Olkiluoto 3

Rakentamisen aikainen valvonta toukokuun alusta elokuun loppuun 2018

TVO tarvitsee Olkiluodon ydinvoimalaitoksen kolmosreaktorille käyttöluvan ennen kuin se voi ladata polttoainetta reaktoriin ensimmäisen kerran. Käyttöluvan myöntää valtioneuvosto. Sitä ennen STUK tekee käyttöluvasta turvallisuusarvion ja antaa hakemusta koskevan lausunnon.

Vuoden toisella kolmanneksella STUK tarkasti TVO:n käyttölupadokumenttien päivityksiä. Käyttölupahakemuksen TVO jätti huhtikuussa 2016 ja on sen jälkeen tehnyt dokumentteihin muutoksia esimerkiksi STUKin kommenttien tai koekäyttöjen tulosten perusteella.

Käyttölupa-aineiston lisäksi STUK tarkasti touko-elokuun aikana myös muita aineistoja, etenkin koekäyttösuunnitelmia, koekäytöstä saatuja tuloksia, automaation soveltuvuusarviota sekä putkistojen lopullisia jännitysanalyyseja. Hakemukset täyttivät pääosin vaatimukset, eikä STUKilla ollut niihin juurikaan huomautettavaa.

STUK valvoi koekäyttöä

TVO ja laitoksen toimittava konsortio saivat vuodenvaihteessa aloittamansa kuumakokeet päätökseen toukokuun lopulla. Kuumakokeissa reaktori- ja turbiinilaitoksen järjestelmät lämmitettiin pääkiertopumppujen tuottaman lämmön avulla oikeisiin käyttölämpötiloihin. Kokeiden tulokset olivat pääosin hyväksyttäviä.

Kuumakokeissa aiemmin ilmenneisiin paineistimen yhdyslinjan värähtelyihin liittyvät selvitykset ovat edelleen meneillään. TVO esitteli asian etenemistä STUKille useissa kokouksissa. STUK edellyttää, että värähtelyongelma on ratkaistu hyväksyttävällä tavalle, ennen kuin se antaa lausuntonsa käyttöluvasta. Kuumakokeiden päätyttyä laitoksella on tehty huolto- ja korjaustöitä, ja toteutettu koekäytön perusteella päätettyjä muutoksia. Muutokset koskevat enimmäkseen automaatiologiikkaa. STUK valvoi ja seurasi töiden toteutusta. Työt jatkuvat edelleen.

Vuosikolmanneksen aikana STUK valvoi myös TVO:n valmistautumista laitoksen tulevaan käyttöön. STUK valvoi esimerkiksi laitoksen ohjaajien koulutusta ja hätätilanteissa tarvittavien ohjeiden testaamista laitossimulaattorilla. Erilaisten ohjeiden laadinta ja niiden toimivuuden testaaminen on tärkeä osa käyttöön valmistautumista.

Käytön aloitusvalmiuden tarkastukset

Laitoksen rakentamisen aikana STUK on noudattanut sitä varten tehtyä tarkastusohjelmaa. Rakentamisvaiheen päätyttyä STUK on laatinut tarkastusohjelman käytön aloitusvalmiuden tarkastuksille. Ohjelman menettelyt ovat samat kuin aiemmin rakentamisen aikaisessa tarkastusohjelmassa. Ainoa ero on siinä, että ohjelma on laadittu kattamaan koko jäljellä oleva aika käytön aloitukseen saakka. Käytön katsotaan alkavan, kun ydinpolttoainetta aletaan ladata reaktoriin. Rakentamisen aikaisen tarkastusohjelman tarkastukset suunniteltiin puoleksi vuodeksi kerrallaan.

STUK teki vuosikolmanneksen aikana kolme käytön aloitusvalmiuden tarkastusta.

STUK tarkasti kuumakokeiden aikana kokeiden suoritukseen liittyviä seikkoja, kuten käyttöönottotoiminnan hallinnointia valvomossa, suoritettavien kokeiden aloitusedellytysten täyttymistä, henkilöstön perehdytystä ja kokeisiin liittyviä työlupakäytäntöjä. Tarkastuksen perusteella STUK esitti kaksi valvomomenettelyihin liittyvää vaatimusta. Toisessa vaatimuksessa edellytettiin varmistamaan yhteiset toimintatavat ja uusien ohjeiden noudattaminen, kun TVO:n ja laitostoimittajan vastuut muuttuvat käyttöönoton edetessä. Lisäksi STUK vaati varavalvomoon siirtymistä koskevan ohjeen validointia ja ohjeen sisällön kouluttamista tarpeellisille henkilöille.

Toinen tarkastus kohdistui työlupamenettelyihin. Tarkastuksessa käsiteltiin muun muassa työlupamenettelyihin liittyviä ohjeita, vastuiden jakoa luvanhaltijan ja laitostoimittajan välillä sekä tällä hetkellä käytössä olevia ja myöhemmin käyttöön otettavia työlupien IT-järjestelmiä. STUK esitti tarkastuksen perusteella useita vaatimuksia, jotka liittyivät menettelyjen selkeyttämiseen, ohjeiden noudattamiseen, käyttömiesten määrän riittävyyteen, työlupajärjestelmän puutteiden korjaamiseen ja eri organisaatioiden vastuisiin. STUK todentaa vaatimusten täyttymistä sille toimitettavien selvitysten ja tulevien tarkastusten avulla.

Kolmas tarkastus koski turvajärjestelyjä. Kohteena oli erityisesti hälytyskeskustyöskentely. Muita aiheita olivat avaintenhallinta ja valvomotyöskentely. Tarkastus oli osa tarkastuksia, joissa arvioidaan turvajärjestelyjen toteutuksen riittävyyttä ennen polttoaineen lataamista reaktoriin. Tarkastuksen perusteella ei esitetty vaatimuksia.

Rakentamisen tarkastusohjelman tarkastusten lisäksi käyvien ydinvoimalaitosyksikköjen käytön tarkastusohjelman tarkastuksissa käsiteltiin asioita myös OL3-laitosyksikön kannalta. Kevään aikana esimerkiksi valmiustoiminnan tarkastus kattoi myös OL3:n ja turvajärjestelytarkastuksen yhteydessä todennettiin OL3:n turvajärjestelyjen tilannetta.

Rakentamisen aikainen valvonta tammikuun alusta huhtikuun loppuun 2018

Vuoden 2018 ensimmäisellä vuosikolmanneksella STUK jatkoi Olkiluodon ydinvoimalaitoksen kolmosyksikön käyttölupahakemuksen käsittelyä. Käyttölupahakemuksen tarkastus on lähes valmis. STUK antaa lausunnon hakemuksesta kuitenkin vasta, kun laitoksen koekäyttö on edennyt niin pitkälle, että laitoksen nähdään toimivan suunnitellusti. Koekäyttö on kestänyt suunniteltua kauemmin, ja siksi myös STUKin lausunnon antaminen on siirtynyt.

Teollisuuden Voima voi ladata voimalaitoksen reaktoriin polttoainetta vasta, kun valtioneuvosto on myöntänyt laitokselle käyttöluvan. Ennen kuin valtioneuvosto tekee päätöksensä, se saa STUKin käyttölupahakemuksesta tekemän turvallisuusarvion ja STUKin lausunnon.

Vuoden neljän ensimmäisen kuukauden aikana STUK tarkasti käyttölupa-aineiston lisäksi myös muita aineistoja, etenkin koekäyttösuunnitelmia ja -tuloksia, automaation soveltuvuusarviota sekä putkistojen lopullisia jännitysanalyyseja. Näihin aineistoihin STUKilla ei ollut juurikaan huomautettavaa.

STUK valvoi koekäyttöä

OL3:lla tehdään parhaillaan niin sanottuja kuumakokeita, joissa reaktori- ja turbiinilaitoksen järjestelmät lämmitetään pääkiertopumppujen tuottaman lämmön avulla oikeisiin käyttölämpötiloihin. Pääosin kokeiden tulokset ovat olleet hyväksyttäviä, mutta niissä kävi ilmi, että reaktorin jäähdytyspiiriin kuuluva paineistimen yhdyslinja värähtelee sallittua enemmän. Värähtelyn syyn selvitys on vielä kesken. STUK seuraa asian selvittämistä.

STUK valvoi alkuvuodesta myös TVO:n valmistautumista laitoksen käyttöön. Erilaisten ohjeiden laadinta ja niiden toimivuuden testaaminen on tärkeä osa käyttöön valmistautumista ja STUK valvoi esimerkiksi hätätilanteissa tarvittavien ohjeiden testaamista laitossimulaattorilla.

Rakentamisen aikaisen tarkastusohjelman mukaiset tarkastukset

STUK teki vuosikolmanneksen aikana kolme rakentamisen aikaisen tarkastusohjelman tarkastusta.

Ensimmäinen tarkastuksista kohdistui turvajärjestelyihin ja tietoturvaan. Tarkastuksessa käytiin läpi turvajärjestelyjen asennusten yleistilanne ja tietoturvallisuuskysymykset sekä tehtiin laitoskierros keskeisissä automaatiotiloissa ja hälytyskeskuksessa. STUK ei havainnut tarkastuksessa merkittäviä puutteita, mutta esitti vaatimuksia järjestelyjen valmiiksi saattamisesta ennen laitoksen käytön aloittamista.

Kunnossapitotoimintaan ja varaosiin liittyvässä tarkastuksessa käsiteltiin kunnossapidon resursseja ja toimintasuunnitelmia, vastuun siirtoa laitostoimittajalta TVO:lle ja varaosien hankintaan liittyviä menettelyjä. Lisäksi STUK katselmoi varaosatilanteen varastoilla. Tarkastuksen perusteella STUK ei esittänyt vaatimuksia – TVO:lla on kattavat suunnitelmat kunnossapitotoiminnalle, mutta toteutus on vielä kesken (esimerkiksi kunnossapitohenkilöstön perehdytys ja varaosien hankinta). STUK todentaa myöhemmissä tarkastuksissa ennen laitoksen käytön aloittamista, että suunnitelmien esittämät toimenpiteet on toteutettu.

STUK tarkastaa kuumakokeiden aikana kokeiden suoritukseen liittyviä seikkoja, kuten käyttöönottotoiminnan hallinnointia valvomossa, suoritettavien kokeiden aloitusedellytysten täyttymistä, henkilöstön perehdytystä ja kokeisiin liittyviä työlupakäytäntöjä. Tarkastus jatkuu koko kuumakoejakson ajan, ja on siten vielä kesken. Tähän mennessä STUK on kiinnittänyt huomiota etenkin valvomomenettelyihin ja siihen, miten erilaisia tapahtumia hyödynnetään oppimisessa ja henkilöstön perehdytyksessä.

Rakentamisen tarkastusohjelman tarkastusten lisäksi OL1/2 käytön tarkastusohjelman tarkastuksissa käsiteltiin asioita myös OL3-laitosyksikön kannalta. Esimerkiksi johtamisen ja turvallisuuskulttuurin tarkastuksessa tammikuussa käsiteltiin resursointia tulevaa käyttövaihetta varten sekä käyttökokemustoiminnan organisointia.


Rakentamisen aikainen valvonta syyskuun alusta joulukuun loppuun 2017

Teollisuuden Voima, TVO, tarvitsee käyttöluvan ennen kuin se voi ladata ydinpolttoainetta OL3:n reaktoriin ensimmäisen kerran. Käyttöluvan myöntää valtioneuvosto ja STUK tekee käyttöluvasta turvallisuusarvion sekä antaa hakemusta koskevan lausunnon työ- ja elinkeinoministeriölle. Laitostoimittaja Areva ilmoitti lokakuussa viiden kuukauden lisäviiveestä Olkiluoto 3 -projektiin. Viiveen takia myös STUKin lausunnon antaminen siirtyi. STUK antaa lausunnon vasta, kun laitoksen koekäyttö on edennyt niin pitkälle, että on nähty sen toimivan suunnitellusti.

Vuoden 2017 viimeisellä kolmanneksella STUK jatkoi OL3:n käyttölupahakemuksen käsittelyä. STUK hyväksyi käyttölupaan liittyvät suunnitelmat valmiusjärjestelyiksi. Sen sijaan laajempien käyttölupa-aineistoon kuuluvien kokonaisuuksien, kuten laitoksen lopullisen turvallisuusselosteen ja todennäköisyysperusteisen riskianalyysin tarkastukset ovat vielä kesken. TVO toimitti syksyllä päivityksiä lopulliseen turvallisuusselosteeseen. Selosteen tarkastus jatkuu 2018 puolelle. Muut käyttölupa-asiakirjat STUK on hyväksynyt jo aiemmin.

Käyttölupa-aineiston lisäksi STUK tarkasti muita aineistoja, etenkin koekäyttösuunnitelmia -ja tuloksia, automaation soveltuvuusarviota sekä putkistojen lopullisia jännitysanalyyseja. Hakemukset olivat pääosin hyvin tehtyjä ja täyttivät vaatimukset, eikä STUKilla ollut niihin juuri huomautettavaa.

Vuoden 2017 lopussa STUK sai valmiiksi ydinvoimaloihin laitteita valmistavan Creusot Forge -tehtan poikkeamia koskevien selvitysten käsittelyn. Johtopäätöksenä on, ettei poikkeamilla ole vaikutusta Olkiluoto 3 -laitosyksikölle asennettujen osien latuun tai eheyteen. Areva oli tarkastanut Creusot Forgen valmistusdokumentaation uudelleen yksityiskohtaisesti ja havaitut poikkeamat oli käsitelty perusteellisesti. Tehtaalta toimitettujen Olkiluoto 3:n komponenttien valmistukseen käytettyjen materiaalien laadusta saatiin TVOn toimittamien selvitysten perusteella riittävä varmuus.

Laitospaikalla asennukset ja järjestelmien koekäyttö jatkuivat. Koekäyttö eteni kuumakokeisiin, jotka alkoivat joulukuussa. Kuumakokeissa reaktori- ja turbiinilaitoksen järjestelmät lämmitetään pääkiertopumppujen tuottaman lämmön avulla oikeisiin käyttölämpötiloihin. STUK valvoi asennus- ja käyttöönottotoimintaa, ja seurasi valittuja käyttöönottokokeita. Koekäytössä yksi laitoksen neljästä hätädieselgeneraattorista vaurioitui. Vaurion perussyyn selvitys oli vuoden lopussa vielä meneillään. STUK on edellyttänyt syyn selvittämistä ennen kuin koneen koekäyttöä jatketaan. Hätädieselgeneraattoreilla tuotetaan sähköä turvallisuuden kannalta tärkeille järjestelmille, jos yhteys sähköverkkoon on menetetty.

Paineistimen varoventtiilit olivat viimeiset vielä asentamatta olevat pääkomponentit. Venttiilit suojaavat reaktorin jäähdytyspiiriä ylipaineelta. Varoventtiileiden tehdastestit saatiin valmiiksi syksyn aikana ja venttiilit tuotiin Olkiluotoon ja asennettiin paikalleen. Venttiili edustaa osin uutta suunnittelua, ja siihen on projektin aikana tehty useita muutoksia. STUK valvoi tehdastestejä, asennusta edeltäviä testejä Olkiluodossa ja asennustoimintaa.

Tuoreen ydinpolttoaineen tuonti OL3-laitosyksikölle alkoi syksyllä. Ennen tuonnin aloittamista STUK tarkasti, että edellytykset tuonnille ovat olemassa. STUK valvoi polttoaineen kuljetusta ja polttoaineen käsittelyä laitoksella.

STUK valvoi TVO:n valmistautumista laitoksen tulevaan käyttöön. STUK valvoi esimerkiksi hätätilanteissa tarvittavien ohjeiden testaamista laitossimulaattorilla. Erilaisten ohjeiden laadinta ja niiden toimivuuden testaaminen on tärkeä osa käyttöön valmistautumista.

Olkiluodon voimalaitoksen valmiusharjoitus pidettiin lokakuussa. Harjoitus oli kerran kolmessa vuodessa järjestettävä viranomaisten organisoima yhteistoimintaharjoitus. Harjoituksen skenaario sijoittui OL3-laitosyksikölle. Yksi harjoituksen tavoitteista oli osoittaa valmiussuunnitelman ja -organisaation toiminta OL3-laitosyksikön valmiustilanteessa. Harjoituksessa organisaatiot pystyivät yhteistyössä vastaamaan harjoituksen keskeisiin haasteisiin. Harjoituksen arvioinnissa tunnistettiin mahdollisina kehityskohteiksi TVO:lla esi­merkiksi pitkäkestoiseen tilanteeseen varautuminen ja viestinnän täsmällisyys. Lisäksi tiloissa, laitteissa ja ohjeissa oli vielä pieniä puutteita, jotka pitää korjata ennen laitosyksikön käytön aloittamista.

Rakentamisen aikaisen tarkastusohjelman mukaiset tarkastukset

STUK teki vuosikolmanneksen aikana viisi rakentamisen aikaisen tarkastusohjelman tarkastusta.

Ydinpolttoaineen tuontiin valmistausumiseksi STUK teki vuoden viimeisellä kolmanneksella kaksi tarkastusta., Toinen tarkastuksista kohdistui turvajärjestelyjen valmiuteen ja toisessa todennettiin muita valmiuksia polttoaineen vastaanottamiseen. Tarkastuksessa käytiin läpi tarvittavien tilojen ja järjestelmien valmius sekä organisaation valmistautuminen polttoaineen tuontiin. Tarkastusten tuloksena todettiin, että tarvittavat tehtävät on tunnistettu, mutta tehtävien suorittaminen oli edelleen kesken. STUK seurasi töiden etenemistä ja antoi erillisellä päätöksellä luvan polttoaineen tuontiin laitosyksikölle, kun valmiudet olivat olemassa.

Sähkötekniikan tarkastus kohdistui syötönvaihtokokeiden suoritukseen ja tuloksiin, käyttöön valmistautumiseen ja signaalikaapelien johtavuusmittauksiin. Syötönvaihtokokeiden osalta tarkasteltiin kokeissa ilmenneitä aikaleimauksiin ja signaaliviiveisiin liittyviä ongelmia. Lopullinen tulosraportti ei ole vielä saatavilla. Tästä syystä tarkastuksessa edellytettiin selvitystä syötönvaihtokokeiden tulosten hyväksyttävyydestä ennen käyttöönoton seuraavaan vaiheeseen siirtymistä. Käyttöön valmistautuminen on vielä kesken, mutta tarvittavat tehtävät on suunniteltu ja työ on käynnissä.

Automaatiotekniikan tarkastuksessa aiheena oli käyttövaiheeseen valmistautuminen. Tarkastuksessa käsiteltiin käyttöönottotarkastuksien valmistelua ja käyttövaiheessa tarvittavien ohjeiden ja työkalujen tilannetta. Lisäksi todennettiin koekäyttöjen valvonnan resursointia ja konfiguraationhallinnan menettelyjä ja havaintoja. Käyttöön valmistautuminen on vielä kesken, mutta tarvittavat tehtävät on suunniteltu ja työ on käynnissä. Tarkastuksessa ei esitetty vaatimuksia.

Kuumakokeiden aloitusvalmiustarkastuksissa todennettiin, täyttyvätkö kokeiden aloittamisen edellytykset. Valmiutta kokeiden aloittamiseen arvioitiin sekä laitoksen teknisen valmiuden että koekäyttötoiminnan organisoinnin kannalta. Tarkastuksissa ei tullut esiin asioita, jotka estäisivät kokeiden aloittamisen, mutta STUK edellytti TVO:ta varmistamaan omien valvontaresurssiensa riittävyyden kokeiden ajankohdasta riippumatta.

Jaa tämä sivu

Yhteyshenkilö

Ei hakutuloksia