STUK valvoo STUK valvoo

STUK valvoo

STUK valvoo

Uusien hankkeiden valvonta

Fennovoiman ydinvoimalaitoshankkeen valvonta tammikuu–huhtikuu 2021

Yhteenveto

Vuoden 2021 ensimmäisellä vuosikolmanneksella STUK on jatkanut Fennovoiman toimittamien alustavan turvallisuusselosteen toimituserien käsittelyä.

STUK on valvonut hankkeen rakentamisvalmiuksien määrittelyn etenemistä. Hankkeen pääorganisaatiot ovat aloittaneet työmaan- ja rakentamisvalmiuksien hahmottamisen, ja asioista on aloitettu säännölliset aihekohtaiset kokoukset Fennovoiman kanssa. Valmiuksien hahmottaminen on vielä alkuvaiheessa ja tarkennuksia tarvitaan. STUKin näkökulmasta on tärkeää, että luvanhakija muodostaa oman näkemyksensä siitä, mitä valmiuksiin kuuluu.

STUKin suorittaman tarkastusmenettelyjä koskevan RKT-tarkastuksen perusteella suunnitteluvaiheen laadunhallinta on ajallisesti jäljessä suhteessa suunnittelun etenemiseen.

STUK odottaa Fennovoimalta sen laatiman luvitussuunnitelman päivittämistä. STUK teki asiaa koskevan selvityspyynnön helmikuussa 2021 ja tavoitteena oli vastaanottaa päivitetty suunnitelma huhtikuussa 2021 STUKin tarkastus- ja arviointityön suunnittelemiseksi. Fennovoiman mukaan luvitussuunnitelman toimitus siirtyy elokuulle. Luvitussuunnitelmassa esitetään luvitusaineistojen pääasialliset sisällöt ja niiden toimitusajankohdat. Luvitussuunnitelman päivityksessä on huomioitava vielä toimittamattomien aineistojen lupa-aineistojen toimitusajankohdat ja aineistojen päivittäminen STUKin antamien toimituseräkohtaisten selvityspyyntövaatimusten perusteella.

Toimituserien käsittelyyn liittyen Fennovoiman ja laitostoimittajan sekä pääsuunnittelijoiden kanssa on pidetty esiselvityskokouksia ja ratkaisunteon jälkeisiä selvityskokouksia, joissa keskustellaan tehdyistä havainnoista ja niiden perusteella mahdollisesti tarvittavista toimenpiteistä, taustoitetaan tarvittaessa esitettyjä vaatimuksia ja esitetään suunnitelmat vaatimuksiin vastaamiselle.

Fennovoima toimitti STUKille hyväksyttäväksi erilaisuusperiaatteen toteuttavia turvallisuusjärjestelmiä koskevan alustavan turvallisuusselosteen luvun lokakuussa 2020. Asiakirjojen käsittelyn perusteella tehtiin selvityspyyntö helmikuussa. Toimitetun aineiston kypsyysaste ei vielä ollut rakentamislupavaiheeseen riittävällä tasolla ja suomalaisten turvallisuusvaatimusten täyttymistä ei voitu vielä kaikilta osin todentaa.

Ensimmäisellä vuosikolmanneksella käsiteltiin myös viime vuoden lopussa saapuneita viemärijärjestelmiä ja turbiinisaarekkeen järjestelmiä koskevia turvallisuusselosteen osuuksia. Viemärijärjestelmien aineistosta STUK laati selvityspyynnön vuosikolmanneksen päätyttyä.

Radioaktiivisten jätteiden käsittelyä ja järjestelmiä koskeva turvallisuusselosteen luku toimitettiin lokakuussa 2020 STUKiin ja sen tarkastus sekä selvityspyyntö avoimista asioista valmistunee kesäkuun 2021 alussa.

Varavoimajärjestelmiä käsittelevä alustavan turvallisuusarvion luku saapui STUKin käsittelyyn helmikuussa. STUKin tekemistä havainnoista on keskusteltu sovitun kokouskäytännön mukaisesti Fennovoiman ja laitostoimittajan kanssa. STUKin käsittely on tarkoitus saada valmiiksi toisella vuosikolmanneksella. Aineistosta tehdään selvityspyyntö, koska hyväksymisedellytyksiä ei vielä ole.

Ensimmäisen kolmannesvuoden aikana on käsitelty käyttötoiminnan toimituserään kuuluvia alustavan turvallisuusselosteen lukuja. Myös tämän toimituserän osalta käsittelyyn ovat kuuluneet luvanhakijan kanssa sovitut yleiset käsittelyn kokousmenettelyt. Muun muassa suurehkon havaintomäärän sekä sovittujen kokousmenettelyjen vuoksi näiden kahden PSAR-luvun käsittely ja valmistelu jatkuvat vielä toisen kolmannesvuoden aikana. Molemmista aineistoista valmistellaan selvityspyynnöt. Molempiin PSAR-lukuihin liittyy useita vaatimuksia koskien mm. laitoksen käyttöperiaatteiden selvityksen puuttumista.

STUK on tarkastanut Fennovoiman toimittamia pitkän valmistusajan komponenttien materiaalinvalmistukseen tarvittavia suunnitelmia. Niitä ovat laatineet primääripiirin pääsuunnittelija ja laitoksen pääsuunnittelija. Suunnitelmia on käsitelty liittyen reaktoripainesäiliöön ja sen kansi ja sisäosat sekä vakavien onnettomuuksien hallintaan liittyvä ns. sydänsieppari, sekä niihin liittyvät turvallisuusluokan 1 ja 2 materiaalit ja materiaalien testausorganisaatiot.

STUK käsitteli vuosikolmanneksella pääkiertopumpun takeiden valmistuksen pätevöintien olevan asianmukaiset. Pätevöintejä tarvitaan pumpun uuteen versioon, jossa taonta ja hitsauspinnoitus eroavat aikaisemmista VVER-laitosten pääkiertopumpuista.

Kansainvälistä yhteistyötä mekaanisten laitteiden osalta tehtiin jakson aikana aktiivisesti. Hanhikivi -1 -tyyppisiä laitoksia rakentavista maista viranomaisiskokemuksia vaihdettiin sekä Unkarin, että Turkin kanssa. Venäjän ydinturvaviranomaisen ja STUKin välisessä vuositapaamisessa käytiin läpi laitosstandardeja ja tarkastuskäytäntöjä. Unkarin kanssa kahdenvälisissä kokouksissa käsiteltiin myös laajemmin laitos- ja järjestelemätason tarkastusten havaintoja. STUK on osallistunut kahdenvälisten kokousten lisäksi moniviranomaisyhteistyöhön, jossa käsitellään uusien VVER- reaktorien valvontaa ja jaetaan viranomaisten kesken havaintoja ja hyviä käytänteitä sekä laaditaan aihekohtaisia raportteja ja julkilausumia.

FH1-laitoshankkeen turvajärjestelyistä ei STUKille ole vielä esitetty varsinaisia suunnitelmia itse voimalaitokseen ja sen toimintaympäristöön liittyen. Turvajärjestelyjä koskevia tai niihin läheisesti liittyviä aihealueita käsiteltiin useissa kokouksissa Fennovoiman kanssa raportointikaudella.

Fennovoiman omaan hankintalaajuuteen kuuluva ympäristön radioaktiivisuuden annosnopeusmittausasemien hankinta on edennyt. Asemat on asennettu ja paikan päällä tehtävät käyttöönottokokeet tehtiin toukokuun alussa.

Fennovoima on edennyt laitospaikan säämittausjärjestelmien käyttöönotossa. Järjestelmä on alkuvuodesta 2021 luovutettu laitetoimittajalta Fennovoimalle. Säädatan keruu laitospaikalta on voitu aloittaa. Seuraavassa vaiheessa STUKille annetun tiedon mukaan Fennovoima rakentaa yhteyden Ilmatieteen laitokselle.

RKT-rakentamislupahakemuksen käsittelyyn liittyvät tarkastukset

STUK valvoo luvanhaltijan toimia ydin- tai säteilyturvallisuuteen vaikuttavan suunnittelutoiminnan arvioimiseksi, ohjaamiseksi ja hyväksymiseksi. STUK tarkastaa luvanhakijan johtamisjärjestelmän toimivuutta ja menettelytapojen riittävyyttä osana rakentamislupahakemuksen käsittelyä. Rakentamislupahakemuksen käsittelyyn liittyvät RKT-tarkastukset on toteutettu suunnitellun ohjelman mukaisesti etätarkastuksina. Asioiden käsittelyä ei ole tarvinnut siirtää tai perua koronatilanteen takia. Etätarkastuksiin siirtymisessä ja ensimmäisten etätarkastusten kokemusten perusteella STUK on tehnyt muutoksia tarkastusten yksityiskohtaiseen toteutukseen ja juoksutukseen.

Vuoden 2021 ensimmäisellä kolmanneksella STUK teki yhden, neljää eri organisaatiota koskevan tarkastusmenettelyjä koskevan tarkastuksen (FV, RAOS, AP, GP) huhtikuussa, joka raportoidaan toisella vuosikolmanneksella.


Fennovoiman ydinvoimalaitoshankkeen valvonta syyskuu–joulukuu 2020

Fennovoiman tilanne vuoden 2020 lopulla

​​​​​​​Rakentamislupa-aineiston toimituseräkohtainen ja vaiheittainen käsittely

Fennovoima toimitti STUKille hyväksyttäväksi yhdeksän alustavan turvallisuusselosteen jälkilämmönpoistojärjestelmiä kuvaavaa kuvausta kesäkuussa ja seitsemän erilaisuusperiaatteen toteuttavia turvallisuusjärjestelmiä koskevaa kuvausta lokakuussa. Lokakuussa toimitettiin myös alustavan turvallisuusselosteen laitoksen ydinjätteiden käsittelyä ja järjestelmiä koskevat osat. Joulukuun loppupuolella Fennovoima toimitti alustavan turvallisuusselosteen osia viemärijärjestelmistä ja turbiinilaitoksen järjestelmistä sekä käyttötoimintaa ja turvallisuusteknisiä käyttöehtoja käsittelevät osat.

Jälkilämmönpoistojärjestelmiä koskevan luvun käsittelyn perusteella tehtiin selvityspyyntö lokakuussa. Toimitetun aineiston kypsyysaste ei vielä ollut rakentamislupavaiheeseen riittävällä tasolla, ja suomalaisten turvallisuusvaatimusten täyttymistä ei voitu vielä kaikilta osin todentaa. Erilaisuusperiaatteen toteuttavia turvallisuusjärjestelmiä sekä jätejärjestelmiä koskevien lukujen käsittely oli vuoden 2020 lopussa käynnissä. STUK ei vielä voi toimitetun aineiston perustella arvioida muun muassa sisäisten ja ulkoisten uhkien huomioinnin riittävyyttä laitossuunnittelussa.

Fennovoiman kanssa jatkettiin keskustelua rakentamislupahakemukseen liittyvien suunnitelmien vaiheittaisesta toimittamisesta ja eri vaiheiden tavoitteista paremman kokonaiskuvan muodostamiseksi. Toistaiseksi rakentamislupa-aineiston vaiheittainen käsittely on ollut STUKille haastavaa, koska toimitetut aineistopaketit eivät aina muodosta selkeää, itsenäistä kokonaisuutta edeten periaatteista yksityiskohtiin. STUK on myös korostanut Fennovoimalle STUKin aiempien vaatimusten oikea-aikaista ja riittävää huomiointia laitoksen suunnittelussa. STUKin vaatimusten ja valtioneuvoston periaatepäätösvaiheen havaintojen perusteella tehtävät toimenpiteet ovat edistyneet STUKin tarkastuksen ja turvallisuusarvioinnin näkökulmasta hitaasti. Konfiguraation- eli teknisen kokoonpanon hallinnassa on projektissa myös yhä haasteita, mikä on näkynyt STUKille tarpeena tarkastaa muun muassa eri suunnittelualojen välisten lähtö- ja tulostietojen oikeellisuutta.

Fennovoiman johtamisjärjestelmän kehittyminen

Fennovoima on kehittänyt johtamisjärjestelmäänsä, ja suurin osa ylimmän tason prosesseista on nyt kuvattu. Fennovoima pyrkii uudessa toiminnassaan jakamaan vastuut selkeämmin kuin ennen. STUK on arvioinut Fennovoiman uuden organisaatiomallin toimintaa ja menettelykuvauksia johtamisen ja johtamisjärjestelmän RKT-tarkastuksessa. Fennovoiman ja hankkeen organisaatioiden kehittymistä on käsitelty myös useissa aihekohtaisissa kokouksissa.

RKT-rakentamislupahakemuksen käsittelyyn liittyvät tarkastukset

STUK valvoo luvanhaltijan toimia ydin- tai säteilyturvallisuuteen vaikuttavan suunnittelutoiminnan arvioimiseksi, ohjaamiseksi ja hyväksymiseksi. STUK tarkastaa luvanhakijan johtamisjärjestelmän toimivuutta ja menettelytapojen riittävyyttä osana rakentamislupahakemuksen käsittelyä. Vuoden 2020 viimeisellä kolmanneksella STUK teki suunnitellusti viisi tarkastusta, jotka kohdistuivat Fennovoiman tarkastusmenettelyihin, ydinmateriaalivalvontaan, sähkötekniikkaan ja johtamisjärjestelmään sekä pääurakoitsija Titan-2:n tarkastusmenettelyihin.

Rakentamislupahakemuksen käsittelyyn liittyvät RKT-tarkastukset on myös toteutettu suunnitellun ohjelman mukaisesti etätarkastuksina. Asioiden käsittelyä ei ole tarvinnut siirtää tai perua koronatilanteen takia. Etätarkastuksiin siirtymisessä ja ensimmäisten etätarkastusten kokemusten perusteella STUK on tehnyt joitain muutoksia tarkastusten yksityiskohtaiseen toteutukseen ja juoksutukseen.

Ydinmateriaali, Safeguards, Fennovoima

Tarkastus kohdistui Fennovoiman ydinmateriaalivalvontajärjestelmään ja Fennovoiman suunnitelmiin ydinaseiden leviämisen estämiseksi tarpeellisen valvonnan järjestämisestä. Tarkastuksessa arvioitiin Fennovoiman suunnitelmia ja menettelyjä, joilla se täyttää lainsäädännössä, YVL-ohjeissa sekä EU-säädöksissä asetetut vaatimukset.

Tarkastuksella keskityttiin ydinmateriaalien valvontajärjestelmään sekä ydinmateriaalilupien hakuun ja lupaehtoihin liittyviin prosesseihin. Tarkastuksella annettiin vaatimuksia koskien ydinmateriaalikäsikirjan päivittämistä ja raportointia, ydinmateriaalivalvonnan vastuuhenkilön varahenkilön hyväksyttämistä. Tarkastuksella asetettiin myös vaatimus, jonka mukaan Fennovoiman on laadittava ohjeistus kansainvälisten tarkastajien pääsyoikeuden järjestämiseksi.

Sähkötekniikka, Fennovoima

Tarkastus kohdistui Fennovoiman sähkö- ja varavoimajärjestelmien turvallisuusasioiden käsittelyyn. Tarkastuksessa keskityttiin Fennovoiman suorittamaan valvontaan ja ohjaukseen koskien alustavan turvallisuusarvion lukua PSAR 8. Tarkastuksessa arvioitiin Fennovoiman sähkötekniikan yleistilannetta ja Fennovoiman suorittamaa ohjausta ja valvontaa suunnittelulle sekä rakentamislupa-aineistolle. Tarkastuksessa myös keskityttiin Fennovoiman varavoimakoneiden suunnittelun ja rakentamislupahakemuksen ohjaus- ja valvontatoimiin.

Tarkastuksen perusteella STUK asetti kaksi uutta vaatimusta, joista toinen kohdistui Fennovoiman laatusuunnitelmiin ja toinen rakentamislupahakemuksen sekä suunnitteluaineiston yhdenmukaisuuden arviointiin. Edellisen varavoimakoneiden RKT-tarkastuksen vaatimus suljettiin.

Titan-2

Tarkastuksessa arvioitiin pääurakoitsija Titan-2:n johtamista ja toimintaa Pietarissa, Pyhäjoella ja Helsingissä. Kyseessä oli seurantatarkastus, jossa käytiin läpi edellisen tarkastuksen valittujen vaatimusten tilannetta ja todennettiin esimerkein projektin- ja suunnittelunhallinnan prosessien toimintaa. Tarkastus ja siihen sisältyneet etukäteistehtävät ja -haastattelut suoritettiin etäjärjestelyin. Aiempien rakentamiseen liittyvien käyttökokemusten hyödyntämistä koskenutta vaatimusta lukuun ottamatta aiemmat vaatimukset pystyttiin tarkastuksen perusteella sulkemaan. Uudet vaatimukset avattiin suomalaisen ydinturvallisuussäännöstön vaatimusten selvennysten ja tulkintojen toimittamisesta Titan-2:lle sekä muiden ydinvoimalaitosten rakentamisesta saatujen kokemusten sisällyttämisestä koulutusohjelmaan.

Tarkastusmenettelyt, Fennovoima

Tarkastus kohdistui Fennovoiman tarkastusmenettelyihin. Tarkastuksessa käsiteltiin inhimillisten tekijöiden hallintaa (HFE), deterministisiä turvallisuusanalyysejä, todennäköisyysperusteista riskianalyysiä (PRA) sekä vaatimusten- ja teknisen kokoonpanon hallintaa. Tarkastuksessa tarkastettiin valikoitujen aiempien tarkastusten avointen asioiden tilannetta.

Tarkastuksessa läpikäytyjen avointen vaatimusten- ja teknisen kokoonpanon hallintaa koskevien vaatimusten ja käydyn keskustelun perusteella yksi keskeinen johtopäätös oli, että pääsuunnittelijan laitossuunnitteluprosessi ei synnytä jatkuvaa luottamusta laaduntuottamisen näkökulmasta. Tämä näkyy muun muassa suunnitteluun liittyvien vaihekatselmointien vähyytenä. Alustavan turvallisuusselosteen toimittamisen ensimmäisessä vaiheessa (Stage 1) tehdään ensimmäinen vaihekatselmointi, kun kaikki vaiheen rakentamislupa-aineisto on tuotettu. Koska kyseessä on vain yksi vaihe, sen työmäärä on erittäin suuri eikä sen aikana tehdä katselmusmenettelyin laadunhallinnan kokonaisuuden arviointeja. Käytännössä laatua todennetaan perussuunnittelun valmiista suunnitteludokumentaatiosta ja auditoinneissa.

STUKin tarkastusryhmä muistutti, että ohjeen YVL B.1 vaatimuksen 311 mukaan ydinlaitos ja sen turvallisuuden kannalta tärkeät järjestelmät on suunniteltava käyttäen vaadittuun laatutasoon soveltuvia suunnitteluprosesseja ja -menetelmiä sekä asiaankuuluvia turvallisuusmääräyksiä, ohjeita ja standardeja. Käytettävien standardien ja niiden osien soveltuvuus sekä kattavuus on perusteltava.

Tarkastuksen yhtenä osa-alueena oli Fennovoiman tarkastusmenettelyt inhimillisten tekijöiden hallinnan varmistamiseksi. STUKin tarkastuksen johtopäätöksenä oli, että laitostoimittajan suorittama inhimillisten tekijöiden hallinta (HFE, Human Factors Engineering) laitoksen suunnittelussa ei vastaa suomalaista vaatimustasoa. Tarkastuksen perusteella myöskään Fennovoiman oma suunnittelun tarkastusmenettely ei ole sellainen, että se tuottaisi riittävän varmistuksen inhimillisten tekijöiden hallinnasta rakentamislupavaiheessa ja että sillä pystyttäisiin korvaamaan laitostoimittajan HFE-toiminnassa havaittuja puutteita. STUK ei kuitenkaan esittänyt tarkastuksessa uusia vaatimuksia asiasta, sillä HFE-toimintaan liittyen on muissa yhteyksissä (esimerkiksi alustavan turvallisuusselosteen tarkastuksessa) asetettu edelleen avoimia vaatimuksia, jotka kattavat myös tarkastuksessa havaitut puutteet.

Johtaminen ja johtamisjärjestelmä, Fennovoima

Tarkastuksessa käsiteltiin Fennovoiman johtamisjärjestelmää sekä sen arviointia ja kehittämistä mm. turvallisuustoimintojen kattavan toteuttamisen ja toimintojen turvallisuusmerkityksen huomioinnin kannalta. Tarkastuksessa käsiteltiin poikkeamien hallintaa sekä Fennovoiman toiminnan että projektin toteuttamisen näkökulmista. Lisäksi tarkastettiin Fennovoiman palkitsemisperiaatteita ja laitossuunnitteluun liittyviä katselmointeja.

STUKin havaintona on, että Fennovoiman johtamisjärjestelmä alkaa muotoutua loogiseksi kokonaisuudeksi. Se, miten Fennovoima arvioi rakentamisvalmiutta ja sen osana johtamisjärjestelmän vaatimuksenmukaisuutta, ei ole vielä selkeästi hahmottunut, ja asiasta annettiinkin tarkastuksessa vaatimus. Tarkastuksen perusteella annettiin myös kaksi muuta vaatimusta, jotka kohdistuivat Fennovoiman oman valvonnan eli Oversight-toiminnan määrittelyn hitaaseen etenemiseen sekä yhtenäisen näkemyksen puuttumiseen poikkeamanhallinnan menettelystä.


[Lataa painokelpoinen pdf-versio infograafista]

Fennovoiman ydinvoimalaitoshankkeen valvonta toukokuu–elokuu 2020


[Lataa painokelpoinen pdf-versio infograafista]

Rakentamislupahakemuksen vaiheittainen toimittaminen ja käsittely

Fennovoima toimitti STUKille alustavan turvallisuusselosteen laitospaikkaa ja turvallisuusluokitusta kuvaavat luvut huhtikuussa. Tarkastuksen perusteella STUK teki selvityspyynnön turvallisuusluokitusta koskevasta luvusta kesäkuussa ja laitospaikkaa koskevasta luvusta heinäkuussa.

Toisen kolmannesvuoden aikana Fennovoima toimitti STUKille alustavan turvallisuusselosteen kolmannen toimituserän. Kolmas toimituserä sisältää keskeisiä reaktorin jälkilämmön siirtoa toteuttavien järjestelmien kuvauksia. STUK aloitti jälkilämmönpoistojärjestelmiä koskevien kuvausten tarkastuksen, joka valmistuu arvion mukaan lokakuussa 2020.

Fennovoiman kanssa jatkettiin keskustelua rakentamislupahakemukseen liittyvien suunnitelmien vaiheittaisesta toimittamisesta ja eri vaiheiden tavoitteista paremman kokonaiskuvan muodostamiseksi. Toistaiseksi rakentamislupa-aineiston vaiheittainen käsittely on ollut STUKille haastavaa, koska toimitetut aineistopaketit eivät aina muodosta selkeää, itsenäistä kokonaisuutta. STUK on myös korostanut Fennovoimalle STUKin aiempien vaatimusten oikea-aikaista ja riittävää huomiointia laitoksen suunnittelussa – STUKin vaatimusten ja valtioneuvoston periaatepäätösvaiheen havaintojen perusteella tehtävät toimenpiteet ovat edistyneet STUKin tarkastuksen ja turvallisuusarvioinnin näkökulmasta hitaasti. Konfiguraation- eli teknisen kokoonpanon hallinnassa on projektissa myös yhä haasteita, joka on näkynyt STUKille tarpeena tarkastaa muun muassa eri suunnittelualojen välisten lähtö- ja tulostietojen oikeellisuutta.

Laitosautomaatiosta ja turvajärjestelyistä järjestettiin raportointijaksolla aihekohtaisia kokouksia Fennovoiman ja laitostoimittajan ja laitostoimittajan organisaatioiden kanssa. Kokouksissa käsiteltiin mm. rakentamislupavaiheessa edellytettävän suunnittelun kypsyystasoa sekä turvajärjestelyjen periaatteellisia ratkaisuja. Varsinaisia laitosautomaatiota tai turvajärjestelyihin liittyviä teknisiä ratkaisuja esittäviä suunnitelmia ei ole vielä toimitettu STUKille käsittelyyn.

RKT-rakentamislupahakemuksen käsittelyyn liittyvät tarkastukset

STUK valvoo luvanhaltijan toimia ydin- tai säteilyturvallisuuteen vaikuttavan suunnittelutoiminnan arvioimiseksi, ohjaamiseksi ja hyväksymiseksi. STUK tarkastaa luvanhakijan johtamisjärjestelmän toimivuutta ja menettelytapojen riittävyyttä osana rakentamislupahakemuksen käsittelyä. Vuoden 2020 toisella kolmanneksella STUK teki suunnitellusti yhden Fennovoiman johtamiseen ja turvallisuusasioiden käsittelyyn kohdentuneen tarkastuksen.

Rakentamislupahakemuksen käsittelyyn liittyvät RKT-tarkastukset on toteutettu suunnitellun ohjelman mukaisesti. Asioiden käsittelyä ei ole tarvinnut siirtää tai perua koronatilanteen takia koska tarkastukset on nyt toteutettu etätarkastuksina. Etätarkastuksiin siirtymisessä ja ensimmäisten etätarkastusten kokemusten perusteella STUK teki joitain muutoksia tarkastusten yksityiskohtaiseen toteutukseen ja juoksutukseen.

Johtaminen, henkilöstö ja osaaminen sekä turvallisuusasioiden käsittely (Fennovoima)

Tarkastus kohdistui Fennovoiman (FV) johtamiseen ja toiminnan organisointiin sekä menettelyihin turvallisuusasioiden käsittelyssä. Tarkastuksessa käsiteltiin Fennovoiman laajan 2019 tehdyn organisaatiomuutoksen seurauksia sekä johdon ja organisaation toimenpiteitä turvallisuusasioiden tunnistamiseen, seurantaan ja käsittelyyn. Tarkastuksessa todennettiin valikoitujen aiempien tarkastusten avointen asioiden tilannetta. Tarkastus suoritettiin käyttämällä etäyhteyksiä.

Edellä mainittuun organisaatiomuutokseen sekä siitä seuranneeseen prosessien (mm. ohjaus- ja ydinprosessit) kehittämiseen liittyen STUK arvioi, että Fennovoima on ottanut lisää johtajuutta turvallisuuteen liittyvissä kysymyksissä projektissa. Samalla havaittiin, että FV:n prosessikehitys on vielä kesken. STUK totesi, että prosessit ovat osa organisaation toiminnan kokonaiskuvan hahmottamista, ja toiminnan tilaa voi arvioida ja kehittää olemassa olevien prosessien muodostamista lähtökohdista. FV totesi, että prosessikehitys on yksi mahdollisuus hahmottaa FV:n sisäistä dialogia ja viestintää. STUK seuraa Fennovoiman prosessikehitystä syyskauden 2020 RKT-tarkastuksilla.

Tarkastuksella käsiteltiin myös FV:n uuden Oversight-toiminnon roolia. Oversight-toiminnon kehittymisen seuraamiseksi on sovittu syksylle 2020 FV:n kanssa aihekohtaisia seurantakokouksia.

Tarkastuksen perusteella ei esitetty uusia vaatimuksia. Tarkastuksessa suljettiin yksi aiempi vaatimus, joka koski laitostoimittajan alustavan turvaselosteen laadintaprojektin (PLP) arviointia. Fennovoima oli suorittanut edellytetyn arvioinnin ja totesi sen tarkastuksessa hyödylliseksi. Tarkastuksessa käsitelty laitoksen yhtenäistä tunnusjärjestelmää koskeva aiempi vaatimus jäi auki. Tarkastuksella havaittiin, että edistymää tunnusjärjestelmän ohjeistuksessa on tapahtunut. Yksiselitteisen tunnusjärjestelmän on oltava käytössä ja ohjeet on toimitettava STUKille siten, että ne ovat käytettävissä järjestelmäkuvausten käsittelyn yhteydessä.

Yhteyshenkilö

Yhteyshenkilö