Rakentamisen aikainen valvonta

Rakentamisen aikainen valvonta toukokuun alusta elokuun loppuun 2019

Toisen vuosikolmanneksen aikana STUK jatkoi laitosyksikön primääripiiriin kuuluvan paineistimen yhdyslinjan vaimentimien vaimennusaineena käytettävän bitumin turvallisuusvaikutusten arviointia. STUK tarkasti TVO:n toimittaman yhteenvetoraportin vuodenvaihteessa tehdyistä bitumikokeista. Kokeissa tutkittiin etenkin sitä, miten bitumi käyttäytyy hätäjäähdytysvesialtaan sihdeissä ja voisiko se tukkia nämä tai kulkeutua näiden läpi hätäjäähdytysjärjestelmiin ja sitä kautta reaktorisydämeen, mikäli bitumivaimennin rikkoutuisi putkikatko-onnettomuuden seurauksena.

Kokeista saatujen tulosten perusteella hätäjäähdytysvesialtaan sihdit eivät kaikissa tilanteissa pysty pidättämään bitumia, minkä seurauksena bitumi pääsisi kulkeutumaan hätäjäähdytysjärjestelmiin ja reaktorisydämeen. Tämän vuoksi laitosyksikölle suunniteltiin esisuodattimet, jotka pidättävät yhdyslinjan putkikatko-onnettomuuden seurauksena mahdollisesti vapautuvan bitumin ennen sen päätymistä hätäjäähdytysvesialtaaseen. Esisuodattimien toiminta testattiin bitumikokeiden yhteydessä ja ne asennettiin kesän aikana laitokselle.

STUK ei bitumikokeiden yhteenvetoraportin tarkastamisen perusteella nähnyt estettä bitumin käyttämiselle paineistimen yhdyslinjaan asennettavien vaimentimien vaimennusaineena. STUK jatkaa yhdyslinjaan liittyvien aineistojen tarkastamista, minkä lisäksi STUK tarkastaa laitokselle asennetun esisuodatinrakenteen ja vaimentimien rakenteiden hyväksyttävyyden ennen ydinpolttoaineen lataamista reaktoriin.

Heinäkuussa paineistimen yhdyslinjalle tehtiin värähtelykokeita ulkopuolisen värähtelylähteen avulla vaimentimien kanssa sekä ilman vaimentimia. Testien tarkoituksena oli osoittaa laitostoimittajan laatimien värähtelyanalyysien oikeellisuus ja vaimentimien vaimennuskyky asennettuna. Tulosten analysointi on vielä kesken. STUK valvoi testejä laitospaikalla ja tarkasti myös testejä koskevat suunnitelmat.

Laitoksen häiriö- ja hätätilanneohjeiden käyttötarkoitukseensa soveltuvuuden osoittaminen jatkui laitosidenttisellä koulutussimulaattorilla tehtävin uudelleenkelpuutuksin. Uudelleenkelpuutuksia tehtiin, koska ohjeita oli päivitetty aiemmin tehtyjen havaintojen perusteella. STUK valvoi kelpuutustestejä laitospaikalla. Ohjeiden uudelleenkelpuutukset jatkuvat syksyllä.

Vuosikolmanneksen aikana STUK valvoi myös valvomokokonaisuuden käyttötarkoitukseensa soveltuvuuden osoittavia uusintatestejä koulutussimulaattorilla. Testien tarkoituksena on osoittaa, että valvomokokonaisuus tukee laitoksen turvallista käyttöä. Valvomokokonaisuus muodostuu ohjaajien osaamisesta ja toimintatavoista, laitoksen käyttöohjeista häiriö- ja hätätilanneohjeet mukaan lukien, valvomoiden käyttöliittymistä sekä itse fyysisestä valvomoympäristöstä. Uusintatestejä tehtiin, koska huhtikuun testeissä ei saavutettu ennalta määriteltyjä hyväksymiskriteerejä kaikilta osin. Uusintatestit jatkuvat syksyllä. STUK tarkastaa ennen ydinpolttoaineen lataamista reaktoriin, että laitosyksikön valvomokokonaisuus on käyttötarkoitukseensa soveltuva.

Edellä mainittujen asioiden lisäksi Olkiluoto 3:lla jatkettiin polttoaineenlatausta edeltävien koekäyttöjen tekemistä, joiden valvontaan STUK osallistui. Lisäksi STUK valvoi järjestelmien käyttöönottotarkastuksia.

Tarkastusohjelman mukaiset tarkastukset

Laitoksen rakentamisen aikana STUK noudatti sitä varten tehtyä tarkastusohjelmaa. Rakentamisvaiheen päätyttyä STUK on laatinut tarkastusohjelman käytön aloitusvalmiuden tarkastuksille. Tavoitteena on todentaa laitoksen ja sitä käyttävän organisaation valmius ennen laitoksen käytön aloittamista. Käytön katsotaan alkavan, kun ydinpolttoainetta aletaan ladata reaktoriin. Osa tarvittavista tarkastuksista toteutetaan osana käyvien laitosyksiköiden Olkiluoto 1 ja 2 käytön tarkastusohjelmaa (KTO), koska TVO:n menettelyt ovat pääosin samat kaikille laitosyksiköille.

Vuosikolmanneksen aikana STUK teki kolme käytön aloitusvalmiuden tarkastusta. Tarkastukset kohdistuivat TVO:n laadunvalvontaorganisaation toimintaan, varaosien hallintamenettelyihin sekä turvajärjestelyihin.

Ensimmäinen tarkastus kohdistui TVO:n laadunvalvontaorganisaation mekaanisen puolen toimintaan ja se toteutettiin ennalta ilmoittamattomana niin sanottuna yllätystarkastuksena. Tarkastuksessa haastateltiin TVO:n laadunvalvontaorganisaation tarkastajia sekä käsiteltiin muun muassa kokonaisuuden ja tilannekuvan hallintaan, tarkastuksiin valmistautumiseen sekä poikkeamiin liittyviä käytännön menettelyitä. Tarkastuksen perusteella STUK totesi, että TVO:n resurssitilanne sekä henkilöstön kokemus ovat hyvällä tasolla ja perehdytys on toteutettu asianmukaisesti. STUK esitti tarkastuksessa vaatimuksia koskien muun muassa TVO:n laadunvalvontaorganisaation tarkastuksiin valmistautumisen mahdollistamista paremmin, tarkastushavaintojen kirjausmenettelyitä sekä käyvän laitoksen menettelyihin siirtymisen aikataulusuunnitelmia.

Varaosien hallintamenettelyihin kohdistuneessa tarkastuksessa kohdistettiin huomio ydinvoimalaitosohjeiden edellyttämien pitkäaikaisten häiriö- ja onnettomuustilanteiden hallintaan tarvittavien laitteiden toimintakuntoisuuden varmistaviin varaosiin. Tarkastuksen perusteella todettiin, että huomattava osa vaadittavista varaosista puuttui. Tarkastuksessa STUK esitti TVO:lle vaatimuksen koskien varaosien varastosaldotilanteesta tehtävän selvityksen toimittamista. STUK tarkastaa ydinvoimalaitosohjeiden edellyttämien varaosien olemassaolon ennen Olkiluoto 3 -laitosyksikön polttoaineen lataamista reaktoriin.

Turvajärjestelyjen tarkastuksessa arvioitiin Olkiluoto 3 -laitosyksikön käyttöönottovalmiutta turvajärjestelyjen näkökulmasta. Tällä kertaa STUK tarkasti erityisesti avaintenhallintaan ja reaktorisaarekkeen kulun- ja materiaalinvalvontaan liittyviä menettelyjä. Tarkastus oli osa tarkastuksia, joissa arvioidaan Olkiluoto 3 -laitosyksikön turvajärjestelyjen toteutuksen riittävyyttä ennen polttoaineen lataamista reaktoriin.


Rakentamisen aikainen valvonta tammikuun alusta huhtikuun loppuun 2019

STUK antoi Olkiluoto 3:n käyttölupaa koskevan lausuntonsa työ- ja elinkeinoministeriölle helmikuussa 2019. Valtioneuvosto myönsi Olkiluoto 3 -laitosyksikölle käyttöluvan 7.3.2019.

TVO jätti käyttölupahakemuksen huhtikuussa 2016 ja teki lupahakemuksen yhteydessä toimitettuihin asiakirjoihin sittemmin muutoksia muun muassa STUKilta saamansa palautteen ja koekäyttöjen tulosten perusteella. Vuonna 2018 STUK viivästytti käyttölupaa koskevan lausuntonsa antamista laitoksen primääripiiriin kuuluvan paineistimen yhdyslinjan värähtelyongelman takia. Alkuvuodesta 2019 TVO ja laitostoimittaja toimittivat STUKille lisäselvityksiä, joiden perusteella voitiin katsoa, että värähtelyongelmaan on olemassa ratkaisu. Tämän jälkeen STUK viimeisteli turvallisuusarvionsa eikä nähnyt estettä myöntää käyttölupaa hakemuksen mukaisesti vuoden 2038 loppuun saakka.

Käyttölupa yksinään ei anna lupaa laitoksen käynnistämiselle. Ydinenergialain mukaisesti STUK toteaa ennen ydinpolttoaineen lataamista reaktoriin laitoksen ja sitä käyttävän organisaation valmiuden ja myöntää latausluvan. STUK valvoo valmistelujen etenemistä ja tekee ennen ydinpolttoaineen latausluvan myöntämistä tarkastuksen todetakseen, että turvallisen käytön edellytykset täyttyvät kaikilta osin.

Olkiluoto 3:lla on meneillään käyttöön valmistautuminen. TVO muun muassa viimeistelee käyttöohjeita ja tekee polttoainelatausta edeltäviä koekäyttöjä. Vuosikolmanneksella STUK valvoi käyttöön valmistautumista, kuten koekäyttöjä sekä reaktorin suojarakennukselle tehtyä tiiveyskoetta ja laitoksen valvomokokonaisuuden toimivuutta osoittavaa testausta.

TVO toimitti toukokuussa 2018 päättyneiden kuumakokeiden tulosraportin STUKille joulukuussa 2018 ja se käsiteltiin STUKissa tämän vuoden ensimmäisellä vuosikolmanneksella. Aineistosta puuttui vielä osa testituloksista, mistä STUK lähetti TVO:lle selvityspyynnön. STUK jatkaa tulosraportin käsittelyä puuttuvien aineistotoimitusten jälkeen. STUK myös jatkaa paineistimen yhdyslinjan värähtelyjen vaimentamiseksi esitettyjen vaimentimien ja niiden käyttöönoton yksityiskohtaista käsittelyä.

Tarkastusohjelman mukaiset tarkastukset

Laitoksen rakentamisen aikana STUK noudatti sitä varten tehtyä tarkastusohjelmaa. Rakentamisvaiheen päätyttyä STUK on laatinut tarkastusohjelman käytön aloitusvalmiuden tarkastuksille. Tavoitteena on todentaa laitoksen ja sitä käyttävän organisaation valmius ennen laitoksen käytön aloittamista. Käytön katsotaan alkavan, kun ydinpolttoainetta aletaan ladata reaktoriin. Suurin osa tarvittavista tarkastuksista toteutetaan osana käyvien laitosyksiköiden Olkiluoto 1 ja 2 käytön tarkastusohjelmaa (KTO), koska TVO:n menettelyt ovat pääosin samat kaikille laitosyksiköille.

STUK teki vuosikolmanneksen aikana yhden käytön aloitusvalmiuden tarkastuksen ja kolme KTO-tarkastusta, joissa käsiteltiin myös Olkiluoto 3:a.

Käytön aloitusvalmiuden tarkastus kohdistui turvajärjestelyihin käyttöönottovalmiuden todentamiseksi. Tarkastuksessa arvioitiin turvajärjestelyjen toteutuksen riittävyyttä ennen polttoaineen lataamista reaktoriin OL3-voimalaitosyksikössä. Tarkastuksessa todennettiin muun muassa tiettyjen tilojen kulunvalvontajärjestelmien toimivuutta.

Kemian KTO-tarkastuksessa käsiteltiin kemiayksikön toimintaa OL3-laitoksella, latausaltaan vesi- ja radiokemian seurantaa sekä henkilöresurssitilannetta. Tarkastuksen perusteella STUK totesi toiminnan olevan hyvällä tasolla, eikä tarkastuksen perusteella esitetty vaatimuksia.

Säteilysuojelun KTO-tarkastus kohdistui dosimetriaan. Tarkastuksessa käytiin läpi annosmittausprosessia ja käytännön menettelyitä sekä ohjeistusta. Olkiluoto 3-laitosyksikön osalta käytiin läpi erityisesti primäärineutronilähteiden tuonti laitokselle ja asentaminen polttoainenippuihin. Tarkastuksen pohjalta esitettiin useita vaatimuksia annosmittausmenettelyihin kaikilla voimalaitosyksiköillä.

Valmiusjärjestelyjen KTO- tarkastuksessa aiheita olivat valmiusohjeistus, -tilat ja -varusteet sekä valmiusorganisaatio ja sen koulutus. Lisäksi tarkastettiin STUKin määräyksen Y/2/2018 uusien vaatimusten täyttymistä ja valmiusjärjestelyjen valmiusastetta Olkiluoto 3 laitosyksikön käynnistämisen kannalta. Tarkastuksessa todettiin, että TVO:n valmiusorganisaation kehitystä ja koulutusta on kohdennettu laitosyksikön käynnistämisen varalle, mutta valmiustilojen varustelu on vielä kesken. STUK todentaa valmiustilojen valmiuden ennen ydinpolttoaineen lataamista. Tarkastuksen perusteella STUK totesi myös, että valmiussuunnitelmaa on päivitettävä Olkiluoto 3:lla käytössä olevien kokoontumis- ja evakuointijärjestelyjen osalta ja valmiusorganisaation tiettyihin tehtäviin on nimettävä ja koulutettava lisää henkilöitä. Vaatimusten täyttymistä edellytetään ennen polttoaineen latausta.


Rakentamisen aikainen valvonta syyskuun alusta joulukuun loppuun 2018

Olkiluoto 3:lla on meneillään käyttöön valmistautuminen. Asennus- ja rakennustyöt ovat viimeistelyjä lukuun ottamatta valmiit, ja suuri osa laitteiden ja järjestelmien koekäytöistä on tehty. STUK valvoi käyttöön valmistautumista, kuten onnettomuustilanteissa käytettävien ohjeiden testaamista, jäljellä olevia koekäyttöjä ja valvomo-ohjaajien tenttejä.

Ydinenergialain mukaan ydinlaitoksen ohjaajana laitoksen valvomossa saa toimia vain Säteilyturvakeskuksen tehtävään hyväksymä henkilö. Hyväksymisen edellytyksenä on mm. riittävän työtaidon osoittaminen simulaattorilla, ja hyväksytysti suoritettu suullinen tentti. Työtaidon osoitukset toteutettiin loka-marraskuussa 2018. STUK valvoi kaikkia osoituksia. Suulliset tentit pidettiin työtaidonosoitusten jälkeen. Tentin pitää TVO, mutta STUK valvoo kaikkia tenttejä ja seuraa etenkin kysymysten kattavuutta, riittävää vaikeustasoa ja arvostelun asianmukaisuutta. Työtaidon osoitukset näyttivät ohjaajien osaamisen olevan hyvällä tasolla, mitä myös suullisten tenttien tulokset tukivat. Loppuvuodesta STUK hyväksyi OL3:n ohjaajat TVO:n hakemusten mukaisesti.

Laitoksen häiriö- ja hätätilanneohjeiden soveltuvuus käyttötarkoitukseensa osoitetaan ohjeiston kelpuutuksin laitosidenttisellä koulutussimulaattorilla. STUK valvoi simulaattorilla tehtyjä kelpuutustestejä. Kelpuutusten johtopäätösten tekeminen on vielä kesken, mutta tähänastisen arvioinnin tuloksena laitostoimittaja ja TVO ovat määritelleet useita muutosvaatimuksia ohjekonseptiin ja ohjeisiin sekä tunnistaneet lisäkoulutustarpeita. Muutosten toteuttaminen on vielä kesken.

Toukokuussa päättyneiden kuumakokeiden tulosraportti toimitettiin STUKille joulukuussa, ja sen arviointi oli vuoden lopussa vielä kesken. Kokeissa kävi ilmi, että reaktorin jäähdytyspiiriin kuuluva paineistimen yhdyslinja värähtelee sallittua enemmän. Värähtelyn syytä selvitetään edelleen. Värähtelyjen vaimentamiseksi laitostoimittaja aikoo asentaa linjaan kaksi vaimenninta. STUK on hyväksynyt vaimentimia koskevan periaatesuunnitelman, mutta odottaa vielä osoitusta siitä, ettei vaimentimissa käytettävä bitumi voi haitata putkikatko-onnettomuuksien hallintaa. Onnettomuudessa vaimennin voi rikkoutua, ja bitumi voi kulkeutua katkenneesta putkesta virtaavan veden mukana hätäjäähdytyskiertoon. Ennen vaimenninratkaisun lopullista hyväksymistä pitää osoittaa, että bitumi ei voi tukkia hätäjäähdytysveden virtausreitillä olevia siivilöitä, ja ettei bitumi voi päästä virtauksen mukana hätäjäähdytysjärjestelmiin ja sitä kautta reaktorisydämeen. Areva teettää kokeita bitumin käyttäytymisestä Lappeenrannan teknillisessä yliopistossa ja tekee kokeita omalla testilaitteistollaan Erlangenissa Saksassa. STUK seurasi osaa sekä Lappeenrannan että Erlangenin kokeista. Vuoden lopussa kokeet ja koetulosten analysointi olivat vielä kesken. STUK viivytti käyttölupaa koskevan lausuntonsa antamista, koska värähtelyongelman ratkaisuun liittyi vielä avoimia asioita.

TVO tarvitsee Olkiluodon ydinvoimalaitoksen kolmosreaktorille käyttöluvan ennen kuin se voi ladata polttoainetta reaktoriin ensimmäisen kerran. Käyttöluvan myöntää valtioneuvosto. Sitä ennen STUK tekee käyttöluvasta turvallisuusarvion ja antaa hakemusta koskevan lausunnon.

Vuoden viimeisellä kolmanneksella STUK tarkasti TVO:n käyttölupadokumenttien päivityksiä. Käyttölupahakemuksen TVO jätti huhtikuussa 2016 ja on sen jälkeen tehnyt dokumentteihin muutoksia esimerkiksi STUKin kommenttien tai koekäyttöjen tulosten perusteella.

Käyttölupa-aineiston lisäksi STUK tarkasti jakson aikana myös muita aineistoja, etenkin koekäyttösuunnitelmia, koekäytöstä saatuja tuloksia, automaation soveltuvuusarviota sekä putkistojen lopullisia jännitysanalyyseja. Hakemukset täyttivät pääosin vaatimukset, eikä STUKilla ollut niihin juurikaan huomautettavaa.

Tarkastusohjelman mukaiset tarkastukset

Laitoksen rakentamisen aikana STUK on noudattanut sitä varten tehtyä tarkastusohjelmaa. Rakentamisvaiheen päätyttyä STUK on laatinut tarkastusohjelman käytön aloitusvalmiuden tarkastuksille. Ohjelman menettelyt ovat samat kuin aiemmin rakentamisen aikaisessa tarkastusohjelmassa. Ainoa ero on siinä, että ohjelma on laadittu kattamaan koko jäljellä oleva aika käytön aloitukseen saakka. Käytön katsotaan alkavan, kun ydinpolttoainetta aletaan ladata reaktoriin. Rakentamisen aikaisen tarkastusohjelman tarkastukset suunniteltiin puoleksi vuodeksi kerrallaan.

Suurin osa OL3-tarkastuksista tehdään tällä hetkellä jo osana käyvien laitosyksiköiden OL1 ja 2 käytön tarkastusohjelmaa (KTO), koska TVO:n menettelyt ovat pääosin samat kaikille laitosyksiköille.

STUK teki vuosikolmanneksen aikana yhden käytön aloitusvalmiuden tarkastuksen, ja kuusi KTO-tarkastusta, joissa OL3 oli mukana.

Käytön aloitusvalmiuden tarkastus kohdistui OL3-voimalaitosyksikön turvajärjestelyihin käyttöönottovalmiuden todentamiseksi. Tarkastuksessa todennettiin tiettyjen automaatio- ja kytkinlaitoshuoneiden kulunvalvontajärjestelmien toimivuutta.

Käytön tarkastusohjelman tarkastuksessa Johtaminen ja turvallisuuskulttuuri käsiteltiin Olkiluoto 3 -laitosyksikön turvallisuuskulttuurin tilaa, etenkin käyttöorganisaation ja valvomotoimintojen osalta.. OL3 työmaan turvallisuuskulttuurin tilaa arvioidaan kaksi kertaa vuodessa. Viimeisimmän toukokuussa tehdyn arvioinnin tuloksissa näkyi mm. aikataulupaine ja sen vaikutus laadukkaaseen toimintaan sekä vastuiden epäselvyydet valvomotyössä. STUK edellytti TVO:lta toimenpiteitä ja kokonaissuunnitelmaa tilanteen korjaamiseksi.

Säteilysuojelutarkastuksen Olkiluoto 3:a koskevassa osuudessa käsiteltiin säteilysuojelun käytäntöjä tällä hetkellä, kun ydinpolttoaine on tuotu laitokselle. Lisäksi käsiteltiin valvonta-alueelle sijoittuvien huonetilojen käyttöönottotarkastuksia, säteilymittaus-, kontaminaationhallinta- ja dekontaminointijärjestelmien käyttöönoton tilannetta sekä säteilysuojeluohjeistoa. Näiden valmius on edellytyksenä polttoaineen siirtämiselle reaktoriin. Tarkastuksen pohjalta ei esitetty OL3-spesifisiä vaatimuksia, mutta useita vaatimuksia säteilysuojelumenettelyihin yleensä. Vaatimukset liittyivät mm. säteilysuojeluohjeiston ja mittauskäytäntöjen kehittämiseen.  Lisäksi alfa-aktiivisuuden seurantaa ja määritystä on syytä edelleen parantaa, jotta saataisiin nykyistä tarkempi kokonaiskuva laitosyksiköillä ja niiden järjestelmissä esiintyvistä aktiivisuuspitoisuuksista.

Palontorjuntatarkastuksen painopisteenä oli OL3-laitosyksikön lähenevän käyttöönoton vaikutukset TVO:n ohjeistoon ja laitospalokunnan toimintaan. Tarkastuskohteina olivat TVO:n organisaatio ja henkilöstöresurssit, palontorjuntaan liittyvät ohjeet sekä laitospalokunnan koulutus ja kalusto. Tarkastuksen perusteella OL3 käyttövaiheeseen on valmistauduttu palontorjunnan osalta hyvin, vaikka kaikkia suunniteltuja toimenpiteitä ei ole vielä saatettu loppuun. Tarkastuksen perusteella ei annettu vaatimuksia.

PRA:n käyttöä koskeva tarkastus kohdentui ydinvoimalaitoksen todennäköisyysperusteisen riskianalyysin (PRA) laatimiseen ja sen soveltamiseen liittyviin menettelytapoihin sekä PRA:n hyödyntämiseen ydinvoimalaitoksen turvallisuuden hallinnassa. Tarkastuksessa käytiin läpi Olkiluoto 1, 2 ja 3 -laitosyksiköiden ja KPA-varaston PRA-mallien ja sovellutusten tilanne, valmisteilla olevat laajennukset ja päivitykset sekä niiden aikataulut. Tarkastuksessa arvioitiin lisäksi ohjeistoa sekä PRA:n laatimiseen ja soveltamiseen liittyvää organisaation toimintaa. Tarkastuksen perusteella ei esitetty vaatimuksia. Tarkastuksessa STUK todensi, että PRA:ta koskeva ohjeisto on ajan tasalla ja PRA:ta käytetään suunnitelmien mukaisesti ja monipuolisesti turvallisuuden hallinnan tukena.

Henkilöstöresurssit ja osaaminen -tarkastuksessa käytiin läpi OL3-laitosyksikön kunnossapidon ja käyttöhenkilöstön resursseja. Vuoden 2018 aikana TVO on edelleen rekrytoinut kunnossapitoon ja käyttöorganisaation tehtäviin lisää henkilöitä sekä antanut perehdytystä ja koulutusta.  Tarkastuksen perusteella STUK totesi, että tilanne on hyväksyttävällä tasolla, mutta STUK seuraa edelleen henkilöstön kokemuksia työnhallinnasta. Koulutukseen liittyen STUK edellytti varmistamaan, että vuoroilla on riittävä käytännöllinen osaaminen vakavien onnettomuuksien tilanteiden hallinnasta ennen laitoksen käytön aloittamista. Lisäksi TVOn pitää varmistaa, että ohjeiden testauksen perusteella tunnistettu tarvittavat lisäkoulutukset on annettu, ja koulutus on ollut riittävää ja korjannut havaitut osaamispuutteet.

Rakenteet ja rakennukset -tarkastuksessa käsiteltiin OL3 laitoksen käyttöönoton vaikutusta teknisten palveluiden ja kunnossapidon organisaatioihin sekä missä laajuudessa voimassa olevat laitosohjeet soveltuvat kattamaan OL3 laitoksen ja mikä on ohjeiden päivitystarve. Tarkastuksessa ei esitetty OL3 spesifisiä vaatimuksia.

Yhteyshenkilö

Ei hakutuloksia