STUK valvoo STUK valvoo

STUK valvoo

STUK valvoo

Posivan loppusijoitus

Posivan loppusijoitus

STUK logoilla varustettu sininen bannerikuva

PORA-projektin valvonta tammikuu–huhtikuu 2021

Posiva saavutti vuoden 2021 ensimmäisellä kolmanneksella loppusijoitustunneleiden louhinnan aloitusvalmiuden. Valvontakäytäntöjen mukaisesti STUK teki huhtikuun viimeisenä päivänä turvallisuusluokiteltujen maanalaisten tilojen aloitusvalmiustarkastuksen. Tarkastuksen jälkeen Posiva saattoi aloittaa louhintatyöt.

Kapselointi- ja loppusijoituslaitoksessa tehdään paljon käytetyn ydinpolttoaineen, sen siirtosäiliön ja kapselin nostoja ja siirtoja. STUK valvoo näiden töiden toteutussuunnittelua ja saa käsiteltäväkseen paljon näiden järjestelmien rakennesuunnitelmia. Aineistojen käsittely on STUKissa meneillään. Koska tarkastettavaa aineistoa on paljon, STUK on hankkinut tarkastamiseen lisäresursseja ulkopuolisesta tarkastuslaitoksesta.

Kun Posiva on edennyt loppusijoituslaitoksen toteutuksessa siihen asti, että turvallisuusluokitellun järjestelmän osia on valmiina, tehdään niille rakennetarkastus. Tässä vaiheessa on jo joitain nosto- ja siirtolaitteiden osia. Järjestelmästä ja valmistuspaikasta riippuen joko STUK tai STUKin valtuuttama tarkastuslaitos tekee osien rakennetarkastuksia. Käytetyn ydinpolttoaineen kapselointilaitosrakennuksen rakentaminen on edennyt jo niin pitkälle, että myös siellä rakennetarkastukset ovat olleet paikoin ajankohtaisia. Osan rakennetarkastuksista tekee valtuutettu tarkastuslaitos ja osan tarkastaa STUK.

Loppusijoituslaitoksen järjestelmätason aineistoista on hyväksytty loppusijoitustunnelin järjestelmäaineisto, jonka jälkeen STUK on käsitellyt ja hyväksynyt loppusijoitustunneleiden kalliotekniset suunnitteluaineistot. Tämä hyväksyntä oli yksi edellytys loppusijoitustunneleiden aloitusvalmiuden saavuttamiseksi. Maanalaisten tilojen järjestelmistä on tämän jälkeen käsittelemättä enää loppusijoitusreikien järjestelmä- ja toteutussuunnitteluaineistot. Näiden odotetaan tulevan STUKin käsittelyyn vielä tänä vuon-na.

Savijärjestelmissä, joita ovat muun muassa bentoniittipuskuri ja loppusijoi-tustilojen täyttömateriaali, ollaan siirtymässä toteutussuunnitteluaineiston käsittelyyn tämän kevään aikana.

Kapselointi- ja loppusijoituslaitoksen rakentamisen valvonnan yksi osa-alue on ydinmateriaalivalvonta. Ydinmateriaalivalvontaan liittyy myös kansainvälisiä valvontakäytäntöjä, joista vastaa Kansainvälinen atomienergiajärjestö IAEA ja Euroopan alueella myös Euroopan komissio. Näiden valvontatoimien toteutumista Suomessa valvoo STUK. Koska Posivan ydinlaitos on ensimmäinen laatuaan, on sovellettavat valvontakäytännöt kehitettävä alusta asti ja ne on otettava huomioon, kun laitosta rakenne-taan. Kansainvälisistä valvontakäytännöistä käydään aktiivisesti keskusteluja eri osapuolten kesken, jotta saavutetaan vaatimukset täyttävät menettelyt valvonnalle.

Posiva osoittaa turvallisuusperustelulla, että pitkäaikaisturvallisuus täyttyy loppusijoituslaitoksen sulkemisen jälkeen. STUK tarkastaa turvallisuusperustelun kokonaisuudessaan osana käyttölupahakemusta. Käyttölupahakemusvaiheen lähestyessä Posiva on toimittanut STUKin käsittelyyn aineistoja, joilla se täyttää niitä vaatimuksia, joita esitettiin turvallisuusperustelun hyväksynnässä loppusijoituslaitoksen rakentamislupahakemusvaiheessa viime vuosikymmenen puolivälissä.

STUK arvioi Posivan ydinlaitoksen rakentamisen kokonaisturvallisuutta kolmannesvuosittain. Tällä hetkellä, kun Posiva rakentaa ydinlaitosta ja etenee kohti käyttölupahakemuksen jättämistä, on Posivan turvallisuustilanne kohtuullisen hyvä. STUKiin toimitettujen aineistojen tarkastamisen ja laitokselle tehtyjen tarkastusten perusteella turvallisuuteen vaikuttavat huolet liittyvät aikatauluun. Joidenkin aineistojen toimittaminen STUKin käsittelyyn on viivästynyt ja paikoitellen aineistojen laadussa on ollut puutteita. Nämä seikat pidentävät käsittelyaikoja STUKissa ja voivat hidastaa kokonaisaikataulussa pysymistä. Kokonaisaikataulun viivästymisellä ei ole suoraan vaikutusta ydin- ja säteilyturvallisuuteen. Asiaa on kuitenkin seurattava, ettei aikataulun kiriminen ja siinä pysyminen vaikuta heikentävästi turvallisuusasioiden huomioimiseen Posivan toiminnassa.

 

 STUK logoilla varustettu sininen bannerikuva

PORA-projektin valvonta syyskuu–joulukuu 2020

Posiva jatkoi vuoden 2020 viimeisellä kolmanneksella loppusijoituslaitoksen keskustunneleiden louhintaa ja kapselointilaitoksen rakentamista. Lisäksi Posiva on valmistautumassa laitoksen käyttöönotto- ja käyttölupavaiheisiin. STUK puolestaan on valvonut laitoksen rakentamista ja tarkastanut suunnitelmia sekä suunnitellut käyttöönottovaiheen valvontaa.

Rakentamisen aikana Posiva toimittaa STUKille rakentamiseen ja järjestelmien toteutussuunnitteluun liittyvää aineistoa. STUK valvoo Posivan toimintaa myös rakentamisen tarkastusohjelman mukaisin tarkastuksin. Valvonnalla STUK varmistuu siitä, että ydinlaitoksen rakentaminen ja käyttöönottoon valmistautuminen Posivalla etenee ydinturvallisuussäännöstössä esitettyjen vaatimusten mukaisesti.

STUK on tarkastanut hankkeen suunnitteluperusteiden riittävyyttä Posivan sille toimittamista järjestelmäaineistoista. Nosto- ja siirtolaitteita, säteilymittausjärjestelmiä, bentoniittipuskureita sekä tunnelitäyttöä koskevat järjestelmäaineistot ovat olleet riittävän hyviä hyväksyttäväksi. Joitain puutteita aineistoissa on ollut, mutta ne eivät ole olleet esteenä hyväksynnälle. Lisäksi kapselointilaitoksen ohjaamotilojen suunnitteluaineistoja on käsittelyssä. Järjestelmäaineistojen perusteella Posiva tekee yksityiskohtaiset suunnitelmat.

STUK on tarkastanut myös yksityiskohtaisia toteutussuunnitteluaineistoja. Näistä aineistoista on käsitelty muun muassa nosto- ja siirtolaitteiden rakennesuunnitelmia sekä paloteknisiä aineistoja. Kaikki kapselointilaitoksen rakennustekniset rakennesuunnitelma-aineistot on tarkastettu. Toteutuksen valvontaan liittyviä kalliotilojen rakenteiden tarkastuksia STUK on voinut tehdä COVID-19-tilanteesta huolimatta.

Tuleviin ydinlaitoksen rakentamisen vaiheisiin Posiva on valmistautunut toimittamalla STUKille esikäsittelyyn käyttölupahakemusaineistoon liittyviä aineistoja. Esikäsittelyn perusteella STUK on antanut kommentteja laitossuunnittelun liittyvistä aineistoista, pitkäaikaisturvallisuuden turvallisuusperusteluun liittyvistä aineistoista, jotka käsittelivät matala- ja keskiaktiivisen jätteen tilaa sekä paikankuvausta.

Rakentamislupahakemusaineistoon liittyvien aineistojen hyväksynnän yhteydessä STUK esitti vaatimuksia, joihin Posivan oli vastattava rakentamisen aikana tai käyttölupahakemuksen jättämiseen mennessä. Posiva on toimittanut vastaukset muun muassa teknisten vapautumisesteiden asennettavuuden ja rakennettavuuden osoittamiseen liittyvät aineistot, joiden perusteella vaatimus on voitu sulkea.

Vuoden 2020 kolmannella kolmanneksella toteutettiin rakentamisen tarkastusohjelmassa (RTO) neljä tarkastusta, jotka kohdistuivat turvajärjestelyihin, suunnittelutoimintaan, hankintaan ja tuotteiden valvontaan sekä ydinmateriaalivalvontaan. COVID-19-epidemian vuoksi suurin osa tarkastuksista pidettiin etätarkastuksina. Tarkastuksilla esitettiin vaatimuksia. Suunnittelutoiminnan tarkastuksella vaatimukset kohdistuivat HFE:n (Human Factors Engineering) huomiointiin suunnittelutoiminnassa.

STUK arvioi kolmannesvuosittain Posivan ydinlaitoksen rakentamisen kokonaisturvallisuutta. Tällä hetkellä, kun Posiva rakentaa ydinlaitosta ja etenee kohti käyttölupahakemuksen jättämistä, on Posivan turvallisuustilanne kohtuullisen hyvällä tasolla. STUKiin toimitettujen aineistojen tarkastamisen ja laitokselle tehtyjen tarkastusten perusteella turvallisuuteen vaikuttavat huolet liittyvät aikatauluun. STUKille toimitettujen aineistojen laatupuutteet ovat aiheuttaneet käsittelyaikojen pidentymistä STUKissa ja sitä kautta hidastaneet aikataulua. Tällä ei ole suoranaan vaikutusta ydin- ja säteilyturvallisuuteen. Asiaa on kuitenkin seurattava, ettei aikataulun kiriminen ja siinä pysyminen vaikuta heikentävästi turvallisuusasioiden huomioimiseen Posivan toiminnassa.

 STUK logoilla varustettu sininen bannerikuva

PORA-projektin valvonta toukokuu–elokuu 2020

Posiva jatkoi vuoden 2020 toisella kolmanneksella loppusijoituslaitoksen keskustunneleiden louhintaa ja kapselointilaitoksen perustusten rakentamista. Lisäksi Posiva on valmistautumassa laitoksen käyttöönotto- ja käyttölupavaiheisiin. STUK puolestaan on valvonut laitoksen rakentamista ja tarkastanut suunnitelmia sekä valmistautunut jo käyttöönottovaiheeseen.

STUK on tarkastanut hankkeen suunnitteluperusteiden riittävyyttä Posivan sille toimittamista järjestelmäaineistoista. Nosto- ja siirtolaitteita, säteilymittausjärjestelmiä, loppusijoitustunneleita, bentoniittipuskureita sekä tunnelitäyttöä koskevat järjestelmäaineistot ovat olleet riittävän hyviä hyväksyttäväksi. Joitain puutteita aineistoissa on ollut, mutta ne eivät ole olleet esteenä hyväksynnälle. Näiden aineistojen perusteella Posiva tekee yksityiskohtaiset suunnitelmat.

STUK on tarkastanut myös yksityiskohtaisia toteutussuunnitteluaineistoja. Näistä aineistoista on käsitelty muun muassa nosto- ja siirtolaitteiden rakennesuunnitelmia sekä palo- ja pääpiirustuksia. Toteutuksen valvontaan liittyviä rakennustekniikan ja kalliotilojen rakenteiden tarkastuksia STUK on voinut tehdä. Nosto- ja siirtolaitteiden rakennetarkastukset ovat sen sijaan olleet pysähdyksissä COVID19-epidemian vuoksi.

Tuleviin ydinlaitoksen rakentamisen vaiheisiin Posiva on valmistautunut toimittamalla STUKille esikäsittelyyn käyttölupahakemusaineistoon liittyviä aineistoja. Esikäsittelyn perusteella STUK on antanut kommentteja matala- ja keskiaktiivisen jätteen tilaa käsittelevästä raportista sekä raportista, jossa käsitellään turvallisuusperustelua täydentäviä tarkasteluja. STUKin käsittelyssä on myös laitossuunnitteluun liittyviä käyttölupahakemuksen aineistoja.

STUK valmistautuu tulevaan laitoksen käyttöönottoon ja suunnittelee toimintaansa käyttöönottovaiheeseen, käyttölupahakemusaineiston tarkastamiseen sekä käytön aikaiseen valvontaan. Ennakoinnilla pyritään varautumaan tuleviin vuosiin, jolloin valvonnassa on poikkeuksellisen paljon työtä. Suunnittelulla pyritään sujuvoittamaan tarkastusten etenemistä ja välttämään tarpeettomia viiveitä.

Vuoden 2020 toisella kolmanneksella toteutettiin rakentamisen tarkastusohjelmassa (RTO) yksi tarkastus, joka kohdistui monitorointiohjelmaan. COVID19-epidemian vuoksi osa suunnitelluista tarkastuksista siirrettiin tulevaisuuteen.

 STUK logoilla varustettu sininen bannerikuva

PORA-projektin valvonta tammikuu–huhtikuu 2020

Posivan ydinlaitoksen rakentamisessa jatkui keskustunneleiden louhinta ja kapselointilaitoksen rakentaminen. Lisäksi Posiva on valmistautumassa ydinlaitoksen seuraaviin vaiheisiin, joita ovat käyttöönotto- ja käyttölupavaihe.

Vuoden ensimmäisen kolmanneksen aikana STUK hyväksyi keskustunneleiden jatko-osien kalliotekniset suunnitelmat sekä käsitteli loppusijoitustunneleiden järjestelmäsuunnittelua. Kapselointilaitoksen yksityiskohtainen suunnittelu on pitkällä ja ensimmäisellä vuosikolmanneksella STUK käsitteli nosto- ja siirtolaitteiden rakennesuunnitelmia sekä rakennusteknisiä aineistoja. Kapselointilaitoksen rakentamisessa on menossa perustusten rakentaminen.

Kapselointi- ja loppusijoituslaitoksen rakentamisen aikana STUK tekee valvontaa rakentamistyömaalla. Loppusijoituslaitoksessa suoritetaan rakentamisen erivaiheisiin liittyviä tarkastuksia. Vuoden ensimmäisen kolmanneksen aikana loppusijoituksen rakentamiseen liittyvä tarkastus suoritettiin poikkeusolosuhteiden vuoksi etänä. Tässä tarkastuksessa käsiteltiin kalliopintojen dokumentaatiota. Tällaisen tarkastuksen tavoitteena on todentaa, että kalliopinnat ja lähikallio on karakterisoitu geologisesti ja hydrogeologisesti vaatimusten mukaisesti ja että dokumentointi vastaa silmämääräisiä havaintoja.

Posiva on valmistautumassa ydinlaitoksen käyttöönottoon ja käyttövaiheeseen. Tähän aiheeseen liittyen STUK teki tammikuussa rakentamisen aikaisen tarkastusohjelman (RTO) mukaisen tarkastuksen. Tarkastuksessa käsiteltiin Posivan suunnitelmia ja toimenpiteitä, jotka liittyvät tuotantoon valmistautumiseen ja käyttöönottoon. Tarkastuksella erityisesti kiinnitettiin huomioita aikatauluihin, ohjeistoon, organisaatioasioihin, resursseihin ja koulutukseen. Lisäksi tarkastuksessa käsiteltiin erityisaiheina käyttövaiheen ikääntymisen hallinnan suunnitelmia sekä säteilysuojelujärjestelyjä. Tarkastuksen tuloksena todettiin, että tuotantoon valmistautumiseen ja käyttöönottoon liittyvien toimien suunnittelu on alkanut Posivassa ja ovat hankkeen vaiheeseen nähden riittäviä. Tarkastuksen perusteella STUK ei esittänyt vaatimuksia. Tarkastuksella käsiteltyjä aiheiden kehittymistä seurataan myöhemmin tehtävillä tarkastuksilla.

Käyttölupavaiheeseen Posiva valmistautuu toimittamalla käyttölupa-aineistoa STUKille esikättelyyn. Ensimmäisellä vuosikolmanneksella saatiin muutaman aineiston käsittely valmiiksi ja STUKin havainnot toimitettiin Posivalle. Käyttölupa-aineiston esikäsittely jatkuu muilta osin loppukevään ajan.