Olkiluoto 3

Rakentamisen aikainen valvonta toukokuun alusta elokuun loppuun 2017

Teollisuuden Voiman kolmannen ydinvoimalaitosyksikön käyttölupahakemuksen käsittely työllisti STUKia vuoden toisella kolmanneksella. Neljän kuukauden aikana STUK hyväksyi laitoksen turvallisuustekniset käyttöehdot, suunnitelmat turvajärjestelyistä ja selvityksen ympäristön perustilasta.

Laajempien käyttölupa-aineistoon kuuluvien kokonaisuuksien, kuten laitoksen lopullisen turvallisuusselosteen ja todennäköisyyspohjaisen turvallisuusanalyysin tarkastus on vielä kesken. Käyttölupa tarvitaan ennen kuin polttoainetta voi ladata reaktoriin ensimmäisen kerran. Käyttöluvan myöntää valtioneuvosto, STUK tekee käyttöluvasta turvallisuusarvion.

Käyttölupa-aineiston lisäksi STUK tarkasti muita aineistoja, etenkin koekäyttösuunnitelmia ja -tuloksia sekä putkistojen lopullisia jännitysanalyyseja. STUKin tarkastamat aineistot olivat pääosin hyvälaatuisia ja täyttivät vaatimukset, eikä STUKilla ollut niihin juurikaan huomautettavaa.

Laitospaikalla asennukset ja järjestelmien koekäyttö jatkuivat. STUK valvoi asennus- ja käyttöönottotoimintaa, ja seurasi valittuja käyttöönottokokeita. Kesäkuussa aloitettiin kylmäkokeet, joissa reaktorilaitoksen järjestelmiä käytetään kokonaisuutena. Aiemmissa kokeissa on testattu yksittäisiä järjestelmiä. Tärkeä osa kylmäkokeita on reaktorin jäähdytyspiirin painekoe, jolla testataan jäähdytyspiirin eheyttä. Eheys on tärkeä kahdesta syystä, ensinnäkin sillä varmistetaan, että reaktoria jäähdytetään koko ajan riittävästi, toisaalta jos polttoaineen suojakuoressa olisi vuotoja, ehyt primääripiiri estäisi niiden leviämisen laitoksella. Radioaktiivisuuden leviämisen tiellä on useita peräkkäisiä esteitä, ensimmäisenä polttoaineen suojakuori, sen jälkeen jäähdytyspiiri ja jäähdytyspiirin ympärillä vielä suojarakennus. Vaikka jäähdytyspiirin suunnittelua, valmistusta ja asentamista on valvottu tarkasti, painekoe on tarpeellinen osoitus ja varmistus siitä, että valmis, asennettu kokonaisuus on vaatimusten mukainen. STUK valvoi kokeen suorittamista. Koe onnistui, ja sen tulokset vaikuttavat hyväksyttäviltä. STUK tarkastaa lopullisen tulosraportin sen valmistuttua.

Paineistimen varoventtiileitä ei ole vielä asennettu. Venttiilit suojaavat reaktorin jäähdytyspiiriä ylipaineelta. Venttiili edustaa osin uutta suunnittelua, ja siihen on projektin aikana tehty useita muutoksia. STUK valvoi venttiilien tehdastestejä. Testit ja tarkastukset tehtaalla jatkuvat vielä syyskuun ajan.

STUK valvoi TVO:n valmistautumista laitoksen tulevaan käyttöön. Erilaisten ohjeiden laadinta ja niiden toimivuuden testaaminen on tärkeä osa käyttöön valmistautumista. STUK seurasi häiriötilanteita varten laadittujen ohjeiden testaamista laitossimulaattorilla.

Rakentamisen aikaisen tarkastusohjelman mukaiset tarkastukset

STUK teki vuosikolmanneksen aikana kuusi rakentamisen aikaisen tarkastusohjelman tarkastusta.

Osaamiseen, koulutukseen ja resursseihin kohdistuneessa tarkastuksessa aiheina olivat menettelyt, joilla TVO arvioi ja kehittää osaamista ja resursseja. Tarkastuksen perusteella STUK esitti vaatimuksia koulutuksen vaikuttavuuden ja työsuoritusten arvioimisesta, koekäytön hyödyntämisestä perehdytyksessä ja todennäköisperusteisen riskianalyysin hyödyntämisestä koko henkilöstön koulutuksessa.

Kylmäkokeiden aloitusvalmiustarkastuksessa todennettiin, täyttyvätkö kokeiden aloittamisen edellytykset. Valmiutta kokeiden aloittamiseen arvioitiin sekä laitoksen teknisen valmiuden että koekäyttötoiminnan organisoinnin kannalta. Tarkastuksessa ei tullut esiin asioita, jotka estäisivät kokeiden aloittamisen, eikä tarkastuksessa esitetty vaatimuksia.

Turvajärjestelyihin kohdistettiin kolme tarkastusta, joissa todennettiin turvajärjestelyjen valmiutta polttoaineen laitokselle tuontia ajatellen. Lisäksi STUK tarkasti valmiuksia polttoaineen vastaanottamiseen myös muiden osa-alueiden osalta. Tarkastuksissa käytiin läpi tarvittavien tilojen ja järjestelmien valmius sekä organisaation muu valmistautuminen polttoaineen tuontiin. Tarkastusten tuloksena todettiin, että tarvittavat tehtävät on tunnistettu, mutta työ on edelleen kesken. STUK seuraa töiden etenemistä ja antaa erillisellä päätöksellä luvan polttoaineen tuontiin laitosyksikölle, kun valmiudet ovat olemassa.

Rakentamisen aikainen valvonta tammikuun alusta huhtikuun loppuun 2017

Vuoden 2017 alussa STUK jatkoi Teollisuuden Voiman kolmannen ydinvoimalaitosyksikön käyttölupahakemuksen käsittelyä. Vuoden neljän ensimmäisen kuukauden aikana STUK hyväksyi selvityksen ydinmateriaalivalvonnan järjestämisestä, kuvauksen käytönaikaisesta laadunhallinnasta ja luokitusasiakirjan, joka kuvaa laitoksen järjestelmien ja laitteiden luokituksen niiden turvallisuusmerkityksen mukaisesti. Turva- ja valmiusjärjestelyistä STUK pyysi lausunnot sisäministeriöltä. Laajempien käyttölupa-aineistoon kuuluvien kokonaisuuksien, kuten laitoksen lopullisen turvallisuusselosteen, käyttöehtojen ja todennäköisyyspohjaisen turvallisuusanalyysin tarkastus on vielä kesken.

Laitospaikalla jatkuivat asennukset ja järjestelmien koekäyttö. STUK valvoi asennus- ja käyttöönottotoimintaa, ja seurasi käyttöönottokokeita.

Laitoksen ohjaajien simulaattorikoulutus alkoi helmikuussa. STUK tarkasti yhteenvetoraportin testeistä, joilla TVO osoitti, että simulaattori vastaa laitosta ja on valmis koulutuskäyttöön. Simulaattorin hyväksymistestejä STUK seurasi syksyllä 2016.

Reaktorin jäähdytyspiirin paineistimen varoventtiileitä ei ole vielä asennettu. Venttiilit suojaavat jäähdytyspiiriä ylipaineelta. Venttiili edustaa osin uutta suunnittelua, ja siihen on projektin aikana tehty useita muutoksia. Paineistimen varoventtiileiden tehdastestejä STUK valvoi Saksassa. Testeissä oli ongelmia. Aluksi venttiilin kokoonpano oli väärä ja venttiilissä oli sisäisiä vuotoja. STUK seuraa ongelmien ratkaisua ja tarkastaa venttiilit vielä ennen niiden lähettämistä valmistajalta Olkiluotoon.

Tammikuussa laitostoimittaja Areva toi työmaalle neutroni-ilmaisimia ilman asianmukaisia lupia. Luvat niille olisi pitänyt etukäteen hankkia, sillä ilmaisimet luokitellaan ydinmateriaaliksi. TVO toimitti STUKille selvityksen, jossa esitettiin miten vastaavat virheet jatkossa vältetään. STUK arvioi korjaavat toimenpiteet riittäviksi, ja seuraa jatkossa niiden toteuttamista.

STUK on projektin kuluessa teettänyt säännöllisesti selvityksiä turvallisuuskulttuurista työmaalla. Vuoden 2017 alussa käynnistyi selvitys käyttöönottovaiheen turvallisuuskulttuurista. STUK hyödyntää selvityksen tuloksia suunnitellessaan valvontaansa ja tehdessään turvallisuusarviota käyttölupahakemuksesta.

Rakentamisen aikaisen tarkastusohjelman mukaiset tarkastukset

STUK teki vuosikolmanneksen aikana kuusi rakentamisen aikaisen tarkastusohjelman tarkastusta.

Laadunhallinnan tarkastus kohdistui TVO:n ”Tuotantoon valmistautuminen” -osaprojektiin. Osaprojektin tavoitteena on seurata ja varmistaa, että TVO:n eri organisaatioyksiköt valmistautuvat Olkiluoto 3:n käyttöön ja ylläpitoon systemaattisesti. Tarkastuksessa käytiin läpi osaprojektin edistymistä ja hallinnointia yleisesti, ja tarkastettiin yksityiskohtaisemmin osa-alueita kunnossapito, ohjeistojen laatiminen ja suunnittelutyökalut ja -tiedot. Tarkastuksen perusteella STUK ei esittänyt vaatimuksia. STUK kiinnitti kuitenkin huomiota henkilöstön vaihtuvuuteen ja resursseihin sekä korosti perehdytyksen tärkeyttä, samoin kuin sitä, että esimiestyöhön on varattava riittävästi aikaa.

Helmikuussa STUK teki johtamiseen ja turvallisuusasioiden käsittelyyn liittyvän tarkastuksen. Tarkastuksessa käsiteltiin projektijohdon menettelyitä ja toimintaa turvallisuuden ensisijaisuuden varmistamiseksi ja vastuiden muuttumista projektin siirtyessä rakentamisvaiheesta käyttöönottoon ja käyttöön. Tarkastuksessa käsiteltiin myös turvallisuuskulttuuri- ja työilmapiirikyselyjen tuloksia ja niiden perusteella tehtäviä toimenpiteitä. Tarkastuksessa todennettiin, että turvallisuusnäkökohdat otetaan päätöksenteossa huomioon, mutta päätösten perusteluja ei dokumentoida kattavasti pöytäkirjoihin. Turvallisuutta korostavan kulttuurin kannalta olisi eduksi, että päätösten taustat olisivat muidenkin kuin päätöksentekoon osallistuneiden löydettävissä. Asiasta ei esitetty vaatimusta, koska TVO oli tunnistanut saman asian itsekin, ja aloittanut toimenpiteet tilanteen korjaamiseksi.

Tuore ydinpolttoaine tuodaan laitospaikalle syksyllä. STUK teki polttoaineen tuontiin valmistautumiseen liittyen kaksi tarkastusta. Toinen tarkastus kohdistui turvajärjestelyihin, ja toinen valvonta-alueen käyttöönottoon. Valvonta-alue tarkoittaa aluetta, jolla on noudatettava erityisiä turvaohjeita säteilyltä suojaamiseksi ja jonne pääsyä valvotaan. Turvajärjestelytarkastuksessa ei esitetty vaatimuksia. Valvonta-alueen käyttöönottosuunnitelmaan STUK edellytti tarkastuksen perusteella tarkempaa kuvausta kulunvalvonnasta. STUK vaati myös, että säteilysuojeluhenkilöstön valtuudet toteuttaa toimenpiteitä säteilyannosten pienentämiseksi ja valtuudet keskeyttää työnteko on kirjattava laitoksella käytössä oleviin ohjeisiin. Kolmas esitetty vaatimus koski säteilysuojelukoulutuksen sisällöstä ja koulutussuunnitelmista ilmoittamista STUKille.

Todennäköisyysperusteisen riskianalyysin (PRA – Probabilistic Risk Assessment) hyödyntämiseen kohdistuneessa tarkastuksessa aiheina olivat PRA:n ylläpidon vastuut ja resurssit rakentamis- ja käyttövaiheissa sekä PRA:n tarkastamiseen, ylläpitoon ja käyttöön liittyvät ohjeet. STUK totesi, että TVO:lla on Olkiluodon käyvillä yksiköillä toimivat PRA -menettelyt, ja on tärkeää, että myös OL3:n osalta menettelyt ja vastuut ovat selvät laitoksen käytön alkaessa.

Maaliskuussa STUK teki ennalta ilmoittamattoman tarkastuksen varaosien varastointiin ja vastaanottotarkastusten menettelyihin. Tarkastuksessa todennettiin toimintaa ja varastointiolosuhteita eri varastotiloissa. Lisäksi tarkastettiin TVO:n ohjeistusta, resursseja ja henkilöstön koulutusta varaosien valvontaa ja tarkastuksia koskien. Tarkastuksessa esitettiin yksi vaatimus varastoinnin aikaisen kunnossapitotoiminnan dokumentoimisesta.

Rakentamisen tarkastusohjelman tarkastusten lisäksi OL1/2:n käytön tarkastusohjelman valmiusjärjestelyihin kohdistuneessa tarkastuksessa käsiteltiin valmiusjärjestelyjä myös OL3-laitosyksikön kannalta.


Rakentamisen aikainen valvonta syys–joulukuu 2016

STUK jatkoi käyttölupahakemuksen käsittelyä. STUK hyväksyi käyttölupaan liittyen erilaisia laitoksen käyttöön liittyviä ohjelmia, kuten ympäristön säteilyvalvontaa, laitoksen ikääntymisen hallintaa ja määräaikaistarkastuksia koskevat ohjelmat. Turva- ja valmiusjärjestelyistä STUK edellytti lisätietoja. Laajempien käyttölupa-aineistoon kuuluvien kokonaisuuksien, kuten laitoksen lopullisen turvallisuusselosteen, käyttöehtojen ja todennäköisyyspohjaisen turvallisuusanalyysin tarkastus on vielä kesken STUKissa.

Laitospaikalla asennukset sekä laitteiden ja järjestelmien koekäyttö jatkuivat. STUK valvoi asennus- ja käyttöönottotoimintaa, ja seurasi valittuja järjestelmien käyttöönottokokeita.

Keväällä 2016 STUK edellytti TVO:lta selvitystä siitä, liittyvätkö laitevalmistajien Creusot Forge ja SBS (Spécial Brides Service) mahdolliset väärinkäytökset (esim. valmistusdokumentaation tai materiaalitodistusten väärentäminen) myös Olkiluoto 3:n komponenttien valmistukseen, ja jos liittyvät, mikä niiden merkitys on. TVO toimitti vaaditun selvityksen syyskuussa, mutta koska selvitystyö asian suhteen on vielä kesken, lopullista johtopäätöstä väärinkäytösten merkityksestä OL3:lle ei voida vielä tehdä. STUK edellytti jatkoselvityksiä molempien valmistajien osalta. Marraskuussa STUK osallistui kansainväliseen viranomaistarkastukseen Creusot Forgelle.

Rakentamisen aikaisen tarkastusohjelman mukaiset tarkastukset

STUK teki vuosikolmanneksen aikana neljä rakentamisen aikaisen tarkastusohjelman tarkastusta.

Muutostenhallintaa käsitelleessä tarkastuksessa arvioitiin TVO:n menettelyjä suunnittelu- että työmaamuutosten käsittelyyn ja sitä, miten TVO saa tietoa muutoksista ja valvoo laitostoimittajaa muutostenhallintaan liittyen. TVO:n toiminta todettiin ohjeistuksen mukaiseksi, ja TVO:n todettiin saavan hyvin tietoa suunnitteilla olevista muutoksista. TVO on kehittänyt menettelyjään merkittävästi projektin aikana. Muutosten käsittely oli dokumentoitua ja jäljitettävää. Tarkastuksessa esitettiin yksi vaatimus työmaamuutosten viranomaishyväksynnän ja sen dokumentoinnin ohjeistamisesta.

Sähkötekniikan tarkastuksessa käsiteltiin TVO:n havaintoja sähköjärjestelmien käyttöönotosta sekä OL3 tuotantokäyttöön valmistautumista koskien sähköteknisen käyttö/kunnossapito ohjeiden harmonisointia OL1/2 ja OL3 laitosyksiköiden välillä. Tarkastuksessa esitettiin yksi vaatimus koskien suunnitteluperusteisen virran jakautumista SBO:n rinnankytketyissä generaattorikaapeleissa.

Ohjaajien koulutusta ja lisensiointia koskevassa tarkastuksessa käsiteltiin lisensioitavan käyttöhenkilöstön koulutussuunnitelmia ja niiden tausta-aineistoja sekä suunniteltua käyttöhenkilöstön lisensiointirutiinia. Ennen varsinaista tarkastusta tehtiin neljä käyttöhenkilöstön haastattelua koulutettavien henkilöiden omien käsitysten kartoittamiseksi. Tarkastuksessa esitettiin kaksi vaatimusta: OL3 ohjaajien koulutukseen on sisällytettävä osuus, jossa käydään läpi ohjaajien ja vuoropäällikön toimiminen toistensa varahenkilöinä; OL3 jaospäällikön varahenkilökäytännöt on suunniteltava.

Automaatiota koskevassa tarkastuksessa käsiteltiin käytön aikaisen ohjeistuksen tilannetta, koekäytössä esiintyneiden teknisten ongelmien ratkaisemisen etenemistä sekä muutosten- ja konfiguraationhallintaa. Viimeksi mainittujen yhteydessä tehtiin kierros laitostoimittajan toimistolla sekä työmaalla tarkastamassa asiakirjojen muutosmerkintöjen asianmukaisuutta. Tarkastuksessa esitettiin yksi vaatimus koskien automaation käyttöönottoa koskevien päivittäishavaintojen kirjaamista.

Jaa tämä sivu

Yhteyshenkilö

Yhteyshenkilö

  • Minna Tuomainen / Projektipäällikkö
    puh. +358975988329