STUK valvoo STUK valvoo

STUK valvoo

STUK valvoo

Rakentamisen aikainen valvonta

Rakentamisen aikainen valvonta toukokuun alusta elokuun loppuun 2020

Vuoden 2020 toisen vuosikolmanneksen aikana koronaviruspandemiatilanne on vaihdellut, mutta vaikuttanut edelleen STUKin valvontatapoihin Olkiluoto 3 -ydinvoimalaitosyksiköllä. STUKin tarkastajat ovat olleet pääosin etätöissä ja laitospaikkavalvontaa on siirretty enemmän Olkiluodossa työskenteleville STUKin paikallistarkastajille. OL3:n latausvalmiuden todentamisen kannalta välttämätön laitospaikkavalvonta ja tarkastukset on kuitenkin tehty suunnitellusti ja niissä on noudatettu tarvittavia henkilösuojautumisen erityistoimenpiteitä. Lisäksi valvonnassa on käytetty tavanomaista enemmän työn tekemiseen sopivia etäratkaisuja. Kokoukset TVO:n sekä laitostoimittajan kanssa on pidetty etäkokouksina. Asiakirjatarkastuksia STUK on jatkanut normaaliin tapaan etäyhteyksin.

Heinäkuussa TVO tiedotti OL3:n aikataulun päivitystyöstä ja elokuun lopussa TVO julkaisi uuden aikataulun OL3:lle. Uuden aikataulun mukaan ydinpolttoaineen lataus reaktoriin on maaliskuussa 2021 ja säännöllinen sähköntuotanto alkaa helmikuussa 2022.

Alla on käsitelty tarkemmin STUKin OL3-valvonnan kannalta keskeisimpiä asioita vuoden 2020 toiselta vuosikolmannekselta.

Toisella vuosikolmannekselle STUK jatkoi latausluvan edellytyksiin liittyvien asioiden läpikäyntiä. Tällä hetkellä OL3-laitosyksiköllä on latausvalmiuden kannalta vielä useita kesken olevia asioita. Esimerkkejä keskeneräisistä asioista on käsitelty jäljempänä tässä raportissa. Myöskään OL3-yksikön käytön aikaisen vaiheen johtamisjärjestelmä ei ole vielä kaikilta osin valmis ja laitoksen hätädieselgeneraattoreissa ilmenneet suunnittelupuutteet ovat vielä korjauksen alla. STUK arvioi laitosyksikön latausvalmiuden keskeneräisten asioiden osalta sen jälkeen, kun TVO on käsitellyt asiat ja esittänyt STUKille ratkaisunsa niihin.

Keväällä tehdyssä tiiveyskokeessa TVO ja laitostoimittaja havaitsivat yhden paineistimen varoventtiilin mekaanisessa ohjausventtiilissä vuotoa. Paineistimen varoventtiilejä on yhteensä kolme kappaletta ja niitä tarvitaan laitosyksikön primääripiirin ylipainesuojauksessa. Jokaiseen varoventtiiliin liittyy vuorostaan kaksi mekaanista ohjausventtiiliä, joista toinen on erotettuna. Varoventtiilin luotettava avautuminen ja sulkeutuminen edellyttää mekaanisen ohjausventtiilin luotettavaa toimintaa.

Havaitun vuodon selvittämiseksi ohjausventtiili avattiin, jolloin TVO ja laitostoimittaja huomasivat venttiilin karan olleen poikki. Tapahtuman seurauksena loputkin viisi mekaanista ohjausventtiiliä avattiin. Näistä kahdessa havaittiin säröjä silmämääräisesti. Vaurioituneet osat on toimitettu Saksaan Framatome Technical Centeriin tarkempiin tutkimuksiin juurisyyn selvittämistä varten. Korjaussuunnitelman mukaan osat korvataan vastaavilla uusilla osilla. Asiaa koskevan selvityksen tarkastuksen yhteydessä STUK esitti useita vaatimuksia koskien muun muassa onnettomuusanalyysien oletuksia, lisätestauksia käytön aikana sekä pidemmällä aikavälillä tehtävää muutostyösuunnittelun toteuttamista. STUK tarkastaa ennen ydinpolttoaineen latausluvan myöntämistä, että vaurioihin johtaneet syyt on selvitetty asianmukaisesti ja että korjaavat toimenpiteet on tehty hyväksytysti.

Kesällä TVO ilmoitti automaatiokaapeista löytyneistä kaapeleiden eristevaurioista. Ensimmäisten havaintojen jälkeen TVO on tarkastanut kaikkien pääautomaatiojärjestelmien kaapit ongelman laajuuden selvittämiseksi. Korjaustyöt ovat käynnissä. Kaapeleihin liittyvää asennusohjeistusta on parannettu, jotta uusia vaurioita ei syntyisi.

STUK käsitteli kevään ja alkukesän aikana paineistimen yhdyslinjaan asennettavien viskoosivaimentimien suunnitteludokumentaatiot, lopullisen turvallisuusselosteen (FSAR) päivitykset ja värähtelyä koskevan perussyyselvityksen. Vaimentimet asennetaan yhdyslinjaan koekäytössä havaittujen värähtelyjen vaimentamiseksi. Aineistokäsittelyn perusteella STUK esitti vaatimuksia liittyen vaimentimen kuormitusanalyysiin. Vaatimuksiin odotetaan TVO:n vastineita ennen järjestelmän käyttöönottotarkastuksen toista vaihetta, joka tehdään ennen polttoaineen latausta. Vaimentimien asennukset alkoivat kesäkuulla ja jatkuvat edelleen.

STUK käsitteli höyrystimien ja paineistimen valmistuksen aikaista lämpökäsittelyä koskevan poikkeamaraportin kesäkuulla 2020. Poikkeamaraportissa käsiteltiin höyrystimien ja paineistimen tehdasvalmistuksen aikana paikallisessa lämpökäsittelyssä ilmenneitä lämpötilojen ylityksiä ja alituksia. Poikkeama havaittiin valmistajan uuden induktioon perustuvan lämpökäsittelymenetelmän kehitystyön yhteydessä. TVO:n arvion mukaan lämpökäsittelypoikkeama on arvioitu konservatiivisesti, eikä poikkeamalla ole vaikutusta Olkiluoto 3:n höyrystimien ja paineistimen turvalliseen käyttöön. STUK hyväksyi poikkeaman vaatimuksilla, jotka liittyivät höyrystimien ja paineistimen nopean murtuman analyysien tarkentamiseen. Valmistajan toimittamia höyrystimiä on asennettu myös ranskalaisille käyville ydinvoimalaitosyksiköille ja Framatome jatkaa tutkimuksia myöstöhehkutuksen lämpötilavaikutuksista. Jatkotutkimusten tulokset ovat tärkeitä myös Olkiluoto 3:n höyrystimien ja paineistimen käytön kannalta. STUK edellytti poikkeamaraportin hyväksymisen yhteydessä TVO:ta myös seuraamaan, arvioimaan ja hyödyntämään Framatomen jatkotutkimushankkeita.

Edellä mainittujen asioiden lisäksi STUK on vuosikolmanneksen aikana tehnyt laitoksen järjestelmien ja rakennusten käyttöönottotarkastuksia. Järjestelmien käyttöönottotarkastukset jatkuvat myös vuoden viimeisellä vuosikolmanneksella. TVO suoritti merkittävän, koko laitoksen kattavan, sähkö- ja automaatiojärjestelmien käyttöönottotarkastuksen elokuun lopussa. STUK oli tarkastuksessa tarkkailijana.

Keväällä 2020 STUK valvoi edellyttämiään valvomokokonaisuuden toimivuuden lisäosoituksia koulutussimulaattorilla. Lisäosoituksilla TVO haki täydentävää näyttöä siitä, että valvomokokonaisuus tukee laitoksen turvallista käyttöä. Valvomokokonaisuus muodostuu ohjaajien osaamisesta ja toimintatavoista, laitoksen käyttöohjeista häiriö- ja hätätilanneohjeet mukaan lukien, valvomoiden käyttöliittymistä sekä itse fyysisestä valvomoympäristöstä. Lisäosoitukset päättyivät toukokuussa ja tätä koskevan raportin käsittely, ja johtopäätösten tekeminen on vielä STUKissa kesken.

Toisen vuosikolmanneksen aikana TVO edistyi laitoksen käyttöohjeiston valmiudessa. Toisen vuosikolmanneksen aikana TVO sai valmiiksi STUKin edellyttämän ohjeistuksen automaation häiriötilanteiden hallintaan. STUK valvoi ohjeen kelpuutusta koulutussimulaattorilla ja totesi ohjeen olevan soveltuva käyttötarkoitukseensa. Lisäksi STUKille toimitettiin muun muassa päivitetyt vakavien onnettomuuksien hallintaohjeet sekä ohje menettelyistä laitoksen saattamisesta hallitusta tilasta turvallisesta tilaan.

Asiakirjatarkastusten osalta STUK tarkasti vuosikolmanneksen aikana merkittävimmät laitosmuutokset sekä edelleen etenkin käyttöönoton tulosraportteja sekä tulevaan ydintekniseen käyttöönottovaiheeseen liittyviä suunnitelmia. TVO:n toimittamat laitosmuutosaineistot sekä käyttöönoton tulosraportit ja ydinteknisen käyttöönottovaiheen suunnitelmat olivat pääosin kattavia, eikä STUKilla ollut niihin juurikaan huomautettavaa.

Tarkastusohjelman mukaiset tarkastukset

Laitoksen rakentamisen aikana STUK noudatti sitä varten tehtyä tarkastusohjelmaa. Rakentamisvaiheen päätyttyä STUK on laatinut tarkastusohjelman käytön aloitusvalmiuden tarkastuksille. Tavoitteena on todentaa laitoksen ja sitä käyttävän organisaation valmius ennen laitoksen käytön aloittamista. Käytön katsotaan alkavan, kun ydinpolttoainetta aletaan ladata reaktoriin. Osa tarvittavista tarkastuksista toteutetaan osana käyvien laitosyksiköiden Olkiluoto 1 ja 2 käytön tarkastusohjelmaa (KTO), koska TVO:n menettelyt ovat pääosin samat kaikille laitosyksiköille.

Vuoden 2020 toisen vuosikolmanneksen aikana STUK teki yhden käytön aloitusvalmiuden tarkastuksen ja kaksi katselmointia aikaisempien tarkastusvaatimusten pohjalta. Tarkastus kohdistui turvajärjestelyihin. Katselmoinnit kohdistuivat valmiusjärjestelyihin ja varaosatilanteeseen. Suunnitellut KTO-tarkastukset siirrettiin syksylle vallitsevan koronatilanteen takia.

Turvajärjestelyihin kohdistuneessa tarkastuksessa STUK arvioi tietoturvallisuuden ja fyysisten turvajärjestelyjen tilaa käytön aloittamiseksi. Tarkastuksen perusteella STUK totesi, että latausvalmiutta ei turvajärjestelyjen puolesta vielä ole. Tarkastuksen perusteella suljettiin aiempia vaatimuksia mm. harjoitustoiminnasta saadun näytön perusteella. Tarkastuksen perusteella esitetiin vaatimuksia, jotka tulee selvittää ennen latausta.

Valmiusjärjestelyiden katselmoinnissa todennettiin TVO:n OL3-laitosyksikön valmiusjärjestelyjen saattaminen valmiussuunnitelman mukaiseen operatiiviseen käyttövalmiuteen. STUK totesi, että TVO:n OL3-laitosyksikön valmiusjärjestelyt ovat valmiussuunnitelman mukaiset.

Varaosatilanteen katselmoinnissa käytiin läpi YVL-ohjeiden edellyttämää varaosatilannetta. Katselmoinnin perusteella tilanne oli parantunut edelliseen varaosatarkastukseen nähden. STUK pitää toisen varaosatilanteeseen liittyvän katselmoinnin vielä ennen latausta latausvalmiuden todentamiseksi.

Rakentamisen aikainen valvonta tammikuun alusta huhtikuun loppuun 2020

Vuoden 2020 ensimmäisen vuosikolmanneksen aikana koronaviruspandemiatilanne on vaikuttanut myös tapaan, jolla STUK on valvonut Olkiluoto 3 -ydinvoimalaitosyksikköä. STUKin tarkastajat ovat olleet pääosin etätöissä ja lisäksi laitospaikkavalvontaa on siirretty enemmän Olkiluodossa työskenteleville STUKin paikallistarkastajille. OL3:n latausvalmiuden todentamisen kannalta välttämätön laitospaikkavalvonta ja tarkastukset on kuitenkin tehty suunnitellusti ja niissä on noudatettu tarvittavia henkilösuojautumisen erityistoimenpiteitä. Lisäksi valvonnassa on käytetty tavanomaista enemmän työn tekemiseen sopivia etäratkaisuja. Esimerkiksi laitoksen järjestelmien käyttöönottotarkastuksissa on käytetty etäyhteyksiä. STUK toteutti huhtikuussa myös yhden käytön aloitusvalmiuden tarkastusohjelman tarkastuksen etänä. Kokoukset TVO:n sekä laitostoimittajan kanssa on pidetty etäkokouksina. Asiakirjatarkastuksia STUK on pystynyt jatkamaan normaaliin tapaan etäyhteyksin.

Alla on käsitelty tarkemmin STUKin OL3-valvonnan kannalta keskeisimpiä asioita vuoden 2020 ensimmäiseltä vuosikolmannekselta.

Huhtikuussa 2020 TVO toimitti STUKille Olkiluoto 3 -ydinvoimalaitosyksikön ydinpolttoaineen latauslupahakemuksen. TVO voi alkaa ladata ydinpolttoainenippuja reaktoriin vasta, kun STUK on hyväksynyt hakemuksen. Ydinvoimalaitosyksikön käytön katsotaan alkavan polttoaineen lataamisen aloittamisesta.

Arvioidessaan OL3-laitosyksikön latausvalmiutta STUK käyttää hyväkseen kaikesta valvonnastaan saamaansa tietoa. Latauslupahakemusaineiston ohella tämä tarkoittaa muun muassa muista asiakirjakäsittelyistä, tarkastusohjelman tarkastuksista, käyttöönottotarkastuksista ja muusta laitospaikkavalvonnasta saatavaa tietoa. Kun STUK on valvontansa perusteella todennut OL3-laitosyksikön sekä teknisen että organisaation valmiuden riittäväksi, se voi myöntää ydinpolttoaineen latausluvan.

Tällä hetkellä OL3-laitosyksiköllä on latausvalmiuden kannalta vielä useita kesken olevia asioita. TVO toteaa asian myös itse hakemuksessaan. Esimerkkejä keskeneräisistä asioista on käsitelty jäljempänä tässä raportissa. Myöskään OL3-yksikön käytön aikaisen vaiheen johtamisjärjestelmä ei ole vielä kaikilta osin valmis ja laitoksen hätädieselgeneraattoreissa on ilmennyt erilaisia suunnittelupuutteita, jotka on korjattava. STUK arvioi laitosyksikön latausvalmiuden keskeneräisten asioiden osalta sen jälkeen, kun TVO on käsitellyt asiat ja esittänyt STUKille ratkaisunsa niihin.

Keväällä tehdyssä tiiveyskokeessa havaittiin yhden paineistimen varoventtiilin mekaanisessa ohjausventtiilissä vuotoa. Paineistimen varoventtiilejä on yhteensä kolme kappaletta ja niitä tarvitaan laitosyksikön primääripiirin ylipainesuojauksessa. Jokaiseen varoventtiiliin liittyy vuorostaan kaksi mekaanista ohjausventtiiliä, joista toinen on erotettuna. Varoventtiilin luotettava avautuminen ja sulkeutuminen edellyttää mekaanisen ohjausventtiilin luotettavaa toimintaa.

Havaitun vuodon selvittämiseksi ohjausventtiili avattiin, jolloin huomattiin venttiilin karan olleen poikki. Tapahtuman seurauksena loputkin viisi mekaanista ohjausventtiiliä avattiin. Näistä kahdessa havaittiin säröjä silmämääräisesti. Vaurioituneet osat on toimitettu Saksaan tarkempiin tutkimuksiin juurisyyn selvittämistä varten. Asian selvittely on tällä hetkellä kesken. STUK tarkastaa ennen ydinpolttoaineen latausluvan myöntämistä, että vaurioihin johtaneet syyt on selvitetty asianmukaisesti ja että korjaavat toimenpiteet on tehty hyväksytysti.

Huhtikuussa TVO toimitti STUKille useita laitosyksikön primääripiiriin kuuluvaa paineistimen yhdyslinjaa ja tämän värähtelyongelmaa koskevia aineistoja. Niissä esitetään muun muassa vastineita STUKin aiemmin esittämiin vaatimuksiin värähtelyongelman ratkaisemisesta. Suurin osa aineistoista on vielä STUKin käsittelyssä. Lisäksi kuluneen vuosikolmanneksen aikana laitostoimittaja sai valmiiksi yhdyslinjaan asennettavien vaimentimien lopullisten tukirakenteiden valmistuksen. Lopulliset asennukset laitoksella on vielä tekemättä. STUK jatkaa yhdyslinjaan liittyvien aineistojen ja asennusten tarkastamista vuoden 2020 toisen vuosikolmanneksen aikana.

Laitosyksikön primääripiiriin kuuluvien höyrystimien ja paineistimen valmistuksen aikaiseen paikalliseen lämpökäsittelymenettelyyn liittyvien poikkeamien osalta STUK odottaa edelleen selvityksiä TVO:lta.

Edellä mainittujen asioiden lisäksi STUK on vuosikolmanneksen aikana tehnyt laitoksen järjestelmien ja rakennusten käyttöönottotarkastuksia. Nämä tarkastukset jatkuvat myös vuoden toisella vuosikolmanneksella. Lisäksi STUK valvoi syksyllä 2019 vaatimiaan valvomokokonaisuuden toimivuuden lisäosoituksia koulutussimulaattorilla. Lisäosoitusten tavoitteena on antaa täydentävää näyttöä siitä, että valvomokokonaisuus tukee laitoksen turvallista käyttöä. Valvomokokonaisuus muodostuu ohjaajien osaamisesta ja toimintatavoista, laitoksen käyttöohjeista häiriö- ja hätätilanneohjeet mukaan lukien, valvomoiden käyttöliittymistä sekä itse fyysisestä valvomoympäristöstä. Lisäosoitukset päättyvät toukokuussa, joten tällä hetkellä johtopäätösten tekeminen on vielä kesken.

Asiakirjatarkastusten osalta STUK tarkasti vuosikolmanneksen aikana merkittävimmät laitosmuutokset sekä edelleen etenkin käyttöönoton tulosraportteja sekä tulevaan ydintekniseen käyttöönottovaiheeseen liittyviä suunnitelmia. TVO:n toimittamat laitosmuutosaineistot sekä käyttöönoton tulosraportit ja ydinteknisen käyttöönottovaiheen suunnitelmat olivat pääosin kattavia, eikä STUKilla ollut niihin juurikaan huomautettavaa.

Tarkastusohjelman mukaiset tarkastukset

Laitoksen rakentamisen aikana STUK noudatti sitä varten tehtyä tarkastusohjelmaa. Rakentamisvaiheen päätyttyä STUK on laatinut tarkastusohjelman käytön aloitusvalmiuden tarkastuksille. Tavoitteena on todentaa laitoksen ja sitä käyttävän organisaation valmius ennen laitoksen käytön aloittamista. Käytön katsotaan alkavan, kun ydinpolttoainetta aletaan ladata reaktoriin. Osa tarvittavista tarkastuksista toteutetaan osana käyvien laitosyksiköiden Olkiluoto 1 ja 2 käytön tarkastusohjelmaa (KTO), koska TVO:n menettelyt ovat pääosin samat kaikille laitosyksiköille.

Vuoden 2020 ensimmäisen vuosikolmanneksen aikana STUK teki yhden käytön aloitusvalmiuden tarkastuksen. Tarkastus kohdistui laitosyksikön ohjaajien käyttöohjeisiin sekä vakavan onnettomuuden hallinnan ohjeistoon. Näiden lisäksi Olkiluoto 3 -yksikköä käsiteltiin yhdessä Olkiluodon KTO-tarkastuksessa, jonka aiheena oli johtaminen ja turvallisuuskulttuuri.

Laitoksen käyttöohjeisiin kohdistuneessa tarkastuksessa STUK arvioi TVO:n menettelyjä, joilla TVO on muodostanut kantansa laitoksen käyttöohjeiston ja vakavan onnettomuuden hallintaohjeiston valmiudesta ja käyttötarkoitukseensa soveltuvuudesta. Lisäksi tarkastuksessa arvioitiin muun muassa TVO:n menettelyjä ja resursseja laitoksen käyttöohjeiden ylläpitoon ja kehittämiseen sekä TVO:n laatimia laitoksen häiriötilanteita koskevia hallinnollisia ohjeita.

Tarkastuksen perusteella STUK totesi, että keskeisimmät laitoksen käyttöä koskevat ohjeet on osoitettu käyttötarkoitukseensa soveltuviksi. Ohjeet eivät kuitenkaan ole vielä kaikilta osin täysin valmiit ydinpolttoaineen latausta varten. TVO on kartoittanut ja aikatauluttanut keskeneräiset työt valmistumaan ennen polttoaineen latausta. STUK esitti tarkastuspöytäkirjassaan vaatimuksia keskeneräisten töiden loppuun saattamisesta ennen polttoaineen lataamista. Lisäksi STUK esitti vaatimuksia vakavan onnettomuuden hallintaohjeiston toimivuuden varmistamisesta sekä automaation häiriötilanteiden hallinnasta. Tarkastus tehtiin vallitsevan koronavirustilanteen takia poikkeuksellisesti videoneuvotteluna etäyhteyksiä käyttäen. Tästä huolimatta kaikki tarkastussuunnitelman mukaiset tarkastuskohteet pystyttiin toteuttamaan.

Alkuvuodesta tehdyssä johtamisen ja turvallisuuskulttuurin KTO-tarkastuksessa STUK arvioi TVO:n kehitystoimenpiteitä OL3-laitosyksikön valvomotoiminnan laadukkaan työn edellytysten parantamiseksi. Lisäksi tarkastuksessa käsiteltiin sitä, miten TVO:n johto muodostaa käsitystä kolmen yksikön huomiota vaativista asioista ja miten se priorisoi niitä.

Tarkastuksen perusteella STUK totesi ensimmäisestä aiheesta, että TVO on toteuttanut useita toimenpiteitä OL3-valvomotoiminnan vastuiden selkeyttämiseksi ja ohjaajien työkuorman hallitsemiseksi. Esimerkiksi laitostoimittajan kanssa pitkään työstetyt päivitykset ohjeisiin, joissa TVO:n sekä laitostoimittajan yhteisorganisaatioiden ja mm. TVO:n vuoropäällikön rooli on kuvattu, on julkaistu. Lisäksi laitostilan hallinta -organisaatio aikatauluttaa töitä ja tukee näin valvomon töiden hallittavuutta. Valvomotoimintaan kohdistuvien toimenpiteiden jalkautuminen on vielä kesken, ja STUK odottaa TVO:n vielä arvioivan niiden vaikuttavuuden ennen polttoaineen latausta.

Tarkastuksen toisen aiheen osalta STUK totesi, että TVO on kehittänyt johtamisfoorumeitaan vuoden 2019 aikana. OL3:n turvallisuusasioiden käsittelemiseksi TVO on käynnistänyt vastaavasti kuin käyvillä laitoksilla OL3-laitoskokoksen ja OL3-turvallisuusryhmän. OL3-projektin valmiuden kehittymistä TVO:lla seuraa OL3-valmiuden koordinointiryhmä. Kokonaistilannekuvan muodostumista edesauttaa se, että samoja TVO:n johdon edustajia osallistuu sekä käyvien laitosten että OL3-kohtaisiin kokouksiin. Tarkastuksen perusteella STUK totesi, että TVO:n johto on suunnitellut kolmen yksikön johtamisen foorumeita ja turvallisuusasioiden käsittelyä asianmukaisesti. STUK ei esittänyt tarkastuksessa uusia vaatimuksia koskien OL3-yksikköä.

Rakentamisen aikainen valvonta syyskuun alusta joulukuun loppuun 2019

Olkiluoto 3 -ydinvoimalaitosyksiköllä jatkuu ydinpolttoaineen lataukseen eli laitosyksikön käytön aloittamiseen valmistautuminen. Viimeisen vuosikolmanneksen aikana STUK käsitteli muun muassa TVO:n toimittaman tulosraportin laitosyksikön primääripiiriin kuuluvan paineistimen yhdyslinjan värähtelykokeista. Laitostoimittaja ja TVO tekivät kokeet heinäkuussa 2019. Kylmässä tilassa (primäärijäähdytteen lämpötila noin 20 °C) tehtyjen kokeiden tulosten perusteella yhdyslinjaan asennettavien bitumivaimentimien vaimennuskyky on riittävä. Vaimentimien lopullisten tukirakenteiden suunnittelu ja valmistus on edelleen kesken. Lisäksi vaimentimien asennuksesta johtuen primääripiiriin liittyviä mekaanisia analyysejä tullaan vielä päivittämään ja päivitykset toimitetaan myös STUKin arvioitavaksi. STUK jatkaa yhdyslinjaan liittyvien aineistojen tarkastamista vuoden 2020 puolella.

Alkusyksystä TVO ilmoitti STUKille, että laitosyksikön primääripiiriin kuuluvien höyrystimien ja paineistimen valmistuksen aikaisessa paikallisessa lämpökäsittelymenettelyssä on havaittu poikkeamia. Samaa lämpökäsittelypoikkeamaa on selvitetty Ranskan ydinvoimalaitoksilla syksyn 2019 aikana Ranskan ydinturvallisuutta valvovan viranomaisen, luvanhaltijan ja valmistajan toimesta. Asian selvittely Olkiluoto 3:lla on kesken. STUK tarkastaa ennen ydinpolttoaineen lataamista reaktoriin, että poikkeamahavainto on selvitetty asianmukaisesti Olkiluoto 3:n osalta.

Vuosikolmanneksen aikana STUK valvoi edelleen valvomokokonaisuuden käyttötarkoitukseensa soveltuvuuden osoittavia uusintatestejä laitosidenttisellä koulutussimulaattorilla. Testien tarkoituksena oli osoittaa, että valvomokokonaisuus tukee laitoksen turvallista käyttöä. Valvomokokonaisuus muodostuu ohjaajien osaamisesta ja toimintatavoista, laitoksen käyttöohjeista häiriö- ja hätätilanneohjeet mukaan lukien, valvomoiden käyttöliittymistä sekä itse fyysisestä valvomoympäristöstä. Nyt tehdyissä uusintatesteissä kokonaisuuden toiminta täytti ennalta määritellyt hyväksymiskriteerit. Testien aikana STUK teki kuitenkin useita valvomokokonaisuuden toimivuuteen liittyviä havaintoja, joiden perusteella STUK edellytti TVO:ta toteuttamaan aiempia testiajoja täydentävän valvomokokonaisuuden toimivuuden osoituksen ennen ydinpolttoaineen lataamista reaktoriin.

Laitoksen häiriö- ja hätätilanneohjeiden käyttötarkoitukseensa soveltuvuuden osoittaminen saatettiin syksyllä tältä osin loppuun koulutussimulaattorilla tehdyin uudelleenkelpuutusajoin. STUK valvoi kelpuutustestejä laitospaikalla. Ennen ydinpolttoaineen lataamista reaktoriin STUK tekee käyttöohjeisiin vielä erillisen tarkastuksen, jonka tavoitteena on todentaa muun muassa häiriö- ja hätätilanneohjeiston valmius laitosyksikön käytön aloittamisen kannalta.

Edellä mainittujen asioiden lisäksi Olkiluoto 3:lla jatkettiin polttoaineenlatausta edeltävien koekäyttöjen tekemistä, joiden valvontaan STUK osallistui. Lisäksi STUK teki vuosikolmanneksen aikana useita laitosjärjestelmien käyttöönottotarkastuksia, vaikkakin näitä tehtiin huomattavasti suunniteltua vähemmän, sekä varaosatarkastuksia. Asiakirjatarkastusten osalta STUK tarkasti vuosikolmanneksen aikana myös käyttöönoton tulosraportteja sekä tulevaan ydintekniseen käyttöönottovaiheeseen liittyviä suunnitelmia. Tulosraportit olivat kattavia, eikä STUKilla ollut niihin huomautettavaa. Myös toimitettujen ydinteknisen käyttöönottovaiheen suunnitelmien osalta STUK totesi aineistojen olevan riittäviä.

Tarkastusohjelman mukaiset tarkastukset

Laitoksen rakentamisen aikana STUK noudatti sitä varten tehtyä tarkastusohjelmaa. Rakentamisvaiheen päätyttyä STUK on laatinut tarkastusohjelman käytön aloitusvalmiuden tarkastuksille. Tavoitteena on todentaa laitoksen ja sitä käyttävän organisaation valmius ennen laitoksen käytön aloittamista. Käytön katsotaan alkavan, kun ydinpolttoainetta aletaan ladata reaktoriin. Osa tarvittavista tarkastuksista toteutetaan osana käyvien laitosyksiköiden Olkiluoto 1 ja 2 käytön tarkastusohjelmaa (KTO), koska TVO:n menettelyt ovat pääosin samat kaikille laitosyksiköille.

Vuosikolmanneksen aikana STUK teki kolme käytön aloitusvalmiuden tarkastusta. Kaikki tarkastukset kohdistuivat Olkiluoto 3 -ydinvoimalaitosyksikön turvajärjestelyihin. Näiden lisäksi Olkiluoto 3 -yksikköä käsiteltiin neljässä Olkiluodon KTO-tarkastuksessa. Näiden aiheina olivat inhimillisten tekijöiden hallinta, palontorjunta, henkilöstöresurssit ja osaaminen sekä käyttökokemustoiminta.

Turvajärjestelyjen tarkastuksissa STUK arvioi Olkiluoto 3 -laitosyksikön käyttöönottovalmiutta turvajärjestelyjen näkökulmasta. Loppuvuoden tarkastukset kohdistuivat etenkin turvavalvontajärjestelmien käyttöönoton tilanteeseen, tietoturvallisuuteen, kulun- ja pääsynhallinnan todentamiseen sekä koulutus- ja harjoitustoimintaan. STUK ei esittänyt tarkastusten perusteella vaatimuksia. Tarkastukset olivat osa tarkastuksia, joissa STUK arvioi turvajärjestelyjen toteutuksen riittävyyttä ennen ydinpolttoaineen lataamista reaktoriin Olkiluoto 3 -ydinvoimalaitosyksikössä.

Inhimillisten tekijöiden hallinnan KTO-tarkastuksessa STUK arvioi TVO:n menettelyitä seuraavilla inhimillisten tekijöiden hallinnan osa-alueilla: 1) inhimillisten tekijöiden hallinta laitosmuutosten suunnittelussa ja toteutuksessa; 2) inhimillisten ja organisatoristen tekijöiden käsittely käyttötapahtumien selvittämisessä ja tutkinnassa sekä kokemuksista oppimisessa; 3) TVO:n menettelyt ihmisen suorituskyvyn parantamiseksi eli HU-ohjelma (Human performance). Lisäksi tarkasteltiin TVO:n henkilöresursseja inhimillisten tekijöiden hallinnassa sekä todennäköisyysperusteisen riskianalyysin ja inhimillisten tekijöiden hallinnan välisiä yhteyksiä.

Tarkastuksessa STUK totesi, että Olkiluoto 3 -hankkeessa TVO on toteuttanut inhimillisten tekijöiden hallintaa suunnittelussa kohdistaen projektille henkilöresursseja erityisesti valvomon sekä muun ihmisen ja automaation rajapinnan suunnittelun ja toteutuksen seurantaan. Käyttötapahtumien selvittämisen ja HU-ohjelman osalta Olkiluoto 3 -yksiköllä on käytössä vastaavat menettelyt kuin Olkiluodon käyvilläkin yksiköillä. STUK esitti tarkastuksessa TVO:lle vaatimuksia koskien HU-ohjelman toteuttamisen sekä toteutumisen seurannan kehittämistä.

Palontorjunnan KTO-tarkastuksessa STUK tarkasti Olkiluoto 3 -yksikköön liittyen muun muassa palosuojelun organisaatiota käyttöönoton aikana, palokunnan Olkiluoto 3:lla toimimisen perehdytyksen tilannetta sekä Olkiluoto 3 -yksikön ohjeiston integrointia TVO:n ohjeistoon. Tarkastuksen perusteella STUK ei esittänyt vaatimuksia Olkiluoto 3 -yksikköön liittyen. STUK tarkastaa Olkiluoto 3 -yksikön palontorjuntavalmiuden lopullisesti palontorjuntajärjestelyjen käyttöönottotarkastuksessa ennen ydinpolttoaineen lataamista reaktoriin.

Henkilöstöresurssien ja osaamisen KTO-tarkastuksessa STUK tarkasti kunnossapidon henkilöiden perehdytykseen ja ammattitaidon kehittymiseen liittyviä kokemuksia, koska TVO:lle on rekrytoitu parin viime vuoden aikana paljon kunnossapidon henkilöitä. Tarkastuksen perusteella Olkiluoto 1 ja 2 -yksiköillä kunnossapidon henkilöiden kokemukset työnhallinnasta olivat parempia kuin Olkiluoto 3 -yksiköllä. Tämä johtunee siitä, että Olkiluoto 3 -yksiköllä ei ole aikaisempaa kokemusta kunnossapidosta niin paljon kuin käyvillä Olkiluoto 1 ja 2 -yksiköillä, minkä lisäksi työnkuva on edelleen muuttumassa. Tarkastuksessa käytiin läpi myös hankintatoiminnan resursseja ja toimintamahdollisuuksia. Tarkastuksen perusteella vaikuttaa siltä, että TVO on parantanut toimintatapojaan monin tavoin varaosien hankinnassa. STUK esitti tarkastuksessa vaatimuksen, että TVO:n on toimitettava STUKille kunnossapidon toimintasuunnitelma ja laitevastaavien osaamisarvion yhteenveto ennen Olkiluoto 3 -yksikön ydinpolttoaineen lataamista reaktoriin.

Käyttökokemustoiminnan KTO-tarkastuksen kohteena olivat voimalaitoksen käyttökokemustoiminnan prosessit ja organisointi sekä näihin liittyvät ohjeistot ja menettelyt. Tarkastuksessa STUK arvioi erityisesti ulkopuolisen käyttökokemuksen, kuten esimerkiksi muiden laitosten tapahtumien käsittelyn hyödyntämistä TVO:lla. Tarkastuksen perusteella TVO:n ulkoisen käyttökokemustoiminnan organisointia ja ohjeistusta on kehitetty ja toimintaa tehostettu toimintaympäristön muutosten mukaisesti. Olkiluoto 3 -yksikön osalta yhteistyö sisarlaitosten, jotka ovat Ranskan Flamanvillessä, Kiinan Taishanissa ja Iso-Britannian Hinkley Pointissa, kanssa on parantunut, mutta edellyttää edelleen toiminnan aktivointia. STUK ei esittänyt tarkastuksen perusteella TVO:n ulkoista käyttökokemustoimintaa koskevia vaatimuksia.

Yhteyshenkilö

Yhteyshenkilö

  • Essi Ahonen / Projektipäällikkö
    puh. +358975988242