STUK valvoo STUK valvoo

STUK valvoo

STUK valvoo

Uusien hankkeiden valvonta

Fennovoiman ydinvoimalaitoshankkeen valvonta tammikuu–huhtikuu 2020


[Lataa painokelpoinen pdf-versio infograafista]

Rakentamislupahakemuksen vaiheittainen toimittaminen ja käsittely

Fennovoiman joulukuussa 2019 STUKille toimittaman yleisluonteisen aineistopaketin tarkastus valmistui helmikuussa. STUKille toimitetussa aineistossa oli alustavan turvallisuusselosteen (PSAR) sisältökuvaus, laitoksen yleiskuvaus vertailu muihin samantyyppisiin laitoksiin ja laitoksen yleisiä turvallisuuspiirteitä kuvaava turvallisuuskonsepti.

Fennovoiman STUKille toimittamassa aineistossa oli puutteita, joten STUK teki siitä selvityspyynnön. STUK havaitsi, että ne turvallisuusselosteen osat, jotka oli tuottanut pääsunnittelija Atomprojektin alaisuudessa toimiva PSAR Localisation Project (PLP) olivat helpommin ymmärrettäviä ja laadultaan parempia kuin STUKille aiemmin toimitetut aineistot. Tarkastuksen tekemistä hankaloitti kuitenkin aineiston lähettäminen vaiheittain. Nyt STUKille lähetetyssä aineistossa on paljon viittauksia vasta myöhemmin toimitettaviin PSAR:n lukuihin. Muitakin tarkastusta vaikeuttavia asioita oli. Konfiguraation eli teknisen kokoonpanon hallinnasta tehtiin havainto, että PSARin lähteenä käytetty perussuunnitteluaineisto ei kuulunut samaan jäädytettyyn konfiguraation perustasoon. STUK huomasi myös, että joitain sen aiemmin antamia vaatimuksia ei ole tunnistettu ja ratkaistu oikein ja se joutui toistamaan joitain vaatimuksiaan.

Huhtikuun alussa Fennovoima toimitti STUKille alustavan turvallisuusselosteen turvallisuusluokitusta ja laitospaikkaa koskevat luvut. Näiden lukujen käsittely on edennyt pitkälle ja STUK arvioi lukuja koskevien päätösten valmistuvan kesäkuun alussa.

Fennovoima suunnittelee aloittavansa laitoksen keskeisten turvallisuusjärjestelmien toimittamisen STUKille vaiheittain kesän kuluessa.

Koronapandemian vaikutukset FIN6 valvontaan, siirtyminen etätarkastuksiin

Lähes kaikki STUKin työntekijät alkoivat tehdä etätöitä maaliskuussa valtionhallinnon yleisen linjauksen mukaisesti. STUKin toimitiloissa tehdään vain sellaisia töitä, joita etätöinä pystyttä hoitamaa. Esimerkiksi laboratorioiden henkilöstö on tehnyt töitä jatkuvasti STUKin toimitiloissa.

Fennovoiman rakentamislupavaiheen asiakirjakäsittelyyn etätöihin siirtyminen ei ole tuonut muutoksia eikä viivettä. STUK on käyttänyt tarkastustoiminnassaan jo vuosia sähköistä asianhallintajärjestelmää ja muita tukevia IT-järjestelmiä. Tarvittavat kokoukset on siirretty varsin joustavasti nettikokouksiksi.

Rakentamislupahakemuksen käsittelyyn liittyvät RKT-tarkastukset on myös toteutettu suunnitellun ohjelman mukaisesti etätarkastuksina. Asioiden käsittelyä ei ole tarvinnut siirtää tai perua koronatilanteen takia. Etätarkastuksiin siirtymisessä ja ensimmäisten etätarkastusten kokemusten perusteella STUK teki joitain muutoksia tarkastusten yksityiskohtaiseen toteutukseen ja juoksutukseen. Tarkastusten sisällöt pysyivät pääosin ennallaan. RAOS Projektille tarkastelujaksolla tehty etätarkastus oli uusi päänavaus kansainvälisessä etätarkastamisessa. Kokemuksia etätarkastuksista jaetaan muiden suomalaisten ja ulkomaisten viranomaisorganisaatioiden kanssa.

Fennovoiman johtamisjärjestelmä

STUK on jatkanut Fennovoiman kanssa laadun- ja toimitusketjun hallinnan kokouksia. Fennovoima on jatkanut menettelytapojensa kehittämistä -¬ uusi organisaatiorakenne ja toimintaperiaatteet vaikuttavat monin tavoin yhtiön toimintaan ja se on pyrkinyt ottamaan huomioon hankkeen koko elinkaaren toiminnan kehittämisessä. STUK seuraa kehitystyötä sekä prosessien kuvaamisen kehittymistä aihekohtaisissa kokouksissa ja RKT tarkastuksissa.

Mekaaniset laitteet ja valmistustekniikka

STUK käsitteli mekaanisiin laitteisiin ja valmistustekniikkaan liittyvissä kokouksissa Fennovoiman ja laitostoimittajan kanssa muun muassa venäläisten suunnittelu- ja valmistusstandardien muutoksia sekä tulevien asiakirjatoimitusten sisältöä ja tilannetta.

Turvajärjestelyt

STUK hyväksyi helmikuussa Fennovoiman hakemuksen turvallisuusluokiteltujen viranomais¬asiakirjojen (TL III ja TL IV) käsittelyyn ja säilytykseen kyseessä olevaan tarkoitukseen osoitetussa erityistilassa Salmisaaressa.

RKT-rakentamislupahakemuksen käsittelyyn liittyvät tarkastukset

STUK valvoo luvanhaltijan toimia ydin- tai säteilyturvallisuuteen vaikuttavan suunnittelutoiminnan arvioimiseksi, ohjaamiseksi ja hyväksymiseksi. STUK tarkastaa luvanhakijan johtamisjärjestelmän toimivuutta ja menettelytapojen riittävyyttä osana rakentamislupahakemuksen käsittelyä. Vuoden 2020 ensimmäisellä kolmanneksella STUK teki kaksi tarkastusta: automaatiotekniikkaan kohdentunut tarkastus Fennovoimassa ja RAOS Project Oy:n tarkastusmenettelyt ja turvallisuusarviointi.

RKT-tarkastus: Fennovoima, automaatiotekniikka

Automaatiotekniikkaan huhtikuussa kohdistunut tarkastus oli ensimmäinen RKT-tarkastus, jonka STUK teki etätarkastuksena. Tarkastuksessa STUK totesi, että Fennovoiman automaatiotekniikka toimii Fennovoiman johtamisjärjestelmän ohjeiden ja menettelyjen mukaisesti ja tämän hetkiset automaatiospesifiset ohjeet ja tarkistuslistat ovat riittävät, kun otetaan huomioon automaation suunnittelun nykyinen vaihe. Fennovoiman on saatettava loppuun aloittamansa työ ohjeiden ja listojen laatimiseksi, varsinaisen automaatioaineiston tarkastamiseksi sekä automaation elinkaaren valvomiseksi.

RKT-tarkastus: RAOS Project Oy, tarkastusmenettelyt ja turvallisuusarviointi

STUK teki ensimmäisen kansainvälisen etätarkastuksensa RAOS Project Oy:lle. Tarkastukseen osallistui etäyhteyksin laitostoimittajan ja pääsuunnittelijan asiantuntijoita Helsingistä, Pietarista ja Moskovasta. STUK havaitsi positiivista kehitystä laitostoimittajan sisäisessä informaatioportaalissa, eri osa-alueiden rajapintojen hallinnassa sekä asiakirjahallinnassa. Tarkastuksessa suljettiin kolme vanhaa vaatimusta ja avattiin kaksi uutta vaatimusta.

Toinen uusi vaatimus on tarkennus konfiguraation hallintaan koskevaan, samassa tarkastuksessa suljettuun aiempaan vaatimukseen. STUKin edellyttää, että rakentamislupa-aineistojen, jotka toimitetaan rakentamislupa-aineiston tarkastukseen ja turvallissuusarviointiin on perustuttava samaan jäädytettyyn konfiguraation perustasoon.

Toinen uusista vaatimuksista liittyy laitostoimittajan organisoitumiseen. RAOS Project Oy:n on arvioitava RAOSin organisaation, johtamisjärjestelmän ja projektin johtamisen kypsyysastetta sen varmistamiseksi, että projektiorganisaatioiden roolit ja vuorovaikutussuhteet on määritelty ja selkeästi kommunikoitu RAOSin organisaatiossa sekä Hanhikivi- projektissa. Lisäksi RAOSin on arvioitava prosessi- ja organisaatiorakenteitaan, eri organisaatioiden rooleja sekä henkilöresurssi- ja osaamistarpeitaan tulevia projektivaiheita varten. Arvioissa on otettava huomioon projektin pitkän ajan suunnitelmat ja hankkeesta tähän mennessä saadut kokemukset. STUK korosti, että RAOSin tulisi kehittää pitkän ajan projektisuunnitelmiaan aktiivisesti ottaen huomioon kaikki tulevat projektin vaiheet. Arvioiden perusteella RAOSin on kehitettävä suunnitelma mahdollisiksi korjaaviksi toimenpiteiksi. Fennovoiman on arvioitava RAOSin tekemä arvio ja korjaavien toimenpiteiden suunnitelma.


Fennovoiman ydinvoimalaitoshankkeen valvonta syyskuu–joulukuu 2019

Rakentamislupahakemuksen vaiheittainen toimittaminen ja käsittely

Fennovoima toimitti ensimmäisen toimituserän Hankikivi 1 -ydinvoimalaitoksen rakentamislupahakemukseen liittyvästä alustavasta turvallisuusselosteesta STUKille joulukuun 2019 alussa. Toimituserä koostuu alustavan turvallisuusselosteen sisällönkuvauksesta, laitoksen yleiskuvauksesta, turvallisuuskonseptista sekä vertailusta muihin samantyyppisiin laitoksiin. Toimitettu aineisto perustuu laitoksen perussuunnittelun ensimmäiseen vaiheeseen, ja Fennovoima onkin kertonut päivittävänsä lupa-aineistoa perussuunnittelun edetessä. STUK on korostanut, että Fennovoiman on asetettava ja viestittävä selkeästi turvallisuusselosteen kunkin vaiheen tavoitteet ja sisältö.

Fennovoima on esitellyt kokouksissa periaatepäätösvaiheen alustavassa turvallisuusarviossa STUKin esittämien havaintojen perusteella mahdollisesti tehtäviä ja tarvittavia toimenpiteitä. Toimenpiteet laitos- ja järjestelmätasolla ovat edenneet, mutta näitä koskevia aineistoja ei ole vielä toimitettu STUKille.

STUK on seurannut luvanhakijan teettämiä kokeita, joissa arvioidaan passiivisten turvallisuusjärjestelmien toimintaa.

Fennovoiman johtamisjärjestelmä

Fennovoima organisoitui uudelleen keväällä 2019 ja kehittää parhaillaan uusien johtamisperiaatteidensa mukaisia menettelytapojaan ja ydinprosessejaan. STUK seurasi toiminnan kehittämistä mm. lokakuussa järjestetyssä toimitusketjun hallinnan tarkastuksessa ja joulukuussa järjestetyssä johtamisen tarkastuksessa.

Rakennustekniikka ja maaperätutkimukset

Fennovoima on esitellyt STUKille laitospaikkaa koskevia maaperätutkimusraportteja sekä niistä tehtyjä johtopäätöksiä, laitoksen sijaintia laitospaikalla sekä rakennusten perustuksien suunnitteluperusteita ja niiden perusteluja.

Keskeinen avoin kysymys maaperätutkimusten turvallisuusarvioinnissa on laitosalueen rikkonaisuusvyöhykkeiden huomioiminen turvallisuuden kannalta merkittävien rakennusten ja rakenteiden sijoitussuunnittelussa sekä perustuksien suunnitteluperusteiden määrittämisessä. STUK käyttää maaperätutkimusten tulosten arvioinnissa apuna Turun yliopiston geologian asiantuntijoita.

Mekaaniset laitteet ja valmistustekniikka

STUK hyväksyi reaktoripainesäiliön takeiden rakennesuunnitelmasta reaktorisaarekkeen pääsuunnittelijan laatiman osuuden. Reaktoripainesäiliön valmistajan rakennesuunnitelma voidaan nyt toimittaa STUKin tarkastettavaksi. STUK edellytti, että Fennovoima selvittää samassa yhteydessä reaktoripainesäiliön putkiyhteiden tarkastettavuuden ainetta rikkomattomalla testauksella.

STUK tarkasti suunnitelman reaktoripainesäiliön säteilyhaurastumisen tutkimusohjelmasta, jossa säiliön ikääntymisen ennustetta tarkennetaan laboratoriotutkimuksin. Suunniteltu käyttöikä säiliölle on 60 vuotta. Tutkimusohjelman tulokset oltava käytettävissä hyvissä ajoin ennen laitoksen käyttölupahakemuksen jättämistä, jotta painesäiliön käytön pitkäaikaisesta turvallisuudesta voidaan varmistua ajoissa.

STUKin ja Fennovoiman mekaniikan ja valmistustekniikan asiantuntijat ovat keskustelleet kokouksissa YVL-ohjeiden päivittyneistä vaatimuksista, jotka liittyvät hitsaus- ja NDT-menetelmiin, henkilöiden pätevöinteihin, rikkovan aineenkoetuksen laboratorioiden raportointivaatimuksiin, pääkiertopumpun takeiden ja pinnoitushitsausten uusiin pätevöinteihin sekä teräsrakenteiden liitynnöistä betonirakenteisiin.

Automaatiotekniikka

STUK ei ole vielä aloittanut automaation suunnittelun tarkastamista, koska suunnitteluaineistojen toimittaminen on siirtynyt toimittajavalintaan liittyvien seikkojen takia.

Säteilysuojelu ja valmiusjärjestelyt

STUK on Fennovoiman ja pääsuunnittelijan kanssa käydyissä keskusteluissa korostanut, että ydinvoimalaitosyksikön käytönaikaisiin säteilyannoksiin voidaan vaikuttaa merkittävästi sekä materiaalivalinnoilla että laitoksen layout-suunnittelulla, joten järjestelmäsuunnittelun alkuvaiheen ratkaisuilla on suuri merkitys.

Turvajärjestelyt

Fennovoiman Salmisaaren toimitilojen tietojenkäsittely-ympäristö todettiin joulukuussa 2019 turvallisuusluokitellun viranomaisaineiston osalta riittäväksi suojaustasolle IV asti. STUK jatkoi aiempaan selvityspyyntöönsä liittyen Fennovoiman hallussa olevan turvallisuusluokitellun viranomaisaineiston säilytyksen ja käsittelyn valvontaa.

Ydinjätehuolto

STUK ja Fennovoima ovat keskustelleet voimalaitosjätteen loppusijoitus- ja maaperäloppusijoituslaitosten suunnittelusta ja luvittamisesta sekä voimalaitosjätteen loppusijoituslaitoksen tutkimusten tilanteesta, saaduista tuloksista ja tulosten varmentamisesta uuden tutkimusreiän avulla.

Ydinmateriaalivalvonta

STUK on aiemmin ehdollisesti hyväksynyt ydinenergia-asetuksen mukaisen suunnitelman ydinaseiden leviämisen estämiseksi tarpeellisen valvonnan järjestämisestä. Suunnitelman hyväksymisen ehtona ollut vastuuhenkilöiden hyväksyttäminen on kesken.

Rakentamislupahakemuksen käsittelyyn liittyvät tarkastukset

STUK valvoo luvanhaltijan toimia ydin- tai säteilyturvallisuuteen vaikuttavan suunnittelutoiminnan arvioimiseksi, ohjaamiseksi ja hyväksymiseksi. STUK tarkastaa luvanhakijan johtamisjärjestelmän toimivuutta ja menettelytapojen riittävyyttä osana rakentamislupahakemuksen käsittelyä. Vuoden 2019 viimeiselle kolmannekselle STUK oli suunnitellut viisi tarkastusta, jotka kohdistuivat toimitusketjujen hallintaan, turvajärjestelyihin ja tietoturvallisuuteen, johtamis- ja tarkastusmenettelyihin, automaatiotekniikkaan sekä pääsuunnittelija Atomproektin toimintoihin Pietarissa. Automaatiotoimittajan valinnan siirtyessä myös automaatiotekniikan tarkastus siirrettiin vuoden 2020 alkupuoliskolle.

RKT-tarkastus: Fennovoima, Toimitusketjujen hallinta

STUK tarkasti Fennovoiman organisointia ja menettelytapoja toimitusketjujen hallinnassa. Tarkastus käsitteli Fennovoiman toimintaperiaatteita, toimitusketjunhallintaan liittyviä strategioita, organisointia ja vastuunjakoa sekä toimittajien kyvykkyyksiä ja valmiuksia. Tarkastuksessa todettiin, ettei Fennovoima ole arvioinut alustavan turvallisuusselosteen laadinnasta vastuussa olevan organisaatioyksikön toimintoja. STUK edellytti, että Fennovoiman on suunniteltava ja toteuttava arviointi vuoden 2019 loppuun mennessä. Arvioinnissa huomioitavia asioita ovat muun muassa organisaation osaaminen, resurssit, johtosuhteet ja toiminnan ohjeistus.

Tarkastuksella käsiteltiin myös Fennovoiman turvallisuuskulttuurityötä työmaalla. STUKin havaitsi, että turvallisuuskulttuurityö työmaalla sekä pääurakoitsija Titan-2:n turvallisuuskulttuurin kehittymisen seuranta on aktiivista.

RKT-tarkastus: Atomproekt

STUKin tarkastus kohdistui laitoksen pääsuunnittelija JSC Atomproektin johtamiseen ja toimintaan ja käsitteli Atomproektin toimenpiteitä ja menettelyjä turvallisuusasioiden tunnistamisessa, seurannassa ja käsittelyssä sekä toimittajien arvioinnissa ja hallinnassa. Tarkastuksessa todennettiin esimerkein edellä mainittujen prosessien ohjeiden mukainen toiminta.

STUK havaitsi tarkastuksella positiivista kehitystä monissa pääsuunnittelijan toiminnoissa ja menettelytavoissa. Tarkastuksessa kuitenkin havaittiin, ettei Atomproekt seuraa suunnitteluprosessin vaiheiden etenemistä – esimerkiksi konseptisuunnitteluvaiheen vaihekatselmointia ei ole tehty, vaikka perussuunnitteluvaiheen työt on jo aloitettu. Atomproektin onkin arvioitava nykyisten suunnitteluprosessien seuranta- ja hallintamenettelyiden, vaihekatselmointien, laatusuunnitelmien toteutuksen arvioinnin ja järjestelmävaatimusten riippumattoman arvioinnin riittävyyttä.

STUK kiinnitti tarkastuksessa huomiota siihen, ettei Atomproekt noudata omaa ohjeistustaan toiminnoissa, jotka koskevat turvallisuuteen liittyviä inhimillisiä tekijöitä.

STUK myös edellytti, että suunnittelussa käytetyt, voimassaolevat STUKin määräykset ja YVL-ohjeet on esitettävä luvitusasiakirjoissa siten, että voidaan varmistua kaikkien asiaankuuluvien vaatimuksien kattavasta huomioimisesta laitoksen suunnittelussa. Hanhikivi 1 -laitoksen alustavan turvallisuusselosteen on myös perustuttava samaan, jäädytettyyn laitossuunnittelun perustasoon.

RKT-Tarkastus: Turvajärjestelyt ja tietoturvallisuus

Turvajärjestelyiden ja tietoturvallisuuden tarkastuksessa STUK todensi Fennovoiman aiempien tarkastusten havaintojen perusteella tekemiä korjaustoimenpiteitä. Noin puolet aiemmista havainnoista suljettiin. Tarkastuksessa STUK asetti myös uusia vaatimuksia, joiden perusteella Fennovoima muun muassa nimesi uuden vastuuhenkilön turvallisuusluokitellun viranomaisaineiston käsittelyyn käytettävälle erityistilalle ja siellä tapahtuvalle asiakirjakäsittelylle.

RKT-tarkastus: Fennovoima: Johtaminen ja turvallisuusasioiden käsittely

Tarkastuksessa käsiteltiin Fennovoiman johdon ja organisaation toimenpiteitä turvallisuusasioiden tunnistamisessa, seurannassa ja käsittelyssä. Tarkastuksen tuloksena STUK totesi, että Fennovoima on kehittämässä toimintaansa laaja-alaisesti ja toimintatapojen muutokset tuleekin huomioida johtamisjärjestelmän prosesseissa. Tarkastuksella suljettiin mm. laaduntarkastukseen (QC) ja luvanhaltijan kehittymissuunnitelmiin liittyvät vaatimukset.


Fennovoiman ydinvoimalaitoshankkeen valvonta huhtikuu–elokuu 2019

STUK on saanut Fennovoimalta arvioitavakseen noin kymmenen prosenttia rakentamisluvan turvallisuusarvion tekemiseen tarvitsemastaan aineistosta. Arvioitavista asiakokonaisuuksista laitoksen turvallisuutta sekä johtamista, organisaatiota ja henkilöstöä koskevat ovat laajimmat.

Fennovoima on edistänyt organisaationsa laaja-alaista muutosta. STUKin kesäkuisen johtamiseen, tarkastusmenettelyihin ja turvallisuuskulttuuriin kohdistuneen tarkastuksen perusteella organisaatiomuutos on edistynyt, mutta merkittäviä asioita on myös edelleen työn alla. Fennovoima ei ole vielä täysin kuvannut uuden toimintamallinsa periaatteita, päämenettelyjä ja vastuita. Fennovoima tekee merkittävimmät uutta organisointia koskevat viralliset linjaukset alkusyksyn aikana, minkä jälkeen Fennovoima kehittää yksityiskohtaisempaa ohjeistusta.

Syksyn aikana Fennovoima keskittyy entistä voimakkaammin kehittämään hankkeen toimitusketjun organisointia ja valvontamallia. Hankkeen toimitusketjussa on esiintynyt mm. epätarkkuuksia vastuissa sekä tiedonkulun ja menettelyjen soveltamisen haasteita, joiden osalta Fennovoiman on tarkoitus kehittää toimintaansa yhdessä laitostoimittajan, RAOS Project Oy:n, kanssa.

Rakentamislupa-aineiston käsittelystä

Fennovoiman ja laitostoimittajan uudelleenorganisoinnin vuoksi STUKille ei ole toimitettu uusia aineistoja laitos- ja järjestelmäsuunnittelusta. Laitostoimittaja on toimittanut laitoksen perussuunnittelun järjestelmäaineistoja Fennovoiman arvioitavaksi kesän aikana. Laitostoimittaja on hankkinut lisäresursseja alustavan turvallisuusselosteen laadintaan.

Fennovoima on esitellyt STUKille kokouksissa periaatepäätösvaiheen alustavassa turvallisuusarviossa esitettyjen havaintojen perusteella mahdollisesti tehtäviä ja tarvittavia toimenpiteitä, mutta konkreettista, todennettavaa edistymistä on nähtävissä vielä vähän.

STUK ja Fennovoima pitivät Fennovoiman luvitussuunnitelmaa koskevan aihekohtaisen kokouksen kesäkuussa. Kokouksessa STUK antoi palautetta suunnitelman puutteista, joista yksi koski ydinenergia-asetuksen (161/1988) mukaisten lupa-aineistojen toimitusaikataulua. STUKin käsityksen mukaan Fennovoiman ja laitostoimittajan kehittämässä luvitussuunnitelmassa pääpainopisteenä on ollut laatia suomalaiset vaatimukset täyttävä ja laitoksen perussuunnitteluun perustuva alustava turvallisuusseloste.

Rakennustekniikka ja maaperätutkimukset

Laitoksen tarkan sijainnin ja perustuksien suunnitteluperusteiden perusteluun tähtäävät laitospaikan maaperätutkimukset valmistuivat vuoden 2019 alussa. Fennovoiman on tarkoitus lähettää maaperätutkimusten koontiraportit ja laitospaikan perustelu STUKiin vuoden 2019 loppuun mennessä. Turun yliopiston geologian asiantuntijat ovat arvioineet kesällä STUKin toimeksiannosta maaperätutkimusten tuloksia. He vertailivat laitospaikan tutkimusraporteissa esitettyjä tulkintoja Geologian tutkimuskeskuksen arkiston kairansydännäytteisiin.

Mekaaniset laitteet ja valmistustekniikka

STUK käsitteli pääsuunnittelijan osuuden reaktoripainesäiliön takeiden rakennesuunnitelmista. Takeiden valmistajan osuus voidaan nyt toimittaa STUKille. Laitostoimittajan on kuitenkin selvitettävä reaktoripainesäiliön hitsien tarkastettavuus - Fennovoiman ja STUKin havaintojen mukaan kaikkia painesäiliön hitsejä ei voi tarkastaa laitoksen käytön aikana.

Automaatiotekniikka

Fennovoima ei ole toistaiseksi määritellyt automaatiotekniikan toimitusketjua laitoksen suunnittelun ja rakentamisen ajalle. STUK ei havainnut toimitusketjun muodostumisessa näkyvää edistymistä vuoden toisella kolmanneksella. Laitos- ja prosessisuunnittelusta ei vielä ole saatu riittävästi lähtötietoja automaation suunnittelua varten. Viranomaiskäsittelyyn rakentamislupavaiheessa toimitettavan automaation luvitusaineiston laatiminen on siirtynyt eteenpäin.

Säteilysuojelu ja valmiusjärjestelyt

Fennovoima on edennyt myös laitospaikan säämittausjärjestelmien käyttöönotossa. Säädatan keruu laitospaikalta on alkanut.

Moni keskeinen säteilysuojelun toteuttamista laitosyksiköllä käsittelevä aineisto on vielä toimittamatta. Ydinvoimalaitosyksikön käytönaikaisiin säteilyannoksiin voidaan vaikuttaa merkittävästi sekä materiaalivalinnoilla että laitoksen layoutsuunnittelulla, joten järjestelmäsuunnittelun alkuvaiheen ratkaisuilla on suuri merkitys. Tämän vuoksi STUK ei voi vielä arvioida, otetaanko säteilysuojelua koskevat vaatimukset huomioon siten kuin ne voitaisiin nykytietämystä ja kokemusta hyödyntäen ottaa.

Käyttöturvallisuus ja inhimillisten tekijöiden hallinta

Turvallisuuteen liittyvien inhimillisten tekijöiden hallinnan osalta Fennovoima on selvittänyt toimitusketjun käytäntöjä auditoimalla asiasta vastaavan toimittajan. Auditin perusteella turvallisuuteen liittyvä inhimillisten tekijöiden hallinta ei sellaisenaan ole STUKin vaatimusten edellyttämällä tasolla.

Ydinjätehuolto

STUK arvioi käytetyn polttoaineen välivaraston turvallisuuden kahdessa vaiheessa.: Ensimmäisessä vaiheessa Fennovoima toimitti STUKille käytetyn polttoaineen välivaraston suunnitelmien luonnokset osana ydinvoimalaitoksen rakentamislupa-aineistoa.STUK käsitteli aineiston ja lähetti Fennovoimalle selvityspyyntöjä vuodenvaihteessa 2018–2019. Rakentamisluvan myöntämisen jälkeisessä toisessa vaiheessa Fennovoima toimittaa STUKille yksityiskohtaisen, järjestelmiä kuvaavan suunnitteluaineiston. Fennovoima voi aloittaa varaston rakentamisen vasta, kun STUK on suunnitteluaineiston hyväksynyt.

Fennovoima toimittaa STUKille tämän lisäksi selvityksiä mm. ydinjätehuoltostrategiasta, välivaraston rakennettavuudesta ja paikkatutkimuksista. STUK edellyttää, että Fennovoiman vastaukset selvityspyyntöihin ja muut valmisteilla olevat aineistot toimitetaan STUKille viimeistään Fennovoiman rakentamislupahakemusaineiston viimeisen toimituserän yhteydessä.

Turvajärjestelyt

STUK ei havainnut turvajärjestelyjen suunnittelussa edistymistä toisella vuosikolmanneksella. Kesäkuussa STUK lähetti selvityspyynnön epäselvyyksistä Fennovoiman hallussa olevien viranomaisasiakirjojen säilytyksessä ja käsittelyssä. Fennovoima vastasi selvityspyynnön kysymyksiin yleisellä tasolla elokuussa. Tarkemmin asian käsittely jatkuu syksyn rakentamislupahakemuksen käsittelyyn liittyvässä tarkastuksessa (RKT).

Ydinmateriaalivalvonta

STUK on aiemmin ehdollisesti hyväksynyt ydinenergia-asetuksen mukaisen suunnitelman tarpeellisen valvonnan järjestämisestä ydinaseiden leviämisen estämiseksi. Suunnitelman hyväksymisen ehtona ollut vastuuhenkilöiden hyväksyttäminen ei ole kuitenkaan vielä edennyt.

Rakentamislupahakemuksen käsittelyyn liittyvät tarkastukset

STUK valvoo luvanhaltijan ydin- tai säteilyturvallisuuteen vaikuttavaa suunnittelutoimintaa. STUK arvioi rakentamislupahakemuksen käsittelyyn liittyvissä tarkastuksissa luvanhakijan johtamisjärjestelmän toimivuutta ja menettelytapojen riittävyyttä. STUK suunnittelee ja toteuttaa tarkastukset puolivuotissuunnitelmien mukaan.

Toisella vuosipuoliskolla STUK toteutti yhden rakentamislupahakemuksen käsittelyyn liittyvän tarkastuksen. STUK siirsi alkuvuodelle suunnitellut pääsuunnittelija Atomproektin ja automaatiotoimintojen tarkastukset loppuvuoteen. Fennovoiman Atomproektiin kohdistaman auditoinnin tulokset osoittivat, ettei STUKin aiemmin asettamia vaatimuksia vielä täytetä. Pääautomaatiotoimittajan valinta on myös siirtynyt, joten STUK ei nähnyt tarkoituksenmukaiseksi suorittaa tarkastusta Fennovoiman automaatiotoimintoon.

Toisella vuosipuoliskolla pidetty STUKin tarkastus kohdistui Fennovoiman johtamiseen ja organisaation toimintaan sekä menettelyihin turvallisuusasioiden käsittelyssä. Tarkastus käsitteli Fennovoiman johdon ja organisaation toimenpiteitä turvallisuusasioiden tunnistamisessa, seurannassa ja käsittelyssä. STUK tarkasti myös aiemmista tarkastuksista avoimiksi jääneiden asioiden tilanteen ja keskeiset johtamisjärjestelmän prosessit, kuten turvallisuusasioiden käsittelyn, osaamisen- ja resurssienhallinnan, HR-toiminnot, konfiguraation- ja vaatimustenhallinnan sisältäen muutostenhallinnan sekä turvallisuuskulttuurin. STUKin tarkastajat seurasivat myös Fennovoiman henkilökuntakokousta, johon pääsuunnittelijan edustaja oli kutsuttu puhumaan.

STUK totesi tarkastuksessaan, ettei Fennovoima ole saanut johtamisjärjestelmänsä kuvausta tai organisaatiokäsikirjaansa tehtyä uudelleenorganisoitumisen jälkeen, minkä vuoksi vastuita ja päätöksentekoa organisaatiossa ei vielä ole kirjattu. STUK havaitsi, että Fennovoiman tuntemus toimittajan avainorganisaatioista on osin heikkoa. Tarkastus kuitenkin osoitti, että neljännesvuosittaiset Fennovoiman johdon katselmukset ovat aiempaa riskiperusteisempia.

STUK ei esittänyt tarkastuksessa uusia vaatimuksia, mutta monet pitkään auki olleet vaatimukset jäivät edelleen avoimiksi. Fennovoima on hakenut ja STUK myöntänyt lisäaikoja monille avoimille RKT-vaatimuksille. Tarkastuksessa STUK kuitenkin totesi, että Fennovoiman on tärkeä ymmärtää, että asioiden ratkaisemiseen loppumetreillä ennen hankkeen aikataulussa suunniteltua rakentamisluvan myöntämistä voi sisältyä riskejä. STUK esitti tarkastuspäätöksessään johtamisjärjestelmää koskevien avointen vaatimusten täyttymisen seurantaan lokakuulle aihekohtaista kokousta, jossa Fennovoiman johto esittelisi STUKille johtamisjärjestelmänsä keskeiset asiakirjat ja sisällön.

Yhteyshenkilö

Yhteyshenkilö

  • Janne Nevalainen / Projektipäällikkö
    puh. +358975988682