Hanhikivi 1

Uusien hankkeiden valvonta tammikuu–huhtikuu 2018

Fennovoiman (FV) Hanhikivi 1 ydinvoimalaitosyksikköä koskevan rakentamislupahakemuksen yhteydessä vuonna 2015 Säteilyturvakeskukselle (STUK) toimittama aineisto ei ollut täydellinen. Joulukuussa 2017 Fennovoima ilmoitti että se toimittaa suurimman osan Hanhikivi 1 -ydinvoimalaitosyksikköä koskevista lupa-asiakirjoista STUKin käsittelyyn kesään 2018 mennessä ja viimeisetkin asiakirjat syksyllä 2018. Fennovoiman suunnitelmien mukaan STUKin turvallisuusarvio valmistuisi vuonna 2019.

Vuoden 2018 ensimmäisen vuosikolmanneksen aikana Fennovoima toimitti STUKlle erän laitoksen turvallisuusanalyysejä, jotka perustuvat referenssilaitokseen eli Sosnovyi Boriin rakennettavaan Leningrad 2 -voimalaitokseen. Fennovoima toimitti myös käytetyn polttoaineen välivaraston konseptisuunnittelun STUKiin arvioitavaksi. STUK käsitteli seurantajakson aikana reaktoripainesäiliön hankintamäärittelyn, valmistusstandardien käytön ja pätevöinnin perustelut.

Aineistojen toimittamista STUKiin viivästyttää muun muassa laitoksen perussuunnittelun ja konfiguraationhallinnan keskeneräisyys; esimerkiksi päivitettyä alustavan turvallisuusselosteen yleistä osaa ei ole toimitettu STUKin käsittelyyn. Ilman päivitettyä yleiskuvaa laitoksesta ja sen järjestelmistä STUKin kanssa pidettävien aihekohtaisten kokousten anti jää vähäisemmäksi, koska yksittäisiin turvallisuuspiirteisiin on haastavaa ottaa kantaa kokonaiskuvan puuttuessa. STUK keskusteli asiasta Fennovoiman kanssa ja Fennovoima esitteli vuoden 2017 lopulla laitoksen suunnittelukonseptien esittelykokousten sarjan STUKille. Tämä toiminta alkoi vuoden 2018 alussa ja jatkuu eri suunnittelukonseptien valmistuessa. Kokousten perusteella STUK totesi, että laitoksen suunnittelu on tärkeiltä osilta vielä kesken.

Vuoden ensimmäisellä kolmanneksella STUK seurasi myös Fennovoiman ja laitostoimittajan sekä sen keskeisten alihankkijoiden johtamisjärjestelmien ja laadunhallinnan kehittämistä sekä arvioi yhtiöiden organisatorista valmiutta aloittaa ydinvoimalaitoksen rakentaminen.

Johtamisjärjestelmät, laadunhallinta ja turvallisuuskulttuuri

Laitostoimittajan laitospaikalla tekemissä maaperätutkimuksissa ilmeni vuonna 2017 epäselvyyksiä mm. siinä, minkä standardien ja vaatimusten perusteella tutkimukset tehdään ja miten tutkimuksista saatu tieto otetaan huomioon laitossuunnittelussa. Fennovoima käynnisti asiasta oman tutkintansa.

Tutkinnan ensimmäisen vaiheen tulokset tehtyjen maaperätutkimusten hyväksyttävyydestä ja riittävyydestä valmistuivat vuoden 2018 alussa ja ne toimitettiin STUKille tiedoksi helmikuussa. Organisaatioiden toimintaa maaperätutkimusten suunnittelussa, toteutuksessa ja arvioinnissa käsittelevä tutkinnan toinen vaihe on siirtynyt ensimmäiseltä vuosikolmannekselta toiselle vuosikolmannekselle. STUK arvioi laitospaikan soveltuvuutta ja käsittelee siihen liittyvät viiteraportit osana alustavan turvallisuusselosteen käsittelyä vuonna 2018.

Projektin turvallisuuskulttuurin tilanne on STUKin näkökulmasta kokonaisuutena huolestuttava. Ylimmän johdon riittävästä sitoutumisesta ydinalan toimintamalleihin hankkeen avainorganisaatioissa ei ole näyttöä. Projektin suunnittelun, toteutuksen ja ennustettavuuden puutteet johtavat hankkeessa yllätyksellisyyteen. Fennovoiman johdon on ollut vaikea käsitellä tällaisia tilanteita asianmukaisesti. STUK tarkastaa Fennovoimaan rakentamisluvan käsittelyn tarkastusohjelman kesäkuussa 2018. Yhtenä tarkastuksen kohteena ovat turvallisuuskulttuurin tila ja suunnitelmat sen parantamiseksi.

Johtamisjärjestelmien osalta kehitystä tapahtuu, mutta joidenkin avainorganisaatioiden kehittyminen on merkittävästi kesken. STUK on korostanut Fennovoimalle pitkän ajan suunnittelun tärkeyttä. Hankkeen suunnittelu on näyttäytynyt lyhytnäköisenä, ja rakentamisen edistymisen ja vaiheistuksen tarkempia suunnitelmia on syytä kehittää. Suunnitelmien puutteet hankaloittavat mm. hankkeen tarpeisiin perustuvaa osaamis- ja resurssisuunnittelua sekä riskien hahmottamista. Laitossuunnittelun viivästyminen antaa nyt lisäaikaa, joka olisi tarpeen käyttää hyödyksi.

Tekniikka

STUKissa on valmistauduttu pääkomponenttien valmistuksen aloittamiseen Energomashspetsstal-yhtiön (EMSS) Kramatorskin tehtaalla Ukrainassa. Valmistuksessa käytettäviin standardeihin liittyviä suunnitelmia on toimitettu STUKin käsittelyyn alkuvuoden aikana, mutta varsinaisia valmistussuunnitelmia vielä odotellaan. Takeiden valmistus on aikataulutettu alkamaan vuoden jälkimmäisellä puoliskolla.

STUK aloitti ensimmäisellä vuosineljänneksellä alustavan turvallisuusselosteen häiriö- ja onnettomuusanalyysien tarkastamisen. Ensimmäinen toimituserä sisälsi analyysien oletuksia ja lähtötietoja sekä kuvauksia analyyseistä, reaktiivisuusanalyysejä ja vakavien onnettomuuksien analyysejä lukuun ottamatta. Samanaikaisesti Teknologian tutkimuskeskus VTT on kehittänyt STUKin toimeksiannosta laskentamallia FH1-laitosyksikön vakavien reaktorionnettomuuksien riippumattomia analyyseja varten. Vakavien onnettomuuksien analyysien kuvaukset toimitetaan STUKille seuraavalla vuosikolmanneksella. STUK saa analyysien tarkastamisen loppuun syksyn 2018 aikana, kun sillä on käytössään Hanhikivi-spesifinen laitos- ja järjestelmäsuunnitteluaineisto.

Automaatiotekniikan toimitusketju laitoksen suunnittelun, rakentamisen ja käyttöönoton ajalle on toistaiseksi määrittelemättä. Myöskään laitos- ja prosessisuunnittelusta ei ole vielä saatu riittävästi lähtötietoja automaation suunnittelua varten. Viranomaiskäsittelyyn rakentamislupavaiheessa toimitettavan automaation luvitusaineiston laadinta on siirtynyt vuodelle 2018.

Rakentamisluvan käsittelyyn liittyvän tarkastusohjelma (RKT)

STUK tarkastaa ja arvioi Fennovoiman ja muiden hankkeen toteuttamiseen osallistuvien organisaatioiden johtamisjärjestelmiä. STUK tekee myös organisaatioihin tarkastuksia varmistaakseen, että niiden käytännön toiminta vastaa johtamisjärjestelmissä esitettyä ja täyttää vaatimukset.

STUK aloitti rakentamisluvan käsittelyyn liittyvän tarkastusohjelman (RKT) tarkastukset syyskuussa 2015. Tarkastukset suunnitellaan puolivuosittain ja vuoden 2018 ensimmäisellä kolmanneksella STUK teki tarkastusohjelmansa mukaisesti kaksi tarkastusta. Tarkastusten tuloksia STUK käyttää tehdessään turvallisuusarvion ja lausunnon rakentamisluvasta. Alla on esitetty yhteenveto tarkastelujaksolla tehdystä tarkastuksista.

Fennovoima, ydinjätteet, Salmisaari

Syksylle 2017 suunniteltu ydinjätteitä koskeva tarkastus siirrettiin käytännön syistä tammikuulle 2018.

Tarkastus kohdistui Fennovoiman Hanhikivi 1 -laitoshankkeen matala- ja keskiaktiivisen jätteen jätehuollon suunniteluun ja toteuttamiseen sekä käytetyn polttoaineen välivaraston ja ydinvoimalaitoksen käytöstäpoiston suunnitteluun. Tarkastuksessa arvioitiin myös jätehuollon suunnitteluun ja toteuttamiseen osallistuvia organisaatioita ja niiden henkilöresursseja.

Tarkastuksen perusteella STUK edellytti, että Fennovoiman on kehitettävä koko organisaation kattava järjestelmällinen menettely resurssien varaamiseksi ja kohdentamiseksi projekteihin ja turvallisuuden kannalta merkittäviin tehtäviin. Menettelyn on huomioitava toiminnan turvallisuusmerkitys. Samoin Fennovoiman on arvioitava laatusuunnitelmiin liittyvää valmistelua hankkeessa. Arvioinnissa on huomioitava laadun suunnittelun oikea-aikaisuus ja se onko laadun suunnitteleminen riittävästi määritelty rakentamislupa-aineiston tuottamisen kannalta. Arvioinnin perusteella on ryhdyttävä tarvittaviin korjaaviin ja ehkäiseviin toimenpiteisiin. Fennovoiman on varmistettava, että laadunsuunnittelun suhtautuminen hankkeen etenemiseen on riittävästi dokumentoitu läpinäkyvyyden ja yhteisen ymmärryksen varmistamiseksi.

Fennovoiman on myös kehitettävä menettelyjään niin, että se voi varmistua siitä, että laitostoimittaja on osoittanut (allokoinut) hankintaa koskevat vaatimukset asianmukaisesti ja hankinnan kannalta olennaisessa vaiheessa. Tätä varten on kehitettävä tarvittavilta osin hankkeen menettelyjä.

Fennovoima, Varavoimakoneet, Salmisaari

Tarkastuksessa käsiteltiin varavoimakoneiden ja niiden hallinnoimiseksi Fennovoimaan perustetun osaprojektin tämänhetkistä tilannetta sekä Fennovoiman suorittamaa varavoimakoneiden suunnittelun ja hankinnan valvontaa. Myös rakentamislupa-aineiston tämänhetkistä tilannetta käytiin läpi.

Tarkastuksen perusteella STUK edellytti, että Fennovoiman on arvioitava mitä omia varavoimaspesifisiä suunnitelmia se tarvitsee ja milloin niitä tarvitaan. Lisäksi Fennovoiman on arvioitava kuinka ao. osaprojekti noudattaa Fennovoiman johtamisjärjestelmän ohjeita – osaprojektille ei ole esimerkiksi nimetty Fennovoiman ohjeistuksen edellyttämää ohjausryhmää.

Fennovoiman on jatkettava oman toimitusvalvontansa suunnittelua. Suunnittelussa on arvioitava, miten eri toimitusten laatusuunnitelmat ja niissä esitetyt vaatimukset huomioidaan sekä millaisia ohjeita ja työkaluja toimitusvalvonnan suunnittelu ja toteuttaminen vaativat. Fennovoiman on myös arvioitava onko eri osaprojektien projektisuunnitelmia päivitettävä esimerkiksi järjestelmien laatu- ja kelpoistussuunnitelmien tai uusien organisaatiorajapintojen takia.


Uusien hankkeiden valvonta syyskuu–joulukuu 2017

Fennovoima ilmoitti joulukuussa 2017 että se toimittaa suurimman osan Hanhikivi 1 -ydinvoimalaitosyksikköä koskevista lupa-asiakirjoista STUKin käsittelyyn kesään 2018 mennessä ja viimeisetkin asiakirjat syksyllä 2018. Fennovoiman suunnitelmien mukaan STUKin turvallisuusarvio valmistuisi vuonna 2019.

Fennovoiman (FV) Hanhikivi 1 ydinvoimalaitosyksikköä koskevan rakentamislupahakemuksen yhteydessä Säteilyturvakeskukselle (STUK) toimitettu aineisto ei ollut täydellinen ja Fennovoima on täydentänyt ja tulee täydentämään rakentamislupahakemustaan vaiheittain vuosina 2015–2018. Täydennysaineistojen toimittaminen on viivästynyt rakentamislupahakemuksessa ja ensimmäisessä luvitussuunnitelmassa esitetystä arviosta. Fennovoima on päivittänyt luvitussuunnitelmaansa säännöllisesti vastaamaan aineistojen toimitustilannetta.

Vuoden 2017 viimeisellä kolmanneksella STUK seurasi Fennovoiman ja laitostoimittajan sekä sen keskeisten alihankkijoiden johtamisjärjestelmien ja laadunhallinnan kehittämistä sekä arvioi yhtiöiden organisatorista valmiutta aloittaa ydinvoimalaitoksen rakentaminen. STUK osallistui muun muassa Fennovoiman toimitusketjuun kohdentamiin auditointeihin esimerkiksi laitoksen pääkomponenttien materiaalivalmistajan EMSS Kramatorskin tehtaalla. STUK on myös käynyt tarkkailijana seuraamassa laitostoimittajan ja Fennovoiman suunnittelua koskevaa katselmointia.

Aineistojen toimittamista STUKiin viivästyttää muun muassa laitoksen perussuunnittelun ja konfiguraationhallinnan keskeneräisyys; esimerkiksi päivitettyä alustavan turvallisuusselosteen yleistä osaa ei ole toimitettu STUKin käsittelyyn. Ilman päivitettyä yleiskuvaa laitoksesta ja sen järjestelmistä STUKin kanssa pidettävien aihekohtaisten kokousten anti jää vähäisemmäksi, koska yksittäisiin turvallisuuspiirteisiin on haastavaa ottaa kantaa kokonaiskuvan puuttuessa. STUK keskusteli asiasta Fennovoiman kanssa ja Fennovoima esitteli vuoden lopulla laitoksen suunnittelukonseptien esittelykokousten sarjan STUKille. Tämä toiminta alkoi vuoden 2018 alussa ja jatkuu eri suunnittelukonseptien valmistuessa.

Johtamisjärjestelmät, laadunhallinta ja turvallisuuskulttuuri

Laadunhallinnan osalta merkittävien toimijoiden (mm. Fennovoima, laitostoimittaja RAOS project Oy, päätoteuttaja Titan 2) laadunhallinta on edelleen kehitteillä. Turvallisuuskriittisellä alalla on luotava vaatimusten mukaiset johtamisjärjestelmät ja toiminnan on oltava niiden mukaista.

Fennovoiman johtamisjärjestelmän kehittämisessä on jääty jossain määrin jälkeen suunnitelmista eikä valmiutta rakentamisen aloittamiseen vielä ole. Fennovoimalta odotetaan kesään 2018 mennessä alustavaan turvallisuusselosteeseen kuvausta, miten rakentamisvalmiudesta tullaan konkreettisesti varmistumaan ennen turvallisuuden kannalta merkittävien toimien aloittamista. Rakentamislupakäsittelyn aikaisen tarkastusohjelman (RKT) tarkastusten perusteella Fennovoiman tilanne on kuitenkin kehittynyt ja paremmalla tolalla kuin pari vuotta sitten.

Myös laitostoimittajan, RAOS Project Oy:n (RAOS), johtamisjärjestelmän kehityssuunnitelma on kymmeniä ohjeita jäljessä aikataulusta. Pääsuunnittelija Atomproektin ja primääripiirin pääsuunnittelija Gidropressin toiminta on kehittynyt, mutta vaikka työtä on tehty paljon, STUKilla ei ole kattavia todisteita siitä, että suunnitteluprosessit (ml. konfiguraation- ja vaatimustenhallinta) täyttäisivät täysin suomalaisen vaatimustason. Tätä STUK seuraa muun muassa laatusuunnitelmien kehittymistä seuraamalla ja teknisten aineistojen tarkastusten yhteydessä. Näin STUK voi varmistua suunnitteluprosessien järjestelmällisyydestä ja tehtyjen suunnitteluratkaisujen jäljitettävyydestä.

Pitkän valmistusajan komponenttien (Long Lead Items, LLI) alihankintaketju on laadunhallinnan osalta ollut koko hankkeen ajan vakuuttava ja merkittäviä poikkeamia ei ole ollut. Sen sijaan suomalaiset laaduntarkastusvaatimukset ja valvonnan intensiteetti ovat osalle toimitusketjun organisaatioista vielä tuntemattomia.

STUKin VTT:ltä tilaama tutkimus turvallisuuskulttuurin tilasta Hanhikivi-1 projektissa valmistui viimeisellä vuosikolmanneksella. Tutkimuksen kohteena olivat Fennovoima, laitostoimittaja RAOS Project Oy ja päätoteuttaja Titan 2. VTT arvioi Fennovoiman turvallisuuskulttuurin olevan kokonaisuutena katsoen hyväksyttävällä tasolla. VTT:n arvion perusteella RAOS Project Oy:n ja Titan 2:n turvallisuuskulttuurin tilassa on huomattava kehitystarve. STUK edellytti asiaa koskevassa päätöksessään, että hankkeessa huomioidaan tutkimuksessa esitetyt suositukset. Fennovoimaa vaadittiin tehostamaan toimitusvalvontaansa ja toimittajien ohjaamista ja valvontaa. Fennovoiman on myös varmistettava, että toimittajien ymmärrys hankkeen vaatimuksista on asianmukainen. Fennovoiman on myös kehitettävä organisaatiotaan ja toimintatapansa siten, että turvallisuusasioita koskevassa päätöksenteossa otetaan nykyistä paremmin huomioon vaikutukset pitkälle tulevaisuuteen ja luvanhaltijana kehittyminen on tasapainossa lyhyen tähtäimen projektitavoitteiden kanssa.  Fennovoiman on parannettava johtoryhmänsä toimintaa turvallisuusasioiden käsittelyssä. Lisäksi STUK edellytti Fennovoimalta toimenpiteitä hankkeessa ilmentyneisiin huoliin ja huhuihin liittyen. Asiaa on käsitelty yksityiskohtaisesti STUKin tiedotteessa lokakuussa http://www.stuk.fi/-/stuk-vaatii-parempaa-turvallisuuskulttuuria-pyhajoen-ydinvoimalaitoshankkeeseen.

Laitostoimittajan laitospaikalla tekemissä maaperätutkimuksissa on ilmennyt epäselvyyksiä mm. siinä, minkä standardien ja vaatimusten perusteella tutkimukset tehdään ja miten tutkimuksista saatu tieto otetaan huomioon laitossuunnittelussa. Fennovoima käynnisti asiasta oman tutkintansa raportointijaksolla. STUK on esittänyt Fennovoimalle, että tutkinnassa tulee menetelmien ja tulosten kattavuuden ja oikeellisuuden lisäksi tutkia myös organisaatioiden toimintaa maaperätutkimusten suunnittelussa, toteutuksessa ja arvioinnissa. Tutkinnan ensimmäisen vaiheen tulokset liittyen tehtyjen maaperätutkimusten hyväksyttävyyteen ja riittävyyteen Fennovoima tulee esittämään STUKille vuoden 2018 ensimmäisellä kolmanneksella. STUK arvioi laitospaikan soveltuvuutta ja käsittelee siihen liittyvät viiteraportit osana alustavan turvallisuusselosteen käsittelyä vuonna 2018.

Tekniikka

Ydinenergialain 55 §:n mukaisesti luvanhakija voi toimittaa rakentamislupahakemusaineistojen lisäksi pitkän valmistusajan komponentteja koskevia suunnitelmia ja valmistusasiakirjoja STUKin käsittelyyn. Kolmannella vuosikolmanneksella STUK jatkoi aiemmin keväällä toimitettujen reaktoripainesäiliön materiaalin vaatimusmäärittelyn, reaktoripainesäiliön suunnitteluperusteiden ja reaktoripainesäiliön materiaalien hyväksymiskäsittelyä ja teki niitä koskevia päätöksiä. Yksi keskeinen tarkastuksen kohde on painesäiliöön valittavien materiaalien soveltuvuus ja kestävyys suunnittelulle 60 vuoden käyttöiälle. Merkittävimmät STUKin päätösvaatimukset koskivat reaktoripainesäiliön perus- ja hitsiaineiden materiaalien nopeutetun haurastumistutkimuksen tekemistä ennen laitoksen käyttöönottoa sekä lisäykset Hanhikivi 1 -laitoksen suunnittelussa analysoitaviksi kuormitustapauksiksi referenssilaitokseen verrattuna. STUK on kokouksissa kysynyt toimittajakohtaisia toimitusvalvontasuunnitelmia. Fennovoiman mukaan ensimmäiset toimittajakohtaiset toimitusvalvontasuunnitelmat ovat valmistelussa.

STUK keskusteli tarkastelujaksolla Fennovoiman ja laitostoimittajan kanssa laitoksen automaatiojärjestelmistä ja osallistui tarkkailijana automaation suunnitteluorganisaatioihin tehtyihin auditointeihin. Automaatiotekniikan toimitusketju laitoksen suunnittelun, rakentamisen ja käyttöönoton ajalle on toistaiseksi määrittelemättä. Myöskään laitos- ja prosessisuunnittelusta ei ole vielä saatu riittävästi lähtötietoja automaation suunnittelua varten. Viranomaiskäsittelyyn rakentamislupavaiheessa toimitettavan automaation luvitusaineiston laatiminen on siirtynyt vuodelle 2018.

Rakentamisluvan käsittelyyn liittyvän tarkastusohjelma (RKT)

STUK tarkastaa ja arvioi Fennovoiman ja muiden hankkeen toteuttamiseen osallistuvien organisaatioiden johtamisjärjestelmiä. STUK tekee myös organisaatioihin tarkastuksia varmistaakseen, että niiden käytännön toiminta vastaa johtamisjärjestelmissä esitettyä ja täyttää vaatimukset.

STUK aloitti rakentamisluvan käsittelyyn liittyvän tarkastusohjelman (RKT) tarkastukset syyskuussa 2015. Tarkastukset suunnitellaan puolivuosittain ja vuoden 2017 viimeisellä kolmanneksella STUK teki tarkastusohjelmansa mukaisesti viisi tarkastusta. Yksi tarkastus siirtyi tammikuulle 2018. Tarkastusten tuloksia STUK käyttää tehdessään turvallisuusarvion ja lausunnon rakentamisluvasta. Alla on esitetty yhteenvedot tarkastelujaksolla tehdyistä tarkastuksista.

Fennovoima, Sähkötekniikka, Salmisaari

Tarkastus oli seurantatarkastus vuoden 2016 tarkastuksen vaatimusten perusteella tehtyyn kehitystyöhön. Uutena aiheena käytiin läpi Fennovoiman valmistautumista tuleviin laaduntarkastustoimintoihin (QC) painottuen sähkötekniikkaan. Myös rakentamisluvan dokumenttien rakennetta ja dokumenttien tilannetta kartoitettiin.

Tarkastuksessa voitiin tarkastusryhmän todentamisen ja aiemmin toimitetun aineiston perusteella sulkea edellisen tarkastuksen vaatimuksia. Tarkastuksessa ei annettu uusia vaatimuksia.

Fennovoima, Rakennustekniikka, Salmisaari

Tarkastus kohdistui Fennovoiman rakennustekniikan toimintoihin ja samalla käytiin läpi aiemman tarkastuksen ”Fennovoiman rakennustekniikka ja tila- ja sijoitussuunnittelu – varautuminen sisäisiin ja ulkoisiin uhkiin” avoimia vaatimuksia.

Tarkastuksessa todettiin puutteita suunnitteluperusteiden dokumentoinnissa, betonin pitkäaikaiskokeiden aikatauluttamisessa, ja työmaan toimintojen suunnitelmallisuudessa.

Fennovoima, pitkän valmistusajan komponenttien (LLI) suunnittelun ja valmistuksen valvonta, Salmisaari

Tarkastus kohdistui Fennovoima Oy:n toimintaan ydinenergialain §55 5 momentin tarkoittamien pitkän valmistusajan komponenttien (Long Lead Item, LLI) valmistuksen aloittamiseksi. Fennovoima on todennut reaktoripainesäiliön, höyrystimen ja paineistimen olevan pitkän valmistusajan komponentteja. Materiaalien valmistuksen on arvioitu alkavan vuoden 2018 aikana.

Tarkastuksessa käsiteltiin LLI komponenttien ja niiden materiaalien suunnittelua, hankintaa ja toimitusvalvontaa, tarkastusta, muutoksenhallintaa ja poikkeamien käsittelyä. Lisäksi arvioitiin näissä tehtävissä toimivien organisaatioiden valmiuksia ja resursseja.

Tarkastuksen perusteella STUK edellytti, että Fennovoiman on perehdytettävä henkilöstölleen periaatteet poikkeamien toimittamiselle STUKin hyväksymiskäsittelyyn. Lisäksi tarkastuksessa havaittiin, että tieto STUKin päätöksissään käsittelemistä hakemusten dokumenteista (hyväksyttäväksi ja tiedoksi) ei välity  yksikäsitteisesti laitostoimittajalle. STUK edellytti korjausta toimintatapaan.

LLI-komponenttien käsittelyn tilannetta hankaloittaa toimittajan epävarmat aikataulut, jolloin Fennovoimakaan ei voi suunnitella toimintaansa riittävän tarkasti. Tämä heijastuu myös STUKin resurssisuunnitteluun LLI-komponenttien valvomiseksi.

Fennovoima, johtaminen ja johtamisjärjestelmä sekä turvallisuuskulttuuri, Salmisaari

Tarkastus kohdistui Fennovoiman johtamiseen, integroituun johtamisjärjestelmään ja turvallisuuskulttuurin kehittämiseen. Tarkastuksessa suljettiin suuri määrä aiemmissa tarkastuksissa annettuja vaatimuksia.

Turvallisuuskulttuurin osalta tarkastuksessa edellytettiin johdon selkeämpiä kannanottoja turvallisuuskulttuuriin liittyviin asiantuntijasuosituksiin sekä työmaan turvallisuuskulttuurityöstä varmistumista. Fennovoima kertoi tarkastuksessa, että asiantuntijoiden sivuuttamista organisaatiossa ei ole enää esiintynyt.

STUK edellytti parannuksia suunnittelijasta riippumattomaan turvallisuusarviointiin, turvallisuusasioiden eskalointiohjeistuksen valmiiksi saattamiseen, organisaatiokäsikirjan päivittämiseen osaprojektivastuiden osalta sekä laaduntarkastuksen (QC) ohjeistukseen ja resursointiin. Johtamisjärjestelmän osalta suljettiin muutamaa lukuun ottamatta kaikki vanhat vaatimukset. Auki jäivät vaatimukset määrittää riskienhallinnan rajapinnat muihin prosesseihin sekä montaa prosessia koskeva Fennovoiman ja laitostoimittajan prosessien yhteensopivuuden varmistaminen.

Tarkastuksessa todennettiin, että Fennovoima seuraa poikkeamiin ja muihin havaintoihin (observations, esim. aloitteet ja huolenilmaisut) liittyvien korjaavien toimenpiteiden suunnittelun ja suorittamisen mahdollisia viiveitä. Havaittiin, että viiveitä oli usean kymmenen havainnon toimenpiteiden suorittamisen osalta ja myös jonkin verran toimenpiteiden suunnittelemisen osalta. Fennovoiman on tarkoitus kehittää henkilöstön avoimien asioiden näkymää tietojärjestelmässään niin, että henkilön vastuulla olevat poikkeamat tulisivat paremmin henkilön päivittäiseen seurantaan. STUK edellytti, että Fennovoiman onkin selvitettävä ja arvioitava ne syyt, joista havaintojen käsittelyyn liittyvä suunnittelu ja toimenpiteiden suorittaminen viivästyvät. Arvioinnin perusteella on suunniteltava ja toteuttava mahdolliset toimenpiteet prosessin kehittämiseksi.

Yleisarvio tarkastuksen perusteella oli, että Fennovoiman toiminnassa on tapahtunut kahden vuoden aikana merkittävää parannusta, vaikka edelleen kehitettävääkin on.

RAOS Project Oy, Salmisaari

Seurantatarkastus kohdistui RAOS Project Oy:n johtamiseen ja toimintaan. Tarkastuksessa käsiteltiin RAOSin toimenpiteitä ja menettelyjä liittyen turvallisuusasioiden käsittelyyn, laadunhallintaan ja suunnittelun hallintaan. Tarkastuksessa voitiin aiemmin toimitettujen asiakirjojen ja todennuksen perusteella sulkea monia edellisten kahden tarkastuksen vaatimuksia. Tarkastuksen perusteella esitettiin muutamia uusia vaatimuksia. RAOS Project Oy:n on varmistettava projektiin osallistuvien henkilöiden nostamien turvallisuushuolien ja poikkeamien, mukaan lukien toimintaan liittyvien huolien, asianmukainen ja jäljitettävissä oleva käsittely. RAOSin on myös hyvissä ajoin ennen rakentamisluvan myöntämistä suunniteltava menettelyt ja tarvittava ohjeistus ydinenergia-asetuksen mukaisten muutosten käsittelylle omassa toimitusketjussaan. Ydinenergia-asetuksen mukaan sellaisille turvallisuuteen vaikuttaville muutoksille ydinlaitoksen järjestelmissä, rakenteissa, ydinpolttoaineessa tai laitoksen käyttötavassa, jotka merkitsevät muutoksia Säteilyturvakeskuksen aiemmin hyväksymiin suunnitelmiin tai asiakirjoihin, on saatava Säteilyturvakeskuksen hyväksyminen ennen niiden tekemistä. Lisäksi STUK edellytti, että RAOS määrittelee menettelyt, joilla hallitaan Säteilyturvakeskuksen määräysten vaatimuksia toimitusketjussa.

Fennovoima ydinjätteet, Salmisaari

Syksylle 2017 suunniteltu ydinjätteitä koskeva tarkastus siirrettiin käytännön syistä tammikuulle 2018.


Uusien hankkeiden valvonta toukokuu–elokuu 2017

Fennovoiman Hanhikivi 1 ydinvoimalaitosyksikköä koskevan rakentamislupahakemuksen yhteydessä STUKille toimitettu aineisto ei ollut täydellinen ja Fennovoima on täydentänyt ja täydentää rakentamislupahakemustaan vaiheittain vuosina 2015–2018. Täydennysaineistojen toimittaminen on viivästynyt rakentamislupahakemuksessa ja ensimmäisessä luvitussuunnitelmassa esitetystä arviosta. Fennovoima on päivittänyt luvitussuunnitelmaansa säännöllisesti vastaamaan tilannetta.

STUK lähetti työ- ja elinkeinoministeriölle (TEM) huhtikuussa 2017 ilmoituksen rakentamislupakäsittelyn viivästymisestä. Ilmoituksessa STUK toteaa, että ”Luvanhakija Fennovoima on rakentamislupahakemusta jättäessään kesäkuussa 2015 ilmoittanut toimittavansa kyseiset selvitykset STUKille vaiheittain siten, että STUKin turvallisuusarviointi olisi ollut mahdollista vuoden 2017 loppuun mennessä. Fennovoima on sittemmin päivittänyt suunnitelmiaan kyseisten asiakirjojen toimittamiseksi. Maaliskuussa 2017 päivitetyn aikataulun mukaan aineistotoimitukset STUKille jatkuisivat kevääseen 2018 ajoittuen pääasiassa syksylle 2017. STUKin lausunto ja turvallisuusarvio valmistuvat 2018 lopussa mikäli mahdollista riippuen mm. siitä pysyykö Fennovoima STUKille esitetyssä aineistojen toimitusaikataulussaan sekä toimitettavien aineistojen kattavuudesta ja laadusta.”

Fennovoiman, laitostoimittajan ja STUKin välinen kanssakäyminen jatkui vuoden 2017 toisella kolmanneksella. Suomalaisia turvallisuusvaatimuksia ja niiden täyttymistä koskevista asioista keskusteltiin kokouksissa Fennovoiman ja laitostoimittajan kanssa. STUK seurasi Fennovoiman ja laitostoimittajan sekä sen keskeisten alihankkijoiden johtamisjärjestelmien ja laadunhallinnan kehittämistä sekä arvioi yhtiöiden organisatorista valmiutta aloittaa ydinvoimalaitoksen rakentaminen osallistumalla Fennovoiman toimitusketjuun kohdentamiin auditointeihin ja tekemällä omia tarkastuksiaan hankkeen keskeisimpiin organisaatioihin.

Rakentamislupahakemuksen ja muiden STUKille toimitettujen asiakirjojen käsittely

Toisella vuosikolmanneksella STUK käsitteli alustavan turvaselosteen osat koskien laitosyksikön käyttöönottoa ja turvallisuusteknisiä käyttöehtoja, joista STUK edellytti lisäselvityksiä Fennovoimalta. STUKin käsittelyyn toimitettiin turvallisuusanalyysien laskentaohjelmistoihin liittyvät raportit. STUK jatkaa aiemmin toimitetun alustavan turvallisuusselosteen osan, laadunhallinta ja turvallisuusjohtaminen, käsittelyä.

Ydinenergialain 55 §:n mukaisesti luvanhakija voi toimittaa rakentamislupahakemusaineistojen lisäksi myös pitkän valmistusajan komponentteja koskevia suunnitelmia ja valmistusasiakirjoja STUKin käsittelyyn. Toisella vuosikolmanneksella STUK jatkoi aiemmin keväällä toimitettujen reaktoripainesäiliön materiaalin vaatimusmäärittelyn, reaktoripainesäiliön suunnitteluperusteiden ja reaktoripainesäiliön materiaalien hyväksymiskäsittelyä. Yksi keskeinen tarkastuksen kohde on painesäiliöön valittavien materiaalien soveltuvuus ja kestävyys suunnittelulle 60 vuoden käyttöiälle.

Merkittävimpiä STUKin päätöksiä vuosikolmanneksella olivat vakavien reaktorionnettomuuksien hallintaan liittyvän ns. sydänsiepparin suunnittelun ja valmistuksen vaatimusten hyväksyminen sydänsiepparin suunnittelun aloittamiseksi. Vakavien reaktorionnettomuuksien hallinnan strategia ja järjestelmät käsitellään tulevien toimituserien yhteydessä. Lisäksi STUKille on toimitettu tiedoksi ylätason suunnitteluaineistoja, kuten kelpoistuksen periaatesuunnitelma ja toimittajan teknisen arkkitehtuurin laatu- ja turvallisuussuunnitelmat, joista STUK on antanut kommentteja luvanhakijalle.

Viiveet rakentamislupa-aineistojen toimituksissa ovat STUKin näkemyksen mukaan johtuneet pääosin projektin ja se toimitusketjun oletettua hitaammasta organisoitumisesta ja resurssipuutteissa projektinjohdossa ja suunnitteluorganisaatioissa. STUK on myös kanssakäymisessään havainnut, että Fennovoima palauttaa keskeneräisiä tai huonolaatuisia aineistoja laitostoimittajalle eikä toimita niitä STUKin käsittelyyn. Laitostoimittaja ja pääsuunnittelija ovatkin vahvistaneet organisaatioitaan Suomessa siirtämällä projektin henkilöstöä Helsinkiin edistämään suunnitelmien käsittelyä luvanhakijan ja laitostoimittajan organisaatioiden välillä. Fennovoiman tavoitteena on saada aikaan luvanhakijalle ja suunnitteluorganisaatioille yhteensopivat menettelytavat ja työkalut, joita voidaan hyödyntää koko laitoksen elinkaaren ajan. STUKin käsitys on, että menettelytapojen määrittely on edelleen merkittävästi kesken esimerkiksi yhtenäisten konfiguraation hallinnan eli teknisen kokoonpanon hallinnan ja sen työkalun käyttöönoton osalta. STUK seuraa luvanhakijan ja laitostoimittajan toimenpiteitä laitossuunnittelun kehittämiseksi mm. periaatepäätösvaiheessa tehtyjen havaintojen perusteella ja on edellyttänyt Fennovoimalta säännöllistä raportointia tästä.

Fennovoiman johtamisjärjestelmän kehitys on ollut tähän mennessä hitaahkoa. STUKin arvio luvanhakijan valmiudesta perustuu tarkastustensa tuloksiin ja niiden osalta ei ole nähty merkittävää avointen STUKin vaatimusten lukumäärän putoamista. Johtamisjärjestelmän valmius rakentamisen aloittamisen osalta on yksi Fennovoima avaintavoitteista. Fennovoiman on myös jäljessä suunnitelluista rekrytoinneistaan. STUK seuraa Fennovoiman organisaation ja osaamisen kehittymistä. STUK on myös tilannut arvion Fennovoiman ja laitostoimittajan turvallisuuskulttuurista VTT:ltä. Arvioinnin valmistuminen on siirtynyt aiemmin suunnitellusta ajankohdasta syyskuulle 2017.

Rakentamisluvan käsittelyyn liittyvän tarkastusohjelma (RKT)

STUK tarkastaa ja arvioi Fennovoiman ja muiden hankkeen toteuttamiseen osallistuvien organisaatioiden johtamisjärjestelmiä. STUK tekee myös organisaatioihin tarkastuksia varmistaakseen, että niiden käytännön toiminta vastaa johtamisjärjestelmissä esitettyä ja täyttää vaatimukset.

Syyskuussa 2015 STUK aloitti rakentamisluvan käsittelyyn liittyvän tarkastusohjelman (RKT) tarkastukset. Ne suunnitellaan puolivuosittain ja vuoden 2017 toisella kolmanneksella STUK teki tarkastusohjelmansa mukaisesti kolme tarkastusta. Tarkastusten tuloksia STUK käyttää tehdessään turvallisuusarvion ja lausunnon rakentamisluvasta. Alla on esitetty yhteenvedot tarkastuksista.

I&C (automaatio), Helsinki

Automaatioon kohdistuneessa tarkastuksessa käytiin läpi sekä Fennovoiman I&C-yksikön että automaatioon liittyvien muiden organisaatioyksiköiden tehtäviä. Tarkastuksessa arvioitiin myös inhimillisten tekijöiden huomioimista suunnittelussa (Human Factors Engineering, HFE). STUK todensi tarkastusalueisiin liittyviä Fennovoiman ohjeita, menettelyjä ja suunnitelmia sekä niitä koskevia asiakirjoja.

Tarkastuksen perusteella STUK edellytti, että Fennovoiman on suunniteltava ja ohjeistettava miten automaation riippumattomat arvioinnit suoritetaan ja resursoidaan. Lisäksi Fennovoiman on analysoitava I&C:hen liittyvät kriittiset isot riskit ja määritettävä ne pienemmiksi ja helpommin hallittaviksi kokonaisuuksiksi, mukaan lukien HFE. Fennovoiman on varmistettava I&C-yksikön uusien työntekijöiden perehdytys mukaan lukien Fennovoiman oman henkilöstön tukena toimivat konsultit. Fennovoiman on myös päivitettävä suunnittelun ohjausta ja valvontaa koskeva ohjeisto vastaamaan nykyisiä käytäntöjä. Tarkastuksessa esitettiin, että Fennovoiman on luvitussuunnittelussaan ja niihin liittyvissä suunnitelmissa ja aikatauluissa yksilöitävä ne luvitusaineistot joita ei vielä pystytä määrittelemään esim. puuttuvien toimittajavalintojen tai suunnitelmien (esim. laatusuunnitelmat) johdosta.

Petrozavodsk branch of AEM-Technology JSC, Petroskoi

Tarkastus kohdistui AEM-Technologyn (AEM-T) Petroskoin tehtaan – PetrozavodskMashin johtamiseen ja toimitusvalmiuteen. Tarkastuksen tekohetkellä tehtaalla ei ollut vielä toimitussopimusta laitostoimittajan kanssa ja valmistuksen aloituksen valmistelut olivat hyvin varhaisessa vaiheessa. Tämän vuoksi tarkastuksessa esitettiin aikataulutettujen vaatimusten sijaan kehittämistoimenpiteitä tarvitsevia havaintoja. Suomen ja Venäjän ydinturvallisuusviranomaisten (STUK-RTN Rostechnadzor) yhteistyön kautta tarkastuksen seuraajina oli Rostechnadzorin ja Venäjän viranomaisen teknisen tukiorganisaation VO-Safetyn edustajia.

Tarkastuksessa STUK löysi kehitystarpeita muun muassa turvallisuuskulttuuriin liittyvissä menettelytavoissa avoimen virheiden raportoinnin ja ”blame-free” -ilmapiirin rakentamiseksi, dokumenttien versionhallinnassa, riskienhallinnan suunnittelussa sekä ainetta rikkovan ja rikkomattoman testauksen (NDT ja DT) laboratorioiden vaatimuksenmukaisuudessa. STUK esitti, että se tulee selvittämään Petrozavodskmashin kehitystoimenpiteet näiden havaintojen hoitamiseksi Fennovoiman auditseurannan ja valmistajan sekä sen laboratorioiden hyväksyntäkäsittelyjen yhteydessä.

Fennovoima johtaminen ja tarkastusmenettelyt, Salmisaari

Tarkastus kohdistui Fennovoiman johdon rooliin ja toimintaan Hanhikivi 1 projektissa. Tarkastuksessa käsiteltiin Fennovoiman johdon toimenpiteitä turvallisuusasioiden tunnistamiseen, seurantaan ja käsittelyyn. Tarkastuksessa keskityttiin keskeisiin johtamisjärjestelmän prosesseihin kuten turvallisuusasioiden käsittely, projektinhallinta sisältäen luvitussuunnittelun ja konfiguraationhallinta eli teknisen kokoonpanon hallinta sisältäen muutostenhallinnan ja vaatimustenhallinnan.

Tarkastuksessa STUK edellytti, että Fennovoima ottaa käyttöön konfiguraationhallinnan työkalun ja myös varmistaa projektin eri toimitusosuuksien ja toimijoiden menettelytapojen yhteensopivuuden. Lisäksi Fennovoiman on varmistettava ja osoitettava suunnittelijasta riippumattoman turvallisuusarvioinnin toteutuminen tilanteessa, jossa Fennovoima itse osallistuu suunnitteluun. Fennovoiman on myös organisoitava, ohjeistettava ja resursoitava laadunvarmistustoiminto (QC) projektissa sekä arvioitava pääkomponenttien valmistuksen valvontaan liittyviä riskejä mikäli valvontaan käytetään konsultteja oman henkilöstön lisäksi. Fennovoiman laatu- ja turvallisuusosastojen tulee arvioida projektin eri osa-alueita kuvaavan dokumentin soveltuvuus johtamisjärjestelmän mukaiseen toimintaan ja dokumentin linjausten vaikutus turvallisuusasioiden asianmukaisen käsittelyn kannalta. Fennovoiman on arvion perusteella suunniteltava ja toteutettava mahdolliset jatkotoimenpiteet toiminnan ja johtamisjärjestelmän yhtenäisyyden kannalta. Lisäksi Fennovoiman on varmistettava ja ohjeistettava, että toimittajien laatusuunnitelmien tulee olla hyväksytty ennen kuin toimittajien laatimia suunnitelmia ryhdytään arvioimaan.

Jaa tämä sivu

Yhteyshenkilö

Yhteyshenkilö