STUK valvoo STUK valvoo

STUK valvoo

STUK valvoo

Hanhikivi 1 - Uusien hankkeiden valvonta

Uusien hankkeiden valvonta

Fennovoiman ydinvoimalaitoshankkeen valvonta toukokuu–elokuu 2021

Yhteenveto

Vuoden 2021 toisella vuosineljänneksellä STUK on jatkanut Fennovoiman toimittamien alustavan turvallisuusselosteen toimituserien käsittelyä.

Suojarakennusta ja vakavia reaktorionnettomuuksia varten suunniteltujen järjestelmien kuvausten toimituserää sekä oleskeltavuuteen ja valaistukseen liittyviä alustavan turvallisuusselosteen kuvauksia ja niihin liittyviä aihekohtaisia raportteja sekä vakavien onnettomuuksien hallintastrategia ja siihen liittyviä aineistoja on toimitettu STUKin käsittelyyn kesäkuun puolen välin jälkeen. Näihin liittyen on pidetty esittelykokouksia luvanhakijan ja laitostoimittajan kanssa. Aineistojen käsittely on käynnissä ja niiden havaintojen esiselvityskokoukset on aikataulutettu syksylle. STUKin tarkastuksen perusteella toimituseristä tullaan tekemään selvityspyynnöt syksyn aikana.

Toisella vuosikolmanneksella STUK teki selvityspyynnöt viemärijärjestelmiä ja turbiinilaitoksen järjestelmiä koskeviin alustavan turvallisuusselosteen osuuksiin. Toimitetun aineiston kypsyys ei ollut vielä riittävä turvallisuusarviota varten.

Sähkö- ja varavoimajärjestelmiä käsittelevä alustavan turvallisuusselosteen luku saapui STUKin käsittelyyn helmikuussa. STUKin tarkastushavainnot toimitettiin Fennovoimalle toukokuussa. Havaintoja koskevan käsittelykokousten jälkeen selvityspyyntö valmistui heinäkuussa. Sähkö- ja varavoimajärjestelmiä koskeva alustavan turvaselosteen luku oli vielä melko keskeneräinen. Sähköjärjestelmien yleisarkkitehtuuri vastaa STUKin vaatimuksia, mutta suunnittelun yksityiskohtaisuudessa on vielä avoimia asioita, mm. varavoimadieseleiden mitoitus maadoitusjärjestelmät, sähköverkon analyysit ja laitosalueen sähköverkon mitoitus.

Aiempiin toimituseriin liittyen STUK on pitänyt Fennovoiman ja laitostoimittajan kanssa selvityspyyntöjen lähettämisen jälkeisiä selvityskokouksia, joissa keskustellaan tehdyistä havainnoista ja niiden perusteella mahdollisesti tarvittavista toimenpiteistä, taustoitetaan tarvittaessa esitettyjä vaatimuksia ja esitetään suunnitelmat vaatimuksiin vastaamiselle.

Laitoksen turvallisuusanalyysien toimittaminen on viivästynyt ja on nyt aikataulutettu vuoden viimeiselle neljännekselle. Osa ns. deterministisistä turvallisuusanalyyseistä, mm. suojarakennusta koskevat analyysit, toimitetaan tällöin STUKille ensimmäistä kertaa. Turvallisuusanalyysejä on toimitettu aiemmin STUKille vuonna 2018, ja STUK esitti silloin analyyseihin vaatimuksia. Kokouksissa saatujen tietojen mukaan laitostoimittaja laatisi alustavan turvallisuusselosteen analyysejä käsittelevän luvun pääosin 2018 STUKille toimitettujen analyysien perusteella, jotka eivät täysin kuvaa Hanhikivelle suunniteltua laitosta.

Myös todennäköisyysperusteisen turvallisuusanalyysin (PRA) toimitus on viivästynyt. Tämän hetken tiedon mukaan suunniteltu toimitus STUKille olisi joulukuussa 2021.

Periaatepäätösvaiheen STUKin alustavassa turvallisuusarvioinnissa (2014) nostettiin esiin muun muassa hätäjäähdytysjärjestelmien imusiivilöiden eli sumppien toiminnan kokeellisen osoittamisen tarpeellisuus ja uudenlaisen suojarakennuksen erottelujärjestelmän (containment separation device) kokeet. Kokeellisen osoittamisen suunnittelu ei ole vielä edistynyt odotetulla tavalla. Kokeellista osoitusta tarvitaan jo rakentamislupavaiheessa ja sitä voidaan täydentää rakentamisluvan myöntämisen jälkeen.

Mekaanisten laitteiden osalta STUK on tarkastanut Fennovoiman toimittamia pitkän valmistusajan komponenttien materiaalinvalmistukseen tarvittavia suunnitelmia. Niitä ovat laatineet primääripiirin pääsuunnittelija (Gidropress) ja laitoksen pääsuunnittelija (Atomenergoproekt). Käsiteltyjä Komponentteja ovat reaktoripainesäiliön kansi ja sisäosat ja vakavien reaktorionnettomuuksien hallintaan liittyvä ns. sydänsieppari, sekä niihin liittyvät turvallisuusluokan 1 ja 2 materiaalit ja materiaalien testausorganisaatiot.

STUK on käynyt keskusteluja Fennovoiman kanssa pääkiertopumpun 5000 tunnin kestotestistä ja sen tuloksista. STUK pyrkii osallistumaan testien seurantaan viimeisellä vuosikolmanneksella. Pumpun pinnoitushitsauksen pätevöinneistä on toimitettu STUKille suunnitelma ja aikataulu. Pätevöintejä tarvitaan pumpun uuteen versioon, jossa taonta ja hitsauspinnoitus eroavat aikaisemmista VVER-laitosten pääkiertopumpuista.

Turvajärjestelyistä ei ole esitetty varsinaisia suunnitelmia STUKille itse voimalaitokseen ja sen toimintaympäristöön liittyen. Turvajärjestelyjä koskevia tai niihin läheisesti liittyviä aihealueita sivuttiin raportointikaudella muutamissa aihekohtaisissa kokouksissa.

Fennovoima on päivittämässä luvitussuunnitelmaansa. Fennovoiman suunnitelmissa on, että rakentamisluvan ja rakentamisen aloittamisen väliin jää aikaa tarkoituksenmukaiselle organisaatioiden järjestäytymiselle. Fennovoima ei ole vielä esittänyt asiasta konkreettista suunnitelmaa, eikä STUK ole siten voinut vielä arvioida esityksen vaikutuksia STUKin turvallisuusarviointiin. Fennovoima on myös muuttanut luvitusta koskevaa organisaatiotaan. STUK jatkaa muutoksen arviointia.

Projektissa ei ole juuri edistymää rakentamisvalmiuden hahmottamisessa. Työtä tehdään Fennovoimalla ja laitostoimittajalla, mutta tällä kolmanneksella ei nähty työn tuloksia ja FV pyysi siirtämään asiaan liittyvän aihekohtaisen kokouksen. Suhteessa hankkeen tavoiteaikatauluun asian olisi hyvä edetä konkreettisesti syyskaudella 2021.

RKT-rakentamislupahakemuksen käsittelyyn liittyvät tarkastukset

STUK valvoo luvanhaltijan toimia ydin- tai säteilyturvallisuuteen vaikuttavan suunnittelutoiminnan arvioimiseksi, ohjaamiseksi ja hyväksymiseksi. STUK tarkastaa luvanhakijan johtamisjärjestelmän toimivuutta ja menettelytapojen riittävyyttä osana rakentamislupahakemuksen käsittelyä.

Covid-19-tilanteen takia RKT-tarkastukset on toistaiseksi toteutettu etätarkastuksina. Asioiden käsittelyä ei ole tarvinnut siirtää tai perua tilanteen takia. Etätarkastuksiin siirtymisessä ja ensimmäisten etätarkastusten kokemusten perusteella STUK on tehnyt muutoksia tarkastusten yksityiskohtaiseen toteutukseen ja juoksutukseen.

Vuoden 2021 ensimmäisellä kolmanneksella STUK teki yhden tarkastuksen huhtikuussa ja toisen toukokuussa, jotka raportoidaan nyt toisella vuosikolmanneksella.

Huhtikuussa pidetty tarkastus kohdistus avainorganisaatioiden (Fennovoima Oy, RAOS Project Oy, JSC Atomproekt, JSC OKB Gidropress) tarkastusmenettelyihin. Tarkastuksessa käsiteltiin suunnitteluun osallistuvien organisaatioiden tarkastusmenettelyjä ja niihin kohdistuvia avoimia RKT-vaatimuksia. Tarkastuksella myös tarkastettiin ja todennettiin STUKille toimitettujen ja toimitettavien, alustavan turvaselosteen toimituserien laatusuunnittelua, lupa-aineistojen käsittelyä tarkastusketjussa sekä vaatimusten- ja konfiguraation hallintaa.

Fennovoima ja RAOS Project Oy järjestivät etäyhteydet kaikkiin organisaatioihin sekä pääsyn tarvittaviin tietokantoihin todennuksen mahdollistamiseksi. Tarkastuksessa havaittiin edistymää monella osa-alueella, mutta enemmistö STUKIn aiemmista vaatimuksista jäi edelleen auki. Tarkastuksessa mm. todettiin, että pääsuunnittelijan prosessi STUK tarkastushavaintojen hallitsemiseksi oli kehitteillä, muttei vielä valmis. Alustavan turvallisuusselosteen toimittamiseen liittyen STUK kehotti kartoittamaan ja esittämään mahdolliset STUKin YVL-ohjeita koskevat poikkeamat ja perustelut saman turvallisuustason saavuttamiseksi. STUK myös huomautti suunnittelussa ja valmistuksessa käytettävien standardien ja normien esittämisestä alustavassa turvallisuusselosteessa – asia, josta on keskusteltu hankkeen alusta lähtien. Konfiguraation eli laitoskokonaisuuden hallintaan oltiin tarkastushetkellä ottamassa käyttöön uutta menettelyä, jota ei kuitenkaan ollut vielä kuvattu eikä ohjeistettu.

STUK totesi myös tarkastuksessa, että suunnittelua koskevat laatusuunnitelmat ovat edelleen kesken ja samanaikaisesti suunnittelua kuitenkin tehdään. STUK sulki aiemman laatusuunnittelua koskevan vaatimuksen ja esitti sitä koskevan täsmennetyn vaatimuksen, jonka mukaan järjestelmien laatusuunnitelmat on laadittava ennen suunnittelun aloittamista ja otettava käyttöön ohjaamaan suunnittelua.

Toukokuussa pidetty tarkastus kohdistui FH1-hankkeen osaamisen- ja resurssienhallintaan. Tarkastuksella käsiteltiin sekä Fennovoiman että merkittävien päätoimittajien osaamista, resursseja ja niiden hallintamenettelyjä. Lisäksi käsiteltiin ydinenergialain vaatimia vastuutehtäviä, Fennovoiman Pyhäjoella olevan organisaation kehittymistä ja käyttöorganisaatioon liittyviä suunnitelmia. Tarkastuksen perusteella STUK esitti vaatimuksen, että vastuullisen johtajan roolin kuvausta ja hänen tapojaan nostaa asioita käsittelyyn on tarkennettava 31.10.2021 mennessä, jotta voidaan varmistaa vastuullisen johtajan riittävä toimivalta ja mahdollisuudet saada tietoa turvallisuuden kannalta merkittävää päätöksentekoa varten.

Toiselle vuosikolmannekselle suunniteltu RKT-tarkastus käyttötoimintaan ja käyttöönottoon siirrettiin lokakuulle 2021 alustavan turvallisuusselosteen toimitusviipeiden takia.

Fennovoiman ydinvoimalaitoshankkeen valvonta tammikuu–huhtikuu 2021

Yhteenveto

Vuoden 2021 ensimmäisellä vuosikolmanneksella STUK on jatkanut Fennovoiman toimittamien alustavan turvallisuusselosteen toimituserien käsittelyä.

STUK on valvonut hankkeen rakentamisvalmiuksien määrittelyn etenemistä. Hankkeen pääorganisaatiot ovat aloittaneet työmaan- ja rakentamisvalmiuksien hahmottamisen, ja asioista on aloitettu säännölliset aihekohtaiset kokoukset Fennovoiman kanssa. Valmiuksien hahmottaminen on vielä alkuvaiheessa ja tarkennuksia tarvitaan. STUKin näkökulmasta on tärkeää, että luvanhakija muodostaa oman näkemyksensä siitä, mitä valmiuksiin kuuluu.

STUKin suorittaman tarkastusmenettelyjä koskevan RKT-tarkastuksen perusteella suunnitteluvaiheen laadunhallinta on ajallisesti jäljessä suhteessa suunnittelun etenemiseen.

STUK odottaa Fennovoimalta sen laatiman luvitussuunnitelman päivittämistä. STUK teki asiaa koskevan selvityspyynnön helmikuussa 2021 ja tavoitteena oli vastaanottaa päivitetty suunnitelma huhtikuussa 2021 STUKin tarkastus- ja arviointityön suunnittelemiseksi. Fennovoiman mukaan luvitussuunnitelman toimitus siirtyy elokuulle. Luvitussuunnitelmassa esitetään luvitusaineistojen pääasialliset sisällöt ja niiden toimitusajankohdat. Luvitussuunnitelman päivityksessä on huomioitava vielä toimittamattomien aineistojen lupa-aineistojen toimitusajankohdat ja aineistojen päivittäminen STUKin antamien toimituseräkohtaisten selvityspyyntövaatimusten perusteella.

Toimituserien käsittelyyn liittyen Fennovoiman ja laitostoimittajan sekä pääsuunnittelijoiden kanssa on pidetty esiselvityskokouksia ja ratkaisunteon jälkeisiä selvityskokouksia, joissa keskustellaan tehdyistä havainnoista ja niiden perusteella mahdollisesti tarvittavista toimenpiteistä, taustoitetaan tarvittaessa esitettyjä vaatimuksia ja esitetään suunnitelmat vaatimuksiin vastaamiselle.

Fennovoima toimitti STUKille hyväksyttäväksi erilaisuusperiaatteen toteuttavia turvallisuusjärjestelmiä koskevan alustavan turvallisuusselosteen luvun lokakuussa 2020. Asiakirjojen käsittelyn perusteella tehtiin selvityspyyntö helmikuussa. Toimitetun aineiston kypsyysaste ei vielä ollut rakentamislupavaiheeseen riittävällä tasolla ja suomalaisten turvallisuusvaatimusten täyttymistä ei voitu vielä kaikilta osin todentaa.

Ensimmäisellä vuosikolmanneksella käsiteltiin myös viime vuoden lopussa saapuneita viemärijärjestelmiä ja turbiinisaarekkeen järjestelmiä koskevia turvallisuusselosteen osuuksia. Viemärijärjestelmien aineistosta STUK laati selvityspyynnön vuosikolmanneksen päätyttyä.

Radioaktiivisten jätteiden käsittelyä ja järjestelmiä koskeva turvallisuusselosteen luku toimitettiin lokakuussa 2020 STUKiin ja sen tarkastus sekä selvityspyyntö avoimista asioista valmistunee kesäkuun 2021 alussa.

Varavoimajärjestelmiä käsittelevä alustavan turvallisuusarvion luku saapui STUKin käsittelyyn helmikuussa. STUKin tekemistä havainnoista on keskusteltu sovitun kokouskäytännön mukaisesti Fennovoiman ja laitostoimittajan kanssa. STUKin käsittely on tarkoitus saada valmiiksi toisella vuosikolmanneksella. Aineistosta tehdään selvityspyyntö, koska hyväksymisedellytyksiä ei vielä ole.

Ensimmäisen kolmannesvuoden aikana on käsitelty käyttötoiminnan toimituserään kuuluvia alustavan turvallisuusselosteen lukuja. Myös tämän toimituserän osalta käsittelyyn ovat kuuluneet luvanhakijan kanssa sovitut yleiset käsittelyn kokousmenettelyt. Muun muassa suurehkon havaintomäärän sekä sovittujen kokousmenettelyjen vuoksi näiden kahden PSAR-luvun käsittely ja valmistelu jatkuvat vielä toisen kolmannesvuoden aikana. Molemmista aineistoista valmistellaan selvityspyynnöt. Molempiin PSAR-lukuihin liittyy useita vaatimuksia koskien mm. laitoksen käyttöperiaatteiden selvityksen puuttumista.

STUK on tarkastanut Fennovoiman toimittamia pitkän valmistusajan komponenttien materiaalinvalmistukseen tarvittavia suunnitelmia. Niitä ovat laatineet primääripiirin pääsuunnittelija ja laitoksen pääsuunnittelija. Suunnitelmia on käsitelty liittyen reaktoripainesäiliöön ja sen kansi ja sisäosat sekä vakavien onnettomuuksien hallintaan liittyvä ns. sydänsieppari, sekä niihin liittyvät turvallisuusluokan 1 ja 2 materiaalit ja materiaalien testausorganisaatiot.

STUK käsitteli vuosikolmanneksella pääkiertopumpun takeiden valmistuksen pätevöintien olevan asianmukaiset. Pätevöintejä tarvitaan pumpun uuteen versioon, jossa taonta ja hitsauspinnoitus eroavat aikaisemmista VVER-laitosten pääkiertopumpuista.

Kansainvälistä yhteistyötä mekaanisten laitteiden osalta tehtiin jakson aikana aktiivisesti. Hanhikivi -1 -tyyppisiä laitoksia rakentavista maista viranomaisiskokemuksia vaihdettiin sekä Unkarin, että Turkin kanssa. Venäjän ydinturvaviranomaisen ja STUKin välisessä vuositapaamisessa käytiin läpi laitosstandardeja ja tarkastuskäytäntöjä. Unkarin kanssa kahdenvälisissä kokouksissa käsiteltiin myös laajemmin laitos- ja järjestelemätason tarkastusten havaintoja. STUK on osallistunut kahdenvälisten kokousten lisäksi moniviranomaisyhteistyöhön, jossa käsitellään uusien VVER- reaktorien valvontaa ja jaetaan viranomaisten kesken havaintoja ja hyviä käytänteitä sekä laaditaan aihekohtaisia raportteja ja julkilausumia.

FH1-laitoshankkeen turvajärjestelyistä ei STUKille ole vielä esitetty varsinaisia suunnitelmia itse voimalaitokseen ja sen toimintaympäristöön liittyen. Turvajärjestelyjä koskevia tai niihin läheisesti liittyviä aihealueita käsiteltiin useissa kokouksissa Fennovoiman kanssa raportointikaudella.

Fennovoiman omaan hankintalaajuuteen kuuluva ympäristön radioaktiivisuuden annosnopeusmittausasemien hankinta on edennyt. Asemat on asennettu ja paikan päällä tehtävät käyttöönottokokeet tehtiin toukokuun alussa.

Fennovoima on edennyt laitospaikan säämittausjärjestelmien käyttöönotossa. Järjestelmä on alkuvuodesta 2021 luovutettu laitetoimittajalta Fennovoimalle. Säädatan keruu laitospaikalta on voitu aloittaa. Seuraavassa vaiheessa STUKille annetun tiedon mukaan Fennovoima rakentaa yhteyden Ilmatieteen laitokselle.

RKT-rakentamislupahakemuksen käsittelyyn liittyvät tarkastukset

STUK valvoo luvanhaltijan toimia ydin- tai säteilyturvallisuuteen vaikuttavan suunnittelutoiminnan arvioimiseksi, ohjaamiseksi ja hyväksymiseksi. STUK tarkastaa luvanhakijan johtamisjärjestelmän toimivuutta ja menettelytapojen riittävyyttä osana rakentamislupahakemuksen käsittelyä. Rakentamislupahakemuksen käsittelyyn liittyvät RKT-tarkastukset on toteutettu suunnitellun ohjelman mukaisesti etätarkastuksina. Asioiden käsittelyä ei ole tarvinnut siirtää tai perua koronatilanteen takia. Etätarkastuksiin siirtymisessä ja ensimmäisten etätarkastusten kokemusten perusteella STUK on tehnyt muutoksia tarkastusten yksityiskohtaiseen toteutukseen ja juoksutukseen.

Vuoden 2021 ensimmäisellä kolmanneksella STUK teki yhden, neljää eri organisaatiota koskevan tarkastusmenettelyjä koskevan tarkastuksen (FV, RAOS, AP, GP) huhtikuussa, joka raportoidaan toisella vuosikolmanneksella.


Fennovoiman ydinvoimalaitoshankkeen valvonta syyskuu–joulukuu 2020

Fennovoiman tilanne vuoden 2020 lopulla

​​​​​​​Rakentamislupa-aineiston toimituseräkohtainen ja vaiheittainen käsittely

Fennovoima toimitti STUKille hyväksyttäväksi yhdeksän alustavan turvallisuusselosteen jälkilämmönpoistojärjestelmiä kuvaavaa kuvausta kesäkuussa ja seitsemän erilaisuusperiaatteen toteuttavia turvallisuusjärjestelmiä koskevaa kuvausta lokakuussa. Lokakuussa toimitettiin myös alustavan turvallisuusselosteen laitoksen ydinjätteiden käsittelyä ja järjestelmiä koskevat osat. Joulukuun loppupuolella Fennovoima toimitti alustavan turvallisuusselosteen osia viemärijärjestelmistä ja turbiinilaitoksen järjestelmistä sekä käyttötoimintaa ja turvallisuusteknisiä käyttöehtoja käsittelevät osat.

Jälkilämmönpoistojärjestelmiä koskevan luvun käsittelyn perusteella tehtiin selvityspyyntö lokakuussa. Toimitetun aineiston kypsyysaste ei vielä ollut rakentamislupavaiheeseen riittävällä tasolla, ja suomalaisten turvallisuusvaatimusten täyttymistä ei voitu vielä kaikilta osin todentaa. Erilaisuusperiaatteen toteuttavia turvallisuusjärjestelmiä sekä jätejärjestelmiä koskevien lukujen käsittely oli vuoden 2020 lopussa käynnissä. STUK ei vielä voi toimitetun aineiston perustella arvioida muun muassa sisäisten ja ulkoisten uhkien huomioinnin riittävyyttä laitossuunnittelussa.

Fennovoiman kanssa jatkettiin keskustelua rakentamislupahakemukseen liittyvien suunnitelmien vaiheittaisesta toimittamisesta ja eri vaiheiden tavoitteista paremman kokonaiskuvan muodostamiseksi. Toistaiseksi rakentamislupa-aineiston vaiheittainen käsittely on ollut STUKille haastavaa, koska toimitetut aineistopaketit eivät aina muodosta selkeää, itsenäistä kokonaisuutta edeten periaatteista yksityiskohtiin. STUK on myös korostanut Fennovoimalle STUKin aiempien vaatimusten oikea-aikaista ja riittävää huomiointia laitoksen suunnittelussa. STUKin vaatimusten ja valtioneuvoston periaatepäätösvaiheen havaintojen perusteella tehtävät toimenpiteet ovat edistyneet STUKin tarkastuksen ja turvallisuusarvioinnin näkökulmasta hitaasti. Konfiguraation- eli teknisen kokoonpanon hallinnassa on projektissa myös yhä haasteita, mikä on näkynyt STUKille tarpeena tarkastaa muun muassa eri suunnittelualojen välisten lähtö- ja tulostietojen oikeellisuutta.

Fennovoiman johtamisjärjestelmän kehittyminen

Fennovoima on kehittänyt johtamisjärjestelmäänsä, ja suurin osa ylimmän tason prosesseista on nyt kuvattu. Fennovoima pyrkii uudessa toiminnassaan jakamaan vastuut selkeämmin kuin ennen. STUK on arvioinut Fennovoiman uuden organisaatiomallin toimintaa ja menettelykuvauksia johtamisen ja johtamisjärjestelmän RKT-tarkastuksessa. Fennovoiman ja hankkeen organisaatioiden kehittymistä on käsitelty myös useissa aihekohtaisissa kokouksissa.

RKT-rakentamislupahakemuksen käsittelyyn liittyvät tarkastukset

STUK valvoo luvanhaltijan toimia ydin- tai säteilyturvallisuuteen vaikuttavan suunnittelutoiminnan arvioimiseksi, ohjaamiseksi ja hyväksymiseksi. STUK tarkastaa luvanhakijan johtamisjärjestelmän toimivuutta ja menettelytapojen riittävyyttä osana rakentamislupahakemuksen käsittelyä. Vuoden 2020 viimeisellä kolmanneksella STUK teki suunnitellusti viisi tarkastusta, jotka kohdistuivat Fennovoiman tarkastusmenettelyihin, ydinmateriaalivalvontaan, sähkötekniikkaan ja johtamisjärjestelmään sekä pääurakoitsija Titan-2:n tarkastusmenettelyihin.

Rakentamislupahakemuksen käsittelyyn liittyvät RKT-tarkastukset on myös toteutettu suunnitellun ohjelman mukaisesti etätarkastuksina. Asioiden käsittelyä ei ole tarvinnut siirtää tai perua koronatilanteen takia. Etätarkastuksiin siirtymisessä ja ensimmäisten etätarkastusten kokemusten perusteella STUK on tehnyt joitain muutoksia tarkastusten yksityiskohtaiseen toteutukseen ja juoksutukseen.

Ydinmateriaali, Safeguards, Fennovoima

Tarkastus kohdistui Fennovoiman ydinmateriaalivalvontajärjestelmään ja Fennovoiman suunnitelmiin ydinaseiden leviämisen estämiseksi tarpeellisen valvonnan järjestämisestä. Tarkastuksessa arvioitiin Fennovoiman suunnitelmia ja menettelyjä, joilla se täyttää lainsäädännössä, YVL-ohjeissa sekä EU-säädöksissä asetetut vaatimukset.

Tarkastuksella keskityttiin ydinmateriaalien valvontajärjestelmään sekä ydinmateriaalilupien hakuun ja lupaehtoihin liittyviin prosesseihin. Tarkastuksella annettiin vaatimuksia koskien ydinmateriaalikäsikirjan päivittämistä ja raportointia, ydinmateriaalivalvonnan vastuuhenkilön varahenkilön hyväksyttämistä. Tarkastuksella asetettiin myös vaatimus, jonka mukaan Fennovoiman on laadittava ohjeistus kansainvälisten tarkastajien pääsyoikeuden järjestämiseksi.

Sähkötekniikka, Fennovoima

Tarkastus kohdistui Fennovoiman sähkö- ja varavoimajärjestelmien turvallisuusasioiden käsittelyyn. Tarkastuksessa keskityttiin Fennovoiman suorittamaan valvontaan ja ohjaukseen koskien alustavan turvallisuusarvion lukua PSAR 8. Tarkastuksessa arvioitiin Fennovoiman sähkötekniikan yleistilannetta ja Fennovoiman suorittamaa ohjausta ja valvontaa suunnittelulle sekä rakentamislupa-aineistolle. Tarkastuksessa myös keskityttiin Fennovoiman varavoimakoneiden suunnittelun ja rakentamislupahakemuksen ohjaus- ja valvontatoimiin.

Tarkastuksen perusteella STUK asetti kaksi uutta vaatimusta, joista toinen kohdistui Fennovoiman laatusuunnitelmiin ja toinen rakentamislupahakemuksen sekä suunnitteluaineiston yhdenmukaisuuden arviointiin. Edellisen varavoimakoneiden RKT-tarkastuksen vaatimus suljettiin.

Titan-2

Tarkastuksessa arvioitiin pääurakoitsija Titan-2:n johtamista ja toimintaa Pietarissa, Pyhäjoella ja Helsingissä. Kyseessä oli seurantatarkastus, jossa käytiin läpi edellisen tarkastuksen valittujen vaatimusten tilannetta ja todennettiin esimerkein projektin- ja suunnittelunhallinnan prosessien toimintaa. Tarkastus ja siihen sisältyneet etukäteistehtävät ja -haastattelut suoritettiin etäjärjestelyin. Aiempien rakentamiseen liittyvien käyttökokemusten hyödyntämistä koskenutta vaatimusta lukuun ottamatta aiemmat vaatimukset pystyttiin tarkastuksen perusteella sulkemaan. Uudet vaatimukset avattiin suomalaisen ydinturvallisuussäännöstön vaatimusten selvennysten ja tulkintojen toimittamisesta Titan-2:lle sekä muiden ydinvoimalaitosten rakentamisesta saatujen kokemusten sisällyttämisestä koulutusohjelmaan.

Tarkastusmenettelyt, Fennovoima

Tarkastus kohdistui Fennovoiman tarkastusmenettelyihin. Tarkastuksessa käsiteltiin inhimillisten tekijöiden hallintaa (HFE), deterministisiä turvallisuusanalyysejä, todennäköisyysperusteista riskianalyysiä (PRA) sekä vaatimusten- ja teknisen kokoonpanon hallintaa. Tarkastuksessa tarkastettiin valikoitujen aiempien tarkastusten avointen asioiden tilannetta.

Tarkastuksessa läpikäytyjen avointen vaatimusten- ja teknisen kokoonpanon hallintaa koskevien vaatimusten ja käydyn keskustelun perusteella yksi keskeinen johtopäätös oli, että pääsuunnittelijan laitossuunnitteluprosessi ei synnytä jatkuvaa luottamusta laaduntuottamisen näkökulmasta. Tämä näkyy muun muassa suunnitteluun liittyvien vaihekatselmointien vähyytenä. Alustavan turvallisuusselosteen toimittamisen ensimmäisessä vaiheessa (Stage 1) tehdään ensimmäinen vaihekatselmointi, kun kaikki vaiheen rakentamislupa-aineisto on tuotettu. Koska kyseessä on vain yksi vaihe, sen työmäärä on erittäin suuri eikä sen aikana tehdä katselmusmenettelyin laadunhallinnan kokonaisuuden arviointeja. Käytännössä laatua todennetaan perussuunnittelun valmiista suunnitteludokumentaatiosta ja auditoinneissa.

STUKin tarkastusryhmä muistutti, että ohjeen YVL B.1 vaatimuksen 311 mukaan ydinlaitos ja sen turvallisuuden kannalta tärkeät järjestelmät on suunniteltava käyttäen vaadittuun laatutasoon soveltuvia suunnitteluprosesseja ja -menetelmiä sekä asiaankuuluvia turvallisuusmääräyksiä, ohjeita ja standardeja. Käytettävien standardien ja niiden osien soveltuvuus sekä kattavuus on perusteltava.

Tarkastuksen yhtenä osa-alueena oli Fennovoiman tarkastusmenettelyt inhimillisten tekijöiden hallinnan varmistamiseksi. STUKin tarkastuksen johtopäätöksenä oli, että laitostoimittajan suorittama inhimillisten tekijöiden hallinta (HFE, Human Factors Engineering) laitoksen suunnittelussa ei vastaa suomalaista vaatimustasoa. Tarkastuksen perusteella myöskään Fennovoiman oma suunnittelun tarkastusmenettely ei ole sellainen, että se tuottaisi riittävän varmistuksen inhimillisten tekijöiden hallinnasta rakentamislupavaiheessa ja että sillä pystyttäisiin korvaamaan laitostoimittajan HFE-toiminnassa havaittuja puutteita. STUK ei kuitenkaan esittänyt tarkastuksessa uusia vaatimuksia asiasta, sillä HFE-toimintaan liittyen on muissa yhteyksissä (esimerkiksi alustavan turvallisuusselosteen tarkastuksessa) asetettu edelleen avoimia vaatimuksia, jotka kattavat myös tarkastuksessa havaitut puutteet.

Johtaminen ja johtamisjärjestelmä, Fennovoima

Tarkastuksessa käsiteltiin Fennovoiman johtamisjärjestelmää sekä sen arviointia ja kehittämistä mm. turvallisuustoimintojen kattavan toteuttamisen ja toimintojen turvallisuusmerkityksen huomioinnin kannalta. Tarkastuksessa käsiteltiin poikkeamien hallintaa sekä Fennovoiman toiminnan että projektin toteuttamisen näkökulmista. Lisäksi tarkastettiin Fennovoiman palkitsemisperiaatteita ja laitossuunnitteluun liittyviä katselmointeja.

STUKin havaintona on, että Fennovoiman johtamisjärjestelmä alkaa muotoutua loogiseksi kokonaisuudeksi. Se, miten Fennovoima arvioi rakentamisvalmiutta ja sen osana johtamisjärjestelmän vaatimuksenmukaisuutta, ei ole vielä selkeästi hahmottunut, ja asiasta annettiinkin tarkastuksessa vaatimus. Tarkastuksen perusteella annettiin myös kaksi muuta vaatimusta, jotka kohdistuivat Fennovoiman oman valvonnan eli Oversight-toiminnan määrittelyn hitaaseen etenemiseen sekä yhtenäisen näkemyksen puuttumiseen poikkeamanhallinnan menettelystä.


[Lataa painokelpoinen pdf-versio infograafista]

Yhteyshenkilö

Yhteyshenkilö