Rakentamisen aikainen valvonta

Rakentamisen aikainen valvonta tammikuun alusta huhtikuun loppuun 2019

STUK antoi Olkiluoto 3:n käyttölupaa koskevan lausuntonsa työ- ja elinkeinoministeriölle helmikuussa 2019. Valtioneuvosto myönsi Olkiluoto 3 -laitosyksikölle käyttöluvan 7.3.2019.

TVO jätti käyttölupahakemuksen huhtikuussa 2016 ja teki lupahakemuksen yhteydessä toimitettuihin asiakirjoihin sittemmin muutoksia muun muassa STUKilta saamansa palautteen ja koekäyttöjen tulosten perusteella. Vuonna 2018 STUK viivästytti käyttölupaa koskevan lausuntonsa antamista laitoksen primääripiiriin kuuluvan paineistimen yhdyslinjan värähtelyongelman takia. Alkuvuodesta 2019 TVO ja laitostoimittaja toimittivat STUKille lisäselvityksiä, joiden perusteella voitiin katsoa, että värähtelyongelmaan on olemassa ratkaisu. Tämän jälkeen STUK viimeisteli turvallisuusarvionsa eikä nähnyt estettä myöntää käyttölupaa hakemuksen mukaisesti vuoden 2038 loppuun saakka.

Käyttölupa yksinään ei anna lupaa laitoksen käynnistämiselle. Ydinenergialain mukaisesti STUK toteaa ennen ydinpolttoaineen lataamista reaktoriin laitoksen ja sitä käyttävän organisaation valmiuden ja myöntää latausluvan. STUK valvoo valmistelujen etenemistä ja tekee ennen ydinpolttoaineen latausluvan myöntämistä tarkastuksen todetakseen, että turvallisen käytön edellytykset täyttyvät kaikilta osin.

Olkiluoto 3:lla on meneillään käyttöön valmistautuminen. TVO muun muassa viimeistelee käyttöohjeita ja tekee polttoainelatausta edeltäviä koekäyttöjä. Vuosikolmanneksella STUK valvoi käyttöön valmistautumista, kuten koekäyttöjä sekä reaktorin suojarakennukselle tehtyä tiiveyskoetta ja laitoksen valvomokokonaisuuden toimivuutta osoittavaa testausta.

TVO toimitti toukokuussa 2018 päättyneiden kuumakokeiden tulosraportin STUKille joulukuussa 2018 ja se käsiteltiin STUKissa tämän vuoden ensimmäisellä vuosikolmanneksella. Aineistosta puuttui vielä osa testituloksista, mistä STUK lähetti TVO:lle selvityspyynnön. STUK jatkaa tulosraportin käsittelyä puuttuvien aineistotoimitusten jälkeen. STUK myös jatkaa paineistimen yhdyslinjan värähtelyjen vaimentamiseksi esitettyjen vaimentimien ja niiden käyttöönoton yksityiskohtaista käsittelyä.

Tarkastusohjelman mukaiset tarkastukset

Laitoksen rakentamisen aikana STUK noudatti sitä varten tehtyä tarkastusohjelmaa. Rakentamisvaiheen päätyttyä STUK on laatinut tarkastusohjelman käytön aloitusvalmiuden tarkastuksille. Tavoitteena on todentaa laitoksen ja sitä käyttävän organisaation valmius ennen laitoksen käytön aloittamista. Käytön katsotaan alkavan, kun ydinpolttoainetta aletaan ladata reaktoriin. Suurin osa tarvittavista tarkastuksista toteutetaan osana käyvien laitosyksiköiden Olkiluoto 1 ja 2 käytön tarkastusohjelmaa (KTO), koska TVO:n menettelyt ovat pääosin samat kaikille laitosyksiköille.

STUK teki vuosikolmanneksen aikana yhden käytön aloitusvalmiuden tarkastuksen ja kolme KTO-tarkastusta, joissa käsiteltiin myös Olkiluoto 3:a.

Käytön aloitusvalmiuden tarkastus kohdistui turvajärjestelyihin käyttöönottovalmiuden todentamiseksi. Tarkastuksessa arvioitiin turvajärjestelyjen toteutuksen riittävyyttä ennen polttoaineen lataamista reaktoriin OL3-voimalaitosyksikössä. Tarkastuksessa todennettiin muun muassa tiettyjen tilojen kulunvalvontajärjestelmien toimivuutta.

Kemian KTO-tarkastuksessa käsiteltiin kemiayksikön toimintaa OL3-laitoksella, latausaltaan vesi- ja radiokemian seurantaa sekä henkilöresurssitilannetta. Tarkastuksen perusteella STUK totesi toiminnan olevan hyvällä tasolla, eikä tarkastuksen perusteella esitetty vaatimuksia.

Säteilysuojelun KTO-tarkastus kohdistui dosimetriaan. Tarkastuksessa käytiin läpi annosmittausprosessia ja käytännön menettelyitä sekä ohjeistusta. Olkiluoto 3-laitosyksikön osalta käytiin läpi erityisesti primäärineutronilähteiden tuonti laitokselle ja asentaminen polttoainenippuihin. Tarkastuksen pohjalta esitettiin useita vaatimuksia annosmittausmenettelyihin kaikilla voimalaitosyksiköillä.

Valmiusjärjestelyjen KTO- tarkastuksessa aiheita olivat valmiusohjeistus, -tilat ja -varusteet sekä valmiusorganisaatio ja sen koulutus. Lisäksi tarkastettiin STUKin määräyksen Y/2/2018 uusien vaatimusten täyttymistä ja valmiusjärjestelyjen valmiusastetta Olkiluoto 3 laitosyksikön käynnistämisen kannalta. Tarkastuksessa todettiin, että TVO:n valmiusorganisaation kehitystä ja koulutusta on kohdennettu laitosyksikön käynnistämisen varalle, mutta valmiustilojen varustelu on vielä kesken. STUK todentaa valmiustilojen valmiuden ennen ydinpolttoaineen lataamista. Tarkastuksen perusteella STUK totesi myös, että valmiussuunnitelmaa on päivitettävä Olkiluoto 3:lla käytössä olevien kokoontumis- ja evakuointijärjestelyjen osalta ja valmiusorganisaation tiettyihin tehtäviin on nimettävä ja koulutettava lisää henkilöitä. Vaatimusten täyttymistä edellytetään ennen polttoaineen latausta.


Rakentamisen aikainen valvonta syyskuun alusta joulukuun loppuun 2018

Olkiluoto 3:lla on meneillään käyttöön valmistautuminen. Asennus- ja rakennustyöt ovat viimeistelyjä lukuun ottamatta valmiit, ja suuri osa laitteiden ja järjestelmien koekäytöistä on tehty. STUK valvoi käyttöön valmistautumista, kuten onnettomuustilanteissa käytettävien ohjeiden testaamista, jäljellä olevia koekäyttöjä ja valvomo-ohjaajien tenttejä.

Ydinenergialain mukaan ydinlaitoksen ohjaajana laitoksen valvomossa saa toimia vain Säteilyturvakeskuksen tehtävään hyväksymä henkilö. Hyväksymisen edellytyksenä on mm. riittävän työtaidon osoittaminen simulaattorilla, ja hyväksytysti suoritettu suullinen tentti. Työtaidon osoitukset toteutettiin loka-marraskuussa 2018. STUK valvoi kaikkia osoituksia. Suulliset tentit pidettiin työtaidonosoitusten jälkeen. Tentin pitää TVO, mutta STUK valvoo kaikkia tenttejä ja seuraa etenkin kysymysten kattavuutta, riittävää vaikeustasoa ja arvostelun asianmukaisuutta. Työtaidon osoitukset näyttivät ohjaajien osaamisen olevan hyvällä tasolla, mitä myös suullisten tenttien tulokset tukivat. Loppuvuodesta STUK hyväksyi OL3:n ohjaajat TVO:n hakemusten mukaisesti.

Laitoksen häiriö- ja hätätilanneohjeiden soveltuvuus käyttötarkoitukseensa osoitetaan ohjeiston kelpuutuksin laitosidenttisellä koulutussimulaattorilla. STUK valvoi simulaattorilla tehtyjä kelpuutustestejä. Kelpuutusten johtopäätösten tekeminen on vielä kesken, mutta tähänastisen arvioinnin tuloksena laitostoimittaja ja TVO ovat määritelleet useita muutosvaatimuksia ohjekonseptiin ja ohjeisiin sekä tunnistaneet lisäkoulutustarpeita. Muutosten toteuttaminen on vielä kesken.

Toukokuussa päättyneiden kuumakokeiden tulosraportti toimitettiin STUKille joulukuussa, ja sen arviointi oli vuoden lopussa vielä kesken. Kokeissa kävi ilmi, että reaktorin jäähdytyspiiriin kuuluva paineistimen yhdyslinja värähtelee sallittua enemmän. Värähtelyn syytä selvitetään edelleen. Värähtelyjen vaimentamiseksi laitostoimittaja aikoo asentaa linjaan kaksi vaimenninta. STUK on hyväksynyt vaimentimia koskevan periaatesuunnitelman, mutta odottaa vielä osoitusta siitä, ettei vaimentimissa käytettävä bitumi voi haitata putkikatko-onnettomuuksien hallintaa. Onnettomuudessa vaimennin voi rikkoutua, ja bitumi voi kulkeutua katkenneesta putkesta virtaavan veden mukana hätäjäähdytyskiertoon. Ennen vaimenninratkaisun lopullista hyväksymistä pitää osoittaa, että bitumi ei voi tukkia hätäjäähdytysveden virtausreitillä olevia siivilöitä, ja ettei bitumi voi päästä virtauksen mukana hätäjäähdytysjärjestelmiin ja sitä kautta reaktorisydämeen. Areva teettää kokeita bitumin käyttäytymisestä Lappeenrannan teknillisessä yliopistossa ja tekee kokeita omalla testilaitteistollaan Erlangenissa Saksassa. STUK seurasi osaa sekä Lappeenrannan että Erlangenin kokeista. Vuoden lopussa kokeet ja koetulosten analysointi olivat vielä kesken. STUK viivytti käyttölupaa koskevan lausuntonsa antamista, koska värähtelyongelman ratkaisuun liittyi vielä avoimia asioita.

TVO tarvitsee Olkiluodon ydinvoimalaitoksen kolmosreaktorille käyttöluvan ennen kuin se voi ladata polttoainetta reaktoriin ensimmäisen kerran. Käyttöluvan myöntää valtioneuvosto. Sitä ennen STUK tekee käyttöluvasta turvallisuusarvion ja antaa hakemusta koskevan lausunnon.

Vuoden viimeisellä kolmanneksella STUK tarkasti TVO:n käyttölupadokumenttien päivityksiä. Käyttölupahakemuksen TVO jätti huhtikuussa 2016 ja on sen jälkeen tehnyt dokumentteihin muutoksia esimerkiksi STUKin kommenttien tai koekäyttöjen tulosten perusteella.

Käyttölupa-aineiston lisäksi STUK tarkasti jakson aikana myös muita aineistoja, etenkin koekäyttösuunnitelmia, koekäytöstä saatuja tuloksia, automaation soveltuvuusarviota sekä putkistojen lopullisia jännitysanalyyseja. Hakemukset täyttivät pääosin vaatimukset, eikä STUKilla ollut niihin juurikaan huomautettavaa.

Tarkastusohjelman mukaiset tarkastukset

Laitoksen rakentamisen aikana STUK on noudattanut sitä varten tehtyä tarkastusohjelmaa. Rakentamisvaiheen päätyttyä STUK on laatinut tarkastusohjelman käytön aloitusvalmiuden tarkastuksille. Ohjelman menettelyt ovat samat kuin aiemmin rakentamisen aikaisessa tarkastusohjelmassa. Ainoa ero on siinä, että ohjelma on laadittu kattamaan koko jäljellä oleva aika käytön aloitukseen saakka. Käytön katsotaan alkavan, kun ydinpolttoainetta aletaan ladata reaktoriin. Rakentamisen aikaisen tarkastusohjelman tarkastukset suunniteltiin puoleksi vuodeksi kerrallaan.

Suurin osa OL3-tarkastuksista tehdään tällä hetkellä jo osana käyvien laitosyksiköiden OL1 ja 2 käytön tarkastusohjelmaa (KTO), koska TVO:n menettelyt ovat pääosin samat kaikille laitosyksiköille.

STUK teki vuosikolmanneksen aikana yhden käytön aloitusvalmiuden tarkastuksen, ja kuusi KTO-tarkastusta, joissa OL3 oli mukana.

Käytön aloitusvalmiuden tarkastus kohdistui OL3-voimalaitosyksikön turvajärjestelyihin käyttöönottovalmiuden todentamiseksi. Tarkastuksessa todennettiin tiettyjen automaatio- ja kytkinlaitoshuoneiden kulunvalvontajärjestelmien toimivuutta.

Käytön tarkastusohjelman tarkastuksessa Johtaminen ja turvallisuuskulttuuri käsiteltiin Olkiluoto 3 -laitosyksikön turvallisuuskulttuurin tilaa, etenkin käyttöorganisaation ja valvomotoimintojen osalta.. OL3 työmaan turvallisuuskulttuurin tilaa arvioidaan kaksi kertaa vuodessa. Viimeisimmän toukokuussa tehdyn arvioinnin tuloksissa näkyi mm. aikataulupaine ja sen vaikutus laadukkaaseen toimintaan sekä vastuiden epäselvyydet valvomotyössä. STUK edellytti TVO:lta toimenpiteitä ja kokonaissuunnitelmaa tilanteen korjaamiseksi.

Säteilysuojelutarkastuksen Olkiluoto 3:a koskevassa osuudessa käsiteltiin säteilysuojelun käytäntöjä tällä hetkellä, kun ydinpolttoaine on tuotu laitokselle. Lisäksi käsiteltiin valvonta-alueelle sijoittuvien huonetilojen käyttöönottotarkastuksia, säteilymittaus-, kontaminaationhallinta- ja dekontaminointijärjestelmien käyttöönoton tilannetta sekä säteilysuojeluohjeistoa. Näiden valmius on edellytyksenä polttoaineen siirtämiselle reaktoriin. Tarkastuksen pohjalta ei esitetty OL3-spesifisiä vaatimuksia, mutta useita vaatimuksia säteilysuojelumenettelyihin yleensä. Vaatimukset liittyivät mm. säteilysuojeluohjeiston ja mittauskäytäntöjen kehittämiseen.  Lisäksi alfa-aktiivisuuden seurantaa ja määritystä on syytä edelleen parantaa, jotta saataisiin nykyistä tarkempi kokonaiskuva laitosyksiköillä ja niiden järjestelmissä esiintyvistä aktiivisuuspitoisuuksista.

Palontorjuntatarkastuksen painopisteenä oli OL3-laitosyksikön lähenevän käyttöönoton vaikutukset TVO:n ohjeistoon ja laitospalokunnan toimintaan. Tarkastuskohteina olivat TVO:n organisaatio ja henkilöstöresurssit, palontorjuntaan liittyvät ohjeet sekä laitospalokunnan koulutus ja kalusto. Tarkastuksen perusteella OL3 käyttövaiheeseen on valmistauduttu palontorjunnan osalta hyvin, vaikka kaikkia suunniteltuja toimenpiteitä ei ole vielä saatettu loppuun. Tarkastuksen perusteella ei annettu vaatimuksia.

PRA:n käyttöä koskeva tarkastus kohdentui ydinvoimalaitoksen todennäköisyysperusteisen riskianalyysin (PRA) laatimiseen ja sen soveltamiseen liittyviin menettelytapoihin sekä PRA:n hyödyntämiseen ydinvoimalaitoksen turvallisuuden hallinnassa. Tarkastuksessa käytiin läpi Olkiluoto 1, 2 ja 3 -laitosyksiköiden ja KPA-varaston PRA-mallien ja sovellutusten tilanne, valmisteilla olevat laajennukset ja päivitykset sekä niiden aikataulut. Tarkastuksessa arvioitiin lisäksi ohjeistoa sekä PRA:n laatimiseen ja soveltamiseen liittyvää organisaation toimintaa. Tarkastuksen perusteella ei esitetty vaatimuksia. Tarkastuksessa STUK todensi, että PRA:ta koskeva ohjeisto on ajan tasalla ja PRA:ta käytetään suunnitelmien mukaisesti ja monipuolisesti turvallisuuden hallinnan tukena.

Henkilöstöresurssit ja osaaminen -tarkastuksessa käytiin läpi OL3-laitosyksikön kunnossapidon ja käyttöhenkilöstön resursseja. Vuoden 2018 aikana TVO on edelleen rekrytoinut kunnossapitoon ja käyttöorganisaation tehtäviin lisää henkilöitä sekä antanut perehdytystä ja koulutusta.  Tarkastuksen perusteella STUK totesi, että tilanne on hyväksyttävällä tasolla, mutta STUK seuraa edelleen henkilöstön kokemuksia työnhallinnasta. Koulutukseen liittyen STUK edellytti varmistamaan, että vuoroilla on riittävä käytännöllinen osaaminen vakavien onnettomuuksien tilanteiden hallinnasta ennen laitoksen käytön aloittamista. Lisäksi TVOn pitää varmistaa, että ohjeiden testauksen perusteella tunnistettu tarvittavat lisäkoulutukset on annettu, ja koulutus on ollut riittävää ja korjannut havaitut osaamispuutteet.

Rakenteet ja rakennukset -tarkastuksessa käsiteltiin OL3 laitoksen käyttöönoton vaikutusta teknisten palveluiden ja kunnossapidon organisaatioihin sekä missä laajuudessa voimassa olevat laitosohjeet soveltuvat kattamaan OL3 laitoksen ja mikä on ohjeiden päivitystarve. Tarkastuksessa ei esitetty OL3 spesifisiä vaatimuksia.


Rakentamisen aikainen valvonta toukokuun alusta elokuun loppuun 2018

TVO tarvitsee Olkiluodon ydinvoimalaitoksen kolmosreaktorille käyttöluvan ennen kuin se voi ladata polttoainetta reaktoriin ensimmäisen kerran. Käyttöluvan myöntää valtioneuvosto. Sitä ennen STUK tekee käyttöluvasta turvallisuusarvion ja antaa hakemusta koskevan lausunnon.

Vuoden toisella kolmanneksella STUK tarkasti TVO:n käyttölupadokumenttien päivityksiä. Käyttölupahakemuksen TVO jätti huhtikuussa 2016 ja on sen jälkeen tehnyt dokumentteihin muutoksia esimerkiksi STUKin kommenttien tai koekäyttöjen tulosten perusteella.

Käyttölupa-aineiston lisäksi STUK tarkasti touko-elokuun aikana myös muita aineistoja, etenkin koekäyttösuunnitelmia, koekäytöstä saatuja tuloksia, automaation soveltuvuusarviota sekä putkistojen lopullisia jännitysanalyyseja. Hakemukset täyttivät pääosin vaatimukset, eikä STUKilla ollut niihin juurikaan huomautettavaa.

STUK valvoi koekäyttöä

TVO ja laitoksen toimittava konsortio saivat vuodenvaihteessa aloittamansa kuumakokeet päätökseen toukokuun lopulla. Kuumakokeissa reaktori- ja turbiinilaitoksen järjestelmät lämmitettiin pääkiertopumppujen tuottaman lämmön avulla oikeisiin käyttölämpötiloihin. Kokeiden tulokset olivat pääosin hyväksyttäviä.

Kuumakokeissa aiemmin ilmenneisiin paineistimen yhdyslinjan värähtelyihin liittyvät selvitykset ovat edelleen meneillään. TVO esitteli asian etenemistä STUKille useissa kokouksissa. STUK edellyttää, että värähtelyongelma on ratkaistu hyväksyttävällä tavalle, ennen kuin se antaa lausuntonsa käyttöluvasta. Kuumakokeiden päätyttyä laitoksella on tehty huolto- ja korjaustöitä, ja toteutettu koekäytön perusteella päätettyjä muutoksia. Muutokset koskevat enimmäkseen automaatiologiikkaa. STUK valvoi ja seurasi töiden toteutusta. Työt jatkuvat edelleen.

Vuosikolmanneksen aikana STUK valvoi myös TVO:n valmistautumista laitoksen tulevaan käyttöön. STUK valvoi esimerkiksi laitoksen ohjaajien koulutusta ja hätätilanteissa tarvittavien ohjeiden testaamista laitossimulaattorilla. Erilaisten ohjeiden laadinta ja niiden toimivuuden testaaminen on tärkeä osa käyttöön valmistautumista.

Käytön aloitusvalmiuden tarkastukset

Laitoksen rakentamisen aikana STUK on noudattanut sitä varten tehtyä tarkastusohjelmaa. Rakentamisvaiheen päätyttyä STUK on laatinut tarkastusohjelman käytön aloitusvalmiuden tarkastuksille. Ohjelman menettelyt ovat samat kuin aiemmin rakentamisen aikaisessa tarkastusohjelmassa. Ainoa ero on siinä, että ohjelma on laadittu kattamaan koko jäljellä oleva aika käytön aloitukseen saakka. Käytön katsotaan alkavan, kun ydinpolttoainetta aletaan ladata reaktoriin. Rakentamisen aikaisen tarkastusohjelman tarkastukset suunniteltiin puoleksi vuodeksi kerrallaan.

STUK teki vuosikolmanneksen aikana kolme käytön aloitusvalmiuden tarkastusta.

STUK tarkasti kuumakokeiden aikana kokeiden suoritukseen liittyviä seikkoja, kuten käyttöönottotoiminnan hallinnointia valvomossa, suoritettavien kokeiden aloitusedellytysten täyttymistä, henkilöstön perehdytystä ja kokeisiin liittyviä työlupakäytäntöjä. Tarkastuksen perusteella STUK esitti kaksi valvomomenettelyihin liittyvää vaatimusta. Toisessa vaatimuksessa edellytettiin varmistamaan yhteiset toimintatavat ja uusien ohjeiden noudattaminen, kun TVO:n ja laitostoimittajan vastuut muuttuvat käyttöönoton edetessä. Lisäksi STUK vaati varavalvomoon siirtymistä koskevan ohjeen validointia ja ohjeen sisällön kouluttamista tarpeellisille henkilöille.

Toinen tarkastus kohdistui työlupamenettelyihin. Tarkastuksessa käsiteltiin muun muassa työlupamenettelyihin liittyviä ohjeita, vastuiden jakoa luvanhaltijan ja laitostoimittajan välillä sekä tällä hetkellä käytössä olevia ja myöhemmin käyttöön otettavia työlupien IT-järjestelmiä. STUK esitti tarkastuksen perusteella useita vaatimuksia, jotka liittyivät menettelyjen selkeyttämiseen, ohjeiden noudattamiseen, käyttömiesten määrän riittävyyteen, työlupajärjestelmän puutteiden korjaamiseen ja eri organisaatioiden vastuisiin. STUK todentaa vaatimusten täyttymistä sille toimitettavien selvitysten ja tulevien tarkastusten avulla.

Kolmas tarkastus koski turvajärjestelyjä. Kohteena oli erityisesti hälytyskeskustyöskentely. Muita aiheita olivat avaintenhallinta ja valvomotyöskentely. Tarkastus oli osa tarkastuksia, joissa arvioidaan turvajärjestelyjen toteutuksen riittävyyttä ennen polttoaineen lataamista reaktoriin. Tarkastuksen perusteella ei esitetty vaatimuksia.

Rakentamisen tarkastusohjelman tarkastusten lisäksi käyvien ydinvoimalaitosyksikköjen käytön tarkastusohjelman tarkastuksissa käsiteltiin asioita myös OL3-laitosyksikön kannalta. Kevään aikana esimerkiksi valmiustoiminnan tarkastus kattoi myös OL3:n ja turvajärjestelytarkastuksen yhteydessä todennettiin OL3:n turvajärjestelyjen tilannetta.


Rakentamisen aikainen valvonta tammikuun alusta huhtikuun loppuun 2018

Vuoden 2018 ensimmäisellä vuosikolmanneksella STUK jatkoi Olkiluodon ydinvoimalaitoksen kolmosyksikön käyttölupahakemuksen käsittelyä. Käyttölupahakemuksen tarkastus on lähes valmis. STUK antaa lausunnon hakemuksesta kuitenkin vasta, kun laitoksen koekäyttö on edennyt niin pitkälle, että laitoksen nähdään toimivan suunnitellusti. Koekäyttö on kestänyt suunniteltua kauemmin, ja siksi myös STUKin lausunnon antaminen on siirtynyt.

Teollisuuden Voima voi ladata voimalaitoksen reaktoriin polttoainetta vasta, kun valtioneuvosto on myöntänyt laitokselle käyttöluvan. Ennen kuin valtioneuvosto tekee päätöksensä, se saa STUKin käyttölupahakemuksesta tekemän turvallisuusarvion ja STUKin lausunnon.

Vuoden neljän ensimmäisen kuukauden aikana STUK tarkasti käyttölupa-aineiston lisäksi myös muita aineistoja, etenkin koekäyttösuunnitelmia ja -tuloksia, automaation soveltuvuusarviota sekä putkistojen lopullisia jännitysanalyyseja. Näihin aineistoihin STUKilla ei ollut juurikaan huomautettavaa.

STUK valvoi koekäyttöä

OL3:lla tehdään parhaillaan niin sanottuja kuumakokeita, joissa reaktori- ja turbiinilaitoksen järjestelmät lämmitetään pääkiertopumppujen tuottaman lämmön avulla oikeisiin käyttölämpötiloihin. Pääosin kokeiden tulokset ovat olleet hyväksyttäviä, mutta niissä kävi ilmi, että reaktorin jäähdytyspiiriin kuuluva paineistimen yhdyslinja värähtelee sallittua enemmän. Värähtelyn syyn selvitys on vielä kesken. STUK seuraa asian selvittämistä.

STUK valvoi alkuvuodesta myös TVO:n valmistautumista laitoksen käyttöön. Erilaisten ohjeiden laadinta ja niiden toimivuuden testaaminen on tärkeä osa käyttöön valmistautumista ja STUK valvoi esimerkiksi hätätilanteissa tarvittavien ohjeiden testaamista laitossimulaattorilla.

Rakentamisen aikaisen tarkastusohjelman mukaiset tarkastukset

STUK teki vuosikolmanneksen aikana kolme rakentamisen aikaisen tarkastusohjelman tarkastusta.

Ensimmäinen tarkastuksista kohdistui turvajärjestelyihin ja tietoturvaan. Tarkastuksessa käytiin läpi turvajärjestelyjen asennusten yleistilanne ja tietoturvallisuuskysymykset sekä tehtiin laitoskierros keskeisissä automaatiotiloissa ja hälytyskeskuksessa. STUK ei havainnut tarkastuksessa merkittäviä puutteita, mutta esitti vaatimuksia järjestelyjen valmiiksi saattamisesta ennen laitoksen käytön aloittamista.

Kunnossapitotoimintaan ja varaosiin liittyvässä tarkastuksessa käsiteltiin kunnossapidon resursseja ja toimintasuunnitelmia, vastuun siirtoa laitostoimittajalta TVO:lle ja varaosien hankintaan liittyviä menettelyjä. Lisäksi STUK katselmoi varaosatilanteen varastoilla. Tarkastuksen perusteella STUK ei esittänyt vaatimuksia – TVO:lla on kattavat suunnitelmat kunnossapitotoiminnalle, mutta toteutus on vielä kesken (esimerkiksi kunnossapitohenkilöstön perehdytys ja varaosien hankinta). STUK todentaa myöhemmissä tarkastuksissa ennen laitoksen käytön aloittamista, että suunnitelmien esittämät toimenpiteet on toteutettu.

STUK tarkastaa kuumakokeiden aikana kokeiden suoritukseen liittyviä seikkoja, kuten käyttöönottotoiminnan hallinnointia valvomossa, suoritettavien kokeiden aloitusedellytysten täyttymistä, henkilöstön perehdytystä ja kokeisiin liittyviä työlupakäytäntöjä. Tarkastus jatkuu koko kuumakoejakson ajan, ja on siten vielä kesken. Tähän mennessä STUK on kiinnittänyt huomiota etenkin valvomomenettelyihin ja siihen, miten erilaisia tapahtumia hyödynnetään oppimisessa ja henkilöstön perehdytyksessä.

Rakentamisen tarkastusohjelman tarkastusten lisäksi OL1/2 käytön tarkastusohjelman tarkastuksissa käsiteltiin asioita myös OL3-laitosyksikön kannalta. Esimerkiksi johtamisen ja turvallisuuskulttuurin tarkastuksessa tammikuussa käsiteltiin resursointia tulevaa käyttövaihetta varten sekä käyttökokemustoiminnan organisointia.


Rakentamisen aikainen valvonta syyskuun alusta joulukuun loppuun 2017

Teollisuuden Voima, TVO, tarvitsee käyttöluvan ennen kuin se voi ladata ydinpolttoainetta OL3:n reaktoriin ensimmäisen kerran. Käyttöluvan myöntää valtioneuvosto ja STUK tekee käyttöluvasta turvallisuusarvion sekä antaa hakemusta koskevan lausunnon työ- ja elinkeinoministeriölle. Laitostoimittaja Areva ilmoitti lokakuussa viiden kuukauden lisäviiveestä Olkiluoto 3 -projektiin. Viiveen takia myös STUKin lausunnon antaminen siirtyi. STUK antaa lausunnon vasta, kun laitoksen koekäyttö on edennyt niin pitkälle, että on nähty sen toimivan suunnitellusti.

Vuoden 2017 viimeisellä kolmanneksella STUK jatkoi OL3:n käyttölupahakemuksen käsittelyä. STUK hyväksyi käyttölupaan liittyvät suunnitelmat valmiusjärjestelyiksi. Sen sijaan laajempien käyttölupa-aineistoon kuuluvien kokonaisuuksien, kuten laitoksen lopullisen turvallisuusselosteen ja todennäköisyysperusteisen riskianalyysin tarkastukset ovat vielä kesken. TVO toimitti syksyllä päivityksiä lopulliseen turvallisuusselosteeseen. Selosteen tarkastus jatkuu 2018 puolelle. Muut käyttölupa-asiakirjat STUK on hyväksynyt jo aiemmin.

Käyttölupa-aineiston lisäksi STUK tarkasti muita aineistoja, etenkin koekäyttösuunnitelmia -ja tuloksia, automaation soveltuvuusarviota sekä putkistojen lopullisia jännitysanalyyseja. Hakemukset olivat pääosin hyvin tehtyjä ja täyttivät vaatimukset, eikä STUKilla ollut niihin juuri huomautettavaa.

Vuoden 2017 lopussa STUK sai valmiiksi ydinvoimaloihin laitteita valmistavan Creusot Forge -tehtan poikkeamia koskevien selvitysten käsittelyn. Johtopäätöksenä on, ettei poikkeamilla ole vaikutusta Olkiluoto 3 -laitosyksikölle asennettujen osien latuun tai eheyteen. Areva oli tarkastanut Creusot Forgen valmistusdokumentaation uudelleen yksityiskohtaisesti ja havaitut poikkeamat oli käsitelty perusteellisesti. Tehtaalta toimitettujen Olkiluoto 3:n komponenttien valmistukseen käytettyjen materiaalien laadusta saatiin TVOn toimittamien selvitysten perusteella riittävä varmuus.

Laitospaikalla asennukset ja järjestelmien koekäyttö jatkuivat. Koekäyttö eteni kuumakokeisiin, jotka alkoivat joulukuussa. Kuumakokeissa reaktori- ja turbiinilaitoksen järjestelmät lämmitetään pääkiertopumppujen tuottaman lämmön avulla oikeisiin käyttölämpötiloihin. STUK valvoi asennus- ja käyttöönottotoimintaa, ja seurasi valittuja käyttöönottokokeita. Koekäytössä yksi laitoksen neljästä hätädieselgeneraattorista vaurioitui. Vaurion perussyyn selvitys oli vuoden lopussa vielä meneillään. STUK on edellyttänyt syyn selvittämistä ennen kuin koneen koekäyttöä jatketaan. Hätädieselgeneraattoreilla tuotetaan sähköä turvallisuuden kannalta tärkeille järjestelmille, jos yhteys sähköverkkoon on menetetty.

Paineistimen varoventtiilit olivat viimeiset vielä asentamatta olevat pääkomponentit. Venttiilit suojaavat reaktorin jäähdytyspiiriä ylipaineelta. Varoventtiileiden tehdastestit saatiin valmiiksi syksyn aikana ja venttiilit tuotiin Olkiluotoon ja asennettiin paikalleen. Venttiili edustaa osin uutta suunnittelua, ja siihen on projektin aikana tehty useita muutoksia. STUK valvoi tehdastestejä, asennusta edeltäviä testejä Olkiluodossa ja asennustoimintaa.

Tuoreen ydinpolttoaineen tuonti OL3-laitosyksikölle alkoi syksyllä. Ennen tuonnin aloittamista STUK tarkasti, että edellytykset tuonnille ovat olemassa. STUK valvoi polttoaineen kuljetusta ja polttoaineen käsittelyä laitoksella.

STUK valvoi TVO:n valmistautumista laitoksen tulevaan käyttöön. STUK valvoi esimerkiksi hätätilanteissa tarvittavien ohjeiden testaamista laitossimulaattorilla. Erilaisten ohjeiden laadinta ja niiden toimivuuden testaaminen on tärkeä osa käyttöön valmistautumista.

Olkiluodon voimalaitoksen valmiusharjoitus pidettiin lokakuussa. Harjoitus oli kerran kolmessa vuodessa järjestettävä viranomaisten organisoima yhteistoimintaharjoitus. Harjoituksen skenaario sijoittui OL3-laitosyksikölle. Yksi harjoituksen tavoitteista oli osoittaa valmiussuunnitelman ja -organisaation toiminta OL3-laitosyksikön valmiustilanteessa. Harjoituksessa organisaatiot pystyivät yhteistyössä vastaamaan harjoituksen keskeisiin haasteisiin. Harjoituksen arvioinnissa tunnistettiin mahdollisina kehityskohteiksi TVO:lla esi­merkiksi pitkäkestoiseen tilanteeseen varautuminen ja viestinnän täsmällisyys. Lisäksi tiloissa, laitteissa ja ohjeissa oli vielä pieniä puutteita, jotka pitää korjata ennen laitosyksikön käytön aloittamista.

Rakentamisen aikaisen tarkastusohjelman mukaiset tarkastukset

STUK teki vuosikolmanneksen aikana viisi rakentamisen aikaisen tarkastusohjelman tarkastusta.

Ydinpolttoaineen tuontiin valmistausumiseksi STUK teki vuoden viimeisellä kolmanneksella kaksi tarkastusta., Toinen tarkastuksista kohdistui turvajärjestelyjen valmiuteen ja toisessa todennettiin muita valmiuksia polttoaineen vastaanottamiseen. Tarkastuksessa käytiin läpi tarvittavien tilojen ja järjestelmien valmius sekä organisaation valmistautuminen polttoaineen tuontiin. Tarkastusten tuloksena todettiin, että tarvittavat tehtävät on tunnistettu, mutta tehtävien suorittaminen oli edelleen kesken. STUK seurasi töiden etenemistä ja antoi erillisellä päätöksellä luvan polttoaineen tuontiin laitosyksikölle, kun valmiudet olivat olemassa.

Sähkötekniikan tarkastus kohdistui syötönvaihtokokeiden suoritukseen ja tuloksiin, käyttöön valmistautumiseen ja signaalikaapelien johtavuusmittauksiin. Syötönvaihtokokeiden osalta tarkasteltiin kokeissa ilmenneitä aikaleimauksiin ja signaaliviiveisiin liittyviä ongelmia. Lopullinen tulosraportti ei ole vielä saatavilla. Tästä syystä tarkastuksessa edellytettiin selvitystä syötönvaihtokokeiden tulosten hyväksyttävyydestä ennen käyttöönoton seuraavaan vaiheeseen siirtymistä. Käyttöön valmistautuminen on vielä kesken, mutta tarvittavat tehtävät on suunniteltu ja työ on käynnissä.

Automaatiotekniikan tarkastuksessa aiheena oli käyttövaiheeseen valmistautuminen. Tarkastuksessa käsiteltiin käyttöönottotarkastuksien valmistelua ja käyttövaiheessa tarvittavien ohjeiden ja työkalujen tilannetta. Lisäksi todennettiin koekäyttöjen valvonnan resursointia ja konfiguraationhallinnan menettelyjä ja havaintoja. Käyttöön valmistautuminen on vielä kesken, mutta tarvittavat tehtävät on suunniteltu ja työ on käynnissä. Tarkastuksessa ei esitetty vaatimuksia.

Kuumakokeiden aloitusvalmiustarkastuksissa todennettiin, täyttyvätkö kokeiden aloittamisen edellytykset. Valmiutta kokeiden aloittamiseen arvioitiin sekä laitoksen teknisen valmiuden että koekäyttötoiminnan organisoinnin kannalta. Tarkastuksissa ei tullut esiin asioita, jotka estäisivät kokeiden aloittamisen, mutta STUK edellytti TVO:ta varmistamaan omien valvontaresurssiensa riittävyyden kokeiden ajankohdasta riippumatta.

Yhteyshenkilö

Ei hakutuloksia