STUK valvoo STUK valvoo

STUK valvoo

STUK valvoo

Posivan loppusijoitus

Posivan loppusijoitus

PORA-projektin valvonta toukokuu–elokuu 2020

Posiva jatkoi vuoden 2020 toisella kolmanneksella loppusijoituslaitoksen keskustunneleiden louhintaa ja kapselointilaitoksen perustusten rakentamista. Lisäksi Posiva on valmistautumassa laitoksen käyttöönotto- ja käyttölupavaiheisiin. STUK puolestaan on valvonut laitoksen rakentamista ja tarkastanut suunnitelmia sekä valmistautunut jo käyttöönottovaiheeseen.

STUK on tarkastanut hankkeen suunnitteluperusteiden riittävyyttä Posivan sille toimittamista järjestelmäaineistoista. Nosto- ja siirtolaitteita, säteilymittausjärjestelmiä, loppusijoitustunneleita, bentoniittipuskureita sekä tunnelitäyttöä koskevat järjestelmäaineistot ovat olleet riittävän hyviä hyväksyttäväksi. Joitain puutteita aineistoissa on ollut, mutta ne eivät ole olleet esteenä hyväksynnälle. Näiden aineistojen perusteella Posiva tekee yksityiskohtaiset suunnitelmat.

STUK on tarkastanut myös yksityiskohtaisia toteutussuunnitteluaineistoja. Näistä aineistoista on käsitelty muun muassa nosto- ja siirtolaitteiden rakennesuunnitelmia sekä palo- ja pääpiirustuksia. Toteutuksen valvontaan liittyviä rakennustekniikan ja kalliotilojen rakenteiden tarkastuksia STUK on voinut tehdä. Nosto- ja siirtolaitteiden rakennetarkastukset ovat sen sijaan olleet pysähdyksissä COVID19-epidemian vuoksi.

Tuleviin ydinlaitoksen rakentamisen vaiheisiin Posiva on valmistautunut toimittamalla STUKille esikäsittelyyn käyttölupahakemusaineistoon liittyviä aineistoja. Esikäsittelyn perusteella STUK on antanut kommentteja matala- ja keskiaktiivisen jätteen tilaa käsittelevästä raportista sekä raportista, jossa käsitellään turvallisuusperustelua täydentäviä tarkasteluja. STUKin käsittelyssä on myös laitossuunnitteluun liittyviä käyttölupahakemuksen aineistoja.

STUK valmistautuu tulevaan laitoksen käyttöönottoon ja suunnittelee toimintaansa käyttöönottovaiheeseen, käyttölupahakemusaineiston tarkastamiseen sekä käytön aikaiseen valvontaan. Ennakoinnilla pyritään varautumaan tuleviin vuosiin, jolloin valvonnassa on poikkeuksellisen paljon työtä. Suunnittelulla pyritään sujuvoittamaan tarkastusten etenemistä ja välttämään tarpeettomia viiveitä.

Vuoden 2020 toisella kolmanneksella toteutettiin rakentamisen tarkastusohjelmassa (RTO) yksi tarkastus, joka kohdistui monitorointiohjelmaan. COVID19-epidemian vuoksi osa suunnitelluista tarkastuksista siirrettiin tulevaisuuteen.

PORA-projektin valvonta tammikuu–huhtikuu 2020

Posivan ydinlaitoksen rakentamisessa jatkui keskustunneleiden louhinta ja kapselointilaitoksen rakentaminen. Lisäksi Posiva on valmistautumassa ydinlaitoksen seuraaviin vaiheisiin, joita ovat käyttöönotto- ja käyttölupavaihe.

Vuoden ensimmäisen kolmanneksen aikana STUK hyväksyi keskustunneleiden jatko-osien kalliotekniset suunnitelmat sekä käsitteli loppusijoitustunneleiden järjestelmäsuunnittelua. Kapselointilaitoksen yksityiskohtainen suunnittelu on pitkällä ja ensimmäisellä vuosikolmanneksella STUK käsitteli nosto- ja siirtolaitteiden rakennesuunnitelmia sekä rakennusteknisiä aineistoja. Kapselointilaitoksen rakentamisessa on menossa perustusten rakentaminen.

Kapselointi- ja loppusijoituslaitoksen rakentamisen aikana STUK tekee valvontaa rakentamistyömaalla. Loppusijoituslaitoksessa suoritetaan rakentamisen erivaiheisiin liittyviä tarkastuksia. Vuoden ensimmäisen kolmanneksen aikana loppusijoituksen rakentamiseen liittyvä tarkastus suoritettiin poikkeusolosuhteiden vuoksi etänä. Tässä tarkastuksessa käsiteltiin kalliopintojen dokumentaatiota. Tällaisen tarkastuksen tavoitteena on todentaa, että kalliopinnat ja lähikallio on karakterisoitu geologisesti ja hydrogeologisesti vaatimusten mukaisesti ja että dokumentointi vastaa silmämääräisiä havaintoja.

Posiva on valmistautumassa ydinlaitoksen käyttöönottoon ja käyttövaiheeseen. Tähän aiheeseen liittyen STUK teki tammikuussa rakentamisen aikaisen tarkastusohjelman (RTO) mukaisen tarkastuksen. Tarkastuksessa käsiteltiin Posivan suunnitelmia ja toimenpiteitä, jotka liittyvät tuotantoon valmistautumiseen ja käyttöönottoon. Tarkastuksella erityisesti kiinnitettiin huomioita aikatauluihin, ohjeistoon, organisaatioasioihin, resursseihin ja koulutukseen. Lisäksi tarkastuksessa käsiteltiin erityisaiheina käyttövaiheen ikääntymisen hallinnan suunnitelmia sekä säteilysuojelujärjestelyjä. Tarkastuksen tuloksena todettiin, että tuotantoon valmistautumiseen ja käyttöönottoon liittyvien toimien suunnittelu on alkanut Posivassa ja ovat hankkeen vaiheeseen nähden riittäviä. Tarkastuksen perusteella STUK ei esittänyt vaatimuksia. Tarkastuksella käsiteltyjä aiheiden kehittymistä seurataan myöhemmin tehtävillä tarkastuksilla.

Käyttölupavaiheeseen Posiva valmistautuu toimittamalla käyttölupa-aineistoa STUKille esikättelyyn. Ensimmäisellä vuosikolmanneksella saatiin muutaman aineiston käsittely valmiiksi ja STUKin havainnot toimitettiin Posivalle. Käyttölupa-aineiston esikäsittely jatkuu muilta osin loppukevään ajan.

PORA-projektin valvonta syyskuu–joulukuu 2019

Vuoden 2019 viimeisellä kolmanneksella Loviisan ja Olkiluodon ydinvoimalaitosten käytetyn ydinpolttoaineen loppusijoituksesta vastaavan Posivan rakennustyömaalla jatkui rakentamistoiminta suunnitelmien mukaisesti. Kapselointilaitoksen työmaalla tehtiin alimmaisten kerrosten betonivaluja ja loppusijoituslaitoksessa Posiva jatkoi keskustunneleiden louhintaa.

Kapselointi- ja loppusijoituslaitoksen järjestelmien ja rakenteiden toteutus- eli rakennesuunnittelu jatkui ja STUK tarkasti tähän liittyviä suunnitteluaineistoja. Nosto- ja siirtolaitteiden tarkastamisessa on ollut viiveitä STUKissa, mutta loppuvuodesta STUK hyväksyi kapselin siirtovaunun rakennesuunnitelmat ja Posiva voi edetä tämän järjestelmän valmistukseen.

Loppusijoituslaitoksen keskustunneleiden jatko-osien kallioteknisiä suunnitelmia on käsitelty STUKissa ja suunnitelmat on hyväksytty. Ennen tilojen louhimisen aloittamista Posivan on toimitettava lähtötietojen osalta päivitetyt aineistot STUKiin.

Vuoden viimeisen kolmanneksen aikana Posiva toimitti STUKiin käyttölupahakemusaineistoa ennakkotarkastukseen. STUK ja Posiva ovat sopineet, että STUK katselmoi Posivan käyttölupa-aineistoa ennen käyttölupahakemusaineiston varsinaista tarkastamista. Esikäsittely antaa STUKille mahdollisuuden tutustua käyttölupahakemusaineiston ennakkoon. Posivalla on mahdollisuus täydentää ja parantaa aineistoa STUKin kommenttien perusteella. Molemmilla tavoitteilla on mahdollista lyhentää käyttölupahakemuksen käsittelyyn kuluvaa aikaa.

Vuoden 2019 viimeisellä kolmanneksella STUK teki johtamiseen kohdistuneen rakentamisen tarkastusohjelman (RTO) mukaisen tarkastuksen. Johtamiseen kohdistuvassa rakentamisen tarkastusohjelman tarkastuksessa arvioitiin Posivan menettelyjä loppusijoitushankkeen johtamisessa ja turvallisuusasioiden käsittelyssä. Tarkastuksessa varmennettiin, että Posiva käsittelee rakentamisluvassa hyväksyttyyn laitoskonseptiin kohdistuvat muutokset turvallisuuden kannalta oikealla organisaatiotasolla. Tarkastuksella varmennetiin myös, että Posivan ydinlaitoshankkeen aikataulun hallinnassa huomioidaan ydinlaitoksen turvallinen toteutus. Tarkastuksella käsiteltiin Posivan toimenpiteitä oman organisaationsa turvallisuuskulttuurin kehittämiseksi sekä rakentamiseen osallistuvien toimittajien hyvän turvallisuuskulttuurin varmistamiseksi. Tarkastuksella todennettiin myös Posivan resurssisuunnitteluun kohdistuneen vaatimuksen täyttyminen.

Tarkastuksen perusteella STUK esitti Posivalle yhden vaatimuksen. Posivan on arvioitava kattavasti kalliosuunnitteluprosessin ja suunnitelmien tarkastusprosessin kehitystarpeet ja varmistaa prosessin toimivuus ennen loppusijoitustunnelin kallioteknisten suunnitteluaineistojen toimitusta STUKille.

STUKin toteuttaman valvonnan perusteella Posivan toiminta ydin- ja säteilyturvallisuuden kannalta on ollut riittävällä tasolla. Havaitut puutteet hyväksymiskäsittelyssä olevassa aineistossa vaikuttavat enemmän toteutusaikatauluun kuin ydin- tai säteilyturvallisuuteen.