Uusien hankkeiden valvonta

Fennovoiman ydinvoimalaitoshankkeen valvonta syyskuu–joulukuu 2019

Rakentamislupahakemuksen vaiheittainen toimittaminen ja käsittely

Fennovoima toimitti ensimmäisen toimituserän Hankikivi 1 -ydinvoimalaitoksen rakentamislupahakemukseen liittyvästä alustavasta turvallisuusselosteesta STUKille joulukuun 2019 alussa. Toimituserä koostuu alustavan turvallisuusselosteen sisällönkuvauksesta, laitoksen yleiskuvauksesta, turvallisuuskonseptista sekä vertailusta muihin samantyyppisiin laitoksiin. Toimitettu aineisto perustuu laitoksen perussuunnittelun ensimmäiseen vaiheeseen, ja Fennovoima onkin kertonut päivittävänsä lupa-aineistoa perussuunnittelun edetessä. STUK on korostanut, että Fennovoiman on asetettava ja viestittävä selkeästi turvallisuusselosteen kunkin vaiheen tavoitteet ja sisältö.

Fennovoima on esitellyt kokouksissa periaatepäätösvaiheen alustavassa turvallisuusarviossa STUKin esittämien havaintojen perusteella mahdollisesti tehtäviä ja tarvittavia toimenpiteitä. Toimenpiteet laitos- ja järjestelmätasolla ovat edenneet, mutta näitä koskevia aineistoja ei ole vielä toimitettu STUKille.

STUK on seurannut luvanhakijan teettämiä kokeita, joissa arvioidaan passiivisten turvallisuusjärjestelmien toimintaa.

Fennovoiman johtamisjärjestelmä

Fennovoima organisoitui uudelleen keväällä 2019 ja kehittää parhaillaan uusien johtamisperiaatteidensa mukaisia menettelytapojaan ja ydinprosessejaan. STUK seurasi toiminnan kehittämistä mm. lokakuussa järjestetyssä toimitusketjun hallinnan tarkastuksessa ja joulukuussa järjestetyssä johtamisen tarkastuksessa.

Rakennustekniikka ja maaperätutkimukset

Fennovoima on esitellyt STUKille laitospaikkaa koskevia maaperätutkimusraportteja sekä niistä tehtyjä johtopäätöksiä, laitoksen sijaintia laitospaikalla sekä rakennusten perustuksien suunnitteluperusteita ja niiden perusteluja.

Keskeinen avoin kysymys maaperätutkimusten turvallisuusarvioinnissa on laitosalueen rikkonaisuusvyöhykkeiden huomioiminen turvallisuuden kannalta merkittävien rakennusten ja rakenteiden sijoitussuunnittelussa sekä perustuksien suunnitteluperusteiden määrittämisessä. STUK käyttää maaperätutkimusten tulosten arvioinnissa apuna Turun yliopiston geologian asiantuntijoita.

Mekaaniset laitteet ja valmistustekniikka

STUK hyväksyi reaktoripainesäiliön takeiden rakennesuunnitelmasta reaktorisaarekkeen pääsuunnittelijan laatiman osuuden. Reaktoripainesäiliön valmistajan rakennesuunnitelma voidaan nyt toimittaa STUKin tarkastettavaksi. STUK edellytti, että Fennovoima selvittää samassa yhteydessä reaktoripainesäiliön putkiyhteiden tarkastettavuuden ainetta rikkomattomalla testauksella.

STUK tarkasti suunnitelman reaktoripainesäiliön säteilyhaurastumisen tutkimusohjelmasta, jossa säiliön ikääntymisen ennustetta tarkennetaan laboratoriotutkimuksin. Suunniteltu käyttöikä säiliölle on 60 vuotta. Tutkimusohjelman tulokset oltava käytettävissä hyvissä ajoin ennen laitoksen käyttölupahakemuksen jättämistä, jotta painesäiliön käytön pitkäaikaisesta turvallisuudesta voidaan varmistua ajoissa.

STUKin ja Fennovoiman mekaniikan ja valmistustekniikan asiantuntijat ovat keskustelleet kokouksissa YVL-ohjeiden päivittyneistä vaatimuksista, jotka liittyvät hitsaus- ja NDT-menetelmiin, henkilöiden pätevöinteihin, rikkovan aineenkoetuksen laboratorioiden raportointivaatimuksiin, pääkiertopumpun takeiden ja pinnoitushitsausten uusiin pätevöinteihin sekä teräsrakenteiden liitynnöistä betonirakenteisiin.

Automaatiotekniikka

STUK ei ole vielä aloittanut automaation suunnittelun tarkastamista, koska suunnitteluaineistojen toimittaminen on siirtynyt toimittajavalintaan liittyvien seikkojen takia.

Säteilysuojelu ja valmiusjärjestelyt

STUK on Fennovoiman ja pääsuunnittelijan kanssa käydyissä keskusteluissa korostanut, että ydinvoimalaitosyksikön käytönaikaisiin säteilyannoksiin voidaan vaikuttaa merkittävästi sekä materiaalivalinnoilla että laitoksen layout-suunnittelulla, joten järjestelmäsuunnittelun alkuvaiheen ratkaisuilla on suuri merkitys.

Turvajärjestelyt

Fennovoiman Salmisaaren toimitilojen tietojenkäsittely-ympäristö todettiin joulukuussa 2019 turvallisuusluokitellun viranomaisaineiston osalta riittäväksi suojaustasolle IV asti. STUK jatkoi aiempaan selvityspyyntöönsä liittyen Fennovoiman hallussa olevan turvallisuusluokitellun viranomaisaineiston säilytyksen ja käsittelyn valvontaa.

Ydinjätehuolto

STUK ja Fennovoima ovat keskustelleet voimalaitosjätteen loppusijoitus- ja maaperäloppusijoituslaitosten suunnittelusta ja luvittamisesta sekä voimalaitosjätteen loppusijoituslaitoksen tutkimusten tilanteesta, saaduista tuloksista ja tulosten varmentamisesta uuden tutkimusreiän avulla.

Ydinmateriaalivalvonta

STUK on aiemmin ehdollisesti hyväksynyt ydinenergia-asetuksen mukaisen suunnitelman ydinaseiden leviämisen estämiseksi tarpeellisen valvonnan järjestämisestä. Suunnitelman hyväksymisen ehtona ollut vastuuhenkilöiden hyväksyttäminen on kesken.

Rakentamislupahakemuksen käsittelyyn liittyvät tarkastukset

STUK valvoo luvanhaltijan toimia ydin- tai säteilyturvallisuuteen vaikuttavan suunnittelutoiminnan arvioimiseksi, ohjaamiseksi ja hyväksymiseksi. STUK tarkastaa luvanhakijan johtamisjärjestelmän toimivuutta ja menettelytapojen riittävyyttä osana rakentamislupahakemuksen käsittelyä. Vuoden 2019 viimeiselle kolmannekselle STUK oli suunnitellut viisi tarkastusta, jotka kohdistuivat toimitusketjujen hallintaan, turvajärjestelyihin ja tietoturvallisuuteen, johtamis- ja tarkastusmenettelyihin, automaatiotekniikkaan sekä pääsuunnittelija Atomproektin toimintoihin Pietarissa. Automaatiotoimittajan valinnan siirtyessä myös automaatiotekniikan tarkastus siirrettiin vuoden 2020 alkupuoliskolle.

RKT-tarkastus: Fennovoima, Toimitusketjujen hallinta

STUK tarkasti Fennovoiman organisointia ja menettelytapoja toimitusketjujen hallinnassa. Tarkastus käsitteli Fennovoiman toimintaperiaatteita, toimitusketjunhallintaan liittyviä strategioita, organisointia ja vastuunjakoa sekä toimittajien kyvykkyyksiä ja valmiuksia. Tarkastuksessa todettiin, ettei Fennovoima ole arvioinut alustavan turvallisuusselosteen laadinnasta vastuussa olevan organisaatioyksikön toimintoja. STUK edellytti, että Fennovoiman on suunniteltava ja toteuttava arviointi vuoden 2019 loppuun mennessä. Arvioinnissa huomioitavia asioita ovat muun muassa organisaation osaaminen, resurssit, johtosuhteet ja toiminnan ohjeistus.

Tarkastuksella käsiteltiin myös Fennovoiman turvallisuuskulttuurityötä työmaalla. STUKin havaitsi, että turvallisuuskulttuurityö työmaalla sekä pääurakoitsija Titan-2:n turvallisuuskulttuurin kehittymisen seuranta on aktiivista.

RKT-tarkastus: Atomproekt

STUKin tarkastus kohdistui laitoksen pääsuunnittelija JSC Atomproektin johtamiseen ja toimintaan ja käsitteli Atomproektin toimenpiteitä ja menettelyjä turvallisuusasioiden tunnistamisessa, seurannassa ja käsittelyssä sekä toimittajien arvioinnissa ja hallinnassa. Tarkastuksessa todennettiin esimerkein edellä mainittujen prosessien ohjeiden mukainen toiminta.

STUK havaitsi tarkastuksella positiivista kehitystä monissa pääsuunnittelijan toiminnoissa ja menettelytavoissa. Tarkastuksessa kuitenkin havaittiin, ettei Atomproekt seuraa suunnitteluprosessin vaiheiden etenemistä – esimerkiksi konseptisuunnitteluvaiheen vaihekatselmointia ei ole tehty, vaikka perussuunnitteluvaiheen työt on jo aloitettu. Atomproektin onkin arvioitava nykyisten suunnitteluprosessien seuranta- ja hallintamenettelyiden, vaihekatselmointien, laatusuunnitelmien toteutuksen arvioinnin ja järjestelmävaatimusten riippumattoman arvioinnin riittävyyttä.

STUK kiinnitti tarkastuksessa huomiota siihen, ettei Atomproekt noudata omaa ohjeistustaan toiminnoissa, jotka koskevat turvallisuuteen liittyviä inhimillisiä tekijöitä.

STUK myös edellytti, että suunnittelussa käytetyt, voimassaolevat STUKin määräykset ja YVL-ohjeet on esitettävä luvitusasiakirjoissa siten, että voidaan varmistua kaikkien asiaankuuluvien vaatimuksien kattavasta huomioimisesta laitoksen suunnittelussa. Hanhikivi 1 -laitoksen alustavan turvallisuusselosteen on myös perustuttava samaan, jäädytettyyn laitossuunnittelun perustasoon.

RKT-Tarkastus: Turvajärjestelyt ja tietoturvallisuus

Turvajärjestelyiden ja tietoturvallisuuden tarkastuksessa STUK todensi Fennovoiman aiempien tarkastusten havaintojen perusteella tekemiä korjaustoimenpiteitä. Noin puolet aiemmista havainnoista suljettiin. Tarkastuksessa STUK asetti myös uusia vaatimuksia, joiden perusteella Fennovoima muun muassa nimesi uuden vastuuhenkilön turvallisuusluokitellun viranomaisaineiston käsittelyyn käytettävälle erityistilalle ja siellä tapahtuvalle asiakirjakäsittelylle.

RKT-tarkastus: Fennovoima: Johtaminen ja turvallisuusasioiden käsittely

Tarkastuksessa käsiteltiin Fennovoiman johdon ja organisaation toimenpiteitä turvallisuusasioiden tunnistamisessa, seurannassa ja käsittelyssä. Tarkastuksen tuloksena STUK totesi, että Fennovoima on kehittämässä toimintaansa laaja-alaisesti ja toimintatapojen muutokset tuleekin huomioida johtamisjärjestelmän prosesseissa. Tarkastuksella suljettiin mm. laaduntarkastukseen (QC) ja luvanhaltijan kehittymissuunnitelmiin liittyvät vaatimukset.


Fennovoiman ydinvoimalaitoshankkeen valvonta huhtikuu–elokuu 2019

STUK on saanut Fennovoimalta arvioitavakseen noin kymmenen prosenttia rakentamisluvan turvallisuusarvion tekemiseen tarvitsemastaan aineistosta. Arvioitavista asiakokonaisuuksista laitoksen turvallisuutta sekä johtamista, organisaatiota ja henkilöstöä koskevat ovat laajimmat.

Fennovoima on edistänyt organisaationsa laaja-alaista muutosta. STUKin kesäkuisen johtamiseen, tarkastusmenettelyihin ja turvallisuuskulttuuriin kohdistuneen tarkastuksen perusteella organisaatiomuutos on edistynyt, mutta merkittäviä asioita on myös edelleen työn alla. Fennovoima ei ole vielä täysin kuvannut uuden toimintamallinsa periaatteita, päämenettelyjä ja vastuita. Fennovoima tekee merkittävimmät uutta organisointia koskevat viralliset linjaukset alkusyksyn aikana, minkä jälkeen Fennovoima kehittää yksityiskohtaisempaa ohjeistusta.

Syksyn aikana Fennovoima keskittyy entistä voimakkaammin kehittämään hankkeen toimitusketjun organisointia ja valvontamallia. Hankkeen toimitusketjussa on esiintynyt mm. epätarkkuuksia vastuissa sekä tiedonkulun ja menettelyjen soveltamisen haasteita, joiden osalta Fennovoiman on tarkoitus kehittää toimintaansa yhdessä laitostoimittajan, RAOS Project Oy:n, kanssa.

Rakentamislupa-aineiston käsittelystä

Fennovoiman ja laitostoimittajan uudelleenorganisoinnin vuoksi STUKille ei ole toimitettu uusia aineistoja laitos- ja järjestelmäsuunnittelusta. Laitostoimittaja on toimittanut laitoksen perussuunnittelun järjestelmäaineistoja Fennovoiman arvioitavaksi kesän aikana. Laitostoimittaja on hankkinut lisäresursseja alustavan turvallisuusselosteen laadintaan.

Fennovoima on esitellyt STUKille kokouksissa periaatepäätösvaiheen alustavassa turvallisuusarviossa esitettyjen havaintojen perusteella mahdollisesti tehtäviä ja tarvittavia toimenpiteitä, mutta konkreettista, todennettavaa edistymistä on nähtävissä vielä vähän.

STUK ja Fennovoima pitivät Fennovoiman luvitussuunnitelmaa koskevan aihekohtaisen kokouksen kesäkuussa. Kokouksessa STUK antoi palautetta suunnitelman puutteista, joista yksi koski ydinenergia-asetuksen (161/1988) mukaisten lupa-aineistojen toimitusaikataulua. STUKin käsityksen mukaan Fennovoiman ja laitostoimittajan kehittämässä luvitussuunnitelmassa pääpainopisteenä on ollut laatia suomalaiset vaatimukset täyttävä ja laitoksen perussuunnitteluun perustuva alustava turvallisuusseloste.

Rakennustekniikka ja maaperätutkimukset

Laitoksen tarkan sijainnin ja perustuksien suunnitteluperusteiden perusteluun tähtäävät laitospaikan maaperätutkimukset valmistuivat vuoden 2019 alussa. Fennovoiman on tarkoitus lähettää maaperätutkimusten koontiraportit ja laitospaikan perustelu STUKiin vuoden 2019 loppuun mennessä. Turun yliopiston geologian asiantuntijat ovat arvioineet kesällä STUKin toimeksiannosta maaperätutkimusten tuloksia. He vertailivat laitospaikan tutkimusraporteissa esitettyjä tulkintoja Geologian tutkimuskeskuksen arkiston kairansydännäytteisiin.

Mekaaniset laitteet ja valmistustekniikka

STUK käsitteli pääsuunnittelijan osuuden reaktoripainesäiliön takeiden rakennesuunnitelmista. Takeiden valmistajan osuus voidaan nyt toimittaa STUKille. Laitostoimittajan on kuitenkin selvitettävä reaktoripainesäiliön hitsien tarkastettavuus - Fennovoiman ja STUKin havaintojen mukaan kaikkia painesäiliön hitsejä ei voi tarkastaa laitoksen käytön aikana.

Automaatiotekniikka

Fennovoima ei ole toistaiseksi määritellyt automaatiotekniikan toimitusketjua laitoksen suunnittelun ja rakentamisen ajalle. STUK ei havainnut toimitusketjun muodostumisessa näkyvää edistymistä vuoden toisella kolmanneksella. Laitos- ja prosessisuunnittelusta ei vielä ole saatu riittävästi lähtötietoja automaation suunnittelua varten. Viranomaiskäsittelyyn rakentamislupavaiheessa toimitettavan automaation luvitusaineiston laatiminen on siirtynyt eteenpäin.

Säteilysuojelu ja valmiusjärjestelyt

Fennovoima on edennyt myös laitospaikan säämittausjärjestelmien käyttöönotossa. Säädatan keruu laitospaikalta on alkanut.

Moni keskeinen säteilysuojelun toteuttamista laitosyksiköllä käsittelevä aineisto on vielä toimittamatta. Ydinvoimalaitosyksikön käytönaikaisiin säteilyannoksiin voidaan vaikuttaa merkittävästi sekä materiaalivalinnoilla että laitoksen layoutsuunnittelulla, joten järjestelmäsuunnittelun alkuvaiheen ratkaisuilla on suuri merkitys. Tämän vuoksi STUK ei voi vielä arvioida, otetaanko säteilysuojelua koskevat vaatimukset huomioon siten kuin ne voitaisiin nykytietämystä ja kokemusta hyödyntäen ottaa.

Käyttöturvallisuus ja inhimillisten tekijöiden hallinta

Turvallisuuteen liittyvien inhimillisten tekijöiden hallinnan osalta Fennovoima on selvittänyt toimitusketjun käytäntöjä auditoimalla asiasta vastaavan toimittajan. Auditin perusteella turvallisuuteen liittyvä inhimillisten tekijöiden hallinta ei sellaisenaan ole STUKin vaatimusten edellyttämällä tasolla.

Ydinjätehuolto

STUK arvioi käytetyn polttoaineen välivaraston turvallisuuden kahdessa vaiheessa.: Ensimmäisessä vaiheessa Fennovoima toimitti STUKille käytetyn polttoaineen välivaraston suunnitelmien luonnokset osana ydinvoimalaitoksen rakentamislupa-aineistoa.STUK käsitteli aineiston ja lähetti Fennovoimalle selvityspyyntöjä vuodenvaihteessa 2018–2019. Rakentamisluvan myöntämisen jälkeisessä toisessa vaiheessa Fennovoima toimittaa STUKille yksityiskohtaisen, järjestelmiä kuvaavan suunnitteluaineiston. Fennovoima voi aloittaa varaston rakentamisen vasta, kun STUK on suunnitteluaineiston hyväksynyt.

Fennovoima toimittaa STUKille tämän lisäksi selvityksiä mm. ydinjätehuoltostrategiasta, välivaraston rakennettavuudesta ja paikkatutkimuksista. STUK edellyttää, että Fennovoiman vastaukset selvityspyyntöihin ja muut valmisteilla olevat aineistot toimitetaan STUKille viimeistään Fennovoiman rakentamislupahakemusaineiston viimeisen toimituserän yhteydessä.

Turvajärjestelyt

STUK ei havainnut turvajärjestelyjen suunnittelussa edistymistä toisella vuosikolmanneksella. Kesäkuussa STUK lähetti selvityspyynnön epäselvyyksistä Fennovoiman hallussa olevien viranomaisasiakirjojen säilytyksessä ja käsittelyssä. Fennovoima vastasi selvityspyynnön kysymyksiin yleisellä tasolla elokuussa. Tarkemmin asian käsittely jatkuu syksyn rakentamislupahakemuksen käsittelyyn liittyvässä tarkastuksessa (RKT).

Ydinmateriaalivalvonta

STUK on aiemmin ehdollisesti hyväksynyt ydinenergia-asetuksen mukaisen suunnitelman tarpeellisen valvonnan järjestämisestä ydinaseiden leviämisen estämiseksi. Suunnitelman hyväksymisen ehtona ollut vastuuhenkilöiden hyväksyttäminen ei ole kuitenkaan vielä edennyt.

Rakentamislupahakemuksen käsittelyyn liittyvät tarkastukset

STUK valvoo luvanhaltijan ydin- tai säteilyturvallisuuteen vaikuttavaa suunnittelutoimintaa. STUK arvioi rakentamislupahakemuksen käsittelyyn liittyvissä tarkastuksissa luvanhakijan johtamisjärjestelmän toimivuutta ja menettelytapojen riittävyyttä. STUK suunnittelee ja toteuttaa tarkastukset puolivuotissuunnitelmien mukaan.

Toisella vuosipuoliskolla STUK toteutti yhden rakentamislupahakemuksen käsittelyyn liittyvän tarkastuksen. STUK siirsi alkuvuodelle suunnitellut pääsuunnittelija Atomproektin ja automaatiotoimintojen tarkastukset loppuvuoteen. Fennovoiman Atomproektiin kohdistaman auditoinnin tulokset osoittivat, ettei STUKin aiemmin asettamia vaatimuksia vielä täytetä. Pääautomaatiotoimittajan valinta on myös siirtynyt, joten STUK ei nähnyt tarkoituksenmukaiseksi suorittaa tarkastusta Fennovoiman automaatiotoimintoon.

Toisella vuosipuoliskolla pidetty STUKin tarkastus kohdistui Fennovoiman johtamiseen ja organisaation toimintaan sekä menettelyihin turvallisuusasioiden käsittelyssä. Tarkastus käsitteli Fennovoiman johdon ja organisaation toimenpiteitä turvallisuusasioiden tunnistamisessa, seurannassa ja käsittelyssä. STUK tarkasti myös aiemmista tarkastuksista avoimiksi jääneiden asioiden tilanteen ja keskeiset johtamisjärjestelmän prosessit, kuten turvallisuusasioiden käsittelyn, osaamisen- ja resurssienhallinnan, HR-toiminnot, konfiguraation- ja vaatimustenhallinnan sisältäen muutostenhallinnan sekä turvallisuuskulttuurin. STUKin tarkastajat seurasivat myös Fennovoiman henkilökuntakokousta, johon pääsuunnittelijan edustaja oli kutsuttu puhumaan.

STUK totesi tarkastuksessaan, ettei Fennovoima ole saanut johtamisjärjestelmänsä kuvausta tai organisaatiokäsikirjaansa tehtyä uudelleenorganisoitumisen jälkeen, minkä vuoksi vastuita ja päätöksentekoa organisaatiossa ei vielä ole kirjattu. STUK havaitsi, että Fennovoiman tuntemus toimittajan avainorganisaatioista on osin heikkoa. Tarkastus kuitenkin osoitti, että neljännesvuosittaiset Fennovoiman johdon katselmukset ovat aiempaa riskiperusteisempia.

STUK ei esittänyt tarkastuksessa uusia vaatimuksia, mutta monet pitkään auki olleet vaatimukset jäivät edelleen avoimiksi. Fennovoima on hakenut ja STUK myöntänyt lisäaikoja monille avoimille RKT-vaatimuksille. Tarkastuksessa STUK kuitenkin totesi, että Fennovoiman on tärkeä ymmärtää, että asioiden ratkaisemiseen loppumetreillä ennen hankkeen aikataulussa suunniteltua rakentamisluvan myöntämistä voi sisältyä riskejä. STUK esitti tarkastuspäätöksessään johtamisjärjestelmää koskevien avointen vaatimusten täyttymisen seurantaan lokakuulle aihekohtaista kokousta, jossa Fennovoiman johto esittelisi STUKille johtamisjärjestelmänsä keskeiset asiakirjat ja sisällön.


Fennovoiman ydinvoimalaitoshankkeen valvonta tammikuu-maaliskuu 2019

Fennovoima on alkuvuonna edistänyt organisaationsa laaja-alaista muutosta, jonka tavoitteena on kehittää toimintaa vastaamaan hankkeessa esiin tulleita haasteita. Organisaation rakennetta, vastuita ja päätöksentekoa pyritään selkeyttämään, esimerkiksi eriyttämällä eri tyyppisten asioiden käsittelyä tarpeelliseksi katsotuissa määrin.

Fennovoima tavoittelee yhteistyössä laitostoimittajan kanssa myös laajemmin laitostoimittajaan ja -toimitukseen kohdistuvia, uusiin toimintaperiaatteisiin perustuvia hyötyvaikutuksia. Fennovoima on esittänyt STUKille muutoksen perusteita, siihen liittyvää tausta- ja valmistelutyötä sekä muutoksen vaikutuksia. STUK näkee monet muutokseen liittyvät tavoitteet oleellisina. Muutos on kesken, ja STUK seuraa sen pidempiaikaisia vaikutuksia valvonnassaan.

Rakentamislupa-aineiston käsittelystä

STUKille ei ole turvallisuusarviointia varten toimitettu samaan jäädytettyyn laitossuunnitteluun perustuvaa, Fennovoiman hyväksymää yleiskuvaa laitoksesta ja sen järjestelmistä. Toistaiseksi keskeneräinen on myös laitoksen sijoitussuunnittelu, jonka vaatimustenmukaisuus arvioidaan rakentamislupavaiheessa osana laitos- ja järjestelmäsuunnittelua. Periaatepäätösvaiheen alustavassa turvallisuusarviossa STUKin esittämien havaintojen perusteella mahdollisesti tehtäviä laitostason muutoksia on esitelty STUKille kokouksissa, mutta konkreettista, todennettavissa olevaa edistymää on nähtävissä vähän. STUKin asiakirja- ja johtamisjärjestelmätarkastuksissa annettujen vaatimusten perusteella tehtävät toimenpiteet edistyvät myös hitaasti.

Rakennustekniikka ja maaperätutkimukset

Laitospaikan maaperätutkimukset valmistuivat pääasiassa vuoden 2018 loppuun mennessä. Seuraavat vaiheet ovat tehtyjen tutkimusten loppuraporttien hyväksyntä Fennovoimassa ja niiden perusteella laitoksen tarkan sijainnin määrittely sekä pääsuunnittelijan ja laitostoimittajan toimesta tehtävä suunnitteluperusteiden määrittely laitoksen rakenteille. Fennovoiman suunnitelmien mukaan tämä toteutetaan toisella vuosikolmanneksella.

Mekaaniset laitteet ja valmistustekniikka

STUK on hyväksynyt reaktoripaineastian takeisiin liittyvät standardit, materiaalispesifikaatiot ja laitevaatimusmäärittelyt siten, että Fennovoimalla on mahdollisuus toimittaa STUKille takeiden rakennesuunnitelmia.

Mekaniikkaa koskevissa kokouksissa on keskusteltu Fennovoiman ja RAOS Project Oy:n kanssa venäläisestä komponenttien valmistuksen ja käytön dokumentointitavasta (tuotepassi-yhteenvetodokumentti). STUK on seurannut pääkiertopumpun kehittämisprojektiin liittyvää materiaalinvalmistuksen pätevöintiä.

Automaatiotekniikka

Automaatiotekniikan toimitusketju laitoksen suunnittelun ja rakentamisen ajalle on toistaiseksi määrittelemättä. Laitos- ja prosessisuunnittelusta ei ole vielä saatu riittävästi lähtötietoja automaation suunnittelua varten. Viranomaiskäsittelyyn rakentamislupavaiheessa toimitettavan automaation luvitusaineiston laatiminen on siirtynyt eteenpäin.

Säteilysuojelu ja valmiusjärjestelyt

STUK on hyväksynyt rakentamislupa-asiakirjoista alustavan valmiussuunnitelman, jossa on otettu huomioon sisäministeriön lausunto. Lisäksi STUK on hyväksynyt alustavan, ympäristön perustilan selvittämistä koskevan ohjelman. Fennovoima on jatkanut ohjelman mukaisesti näytteiden ottoa ja analysointia ympäristön perustilan selvittämiseksi.

Fennovoima on edennyt myös laitospaikan säämittausjärjestelmien käyttöönotossa.
Moni keskeinen säteilysuojelun toteuttamista käsittelevä aineisto on vielä toimittamatta. Ydinvoimalaitosyksikön käytönaikaisiin säteilyannoksiin voidaan vaikuttaa merkittävästi sekä materiaalivalinnoilla että laitoksen layout-suunnittelulla, joten järjestelmäsuunnittelun alkuvaiheen ratkaisuilla on suuri merkitys.

Käyttöturvallisuus ja inhimillisten tekijöiden hallinta

STUK on käsitellyt Fennovoiman toimittamat vastineet STUKin vuonna 2017 tekemiin selvityspyyntöihin käyttöturvallisuuden kannalta merkittävien turvallisuusselosteen lukujen (16: Turvallisuustekniset käyttöehdot, 14: Käyttöönotto) osalta. STUK ei voi hyväksyä kyseisiä turvallisuusselosteen lukuja ennen laitossuunnittelun valmistumista, sillä laitoksen piirteillä on vaikutusta kyseisten lukujen sisältöön.

Inhimilliset tekijät on otettava huomioon laitoksen suunnittelussa. Fennovoima on määrittelemässä turvallisuuteen liittyvien inhimillisten tekijöiden hallinnan laajuutta, ja laitossuunnittelun edetessä  Fennovoiman on kiinnitettävä huomiota inhimillisten tekijöiden hallinnan vaikuttavuuden toteutumiseen toimitusketjussa.

Ydinjätehuolto

STUKille ei ole toimitettu kuluneella vuosikolmanneksella merkittäviä aineistoja käytetyn polttoaineen välivarastosta ja ydinvoimalaitoksen jätehuollosta. Aiemmin toimitettujen käytetyn polttoaineen välivaraston aineistojen tarkastus saatiin päätökseen. Myös välivaraston alustava todennäköisyysperusteinen riskianalyysi on tarkastettu, ja siitä on tehty selvityspyyntö maaliskuussa.

Turvajärjestelyt

Turvajärjestelyjen suunnittelun osalta STUK ei ole havainnut edistymistä ensimmäisellä vuosikolmanneksella.

Rakentamislupahakemuksen käsittelyyn liittyvät tarkastukset

STUKin vuoden 2019 alkupuoliskolle suunnittelemista neljästä rakentamisluvan käsittelyyn liittyvän tarkastusohjelman (RKT) tarkastuksista kaksi päätettiin siirtää seuraavalle vuosipuoliskolle. Fennovoiman Atomproektiin kohdistaman auditoinnin tulokset osoittivat, ettei STUKin aiemmin asettamia vaatimuksia vielä täytetä. Tästä syystä STUKin tarkastus Atomproektille päätettiin siirtää. Pääautomaatiotoimittajan valinnan siirtyessä eteenpäin STUK ei myöskään nähnyt  tarkoituksenmukaiseksi suorittaa tarkastusta Fennovoiman automaatiotoimintoihin tässä vaiheessa. Ensimmäisellä vuosikolmanneksella tehtiin siten vain yksi, sähkötekniikkaan kohdentunut tarkastus.

Sähkötekniikan tarkastus keskittyi Fennovoiman suorittamaan suunnittelun valvontaan ja rakentamislupa-aineiston käsittelyyn. Tarkastuksessa arvioitiin Fennovoiman sähkötekniikan yleistilannetta resursseineen, suunnittelun ja rakentamislupa-aineiston tämänhetkistä tilannetta ja perehdyttiin sähkötekniikan laadunhallinnan menettelyiden järjestämiseen.

Tarkastuksen perusteella STUK edellytti, että Fennovoima varmistuu laatu- ja kelpoistussuunnitelmien kattavuudesta ja että ao. suunnitelmia on noudatettu suunnitteluaineistojen laadinnassa rakentamislupavaiheessa. Fennovoiman on myös arvioitava tarkastusohjeensa päivitystarve sekä osallistumisensa sähkösuunnittelun vaihekatselmointeihin. Tarkastuksessa tehdyn todennuksen perusteella suljettiin yksi aiemmin asetettu vaatimus.


Fennovoiman ydinvoimalaitoshankkeen valvonta syyskuu-joulukuu 2018

Vuoden 2018 lopussa STUKilla ei ollut käytössään Fennovoiman Hanhikiven ydinvoimalaitoksen laitos- ja järjestelmäsuunnittelusta tietoja, jotka mahdollistaisivat laitoksen suunnittelun ja tehtyjen analyysien yksityiskohtaisen arvioimisen ja turvallisuusarvion laatimisen. Viimeisellä vuosikolmanneksella STUK ei myöskään vastaanottanut merkittäviä rakentamislupahakemusaineistoja.

STUK teki laitoshankkeen periaatepäätöstä varten alustavan turvallisuusarvion vuonna 2014. Syksyllä 2018 Fennovoima esitteli STUKille toimenpiteitä, joihin se mahdollisesti ryhtyy alustavan turvallisuusarvion havaintojen pohjalta. Konkreettista edistymistä laitos- ja järjestelmäsuunnittelussa on kuitenkin nähtävissä vain vähän. Myös STUKin käsiteltäväkseen saaman aineiston laatu ja määrä sekä tarkastuksissa tehdyt havainnot antavat ymmärtää, että toimenpiteet ovat edistyneet hitaasti.

Johtamisjärjestelmät, laadunhallinta ja turvallisuuskulttuuri

Fennovoiman kehittyminen vastuulliseksi luvanhaltijaksi on ollut hidasta. Vuonna 2018 Fennovoiman toimintaan on kohdistunut useita tutkintoja ja selvityksiä STUKin ja Fennovoiman itsensä toimesta. Näiden perusteella Fennovoiman toiminnassa, organisaatiorakenteessa ja vastuissa on havaittu epäselvyyksiä ja epätasapainoa. Fennovoima ei ole esimerkiksi tehnyt vaikuttavia toimenpiteitä VTT:n vuonna 2017 suorittaman turvallisuuskulttuuritutkimuksen perusteella. Ongelmat eivät ole johtamisjärjestelmän kehittämisestä huolimatta merkittävästi korjaantuneet ja Fennovoima onkin suunnittelemassa laajempia kehitystoimia tilanteen parantamiseksi. STUK on korostanut, että organisaationa Fennovoiman tulee pystyä vastaamaan ydinturvallisuuden vaatimuksiin ja lainsäädäntöön. Fennovoiman on myös pystyttävä näyttämään toteen vaatimusten täyttyminen jokapäiväisessä toiminnassa ja päätöksenteossa.

Laitostoimittajan, RAOS Project Oy, ja pääurakoitsijan, Titan-2, menettelyt ja niiden soveltaminen käytäntöön tarvitsevat myös vielä merkittävää kehittämistä. STUK kiinnitti asiaan huomiota mm. työmaatoimintoihin kohdistuneessa tarkastuksessaan.

Tekniikka

Laitostoimittaja ja luvanhakija ovat esitelleet STUKille kokouksissa erilaisia ratkaisumalleja laitoksen sijoitus- ja tilasuunnittelusta. Periaatepäätösvaiheessa STUKin antamassa alustavassa turvallisuusarviossa ja tämän jälkeen pidetyissä aihekohtaisissa kokouksissa STUK on esittänyt alustavan näkemyksensä lisäselvitystä ja perusteluja vaativista asioista. Esitellyissä sijoitus- ja tilasuunnittelun ratkaisuissa sisäisiltä ja ulkoisilta uhkilta suojautumisen analyysit ovat nousseet keskeiseen asemaan. Analyysejä ei ole vielä esitelty STUKille eikä STUKille muutoinkaan ole vielä esitetty laitoksesta sellaista kokonaisuutta, jonka perusteella laitoksen turvallisuutta voisi arvioida perusteellisesti.

Laitoksen tarkan sijainnin ja perustuksien suunnitteluperusteiden asettamiseen tähtäävät maaperätutkimukset etenivät viimeisellä kolmanneksella suunnittelusta toteutukseen. STUK arvioi maaperätutkimusten suunnitelmaa ja antoi siitä palautetta Fennovoimalle. Arvioinnissa STUK käytti apuna Turun yliopiston geologien asiantuntemusta. Laitospaikalla tehtävät tutkimukset valmistuivat pääasiassa vuoden loppuun mennessä. Seuraavat vaiheet ovat tehtyjen tutkimusten loppuraporttien hyväksyntä Fennovoimassa ja kyseisten tulosten perusteella laitoksen tarkan sijainnin ja perustamistavan määrittely pääsuunnittelijan ja laitostoimittajan toimesta.

STUK on suorittanut yleistarkastuksen FH1 alustavalle todennäköisyysperusteiselle turvallisuusanalyysille ja lähettänyt Fennovoimalle siitä selvityspyynnön. STUK on myös lähettänyt selvityspyynnön ulkoisten tapahtumien suunnitteluarvoista.

Luvanhakijan ja laitostoimittajan kanssa on jatkettu keskustelua mekaanisten laitteiden materiaalien hyväksyttämisestä ja valinnasta. Viimeisimpien tapaamisten perusteella laitostoimittajan puolella on hyvä näkemys siitä, miten kyseinen hyväksymisprosessi tulee hoitaa. Kuluneen vuosikolmanneksen aikana STUK on osallistunut pääkiertopumpun materiaalin pätevöinnin valvontaan. Vuoden 2019 ensimmäisellä vuosikolmanneksella valmistaja jatkaa materiaalin rikkovia aineenkoestuksia, joiden valvontaan STUK osallistuu.

Reaktoripainesäiliön ja muiden pääkomponenttien suunnitteluperusteisiin ja hankintaan liittyvien asiakirjojen ja suunnitelmien käsittelyä on myös jatkettu kuluneella vuosikolmanneksella. Reaktoripainesäiliön asiakirjakäsittelyssä valmistaudutaan valmistukseen liittyvien asiakirjojen käsittelyyn. Aineistojen toimitukseen on tullut kuitenkin viivästyksiä.

Automaatiotekniikan toimitusketju on toistaiseksi määrittelemättä sekä suunnittelun että toteutuksen osalta. Viranomaiskäsittelyyn rakentamislupavaiheessa toimitettavaa automaation luvitusaineistoa ei ole vielä määritelty kokonaisuudessaan. Laitos- ja prosessisuunnittelusta ei ole vielä saatu riittävästi lähtötietoja automaation suunnittelua varten.

STUK jatkoi vuosikolmanneksella käytetyn polttoaineen välivaraston aineistojen tarkastusta. Aineistoista lähetettiin joulukuun loppuun mennessä viisi selvityspyyntöä ja kaksi päätöstä. Aineistot sisälsivät muun muassa välivaraston alustavan turvallisuusselosteen, käytöstäpoistosuunnitelman, ehdotuksen luokitusasiakirjaksi sekä selvityksen käytetyn polttoaineen välivaraston ja voimalaitoksen välisistä yhteyksistä. Käytetyn polttoaineen välivaraston turvallisuuden arviointi tehdään kahdessa vaiheessa: Fennovoima toimittaa STUKille ensimmäisessä vaiheessa ydinvoimalaitoksen rakentamislupa-aineiston osana käytetyn polttoaineen välivaraston konseptitason suunnitelmat. Rakentamisluvan myöntämisen jälkeen toisessa vaiheessa Fennovoima toimittaa STUKille yksityiskohtaisen järjestelmätason suunnitteluaineiston, jonka STUK tarkastaa ja hyväksyy ennen kuin varaston rakentaminen voidaan aloittaa.

Fennovoima on jatkanut ympäristön perustilan selvittämistä koskevan ohjelman mukaisesti ympäristönäytteiden ottoa ja analysointia. Fennovoima on edennyt myös laitospaikan säämittausjärjestelmien käyttöönotossa.

Rakentamisluvan käsittelyyn liittyvä tarkastusohjelma (RKT)

Turvallisuus- ja laitossuunnittelu

Turvallisuus- ja laitossuunnittelun toimintoihin ja menettelyihin kohdistuvassa tarkastuksessa käsiteltiin Fennovoiman toimenpiteitä turvallisuusasioiden tunnistamisessa, seurannassa ja käsittelyssä. Tarkastuksessa todennettiin suojarakennuksen suunnitteluperusteiden käsittelyä, laitossuunnittelun arviointia ja ohjausta sekä rakennustietomallin (3D) hyödyntämistä laitoksen ja sen järjestelmien turvallisuusarvioinnissa.

Tarkastuksen perusteella STUK edellytti, että Fennovoiman on tunnistettava suomalaiset vaatimukset sekä järjestettävä vaatimuksiin perehdyttävää koulutusta. STUKin näkemyksen mukaan myös avointen asioiden käsittelyä ja sulkemista tulee kehittää. Samoin Fennovoiman on varmistettava, että alustavassa turvallisuusselosteessa viitataan suunnittelutyössä käytettyihin ohjeisiin ja standardeihin. Lisäksi Fennovoiman on omalla valvonnallaan varmistettava, että suunnitteluorganisaatiot käyttävät suunnittelussa sovittuja ohjeita ja standardeita, mikä on erityisen tärkeää turvallisuusluokkien 1 ja 2 järjestelmissä.

Työmaan hallinta ja turvallisuuskulttuuri

Fennovoiman, RAOSin ja Titan-2:n työmaaorganisaatioihin kohdistetun RKT- ohjelman tarkastuksen perusteella STUK vaati, että Fennovoima ja sen toimitusketju kehittävät projektin pitkän ajan suunnittelua. STUKin näkemyksen mukaan myös laitostoimittaja RAOSin roolia työmaan hallinnassa tulee selkeyttää ja sen toimitusketjun valvontamenetelmiä kehittää. Pääurakoitsija Titan-2:n tulee edistää käytännön turvallisuuskulttuurin kehitystyötä.

Kurchatov instituutti

Seurantatarkastus kohdistui deterministisiä häiriö- ja onnettomuusanalyysejä sekä polttoaineen mallintamista suorittavaan instituuttiin. Tarkastuksessa suljettiin kaksi vuoden 2016 tarkastuksen vaatimusta, joista toinen muotoiltiin uudelleen. Kolme vaatimusta jäi sellaisenaan auki. Tarkastuksessa esitettiin myös neljä uutta vaatimusta, jotka koskivat vaatimustenhallintaa, analyysien lähtötietojen jäljitettävyyttä, analyysien tulosten arkistointia sekä mahdollisten Hanhikivi 1 -laitoksen erojen määrittelyä ja esittämistä asiakirjoissa ja analyyseissä.

Johtaminen ja turvallisuuskulttuuri

Fennovoima esitteli tarkastuksessa kehitysohjelmaa toimintansa parantamiseksi. Kehitysohjelma hahmottaa toiminnan neljänä kokonaisuutena: turvallinen laitossuunnittelu, rakentamisvalmius, toteutuksen laatu ja käyttövalmius. Kehitysohjelma koskee Fennovoiman kaikkia toimintoja, ja niihin liittyvät muut kehittämishankkeet ovat laajemman muunnoksen takia olleet loppuvuonna keskeytettyinä.

Tarkastuksessa suljettiin joitakin vanhoja vaatimuksia, mutta kaikki VTT:n turvallisuuskulttuuritutkimukseen liittyvät vaatimukset jäivät edelleen auki. Tarkastuksessa ilmeni, että Fennovoiman kiinnostus rakentamis- ja käyttökokemusten käsittelyyn tässä vaiheessa hanketta on vähäinen. Tarkastuksessa todennettiin myös, ettei maaperätutkinnoista ole kokonaisvaltaista laatusuunnitelmaa. Tarkastuksessa havaittiin epätietoisuutta mm. aiempien tutkintojen suosituksista, toimittajista ja toimittajien laatusuunnitelmista.


Fennovoiman ydinvoimalaitoshankkeen valvonta toukokuu–elokuu 2018

Fennovoiman (FV) Hanhikivi 1 -ydinvoimalaitosyksikköä koskevan rakentamislupahakemuksen yhteydessä vuonna 2015 Säteilyturvakeskukselle (STUK) toimittama aineisto ei ollut täydellinen. Elokuussa 2018 Fennovoima ilmoitti toimittavansa suurimman osan Hanhikivi 1 -ydinvoimalaitosyksikköä koskevista lupa-asiakirjoista STUKin käsittelyyn 2019 alkuvuodesta ja viimeisetkin asiakirjat heinäkuussa 2019. Aikataulu olettaa STUKin turvallisuusarvion valmistuvan vuonna 2020.

Johtamisjärjestelmät, laadunhallinta ja turvallisuuskulttuuri

Vuoden toisella kolmanneksella STUK seurasi Fennovoiman ja laitostoimittajan sekä sen keskeisten alihankkijoiden johtamisjärjestelmien ja laadunhallinnan kehittämistä sekä arvioi yhtiöiden organisatorista valmiutta aloittaa ydinvoimalaitoksen rakentaminen.

Laitostoimittajan laitospaikalla tekemissä maaperätutkimuksissa ilmeni vuonna 2017 epäselvyyksiä mm. siinä, mitkä ovat ne standardit ja vaatimukset, joiden perusteella tutkimukset tehdään, ja miten tutkimuksista saatu tieto otetaan huomioon laitossuunnittelussa. Fennovoima käynnisti asiasta oman tutkintansa. Organisaatioiden toimintaa maaperätutkimusten suunnittelussa, toteutuksessa ja arvioinnissa käsittelevä tutkinnan toinen vaihe on nyt valmistunut. STUK odottaa Fennovoiman käsittelevän tutkinnasta saadut tulokset kolmannella vuosikolmanneksella ja tekevän tarvittavat korjaavat toimenpiteet sekä seuraavan tehtyjen muutosten vaikuttavuutta organisaatiossa ja sen päätöksenteossa.

STUK on aiemmin esittänyt huolen projektin turvallisuuskulttuurin tilasta. STUK tarkasti Fennovoiman johtamista ja turvallisuusasioiden käsittelyä sekä turvallisuuskulttuurin kehittämiseksi tehtävien toimenpiteiden edistymistä kesäkuussa järjestetyssä RKT-tarkastuksessa. Tarkastuksen yhteenveto löytyy tämän raportin lopusta. Turvallisuuskulttuurin tilassa ei ole tapahtunut oleellista muutosta.

Tekniikka

STUK hyväksyi toisella vuosikolmanneksella laitospaikan seismiset suunnitteluperusteet. STUK seuraa laitospaikalla meneillään olevia maaperätutkimuksia ja teettää laitospaikan geologiasta ja laitoksen perustamistavasta oman arviointinsa tueksi riippumattoman asiantuntija-arvion.

STUK jatkoi Fennovoiman vuoden 2018 ensimmäisellä vuosikolmanneksella toimittamien laitoksen turvallisuusanalyysien arviointia. Analyysejä täydennettiin toisella vuosikolmanneksella. Tässä vaiheessa toimitetut analyysit perustuvat pitkälti referenssilaitokseen eli Sosnovyi Boriin rakennettavaan Leningrad 2 -voimalaitokseen ja osittain siihen tehtyihin Hanhikivi-spesifisiin muutoksiin. STUKilla ei vielä ole käytössä laitos- ja järjestelmäsuunnittelumateriaalia Hanhikivelle rakennettavasta laitoksesta, johon Fennovoiman toimittamia analyysejä voitaisiin verrata. STUK arvioi toimitettujen alustavien analyysien metodologiaa ja kattavuutta.

STUK jatkoi myös aiemmin toimitetun käytetyn polttoaineen välivaraston konseptisuunnittelun arviointia. STUKin käsittelyyn toimitettiin laitostason konsepteja, joissa kuvaillaan yleisellä tasolla laitoksella käytettäviä suunnitteluratkaisuja ja esitetään niille reunaehtoja.

Fennovoima ja laitostoimittaja esittivät ensimmäisellä vuosikolmanneksella vakavien reaktorionnettomuuksien hallitsemisen strategian, joka ei STUKin arvion mukaan täyttänyt suomalaisia turvallisuusvaatimuksia. Laitostoimittaja esitteli suunnittelumuutoksia toisella vuosikolmanneksella. Suunnittelumuutoksilla on vaikutus analyyseihin, joita ei ole vielä toimitettu STUKille.

STUK on huomauttanut Fennovoimalle kanssakäymisessään, että STUKin periaatepäätösvaiheessa laatiman alustavan turvallisuusarvion havainnot tulee huomioida laitos- ja järjestelmätason suunnittelussa ja analyyseissä. STUK on tunnistanut turvallisuuden kannalta keskeisten suunnitteluasioiden keskeneräisyyden ja antanut palautetta myös puutteista ei-turvallisuusluokitellussa suunnittelussa. Ei-turvallisuusluokiteltujen laitososuuksien suunnittelu pitää myös olla kuvattu rakentamislupavaiheessa jotta voidaan varmistua siitä, etteivät ei-turvallisuusluokitellut toiminnot vaaranna turvallisuustoimintojen toteuttamista. STUK on myös havainnut, että laitoksen turvajärjestelyjen suunnittelu on kesken, ja korostanut, että turvajärjestelyjen suunnittelu on yhtenäistettävä ja vaiheistettava laitoksen muun suunnittelun kanssa.

Automaatiotekniikan toimitusketju on toistaiseksi määrittelemättä sekä suunnittelun että toteutuksen osalta. Viranomaiskäsittelyyn rakentamislupavaiheessa toimitettavaa automaation luvitusaineistoa ei ole vielä määritelty kokonaisuudessaan. Laitos- ja prosessisuunnittelusta ei ole vielä saatu riittävästi lähtötietoja automaation suunnittelua varten.

Rakentamisluvan käsittelyyn liittyvän tarkastusohjelma (RKT)

STUK tarkastaa ja arvioi Fennovoiman ja muiden hankkeen toteuttamiseen osallistuvien organisaatioiden johtamisjärjestelmiä. STUK tekee organisaatioihin tarkastuksia myös varmistaakseen, että niiden käytännön toiminta vastaa johtamisjärjestelmissä esitettyä ja täyttää vaatimukset.

STUK aloitti rakentamisluvan käsittelyyn liittyvän tarkastusohjelman (RKT) tarkastukset syyskuussa 2015. Tarkastukset suunnitellaan puolivuosittain, ja vuoden 2018 toisella kolmanneksella STUK teki tarkastusohjelmansa mukaisesti kaksi tarkastusta. Tarkastusten tuloksia STUK käyttää tehdessään turvallisuusarvion ja lausunnon rakentamisluvasta. Alla on esitetty yhteenveto tehdyistä tarkastuksista.

Pääsuunnittelija JSC Atomproekt, Pietari

Tarkastus kohdistui JSC Atomproektin (AP) johtamiseen ja toimintaan, ja siinä käsiteltiin yhtiön toimenpiteitä ja menettelyjä turvallisuusasioiden tunnistamisessa, seurannassa ja käsittelyssä sekä toimittajien arvioinnissa ja hallinnassa. Tarkastuksessa todennettiin valituin esimerkein edellä mainittujen prosessien toimivuutta. STUK todensi tarkastuksen aikana Hanhikivi 1 hankkeeseen liittyviä menettelyjä ja asiakirjoja AP:n tietojärjestelmissä tai paperisina asiakirjoina. Kyseessä oli kaksipäiväinen seurantatarkastus, jossa keskityttiin vanhojen vaatimusten mukaisten korjaavien toimenpiteiden tilanteen tarkastamiseen.

Tarkastuksen perusteella asiat etenevät ja kehittyvät AP:llä hitaasti. Vuoden 2015joulukuussa tehdyn ensimmäisen RKT-tarkastuksen vaatimuksia jäi edelleen auki. Myös vuoden 2016 tarkastuksesta jäi auki viisi vaatimusta. Joukossa on järjestelmäsuunnittelun ja rakentamislupa-aineiston tuottamisen kannalta keskeisiä vaatimuksia, joiden edellytetään olevan kunnossa suunnittelun ja dokumentaation laatimisen aikana eikä vasta jälkikäteen.

STUK esitti tarkastuksessa myös uusia vaatimuksia. STUK edellytti, että järjestelmäsuunnittelu on kuvattava alustavan turvallisuusselosteen relevanteissa järjestelmäkuvauksissa. STUK esitti myös, että AP:n on suunniteltava resurssit myös rakentamisvaiheeseen, johon luetaan mukaan käyttöönotto. Lisäksi STUK edellytti keskeisten suunnitteluarvojen esittämistä laitossopimusviittausten sijasta suoraan turvallisuusselosteessa. Tarkastuksessa myös muistutettiin, että Fennovoiman on varmistettava STUKin periaatepäätösvaiheen alustavan turvallisuusarvion huomioiminen myös 3D-mallin kehityksessä ja relevanteissa ohjeissa rakentamislupavaiheessa.

Johtaminen ja turvallisuusasioiden käsittely

Tarkastus kohdistui Fennovoiman johtamiseen ja organisaation toimintaan sekä menettelyihin turvallisuusasioiden käsittelyssä. Tarkastuksessa käsiteltiin Fennovoiman johdon ja organisaation toimenpiteitä turvallisuusasioiden tunnistamisessa, seurannassa ja käsittelyssä sekä tarkastettiin aiempien tarkastusten avointen asioiden tilanne. Tarkastuksessa keskityttiin keskeisiin johtamisjärjestelmän prosesseihin: turvallisuusasioiden käsittely, osaamisen- ja resurssienhallinta, HR-toiminnot sekä konfiguraation- ja vaatimustenhallinta, johon sisältyi muutostenhallinta. Tarkastuksen perusteella suljettiin eräitä aiempien tarkastusten vaatimuksia ja annettiin uusia vaatimuksia.

Tarkastuksessa havaittiin, että Fennovoima tekee hankkeessa päätöksiä, joita perustellaan vasta jälkikäteen. Fennovoiman johto ei ole huomioinut joitain merkittäviä projektia koskevia asioita, kuten laitoksen 60 vuoden käyttöikään liittyviä kysymyksiä, päätöksenteon yhteydessä. Esimerkkitapausten käsittelyn perusteella STUK edellytti, että Fennovoiman on selvitettävä tutkintamenetelmin, onko vakavien reaktorionnettomuuksien hallintastrategian käsittely ja koordinointi tehty asianmukaisissa organisaatioyksiköissä ja organisaatiotasoilla, kun otetaan huomioon asian turvallisuusmerkitys. Fennovoiman on suunniteltava asian jatkokäsittely ja toimitettava tutkintaraportti tiedoksi STUKille.

Tarkastuksessa käsiteltiin VTT:n Fennovoimaa, RAOSia ja Titan2:a koskevan turvallisuuskulttuuritutkimuksen havaintojen perusteella suunniteltuja toimenpiteitä. Suunnitelmien ja toimenpiteiden tekeminen on vielä kesken organisaatioissa.

STUK edellytti, että Fennovoima teettää ulkopuolisen arvioinnin laaduntarkastus- eli QC-toiminnan matriisiorganisoitumiseen liittyvistä hyödyistä ja heikkouksista. STUK myös edellytti Fennovoimalta omalla vastuulla olevien toimitusosuuksien töiden ositusta ja osaprojektien vastuiden jakamista projektisuunnitelmissa.

STUK on tehnyt havaintoja, että Fennovoiman käyttökokemustoiminnan käynnistäminen on ollut hankalaa eikä käytännön tuloksia työstä ole nähtävissä. STUK asetti tarkastuksessa vaatimuksen, että Fennovoiman on organisoitava, ohjeistettava ja toimeenpantava rakentamis- ja käyttökokemuksien hyödyntämiseen liittyvät menettelyt. Kokemuksien ja havaintojen järjestelmällinen kerääminen ja hyödyntäminen, laitostyömaa huomioiden, on varmistettava.

Henkilöresurssien käyttöön liittyen Fennovoiman on tunnistettava eri toimijoiden vastuulla olevat turvallisuuden kannalta merkittävät tehtävät ja asetettava niitä koskevat osaamis- ja pätevyysvaatimukset ohjeen YVL A.4 mukaisesti. Fennovoimalla on oltava menettelyt, joilla seurata hankkeen turvallisuuden kannalta merkittäviä tehtäviä suorittavien henkilöiden osaamista, pätevyyksiä ja koulutustietoja. Fennovoiman on varmistettava, että turvallisuuden kannalta merkittävien oman organisaation tehtävien koulutusohjelmat suoritetaan asianmukaisesti.

Samoin Fennovoiman on arvioitava menettelyitään ja niiden riittävyyttä toimittajien resurssienhallinnassa ja pätevyyksien arvioinnissa. Arvioinnin perusteella on kehitettävä toimintaa niin, että menettelyjen säännöllisyydestä ja kattavuudesta toimitusketjun suhteen varmistutaan.

Fennovoima suunnittelee toimintojen vaiheittaista siirtämistä Pyhäjoelle laitospaikalle, mikä on koko organisaatioon vaikuttava, merkittävä muutos. Suomessa on kokemuksia ydinalan ja muiden turvallisuuskriittisten organisaatioiden muuttoprosesseista ja niihin liittyneistä vaikeuksista. Fennovoiman on arvioitava muutoksen turvallisuusvaikutukset, ja STUK edellyttääkin riippumattoman arvioinnin tekemistä muutoksesta. Osana toimintojen siirtämiseen liittyvää turvallisuusvaikutusten arviointia Fennovoiman on tehtävä selvitys aiemmista kokemuksista ja opeista vastaavanlaisista toimintojen siirtämisistä. Kokemusten ja oppien soveltuvuutta on arvioitava, ja niitä on hyödynnettävä muutoksen toteutuksessa ja seurannassa.


Fennovoiman ydinvoimalaitoshankkeen valvonta tammikuu–huhtikuu 2018

Fennovoiman (FV) Hanhikivi 1 ydinvoimalaitosyksikköä koskevan rakentamislupahakemuksen yhteydessä vuonna 2015 Säteilyturvakeskukselle (STUK) toimittama aineisto ei ollut täydellinen. Joulukuussa 2017 Fennovoima ilmoitti että se toimittaa suurimman osan Hanhikivi 1 -ydinvoimalaitosyksikköä koskevista lupa-asiakirjoista STUKin käsittelyyn kesään 2018 mennessä ja viimeisetkin asiakirjat syksyllä 2018. Fennovoiman suunnitelmien mukaan STUKin turvallisuusarvio valmistuisi vuonna 2019.

Vuoden 2018 ensimmäisen vuosikolmanneksen aikana Fennovoima toimitti STUKlle erän laitoksen turvallisuusanalyysejä, jotka perustuvat referenssilaitokseen eli Sosnovyi Boriin rakennettavaan Leningrad 2 -voimalaitokseen. Fennovoima toimitti myös käytetyn polttoaineen välivaraston konseptisuunnittelun STUKiin arvioitavaksi. STUK käsitteli seurantajakson aikana reaktoripainesäiliön hankintamäärittelyn, valmistusstandardien käytön ja pätevöinnin perustelut.

Aineistojen toimittamista STUKiin viivästyttää muun muassa laitoksen perussuunnittelun ja konfiguraationhallinnan keskeneräisyys; esimerkiksi päivitettyä alustavan turvallisuusselosteen yleistä osaa ei ole toimitettu STUKin käsittelyyn. Ilman päivitettyä yleiskuvaa laitoksesta ja sen järjestelmistä STUKin kanssa pidettävien aihekohtaisten kokousten anti jää vähäisemmäksi, koska yksittäisiin turvallisuuspiirteisiin on haastavaa ottaa kantaa kokonaiskuvan puuttuessa. STUK keskusteli asiasta Fennovoiman kanssa ja Fennovoima esitteli vuoden 2017 lopulla laitoksen suunnittelukonseptien esittelykokousten sarjan STUKille. Tämä toiminta alkoi vuoden 2018 alussa ja jatkuu eri suunnittelukonseptien valmistuessa. Kokousten perusteella STUK totesi, että laitoksen suunnittelu on tärkeiltä osilta vielä kesken.

Vuoden ensimmäisellä kolmanneksella STUK seurasi myös Fennovoiman ja laitostoimittajan sekä sen keskeisten alihankkijoiden johtamisjärjestelmien ja laadunhallinnan kehittämistä sekä arvioi yhtiöiden organisatorista valmiutta aloittaa ydinvoimalaitoksen rakentaminen.

Johtamisjärjestelmät, laadunhallinta ja turvallisuuskulttuuri

Laitostoimittajan laitospaikalla tekemissä maaperätutkimuksissa ilmeni vuonna 2017 epäselvyyksiä mm. siinä, minkä standardien ja vaatimusten perusteella tutkimukset tehdään ja miten tutkimuksista saatu tieto otetaan huomioon laitossuunnittelussa. Fennovoima käynnisti asiasta oman tutkintansa.

Tutkinnan ensimmäisen vaiheen tulokset tehtyjen maaperätutkimusten hyväksyttävyydestä ja riittävyydestä valmistuivat vuoden 2018 alussa ja ne toimitettiin STUKille tiedoksi helmikuussa. Organisaatioiden toimintaa maaperätutkimusten suunnittelussa, toteutuksessa ja arvioinnissa käsittelevä tutkinnan toinen vaihe on siirtynyt ensimmäiseltä vuosikolmannekselta toiselle vuosikolmannekselle. STUK arvioi laitospaikan soveltuvuutta ja käsittelee siihen liittyvät viiteraportit osana alustavan turvallisuusselosteen käsittelyä vuonna 2018.

Projektin turvallisuuskulttuurin tilanne on STUKin näkökulmasta kokonaisuutena huolestuttava. Ylimmän johdon riittävästä sitoutumisesta ydinalan toimintamalleihin hankkeen avainorganisaatioissa ei ole näyttöä. Projektin suunnittelun, toteutuksen ja ennustettavuuden puutteet johtavat hankkeessa yllätyksellisyyteen. Fennovoiman johdon on ollut vaikea käsitellä tällaisia tilanteita asianmukaisesti. STUK tarkastaa Fennovoimaan rakentamisluvan käsittelyn tarkastusohjelman kesäkuussa 2018. Yhtenä tarkastuksen kohteena ovat turvallisuuskulttuurin tila ja suunnitelmat sen parantamiseksi.

Johtamisjärjestelmien osalta kehitystä tapahtuu, mutta joidenkin avainorganisaatioiden kehittyminen on merkittävästi kesken. STUK on korostanut Fennovoimalle pitkän ajan suunnittelun tärkeyttä. Hankkeen suunnittelu on näyttäytynyt lyhytnäköisenä, ja rakentamisen edistymisen ja vaiheistuksen tarkempia suunnitelmia on syytä kehittää. Suunnitelmien puutteet hankaloittavat mm. hankkeen tarpeisiin perustuvaa osaamis- ja resurssisuunnittelua sekä riskien hahmottamista. Laitossuunnittelun viivästyminen antaa nyt lisäaikaa, joka olisi tarpeen käyttää hyödyksi.

Tekniikka

STUKissa on valmistauduttu pääkomponenttien valmistuksen aloittamiseen Energomashspetsstal-yhtiön (EMSS) Kramatorskin tehtaalla Ukrainassa. Valmistuksessa käytettäviin standardeihin liittyviä suunnitelmia on toimitettu STUKin käsittelyyn alkuvuoden aikana, mutta varsinaisia valmistussuunnitelmia vielä odotellaan. Takeiden valmistus on aikataulutettu alkamaan vuoden jälkimmäisellä puoliskolla.

STUK aloitti ensimmäisellä vuosineljänneksellä alustavan turvallisuusselosteen häiriö- ja onnettomuusanalyysien tarkastamisen. Ensimmäinen toimituserä sisälsi analyysien oletuksia ja lähtötietoja sekä kuvauksia analyyseistä, reaktiivisuusanalyysejä ja vakavien onnettomuuksien analyysejä lukuun ottamatta. Samanaikaisesti Teknologian tutkimuskeskus VTT on kehittänyt STUKin toimeksiannosta laskentamallia FH1-laitosyksikön vakavien reaktorionnettomuuksien riippumattomia analyyseja varten. Vakavien onnettomuuksien analyysien kuvaukset toimitetaan STUKille seuraavalla vuosikolmanneksella. STUK saa analyysien tarkastamisen loppuun syksyn 2018 aikana, kun sillä on käytössään Hanhikivi-spesifinen laitos- ja järjestelmäsuunnitteluaineisto.

Automaatiotekniikan toimitusketju laitoksen suunnittelun, rakentamisen ja käyttöönoton ajalle on toistaiseksi määrittelemättä. Myöskään laitos- ja prosessisuunnittelusta ei ole vielä saatu riittävästi lähtötietoja automaation suunnittelua varten. Viranomaiskäsittelyyn rakentamislupavaiheessa toimitettavan automaation luvitusaineiston laadinta on siirtynyt vuodelle 2018.

Rakentamisluvan käsittelyyn liittyvän tarkastusohjelma (RKT)

STUK tarkastaa ja arvioi Fennovoiman ja muiden hankkeen toteuttamiseen osallistuvien organisaatioiden johtamisjärjestelmiä. STUK tekee myös organisaatioihin tarkastuksia varmistaakseen, että niiden käytännön toiminta vastaa johtamisjärjestelmissä esitettyä ja täyttää vaatimukset.

STUK aloitti rakentamisluvan käsittelyyn liittyvän tarkastusohjelman (RKT) tarkastukset syyskuussa 2015. Tarkastukset suunnitellaan puolivuosittain ja vuoden 2018 ensimmäisellä kolmanneksella STUK teki tarkastusohjelmansa mukaisesti kaksi tarkastusta. Tarkastusten tuloksia STUK käyttää tehdessään turvallisuusarvion ja lausunnon rakentamisluvasta. Alla on esitetty yhteenveto tarkastelujaksolla tehdystä tarkastuksista.

Fennovoima, ydinjätteet, Salmisaari

Syksylle 2017 suunniteltu ydinjätteitä koskeva tarkastus siirrettiin käytännön syistä tammikuulle 2018.

Tarkastus kohdistui Fennovoiman Hanhikivi 1 -laitoshankkeen matala- ja keskiaktiivisen jätteen jätehuollon suunniteluun ja toteuttamiseen sekä käytetyn polttoaineen välivaraston ja ydinvoimalaitoksen käytöstäpoiston suunnitteluun. Tarkastuksessa arvioitiin myös jätehuollon suunnitteluun ja toteuttamiseen osallistuvia organisaatioita ja niiden henkilöresursseja.

Tarkastuksen perusteella STUK edellytti, että Fennovoiman on kehitettävä koko organisaation kattava järjestelmällinen menettely resurssien varaamiseksi ja kohdentamiseksi projekteihin ja turvallisuuden kannalta merkittäviin tehtäviin. Menettelyn on huomioitava toiminnan turvallisuusmerkitys. Samoin Fennovoiman on arvioitava laatusuunnitelmiin liittyvää valmistelua hankkeessa. Arvioinnissa on huomioitava laadun suunnittelun oikea-aikaisuus ja se onko laadun suunnitteleminen riittävästi määritelty rakentamislupa-aineiston tuottamisen kannalta. Arvioinnin perusteella on ryhdyttävä tarvittaviin korjaaviin ja ehkäiseviin toimenpiteisiin. Fennovoiman on varmistettava, että laadunsuunnittelun suhtautuminen hankkeen etenemiseen on riittävästi dokumentoitu läpinäkyvyyden ja yhteisen ymmärryksen varmistamiseksi.

Fennovoiman on myös kehitettävä menettelyjään niin, että se voi varmistua siitä, että laitostoimittaja on osoittanut (allokoinut) hankintaa koskevat vaatimukset asianmukaisesti ja hankinnan kannalta olennaisessa vaiheessa. Tätä varten on kehitettävä tarvittavilta osin hankkeen menettelyjä.

Fennovoima, Varavoimakoneet, Salmisaari

Tarkastuksessa käsiteltiin varavoimakoneiden ja niiden hallinnoimiseksi Fennovoimaan perustetun osaprojektin tämänhetkistä tilannetta sekä Fennovoiman suorittamaa varavoimakoneiden suunnittelun ja hankinnan valvontaa. Myös rakentamislupa-aineiston tämänhetkistä tilannetta käytiin läpi.

Tarkastuksen perusteella STUK edellytti, että Fennovoiman on arvioitava mitä omia varavoimaspesifisiä suunnitelmia se tarvitsee ja milloin niitä tarvitaan. Lisäksi Fennovoiman on arvioitava kuinka ao. osaprojekti noudattaa Fennovoiman johtamisjärjestelmän ohjeita – osaprojektille ei ole esimerkiksi nimetty Fennovoiman ohjeistuksen edellyttämää ohjausryhmää.

Fennovoiman on jatkettava oman toimitusvalvontansa suunnittelua. Suunnittelussa on arvioitava, miten eri toimitusten laatusuunnitelmat ja niissä esitetyt vaatimukset huomioidaan sekä millaisia ohjeita ja työkaluja toimitusvalvonnan suunnittelu ja toteuttaminen vaativat. Fennovoiman on myös arvioitava onko eri osaprojektien projektisuunnitelmia päivitettävä esimerkiksi järjestelmien laatu- ja kelpoistussuunnitelmien tai uusien organisaatiorajapintojen takia.


Fennovoiman ydinvoimalaitoshankkeen valvonta syyskuu–joulukuu 2017

Fennovoima ilmoitti joulukuussa 2017 että se toimittaa suurimman osan Hanhikivi 1 -ydinvoimalaitosyksikköä koskevista lupa-asiakirjoista STUKin käsittelyyn kesään 2018 mennessä ja viimeisetkin asiakirjat syksyllä 2018. Fennovoiman suunnitelmien mukaan STUKin turvallisuusarvio valmistuisi vuonna 2019.

Fennovoiman (FV) Hanhikivi 1 ydinvoimalaitosyksikköä koskevan rakentamislupahakemuksen yhteydessä Säteilyturvakeskukselle (STUK) toimitettu aineisto ei ollut täydellinen ja Fennovoima on täydentänyt ja tulee täydentämään rakentamislupahakemustaan vaiheittain vuosina 2015–2018. Täydennysaineistojen toimittaminen on viivästynyt rakentamislupahakemuksessa ja ensimmäisessä luvitussuunnitelmassa esitetystä arviosta. Fennovoima on päivittänyt luvitussuunnitelmaansa säännöllisesti vastaamaan aineistojen toimitustilannetta.

Vuoden 2017 viimeisellä kolmanneksella STUK seurasi Fennovoiman ja laitostoimittajan sekä sen keskeisten alihankkijoiden johtamisjärjestelmien ja laadunhallinnan kehittämistä sekä arvioi yhtiöiden organisatorista valmiutta aloittaa ydinvoimalaitoksen rakentaminen. STUK osallistui muun muassa Fennovoiman toimitusketjuun kohdentamiin auditointeihin esimerkiksi laitoksen pääkomponenttien materiaalivalmistajan EMSS Kramatorskin tehtaalla. STUK on myös käynyt tarkkailijana seuraamassa laitostoimittajan ja Fennovoiman suunnittelua koskevaa katselmointia.

Aineistojen toimittamista STUKiin viivästyttää muun muassa laitoksen perussuunnittelun ja konfiguraationhallinnan keskeneräisyys; esimerkiksi päivitettyä alustavan turvallisuusselosteen yleistä osaa ei ole toimitettu STUKin käsittelyyn. Ilman päivitettyä yleiskuvaa laitoksesta ja sen järjestelmistä STUKin kanssa pidettävien aihekohtaisten kokousten anti jää vähäisemmäksi, koska yksittäisiin turvallisuuspiirteisiin on haastavaa ottaa kantaa kokonaiskuvan puuttuessa. STUK keskusteli asiasta Fennovoiman kanssa ja Fennovoima esitteli vuoden lopulla laitoksen suunnittelukonseptien esittelykokousten sarjan STUKille. Tämä toiminta alkoi vuoden 2018 alussa ja jatkuu eri suunnittelukonseptien valmistuessa.

Johtamisjärjestelmät, laadunhallinta ja turvallisuuskulttuuri

Laadunhallinnan osalta merkittävien toimijoiden (mm. Fennovoima, laitostoimittaja RAOS project Oy, päätoteuttaja Titan 2) laadunhallinta on edelleen kehitteillä. Turvallisuuskriittisellä alalla on luotava vaatimusten mukaiset johtamisjärjestelmät ja toiminnan on oltava niiden mukaista.

Fennovoiman johtamisjärjestelmän kehittämisessä on jääty jossain määrin jälkeen suunnitelmista eikä valmiutta rakentamisen aloittamiseen vielä ole. Fennovoimalta odotetaan kesään 2018 mennessä alustavaan turvallisuusselosteeseen kuvausta, miten rakentamisvalmiudesta tullaan konkreettisesti varmistumaan ennen turvallisuuden kannalta merkittävien toimien aloittamista. Rakentamislupakäsittelyn aikaisen tarkastusohjelman (RKT) tarkastusten perusteella Fennovoiman tilanne on kuitenkin kehittynyt ja paremmalla tolalla kuin pari vuotta sitten.

Myös laitostoimittajan, RAOS Project Oy:n (RAOS), johtamisjärjestelmän kehityssuunnitelma on kymmeniä ohjeita jäljessä aikataulusta. Pääsuunnittelija Atomproektin ja primääripiirin pääsuunnittelija Gidropressin toiminta on kehittynyt, mutta vaikka työtä on tehty paljon, STUKilla ei ole kattavia todisteita siitä, että suunnitteluprosessit (ml. konfiguraation- ja vaatimustenhallinta) täyttäisivät täysin suomalaisen vaatimustason. Tätä STUK seuraa muun muassa laatusuunnitelmien kehittymistä seuraamalla ja teknisten aineistojen tarkastusten yhteydessä. Näin STUK voi varmistua suunnitteluprosessien järjestelmällisyydestä ja tehtyjen suunnitteluratkaisujen jäljitettävyydestä.

Pitkän valmistusajan komponenttien (Long Lead Items, LLI) alihankintaketju on laadunhallinnan osalta ollut koko hankkeen ajan vakuuttava ja merkittäviä poikkeamia ei ole ollut. Sen sijaan suomalaiset laaduntarkastusvaatimukset ja valvonnan intensiteetti ovat osalle toimitusketjun organisaatioista vielä tuntemattomia.

STUKin VTT:ltä tilaama tutkimus turvallisuuskulttuurin tilasta Hanhikivi-1 projektissa valmistui viimeisellä vuosikolmanneksella. Tutkimuksen kohteena olivat Fennovoima, laitostoimittaja RAOS Project Oy ja päätoteuttaja Titan 2. VTT arvioi Fennovoiman turvallisuuskulttuurin olevan kokonaisuutena katsoen hyväksyttävällä tasolla. VTT:n arvion perusteella RAOS Project Oy:n ja Titan 2:n turvallisuuskulttuurin tilassa on huomattava kehitystarve. STUK edellytti asiaa koskevassa päätöksessään, että hankkeessa huomioidaan tutkimuksessa esitetyt suositukset. Fennovoimaa vaadittiin tehostamaan toimitusvalvontaansa ja toimittajien ohjaamista ja valvontaa. Fennovoiman on myös varmistettava, että toimittajien ymmärrys hankkeen vaatimuksista on asianmukainen. Fennovoiman on myös kehitettävä organisaatiotaan ja toimintatapansa siten, että turvallisuusasioita koskevassa päätöksenteossa otetaan nykyistä paremmin huomioon vaikutukset pitkälle tulevaisuuteen ja luvanhaltijana kehittyminen on tasapainossa lyhyen tähtäimen projektitavoitteiden kanssa.  Fennovoiman on parannettava johtoryhmänsä toimintaa turvallisuusasioiden käsittelyssä. Lisäksi STUK edellytti Fennovoimalta toimenpiteitä hankkeessa ilmentyneisiin huoliin ja huhuihin liittyen. Asiaa on käsitelty yksityiskohtaisesti STUKin tiedotteessa lokakuussa http://www.stuk.fi/-/stuk-vaatii-parempaa-turvallisuuskulttuuria-pyhajoen-ydinvoimalaitoshankkeeseen.

Laitostoimittajan laitospaikalla tekemissä maaperätutkimuksissa on ilmennyt epäselvyyksiä mm. siinä, minkä standardien ja vaatimusten perusteella tutkimukset tehdään ja miten tutkimuksista saatu tieto otetaan huomioon laitossuunnittelussa. Fennovoima käynnisti asiasta oman tutkintansa raportointijaksolla. STUK on esittänyt Fennovoimalle, että tutkinnassa tulee menetelmien ja tulosten kattavuuden ja oikeellisuuden lisäksi tutkia myös organisaatioiden toimintaa maaperätutkimusten suunnittelussa, toteutuksessa ja arvioinnissa. Tutkinnan ensimmäisen vaiheen tulokset liittyen tehtyjen maaperätutkimusten hyväksyttävyyteen ja riittävyyteen Fennovoima tulee esittämään STUKille vuoden 2018 ensimmäisellä kolmanneksella. STUK arvioi laitospaikan soveltuvuutta ja käsittelee siihen liittyvät viiteraportit osana alustavan turvallisuusselosteen käsittelyä vuonna 2018.

Tekniikka

Ydinenergialain 55 §:n mukaisesti luvanhakija voi toimittaa rakentamislupahakemusaineistojen lisäksi pitkän valmistusajan komponentteja koskevia suunnitelmia ja valmistusasiakirjoja STUKin käsittelyyn. Kolmannella vuosikolmanneksella STUK jatkoi aiemmin keväällä toimitettujen reaktoripainesäiliön materiaalin vaatimusmäärittelyn, reaktoripainesäiliön suunnitteluperusteiden ja reaktoripainesäiliön materiaalien hyväksymiskäsittelyä ja teki niitä koskevia päätöksiä. Yksi keskeinen tarkastuksen kohde on painesäiliöön valittavien materiaalien soveltuvuus ja kestävyys suunnittelulle 60 vuoden käyttöiälle. Merkittävimmät STUKin päätösvaatimukset koskivat reaktoripainesäiliön perus- ja hitsiaineiden materiaalien nopeutetun haurastumistutkimuksen tekemistä ennen laitoksen käyttöönottoa sekä lisäykset Hanhikivi 1 -laitoksen suunnittelussa analysoitaviksi kuormitustapauksiksi referenssilaitokseen verrattuna. STUK on kokouksissa kysynyt toimittajakohtaisia toimitusvalvontasuunnitelmia. Fennovoiman mukaan ensimmäiset toimittajakohtaiset toimitusvalvontasuunnitelmat ovat valmistelussa.

STUK keskusteli tarkastelujaksolla Fennovoiman ja laitostoimittajan kanssa laitoksen automaatiojärjestelmistä ja osallistui tarkkailijana automaation suunnitteluorganisaatioihin tehtyihin auditointeihin. Automaatiotekniikan toimitusketju laitoksen suunnittelun, rakentamisen ja käyttöönoton ajalle on toistaiseksi määrittelemättä. Myöskään laitos- ja prosessisuunnittelusta ei ole vielä saatu riittävästi lähtötietoja automaation suunnittelua varten. Viranomaiskäsittelyyn rakentamislupavaiheessa toimitettavan automaation luvitusaineiston laatiminen on siirtynyt vuodelle 2018.

Rakentamisluvan käsittelyyn liittyvän tarkastusohjelma (RKT)

STUK tarkastaa ja arvioi Fennovoiman ja muiden hankkeen toteuttamiseen osallistuvien organisaatioiden johtamisjärjestelmiä. STUK tekee myös organisaatioihin tarkastuksia varmistaakseen, että niiden käytännön toiminta vastaa johtamisjärjestelmissä esitettyä ja täyttää vaatimukset.

STUK aloitti rakentamisluvan käsittelyyn liittyvän tarkastusohjelman (RKT) tarkastukset syyskuussa 2015. Tarkastukset suunnitellaan puolivuosittain ja vuoden 2017 viimeisellä kolmanneksella STUK teki tarkastusohjelmansa mukaisesti viisi tarkastusta. Yksi tarkastus siirtyi tammikuulle 2018. Tarkastusten tuloksia STUK käyttää tehdessään turvallisuusarvion ja lausunnon rakentamisluvasta. Alla on esitetty yhteenvedot tarkastelujaksolla tehdyistä tarkastuksista.

Fennovoima, Sähkötekniikka, Salmisaari

Tarkastus oli seurantatarkastus vuoden 2016 tarkastuksen vaatimusten perusteella tehtyyn kehitystyöhön. Uutena aiheena käytiin läpi Fennovoiman valmistautumista tuleviin laaduntarkastustoimintoihin (QC) painottuen sähkötekniikkaan. Myös rakentamisluvan dokumenttien rakennetta ja dokumenttien tilannetta kartoitettiin.

Tarkastuksessa voitiin tarkastusryhmän todentamisen ja aiemmin toimitetun aineiston perusteella sulkea edellisen tarkastuksen vaatimuksia. Tarkastuksessa ei annettu uusia vaatimuksia.

Fennovoima, Rakennustekniikka, Salmisaari

Tarkastus kohdistui Fennovoiman rakennustekniikan toimintoihin ja samalla käytiin läpi aiemman tarkastuksen ”Fennovoiman rakennustekniikka ja tila- ja sijoitussuunnittelu – varautuminen sisäisiin ja ulkoisiin uhkiin” avoimia vaatimuksia.

Tarkastuksessa todettiin puutteita suunnitteluperusteiden dokumentoinnissa, betonin pitkäaikaiskokeiden aikatauluttamisessa, ja työmaan toimintojen suunnitelmallisuudessa.

Fennovoima, pitkän valmistusajan komponenttien (LLI) suunnittelun ja valmistuksen valvonta, Salmisaari

Tarkastus kohdistui Fennovoima Oy:n toimintaan ydinenergialain §55 5 momentin tarkoittamien pitkän valmistusajan komponenttien (Long Lead Item, LLI) valmistuksen aloittamiseksi. Fennovoima on todennut reaktoripainesäiliön, höyrystimen ja paineistimen olevan pitkän valmistusajan komponentteja. Materiaalien valmistuksen on arvioitu alkavan vuoden 2018 aikana.

Tarkastuksessa käsiteltiin LLI komponenttien ja niiden materiaalien suunnittelua, hankintaa ja toimitusvalvontaa, tarkastusta, muutoksenhallintaa ja poikkeamien käsittelyä. Lisäksi arvioitiin näissä tehtävissä toimivien organisaatioiden valmiuksia ja resursseja.

Tarkastuksen perusteella STUK edellytti, että Fennovoiman on perehdytettävä henkilöstölleen periaatteet poikkeamien toimittamiselle STUKin hyväksymiskäsittelyyn. Lisäksi tarkastuksessa havaittiin, että tieto STUKin päätöksissään käsittelemistä hakemusten dokumenteista (hyväksyttäväksi ja tiedoksi) ei välity  yksikäsitteisesti laitostoimittajalle. STUK edellytti korjausta toimintatapaan.

LLI-komponenttien käsittelyn tilannetta hankaloittaa toimittajan epävarmat aikataulut, jolloin Fennovoimakaan ei voi suunnitella toimintaansa riittävän tarkasti. Tämä heijastuu myös STUKin resurssisuunnitteluun LLI-komponenttien valvomiseksi.

Fennovoima, johtaminen ja johtamisjärjestelmä sekä turvallisuuskulttuuri, Salmisaari

Tarkastus kohdistui Fennovoiman johtamiseen, integroituun johtamisjärjestelmään ja turvallisuuskulttuurin kehittämiseen. Tarkastuksessa suljettiin suuri määrä aiemmissa tarkastuksissa annettuja vaatimuksia.

Turvallisuuskulttuurin osalta tarkastuksessa edellytettiin johdon selkeämpiä kannanottoja turvallisuuskulttuuriin liittyviin asiantuntijasuosituksiin sekä työmaan turvallisuuskulttuurityöstä varmistumista. Fennovoima kertoi tarkastuksessa, että asiantuntijoiden sivuuttamista organisaatiossa ei ole enää esiintynyt.

STUK edellytti parannuksia suunnittelijasta riippumattomaan turvallisuusarviointiin, turvallisuusasioiden eskalointiohjeistuksen valmiiksi saattamiseen, organisaatiokäsikirjan päivittämiseen osaprojektivastuiden osalta sekä laaduntarkastuksen (QC) ohjeistukseen ja resursointiin. Johtamisjärjestelmän osalta suljettiin muutamaa lukuun ottamatta kaikki vanhat vaatimukset. Auki jäivät vaatimukset määrittää riskienhallinnan rajapinnat muihin prosesseihin sekä montaa prosessia koskeva Fennovoiman ja laitostoimittajan prosessien yhteensopivuuden varmistaminen.

Tarkastuksessa todennettiin, että Fennovoima seuraa poikkeamiin ja muihin havaintoihin (observations, esim. aloitteet ja huolenilmaisut) liittyvien korjaavien toimenpiteiden suunnittelun ja suorittamisen mahdollisia viiveitä. Havaittiin, että viiveitä oli usean kymmenen havainnon toimenpiteiden suorittamisen osalta ja myös jonkin verran toimenpiteiden suunnittelemisen osalta. Fennovoiman on tarkoitus kehittää henkilöstön avoimien asioiden näkymää tietojärjestelmässään niin, että henkilön vastuulla olevat poikkeamat tulisivat paremmin henkilön päivittäiseen seurantaan. STUK edellytti, että Fennovoiman onkin selvitettävä ja arvioitava ne syyt, joista havaintojen käsittelyyn liittyvä suunnittelu ja toimenpiteiden suorittaminen viivästyvät. Arvioinnin perusteella on suunniteltava ja toteuttava mahdolliset toimenpiteet prosessin kehittämiseksi.

Yleisarvio tarkastuksen perusteella oli, että Fennovoiman toiminnassa on tapahtunut kahden vuoden aikana merkittävää parannusta, vaikka edelleen kehitettävääkin on.

RAOS Project Oy, Salmisaari

Seurantatarkastus kohdistui RAOS Project Oy:n johtamiseen ja toimintaan. Tarkastuksessa käsiteltiin RAOSin toimenpiteitä ja menettelyjä liittyen turvallisuusasioiden käsittelyyn, laadunhallintaan ja suunnittelun hallintaan. Tarkastuksessa voitiin aiemmin toimitettujen asiakirjojen ja todennuksen perusteella sulkea monia edellisten kahden tarkastuksen vaatimuksia. Tarkastuksen perusteella esitettiin muutamia uusia vaatimuksia. RAOS Project Oy:n on varmistettava projektiin osallistuvien henkilöiden nostamien turvallisuushuolien ja poikkeamien, mukaan lukien toimintaan liittyvien huolien, asianmukainen ja jäljitettävissä oleva käsittely. RAOSin on myös hyvissä ajoin ennen rakentamisluvan myöntämistä suunniteltava menettelyt ja tarvittava ohjeistus ydinenergia-asetuksen mukaisten muutosten käsittelylle omassa toimitusketjussaan. Ydinenergia-asetuksen mukaan sellaisille turvallisuuteen vaikuttaville muutoksille ydinlaitoksen järjestelmissä, rakenteissa, ydinpolttoaineessa tai laitoksen käyttötavassa, jotka merkitsevät muutoksia Säteilyturvakeskuksen aiemmin hyväksymiin suunnitelmiin tai asiakirjoihin, on saatava Säteilyturvakeskuksen hyväksyminen ennen niiden tekemistä. Lisäksi STUK edellytti, että RAOS määrittelee menettelyt, joilla hallitaan Säteilyturvakeskuksen määräysten vaatimuksia toimitusketjussa.

Fennovoima ydinjätteet, Salmisaari

Syksylle 2017 suunniteltu ydinjätteitä koskeva tarkastus siirrettiin käytännön syistä tammikuulle 2018.

Yhteyshenkilö

Yhteyshenkilö

  • Janne Nevalainen / Projektipäällikkö
    puh. +358975988682