 millisievertiä vuodessa. Tämä on noin neljäskymmenesosa keskimääräisestä säteilyannoksesta, jonka suomalaiset saavat eri lähteistä vuoden aikana. Viime vuosina Suomessa ydinvoimalaitosten aiheuttama säteilyannos ympäristön asukkaille on ollut alle prosentin valtioneuvoston asettamasta raja-arvosta.

Yhteyshenkilö

Ei hakutuloksia