STUK valvoo STUK valvoo

STUK valvoo

STUK valvoo

Posivan loppusijoitus

Posivan loppusijoitus

PORA-projektin valvonta tammikuu–huhtikuu 2020

Posivan ydinlaitoksen rakentamisessa jatkui keskustunneleiden louhinta ja kapselointilaitoksen rakentaminen. Lisäksi Posiva on valmistautumassa ydinlaitoksen seuraaviin vaiheisiin, joita ovat käyttöönotto- ja käyttölupavaihe.

Vuoden ensimmäisen kolmanneksen aikana STUK hyväksyi keskustunneleiden jatko-osien kalliotekniset suunnitelmat sekä käsitteli loppusijoitustunneleiden järjestelmäsuunnittelua. Kapselointilaitoksen yksityiskohtainen suunnittelu on pitkällä ja ensimmäisellä vuosikolmanneksella STUK käsitteli nosto- ja siirtolaitteiden rakennesuunnitelmia sekä rakennusteknisiä aineistoja. Kapselointilaitoksen rakentamisessa on menossa perustusten rakentaminen.

Kapselointi- ja loppusijoituslaitoksen rakentamisen aikana STUK tekee valvontaa rakentamistyömaalla. Loppusijoituslaitoksessa suoritetaan rakentamisen erivaiheisiin liittyviä tarkastuksia. Vuoden ensimmäisen kolmanneksen aikana loppusijoituksen rakentamiseen liittyvä tarkastus suoritettiin poikkeusolosuhteiden vuoksi etänä. Tässä tarkastuksessa käsiteltiin kalliopintojen dokumentaatiota. Tällaisen tarkastuksen tavoitteena on todentaa, että kalliopinnat ja lähikallio on karakterisoitu geologisesti ja hydrogeologisesti vaatimusten mukaisesti ja että dokumentointi vastaa silmämääräisiä havaintoja.

Posiva on valmistautumassa ydinlaitoksen käyttöönottoon ja käyttövaiheeseen. Tähän aiheeseen liittyen STUK teki tammikuussa rakentamisen aikaisen tarkastusohjelman (RTO) mukaisen tarkastuksen. Tarkastuksessa käsiteltiin Posivan suunnitelmia ja toimenpiteitä, jotka liittyvät tuotantoon valmistautumiseen ja käyttöönottoon. Tarkastuksella erityisesti kiinnitettiin huomioita aikatauluihin, ohjeistoon, organisaatioasioihin, resursseihin ja koulutukseen. Lisäksi tarkastuksessa käsiteltiin erityisaiheina käyttövaiheen ikääntymisen hallinnan suunnitelmia sekä säteilysuojelujärjestelyjä. Tarkastuksen tuloksena todettiin, että tuotantoon valmistautumiseen ja käyttöönottoon liittyvien toimien suunnittelu on alkanut Posivassa ja ovat hankkeen vaiheeseen nähden riittäviä. Tarkastuksen perusteella STUK ei esittänyt vaatimuksia. Tarkastuksella käsiteltyjä aiheiden kehittymistä seurataan myöhemmin tehtävillä tarkastuksilla.

Käyttölupavaiheeseen Posiva valmistautuu toimittamalla käyttölupa-aineistoa STUKille esikättelyyn. Ensimmäisellä vuosikolmanneksella saatiin muutaman aineiston käsittely valmiiksi ja STUKin havainnot toimitettiin Posivalle. Käyttölupa-aineiston esikäsittely jatkuu muilta osin loppukevään ajan.

PORA-projektin valvonta syyskuu–joulukuu 2019

Vuoden 2019 viimeisellä kolmanneksella Loviisan ja Olkiluodon ydinvoimalaitosten käytetyn ydinpolttoaineen loppusijoituksesta vastaavan Posivan rakennustyömaalla jatkui rakentamistoiminta suunnitelmien mukaisesti. Kapselointilaitoksen työmaalla tehtiin alimmaisten kerrosten betonivaluja ja loppusijoituslaitoksessa Posiva jatkoi keskustunneleiden louhintaa.

Kapselointi- ja loppusijoituslaitoksen järjestelmien ja rakenteiden toteutus- eli rakennesuunnittelu jatkui ja STUK tarkasti tähän liittyviä suunnitteluaineistoja. Nosto- ja siirtolaitteiden tarkastamisessa on ollut viiveitä STUKissa, mutta loppuvuodesta STUK hyväksyi kapselin siirtovaunun rakennesuunnitelmat ja Posiva voi edetä tämän järjestelmän valmistukseen.

Loppusijoituslaitoksen keskustunneleiden jatko-osien kallioteknisiä suunnitelmia on käsitelty STUKissa ja suunnitelmat on hyväksytty. Ennen tilojen louhimisen aloittamista Posivan on toimitettava lähtötietojen osalta päivitetyt aineistot STUKiin.

Vuoden viimeisen kolmanneksen aikana Posiva toimitti STUKiin käyttölupahakemusaineistoa ennakkotarkastukseen. STUK ja Posiva ovat sopineet, että STUK katselmoi Posivan käyttölupa-aineistoa ennen käyttölupahakemusaineiston varsinaista tarkastamista. Esikäsittely antaa STUKille mahdollisuuden tutustua käyttölupahakemusaineiston ennakkoon. Posivalla on mahdollisuus täydentää ja parantaa aineistoa STUKin kommenttien perusteella. Molemmilla tavoitteilla on mahdollista lyhentää käyttölupahakemuksen käsittelyyn kuluvaa aikaa.

Vuoden 2019 viimeisellä kolmanneksella STUK teki johtamiseen kohdistuneen rakentamisen tarkastusohjelman (RTO) mukaisen tarkastuksen. Johtamiseen kohdistuvassa rakentamisen tarkastusohjelman tarkastuksessa arvioitiin Posivan menettelyjä loppusijoitushankkeen johtamisessa ja turvallisuusasioiden käsittelyssä. Tarkastuksessa varmennettiin, että Posiva käsittelee rakentamisluvassa hyväksyttyyn laitoskonseptiin kohdistuvat muutokset turvallisuuden kannalta oikealla organisaatiotasolla. Tarkastuksella varmennetiin myös, että Posivan ydinlaitoshankkeen aikataulun hallinnassa huomioidaan ydinlaitoksen turvallinen toteutus. Tarkastuksella käsiteltiin Posivan toimenpiteitä oman organisaationsa turvallisuuskulttuurin kehittämiseksi sekä rakentamiseen osallistuvien toimittajien hyvän turvallisuuskulttuurin varmistamiseksi. Tarkastuksella todennettiin myös Posivan resurssisuunnitteluun kohdistuneen vaatimuksen täyttyminen.

Tarkastuksen perusteella STUK esitti Posivalle yhden vaatimuksen. Posivan on arvioitava kattavasti kalliosuunnitteluprosessin ja suunnitelmien tarkastusprosessin kehitystarpeet ja varmistaa prosessin toimivuus ennen loppusijoitustunnelin kallioteknisten suunnitteluaineistojen toimitusta STUKille.

STUKin toteuttaman valvonnan perusteella Posivan toiminta ydin- ja säteilyturvallisuuden kannalta on ollut riittävällä tasolla. Havaitut puutteet hyväksymiskäsittelyssä olevassa aineistossa vaikuttavat enemmän toteutusaikatauluun kuin ydin- tai säteilyturvallisuuteen.

PORA-projektin valvonta huhtikuu–elokuu 2019

Loviisan ja Olkiluodon ydinvoimalaitosten käytetyn ydinpolttoaineen loppusijoituksesta vastaava Posiva aloitti vuoden 2019 toisella kolmanneksella kapselointilaitoksen rakentamisen. Loppusijoitustilojen louhimisessa Posiva aloitti toisen keskustunnelin louhinnan.

Kapselointilaitoksen rakentamisen aloittamista edelsi STUKin suorittama aloitusvalmiustarkastus, jossa varmistettiin, että tähän rakentamisvaiheeseen liittyvät avoimet vaatimukset oli suljettu, ja että Posiva on organisaationa valmis aloittamaan kapselointilaitoksen rakentamisen.

Posiva jatkaa kapselointi- ja loppusijoituslaitoksen järjestelmien ja rakenteiden toteutussuunnittelua ja STUK tarkasti siihen liittyviä suunnitteluaineistoja. Vuoden 2019 toisen kolmanneksen aikana STUK antoi päätöksen muun muassa kapselin kannen valmistussuunnitelmista.

Loppusijoituslaitoksen rakenteisiin liittyvien rakennesuunnitelmien käsittely STUKissa jatkuu edelleen. Rakennesuunnitelmia on tarkastettu muun muassa rakennustekniikasta sekä nosto- ja siirtolaitteista.

Osana loppusijoitustoimintaan valmistautumista Posiva tutkii teknisten vapautumisesteiden toteutettavuutta tekemällä asennuskokeita. Posiva sai tällä erää FISST-asennuskokeet valmiiksi. Asennuksia monitoroidaan ja tuloksien seurantaa jatketaan.

Vuoden 2019 toisella kolmanneksella STUK teki kaksi rakentamisen tarkastusohjelman (RTO) mukaisen tarkastusta. Toukokuussa suoritetussa tarkastuksessa käsiteltiin loppusijoituskonseptin muutosten vaikutusta turvallisuusperustelun valmisteluun ja hallintaan. Tarkastuksessa arvioitiin Posivan menettelyjä ja toimintaa, joilla se täyttää YVL-ohjeissa asetetut vaatimukset turvallisuusperusteluun laadintaan liittyen. Lisäksi tarkastuksessa arvioitiin Posivan turvallisuusperustelun hallinnan toimivuutta; turvallisuusperustelun valmistelua, ja muutosten hallintaa. Tarkastuksen perusteella todettiin, että Posiva on määritellyt menettelyt muutosten hallintaan yleisesti sekä turvallisuusperustelun valmistelun osalta ja tarkastuksella esimerkkeinä läpikäytyjen tapausten perusteella ne ovat toimivat.

Kesäkuussa suoritetussa RTO-tarkastuksessa käsiteltiin kapselointilaitoksen turvajärjestelyjä. Tarkastuksen perusteella kapselointilaitoksen turvajärjestelyt ovat riittävät rakentamisen vaiheeseen nähden.