STUK valvoo STUK valvoo
STUK valvoo

Olkiluoto 3 rakentamisen aikainen valvonta

Rakentamisen aikainen valvonta

Huom! Jatkossa OL3:n osalta ei enää julkaista rakentamisen aikaista kolmannesvuosiraporttia, vaan tehdyt tarkastukset raportoidaan yhdessä Olkiluoto 1 ja 2 -raportin kanssa.

Sininen banneri STUK-logoilla​​​​​​​

Rakentamisen aikainen valvonta tammikuun alusta huhtikuun loppuun 2021

Vuoden 2021 ensimmäisen vuosikolmanneksen aikana koronaviruspandemiatilanne on vaihdellut, mutta vaikuttanut edelleen Säteilyturvakeskuksen (STUK) valvontatapoihin Olkiluoto 3 -ydinvoimalaitosyksiköllä (OL3). STUKin tarkastajat ovat olleet pääosin etätöissä ja laitospaikkavalvontaa on siirretty enemmän Olkiluodossa työskenteleville STUKin paikallistarkastajille. OL3:n latausvalmiuden todentamisen kannalta välttämätön laitospaikkavalvonta ja tarkastukset on kuitenkin tehty suunnitellusti ja niissä on noudatettu tarvittavia henkilösuojautumisen erityistoimenpiteitä. Lisäksi valvonnassa on käytetty tavanomaista enemmän työn tekemiseen sopivia etäratkaisuja. Kokoukset Teollisuuden Voima Oyj:n (TVO) sekä laitostoimittajan (konsortio, jonka muodostavat AREVA GmbH, AREVA NP SAS ja Siemens AG) kanssa on pidetty etäkokouksina. Myös asiakirjatarkastuksia on tehty pääosin etäyhteyksin. Sama koskee mm. varaosahankintoihin liittyneitä tehdastarkastuksia.

Alla on käsitelty tarkemmin STUKin OL3-valvonnan kannalta keskeisimpiä asioita vuoden 2021 ensimmäiseltä vuosikolmannekselta.

Ensimmäisellä vuosikolmanneksella STUK jatkoi latausluvan edellytyksiin liittyvien asioiden läpikäyntiä ja edellytysten täytyttyä hyväksyi latauslupahakemuksen 26.3.2021. TVO aloitti OL3 laitosyksikön polttoaineen latauksen 27.3.2021, josta alkaen OL3:sta tuli käytössä oleva ydinvoimalaitos. Polttoaineen lataus on osa ydinteknistä käyttöönottovaihetta, jonka jälkeen alkaa laitoksen kaupallinen käyttö eli säännöllinen sähköntuotanto. TVO:n julkaiseman aikataulun mukaan säännöllinen sähköntuotanto alkaa helmikuussa 2022.

Polttoaineen latauksen aloittamisen myötä OL3:n valvontatyössä siirrytään rakentamisen aikaisesta valvonnasta käyvienlaitosten valvontamenettelyihin. Jatkossa OL3:n osalta ei enää julkaista rakentamisen aikaista kolmannesvuosiraporttia, vaan tehdyt tarkastukset raportoidaan yhdessä Olkiluoto 1 ja 2 raportin kanssa, käsittäen käytön tarkastusohjelman mukaisten tarkastusten yhteenvedon. OL3:n osalta julkaistaan lisäksi tiedote ja valvontaraportti käyttöönottovaiheisiin liittyvien lupien myöntämisen yhteydessä. STUKin myöntämät luvat tarvitaan kriittisyys- ja pientehokokeiden tekemiseksi, sekä tehokokeiden aikana tehotasoilta 5 %, 30 % ja 60 % edetessä.​​​

Paineistimen varoventtiilien mekaanisten ohjausventtiilien ongelmat


Keväällä 2020 tehdyssä tiiveyskokeessa TVO ja laitostoimittaja havaitsivat yhden paineistimen varoventtiilin mekaanisessa ohjausventtiilissä vuotoa. Paineistimen varoventtiilejä on yhteensä kolme kappaletta, ja niitä tarvitaan laitosyksikön primääripiirin ylipainesuojauksessa. Jokaiseen varoventtiiliin liittyy kaksi mekaanista ohjausventtiiliä, joista toinen on erotettuna. Varoventtiilin luotettava avautuminen ja sulkeutuminen edellyttää mekaanisen ohjausventtiilin luotettavaa toimintaa. Havaitun vuodon selvittämiseksi ohjausventtiili avattiin, jolloin TVO ja laitostoimittaja huomasivat venttiilin karan olleen poikki. Tapahtuman seurauksena loputkin viisi mekaanista ohjausventtiiliä avattiin. Näistä kahdessa havaittiin säröjä silmä-määräisesti. Vaurioituneet osat toimitettiin vaurioiden perussyyn selvittämistä varten Saksaan Framatome Technical Centeriin tarkempiin tutkimuksiin. Selvitysten perusteella vikaantumisen on aiheuttanut jännityskorroosio.

Osat on korvattu vastaavilla uusilla osilla, ja vaaditun puhtaustason ylläpitämiseksi on tehty väliaikaismenettelyitä ydinteknisen käyttöönottovaiheen ajaksi. Ydinvoimalaitoksen ensimmäisen käyttöjakson aikana venttiilien toimintakuntoa seurataan lisätestausten avulla. Lisäksi laitostoimittaja on käynnistänyt muutostyösuunnittelun, jonka tavoitteena on varmistaa ohjausventtiilien luotettavuus pitkäaikaiskäytössä.

Ensimmäisellä vuosikolmanneksella 2021 STUK käsitteli ja hyväksyi toimenpidesuunnitelman ohjausventtiilin rakenteen kehittämiseksi.

Automaation johdinvauriot

Kesällä 2020 TVO ilmoitti automaatiokaapeista löytyneistä johtimien eristevaurioista. Eristevaurio voi aiheuttaa oikosulun, jos vaurioitunut kohta koskee automaatiokaapin metalliosiin tai toiseen vaurioituneeseen johtimeen. TVO ja laitostoimittaja tarkastivat kaikkien pääautomaatiojärjestelmien kaapit ongelman laajuuden selvittämiseksi ja korjasivat vaurioituneet johtimet. Tämän lisäksi tärkeiden turvallisuustoimintojen osalta johtimet tarkastettiin siirtämällä niitä kaapin sisällä, jotta johtimien mahdolliset piilossa olevat viat nähtäisiin.

Koska on mahdollista, että viallisia johtimia on jäänyt automaatiokaappeihin, TVO arvioi eristevaurioiden vaikutukset laitoksen turvallisuuteen. Ulkoisen tapahtuman (esim. maanjäristys, lentokonetörmäys) yhteydessä vialliset johtimet voisivat laukaista useita oikosulkuja, jotka saattaisivat johtaa signaalien puuttumiseen tai aiheettomiin signaaleihin.  Analyysien perusteella johdinvauriot eivät kuitenkaan merkittävästi kasvata vikataajuuksia eivätkä ydinturvallisuusriskiä. TVO totesi myös, että ennen korjauksia tehtyjen käyttöönottotestien aikana viallisten johtimien aiheuttamia oikosulkuja oli tapahtunut vain muutamia. Automaatiojärjestelmäalustojen sisäänrakennettu itsediagnostiikka havaitsee oikosulkuviat, ja automaatiojärjestelmät on suunniteltu kestämään nämä viat. Johtimiin liittyvää asennusohjeistusta on parannettu, jotta uusia vaurioita ei syntyisi.

Ensimmäisen vuosikolmanneksen aikana STUK käsitteli ja hyväksyi asiaa koskevat TVO:n toimenpiteet.

Paineistimen yhdyslinjan värähtelyt

Paineistimen yhdyslinjan värähtelyn perussyytä on selvitetty laajamittaisesti. Värähtelyt johtuvat todennäköisesti primääripiirin turbulenttisten virtausten aiheuttamista herätteistä, jotka ovat lähellä paineistimen yhdyslinjan rakenteellisia ominaistaajuuksia. Värähtelyjen vaimentamiseksi paineistimen yhdyslinjaan asennettiin viskoosivaimentimet. Asennustyöt saatiin päätökseen vuoden 2020 viimeisellä kolmanneksella. Värähtelytasojen todentaminen jatkuu vielä ydinpolttoaineen lataamisen jälkeen ennen ensimmäistä kriittisyyttä tehtävien kuumakokeiden yhteydessä, jolloin yhdyslinjan värähtelytasoja mitataan laitoksen eri käyttötiloissa.

STUK käsitteli ja hyväksyi ensimmäisellä vuosikolmanneksella avoimiin vaatimuksiin liittyvän hakemuksen, koskien selvitystä lujuusanalyysien lähtöoletuksiin liittyen.

Hätädieselgeneraattoreiden käyttökuntoisuus

Koekäyttöluvan myöntämisen jälkeen hätädieselgeneraattoreille (EDG) on tehty useita muutos- ja korjaustöitä. Keskeisin näistä on ollut EDG-generaattorien kestomagnetointikoneiden korkeiden värähtelytasojen selvittäminen ja tähän liittyvät muutostyöt. Muutostyöt tehtiin ensimmäisellä vuosikolmanneksella 2021. Muutostöillä värähtelyjä saatiin pienennettyä, mutta ennalta määriteltyyn hyväksymiskriteeriin ei kaikilta osin päästy. Tästä syystä muutostöiden toteuttamisen jälkeen yhdelle EDG-dieselille tehtiin 168 tunnin mittainen testiajo ja tämän jälkeiset tarkastukset, joilla osoitettiin, että rakenne kestää värähtelystä johtuvaa väsyttävää kuormitusta. Lisäksi muille EDG:eille tehtiin lyhyempi testiajo muutostöiden toteuttamisen jälkeen.

STUK teki laitospaikalla asiaan liittyviä mekaanisia tarkastuksia ja käsitteli muutostyöaineistot sekä muun muassa EDG-generaattorien kestomagnetointikoneiden värähtelyihin liittyvän perussyyselvityksen.

Edellä mainittujen muutostöiden jälkeen tehtyjen käyttöönottokokeiden yhteydessä vikaantui yksi polttoaineen ruiskutussuutin. Vastaava vikaantuminen todettiin dieseleiden tehdaskokeissa kahden suuttimen kohdalla, jotka olivat samaa valmistuserää nyt vikaantuneen kanssa. Tämän valmistuserän suuttimia on käytössä kahdessa hätädieselmoottorissa. STUK edellytti vikaantuneisiin suuttimiin liittyvän valmistuserän suutinten korvaamista uusilla ennen OL3:n ensimmäistä kriittisyyttä. Muutostöiden jälkeen dieselyksiköiden käyttökuntoisuus todettiin ennen polttoaineen latausta tehdyssä käyttöönottotarkastuksessa.

Muut asiat

Edellä mainittujen asioiden lisäksi STUK on vuosikolmanneksen aikana tehnyt laitoksen järjestelmien käyttöönottotarkastuksia, joiden perusteella järjestelmille on annettu käyttöluvat.
Asiakirjatarkastusten osalta STUK tarkasti vuosikolmanneksen aikana merkittävimmät laitosmuutokset sekä edelleen etenkin käyttöönoton tulosraportteja sekä tulevaan ydintekniseen käyttöönottovaiheeseen liittyviä suunnitelmia. TVO:n toimittamat laitosmuutosaineistot sekä käyttöönoton tulosraportit ja ydinteknisen käyttöönottovaiheen suunnitelmat olivat pääosin kattavia, eikä STUKilla ollut niihin juurikaan huomautettavaa.

Tarkastusohjelman mukaiset tarkastukset

Laitoksen rakentamisen aikana STUK noudatti sitä varten tehtyä tarkastusohjelmaa. Rakentamisvaiheen päätyttyä STUK on laatinut tarkastusohjelman käytön aloitusvalmiuden tarkastuksille. Tavoitteena on todentaa laitoksen ja sitä käyttävän organisaation valmius ennen laitoksen käytön aloittamista. Käytön katsotaan alkavan, kun ydinpolttoainetta aletaan ladata reaktoriin. Osa tarvittavista tarkastuksista toteutetaan osana käyvien laitosyksiköiden Olkiluoto 1 ja 2 käytön tarkastusohjelmaa (KTO), koska TVO:n menettelyt ovat pääosin samat kaikille laitosyksiköille.

Vuoden 2021 ensimmäisen vuosikolmanneksen aikana STUK teki kuusi käytön aloitusvalmiuden tarkastusta. Tarkastukset kohdistuivat turvajärjestelyihin, valvonta-alueen käyttöönottoon ja latausvalmiuden todentamiseen. Lisäksi OL3:a käsiteltiin osana useaa Olkiluodon käytön tarkastusohjelman (KTO) tarkastusta. Tarkastusten yhteenvedot on esitetty käyvien ydinvoimalaitosten kolmannesvuosiraportissa.

STUK tarkasti ja hyväksyi aiempien vaatimusten mukaiset kolme tietoturvallisuusaineistoa, jotka olivat edellytyksenä latausvalmiuden toteamiselle ja teki neljä turvajärjestelytarkastusta Olkiluodossa. Paikan päällä tehdyissä tarkastuksissa käytiin läpi turvavalvontajärjestelmien käyttöönoton tilanne, turvaorganisaation, hälytyskeskuksen ja turvavalvontajärjestelmien toimintaa, turvaorganisaation harjoitustoimintaa, sekä tietoturvallisuuden aiheita, ja tarkastettiin OL3-voimalaitosyksikön käyttöönottoon liittyvät järjestelyt laitosaidan ja porttien osalta. Tarkastustoiminnan tulosten perusteella todettiin turvajärjestelyjen riittävyys latausluvan myöntämiseksi.

STUK teki valvonta-alueen käyttöönottotarkastuksen, jossa todennettiin valvonta-alueen valmius. Tarkastuksen perusteella esitettiin vaatimuksia, joista latausvalmiuden kannalta oleellinen vaatimus suljettiin jo seuraavalla viikolla tehdyssä katselmoinnissa, koskien henkilö- ja tavaramonitoreita.

STUK teki maaliskuussa käytön aloitusvalmiuden todentamistarkastuksen. Tarkastuksessa todennettiin latausvalmius kokonaisuudessaan, mukaan lukien muista tarkastuksissa avoimeksi jääneet asiat, kuten valvomon ja johtamisjärjestelmän valmius. Tarkastuksen perusteella ei voitu todeta valmiutta kaikilta osa-alueilta, joten tarkastuksen tuloksena edellytettiin TVO:ta lähettämään selvitykset avoimista teknisistä asioista sekä yhteenveto latausvalmiuden kannalta jäljellä olevien töiden loppuunsaattamisesta. Yhteenvedon ja selvitysten toimittaminen olivat edellytyksiä latausluvan myöntämiselle.

 Sininen banneri STUK-logoilla

Rakentamisen aikainen valvonta syyskuun alusta joulukuun loppuun 2020

Vuoden 2020 kolmannen vuosikolmanneksen aikana koronaviruspandemiatilanne on vaihdellut, mutta vaikuttanut edelleen Säteilyturvakeskuksen (STUK) valvontatapoihin Olkiluoto 3 -ydinvoimalaitosyksiköllä (OL3). STUKin tarkastajat ovat olleet pääosin etätöissä ja laitospaikkavalvontaa on siirretty enemmän Olkiluodossa työskenteleville STUKin paikallistarkastajille. OL3:n latausvalmiuden todentamisen kannalta välttämätön laitospaikkavalvonta ja tarkastukset on kuitenkin tehty suunnitellusti ja niissä on noudatettu tarvittavia henkilösuojautumisen erityistoimenpiteitä. Lisäksi valvonnassa on käytetty tavanomaista enemmän työn tekemiseen sopivia etäratkaisuja. Kokoukset Teollisuuden Voima Oyj:n (TVO) sekä laitostoimittajan (konsortio, jonka muodostavat AREVA GmbH, AREVA NP SAS ja Siemens AG) kanssa on pidetty etäkokouksina. Myös asiakirjatarkastuksia on tehty pääosin etäyhteyksin. Sama koskee mm. varaosahankintoihin liittyneitä tehdastarkastuksia.

TVO:n julkaiseman aikataulun mukaan ydinpolttoaineen lataus reaktoriin on maaliskuussa 2021 ja säännöllinen sähköntuotanto alkaa helmikuussa 2022. Alla on käsitelty tarkemmin STUKin OL3-valvonnan kannalta keskeisimpiä asioita vuoden 2020 viimeiseltä vuosikolmannekselta.

Kolmannella vuosikolmanneksella STUK jatkoi latausluvan edellytyksiin liittyvien asioiden läpikäyntiä. Tällä hetkellä OL3-laitosyksiköllä on latausvalmiuden kannalta vielä jonkin verran kesken olevia asioita. Merkittävimpiä keskeneräisistä asioista on käsitelty jäljempänä. STUK arvioi laitosyksikön latausvalmiuden keskeneräisten asioiden osalta sen jälkeen, kun TVO on käsitellyt asiat ja esittänyt STUKille ratkaisunsa niihin.

Paineistimen varoventtiilien mekaanisten ohjausventtiilien ongelmat

Keväällä tehdyssä tiiveyskokeessa TVO ja laitostoimittaja havaitsivat yhden paineistimen varoventtiilin mekaanisessa ohjausventtiilissä vuotoa. Paineistimen varoventtiilejä on yhteensä kolme kappaletta, ja niitä tarvitaan laitosyksikön primääripiirin ylipainesuojauksessa. Jokaiseen varoventtiiliin liittyy kaksi mekaanista ohjausventtiiliä, joista toinen on erotettuna. Varoventtiilin luotettava avautuminen ja sulkeutuminen edellyttää mekaanisen ohjausventtiilin luotettavaa toimintaa. Havaitun vuodon selvittämiseksi ohjausventtiili avattiin, jolloin TVO ja laitostoimittaja huomasivat venttiilin karan olleen poikki. Tapahtuman seurauksena loputkin viisi mekaanista ohjausventtiiliä avattiin. Näistä kahdessa havaittiin säröjä silmämääräisesti. Vaurioituneet osat toimitettiin vaurioiden juurisyyn selvittämistä varten Saksaan Framatome Technical Centeriin tarkempiin tutkimuksiin. Selvitykset saatiin päätökseen vuoden 2020 viimeisellä kolmanneksella. Selvitysten perusteella vikaantumisen on aiheuttanut jännityskorroosio.

Osat on korvattu vastaavilla uusilla osilla, ja vaaditun puhtaustason ylläpitämiseksi on tehty väliaikaismenettelyitä ydinteknisen käyttöönottovaiheen ajaksi. Viimeisen vuosikolmanneksen aikana ohjausventtiilit toimitettiin Olkiluotoon, testattiin ja asennettiin takaisin paikalleen. Ydinvoimalaitoksen ensimmäisen käyttöjakson aikana venttiilien toimintakuntoa seurataan lisätestausten avulla. Lisäksi laitostoimittaja on käynnistänyt muutostyösuunnittelun, jonka tavoitteena on varmistaa ohjausventtiilien luotettavuus pitkäaikaiskäytössä.

Viimeisellä vuosikolmanneksella 2020 STUK käsitteli ja hyväksyi avoimia vaatimuksia koskevat hakemukset, esimerkiksi asiaa koskevan poikkeamaraportin ja suunnitelmat koskien käyttöönoton aikaista puhtauden varmistamista. Vuoden loppupuolella Areva esitteli suunnitteluhanketta liittyen ohjausventtiilin muutoksiin. TVO tulee toimittamaan asiaan koskevat suunnitelmat vielä STUKille ennen polttoaineen latausta. OL3:n sisarlaitoksien Ranskan Flamanville 3:n ja Kiinan Taishan 1:n vastaavien mekaanisten ohjausventtiilien osille tehtiin tarkastuksia. Flamanville 3:lla havaittiin merkkejä samasta vauriomekanismista, joka ei kuitenkaan ollut johtanut osien vaurioitumiseen.

Automaation johdinvauriot

Kesällä TVO ilmoitti automaatiokaapeista löytyneistä johtimien eristevaurioista. Eristevaurio voi aiheuttaa oikosulun, jos vaurioitunut kohta koskee automaatiokaapin metalliosiin tai toiseen vaurioituneeseen johtimeen. TVO ja laitostoimittaja tarkastivat kaikkien pääautomaatiojärjestelmien kaapit johtimiin koskematta ongelman laajuuden selvittämiseksi ja korjasivat vaurioituneet johtimet. Tämän lisäksi tärkeiden turvallisuustoimintojen osalta johtimet tarkastettiin siirtämällä niitä kaapin sisällä, jotta johtimien mahdolliset piilossa olevat viat nähtäisiin.

Koska on mahdollista, että viallisia johtimia on jäänyt automaatiokaappeihin, TVO arvioi vaikutukset laitoksen turvallisuuteen, esimerkiksi seismisten tapahtumien aikana, jolloin automaatiokaapit heilahtaisivat, mutta näidenkin osalta vaikutus reaktorisydämen vaurioriskiin oli alustavien arvioiden perusteella pieni. TVO totesi myös, että ennen korjauksia tehtyjen käyttöönottotestien aikana viallisten johtimien aiheuttamia oikosulkuja oli tapahtunut vain muutamia. Automaatiojärjestelmäalustojen sisäänrakennettu itsediagnostiikka havaitsee oikosulkuviat ja automaatiojärjestelmät on suunniteltu kestämään nämä viat. Johtimiin liittyvää asennusohjeistusta on parannettu, jotta uusia vaurioita ei syntyisi.

STUK käsitteli kolmanneksen aikana TVO:n esittämän johtimien tarkastuslaajuuden ja alustavat analyysit turvallisuusvaikutuksesta. Näihin ei ollut huomautettavaa. Kolmanneksen lopussa TVO toimitti STUKille lopulliset analyysit, ja niiden tarkastustyö on aloitettu.

Paineistimen yhdyslinjan värähtelyt

Paineistimen yhdyslinjan värähtelyn perussyytä on selvitetty laajamittaisesti. Värähtelyt johtuvat todennäköisesti primääripiirin turbulenttisten virtausten aiheuttamista herätteistä, jotka ovat lähellä paineistimen yhdyslinjan rakenteellisia ominaistaajuuksia. Värähtelyjen vaimentamiseksi paineistimen yhdyslinjaan asennettiin viskoosivaimentimet. Asennustyöt saatiin päätökseen vuoden 2020 viimeisellä kolmanneksella. Värähtelytasojen todentaminen jatkuu vielä ydinpolttoaineen lataamisen jälkeen ennen ensimmäistä kriittisyyttä tehtävien kuumakokeiden yhteydessä, jolloin yhdyslinjan värähtelytasoja mitataan laitoksen eri käyttötiloissa.

STUK käsitteli viimeisellä vuosikolmanneksella avoimiin vaatimuksiin liittyviä hakemuksia. Käsittelyn yhteydessä STUK edellytti selvitystä lujuusanalyysien lähtöoletuksiin liittyen. TVO:n on toimitettava asiaa koskeva selvitys sekä tarvittavat analyysipäivitykset STUKille ennen ydinpolttoaineen latausta.

Hätädieselgeneraattoreiden ongelmat

Valtaosa aikaisemmin havaituista laitoksen hätädieselgeneraattoreissa ilmenneistä suunnittelupuutteista on korjattu viimeisen vuosikolmanneksen aikana. Lokakuussa tehdyn dieselin koeajon yhteydessä ilmeni kuitenkin korkeita värähtelytasoja dieselin magnetoimiskoneella. Värähtelyongelmaa selvitettiin laajamittaisesti vuoden 2020 lopulla, minkä perusteella laitteistoon tehtiin muutoksia. STUK tarkasti muutostöihin liittyviä aineistoja. Muutostöiden tekeminen oli vuoden 2020 lopussa kesken. Muutostöiden toteuttamisen jälkeen dieseleillä tehdään testiajot, joilla osoitetaan muutostöiden toimivuus ja hyväksytyn värähtelytason saavuttaminen. Hätädieselgeneraattorien toimintakuntoisuuden ja vaatimustenmukaisuuden osoittaminen on kesken ja STUK varmistaa asian loppuun saattamisen ennen ydinpolttoaineen lataamista.

Muut asiat

STUK käsitteli materiaalivalmistaja Aubert & Duval toiminnassa esiin tulleet poikkeamat ja selvitykset niiden vaikutuksista Olkiluoto 3:een liittyviin materiaalitoimituksiin. Valmistajan epäilyttävä toiminta on saanut laajaa kansainvälistä huomiota, koska se on johtanut vakavaan helikopterionnettomuuteen. Areva on tehnyt valmistajan toiminnasta laajat selvitykset. TVO on arvioinut valmistajan Olkiluoto 3 toimituksia Arevan selvitysten ja omien tarkastuskäyntiensä perusteella yksityiskohtaisesti. TVO:n johtopäätöksenä on, ettei poikkeamilla ole vaikutusta Olkiluoto 3 komponenttien turvallisuuteen ja käytettävyyteen. STUK arvioi selvitykset ja hyväksyi ne vuoden 2020 lopussa. Päätöksessä STUK edellytti, että TVO:n tulee kuitenkin valvoa ko. materiaaleista valmistettuja komponentteja kunnonvalvontamenettelyjen mukaisesti.

Toisella vuosikolmanneksella STUK käsitteli höyrystimien ja paineistimen valmistuksen aikaista lämpökäsittelyä koskevan poikkeamaraportin kesäkuulla 2020 ja edellytti poikkeamaraportin hyväksymisen yhteydessä TVO:ta seuraamaan, arvioimaan ja hyödyntämään Framatomen suunnittelemaa jatkotutkimushanketta, jolla varmistetaan ko. päälaitteiden pitkäaikaiskestävyyttä. Vuoden 2020 viimeisellä vuosikolmanneksella TVO toimitti STUKille jatkotutkimusohjelman tiedoksi. Tutkimusohjelman käsittely on STUKissa vielä kesken ja ohjelman seuranta jatkuu, mutta asia ei ole polttoainelatauksen esteenä. Edellä mainittujen asioiden lisäksi STUK on vuosikolmanneksen aikana tehnyt laitoksen järjestelmien käyttöönottotarkastuksia, joiden perusteella järjestelmille voidaan antaa käyttölupa. Järjestelmillä on oltava käyttölupa ennen ydinpolttoaineen latausta. Järjestelmien käyttöönottotarkastukset jatkuvat myös vuoden 2021 ensimmäisellä vuosikolmanneksella.

Keväällä 2020 STUK valvoi edellyttämiään valvomokokonaisuuden toimivuuden lisäosoituksia koulutussimulaattorilla. Lisäosoituksilla TVO haki täydentävää näyttöä siitä, että valvomokokonaisuus tukee laitoksen turvallista käyttöä. Valvomokokonaisuus muodostuu ohjaajien osaamisesta ja toimintatavoista, laitoksen käyttöohjeista häiriö- ja hätätilanneohjeet mukaan lukien, valvomoiden käyttöliittymistä sekä itse fyysisestä valvomoympäristöstä. Lisäosoitukset päättyivät toukokuussa ja tätä koskevan raportin käsittely saatiin viimeisteltyä STUKissa syksyllä, eikä STUKilla ollut asiaan huomautettavaa.

Asiakirjatarkastusten osalta STUK tarkasti vuosikolmanneksen aikana merkittävimmät laitosmuutokset sekä edelleen etenkin käyttöönoton tulosraportteja sekä tulevaan ydintekniseen käyttöönottovaiheeseen liittyviä suunnitelmia. TVO:n toimittamat laitosmuutosaineistot sekä käyttöönoton tulosraportit ja ydinteknisen käyttöönottovaiheen suunnitelmat olivat pääosin kattavia, eikä STUKilla ollut niihin juurikaan huomautettavaa.

Tarkastusohjelman mukaiset tarkastukset

Laitoksen rakentamisen aikana STUK noudatti sitä varten tehtyä tarkastusohjelmaa. Rakentamisvaiheen päätyttyä STUK on laatinut tarkastusohjelman käytön aloitusvalmiuden tarkastuksille. Tavoitteena on todentaa laitoksen ja sitä käyttävän organisaation valmius ennen laitoksen käytön aloittamista. Käytön katsotaan alkavan, kun ydinpolttoainetta aletaan ladata reaktoriin. Osa tarvittavista tarkastuksista toteutetaan osana käyvien laitosyksiköiden Olkiluoto 1 ja 2 käytön tarkastusohjelmaa (KTO), koska TVO:n menettelyt ovat pääosin samat kaikille laitosyksiköille. Vuoden 2020 kolmannen vuosikolmanneksen aikana STUK teki neljä käytön aloitusvalmiuden tarkastusta. Tarkastukset kohdistuivat turvajärjestelyihin, johtamisjärjestelmään ja valvomon sekä valvomotoiminnan valmiuteen. Lisäksi OL3:a käsiteltiin osana useaa Olkiluodon käytön tarkastusohjelman (KTO) tarkastusta. Tarkastusten yhteenvedot on esitetty käyvien ydinvoimalaitosten kolmannesvuosiraportissa.

STUK teki kaksi turvajärjestelytarkastusta. Ensimmäinen tarkastus kohdistui tietoturvallisuusaiheisiin, erityisesti auditointien tuloksiin ja automaatiojärjestelmien ylläpitokoneita koskeviin prosesseihin. Molempiin liittyvät toimenpiteet olivat meneillään asianmukaisesti. STUK esitti yhden vaatimuksen prosessin määrittelyjen täydennyksestä. Toinen tarkastus kohdistui hälytyskeskustoimintaan ja avainten hallintaan. Tarkastuksen perusteella ei esitetty uusia vaatimuksia. Tarkastuksen yhteydessä järjestettiin turvaorganisaation harjoitus, joka sujui hyvin. Turvajärjestelyiden osalta pidetään vielä tarkastuksia latausvalmiuden toteamiseksi. Johtamisjärjestelmään koskevassa tarkastuksessa käytiin läpi muun muassa ohjeiston valmiutta sekä koulutuksen tilannetta. Tarkastuksen perusteella latausvalmiutta ei ole vielä saavutettu johtamisjärjestelmän osalta, mutta asiat olivat edenneet hyvin. Avoimien asioiden osalta STUK tekee katselmoinnin ennen polttoaineen latausta todentaakseen latausvalmiuden.

STUK tarkasti OL3 ydinvoimalaitoksen valvomoiden ja valvomotoiminnan valmiutta ydinvoimalaitoksen käytön aloittamiseen. Tarkastuksen laajuuteen kuului koko OL3-laitoksen valvomokokonaisuus mukaan lukien valvomossa olevat prosessin valvontaan ja ohjaamiseen tarvittavat käyttöliittymät, valvomo-ohjaajien käyttämät ohjeet sekä valvomossa käytetyt menettelyt ja toimintatavat. Positiivisena löydöksenä STUK havaitsi, että TVO on selkeästi ottanut johtovastuun OL3-ydinlaitoksen käyttämisestä. TVO:n vuoropäällikkö johtaa toimintaa valvomossa ja linjajohdolla on omistajuus käytön johtamisesta. Laitostoimittajan ja TVO:n vastuut laitoksen käyttämisestä on määritelty ja vastuunjakoa noudatetaan. Valvomokokonaisuuden valmiudessa voitiin havaita etenemää ja lähestymistä latausvalmiuden saavuttamiseksi, mutta ei voitu vielä todeta asioiden valmiutta polttoaineen lataukseen. STUK todentaa avoimet asiat ja latausvalmiuden ennen polttoaineen latausta.

Sininen banneri STUK-logoilla

Rakentamisen aikainen valvonta toukokuun alusta elokuun loppuun 2020

Vuoden 2020 toisen vuosikolmanneksen aikana koronaviruspandemiatilanne on vaihdellut, mutta vaikuttanut edelleen STUKin valvontatapoihin Olkiluoto 3 -ydinvoimalaitosyksiköllä. STUKin tarkastajat ovat olleet pääosin etätöissä ja laitospaikkavalvontaa on siirretty enemmän Olkiluodossa työskenteleville STUKin paikallistarkastajille. OL3:n latausvalmiuden todentamisen kannalta välttämätön laitospaikkavalvonta ja tarkastukset on kuitenkin tehty suunnitellusti ja niissä on noudatettu tarvittavia henkilösuojautumisen erityistoimenpiteitä. Lisäksi valvonnassa on käytetty tavanomaista enemmän työn tekemiseen sopivia etäratkaisuja. Kokoukset TVO:n sekä laitostoimittajan kanssa on pidetty etäkokouksina. Asiakirjatarkastuksia STUK on jatkanut normaaliin tapaan etäyhteyksin.

Heinäkuussa TVO tiedotti OL3:n aikataulun päivitystyöstä ja elokuun lopussa TVO julkaisi uuden aikataulun OL3:lle. Uuden aikataulun mukaan ydinpolttoaineen lataus reaktoriin on maaliskuussa 2021 ja säännöllinen sähköntuotanto alkaa helmikuussa 2022.

Alla on käsitelty tarkemmin STUKin OL3-valvonnan kannalta keskeisimpiä asioita vuoden 2020 toiselta vuosikolmannekselta.

Toisella vuosikolmannekselle STUK jatkoi latausluvan edellytyksiin liittyvien asioiden läpikäyntiä. Tällä hetkellä OL3-laitosyksiköllä on latausvalmiuden kannalta vielä useita kesken olevia asioita. Esimerkkejä keskeneräisistä asioista on käsitelty jäljempänä tässä raportissa. Myöskään OL3-yksikön käytön aikaisen vaiheen johtamisjärjestelmä ei ole vielä kaikilta osin valmis ja laitoksen hätädieselgeneraattoreissa ilmenneet suunnittelupuutteet ovat vielä korjauksen alla. STUK arvioi laitosyksikön latausvalmiuden keskeneräisten asioiden osalta sen jälkeen, kun TVO on käsitellyt asiat ja esittänyt STUKille ratkaisunsa niihin.

Keväällä tehdyssä tiiveyskokeessa TVO ja laitostoimittaja havaitsivat yhden paineistimen varoventtiilin mekaanisessa ohjausventtiilissä vuotoa. Paineistimen varoventtiilejä on yhteensä kolme kappaletta ja niitä tarvitaan laitosyksikön primääripiirin ylipainesuojauksessa. Jokaiseen varoventtiiliin liittyy vuorostaan kaksi mekaanista ohjausventtiiliä, joista toinen on erotettuna. Varoventtiilin luotettava avautuminen ja sulkeutuminen edellyttää mekaanisen ohjausventtiilin luotettavaa toimintaa.

Havaitun vuodon selvittämiseksi ohjausventtiili avattiin, jolloin TVO ja laitostoimittaja huomasivat venttiilin karan olleen poikki. Tapahtuman seurauksena loputkin viisi mekaanista ohjausventtiiliä avattiin. Näistä kahdessa havaittiin säröjä silmämääräisesti. Vaurioituneet osat on toimitettu Saksaan Framatome Technical Centeriin tarkempiin tutkimuksiin juurisyyn selvittämistä varten. Korjaussuunnitelman mukaan osat korvataan vastaavilla uusilla osilla. Asiaa koskevan selvityksen tarkastuksen yhteydessä STUK esitti useita vaatimuksia koskien muun muassa onnettomuusanalyysien oletuksia, lisätestauksia käytön aikana sekä pidemmällä aikavälillä tehtävää muutostyösuunnittelun toteuttamista. STUK tarkastaa ennen ydinpolttoaineen latausluvan myöntämistä, että vaurioihin johtaneet syyt on selvitetty asianmukaisesti ja että korjaavat toimenpiteet on tehty hyväksytysti.

Kesällä TVO ilmoitti automaatiokaapeista löytyneistä kaapeleiden eristevaurioista. Ensimmäisten havaintojen jälkeen TVO on tarkastanut kaikkien pääautomaatiojärjestelmien kaapit ongelman laajuuden selvittämiseksi. Korjaustyöt ovat käynnissä. Kaapeleihin liittyvää asennusohjeistusta on parannettu, jotta uusia vaurioita ei syntyisi.

STUK käsitteli kevään ja alkukesän aikana paineistimen yhdyslinjaan asennettavien viskoosivaimentimien suunnitteludokumentaatiot, lopullisen turvallisuusselosteen (FSAR) päivitykset ja värähtelyä koskevan perussyyselvityksen. Vaimentimet asennetaan yhdyslinjaan koekäytössä havaittujen värähtelyjen vaimentamiseksi. Aineistokäsittelyn perusteella STUK esitti vaatimuksia liittyen vaimentimen kuormitusanalyysiin. Vaatimuksiin odotetaan TVO:n vastineita ennen järjestelmän käyttöönottotarkastuksen toista vaihetta, joka tehdään ennen polttoaineen latausta. Vaimentimien asennukset alkoivat kesäkuulla ja jatkuvat edelleen.

STUK käsitteli höyrystimien ja paineistimen valmistuksen aikaista lämpökäsittelyä koskevan poikkeamaraportin kesäkuulla 2020. Poikkeamaraportissa käsiteltiin höyrystimien ja paineistimen tehdasvalmistuksen aikana paikallisessa lämpökäsittelyssä ilmenneitä lämpötilojen ylityksiä ja alituksia. Poikkeama havaittiin valmistajan uuden induktioon perustuvan lämpökäsittelymenetelmän kehitystyön yhteydessä. TVO:n arvion mukaan lämpökäsittelypoikkeama on arvioitu konservatiivisesti, eikä poikkeamalla ole vaikutusta Olkiluoto 3:n höyrystimien ja paineistimen turvalliseen käyttöön. STUK hyväksyi poikkeaman vaatimuksilla, jotka liittyivät höyrystimien ja paineistimen nopean murtuman analyysien tarkentamiseen. Valmistajan toimittamia höyrystimiä on asennettu myös ranskalaisille käyville ydinvoimalaitosyksiköille ja Framatome jatkaa tutkimuksia myöstöhehkutuksen lämpötilavaikutuksista. Jatkotutkimusten tulokset ovat tärkeitä myös Olkiluoto 3:n höyrystimien ja paineistimen käytön kannalta. STUK edellytti poikkeamaraportin hyväksymisen yhteydessä TVO:ta myös seuraamaan, arvioimaan ja hyödyntämään Framatomen jatkotutkimushankkeita.

Edellä mainittujen asioiden lisäksi STUK on vuosikolmanneksen aikana tehnyt laitoksen järjestelmien ja rakennusten käyttöönottotarkastuksia. Järjestelmien käyttöönottotarkastukset jatkuvat myös vuoden viimeisellä vuosikolmanneksella. TVO suoritti merkittävän, koko laitoksen kattavan, sähkö- ja automaatiojärjestelmien käyttöönottotarkastuksen elokuun lopussa. STUK oli tarkastuksessa tarkkailijana.

Keväällä 2020 STUK valvoi edellyttämiään valvomokokonaisuuden toimivuuden lisäosoituksia koulutussimulaattorilla. Lisäosoituksilla TVO haki täydentävää näyttöä siitä, että valvomokokonaisuus tukee laitoksen turvallista käyttöä. Valvomokokonaisuus muodostuu ohjaajien osaamisesta ja toimintatavoista, laitoksen käyttöohjeista häiriö- ja hätätilanneohjeet mukaan lukien, valvomoiden käyttöliittymistä sekä itse fyysisestä valvomoympäristöstä. Lisäosoitukset päättyivät toukokuussa ja tätä koskevan raportin käsittely, ja johtopäätösten tekeminen on vielä STUKissa kesken.

Toisen vuosikolmanneksen aikana TVO edistyi laitoksen käyttöohjeiston valmiudessa. Toisen vuosikolmanneksen aikana TVO sai valmiiksi STUKin edellyttämän ohjeistuksen automaation häiriötilanteiden hallintaan. STUK valvoi ohjeen kelpuutusta koulutussimulaattorilla ja totesi ohjeen olevan soveltuva käyttötarkoitukseensa. Lisäksi STUKille toimitettiin muun muassa päivitetyt vakavien onnettomuuksien hallintaohjeet sekä ohje menettelyistä laitoksen saattamisesta hallitusta tilasta turvallisesta tilaan.

Asiakirjatarkastusten osalta STUK tarkasti vuosikolmanneksen aikana merkittävimmät laitosmuutokset sekä edelleen etenkin käyttöönoton tulosraportteja sekä tulevaan ydintekniseen käyttöönottovaiheeseen liittyviä suunnitelmia. TVO:n toimittamat laitosmuutosaineistot sekä käyttöönoton tulosraportit ja ydinteknisen käyttöönottovaiheen suunnitelmat olivat pääosin kattavia, eikä STUKilla ollut niihin juurikaan huomautettavaa.

Tarkastusohjelman mukaiset tarkastukset

Laitoksen rakentamisen aikana STUK noudatti sitä varten tehtyä tarkastusohjelmaa. Rakentamisvaiheen päätyttyä STUK on laatinut tarkastusohjelman käytön aloitusvalmiuden tarkastuksille. Tavoitteena on todentaa laitoksen ja sitä käyttävän organisaation valmius ennen laitoksen käytön aloittamista. Käytön katsotaan alkavan, kun ydinpolttoainetta aletaan ladata reaktoriin. Osa tarvittavista tarkastuksista toteutetaan osana käyvien laitosyksiköiden Olkiluoto 1 ja 2 käytön tarkastusohjelmaa (KTO), koska TVO:n menettelyt ovat pääosin samat kaikille laitosyksiköille.

Vuoden 2020 toisen vuosikolmanneksen aikana STUK teki yhden käytön aloitusvalmiuden tarkastuksen ja kaksi katselmointia aikaisempien tarkastusvaatimusten pohjalta. Tarkastus kohdistui turvajärjestelyihin. Katselmoinnit kohdistuivat valmiusjärjestelyihin ja varaosatilanteeseen. Suunnitellut KTO-tarkastukset siirrettiin syksylle vallitsevan koronatilanteen takia.

Turvajärjestelyihin kohdistuneessa tarkastuksessa STUK arvioi tietoturvallisuuden ja fyysisten turvajärjestelyjen tilaa käytön aloittamiseksi. Tarkastuksen perusteella STUK totesi, että latausvalmiutta ei turvajärjestelyjen puolesta vielä ole. Tarkastuksen perusteella suljettiin aiempia vaatimuksia mm. harjoitustoiminnasta saadun näytön perusteella. Tarkastuksen perusteella esitetiin vaatimuksia, jotka tulee selvittää ennen latausta.

Valmiusjärjestelyiden katselmoinnissa todennettiin TVO:n OL3-laitosyksikön valmiusjärjestelyjen saattaminen valmiussuunnitelman mukaiseen operatiiviseen käyttövalmiuteen. STUK totesi, että TVO:n OL3-laitosyksikön valmiusjärjestelyt ovat valmiussuunnitelman mukaiset.

Varaosatilanteen katselmoinnissa käytiin läpi YVL-ohjeiden edellyttämää varaosatilannetta. Katselmoinnin perusteella tilanne oli parantunut edelliseen varaosatarkastukseen nähden. STUK pitää toisen varaosatilanteeseen liittyvän katselmoinnin vielä ennen latausta latausvalmiuden todentamiseksi.

Yhteyshenkilö

Ei hakutuloksia