STUK valvoo STUK valvoo
STUK valvoo

Posivan loppusijoitus

Posivan loppusijoitus

STUK-logoilla varustettu sininen bannerikuva.

PORA-projektin valvonta syyskuu–joulukuu 2022

Vuoden 2022 viimeisellä vuosikolmanneksella STUK jatkoi Posivan käyttölupahakemusaineiston käsittelyä. STUK totesi, etteivät kaikki sille toimitetut aineistot vastanneet käyttölupahakemusaineistolle asetettuja vaatimuksia.

Käsittelyn edetessä STUK laatii puutteellisista aineistoista Posivalle selvityspyyntöjä, joiden perusteella Posivan on päivitettävä aineistot ja toimitettava ne uudelleen STUKin käsittelyyn.

Viimeisellä vuosikolmanneksella Posiva oli valmistamassa, asentamassa ja ottamassa käyttöön kapseloinnissa ja loppusijoituksessa tarvittavia järjestelmiä. Kapselointi- ja loppusijoituslaitoksessa tarvitaan nosto- ja siirtolaitteita, joilla siirretään käytettyä ydinpolttoainetta sekä sitä sisältävää siirtosäiliötä tai kapselia. STUK on tarkastanut näiden nosto- ja siirtolaitteiden rakennesuunnitelmia.

STUK valvoo myös nosto- ja siirtolaitteiden valmistusta. Laitteille, joiden valmistus on edennyt riittävän pitkälle, STUK on tehnyt rakennetarkastuksia. Tarkastuksissa todennetaan, että rakenne on toteutettu suunnitelmien ja hyväksyttyjen valmistustapojen mukaisesti.

Posivan ydinlaitoksen käyttöönottoon kuuluu järjestelmien koekäyttöjä. Niillä Posiva varmistaa, että järjestelmät toimivat suunnitellulla tavalla. Osa järjestelmistä on turvallisuusluokiteltuja eli niiden toimiminen on oleellisen tärkeää ydin- ja säteilyturvallisuuden kannalta. STUK valvoo tällaisten järjestelmien koekäyttöä, käsittelee järjestelmien koekäyttösuunnitelmia ja seuraa koekäyttöjä paikan päällä. Turvallisuusluokiteltujen järjestelmien koekäyttöön Posiva ei ole vielä edennyt, mutta niiden koekäyttösuunnitelmia on STUKin käsittelyssä.

Tällä jaksolla STUK teki kaksi rakentamisen tarkastusohjelmaan kuuluvaa tarkastusta. Tarkastuksista ensimmäinen kohdistui Posivan johtamisjärjestelmän toimivuuteen ja jatkuvaan parantamiseen. Tarkastuksessa STUK kävi läpi Posivan johtamisjärjestelmän arviointeja yleisellä tasolla. Tarkemmin siinä käsiteltiin Posivan johdon katselmuksen menettelyitä, sisäistä auditointitoimintaa sekä prosessien tunnuslukuja. Tarkastuksen perusteella STUK esitti vaatimuksen, joka kohdistui turvallisuuteen ja laadunhallintaan liittyvien tunnuslukujen muodostamiseen suhteessa organisaation tuottamaan tietoon. STUK edellyttää, että Posiva kehittää toimintaansa tekemiensä arviointien perusteella.

Toinen rakentamisen tarkastusohjelman tarkastus kohdistui turvajärjestelyihin. Tarkastuksessa arvioitiin Posivan ydinlaitosten turvajärjestelyjä ja niihin kohdistuvien vaatimusten täyttymistä käyttölupahakemusvaiheessa. Tarkastuksen perusteella STUK totesi, että Posiva täytti ydinlaitosten tämänhetkistä elinkaarta koskevat turvajärjestelyvaatimukset yhtä asetettua vaatimusta lukuun ottamatta. Tarkastuksessa STUK havaitsi myös, että Posivan on kehitettävä edelleen toimintaansa.

STUK-logoilla varustettu sininen bannerikuva.

PORA-projektin valvonta toukokuu–elokuu 2022

Vuoden 2022 toisella vuosikolmanneksella STUK jatkoi Posivan käyttölupahakemusaineiston käsittelyä. Tässä vaiheessa STUK totesi, etteivät kaikki aineistot vastaa käyttölupahakemusaineistolle asetettuja vaatimuksia. Käsittelyn edetessä STUK on laatinut puutteellisista aineistoista Posivalle selvityspyyntöjä, joiden perusteella Posivan on päivitettävä aineistot ja toimitettava ne uudelleen STUKin käsittelyyn.

Toisella vuosikolmanneksella Posivalla oli menossa järjestelmien valmistusta, maanalaisten tilojen louhinnan viimeistelyä, järjestelmien asennusta sekä käyttöönottoon liittyviä toimia. Nosto- ja siirtolaitteiden rakennesuunnitelmia on ollut tarkastettavana STUKissa.

Kapselointi- ja loppusijoituslaitoksessa tarvitaan nosto- ja siirtolaitteita, joilla siirretään käytettyä ydinpolttoainetta sekä sitä sisältävää siirtosäiliötä tai kapselia. STUK valvoo nosto- ja siirtolaitteiden valmistusta. STUK on tehnyt rakennetarkastuksia laitteille, joiden valmistus on edennyt riittävän pitkälle. Tarkastuksissa todennetaan, että rakenne on toteutettu suunnitelmien ja hyväksyttyjen valmistustapojen mukaisesti.

Posivan ydinlaitoksen käyttöönottoon kuuluu järjestelmien koekäyttöjä, joilla varmistetaan, että järjestelmät toimivat suunnitellulla tavalla. STUK valvoo turvallisuusluokiteltujen järjestelmien koekäyttöä käsittelemällä järjestelmien koekäyttösuunnitelmia ja seuraamalla tarvittavia koekäyttöjä paikan päällä. Turvallisuusluokiteltujen järjestelmien koekäyttöön Posiva ei ole vielä edennyt, mutta niiden koekäyttösuunnitelmia on STUKin käsittelyssä.

Toisella vuosikolmanneksella STUK teki yhden rakentamisen tarkastusohjelmaan kuuluvan tarkastuksen. Tarkastus kohdistui Posivan kapselointi- ja loppusijoituslaitoksen ydinmateriaalivalvontaan ja siihen, miten ydinmateriaalivalvontaan on valmistauduttu laitoksen käyttöä varten. STUK totesi tarkastuksen perusteella, että Posivan toiminta ydinmateriaalivalvonnan järjestämiseksi on ollut aktiivista ja pohjimmiltaan oikean suuntaista. Posivan pitää lähivuosina jatkaa aktiivista ydinmateriaalivalvonnan kehittämistä ja ylläpitää rakentavaa yhteistyötä STUKin, IAEA:n (Kansainvälinen atomienergiajärjestö) ja Euroopan komission kanssa, jotta varmistutaan, että loppusijoitustoiminnan käynnistyessä ydinmateriaalivalvonta on kaikilta osin siihen valmis.

 STUK logoilla varustettu sininen bannerikuva

PORA-projektin valvonta tammikuu–huhtikuu 2022

Vuoden 2022 ensimmäisellä vuosikolmanneksella STUK aloitti Posivan käyttölupahakemusaineiston käsittelyn. Posiva oli toimittanut käyttölupahakemuksen vuoden 2021 lopussa valtioneuvostolle ja samassa yhteydessä STUKille ydinenergiasäännöstön edellyttämän käyttölupahakemusaineiston.

STUK aloitti käyttölupahakemusaineiston käsittelyn kattavuustarkastuksella. Kattavuustarkastuksen tuloksena oli, että aineisto on riittävä ja se otetaan käsittelyyn. Ydinlaitoksen lupavaiheen aineisto on tyypillisesti laaja ja sen käsittelyn odotetaan menevän muutama vuosi.

Ensimmäisen vuosikolmanneksen lopussa käyttölupahakemuksen käsittely on edennyt käsittelyvaiheeseen ja tässä vaiheessa on nähtävissä, että joistain asiakirjakokonaisuuksista tehdään selvityspyyntöjä. Tämä on hyvin tavallista ydinlaitosten lupavaiheiden aineistojen käsittelyssä. Ensimmäinen STUKin hyväksymä käyttölupahakemusaineistoon liittyvä aineistokokonaisuus oli Posivan ydinlaitoksen käytöstäpoistosuunnitelma.

Ensimmäisellä vuosikolmanneksella Posivalla on edelleen menossa järjestelmien valmistusta, maanalaisten tilojen louhintaa sekä käyttöönottoon liittyviä toimia. Nosto- ja siirtolaitteilla siirretään käytettyä ydinpolttoainetta, sitä sisältävää siirtosäiliötä tai kapselia ja STUK valvoo nosto- ja siirtolaitteiden valmistusta. Nosto- ja siirtolaitteiden rakennesuunnitelmia on edelleen ollut tarkastettavana STUKissa.

Posivan ydinlaitoksen käyttöönottoon kuuluu järjestelmien koekäyttö, joilla varmistetaan järjestelmien toiminta suunnitellulla tavalla. STUK valvoo turvallisuusluokiteltujen järjestelmien koekäyttöä käsittelemällä järjestelmien koekäyttösuunnitelmia ja seuraamalla tarvittavia koekäyttöjä paikan päällä. Posiva ei ole edennyt vielä turvallisuusluokiteltujen järjestelmien koekäyttöön, mutta koekäyttösuunnitelmia on STUKin käsittelyssä.

Ensimmäisellä vuosikolmanneksella STUK suoritti kaksi rakentamisen tarkastusohjelmaan kuuluvaa tarkastusta. Tarkastukset kohdistuivat Posivan kapselointi- ja loppusijoituslaitoksella tehtävään ydinteknisten laitteiden asentamiseen sekä henkilöresursseihin ja osaamisen hallintaan. Jälkimmäinen tarkastus pidettiin yhteistarkastuksena Posivan ja TVO:n (Teollisuuden Voima Oy) välillä.

Asentamisen tarkastuksen tavoitteena oli varmistaa, että Posivalla on organisatoriset ja hallinnolliset toimintaedellytykset tehdä ydinteknistä asentamista kapselointi- ja loppusijoituslaitoksella ja että asentamisen laaduntarkastus- ja valvontamenettelyt ovat asianmukaiset.
 
Tarkastuksen perusteella ydinteknisten laitteiden asentamistoiminta Posivan laitoksilla vaikuttaa olevan hyvin organisoitunutta, ja luvanhaltijan vastuu on huomioitu. Posiva on tehnyt menettelyihin toimintaa parantavia muutoksia. Tarkastuksen perusteella STUKin esittämät vaatimukset kohdistuivat ohjeistukseen sekä tarkastuskutsumenettelyihin.
 
Posivan ydinlaitoksen käytön aikana muutamat toiminnot tulevat olemaan yhteisiä TVO:n organisaation kanssa. Tämän vuoksi rakentamisen tarkastusohjelmaan kuuluva henkilöresursseihin ja osaamisen hallintaan kohdistuva tarkastus pidettiin yhteistarkastuksena Posivalle ja TVO:lle. Tarkastuksen tavoitteena oli arvioida Posivan ja TVO:n yhteisten resurssien käytön suunnitelmia ja niiden riittävyyttä loppusijoituksen käyttöönotto- ja tuotantovaiheissa. Tarkastuksen perusteella STUK havaitsi, että
Posivan käyttöönotto- ja tuotanto-organisaatioiden muodostaminen on tässä vaiheessa vielä keskeneräisiä. Tarkastuksella esitetty vaatimus kohdistui säteilyturvallisuusasiantuntijoiden käytön arviointiin ja ohjeistukseen.

Posivan ydinlaitoksen käytönaikaista ydinmateriaalivalvontaa tulevat tekemään STUKin lisäksi kansainväliset organisaatiot Euroopan komissio (EC) sekä Kansainvälinen atomienergiajärjestö (IAEA). Posivan laitostyyppi ja toiminta on ensimmäinen loppusijoitustoimintaa tekevä laitos maailmassa. Loppusijoitettua polttoainetta ei voida uudelleen verifioida ja laitoksen toimintatapa on prosessimainen, joten valvontaa varten tarvitaan jatkuvaa tietoa prosessin eri vaiheista. Tämän vuoksi valvontatavat ja laitteistot on suunniteltava huolellisesti yhteistyössä Posivan sekä edellä mainittujen organisaatioiden kanssa. Tähän toimintaan liittyvä suunnittelua on tehty tiiviisti ensimmäisellä vuosikolmanneksella.

 STUK logoilla varustettu sininen bannerikuva

PORA-projektin valvonta syyskuu–joulukuu 2021

Vuoden 2021 viimeisellä kolmanneksella STUK jatkoi Posivan toteutussuunnittelun valvontaa. Pääpaino valvonnassa oli käytetyn ydinpolttoaineen nosto- ja siirtolaitteiden rakennesuunnitelmien tarkastamisessa. Tässä työssä STUK on käyttänyt myös ulkopuolisia resursseja. Muutamissa järjestelmissä Posiva on siirtynyt myös valmistusvaiheeseen. Turvallisuus-luokitelluissa järjestelmissä STUK tekee valmistuksen valvontaan liittyviä tarkastuksia ja käyttää tähän tarvittaessa ulkopuolisia konsultteja.

Posiva jätti joulukuun 30. päivänä valtioneuvostolle käytetyn ydinpoltto-aineen kapselointi- ja loppusijoituslaitoksen käyttölupahakemuksen. Siinä yhteydessä Posiva toimitti STUKille ydinenergia-asetuksen sekä YVL-ohjeiden edellyttämän aineiston. Aineisto on hyvin suuri ja STUK tarkastaa ensin aineiston kattavuuden. Koko aineiston käsittely kestää STUKin arvion mukaan vähintään kaksi vuotta. Asiaan vaikuttaa paljolti aineiston laatu.

Viimeisellä vuosikolmanneksella STUK teki neljä rakentamisen tarkastusohjelmaan kuuluvaa tarkastusta. Tarkastukset koskivat turvajärjestelyitä, teknisten vapautumisesteiden valmistusta ja valmistuksen valvontaa, käyttöönottoa sekä johtamista ja turvallisuuskulttuuria.
Tarkastusten perusteella turvajärjestelyihin liittyvät menettelyt olivat hankkeen vaiheeseen nähden riittävät. Teknisten vapautumisesteiden val-mistuksen valvonnan menettelyt ovat pääosin kunnossa ja  aiempia valmistukseen liittyviä kokemuksia on hyödynnetty. Käyttöönottoon kohdistuneen tarkastuksen perusteella Posiva on kuvannut käyttöönottoon liittyvät menettelyt riittävän hyvin, mutta koulutus ja henkilöstön perehdytys käyttöönottoon on vielä paikoitellen kesken.

Johtamisen tarkastuksessa STUK totesi, että Posiva on arvioinut, seurannut ja kehittänyt turvallisuuskulttuuria omien menettelytapojensa mukaisesti. Tarkastuksella käsiteltiin myös käyttökokemustoimintaa. Tarkastuksen perusteella Posiva huolehtii käyttökokemustoiminnasta, mutta sillä saralla olisi mahdollista saada vielä enemmän tuloksia.

 STUK logoilla varustettu sininen bannerikuva

PORA-projektin valvonta maaliskuu–elokuu 2021

Posiva jatkoi vuoden 2021 toisella kolmanneksella loppusijoitustunneleiden louhintaa. Sekä kapselointilaitoksen rakentamista. STUKissa Posivan ydinlaitoksen rakentamisen valvontaprojekti valmistautuu käyttöönottovaiheen valvontaa ja käyttölupahakemuksen tarkastamiseen.

Kapselointi- ja loppusijoituslaitoksessa tehdään paljon käytetyn ydinpolttoaineen, sen siirtosäiliön ja kapselin nostoja ja siirtoja. STUK valvoo näiden töiden toteutussuunnittelua ja saa käsiteltäväkseen paljon näiden järjestelmien rakennesuunnitelmia. Aineistojen käsittely on STUKissa meneillään. Koska tarkastettavaa aineistoa on paljon, STUK on hankkinut tarkastamiseen lisäresursseja ulkopuolisesta tarkastuslaitoksesta.
Kapselointilaitoksen järjestelmäaineistojen päivityksiä on toimitettu käsittelyyn ja niitä on hyväksytty.

Kun Posiva on edennyt loppusijoituslaitoksen toteutuksessa siihen asti, että turvallisuusluokitellun järjestelmän osia on valmiina, tehdään niille rakennetarkastus. Tässä vaiheessa on jo joitain nosto- ja siirtolaitteiden osia. Järjestelmästä ja valmistuspaikasta riippuen joko STUK tai STUKin valtuuttama tarkastuslaitos tekee osien rakennetarkastuksia. Käytetyn ydinpolttoaineen kapselointilaitosrakennuksen rakentaminen on edennyt jo niin pitkälle, että myös siellä rakennetarkastukset ovat olleet paikoin ajankohtaisia. Osan rakennetarkastuksista tekee valtuutettu tarkastuslaitos ja osan tarkastaa STUK.
Maanalaisten tilojen järjestelmien aineistoista on parhaillaan käsittelyssä loppusijoitusreikien järjestelmäaineistot.

Savijärjestelmissä, joita ovat muun muassa bentoniittipuskuri ja loppusijoitustilojen täyttömateriaali, on hyväksytty rakennesuunnitelma. Kapselista ollut rakennesuunnitelma-aineistoja käsittelyssä ja osa jo hyväksytty, mutta aineistoa on vielä tulossa käsittelyyn myöhemmin.

Posiva osoittaa turvallisuusperustelulla loppusijoituslaitoksen sulkemisen jälkeen, että pitkäaikaisturvallisuus täyttyy . STUK tarkastaa turvallisuusperustelun kokonaisuudessaan osana käyttölupahakemusta. Käyttölupahakemusvaiheen lähestyessä Posiva on toimittanut STUKin käsittelyyn aineistoja, joilla se täyttää niitä vaatimuksia, joita esitettiin turvallisuusperustelun hyväksynnässä loppusijoituslaitoksen rakentamislupahakemusvaiheessa viime vuosikymmenen puolivälissä.

Posivan käyttöönottovaihe lähestyy ja tähän vaiheeseen liittyvistä valvonnan menettelyitä on käsitelty STUKin ja Posivan välillä. Posiva on aloittamassa ydinteknisen käyttöönottovaiheen ensi vuonna. Tähän vaiheeseen liittyen STUK kohdistaa yhden rakentamisvaiheen tarkastusohjelman mukaisista tarkastuksista syksyn 2021 aikana.

STUK seuraa myös kokouksissa Posivan valmistautumista käyttölupahakemuksen jättämiseen, jonka odotetaan tapahtuvan vuoden 2021 lopussa. Tähän vaiheeseen valmistautumiseksi STUKissa tehdään suunnittelutyötä aineiston tarkastamiseen ja tarkastustyön aikatauluttamiseen.

Kapselointi- ja loppusijoituslaitoksen rakentamisen valvonnan yksi osa-alue on ydinmateriaalivalvonta. Ydinmateriaalivalvontaan liittyy myös kansainvälisiä valvontakäytäntöjä, joista vastaa Kansainvälinen atomienergiajärjestö IAEA ja Euroopan alueella myös Euroopan komissio. Näiden valvontatoimien toteutumista Suomessa valvoo STUK. Koska Posivan ydinlaitos on ensimmäinen laatuaan, on sovellettavat valvontakäytännöt kehitettävä alusta asti ja ne on otettava huomioon, kun laitosta rakennetaan. Kansainvälisistä valvontakäytännöistä käydään aktiivisesti keskusteluja eri osapuolten kesken, jotta saavutetaan vaatimukset täyttävät menettelyt valvonnalle.

STUK arvioi kolmannesvuosittain Posivan ydinlaitoksen rakentamisen kokonaisturvallisuutta. STUKin käsitys Posivan turvallisuustilanteesta on pysynyt toisen vuosikolmanneksen aikana samana kuin ensimmäisellä vuosikolmanneksella. Tällä hetkellä, kun Posiva rakentaa ydinlaitosta ja etenee kohti käyttölupahakemuksen jättämistä, on Posivan turvallisuustilanne hyvä. STUKiin toimitettujen aineistojen tarkastamisen ja laitokselle tehtyjen tarkastusten perusteella turvallisuuteen vaikuttavat huolet liittyvät aikatauluun. Joidenkin aineistojen toimittaminen STUKin käsittelyyn on viivästynyt ja paikoitellen aineistojen laadussa on ollut puutteita. Nämä seikat pidentävät käsittelyaikoja STUKissa ja voivat hidastaa kokonaisaikataulussa pysymistä. Kokonaisaikataulun viivästymisellä ei ole suoraan vaikutusta ydin- ja säteilyturvallisuuteen. Asiaa on kuitenkin seurattava, ettei aikataulun kiriminen ja siinä pysyminen vaikuta heikentävästi turvallisuusasioiden huomioimiseen Posivan toiminnassa.

 STUK logoilla varustettu sininen bannerikuva

PORA-projektin valvonta tammikuu–huhtikuu 2021

Posiva saavutti vuoden 2021 ensimmäisellä kolmanneksella loppusijoitustunneleiden louhinnan aloitusvalmiuden. Valvontakäytäntöjen mukaisesti STUK teki huhtikuun viimeisenä päivänä turvallisuusluokiteltujen maanalaisten tilojen aloitusvalmiustarkastuksen. Tarkastuksen jälkeen Posiva saattoi aloittaa louhintatyöt.

Kapselointi- ja loppusijoituslaitoksessa tehdään paljon käytetyn ydinpolttoaineen, sen siirtosäiliön ja kapselin nostoja ja siirtoja. STUK valvoo näiden töiden toteutussuunnittelua ja saa käsiteltäväkseen paljon näiden järjestelmien rakennesuunnitelmia. Aineistojen käsittely on STUKissa meneillään. Koska tarkastettavaa aineistoa on paljon, STUK on hankkinut tarkastamiseen lisäresursseja ulkopuolisesta tarkastuslaitoksesta.

Kun Posiva on edennyt loppusijoituslaitoksen toteutuksessa siihen asti, että turvallisuusluokitellun järjestelmän osia on valmiina, tehdään niille rakennetarkastus. Tässä vaiheessa on jo joitain nosto- ja siirtolaitteiden osia. Järjestelmästä ja valmistuspaikasta riippuen joko STUK tai STUKin valtuuttama tarkastuslaitos tekee osien rakennetarkastuksia. Käytetyn ydinpolttoaineen kapselointilaitosrakennuksen rakentaminen on edennyt jo niin pitkälle, että myös siellä rakennetarkastukset ovat olleet paikoin ajankohtaisia. Osan rakennetarkastuksista tekee valtuutettu tarkastuslaitos ja osan tarkastaa STUK.

Loppusijoituslaitoksen järjestelmätason aineistoista on hyväksytty loppusijoitustunnelin järjestelmäaineisto, jonka jälkeen STUK on käsitellyt ja hyväksynyt loppusijoitustunneleiden kalliotekniset suunnitteluaineistot. Tämä hyväksyntä oli yksi edellytys loppusijoitustunneleiden aloitusvalmiuden saavuttamiseksi. Maanalaisten tilojen järjestelmistä on tämän jälkeen käsittelemättä enää loppusijoitusreikien järjestelmä- ja toteutussuunnitteluaineistot. Näiden odotetaan tulevan STUKin käsittelyyn vielä tänä vuon-na.

Savijärjestelmissä, joita ovat muun muassa bentoniittipuskuri ja loppusijoi-tustilojen täyttömateriaali, ollaan siirtymässä toteutussuunnitteluaineiston käsittelyyn tämän kevään aikana.

Kapselointi- ja loppusijoituslaitoksen rakentamisen valvonnan yksi osa-alue on ydinmateriaalivalvonta. Ydinmateriaalivalvontaan liittyy myös kansainvälisiä valvontakäytäntöjä, joista vastaa Kansainvälinen atomienergiajärjestö IAEA ja Euroopan alueella myös Euroopan komissio. Näiden valvontatoimien toteutumista Suomessa valvoo STUK. Koska Posivan ydinlaitos on ensimmäinen laatuaan, on sovellettavat valvontakäytännöt kehitettävä alusta asti ja ne on otettava huomioon, kun laitosta rakenne-taan. Kansainvälisistä valvontakäytännöistä käydään aktiivisesti keskusteluja eri osapuolten kesken, jotta saavutetaan vaatimukset täyttävät menettelyt valvonnalle.

Posiva osoittaa turvallisuusperustelulla, että pitkäaikaisturvallisuus täyttyy loppusijoituslaitoksen sulkemisen jälkeen. STUK tarkastaa turvallisuusperustelun kokonaisuudessaan osana käyttölupahakemusta. Käyttölupahakemusvaiheen lähestyessä Posiva on toimittanut STUKin käsittelyyn aineistoja, joilla se täyttää niitä vaatimuksia, joita esitettiin turvallisuusperustelun hyväksynnässä loppusijoituslaitoksen rakentamislupahakemusvaiheessa viime vuosikymmenen puolivälissä.

STUK arvioi Posivan ydinlaitoksen rakentamisen kokonaisturvallisuutta kolmannesvuosittain. Tällä hetkellä, kun Posiva rakentaa ydinlaitosta ja etenee kohti käyttölupahakemuksen jättämistä, on Posivan turvallisuustilanne kohtuullisen hyvä. STUKiin toimitettujen aineistojen tarkastamisen ja laitokselle tehtyjen tarkastusten perusteella turvallisuuteen vaikuttavat huolet liittyvät aikatauluun. Joidenkin aineistojen toimittaminen STUKin käsittelyyn on viivästynyt ja paikoitellen aineistojen laadussa on ollut puutteita. Nämä seikat pidentävät käsittelyaikoja STUKissa ja voivat hidastaa kokonaisaikataulussa pysymistä. Kokonaisaikataulun viivästymisellä ei ole suoraan vaikutusta ydin- ja säteilyturvallisuuteen. Asiaa on kuitenkin seurattava, ettei aikataulun kiriminen ja siinä pysyminen vaikuta heikentävästi turvallisuusasioiden huomioimiseen Posivan toiminnassa.

 STUK logoilla varustettu sininen bannerikuva

PORA-projektin valvonta syyskuu–joulukuu 2020

Posiva jatkoi vuoden 2020 viimeisellä kolmanneksella loppusijoituslaitoksen keskustunneleiden louhintaa ja kapselointilaitoksen rakentamista. Lisäksi Posiva on valmistautumassa laitoksen käyttöönotto- ja käyttölupavaiheisiin. STUK puolestaan on valvonut laitoksen rakentamista ja tarkastanut suunnitelmia sekä suunnitellut käyttöönottovaiheen valvontaa.

Rakentamisen aikana Posiva toimittaa STUKille rakentamiseen ja järjestelmien toteutussuunnitteluun liittyvää aineistoa. STUK valvoo Posivan toimintaa myös rakentamisen tarkastusohjelman mukaisin tarkastuksin. Valvonnalla STUK varmistuu siitä, että ydinlaitoksen rakentaminen ja käyttöönottoon valmistautuminen Posivalla etenee ydinturvallisuussäännöstössä esitettyjen vaatimusten mukaisesti.

STUK on tarkastanut hankkeen suunnitteluperusteiden riittävyyttä Posivan sille toimittamista järjestelmäaineistoista. Nosto- ja siirtolaitteita, säteilymittausjärjestelmiä, bentoniittipuskureita sekä tunnelitäyttöä koskevat järjestelmäaineistot ovat olleet riittävän hyviä hyväksyttäväksi. Joitain puutteita aineistoissa on ollut, mutta ne eivät ole olleet esteenä hyväksynnälle. Lisäksi kapselointilaitoksen ohjaamotilojen suunnitteluaineistoja on käsittelyssä. Järjestelmäaineistojen perusteella Posiva tekee yksityiskohtaiset suunnitelmat.

STUK on tarkastanut myös yksityiskohtaisia toteutussuunnitteluaineistoja. Näistä aineistoista on käsitelty muun muassa nosto- ja siirtolaitteiden rakennesuunnitelmia sekä paloteknisiä aineistoja. Kaikki kapselointilaitoksen rakennustekniset rakennesuunnitelma-aineistot on tarkastettu. Toteutuksen valvontaan liittyviä kalliotilojen rakenteiden tarkastuksia STUK on voinut tehdä COVID-19-tilanteesta huolimatta.

Tuleviin ydinlaitoksen rakentamisen vaiheisiin Posiva on valmistautunut toimittamalla STUKille esikäsittelyyn käyttölupahakemusaineistoon liittyviä aineistoja. Esikäsittelyn perusteella STUK on antanut kommentteja laitossuunnittelun liittyvistä aineistoista, pitkäaikaisturvallisuuden turvallisuusperusteluun liittyvistä aineistoista, jotka käsittelivät matala- ja keskiaktiivisen jätteen tilaa sekä paikankuvausta.

Rakentamislupahakemusaineistoon liittyvien aineistojen hyväksynnän yhteydessä STUK esitti vaatimuksia, joihin Posivan oli vastattava rakentamisen aikana tai käyttölupahakemuksen jättämiseen mennessä. Posiva on toimittanut vastaukset muun muassa teknisten vapautumisesteiden asennettavuuden ja rakennettavuuden osoittamiseen liittyvät aineistot, joiden perusteella vaatimus on voitu sulkea.

Vuoden 2020 kolmannella kolmanneksella toteutettiin rakentamisen tarkastusohjelmassa (RTO) neljä tarkastusta, jotka kohdistuivat turvajärjestelyihin, suunnittelutoimintaan, hankintaan ja tuotteiden valvontaan sekä ydinmateriaalivalvontaan. COVID-19-epidemian vuoksi suurin osa tarkastuksista pidettiin etätarkastuksina. Tarkastuksilla esitettiin vaatimuksia. Suunnittelutoiminnan tarkastuksella vaatimukset kohdistuivat HFE:n (Human Factors Engineering) huomiointiin suunnittelutoiminnassa.

STUK arvioi kolmannesvuosittain Posivan ydinlaitoksen rakentamisen kokonaisturvallisuutta. Tällä hetkellä, kun Posiva rakentaa ydinlaitosta ja etenee kohti käyttölupahakemuksen jättämistä, on Posivan turvallisuustilanne kohtuullisen hyvällä tasolla. STUKiin toimitettujen aineistojen tarkastamisen ja laitokselle tehtyjen tarkastusten perusteella turvallisuuteen vaikuttavat huolet liittyvät aikatauluun. STUKille toimitettujen aineistojen laatupuutteet ovat aiheuttaneet käsittelyaikojen pidentymistä STUKissa ja sitä kautta hidastaneet aikataulua. Tällä ei ole suoranaan vaikutusta ydin- ja säteilyturvallisuuteen. Asiaa on kuitenkin seurattava, ettei aikataulun kiriminen ja siinä pysyminen vaikuta heikentävästi turvallisuusasioiden huomioimiseen Posivan toiminnassa.

 STUK logoilla varustettu sininen bannerikuva

PORA-projektin valvonta toukokuu–elokuu 2020

Posiva jatkoi vuoden 2020 toisella kolmanneksella loppusijoituslaitoksen keskustunneleiden louhintaa ja kapselointilaitoksen perustusten rakentamista. Lisäksi Posiva on valmistautumassa laitoksen käyttöönotto- ja käyttölupavaiheisiin. STUK puolestaan on valvonut laitoksen rakentamista ja tarkastanut suunnitelmia sekä valmistautunut jo käyttöönottovaiheeseen.

STUK on tarkastanut hankkeen suunnitteluperusteiden riittävyyttä Posivan sille toimittamista järjestelmäaineistoista. Nosto- ja siirtolaitteita, säteilymittausjärjestelmiä, loppusijoitustunneleita, bentoniittipuskureita sekä tunnelitäyttöä koskevat järjestelmäaineistot ovat olleet riittävän hyviä hyväksyttäväksi. Joitain puutteita aineistoissa on ollut, mutta ne eivät ole olleet esteenä hyväksynnälle. Näiden aineistojen perusteella Posiva tekee yksityiskohtaiset suunnitelmat.

STUK on tarkastanut myös yksityiskohtaisia toteutussuunnitteluaineistoja. Näistä aineistoista on käsitelty muun muassa nosto- ja siirtolaitteiden rakennesuunnitelmia sekä palo- ja pääpiirustuksia. Toteutuksen valvontaan liittyviä rakennustekniikan ja kalliotilojen rakenteiden tarkastuksia STUK on voinut tehdä. Nosto- ja siirtolaitteiden rakennetarkastukset ovat sen sijaan olleet pysähdyksissä COVID19-epidemian vuoksi.

Tuleviin ydinlaitoksen rakentamisen vaiheisiin Posiva on valmistautunut toimittamalla STUKille esikäsittelyyn käyttölupahakemusaineistoon liittyviä aineistoja. Esikäsittelyn perusteella STUK on antanut kommentteja matala- ja keskiaktiivisen jätteen tilaa käsittelevästä raportista sekä raportista, jossa käsitellään turvallisuusperustelua täydentäviä tarkasteluja. STUKin käsittelyssä on myös laitossuunnitteluun liittyviä käyttölupahakemuksen aineistoja.

STUK valmistautuu tulevaan laitoksen käyttöönottoon ja suunnittelee toimintaansa käyttöönottovaiheeseen, käyttölupahakemusaineiston tarkastamiseen sekä käytön aikaiseen valvontaan. Ennakoinnilla pyritään varautumaan tuleviin vuosiin, jolloin valvonnassa on poikkeuksellisen paljon työtä. Suunnittelulla pyritään sujuvoittamaan tarkastusten etenemistä ja välttämään tarpeettomia viiveitä.

Vuoden 2020 toisella kolmanneksella toteutettiin rakentamisen tarkastusohjelmassa (RTO) yksi tarkastus, joka kohdistui monitorointiohjelmaan. COVID19-epidemian vuoksi osa suunnitelluista tarkastuksista siirrettiin tulevaisuuteen.