Posivan loppusijoitus

Posivan loppusijoitus

PORA-projektin valvonta huhtikuu–elokuu 2019

Loviisan ja Olkiluodon ydinvoimalaitosten käytetyn ydinpolttoaineen loppusijoituksesta vastaava Posiva aloitti vuoden 2019 toisella kolmanneksella kapselointilaitoksen rakentamisen. Loppusijoitustilojen louhimisessa Posiva aloitti toisen keskustunnelin louhinnan.

Kapselointilaitoksen rakentamisen aloittamista edelsi STUKin suorittama aloitusvalmiustarkastus, jossa varmistettiin, että tähän rakentamisvaiheeseen liittyvät avoimet vaatimukset oli suljettu, ja että Posiva on organisaationa valmis aloittamaan kapselointilaitoksen rakentamisen.

Posiva jatkaa kapselointi- ja loppusijoituslaitoksen järjestelmien ja rakenteiden toteutussuunnittelua ja STUK tarkasti siihen liittyviä suunnitteluaineistoja. Vuoden 2019 toisen kolmanneksen aikana STUK antoi päätöksen muun muassa kapselin kannen valmistussuunnitelmista.

Loppusijoituslaitoksen rakenteisiin liittyvien rakennesuunnitelmien käsittely STUKissa jatkuu edelleen. Rakennesuunnitelmia on tarkastettu muun muassa rakennustekniikasta sekä nosto- ja siirtolaitteista.

Osana loppusijoitustoimintaan valmistautumista Posiva tutkii teknisten vapautumisesteiden toteutettavuutta tekemällä asennuskokeita. Posiva sai tällä erää FISST-asennuskokeet valmiiksi. Asennuksia monitoroidaan ja tuloksien seurantaa jatketaan.

Vuoden 2019 toisella kolmanneksella STUK teki kaksi rakentamisen tarkastusohjelman (RTO) mukaisen tarkastusta. Toukokuussa suoritetussa tarkastuksessa käsiteltiin loppusijoituskonseptin muutosten vaikutusta turvallisuusperustelun valmisteluun ja hallintaan. Tarkastuksessa arvioitiin Posivan menettelyjä ja toimintaa, joilla se täyttää YVL-ohjeissa asetetut vaatimukset turvallisuusperusteluun laadintaan liittyen. Lisäksi tarkastuksessa arvioitiin Posivan turvallisuusperustelun hallinnan toimivuutta; turvallisuusperustelun valmistelua, ja muutosten hallintaa. Tarkastuksen perusteella todettiin, että Posiva on määritellyt menettelyt muutosten hallintaan yleisesti sekä turvallisuusperustelun valmistelun osalta ja tarkastuksella esimerkkeinä läpikäytyjen tapausten perusteella ne ovat toimivat.

Kesäkuussa suoritetussa RTO-tarkastuksessa käsiteltiin kapselointilaitoksen turvajärjestelyjä. Tarkastuksen perusteella kapselointilaitoksen turvajärjestelyt ovat riittävät rakentamisen vaiheeseen nähden.


PORA-projektin valvonta tammikuu-maaliskuu 2019

Loviisan ja Olkiluodon ydinvoimalaitosten käytetyn ydinpolttoaineen loppusijoituksesta vastaava Posiva aloitti vuoden 2019 ensimmäisellä kolmanneksella  loppusijoitustilojen keskustunneleiden louhinnan. Keskustunnelit ovat ensimmäiset turvallisuusluokitellut louhittavat kalliotilat.

Tilojen louhinta alkoi sen jälkeen, kun STUK oli hyväksynyt tilojen kalliotekniset suunnitelmat tammikuussa ja tehnyt aloitusvalmiustarkastuksen, jossa se  totesi, että louhittavaa aluetta koskevat suunnitelmat oli hyväksytty, ja että avoimet vaatimukset oli suljettu.

Posiva jatkaa kapselointi- ja loppusijoituslaitoksen järjestelmien ja rakenteiden toteutussuunnittelua ja STUK tarkasti siihen liittyviä suunnitteluaineistoja. Vuoden 2019 ensimmäisen kolmanneksen aikana STUK antoi päätöksen muun muassa kapselointilaitoksen säteilymittausjärjestelmistä.

STUKissa on käsittelyssä useita loppusijoituslaitoksen eri rakenteisiin liittyviä rakennesuunnitelmia. Koska tarkastettavat aineistot ovat laajoja, STUK  on käyttänyt nosto- ja siirtolaitteiden rakennesuunnitelmien käsittelyssä apuna ulkopuolista konsulttia. Ensimmäiset päätökset nosto- ja siirtolaitteiden rakennesuunnitelmista STUK tekee vielä tämän kevään aikana.

Osana loppusijoitustoimintaan valmistautumista Posiva tutkii radioaktiivisten aineiden teknisten vapautumisesteiden toteutettavuutta tekemällä asennuskokeita. STUK seuraa asennuskokeita ja kehittää samalla omaa valvontaansa varsinaisia loppusijoituksen asennuskokeita varten. Kuluneella vuosikolmanneksella STUK osallistui yhden asennuskokeen seurantaan.

Vuoden 2019 ensimmäisellä kolmanneksella STUK teki kaksi rakentamisen tarkastusohjelman (RTO) mukaisen tarkastusta. Ne koskivat kalliorakentamisen suunnittelua ja ydinlaitoksen rakentamistoimintaa.

Kalliorakentamisen suunnittelun tarkastuksen tavoitteena oli varmistua Posivan kyvystä tuottaa vaatimuksien mukaisia suunnitteluaineistoja. Tarkastuksessa STUK kävi läpi suunnitteluprosessin vaiheita lähtötietojen määrittelystä tulosaineistojen tarkastukseen sekä suunnitteluun suoraan liittyvien prosessien rajapintoja. Lisäksi STUK tarkasti , kuinka Posiva ohjasi ulkoistamaansa suunnittelupalvelua. Tarkastuksen perusteella Posivan menettelyt ovat pääosin hyvät ja riittävän tarkasti määritellyt. Tarkastuksen jälkeen STUK antoi kuitenkin kolme vaatimusta, jotka liittyivät resurssointiin, osaamiseen ja suunnittelun lähtötietojen määrittelyyn.

Ydinlaitoksen rakentamistoiminnan tarkastus kohdistui käytetyn ydinpolttoaineen kapselointilaitoksen rakentamiseen, koska Posiva on aloittamassa kapselointilaitoksen rakentamista kesällä 2019. Tarkastuksen tavoitteena oli varmistua siitä, että Posivan organisaatio on valmis aloittamaan rakentamisen.
 
Tarkastuksessa käsiteltiin rakentamistoiminnan hallintaan liittyviä menettelyitä eli siinä käytiin läpi toimittajien laadunhallinnan menettelyitä ja resurssien hallintaa sekä varmistuttiin rakentamisen osaamisvaatimuksista. Tarkastuksessa STUK myös varmistui siitä, että työmaan toimintoja varten on luotu menettelyt. Tätä varten STUK tarkasti työmaan organisoitumista sekä selvitti suunnittelumuutosmenettelyt, poikkeamien hallinnan, raportoinnin ja tiedottamisen. STUKin tarkastusten jälkeen tekemä johtopäätös oli, että Posivalla on riittävä organisatorinen valmius siirtyä kapselointilaitoksen rakentamisvaiheeseen. Yhden vaatimuksen STUK tarkastuksen jälkeen antoi. Se liittyi päivitettyjen projektiasiakirjojen toimittamiseen STUKin käsittelyyn.


PORA-projektin valvonta syyskuu-joulukuu 2018

Vuoden 2018 viimeisellä kolmanneksella Posiva on valmistautunut keskustunneleiden louhimiseen, jotka ovat ensimmäiset turvallisuusluokitellut louhittavat kalliotilat. STUK on käsitellyt tähän vaiheeseen liittyviä toteutussuunnitelmia. Tämän lisäksi kapselointi- ja loppusijoituslaitoksen järjestelmien ja rakenteiden toteutussuunnittelu etenee ja STUK on tarkastanut näihin liittyviä suunnitteluaineistoja.

Vuoden 2018 viimeisen kolmanneksen aikana STUK tarkasti järjestelmäsuunnittelua ja hyväksyi muun muassa kapselointilaitoksen käsittelykammion järjestelmäsuunnittelun sekä loppusijoituslaitoksen järjestelmistä puskurin järjestelmätason suunnitteluaineiston. Rakennesuunnitelmista STUK on hyväksynyt kapselin suunnitteluvaiheen rakennesuunnitelmat. Kapselointilaitoksen nosto- ja siirtolaitejärjestelmistä useita rakennetason suunnitelmia on ollut käsittelyssä.

STUK seuraa, miten Posiva ottaa suunnittelussaan huomioon STUKin rakentamisluvan yhteydessä tarkastetuista aineistoista esittämät vaatimukset. Vuoden viimeisen kolmanneksen aikana STUK on esikäsitellyt turvallisuusperusteluun kuuluvan raportin, joka esittää loppusijoituslaitoksen suunnitteluperusteet pitkäaikaisturvallisuuden näkökulmasta sekä raportin, jossa on tunnistettu vapautumisesteiden turvallisuustoimintoihin vaikuttavia mahdollisia laatupoikkeamia. Molemmista raporteista STUK kokoaa Posivalle palautteen siitä, miten raportti vastaa STUKin rakentamislupakäsittelyn aikana esittämiin vaatimuksiin.

Vuoden 2018 viimeisellä kolmanneksella STUK teki neljä rakentamisen tarkastusohjelman (RTO) mukaisen tarkastusta. Kokemuksista oppimisen tarkastus oli ensimmäinen tähän alueeseen liittyvä tarkastus. Tarkastuksen havainnot kohdistuivat tavoitteiden asettamiseen ja niiden toteutumisen seurantaan sekä tapahtumatutkintojen perusteella määritettäviin toimenpiteisiin. Maanalaisen rakentamisen aiheuttamien vaikutusten monitoroinnin tarkastuksella havainnot kohdistuivat muun muassa monitoroinnin ohjeistukseen. Ydinmateriaalivalvonnan tarkastuksen perusteella STUK edellytti muun muassa ydinmateriaalivalvonnan suunnitteluvaatimusten sisällyttämistä vaatimusten hallintajärjestelmään. Ohjelmien ja projektien hallinnan kohdistuneella tarkastuksella STUK esitti vaatimukset ohjelmien ja projektien toimintamallin turvallisuusarviosta sekä resurssien hallinnan menettelyiden riittävyydestä.

Posivan turvallisuusperustelun arvioinnin tueksi STUK kehittää omia analyysivalmiuksia laskennalliseen turvallisuusanalyysiin, skenaarioprosessiin sekä toimintakykyanalyysiin. Vuoden 2018 viimeisen kolmanneksen aikana laskennallisen turvallisuusanalyysin kehitystyötä jatkettiin toistamalla useampia Posivan raportoimia laskentatapauksia käytetyn ydinpolttoaineen loppusijoitustilan lähi- ja kaukoalueen osalta. Perustapausta koskevaa mallia laajennettiin sisällyttämällä mm. radiumin ja radonin sisältävä hajoamisketju. Biosfäärissä saatiin aikaan ensimmäinen versio peruslaskentatapauksen seurausanalyyseista STUKin teettämällä uudenlaisella kulkeutumismetodiikalla.