STUK valvoo STUK valvoo

STUK valvoo

STUK valvoo

Rakentamisen aikainen valvonta

Rakentamisen aikainen valvonta tammikuun alusta huhtikuun loppuun 2020

Vuoden 2020 ensimmäisen vuosikolmanneksen aikana koronaviruspandemiatilanne on vaikuttanut myös tapaan, jolla STUK on valvonut Olkiluoto 3 -ydinvoimalaitosyksikköä. STUKin tarkastajat ovat olleet pääosin etätöissä ja lisäksi laitospaikkavalvontaa on siirretty enemmän Olkiluodossa työskenteleville STUKin paikallistarkastajille. OL3:n latausvalmiuden todentamisen kannalta välttämätön laitospaikkavalvonta ja tarkastukset on kuitenkin tehty suunnitellusti ja niissä on noudatettu tarvittavia henkilösuojautumisen erityistoimenpiteitä. Lisäksi valvonnassa on käytetty tavanomaista enemmän työn tekemiseen sopivia etäratkaisuja. Esimerkiksi laitoksen järjestelmien käyttöönottotarkastuksissa on käytetty etäyhteyksiä. STUK toteutti huhtikuussa myös yhden käytön aloitusvalmiuden tarkastusohjelman tarkastuksen etänä. Kokoukset TVO:n sekä laitostoimittajan kanssa on pidetty etäkokouksina. Asiakirjatarkastuksia STUK on pystynyt jatkamaan normaaliin tapaan etäyhteyksin.

Alla on käsitelty tarkemmin STUKin OL3-valvonnan kannalta keskeisimpiä asioita vuoden 2020 ensimmäiseltä vuosikolmannekselta.

Huhtikuussa 2020 TVO toimitti STUKille Olkiluoto 3 -ydinvoimalaitosyksikön ydinpolttoaineen latauslupahakemuksen. TVO voi alkaa ladata ydinpolttoainenippuja reaktoriin vasta, kun STUK on hyväksynyt hakemuksen. Ydinvoimalaitosyksikön käytön katsotaan alkavan polttoaineen lataamisen aloittamisesta.

Arvioidessaan OL3-laitosyksikön latausvalmiutta STUK käyttää hyväkseen kaikesta valvonnastaan saamaansa tietoa. Latauslupahakemusaineiston ohella tämä tarkoittaa muun muassa muista asiakirjakäsittelyistä, tarkastusohjelman tarkastuksista, käyttöönottotarkastuksista ja muusta laitospaikkavalvonnasta saatavaa tietoa. Kun STUK on valvontansa perusteella todennut OL3-laitosyksikön sekä teknisen että organisaation valmiuden riittäväksi, se voi myöntää ydinpolttoaineen latausluvan.

Tällä hetkellä OL3-laitosyksiköllä on latausvalmiuden kannalta vielä useita kesken olevia asioita. TVO toteaa asian myös itse hakemuksessaan. Esimerkkejä keskeneräisistä asioista on käsitelty jäljempänä tässä raportissa. Myöskään OL3-yksikön käytön aikaisen vaiheen johtamisjärjestelmä ei ole vielä kaikilta osin valmis ja laitoksen hätädieselgeneraattoreissa on ilmennyt erilaisia suunnittelupuutteita, jotka on korjattava. STUK arvioi laitosyksikön latausvalmiuden keskeneräisten asioiden osalta sen jälkeen, kun TVO on käsitellyt asiat ja esittänyt STUKille ratkaisunsa niihin.

Keväällä tehdyssä tiiveyskokeessa havaittiin yhden paineistimen varoventtiilin mekaanisessa ohjausventtiilissä vuotoa. Paineistimen varoventtiilejä on yhteensä kolme kappaletta ja niitä tarvitaan laitosyksikön primääripiirin ylipainesuojauksessa. Jokaiseen varoventtiiliin liittyy vuorostaan kaksi mekaanista ohjausventtiiliä, joista toinen on erotettuna. Varoventtiilin luotettava avautuminen ja sulkeutuminen edellyttää mekaanisen ohjausventtiilin luotettavaa toimintaa.

Havaitun vuodon selvittämiseksi ohjausventtiili avattiin, jolloin huomattiin venttiilin karan olleen poikki. Tapahtuman seurauksena loputkin viisi mekaanista ohjausventtiiliä avattiin. Näistä kahdessa havaittiin säröjä silmämääräisesti. Vaurioituneet osat on toimitettu Saksaan tarkempiin tutkimuksiin juurisyyn selvittämistä varten. Asian selvittely on tällä hetkellä kesken. STUK tarkastaa ennen ydinpolttoaineen latausluvan myöntämistä, että vaurioihin johtaneet syyt on selvitetty asianmukaisesti ja että korjaavat toimenpiteet on tehty hyväksytysti.

Huhtikuussa TVO toimitti STUKille useita laitosyksikön primääripiiriin kuuluvaa paineistimen yhdyslinjaa ja tämän värähtelyongelmaa koskevia aineistoja. Niissä esitetään muun muassa vastineita STUKin aiemmin esittämiin vaatimuksiin värähtelyongelman ratkaisemisesta. Suurin osa aineistoista on vielä STUKin käsittelyssä. Lisäksi kuluneen vuosikolmanneksen aikana laitostoimittaja sai valmiiksi yhdyslinjaan asennettavien vaimentimien lopullisten tukirakenteiden valmistuksen. Lopulliset asennukset laitoksella on vielä tekemättä. STUK jatkaa yhdyslinjaan liittyvien aineistojen ja asennusten tarkastamista vuoden 2020 toisen vuosikolmanneksen aikana.

Laitosyksikön primääripiiriin kuuluvien höyrystimien ja paineistimen valmistuksen aikaiseen paikalliseen lämpökäsittelymenettelyyn liittyvien poikkeamien osalta STUK odottaa edelleen selvityksiä TVO:lta.

Edellä mainittujen asioiden lisäksi STUK on vuosikolmanneksen aikana tehnyt laitoksen järjestelmien ja rakennusten käyttöönottotarkastuksia. Nämä tarkastukset jatkuvat myös vuoden toisella vuosikolmanneksella. Lisäksi STUK valvoi syksyllä 2019 vaatimiaan valvomokokonaisuuden toimivuuden lisäosoituksia koulutussimulaattorilla. Lisäosoitusten tavoitteena on antaa täydentävää näyttöä siitä, että valvomokokonaisuus tukee laitoksen turvallista käyttöä. Valvomokokonaisuus muodostuu ohjaajien osaamisesta ja toimintatavoista, laitoksen käyttöohjeista häiriö- ja hätätilanneohjeet mukaan lukien, valvomoiden käyttöliittymistä sekä itse fyysisestä valvomoympäristöstä. Lisäosoitukset päättyvät toukokuussa, joten tällä hetkellä johtopäätösten tekeminen on vielä kesken.

Asiakirjatarkastusten osalta STUK tarkasti vuosikolmanneksen aikana merkittävimmät laitosmuutokset sekä edelleen etenkin käyttöönoton tulosraportteja sekä tulevaan ydintekniseen käyttöönottovaiheeseen liittyviä suunnitelmia. TVO:n toimittamat laitosmuutosaineistot sekä käyttöönoton tulosraportit ja ydinteknisen käyttöönottovaiheen suunnitelmat olivat pääosin kattavia, eikä STUKilla ollut niihin juurikaan huomautettavaa.

Tarkastusohjelman mukaiset tarkastukset

Laitoksen rakentamisen aikana STUK noudatti sitä varten tehtyä tarkastusohjelmaa. Rakentamisvaiheen päätyttyä STUK on laatinut tarkastusohjelman käytön aloitusvalmiuden tarkastuksille. Tavoitteena on todentaa laitoksen ja sitä käyttävän organisaation valmius ennen laitoksen käytön aloittamista. Käytön katsotaan alkavan, kun ydinpolttoainetta aletaan ladata reaktoriin. Osa tarvittavista tarkastuksista toteutetaan osana käyvien laitosyksiköiden Olkiluoto 1 ja 2 käytön tarkastusohjelmaa (KTO), koska TVO:n menettelyt ovat pääosin samat kaikille laitosyksiköille.

Vuoden 2020 ensimmäisen vuosikolmanneksen aikana STUK teki yhden käytön aloitusvalmiuden tarkastuksen. Tarkastus kohdistui laitosyksikön ohjaajien käyttöohjeisiin sekä vakavan onnettomuuden hallinnan ohjeistoon. Näiden lisäksi Olkiluoto 3 -yksikköä käsiteltiin yhdessä Olkiluodon KTO-tarkastuksessa, jonka aiheena oli johtaminen ja turvallisuuskulttuuri.

Laitoksen käyttöohjeisiin kohdistuneessa tarkastuksessa STUK arvioi TVO:n menettelyjä, joilla TVO on muodostanut kantansa laitoksen käyttöohjeiston ja vakavan onnettomuuden hallintaohjeiston valmiudesta ja käyttötarkoitukseensa soveltuvuudesta. Lisäksi tarkastuksessa arvioitiin muun muassa TVO:n menettelyjä ja resursseja laitoksen käyttöohjeiden ylläpitoon ja kehittämiseen sekä TVO:n laatimia laitoksen häiriötilanteita koskevia hallinnollisia ohjeita.

Tarkastuksen perusteella STUK totesi, että keskeisimmät laitoksen käyttöä koskevat ohjeet on osoitettu käyttötarkoitukseensa soveltuviksi. Ohjeet eivät kuitenkaan ole vielä kaikilta osin täysin valmiit ydinpolttoaineen latausta varten. TVO on kartoittanut ja aikatauluttanut keskeneräiset työt valmistumaan ennen polttoaineen latausta. STUK esitti tarkastuspöytäkirjassaan vaatimuksia keskeneräisten töiden loppuun saattamisesta ennen polttoaineen lataamista. Lisäksi STUK esitti vaatimuksia vakavan onnettomuuden hallintaohjeiston toimivuuden varmistamisesta sekä automaation häiriötilanteiden hallinnasta. Tarkastus tehtiin vallitsevan koronavirustilanteen takia poikkeuksellisesti videoneuvotteluna etäyhteyksiä käyttäen. Tästä huolimatta kaikki tarkastussuunnitelman mukaiset tarkastuskohteet pystyttiin toteuttamaan.

Alkuvuodesta tehdyssä johtamisen ja turvallisuuskulttuurin KTO-tarkastuksessa STUK arvioi TVO:n kehitystoimenpiteitä OL3-laitosyksikön valvomotoiminnan laadukkaan työn edellytysten parantamiseksi. Lisäksi tarkastuksessa käsiteltiin sitä, miten TVO:n johto muodostaa käsitystä kolmen yksikön huomiota vaativista asioista ja miten se priorisoi niitä.

Tarkastuksen perusteella STUK totesi ensimmäisestä aiheesta, että TVO on toteuttanut useita toimenpiteitä OL3-valvomotoiminnan vastuiden selkeyttämiseksi ja ohjaajien työkuorman hallitsemiseksi. Esimerkiksi laitostoimittajan kanssa pitkään työstetyt päivitykset ohjeisiin, joissa TVO:n sekä laitostoimittajan yhteisorganisaatioiden ja mm. TVO:n vuoropäällikön rooli on kuvattu, on julkaistu. Lisäksi laitostilan hallinta -organisaatio aikatauluttaa töitä ja tukee näin valvomon töiden hallittavuutta. Valvomotoimintaan kohdistuvien toimenpiteiden jalkautuminen on vielä kesken, ja STUK odottaa TVO:n vielä arvioivan niiden vaikuttavuuden ennen polttoaineen latausta.

Tarkastuksen toisen aiheen osalta STUK totesi, että TVO on kehittänyt johtamisfoorumeitaan vuoden 2019 aikana. OL3:n turvallisuusasioiden käsittelemiseksi TVO on käynnistänyt vastaavasti kuin käyvillä laitoksilla OL3-laitoskokoksen ja OL3-turvallisuusryhmän. OL3-projektin valmiuden kehittymistä TVO:lla seuraa OL3-valmiuden koordinointiryhmä. Kokonaistilannekuvan muodostumista edesauttaa se, että samoja TVO:n johdon edustajia osallistuu sekä käyvien laitosten että OL3-kohtaisiin kokouksiin. Tarkastuksen perusteella STUK totesi, että TVO:n johto on suunnitellut kolmen yksikön johtamisen foorumeita ja turvallisuusasioiden käsittelyä asianmukaisesti. STUK ei esittänyt tarkastuksessa uusia vaatimuksia koskien OL3-yksikköä.

Rakentamisen aikainen valvonta syyskuun alusta joulukuun loppuun 2019

Olkiluoto 3 -ydinvoimalaitosyksiköllä jatkuu ydinpolttoaineen lataukseen eli laitosyksikön käytön aloittamiseen valmistautuminen. Viimeisen vuosikolmanneksen aikana STUK käsitteli muun muassa TVO:n toimittaman tulosraportin laitosyksikön primääripiiriin kuuluvan paineistimen yhdyslinjan värähtelykokeista. Laitostoimittaja ja TVO tekivät kokeet heinäkuussa 2019. Kylmässä tilassa (primäärijäähdytteen lämpötila noin 20 °C) tehtyjen kokeiden tulosten perusteella yhdyslinjaan asennettavien bitumivaimentimien vaimennuskyky on riittävä. Vaimentimien lopullisten tukirakenteiden suunnittelu ja valmistus on edelleen kesken. Lisäksi vaimentimien asennuksesta johtuen primääripiiriin liittyviä mekaanisia analyysejä tullaan vielä päivittämään ja päivitykset toimitetaan myös STUKin arvioitavaksi. STUK jatkaa yhdyslinjaan liittyvien aineistojen tarkastamista vuoden 2020 puolella.

Alkusyksystä TVO ilmoitti STUKille, että laitosyksikön primääripiiriin kuuluvien höyrystimien ja paineistimen valmistuksen aikaisessa paikallisessa lämpökäsittelymenettelyssä on havaittu poikkeamia. Samaa lämpökäsittelypoikkeamaa on selvitetty Ranskan ydinvoimalaitoksilla syksyn 2019 aikana Ranskan ydinturvallisuutta valvovan viranomaisen, luvanhaltijan ja valmistajan toimesta. Asian selvittely Olkiluoto 3:lla on kesken. STUK tarkastaa ennen ydinpolttoaineen lataamista reaktoriin, että poikkeamahavainto on selvitetty asianmukaisesti Olkiluoto 3:n osalta.

Vuosikolmanneksen aikana STUK valvoi edelleen valvomokokonaisuuden käyttötarkoitukseensa soveltuvuuden osoittavia uusintatestejä laitosidenttisellä koulutussimulaattorilla. Testien tarkoituksena oli osoittaa, että valvomokokonaisuus tukee laitoksen turvallista käyttöä. Valvomokokonaisuus muodostuu ohjaajien osaamisesta ja toimintatavoista, laitoksen käyttöohjeista häiriö- ja hätätilanneohjeet mukaan lukien, valvomoiden käyttöliittymistä sekä itse fyysisestä valvomoympäristöstä. Nyt tehdyissä uusintatesteissä kokonaisuuden toiminta täytti ennalta määritellyt hyväksymiskriteerit. Testien aikana STUK teki kuitenkin useita valvomokokonaisuuden toimivuuteen liittyviä havaintoja, joiden perusteella STUK edellytti TVO:ta toteuttamaan aiempia testiajoja täydentävän valvomokokonaisuuden toimivuuden osoituksen ennen ydinpolttoaineen lataamista reaktoriin.

Laitoksen häiriö- ja hätätilanneohjeiden käyttötarkoitukseensa soveltuvuuden osoittaminen saatettiin syksyllä tältä osin loppuun koulutussimulaattorilla tehdyin uudelleenkelpuutusajoin. STUK valvoi kelpuutustestejä laitospaikalla. Ennen ydinpolttoaineen lataamista reaktoriin STUK tekee käyttöohjeisiin vielä erillisen tarkastuksen, jonka tavoitteena on todentaa muun muassa häiriö- ja hätätilanneohjeiston valmius laitosyksikön käytön aloittamisen kannalta.

Edellä mainittujen asioiden lisäksi Olkiluoto 3:lla jatkettiin polttoaineenlatausta edeltävien koekäyttöjen tekemistä, joiden valvontaan STUK osallistui. Lisäksi STUK teki vuosikolmanneksen aikana useita laitosjärjestelmien käyttöönottotarkastuksia, vaikkakin näitä tehtiin huomattavasti suunniteltua vähemmän, sekä varaosatarkastuksia. Asiakirjatarkastusten osalta STUK tarkasti vuosikolmanneksen aikana myös käyttöönoton tulosraportteja sekä tulevaan ydintekniseen käyttöönottovaiheeseen liittyviä suunnitelmia. Tulosraportit olivat kattavia, eikä STUKilla ollut niihin huomautettavaa. Myös toimitettujen ydinteknisen käyttöönottovaiheen suunnitelmien osalta STUK totesi aineistojen olevan riittäviä.

Tarkastusohjelman mukaiset tarkastukset

Laitoksen rakentamisen aikana STUK noudatti sitä varten tehtyä tarkastusohjelmaa. Rakentamisvaiheen päätyttyä STUK on laatinut tarkastusohjelman käytön aloitusvalmiuden tarkastuksille. Tavoitteena on todentaa laitoksen ja sitä käyttävän organisaation valmius ennen laitoksen käytön aloittamista. Käytön katsotaan alkavan, kun ydinpolttoainetta aletaan ladata reaktoriin. Osa tarvittavista tarkastuksista toteutetaan osana käyvien laitosyksiköiden Olkiluoto 1 ja 2 käytön tarkastusohjelmaa (KTO), koska TVO:n menettelyt ovat pääosin samat kaikille laitosyksiköille.

Vuosikolmanneksen aikana STUK teki kolme käytön aloitusvalmiuden tarkastusta. Kaikki tarkastukset kohdistuivat Olkiluoto 3 -ydinvoimalaitosyksikön turvajärjestelyihin. Näiden lisäksi Olkiluoto 3 -yksikköä käsiteltiin neljässä Olkiluodon KTO-tarkastuksessa. Näiden aiheina olivat inhimillisten tekijöiden hallinta, palontorjunta, henkilöstöresurssit ja osaaminen sekä käyttökokemustoiminta.

Turvajärjestelyjen tarkastuksissa STUK arvioi Olkiluoto 3 -laitosyksikön käyttöönottovalmiutta turvajärjestelyjen näkökulmasta. Loppuvuoden tarkastukset kohdistuivat etenkin turvavalvontajärjestelmien käyttöönoton tilanteeseen, tietoturvallisuuteen, kulun- ja pääsynhallinnan todentamiseen sekä koulutus- ja harjoitustoimintaan. STUK ei esittänyt tarkastusten perusteella vaatimuksia. Tarkastukset olivat osa tarkastuksia, joissa STUK arvioi turvajärjestelyjen toteutuksen riittävyyttä ennen ydinpolttoaineen lataamista reaktoriin Olkiluoto 3 -ydinvoimalaitosyksikössä.

Inhimillisten tekijöiden hallinnan KTO-tarkastuksessa STUK arvioi TVO:n menettelyitä seuraavilla inhimillisten tekijöiden hallinnan osa-alueilla: 1) inhimillisten tekijöiden hallinta laitosmuutosten suunnittelussa ja toteutuksessa; 2) inhimillisten ja organisatoristen tekijöiden käsittely käyttötapahtumien selvittämisessä ja tutkinnassa sekä kokemuksista oppimisessa; 3) TVO:n menettelyt ihmisen suorituskyvyn parantamiseksi eli HU-ohjelma (Human performance). Lisäksi tarkasteltiin TVO:n henkilöresursseja inhimillisten tekijöiden hallinnassa sekä todennäköisyysperusteisen riskianalyysin ja inhimillisten tekijöiden hallinnan välisiä yhteyksiä.

Tarkastuksessa STUK totesi, että Olkiluoto 3 -hankkeessa TVO on toteuttanut inhimillisten tekijöiden hallintaa suunnittelussa kohdistaen projektille henkilöresursseja erityisesti valvomon sekä muun ihmisen ja automaation rajapinnan suunnittelun ja toteutuksen seurantaan. Käyttötapahtumien selvittämisen ja HU-ohjelman osalta Olkiluoto 3 -yksiköllä on käytössä vastaavat menettelyt kuin Olkiluodon käyvilläkin yksiköillä. STUK esitti tarkastuksessa TVO:lle vaatimuksia koskien HU-ohjelman toteuttamisen sekä toteutumisen seurannan kehittämistä.

Palontorjunnan KTO-tarkastuksessa STUK tarkasti Olkiluoto 3 -yksikköön liittyen muun muassa palosuojelun organisaatiota käyttöönoton aikana, palokunnan Olkiluoto 3:lla toimimisen perehdytyksen tilannetta sekä Olkiluoto 3 -yksikön ohjeiston integrointia TVO:n ohjeistoon. Tarkastuksen perusteella STUK ei esittänyt vaatimuksia Olkiluoto 3 -yksikköön liittyen. STUK tarkastaa Olkiluoto 3 -yksikön palontorjuntavalmiuden lopullisesti palontorjuntajärjestelyjen käyttöönottotarkastuksessa ennen ydinpolttoaineen lataamista reaktoriin.

Henkilöstöresurssien ja osaamisen KTO-tarkastuksessa STUK tarkasti kunnossapidon henkilöiden perehdytykseen ja ammattitaidon kehittymiseen liittyviä kokemuksia, koska TVO:lle on rekrytoitu parin viime vuoden aikana paljon kunnossapidon henkilöitä. Tarkastuksen perusteella Olkiluoto 1 ja 2 -yksiköillä kunnossapidon henkilöiden kokemukset työnhallinnasta olivat parempia kuin Olkiluoto 3 -yksiköllä. Tämä johtunee siitä, että Olkiluoto 3 -yksiköllä ei ole aikaisempaa kokemusta kunnossapidosta niin paljon kuin käyvillä Olkiluoto 1 ja 2 -yksiköillä, minkä lisäksi työnkuva on edelleen muuttumassa. Tarkastuksessa käytiin läpi myös hankintatoiminnan resursseja ja toimintamahdollisuuksia. Tarkastuksen perusteella vaikuttaa siltä, että TVO on parantanut toimintatapojaan monin tavoin varaosien hankinnassa. STUK esitti tarkastuksessa vaatimuksen, että TVO:n on toimitettava STUKille kunnossapidon toimintasuunnitelma ja laitevastaavien osaamisarvion yhteenveto ennen Olkiluoto 3 -yksikön ydinpolttoaineen lataamista reaktoriin.

Käyttökokemustoiminnan KTO-tarkastuksen kohteena olivat voimalaitoksen käyttökokemustoiminnan prosessit ja organisointi sekä näihin liittyvät ohjeistot ja menettelyt. Tarkastuksessa STUK arvioi erityisesti ulkopuolisen käyttökokemuksen, kuten esimerkiksi muiden laitosten tapahtumien käsittelyn hyödyntämistä TVO:lla. Tarkastuksen perusteella TVO:n ulkoisen käyttökokemustoiminnan organisointia ja ohjeistusta on kehitetty ja toimintaa tehostettu toimintaympäristön muutosten mukaisesti. Olkiluoto 3 -yksikön osalta yhteistyö sisarlaitosten, jotka ovat Ranskan Flamanvillessä, Kiinan Taishanissa ja Iso-Britannian Hinkley Pointissa, kanssa on parantunut, mutta edellyttää edelleen toiminnan aktivointia. STUK ei esittänyt tarkastuksen perusteella TVO:n ulkoista käyttökokemustoimintaa koskevia vaatimuksia.

Rakentamisen aikainen valvonta toukokuun alusta elokuun loppuun 2019

Toisen vuosikolmanneksen aikana STUK jatkoi laitosyksikön primääripiiriin kuuluvan paineistimen yhdyslinjan vaimentimien vaimennusaineena käytettävän bitumin turvallisuusvaikutusten arviointia. STUK tarkasti TVO:n toimittaman yhteenvetoraportin vuodenvaihteessa tehdyistä bitumikokeista. Kokeissa tutkittiin etenkin sitä, miten bitumi käyttäytyy hätäjäähdytysvesialtaan sihdeissä ja voisiko se tukkia nämä tai kulkeutua näiden läpi hätäjäähdytysjärjestelmiin ja sitä kautta reaktorisydämeen, mikäli bitumivaimennin rikkoutuisi putkikatko-onnettomuuden seurauksena.

Kokeista saatujen tulosten perusteella hätäjäähdytysvesialtaan sihdit eivät kaikissa tilanteissa pysty pidättämään bitumia, minkä seurauksena bitumi pääsisi kulkeutumaan hätäjäähdytysjärjestelmiin ja reaktorisydämeen. Tämän vuoksi laitosyksikölle suunniteltiin esisuodattimet, jotka pidättävät yhdyslinjan putkikatko-onnettomuuden seurauksena mahdollisesti vapautuvan bitumin ennen sen päätymistä hätäjäähdytysvesialtaaseen. Esisuodattimien toiminta testattiin bitumikokeiden yhteydessä ja ne asennettiin kesän aikana laitokselle.

STUK ei bitumikokeiden yhteenvetoraportin tarkastamisen perusteella nähnyt estettä bitumin käyttämiselle paineistimen yhdyslinjaan asennettavien vaimentimien vaimennusaineena. STUK jatkaa yhdyslinjaan liittyvien aineistojen tarkastamista, minkä lisäksi STUK tarkastaa laitokselle asennetun esisuodatinrakenteen ja vaimentimien rakenteiden hyväksyttävyyden ennen ydinpolttoaineen lataamista reaktoriin.

Heinäkuussa paineistimen yhdyslinjalle tehtiin värähtelykokeita ulkopuolisen värähtelylähteen avulla vaimentimien kanssa sekä ilman vaimentimia. Testien tarkoituksena oli osoittaa laitostoimittajan laatimien värähtelyanalyysien oikeellisuus ja vaimentimien vaimennuskyky asennettuna. Tulosten analysointi on vielä kesken. STUK valvoi testejä laitospaikalla ja tarkasti myös testejä koskevat suunnitelmat.

Laitoksen häiriö- ja hätätilanneohjeiden käyttötarkoitukseensa soveltuvuuden osoittaminen jatkui laitosidenttisellä koulutussimulaattorilla tehtävin uudelleenkelpuutuksin. Uudelleenkelpuutuksia tehtiin, koska ohjeita oli päivitetty aiemmin tehtyjen havaintojen perusteella. STUK valvoi kelpuutustestejä laitospaikalla. Ohjeiden uudelleenkelpuutukset jatkuvat syksyllä.

Vuosikolmanneksen aikana STUK valvoi myös valvomokokonaisuuden käyttötarkoitukseensa soveltuvuuden osoittavia uusintatestejä koulutussimulaattorilla. Testien tarkoituksena on osoittaa, että valvomokokonaisuus tukee laitoksen turvallista käyttöä. Valvomokokonaisuus muodostuu ohjaajien osaamisesta ja toimintatavoista, laitoksen käyttöohjeista häiriö- ja hätätilanneohjeet mukaan lukien, valvomoiden käyttöliittymistä sekä itse fyysisestä valvomoympäristöstä. Uusintatestejä tehtiin, koska huhtikuun testeissä ei saavutettu ennalta määriteltyjä hyväksymiskriteerejä kaikilta osin. Uusintatestit jatkuvat syksyllä. STUK tarkastaa ennen ydinpolttoaineen lataamista reaktoriin, että laitosyksikön valvomokokonaisuus on käyttötarkoitukseensa soveltuva.

Edellä mainittujen asioiden lisäksi Olkiluoto 3:lla jatkettiin polttoaineenlatausta edeltävien koekäyttöjen tekemistä, joiden valvontaan STUK osallistui. Lisäksi STUK valvoi järjestelmien käyttöönottotarkastuksia.

Tarkastusohjelman mukaiset tarkastukset

Laitoksen rakentamisen aikana STUK noudatti sitä varten tehtyä tarkastusohjelmaa. Rakentamisvaiheen päätyttyä STUK on laatinut tarkastusohjelman käytön aloitusvalmiuden tarkastuksille. Tavoitteena on todentaa laitoksen ja sitä käyttävän organisaation valmius ennen laitoksen käytön aloittamista. Käytön katsotaan alkavan, kun ydinpolttoainetta aletaan ladata reaktoriin. Osa tarvittavista tarkastuksista toteutetaan osana käyvien laitosyksiköiden Olkiluoto 1 ja 2 käytön tarkastusohjelmaa (KTO), koska TVO:n menettelyt ovat pääosin samat kaikille laitosyksiköille.

Vuosikolmanneksen aikana STUK teki kolme käytön aloitusvalmiuden tarkastusta. Tarkastukset kohdistuivat TVO:n laadunvalvontaorganisaation toimintaan, varaosien hallintamenettelyihin sekä turvajärjestelyihin.

Ensimmäinen tarkastus kohdistui TVO:n laadunvalvontaorganisaation mekaanisen puolen toimintaan ja se toteutettiin ennalta ilmoittamattomana niin sanottuna yllätystarkastuksena. Tarkastuksessa haastateltiin TVO:n laadunvalvontaorganisaation tarkastajia sekä käsiteltiin muun muassa kokonaisuuden ja tilannekuvan hallintaan, tarkastuksiin valmistautumiseen sekä poikkeamiin liittyviä käytännön menettelyitä. Tarkastuksen perusteella STUK totesi, että TVO:n resurssitilanne sekä henkilöstön kokemus ovat hyvällä tasolla ja perehdytys on toteutettu asianmukaisesti. STUK esitti tarkastuksessa vaatimuksia koskien muun muassa TVO:n laadunvalvontaorganisaation tarkastuksiin valmistautumisen mahdollistamista paremmin, tarkastushavaintojen kirjausmenettelyitä sekä käyvän laitoksen menettelyihin siirtymisen aikataulusuunnitelmia.

Varaosien hallintamenettelyihin kohdistuneessa tarkastuksessa kohdistettiin huomio ydinvoimalaitosohjeiden edellyttämien pitkäaikaisten häiriö- ja onnettomuustilanteiden hallintaan tarvittavien laitteiden toimintakuntoisuuden varmistaviin varaosiin. Tarkastuksen perusteella todettiin, että huomattava osa vaadittavista varaosista puuttui. Tarkastuksessa STUK esitti TVO:lle vaatimuksen koskien varaosien varastosaldotilanteesta tehtävän selvityksen toimittamista. STUK tarkastaa ydinvoimalaitosohjeiden edellyttämien varaosien olemassaolon ennen Olkiluoto 3 -laitosyksikön polttoaineen lataamista reaktoriin.

Turvajärjestelyjen tarkastuksessa arvioitiin Olkiluoto 3 -laitosyksikön käyttöönottovalmiutta turvajärjestelyjen näkökulmasta. Tällä kertaa STUK tarkasti erityisesti avaintenhallintaan ja reaktorisaarekkeen kulun- ja materiaalinvalvontaan liittyviä menettelyjä. Tarkastus oli osa tarkastuksia, joissa arvioidaan Olkiluoto 3 -laitosyksikön turvajärjestelyjen toteutuksen riittävyyttä ennen polttoaineen lataamista reaktoriin.

Yhteyshenkilö

Ei hakutuloksia