Posivan loppusijoitus

PORA-projektin valvonta tammikuu–huhtikuu 2018

Vuoden 2018 toisella kolmanneksella Posiva jatkoi maanalaisen loppusijoituslaitoksen louhimista. Tänä vuonna se aloittaa turvallisuusluokiteltujen kalliotilojen louhimisen. ja STUK on käsitellyt tähän vaiheeseen liittyviä toteutussuunnitelmia. Tämän lisäksi kapselointi- ja loppusijoituslaitoksen järjestelmien ja rakenteiden toteutussuunnittelu etenee ja STUK on tarkastanut näihin liittyviä suunnitteluaineistoja.

Ennen kapselointi- ja loppusijoituslaitoksen toteutusta STUK tarkastaa järjestelmien ja rakenteiden suunnitteluaineistot niiden turvallisuusmerkityksen edellyttämällä tavalla. Eri suunnittelualueet etenevät rakentamisessa eri vaiheissa ja ennen toteutusta STUKin on hyväksyttävä turvallisuusluokitellut järjestelmä- ja rakennesuunnitelmat.

Vuoden 2018 toisen kolmanneksen aikana STUK tarkasti järjestelmäsuunnittelua ja hyväksyi muun muassa loppusijoituslaitoksen keskustunnelin järjestelmätason suunnitteluaineiston. Kapselointilaitokseen liittyvistä järjestelmistä STUK tarkasti ja hyväksyi nosto- ja siirtolaitteiden järjestelmätason aineistoja sekä jatkoi rakennetason suunnitelmien käsittelyä.

STUK seuraa, miten Posiva ottaa suunnittelussaan huomioon STUKin rakentamisluvan yhteydessä tarkastetuista aineistoista esittämät vaatimukset. Vuoden toisen kolmanneksen aikana Posiva on toimittanut STUKiin esikäsiteltäväksi turvallisuusperusteluun liittyvän raportin ”Design basis”. Posiva pyytää STUKilta palautetta, vastaako raportti STUKin rakentamislupakäsittelyn aikana esittämiin vaatimuksiin.

STUK käyttää tarkastustyön tukena myös ulkopuolisia asiantuntijoita. Toisella vuosikolmanneksella STUK on pyytänyt ulkopuolisilta konsulteilta lausunnot muun muassa loppusijoitusreikien ominaisuuksista ja biosfäärianalyyseistä.

STUK on aloittanut Posivan pyynnöstä myös loppusijoituslaitoksen käyttölupa-aineiston esikäsittelyn. Aineistoon etukäteen tutustumalla pyritään sujuvoittamaan varsinaisen käyttölupa-aineiston käsittelyä. Esikäsittelyssä STUK kommentoi alustavasti käyttölupa-aineistoon kuuluvia laajoja asiakirjakokonaisuuksia. Vuoden 2018 toisen kolmanneksen aikana STUK antoi kommentteja yhdestä lopullisen turvallisuusselosteen luvusta.

Vuoden 2018 toisella kolmanneksella STUK teki yhden rakentamisen tarkastusohjelman (RTO) mukaisen tarkastuksen. Siinä selvitettiin Posivan osaamisen hallinnan menettelyitä. Tarkastuksen päähavainnot kohdistuivat ulkopuolisten toimittajien henkilöstön osaamisen varmistamismenettelyiden kehittämiseen sekä Posivan erillishyväksyntää vaativien ja turvallisuuden kannalta merkittävissä tehtävissä toimivien henkilöiden määrävälein tehtävään osaamisen arviointiin.

Posivan turvallisuusperustelun arvioinnin tueksi STUK kehittää omia analyysivalmiuksia laskennalliseen turvallisuusanalyysiin, skenaarioprosessiin sekä toimintakykyanalyysiin. Vuoden 2018 toisen kolmanneksen aikana laskennallisen turvallisuusanalyysin kehitystyössä saatiin toistettua TURVA2012-turvallisuusperustelun perustapaus.


PORA-projektin valvonta tammikuu–huhtikuu 2018

Vuoden 2018 ensimmäisellä kolmanneksella Posiva jatkoi maanalaisen loppusijoituslaitoksen louhimista. Posiva on siirtymässä vuoden 2018 aikana turvallisuusluokiteltujen kalliotilojen louhintaan. STUK tarkasti tähän vaiheeseen siirtymiseen liittyviä avoimien vaatimusten tilannetta rakentamisen tarkastusohjelman tarkastuksella maaliskuussa.

Ennen kapselointi- ja loppusijoituslaitoksen toteutusta järjestelmien ja rakenteiden suunnitteluaineisto tarkastetaan STUKissa turvallisuusmerkityksen mukaisesti. Eri suunnittelualueet etenevät rakentamisessa eri vaiheissa ja ennen toteutusta turvallisuusluokitellut järjestelmäsuunnittelut hyväksytään STUKissa. STUK tarkasti vuoden 2018 ensimmäisen kolmanneksen aikana järjestelmäsuunnittelua mm. loppusijoituslaitoksen kalliorakenteisiin liittyvistä järjestelmistä ja sen teknisistä vapautumisesteistä. Kapselointilaitokseen liittyvistä järjestelmistä tarkastettiin kapselointilaitosrakennuksen järjestelmäsuunnittelua sekä valvonta-alueen prosessijärjestelmiä. Rakennetason suunnitelmista on käsitelty kuparikomponenttien suunnitelmia.

Kapselointilaitoksella on useita ydinpolttoaineen, ydinpolttoaineen siirtosäiliön ja loppusijoituskapselin nostoihin ja siirtoihin liittyviä järjestelmiä. Vuoden 2018 ensimmäisen kolmanneksen aikana Posiva on toimittanut STUKin käsittelyyn ensimmäisen nosto- ja siirtolaitteisiin kuuluvan järjestelmän rakennesuunnittelutason aineiston. Rakennesuunnitteluaineistossa kuvataan järjestelmän tarkka rakenne ja toteutus.

STUK seuraa, miten Posivan rakentamisluvan yhteydessä STUKin tarkastamista aineistoista esitetyt vaatimukset otetaan huomioon Posivan suunnittelussa. Posiva on perustanut projekteja loppusijoituksen suunnitteluun ja kehittämiseen ja useissa projekteissa syntyy vastaus STUKin vaatimuksiin. STUK seuraa projektisuunnitelmia ja niiden etenemistä. Vuoden ensimmäisen kolmanneksen aikana Posiva on esitellyt turvallisuusperustelun kehitystyön edistymistä yleisesti sekä mm. laskennalliseen turvallisuusanalyysiin liittyen. Turvallisuusperustelussa esitetään loppusijoituslaitoksen pitkäaikaisturvallisuuden toteutuminen.

Vuoden 2018 ensimmäisellä kolmanneksella STUK teki yhden rakentamisen tarkastusohjelman (RTO) mukaisen tarkastuksen, jossa selvitettiin turvallisuusluokiteltujen loppusijoitustilojen rakentamiseen kohdistuvien vaatimusten tilanne. Tarkastuksessa arvioitiin, miten turvallisuusluokkaan TL3 kuuluvien kalliotiloja koskeviin vaatimuksiin on vastattu ja ovatko näiden tilojen rakentamisen aloittamisen edellytykset täyttymässä. Tarkastuksen perusteella STUK esitti vaatimuksia, jotka kohdistuivat muun muassa tutkimusreikien sulkemiseen, suunnitteluaineistojen viranomaiskäsittelyn toimittamisaikatauluun sekä rakentamisen häiriöluokan ja louhintatärinän perusteluihin.

Posivan turvallisuusperustelun arvioinnin tueksi STUK kehittää omia analyysivalmiuksia laskennalliseen turvallisuusanalyysiin, skenaarioprosessiin sekä toimintakykyanalyysiin. Vuoden 2018 ensimmäisen kolmanneksen aikana laskennallisen turvallisuusanalyysin kehitystyössä STUKin biosfääriä kuvaavaa laskentamallia ja mallinnusmetodiikkaa on kehitetty.


PORA-projektin valvonta syyskuu–joulukuu 2017

Posiva Oy:llä on valtioneuvoston marraskuun 12. päivä 2015 myöntämä  rakentamislupa käytetyn ydinpolttoaineen kapselointi- ja loppusijoituslaitoksen rakentamiseksi Eurajoen Olkiluotoon.

Ennen kapselointi- ja loppusijoituslaitoksen toteutusta STUK tarkastaa järjestelmien ja rakenteiden suunnitteluaineiston niiden turvallisuusmerkityksen mukaisesti. Eri suunnittelualueet etenevät rakentamisessa eri vaiheissa ja ennen toteutusta turvallisuusluokitellut järjestelmäsuunnittelut hyväksytään STUKissa.

Vuoden 2017 viimeisen kolmanneksen aikana STUK tarkasti järjestelmäsuunnittelua muun muassa seuraavilta alueilta: loppusijoituslaitoksen keskustunnelit, säteilymittausjärjestelmät, kapselointilaitoksen rakenteet, ilmastointijärjestelmät sekä kapselointilaitoksen valvonta-alueen viemärivesien keruujärjestelmä.

Posiva jatkoi vuoden 2017 kolmanneksella maanalaisen loppusijoituslaitoksen louhimista ja STUK suoritti kallioteknisten rakenteiden tarkastuksia seuraavissa kohteissa: kapseleiden vastaanottoasema, kapselikuilun kuiluperät ja ajoneuvoyhteydet. Posiva on toimittanut STUKin käsittelyyn louhittavien alueiden kalliolaadun soveltuvuusarviointia ja sitä on STUKissa arvioitu.

STUK teki kaksi rakentamisen tarkastusohjelman (RTO) mukaista tarkastusta, jotka kohdistuivat Posivan johtamisjärjestelmän prosesseihin ja johtamiseen. Johtamisjärjestelmän prosessien tarkastuksessa STUK arvioi Posivan menettelyjä johtamisjärjestelmän tukiprosessien laadinnassa, ylläpidossa ja kehittämisessä. Tarkastuksen perusteella STUK totesi, että Posiva ylläpitää ja parantaa johtamisjärjestelmää varten tarvittavia tukiprosesseja järjestelmällisesti, mutta niiden arviointimenettelyitä on edelleen tarve kehittää. Johtamisen tarkastus kohdistui Posivan johtamisen prosessiin tavoitteiden asettamisen ja turvallisuusasioiden käsittelyn näkökulmasta esimerkkitapausten avulla. Tarkastuksella käsiteltiin myös organisaatiomuutosten hallintaa, turvallisuuskulttuuria. Tämän tarkastuksen perusteella STUK ei esittänyt vaatimuksia.

STUK seuraa, miten Posiva ottaa suunnittelussaan huomioon rakentamisluvan yhteydessä tarkastetuista aineistoista esitetyt vaatimukset. Loppusijoituksen suunnitteluun ja kehittämiseen Posiva on perustanut projekteja ja STUK seuraa projektisuunnitelmia ja niiden osana Posivan selvitystyön etenemistä. Vuoden viimeisen kolmanneksen aikana Posiva kävi esittelemässä STUKille kapseli- ja polttoaineprojektien projektisuunnitelmia.

Posiva on aloittanut käyttölupahakemuksen osana toimitettavan turvallisuusperustelun valmistelun ja sen osana Posiva tekee kehitystyötä, jolla se ottaa huomioon rakentamislupahakemuksen tarkastuksessa esitettyjä vaatimuksia. STUK seuraa kehitystyötä säännöllisesti. Vuoden 2017 kolmanneksen aikana on seurattu kokouksissa muun muassa Posivan skenaariotyön edistymistä ja Posivan turvallisuusperustelun projekti- ja laatusuunnitelmaa.

Posivan turvallisuusperustelun arvioinnin tueksi STUK kehittää omia analyysivalmiuksiaan laskennalliseen turvallisuusanalyysiin, skenaarioprosessiin sekä toimintakykyanalyysiin. Vuoden 2017 viimeisen kolmanneksen aikana laskennallisessa turvallisuusanalyysin kehitystyössä STUK toisti Posivan rakentamislupahakemuksen aikaisen turvallisuusperusteluun sisältyneen turvallisuusanalyysin peruslaskentatapauksen.

Jaa tämä sivu