Rakentamisen aikainen valvonta

Rakentamisen aikainen valvonta syyskuun alusta joulukuun loppuun 2019

Olkiluoto 3 -ydinvoimalaitosyksiköllä jatkuu ydinpolttoaineen lataukseen eli laitosyksikön käytön aloittamiseen valmistautuminen. Viimeisen vuosikolmanneksen aikana STUK käsitteli muun muassa TVO:n toimittaman tulosraportin laitosyksikön primääripiiriin kuuluvan paineistimen yhdyslinjan värähtelykokeista. Laitostoimittaja ja TVO tekivät kokeet heinäkuussa 2019. Kylmässä tilassa (primäärijäähdytteen lämpötila noin 20 °C) tehtyjen kokeiden tulosten perusteella yhdyslinjaan asennettavien bitumivaimentimien vaimennuskyky on riittävä. Vaimentimien lopullisten tukirakenteiden suunnittelu ja valmistus on edelleen kesken. Lisäksi vaimentimien asennuksesta johtuen primääripiiriin liittyviä mekaanisia analyysejä tullaan vielä päivittämään ja päivitykset toimitetaan myös STUKin arvioitavaksi. STUK jatkaa yhdyslinjaan liittyvien aineistojen tarkastamista vuoden 2020 puolella.

Alkusyksystä TVO ilmoitti STUKille, että laitosyksikön primääripiiriin kuuluvien höyrystimien ja paineistimen valmistuksen aikaisessa paikallisessa lämpökäsittelymenettelyssä on havaittu poikkeamia. Samaa lämpökäsittelypoikkeamaa on selvitetty Ranskan ydinvoimalaitoksilla syksyn 2019 aikana Ranskan ydinturvallisuutta valvovan viranomaisen, luvanhaltijan ja valmistajan toimesta. Asian selvittely Olkiluoto 3:lla on kesken. STUK tarkastaa ennen ydinpolttoaineen lataamista reaktoriin, että poikkeamahavainto on selvitetty asianmukaisesti Olkiluoto 3:n osalta.

Vuosikolmanneksen aikana STUK valvoi edelleen valvomokokonaisuuden käyttötarkoitukseensa soveltuvuuden osoittavia uusintatestejä laitosidenttisellä koulutussimulaattorilla. Testien tarkoituksena oli osoittaa, että valvomokokonaisuus tukee laitoksen turvallista käyttöä. Valvomokokonaisuus muodostuu ohjaajien osaamisesta ja toimintatavoista, laitoksen käyttöohjeista häiriö- ja hätätilanneohjeet mukaan lukien, valvomoiden käyttöliittymistä sekä itse fyysisestä valvomoympäristöstä. Nyt tehdyissä uusintatesteissä kokonaisuuden toiminta täytti ennalta määritellyt hyväksymiskriteerit. Testien aikana STUK teki kuitenkin useita valvomokokonaisuuden toimivuuteen liittyviä havaintoja, joiden perusteella STUK edellytti TVO:ta toteuttamaan aiempia testiajoja täydentävän valvomokokonaisuuden toimivuuden osoituksen ennen ydinpolttoaineen lataamista reaktoriin.

Laitoksen häiriö- ja hätätilanneohjeiden käyttötarkoitukseensa soveltuvuuden osoittaminen saatettiin syksyllä tältä osin loppuun koulutussimulaattorilla tehdyin uudelleenkelpuutusajoin. STUK valvoi kelpuutustestejä laitospaikalla. Ennen ydinpolttoaineen lataamista reaktoriin STUK tekee käyttöohjeisiin vielä erillisen tarkastuksen, jonka tavoitteena on todentaa muun muassa häiriö- ja hätätilanneohjeiston valmius laitosyksikön käytön aloittamisen kannalta.

Edellä mainittujen asioiden lisäksi Olkiluoto 3:lla jatkettiin polttoaineenlatausta edeltävien koekäyttöjen tekemistä, joiden valvontaan STUK osallistui. Lisäksi STUK teki vuosikolmanneksen aikana useita laitosjärjestelmien käyttöönottotarkastuksia, vaikkakin näitä tehtiin huomattavasti suunniteltua vähemmän, sekä varaosatarkastuksia. Asiakirjatarkastusten osalta STUK tarkasti vuosikolmanneksen aikana myös käyttöönoton tulosraportteja sekä tulevaan ydintekniseen käyttöönottovaiheeseen liittyviä suunnitelmia. Tulosraportit olivat kattavia, eikä STUKilla ollut niihin huomautettavaa. Myös toimitettujen ydinteknisen käyttöönottovaiheen suunnitelmien osalta STUK totesi aineistojen olevan riittäviä.

Tarkastusohjelman mukaiset tarkastukset

Laitoksen rakentamisen aikana STUK noudatti sitä varten tehtyä tarkastusohjelmaa. Rakentamisvaiheen päätyttyä STUK on laatinut tarkastusohjelman käytön aloitusvalmiuden tarkastuksille. Tavoitteena on todentaa laitoksen ja sitä käyttävän organisaation valmius ennen laitoksen käytön aloittamista. Käytön katsotaan alkavan, kun ydinpolttoainetta aletaan ladata reaktoriin. Osa tarvittavista tarkastuksista toteutetaan osana käyvien laitosyksiköiden Olkiluoto 1 ja 2 käytön tarkastusohjelmaa (KTO), koska TVO:n menettelyt ovat pääosin samat kaikille laitosyksiköille.

Vuosikolmanneksen aikana STUK teki kolme käytön aloitusvalmiuden tarkastusta. Kaikki tarkastukset kohdistuivat Olkiluoto 3 -ydinvoimalaitosyksikön turvajärjestelyihin. Näiden lisäksi Olkiluoto 3 -yksikköä käsiteltiin neljässä Olkiluodon KTO-tarkastuksessa. Näiden aiheina olivat inhimillisten tekijöiden hallinta, palontorjunta, henkilöstöresurssit ja osaaminen sekä käyttökokemustoiminta.

Turvajärjestelyjen tarkastuksissa STUK arvioi Olkiluoto 3 -laitosyksikön käyttöönottovalmiutta turvajärjestelyjen näkökulmasta. Loppuvuoden tarkastukset kohdistuivat etenkin turvavalvontajärjestelmien käyttöönoton tilanteeseen, tietoturvallisuuteen, kulun- ja pääsynhallinnan todentamiseen sekä koulutus- ja harjoitustoimintaan. STUK ei esittänyt tarkastusten perusteella vaatimuksia. Tarkastukset olivat osa tarkastuksia, joissa STUK arvioi turvajärjestelyjen toteutuksen riittävyyttä ennen ydinpolttoaineen lataamista reaktoriin Olkiluoto 3 -ydinvoimalaitosyksikössä.

Inhimillisten tekijöiden hallinnan KTO-tarkastuksessa STUK arvioi TVO:n menettelyitä seuraavilla inhimillisten tekijöiden hallinnan osa-alueilla: 1) inhimillisten tekijöiden hallinta laitosmuutosten suunnittelussa ja toteutuksessa; 2) inhimillisten ja organisatoristen tekijöiden käsittely käyttötapahtumien selvittämisessä ja tutkinnassa sekä kokemuksista oppimisessa; 3) TVO:n menettelyt ihmisen suorituskyvyn parantamiseksi eli HU-ohjelma (Human performance). Lisäksi tarkasteltiin TVO:n henkilöresursseja inhimillisten tekijöiden hallinnassa sekä todennäköisyysperusteisen riskianalyysin ja inhimillisten tekijöiden hallinnan välisiä yhteyksiä.

Tarkastuksessa STUK totesi, että Olkiluoto 3 -hankkeessa TVO on toteuttanut inhimillisten tekijöiden hallintaa suunnittelussa kohdistaen projektille henkilöresursseja erityisesti valvomon sekä muun ihmisen ja automaation rajapinnan suunnittelun ja toteutuksen seurantaan. Käyttötapahtumien selvittämisen ja HU-ohjelman osalta Olkiluoto 3 -yksiköllä on käytössä vastaavat menettelyt kuin Olkiluodon käyvilläkin yksiköillä. STUK esitti tarkastuksessa TVO:lle vaatimuksia koskien HU-ohjelman toteuttamisen sekä toteutumisen seurannan kehittämistä.

Palontorjunnan KTO-tarkastuksessa STUK tarkasti Olkiluoto 3 -yksikköön liittyen muun muassa palosuojelun organisaatiota käyttöönoton aikana, palokunnan Olkiluoto 3:lla toimimisen perehdytyksen tilannetta sekä Olkiluoto 3 -yksikön ohjeiston integrointia TVO:n ohjeistoon. Tarkastuksen perusteella STUK ei esittänyt vaatimuksia Olkiluoto 3 -yksikköön liittyen. STUK tarkastaa Olkiluoto 3 -yksikön palontorjuntavalmiuden lopullisesti palontorjuntajärjestelyjen käyttöönottotarkastuksessa ennen ydinpolttoaineen lataamista reaktoriin.

Henkilöstöresurssien ja osaamisen KTO-tarkastuksessa STUK tarkasti kunnossapidon henkilöiden perehdytykseen ja ammattitaidon kehittymiseen liittyviä kokemuksia, koska TVO:lle on rekrytoitu parin viime vuoden aikana paljon kunnossapidon henkilöitä. Tarkastuksen perusteella Olkiluoto 1 ja 2 -yksiköillä kunnossapidon henkilöiden kokemukset työnhallinnasta olivat parempia kuin Olkiluoto 3 -yksiköllä. Tämä johtunee siitä, että Olkiluoto 3 -yksiköllä ei ole aikaisempaa kokemusta kunnossapidosta niin paljon kuin käyvillä Olkiluoto 1 ja 2 -yksiköillä, minkä lisäksi työnkuva on edelleen muuttumassa. Tarkastuksessa käytiin läpi myös hankintatoiminnan resursseja ja toimintamahdollisuuksia. Tarkastuksen perusteella vaikuttaa siltä, että TVO on parantanut toimintatapojaan monin tavoin varaosien hankinnassa. STUK esitti tarkastuksessa vaatimuksen, että TVO:n on toimitettava STUKille kunnossapidon toimintasuunnitelma ja laitevastaavien osaamisarvion yhteenveto ennen Olkiluoto 3 -yksikön ydinpolttoaineen lataamista reaktoriin.

Käyttökokemustoiminnan KTO-tarkastuksen kohteena olivat voimalaitoksen käyttökokemustoiminnan prosessit ja organisointi sekä näihin liittyvät ohjeistot ja menettelyt. Tarkastuksessa STUK arvioi erityisesti ulkopuolisen käyttökokemuksen, kuten esimerkiksi muiden laitosten tapahtumien käsittelyn hyödyntämistä TVO:lla. Tarkastuksen perusteella TVO:n ulkoisen käyttökokemustoiminnan organisointia ja ohjeistusta on kehitetty ja toimintaa tehostettu toimintaympäristön muutosten mukaisesti. Olkiluoto 3 -yksikön osalta yhteistyö sisarlaitosten, jotka ovat Ranskan Flamanvillessä, Kiinan Taishanissa ja Iso-Britannian Hinkley Pointissa, kanssa on parantunut, mutta edellyttää edelleen toiminnan aktivointia. STUK ei esittänyt tarkastuksen perusteella TVO:n ulkoista käyttökokemustoimintaa koskevia vaatimuksia.

Rakentamisen aikainen valvonta toukokuun alusta elokuun loppuun 2019

Toisen vuosikolmanneksen aikana STUK jatkoi laitosyksikön primääripiiriin kuuluvan paineistimen yhdyslinjan vaimentimien vaimennusaineena käytettävän bitumin turvallisuusvaikutusten arviointia. STUK tarkasti TVO:n toimittaman yhteenvetoraportin vuodenvaihteessa tehdyistä bitumikokeista. Kokeissa tutkittiin etenkin sitä, miten bitumi käyttäytyy hätäjäähdytysvesialtaan sihdeissä ja voisiko se tukkia nämä tai kulkeutua näiden läpi hätäjäähdytysjärjestelmiin ja sitä kautta reaktorisydämeen, mikäli bitumivaimennin rikkoutuisi putkikatko-onnettomuuden seurauksena.

Kokeista saatujen tulosten perusteella hätäjäähdytysvesialtaan sihdit eivät kaikissa tilanteissa pysty pidättämään bitumia, minkä seurauksena bitumi pääsisi kulkeutumaan hätäjäähdytysjärjestelmiin ja reaktorisydämeen. Tämän vuoksi laitosyksikölle suunniteltiin esisuodattimet, jotka pidättävät yhdyslinjan putkikatko-onnettomuuden seurauksena mahdollisesti vapautuvan bitumin ennen sen päätymistä hätäjäähdytysvesialtaaseen. Esisuodattimien toiminta testattiin bitumikokeiden yhteydessä ja ne asennettiin kesän aikana laitokselle.

STUK ei bitumikokeiden yhteenvetoraportin tarkastamisen perusteella nähnyt estettä bitumin käyttämiselle paineistimen yhdyslinjaan asennettavien vaimentimien vaimennusaineena. STUK jatkaa yhdyslinjaan liittyvien aineistojen tarkastamista, minkä lisäksi STUK tarkastaa laitokselle asennetun esisuodatinrakenteen ja vaimentimien rakenteiden hyväksyttävyyden ennen ydinpolttoaineen lataamista reaktoriin.

Heinäkuussa paineistimen yhdyslinjalle tehtiin värähtelykokeita ulkopuolisen värähtelylähteen avulla vaimentimien kanssa sekä ilman vaimentimia. Testien tarkoituksena oli osoittaa laitostoimittajan laatimien värähtelyanalyysien oikeellisuus ja vaimentimien vaimennuskyky asennettuna. Tulosten analysointi on vielä kesken. STUK valvoi testejä laitospaikalla ja tarkasti myös testejä koskevat suunnitelmat.

Laitoksen häiriö- ja hätätilanneohjeiden käyttötarkoitukseensa soveltuvuuden osoittaminen jatkui laitosidenttisellä koulutussimulaattorilla tehtävin uudelleenkelpuutuksin. Uudelleenkelpuutuksia tehtiin, koska ohjeita oli päivitetty aiemmin tehtyjen havaintojen perusteella. STUK valvoi kelpuutustestejä laitospaikalla. Ohjeiden uudelleenkelpuutukset jatkuvat syksyllä.

Vuosikolmanneksen aikana STUK valvoi myös valvomokokonaisuuden käyttötarkoitukseensa soveltuvuuden osoittavia uusintatestejä koulutussimulaattorilla. Testien tarkoituksena on osoittaa, että valvomokokonaisuus tukee laitoksen turvallista käyttöä. Valvomokokonaisuus muodostuu ohjaajien osaamisesta ja toimintatavoista, laitoksen käyttöohjeista häiriö- ja hätätilanneohjeet mukaan lukien, valvomoiden käyttöliittymistä sekä itse fyysisestä valvomoympäristöstä. Uusintatestejä tehtiin, koska huhtikuun testeissä ei saavutettu ennalta määriteltyjä hyväksymiskriteerejä kaikilta osin. Uusintatestit jatkuvat syksyllä. STUK tarkastaa ennen ydinpolttoaineen lataamista reaktoriin, että laitosyksikön valvomokokonaisuus on käyttötarkoitukseensa soveltuva.

Edellä mainittujen asioiden lisäksi Olkiluoto 3:lla jatkettiin polttoaineenlatausta edeltävien koekäyttöjen tekemistä, joiden valvontaan STUK osallistui. Lisäksi STUK valvoi järjestelmien käyttöönottotarkastuksia.

Tarkastusohjelman mukaiset tarkastukset

Laitoksen rakentamisen aikana STUK noudatti sitä varten tehtyä tarkastusohjelmaa. Rakentamisvaiheen päätyttyä STUK on laatinut tarkastusohjelman käytön aloitusvalmiuden tarkastuksille. Tavoitteena on todentaa laitoksen ja sitä käyttävän organisaation valmius ennen laitoksen käytön aloittamista. Käytön katsotaan alkavan, kun ydinpolttoainetta aletaan ladata reaktoriin. Osa tarvittavista tarkastuksista toteutetaan osana käyvien laitosyksiköiden Olkiluoto 1 ja 2 käytön tarkastusohjelmaa (KTO), koska TVO:n menettelyt ovat pääosin samat kaikille laitosyksiköille.

Vuosikolmanneksen aikana STUK teki kolme käytön aloitusvalmiuden tarkastusta. Tarkastukset kohdistuivat TVO:n laadunvalvontaorganisaation toimintaan, varaosien hallintamenettelyihin sekä turvajärjestelyihin.

Ensimmäinen tarkastus kohdistui TVO:n laadunvalvontaorganisaation mekaanisen puolen toimintaan ja se toteutettiin ennalta ilmoittamattomana niin sanottuna yllätystarkastuksena. Tarkastuksessa haastateltiin TVO:n laadunvalvontaorganisaation tarkastajia sekä käsiteltiin muun muassa kokonaisuuden ja tilannekuvan hallintaan, tarkastuksiin valmistautumiseen sekä poikkeamiin liittyviä käytännön menettelyitä. Tarkastuksen perusteella STUK totesi, että TVO:n resurssitilanne sekä henkilöstön kokemus ovat hyvällä tasolla ja perehdytys on toteutettu asianmukaisesti. STUK esitti tarkastuksessa vaatimuksia koskien muun muassa TVO:n laadunvalvontaorganisaation tarkastuksiin valmistautumisen mahdollistamista paremmin, tarkastushavaintojen kirjausmenettelyitä sekä käyvän laitoksen menettelyihin siirtymisen aikataulusuunnitelmia.

Varaosien hallintamenettelyihin kohdistuneessa tarkastuksessa kohdistettiin huomio ydinvoimalaitosohjeiden edellyttämien pitkäaikaisten häiriö- ja onnettomuustilanteiden hallintaan tarvittavien laitteiden toimintakuntoisuuden varmistaviin varaosiin. Tarkastuksen perusteella todettiin, että huomattava osa vaadittavista varaosista puuttui. Tarkastuksessa STUK esitti TVO:lle vaatimuksen koskien varaosien varastosaldotilanteesta tehtävän selvityksen toimittamista. STUK tarkastaa ydinvoimalaitosohjeiden edellyttämien varaosien olemassaolon ennen Olkiluoto 3 -laitosyksikön polttoaineen lataamista reaktoriin.

Turvajärjestelyjen tarkastuksessa arvioitiin Olkiluoto 3 -laitosyksikön käyttöönottovalmiutta turvajärjestelyjen näkökulmasta. Tällä kertaa STUK tarkasti erityisesti avaintenhallintaan ja reaktorisaarekkeen kulun- ja materiaalinvalvontaan liittyviä menettelyjä. Tarkastus oli osa tarkastuksia, joissa arvioidaan Olkiluoto 3 -laitosyksikön turvajärjestelyjen toteutuksen riittävyyttä ennen polttoaineen lataamista reaktoriin.


Rakentamisen aikainen valvonta tammikuun alusta huhtikuun loppuun 2019

STUK antoi Olkiluoto 3:n käyttölupaa koskevan lausuntonsa työ- ja elinkeinoministeriölle helmikuussa 2019. Valtioneuvosto myönsi Olkiluoto 3 -laitosyksikölle käyttöluvan 7.3.2019.

TVO jätti käyttölupahakemuksen huhtikuussa 2016 ja teki lupahakemuksen yhteydessä toimitettuihin asiakirjoihin sittemmin muutoksia muun muassa STUKilta saamansa palautteen ja koekäyttöjen tulosten perusteella. Vuonna 2018 STUK viivästytti käyttölupaa koskevan lausuntonsa antamista laitoksen primääripiiriin kuuluvan paineistimen yhdyslinjan värähtelyongelman takia. Alkuvuodesta 2019 TVO ja laitostoimittaja toimittivat STUKille lisäselvityksiä, joiden perusteella voitiin katsoa, että värähtelyongelmaan on olemassa ratkaisu. Tämän jälkeen STUK viimeisteli turvallisuusarvionsa eikä nähnyt estettä myöntää käyttölupaa hakemuksen mukaisesti vuoden 2038 loppuun saakka.

Käyttölupa yksinään ei anna lupaa laitoksen käynnistämiselle. Ydinenergialain mukaisesti STUK toteaa ennen ydinpolttoaineen lataamista reaktoriin laitoksen ja sitä käyttävän organisaation valmiuden ja myöntää latausluvan. STUK valvoo valmistelujen etenemistä ja tekee ennen ydinpolttoaineen latausluvan myöntämistä tarkastuksen todetakseen, että turvallisen käytön edellytykset täyttyvät kaikilta osin.

Olkiluoto 3:lla on meneillään käyttöön valmistautuminen. TVO muun muassa viimeistelee käyttöohjeita ja tekee polttoainelatausta edeltäviä koekäyttöjä. Vuosikolmanneksella STUK valvoi käyttöön valmistautumista, kuten koekäyttöjä sekä reaktorin suojarakennukselle tehtyä tiiveyskoetta ja laitoksen valvomokokonaisuuden toimivuutta osoittavaa testausta.

TVO toimitti toukokuussa 2018 päättyneiden kuumakokeiden tulosraportin STUKille joulukuussa 2018 ja se käsiteltiin STUKissa tämän vuoden ensimmäisellä vuosikolmanneksella. Aineistosta puuttui vielä osa testituloksista, mistä STUK lähetti TVO:lle selvityspyynnön. STUK jatkaa tulosraportin käsittelyä puuttuvien aineistotoimitusten jälkeen. STUK myös jatkaa paineistimen yhdyslinjan värähtelyjen vaimentamiseksi esitettyjen vaimentimien ja niiden käyttöönoton yksityiskohtaista käsittelyä.

Tarkastusohjelman mukaiset tarkastukset

Laitoksen rakentamisen aikana STUK noudatti sitä varten tehtyä tarkastusohjelmaa. Rakentamisvaiheen päätyttyä STUK on laatinut tarkastusohjelman käytön aloitusvalmiuden tarkastuksille. Tavoitteena on todentaa laitoksen ja sitä käyttävän organisaation valmius ennen laitoksen käytön aloittamista. Käytön katsotaan alkavan, kun ydinpolttoainetta aletaan ladata reaktoriin. Suurin osa tarvittavista tarkastuksista toteutetaan osana käyvien laitosyksiköiden Olkiluoto 1 ja 2 käytön tarkastusohjelmaa (KTO), koska TVO:n menettelyt ovat pääosin samat kaikille laitosyksiköille.

STUK teki vuosikolmanneksen aikana yhden käytön aloitusvalmiuden tarkastuksen ja kolme KTO-tarkastusta, joissa käsiteltiin myös Olkiluoto 3:a.

Käytön aloitusvalmiuden tarkastus kohdistui turvajärjestelyihin käyttöönottovalmiuden todentamiseksi. Tarkastuksessa arvioitiin turvajärjestelyjen toteutuksen riittävyyttä ennen polttoaineen lataamista reaktoriin OL3-voimalaitosyksikössä. Tarkastuksessa todennettiin muun muassa tiettyjen tilojen kulunvalvontajärjestelmien toimivuutta.

Kemian KTO-tarkastuksessa käsiteltiin kemiayksikön toimintaa OL3-laitoksella, latausaltaan vesi- ja radiokemian seurantaa sekä henkilöresurssitilannetta. Tarkastuksen perusteella STUK totesi toiminnan olevan hyvällä tasolla, eikä tarkastuksen perusteella esitetty vaatimuksia.

Säteilysuojelun KTO-tarkastus kohdistui dosimetriaan. Tarkastuksessa käytiin läpi annosmittausprosessia ja käytännön menettelyitä sekä ohjeistusta. Olkiluoto 3-laitosyksikön osalta käytiin läpi erityisesti primäärineutronilähteiden tuonti laitokselle ja asentaminen polttoainenippuihin. Tarkastuksen pohjalta esitettiin useita vaatimuksia annosmittausmenettelyihin kaikilla voimalaitosyksiköillä.

Valmiusjärjestelyjen KTO- tarkastuksessa aiheita olivat valmiusohjeistus, -tilat ja -varusteet sekä valmiusorganisaatio ja sen koulutus. Lisäksi tarkastettiin STUKin määräyksen Y/2/2018 uusien vaatimusten täyttymistä ja valmiusjärjestelyjen valmiusastetta Olkiluoto 3 laitosyksikön käynnistämisen kannalta. Tarkastuksessa todettiin, että TVO:n valmiusorganisaation kehitystä ja koulutusta on kohdennettu laitosyksikön käynnistämisen varalle, mutta valmiustilojen varustelu on vielä kesken. STUK todentaa valmiustilojen valmiuden ennen ydinpolttoaineen lataamista. Tarkastuksen perusteella STUK totesi myös, että valmiussuunnitelmaa on päivitettävä Olkiluoto 3:lla käytössä olevien kokoontumis- ja evakuointijärjestelyjen osalta ja valmiusorganisaation tiettyihin tehtäviin on nimettävä ja koulutettava lisää henkilöitä. Vaatimusten täyttymistä edellytetään ennen polttoaineen latausta.

Yhteyshenkilö

Ei hakutuloksia