Posivan loppusijoitus

Posivan loppusijoitus

PORA-projektin valvonta syyskuu–joulukuu 2019

Vuoden 2019 viimeisellä kolmanneksella Loviisan ja Olkiluodon ydinvoimalaitosten käytetyn ydinpolttoaineen loppusijoituksesta vastaavan Posivan rakennustyömaalla jatkui rakentamistoiminta suunnitelmien mukaisesti. Kapselointilaitoksen työmaalla tehtiin alimmaisten kerrosten betonivaluja ja loppusijoituslaitoksessa Posiva jatkoi keskustunneleiden louhintaa.

Kapselointi- ja loppusijoituslaitoksen järjestelmien ja rakenteiden toteutus- eli rakennesuunnittelu jatkui ja STUK tarkasti tähän liittyviä suunnitteluaineistoja. Nosto- ja siirtolaitteiden tarkastamisessa on ollut viiveitä STUKissa, mutta loppuvuodesta STUK hyväksyi kapselin siirtovaunun rakennesuunnitelmat ja Posiva voi edetä tämän järjestelmän valmistukseen.

Loppusijoituslaitoksen keskustunneleiden jatko-osien kallioteknisiä suunnitelmia on käsitelty STUKissa ja suunnitelmat on hyväksytty. Ennen tilojen louhimisen aloittamista Posivan on toimitettava lähtötietojen osalta päivitetyt aineistot STUKiin.

Vuoden viimeisen kolmanneksen aikana Posiva toimitti STUKiin käyttölupahakemusaineistoa ennakkotarkastukseen. STUK ja Posiva ovat sopineet, että STUK katselmoi Posivan käyttölupa-aineistoa ennen käyttölupahakemusaineiston varsinaista tarkastamista. Esikäsittely antaa STUKille mahdollisuuden tutustua käyttölupahakemusaineiston ennakkoon. Posivalla on mahdollisuus täydentää ja parantaa aineistoa STUKin kommenttien perusteella. Molemmilla tavoitteilla on mahdollista lyhentää käyttölupahakemuksen käsittelyyn kuluvaa aikaa.

Vuoden 2019 viimeisellä kolmanneksella STUK teki johtamiseen kohdistuneen rakentamisen tarkastusohjelman (RTO) mukaisen tarkastuksen. Johtamiseen kohdistuvassa rakentamisen tarkastusohjelman tarkastuksessa arvioitiin Posivan menettelyjä loppusijoitushankkeen johtamisessa ja turvallisuusasioiden käsittelyssä. Tarkastuksessa varmennettiin, että Posiva käsittelee rakentamisluvassa hyväksyttyyn laitoskonseptiin kohdistuvat muutokset turvallisuuden kannalta oikealla organisaatiotasolla. Tarkastuksella varmennetiin myös, että Posivan ydinlaitoshankkeen aikataulun hallinnassa huomioidaan ydinlaitoksen turvallinen toteutus. Tarkastuksella käsiteltiin Posivan toimenpiteitä oman organisaationsa turvallisuuskulttuurin kehittämiseksi sekä rakentamiseen osallistuvien toimittajien hyvän turvallisuuskulttuurin varmistamiseksi. Tarkastuksella todennettiin myös Posivan resurssisuunnitteluun kohdistuneen vaatimuksen täyttyminen.

Tarkastuksen perusteella STUK esitti Posivalle yhden vaatimuksen. Posivan on arvioitava kattavasti kalliosuunnitteluprosessin ja suunnitelmien tarkastusprosessin kehitystarpeet ja varmistaa prosessin toimivuus ennen loppusijoitustunnelin kallioteknisten suunnitteluaineistojen toimitusta STUKille.

STUKin toteuttaman valvonnan perusteella Posivan toiminta ydin- ja säteilyturvallisuuden kannalta on ollut riittävällä tasolla. Havaitut puutteet hyväksymiskäsittelyssä olevassa aineistossa vaikuttavat enemmän toteutusaikatauluun kuin ydin- tai säteilyturvallisuuteen.

PORA-projektin valvonta huhtikuu–elokuu 2019

Loviisan ja Olkiluodon ydinvoimalaitosten käytetyn ydinpolttoaineen loppusijoituksesta vastaava Posiva aloitti vuoden 2019 toisella kolmanneksella kapselointilaitoksen rakentamisen. Loppusijoitustilojen louhimisessa Posiva aloitti toisen keskustunnelin louhinnan.

Kapselointilaitoksen rakentamisen aloittamista edelsi STUKin suorittama aloitusvalmiustarkastus, jossa varmistettiin, että tähän rakentamisvaiheeseen liittyvät avoimet vaatimukset oli suljettu, ja että Posiva on organisaationa valmis aloittamaan kapselointilaitoksen rakentamisen.

Posiva jatkaa kapselointi- ja loppusijoituslaitoksen järjestelmien ja rakenteiden toteutussuunnittelua ja STUK tarkasti siihen liittyviä suunnitteluaineistoja. Vuoden 2019 toisen kolmanneksen aikana STUK antoi päätöksen muun muassa kapselin kannen valmistussuunnitelmista.

Loppusijoituslaitoksen rakenteisiin liittyvien rakennesuunnitelmien käsittely STUKissa jatkuu edelleen. Rakennesuunnitelmia on tarkastettu muun muassa rakennustekniikasta sekä nosto- ja siirtolaitteista.

Osana loppusijoitustoimintaan valmistautumista Posiva tutkii teknisten vapautumisesteiden toteutettavuutta tekemällä asennuskokeita. Posiva sai tällä erää FISST-asennuskokeet valmiiksi. Asennuksia monitoroidaan ja tuloksien seurantaa jatketaan.

Vuoden 2019 toisella kolmanneksella STUK teki kaksi rakentamisen tarkastusohjelman (RTO) mukaisen tarkastusta. Toukokuussa suoritetussa tarkastuksessa käsiteltiin loppusijoituskonseptin muutosten vaikutusta turvallisuusperustelun valmisteluun ja hallintaan. Tarkastuksessa arvioitiin Posivan menettelyjä ja toimintaa, joilla se täyttää YVL-ohjeissa asetetut vaatimukset turvallisuusperusteluun laadintaan liittyen. Lisäksi tarkastuksessa arvioitiin Posivan turvallisuusperustelun hallinnan toimivuutta; turvallisuusperustelun valmistelua, ja muutosten hallintaa. Tarkastuksen perusteella todettiin, että Posiva on määritellyt menettelyt muutosten hallintaan yleisesti sekä turvallisuusperustelun valmistelun osalta ja tarkastuksella esimerkkeinä läpikäytyjen tapausten perusteella ne ovat toimivat.

Kesäkuussa suoritetussa RTO-tarkastuksessa käsiteltiin kapselointilaitoksen turvajärjestelyjä. Tarkastuksen perusteella kapselointilaitoksen turvajärjestelyt ovat riittävät rakentamisen vaiheeseen nähden.


PORA-projektin valvonta tammikuu-maaliskuu 2019

Loviisan ja Olkiluodon ydinvoimalaitosten käytetyn ydinpolttoaineen loppusijoituksesta vastaava Posiva aloitti vuoden 2019 ensimmäisellä kolmanneksella  loppusijoitustilojen keskustunneleiden louhinnan. Keskustunnelit ovat ensimmäiset turvallisuusluokitellut louhittavat kalliotilat.

Tilojen louhinta alkoi sen jälkeen, kun STUK oli hyväksynyt tilojen kalliotekniset suunnitelmat tammikuussa ja tehnyt aloitusvalmiustarkastuksen, jossa se  totesi, että louhittavaa aluetta koskevat suunnitelmat oli hyväksytty, ja että avoimet vaatimukset oli suljettu.

Posiva jatkaa kapselointi- ja loppusijoituslaitoksen järjestelmien ja rakenteiden toteutussuunnittelua ja STUK tarkasti siihen liittyviä suunnitteluaineistoja. Vuoden 2019 ensimmäisen kolmanneksen aikana STUK antoi päätöksen muun muassa kapselointilaitoksen säteilymittausjärjestelmistä.

STUKissa on käsittelyssä useita loppusijoituslaitoksen eri rakenteisiin liittyviä rakennesuunnitelmia. Koska tarkastettavat aineistot ovat laajoja, STUK  on käyttänyt nosto- ja siirtolaitteiden rakennesuunnitelmien käsittelyssä apuna ulkopuolista konsulttia. Ensimmäiset päätökset nosto- ja siirtolaitteiden rakennesuunnitelmista STUK tekee vielä tämän kevään aikana.

Osana loppusijoitustoimintaan valmistautumista Posiva tutkii radioaktiivisten aineiden teknisten vapautumisesteiden toteutettavuutta tekemällä asennuskokeita. STUK seuraa asennuskokeita ja kehittää samalla omaa valvontaansa varsinaisia loppusijoituksen asennuskokeita varten. Kuluneella vuosikolmanneksella STUK osallistui yhden asennuskokeen seurantaan.

Vuoden 2019 ensimmäisellä kolmanneksella STUK teki kaksi rakentamisen tarkastusohjelman (RTO) mukaisen tarkastusta. Ne koskivat kalliorakentamisen suunnittelua ja ydinlaitoksen rakentamistoimintaa.

Kalliorakentamisen suunnittelun tarkastuksen tavoitteena oli varmistua Posivan kyvystä tuottaa vaatimuksien mukaisia suunnitteluaineistoja. Tarkastuksessa STUK kävi läpi suunnitteluprosessin vaiheita lähtötietojen määrittelystä tulosaineistojen tarkastukseen sekä suunnitteluun suoraan liittyvien prosessien rajapintoja. Lisäksi STUK tarkasti , kuinka Posiva ohjasi ulkoistamaansa suunnittelupalvelua. Tarkastuksen perusteella Posivan menettelyt ovat pääosin hyvät ja riittävän tarkasti määritellyt. Tarkastuksen jälkeen STUK antoi kuitenkin kolme vaatimusta, jotka liittyivät resurssointiin, osaamiseen ja suunnittelun lähtötietojen määrittelyyn.

Ydinlaitoksen rakentamistoiminnan tarkastus kohdistui käytetyn ydinpolttoaineen kapselointilaitoksen rakentamiseen, koska Posiva on aloittamassa kapselointilaitoksen rakentamista kesällä 2019. Tarkastuksen tavoitteena oli varmistua siitä, että Posivan organisaatio on valmis aloittamaan rakentamisen.
 
Tarkastuksessa käsiteltiin rakentamistoiminnan hallintaan liittyviä menettelyitä eli siinä käytiin läpi toimittajien laadunhallinnan menettelyitä ja resurssien hallintaa sekä varmistuttiin rakentamisen osaamisvaatimuksista. Tarkastuksessa STUK myös varmistui siitä, että työmaan toimintoja varten on luotu menettelyt. Tätä varten STUK tarkasti työmaan organisoitumista sekä selvitti suunnittelumuutosmenettelyt, poikkeamien hallinnan, raportoinnin ja tiedottamisen. STUKin tarkastusten jälkeen tekemä johtopäätös oli, että Posivalla on riittävä organisatorinen valmius siirtyä kapselointilaitoksen rakentamisvaiheeseen. Yhden vaatimuksen STUK tarkastuksen jälkeen antoi. Se liittyi päivitettyjen projektiasiakirjojen toimittamiseen STUKin käsittelyyn.