Olkiluoto 1 ja 2

Käytön tarkastusohjelman mukaiset tarkastukset Olkiluodon laitoksella toukokuu–elokuu 2017

Turvajärjestelyt, 5.–9.6.2017

Tarkastus kohdistui Olkiluoto 1, 2 ja 3 -laitosyksiköiden turvajärjestelyihin. Tarkastuksessa käsiteltiin TVO:n riskienhallinnan prosessia turvajärjestelyjen näkökulmasta ja sen tuloksia, tietoturvallisuutta ja turvajärjestelyjen vaikuttavuutta. Tietoturvallisuuden kohteena oli turvallisuuden kannalta merkittävät verkottuneet järjestelmät sekä tietoturvallisuuden kokonaisarkkitehtuuri. Turvajärjestelyjen vaikuttavuus käsitti turvaorganisaation koulutukset ja harjoitukset, turvajärjestelytapahtumat, -havainnot, ja -poikkeamat sekä sisäiset auditoinnit ja arvioinnit. Lisäksi tarkastuksessa tarkastettiin laitosalueen aitalinjaa sekä tavarakuljetuksiin ja turvaorganisaation havaitsemis- ja vastevalmiuteen liittyviä menettelyjä.

Tarkastuksen perusteella STUK esitti 10 vaatimusta. Turvajärjestelyt ovat mukana TVO:n turvallisuuden valvontaraportissa yritysturvallisuuden valvontaohjelman toteutuman kautta, joka on yksi laatuindikaattoreista. Lainvastaisen toiminnan riskien arviointiin sovelletaan konsernin yhteisiä menettelyjä ja riskejä käsitellään yritysturvallisuuden ja tietoturvallisuuden johtoryhmässä. STUK katsoi, että riskien hienojakoisempi jaottelu riskimatriisissa edistäisi kohdennettujen hallintatoimenpiteiden määrittelyä ja seurantaa, riskeistä viestimistä ja riskien tiedostamista. STUK totesi tarkastuksessa turvaorganisaation toimintakykyyn tehdyt parannukset. Harjoitustoimintaa käytetään toimintakyvyn ja vaikuttavuuden arviointiin, osoittamiseen ja parantamiseen. TVO:n tulee kuitenkin edelleen kehittää harjoitustoiminnan suunnittelua ja raportointia.

Vuosihuolto, 23.4.–14.7.2017

Tarkastuksessa arvioitiin ja todennettiin vuosihuoltojen aikana toimintoja, joilla ylläpidetään turvallisuutta sekä johdetaan ja hallitaan vuosihuollon aikaisia toimia. Tarkastukseen osallistui STUKin Ydinvoimalaitosten valvontaosastolta useita eri tekniikan alojen tarkastajia, joilla oli omia ennalta määritettyjä tarkastuskohteitaan. Tarkastuksessa STUK seurasi toimintaa, teki laitoskierroksia, haastatteli työntekijöitä ja valvoi suunniteltujen töiden etenemistä.

Tämän vuoden tarkastuksessa erityiskohteina olivat Olkiluoto 2:n kaikkien pääkiertopumppujen ja niiden taajuusmuuttajien uusintatyöt sekä reaktoripainesäiliön putkiyhteiden korjaukset. STUK kohdisti näihin laajoihin muutostöihin valvontaa usean eri tekniikanalan toimesta. Tarkastuksen muita kohteita olivat mm. työlupamenettelyt, säätösauvojen toimilaitehuoltotyöt, irto-osien hallintamenettelyt ja työntekijöiden säteilysuojelu.

Tarkastuksen perusteella vuosihuollot sujuivat turvallisesti ja lähes kaikki suunnitellut työt saatiin tehtyä. Tarkastuksessa ei tullut esille turvallisuuspuutteita, jotka olisivat edellyttäneet STUKin välitöntä puuttumista asiaan. STUK kirjasi tarkastuspöytäkirjaan kaikkiaan 52 merkityksiltään eriasteista havaintoa. Havaintoja kirjattiin poikkeamien lisäksi myös havaituista hyvistä käytännöistä ja ohjeiden mukaisesta toiminnasta. Havaintojen perusteella esitettiin yksi vaatimus koskien työlupamenettelyjen kehittämistä.

Tarkastuksessa erityiskohteena ollut pääkiertopumppujen ja taajuusmuuttajien uusinta Olkiluoto 2:lla onnistui STUKin havaintojen mukaan hyvin. Ensimmäinen uusi pääkiertopumppu asennettiin Olkiluoto 1:lle vuonna 2016 ja asennustyön kokemuksia oli hyödynnetty ja toimintaa pystytty parantamaan. Toisena erityiskohteena ollut Olkiluoto 2:n reaktoripainesäiliön putkiyhteiden korjaustyö toteutettiin suunniteltua pienemmässä laajuudessa. Korjaustyössä oli paljon ongelmia muun muassa koneistus- ja hitsaustöissä käytettyjen työvälineiden kanssa. TVO päätti vuosihuollon aikana korjata vain ne kaksi yhdettä, joissa oli havaittu säröjä aiemmissa vuosihuolloissa. Lopuissa kahdeksassa putkiyhteessä ei ole havaittu säröjä, minkä perusteella niiden ennakoivat korjaustyöt voitiin siirtää tuleviin vuosihuoltoihin. STUKin havaintojen mukaan korjaustyön suunnitelmien laatiminen, laitteiden rakentaminen, tehdastestien suorittamien ja aineistojen toimittaminen STUKille oli projektille määriteltyyn toteutusajankohtaan suhteutettuna erittäin haasteellista. STUK on edellyttänyt TVO:ta toimittamaan selvityksen projektin hallintaan liittyvistä puutteista.

Käytön tarkastusohjelman mukaiset tarkastukset Olkiluodon laitoksella tammikuu–huhtikuu 2017

Johtaminen ja turvallisuuskulttuuri, 23.–24.3.2017

Tarkastuksella selvitettiin TVO:n ilmapiirin ja turvallisuuskulttuurin tilaa sekä TVO:n johdon toimintaa näiden asioiden seuraamiseksi ja kehittämiseksi. Tarkastuksella selvitettiin myös, miten TVO:n johto seuraa organisaation suorituskykyä turvallisuusindikaattoreiden ja muiden tunnuslukujen avulla.

Tarkastuksessa todettiin, että vaikka TVO:lla on toimivat menettelyt ilmapiirin, turvallisuuskulttuurin ja turvallisuuden kokonaiskuvan arvioimiseksi, johdolla ei vaikuta olevan yhtenäistä kuvaa tulosten merkityksestä. Tarkastuksen perusteella STUK totesi, että TVO:n tulee viipymättä varmistaa että toimenpiteet ilmapiirin ja turvallisuuskulttuurin kehittämiseksi ovat riittävät. Organisaatiossa on haasteita, joista voi muodostua ongelmia mm. tulevien vaativien vuosihuoltojen ja Olkiluoto 3 laitosyksikön käyttöönoton keskittyneelle, sujuvalle ja turvallisuusnäkökohtia korostavalle suorittamiselle. STUK asetti kaksi vaatimusta: ilmapiiritutkimusten tulosten ja korjaavien toimenpiteiden esittäminen STUKille ja TVO:n henkilöstön, etenkin johdon, osaamisen kehittäminen turvallisuuskulttuuriin liittyvien inhimillisten ja organisatoristen tekijöiden tunnistamiseksi.

Käyttökokemustoiminta, 9.–10.2.2017

Kyseessä oli seurantatarkastus, jossa STUK todensi käyttökokemustoiminnan tarkastuksessa 2016 esittämiensä vaatimusten tilanteen.

Tarkastuksessa havaittiin, että TVO on käynnistänyt parannustoimenpiteitä kaikkien tarkastusvaatimusten johdosta. Muutokset toiminnassa olivat kuitenkin joiltain osin vähäisiä ja osin tilanne on edelleen lähes sama kuin vuosi aiemmin. Tästä johtuen STUK katsoi tarpeelliseksi toistaa kolme vaatimusta.

Lisäksi STUK totesi, että uusien ohjeiden YVL A.10 ja YVL A.3 muutamien vaatimusten täyttäminen kesti vuoden ja yhden vaatimuksen täyttäminen tulee kestämään kaksi vuotta TVOn itse esittämää ja STUKin hyväksymää aikataulua pidempään. STUK edellytti tarkastuksessa, että em. vaatimuskin on täytettävä syksyyn 2017 mennessä.

STUK katsoi tarkastuksen kokonaistuloksen kertovan siitä, että TVO ei ole varannut riittävästi aikaa ja resursseja käyttökokemustoiminnan parantamiseen ja henkilöiden oman osaamisen kehittämiseen. Havainto liittyy johtamiseen. STUK edellytti TVO:lta selvitystä käyttökokemustoiminnan resurssien ja henkilöiden töiden organisoinnin asianmukaisuudesta. Määräaika asetettiin siten, että selvitys pystytään huomioimaan Olkiluoto 1:n ja 2:n käyttöluvan uusintaa koskevan hakemuksen sekä Olkiluoto 3:n käyttölupaa koskevan lausuntopyynnön käsittelyissä.

TVO esitti tarkastuksessa sisäisen valvontamenettelynsä tuloksia, joista ilmenee, että YVL-ohjevaatimusten täyttämiseen liittyvät haasteet ovat laajempia. Sisäinen valvontatoimi on viestinyt havainnosta TVO:n johdolle. TVO:n sisäinen valvontamenettely vaikuttaa hyvältä. TVO tunnistaa itse turvallisuuden kannalta merkittäviä poikkeamia ja reagoi niihin.

Säteilysuojelu, 14.–16.2.2017

Säteilysuojelua koskeva tarkastus kohdennettiin ydinvoimalaitoksen säteilysuojeluun, säteilymittaukseen sekä päästö- ja ympäristövalvontaan. Tämän vuoden kohteena oli säteilyn mittaaminen. Erityiskohteena olivat päästöjen valvonta ja kannettavat säteilymittalaitteet.

Tarkastuksessa keskusteltiin yleisesti siitä, millaiset tilapäisjärjestelyt TVO on suunniteltu sellaisia tilanteita varten, joissa kiinteästi asennettu säteilymittauskalusto joudutaan tilapäisesti korvaamaan poikkeusjärjestelyin. STUK piti tärkeänä, että tilapäisjärjestelyt on selkeästi ohjeistettu ja että tilapäisjärjestelyissä käytetään mittalaitteita, joiden soveltuvuus käyttötarkoitukseen voidaan ennalta osoittaa. Kannettavien säteilymittalaitteiden soveltuvuusarviot ovat siten tärkeä osa prosessissa, jossa uusia laitteita otetaan laitoksella käyttöön.

Tarkastuksessa käytiin läpi päästöjen raportoinnissa havaittuja virheitä. STUK edellytti, että korjatut raportit toimitetaan STUKiin. STUK totesi lisäksi, että TVO:n on käsiteltävä viranomaiselle toimitetuissa päästöraporteissa todetut virheet ohjeistuksensa mukaisesti poikkeamina.

STUK edellytti, että TVO:n on arvioitava ja perusteltava radiokemian henkilöresurssien riittävyys varahenkilöjärjestelyineen. Tarkastelussa on otettava huomioon normaalityökuorman ja käyvien laitosten käyttötapahtumien lisäksi uuden laitosyksikön käyttöönotto sekä laboratorion lähiajan laajat kehityshankkeet.

 

Valmiusjärjestelyt, 28.–29.3.2017

Valmiusjärjestelyjä koskeva tarkastus käsittelee kattavasti ydinvoimalaitoksen valmiusjärjestelyitä. Säännöllisesti tarkastettavia aiheita ovat valmiusohjeistus, -tilat ja -varusteet sekä valmiusorganisaatio ja sen koulutus. Valmiusvarusteiden ja tilojen osalta tarkastettiin automaattista säteilyvalvontaverkkoa ja nukliditunnistusta. Tarkastuksen erityiskohteena oli valmiustilojen kontaminaationhallintaan liittyvät menettelyt ja välineet.

TVO:n valmiusorganisaation kehitystä ja koulutusta on kohdennettu erityisesti Olkiluoto 3:n käyttöönotto huomioiden. TVO:n ulkoisen säteilyn valvontaverkon asemien toimintahäiriöt ovat vähentyneet tyypilliselle tasolle ja Olkiluoto 3:a varten hankitut mittausasemat siirretään keväällä testikentältä lopullisille asennuspaikoilleen. TVO:n valmiusorganisaation kontaminaationhallintaa ei ole kokonaisuutena valmiiksi suunniteltu, ohjeistettu tai koulutettu. TVO:n valmiusorganisaation johtamiseen liittyvät tilat voidaan saattaa lisäjärjestelyin kontaminaation hallinnan kannalta riittävälle tasolle. Osalle valmiustoimintaryhmien tiloista kontaminaationhallintajärjestelyt on vaikea järjestää.

STUK esitti tarkastuksessa neljä vaatimusta, jotka liittyvät valmiustilojen kontaminaationhallintaan, käytettävyyteen ja varusteisiin tilanteessa, jossa laitosalueelle on levinnyt merkittävästi radioaktiivista laskeumaa.

Käytön tarkastusohjelman mukaiset tarkastukset Olkiluodon laitoksella syyskuu–joulukuu 2016

Johtamisjärjestelmä, 23.–24.11.2016

Tarkastuksen aiheita olivat TVO:n laadunhallintaorganisaation tehtävät, resurssit ja osaamisen kehittäminen sekä toimittaja-auditoinnit ja auditoijien pätevyys ja osaaminen. Lisäksi tarkastuksessa todennettiin ohjeiden YVL A.3 ”Ydinlaitoksen johtamisjärjestelmä” ja YVL A.5 ”Ydinlaitoksen rakentaminen ja käyttöönotto” täytäntöönpanopäätöksissä edellytettyjä hankintoihin ja projektien hallintaan liittyviä toimenpiteitä. Tarkastus toteutettiin todentamalla tietoja dokumenteista, muun muassa toimittaja-auditointiraporteista, sekä haastattelemalla luvanhaltijan henkilöstöä laitospaikalla.

Tarkastuksen perusteella ei esitetty vaatimuksia. STUK teki kuitenkin havaintoja toiminnan edelleen kehittämiseksi. Kaikki toimittaja-auditointeihin liittyvät dokumentit, kuten auditointisuunnitelmat ja raportit, voisi tallentaa siten, että ne löytyvät samasta paikasta tarvittaessa. Lisäksi TVO:n tulisi miettiä tarkempien auditointikriteerien käyttöä sekä auditointiraporttien mallia ja raporteissa esitettävien tärkeimpien asioiden kuvausta olisi hyvä kehittää.

Jätteiden loppusijoitustilat, 5.–6.10.2016

Tarkastus kohdistui Olkiluodon voimalaitosjätteiden loppusijoitustilan (VLJ-luola) betoni- ja kalliorakenteisiin. Tarkastuksessa käytiin läpi näihin liittyvä TVO:n organisaatio, prosessit ja toiminnot, käyttöohjeet, TVO:n omat tarkastukset, käynnissä olevien tutkimusten tilanne ja kunnossapitomenettelyt. Vuoden 2016 tarkastuksessa STUK painotti henkilöstösuunnittelua organisaatiota koskevassa osiossa.

TVO:n VLJ-luolan monitoroinnista ja tutkimuksista sekä niiden raportoinnin koordinoinnista vastannut henkilö oli lähtenyt TVO:lta elokuussa 2016. Tarkastuksen ajankohtana lokakuun alussa 2016 tilanne vastuiden osalta oli epäselvä. Epäselvä tilanne vaikuttaa myös VLJ-luolan seuraavan monitorointiohjelman laatimiseen. STUK esitti tarkastuksen perusteella kolme vaatimusta, jotka liittyvät Olkiluodon VLJ-luolan käyttöön, kunnossapitoon ja tutkimuksiin liittyvien tehtävien vastuunjakoon, VLJ-luolan monitorointiohjelmaan vuosille 2018–2022, sekä VLJ-luolan monitorointiin liittyvän raportoinnin kehittämiseen ja sen toimittamiseen valvontaviranomaiselle.

STUK teki tarkastuksessa myös positiivisia havaintoja. TVO oli teettänyt VLJ-luolan pohjavesikemian näytteiden ja havaintojen edustavuusarvioinnin hyvin pätevillä toimittajilla. Arviointityön tuloksista on hyötyä myös VLJ-luolan seuraavan monitorointiohjelman laatimisessa. TVO etsii vaihtoehtoisia mittausmenetelmiä kallioperän siirtymämittauksia varten keskiaktiivisen jätesiilon yläosan sellaisiin monitorointikohteisiin, joissa em. mittauksia ei voida tehdä säteilytilanteen vuoksi. Siirtymämittauksia tarvitaan kallioperän perustilan kartoittamiseksi ennen VLJ-luolan tulevaa laajentamista varten.

PRA:n käyttö, 5.12.2016

PRA:n käyttöä koskeva tarkastus kohdentui PRA:n päivitystilanteen ja päätulosten läpi käyntiin, PRA:n sovellutuksiin, henkilöresurssien riittävyyteen ja PRA:ta koskevan ohjeiston ylläpitoon. Lisäksi erityisaiheena käytiin läpi vuosihuollon aikana tapahtuneen rotametrin vuodon perusteella suunniteltuja korjaavia toimenpiteitä ja niiden mahdollista merkitystä PRA:n päivityksen kannalta.

Tarkastus osoitti, että henkilöstömuutoksista huolimatta TVO on saanut ylläpidettyä riittävät resurssit ja PRA:n päivitys on edennyt suunnitellussa aikataulussa. PRA-sovellutuksia on laadittu runsaasti mm. laitosmuutosten, soveltuvuusarvioiden ja vuosihuoltosuunnittelun tueksi sekä neljännesvuosittain käyttötapahtumien riskienseurantatarkasteluissa. PRA:ta koskeva ohjeisto on ajan tasalla ja PRA:ta käytetään suunnitelmien mukaisesti ja monipuolisesti turvallisuuden hallinnan tukena. Tarkastettavalla alueella ei havaittu puutteita.

Rakenteet ja rakennukset, 2.–3.11.2016

Rakenteiden, rakennusten ja merivesikanavien ja tunneleiden kunnossapitomenettelyihin kohdistunut tarkastus kohdennettiin erityisesti rakennustekniikkaa ja rakennusteknistä kunnossapitoa koskeviin henkilöresursseihin ja ohjeisiin. Lisäksi käytiin läpi voimayhtiön tarkastusten tulokset sekä tehdyt muutostyöt.

Tarkastus osoitti, että TVO:n ohjeet ovat ajan tasalla ja rakennustekniset työt on suoritettu organisaatiomuutoksesta ja henkilöresurssimuutoksista huolimatta ajallaan. Tarkastuksessa kirjattiin huomioita henkilöstön työkuorman seurantaan ja koulutussuunnitteluun liittyen.

Turvallisuustoiminnot, 8.–9.11.2016

Tarkastuksessa arvioitiin luvanhaltijan menettelyjä, joilla luvanhaltija varmistaa reaktiivisuuden hallintaa toteuttavien järjestelmien suunnitteluperusteiden mukaisen tilan. Reaktiivisuuden hallinta kattaa reaktorin pysäyttämisen sekä reaktorin alikriittisenä pitämisen. Tarkastuksessa muun muassa käytiin läpi pikasulkutoimintoa suorittavien järjestelmien ketjuja sekä niiden suorituskyvyn ja luotettavuuden ylläpitoa. Tarkastuksessa todennettiin suojaustoiminnon määräaikaiskokeiden ohjeita sekä pistokoemaisesti kokeiden suoritusta. Tarkastuksessa tehtiin lisäksi kierros varastolle ja tutustuttiin varaosien käytön hallintaan.

Tarkastuksen perusteella voidaan todeta, että TVO:n menettelyt reaktiivisuuden hallinnassa ovat asianmukaiset ja ohjeisto on ajan tasalla. Myös organisaatioiden resurssit, osaaminen ja perehdytys ovat riittävällä, hyvällä tasolla. Tarkastuksen perusteella STUK esitti kaksi vaatimusta. TVO:n tulee arvioida miten määräaikaiskoeohjelman systemaattinen arvioiminen ohjelman kehittämiseksi tehdään. Vastuut ja menettelyt tulee kuvata ohjeistossa. Toinen vaatimus liittyi eri järjestelmistä ja laitostoiminnoista tehtävän raportoinnin selkeyttämiseen ja vastuiden määrittämiseen. Tarkastuksen perusteella STUK esitti neljä suositusta. TVO:ta suositeltiin muun muassa arvioimaan tarvetta selkeyttää suojaustoiminnon yksittäisten määräaikaiskoeohjeiden kuvauksia ja rakennetta.

Tarkastuksen yhtenä aiheena oli polttoaineen käsittelylaitteet. Tarkastuksessa käytiin läpi polttoaineen latauskoneen määräaikaistarkastuksia, ohjeistoa, käyttäjien pätevöintiä ja ikääntymisen hallintaa. Tarkastuksen perusteella voidaan todeta, että ohjeistus on kattava ja sitä päivitetään säännöllisesti. Myös latauskoneen määräaikaistarkastukset tehdään asianmukaisesti. TVO:lla on olemassa latauskoneiden modernisointiin eri vaihtoehtoja ja kokonaisuutena latauskoneiden ikääntymisen hallinnan voidaan todeta olevan asiallista.

Valmiusjärjestelyt, 8.–9.9.2016

Valmiusjärjestelyjä koskeva tarkastus käsittelee kattavasti ydinvoimalaitoksen valmiusjärjestelyitä. Säännöllisesti tarkastettavia aiheita ovat valmiusohjeistus, -tilat ja -varusteet sekä valmiusorganisaatio ja sen koulutus. Vuonna 2016 tarkastettiin erityisesti henkilöstösuunnittelua ja koulutussuunnitelmia, valmiusharjoitusten palautetta ja niiden perusteella löydettyjä kehityskohteita. Valmiusvarusteiden osalta tarkastettiin automaattista säteilyvalvontaverkkoa ja paineilmahengityslaitteita. Tarkastuksessa selvitettiin, miten TVO käyttää hyväkseen kansainvälistä käyttökokemustoimintaa valmiusjärjestelyiden kehittämisessä. Paineilmahengityslaitteet otettiin esimerkiksi käyttökokemustoiminnasta. Tarkastuksessa käytiin myös läpi Olkiluoto 3 työmaan pelastusjärjestelyiden nykytila.

Valmiusjärjestelyjä hoitavien henkilöiden osalta henkilöstösuunnittelu ja koulutusohjelmat ovat kunnossa. Valmiusorganisaation osalta TVO on jatkanut valmiuskoulutuksen ja harjoittelun systemaattista kehittämistä. Tarkastuskaudella valmiusjärjestelyiden hoitamisen henkilöstöresursseja on lisätty. TVO on käynnistämässä hengityssuojainten sekä normaalikäyttöä että valmiustilanteita koskevan kehitysprojektin. Joissain TVO:n ulkoisen säteilyvalvontaverkon asemissa on ollut pitkiä tiedonsiirtokatkoja. Asemat eivät kuitenkaan ole vierekkäisiä, joten verkon peittävyydessä ei ole ollut valmiustoimintaa haittaavia katveita.

STUK esitti tarkastuksessa kolme vaatimusta. TVO:n tulee selvittää miten muilla ydinvoimalaitoksilla tulokoulutuksensa saaneiden valmiuskoulutus järjestetään. TVO:n tulee sisällyttää parempi kuvaus OL3 työmaan evakuointijärjestelyistä TVO:n valmiussuunnitelmaan. Valmiustiloissa olevat valmiusohjeet tulee päivittää voimassa oleviin versioihin.

Ydinmateriaalivalvonta, 13.–15.9.2016

Tarkastus kohdistui TVO:n Olkiluodon ydinvoimalaitoksen ydinmateriaalivalvontajärjestelmään ja siihen, kuinka TVO huolehtii ydinmateriaalivalvonnan velvoitteistaan. Tarkastuksessa arvioitiin TVO:n menettelyjä, joilla se täyttää lainsäädännössä, YVL-ohjeissa (erityisesti YVL D.1) sekä EU-säädöksissä asetetut vaatimukset.

Tarkastuksella käsiteltiin johdon roolia ydinmateriaalivalvonnan järjestämisessä, ydinmateriaalien kirjanpito- ja raportointijärjestelmän ylläpitoon ja kehitykseen kuuluvia laitoksen toimia ja vastuita, valvontavelvoitteiden täyttämiseen liittyviä toimenpiteitä ja vastuita sekä viranomaisvalvonnan (ml. IAEA ja Euroopan komissio) mahdollistamiseen liittyviä toimenpiteitä ja vastuita.

Tarkastuksen perusteella STUK esitti kaksi vaatimusta. Tarkastuksessa todettiin, että Olkiluodon laitoksen johto on mukana henkilöstösuunnittelussa ja ydinmateriaalivalvonnan vaatimusten täyttämiseksi tarvittavien resurssien varmistamisessa, mutta suunnitelmaa ydinmateriaalivalvonnan vastuuhenkilöiden tukemiseksi ja tarvittavien resurssien varmistamiseksi ei ole tehty. IAEA:n ja Euratomin tarkastajien vierailuluvan myöntämistä koskevia ohjeita ei ole valmisteltu, vaan toiminta on tapahtunut suullisten ohjeiden mukaan. Jotta tarkastajien pääsystä laitokselle ja tarkastettaviin kohteisiin voidaan varmistua kaikilla tarkastuksilla, on nämä asiat sisältävät vieraantuontiohjeet oltava kirjallisesti ja näihin ohjeisiin on oltava ydinmateriaalivalvonnan käsikirjassa viittaus.

YVL-ohjeiden täytäntöönpano, 28.9.2016

STUK teki vuoden 2015 aikana arvion siitä, miten Olkiluoto 1 ja 2 laitosyksiköt täyttävät uusitun ydinturvallisuusohjeiston (YVL-ohjeet) vaatimukset. Täytäntöönpanopäätösten yhteydessä todettujen parannustoimenpiteiden toteuttaminen on käynnissä. Tarkastuksessa arvioitiin, miten luvanhaltija seuraa YVL-ohjeiden täytäntöönpanopäätöksissä avoimiksi jääneiden vaatimusten täyttymiseksi tehtävien toimenpiteiden toteuttamista ja varmistaa, että uudet menettelytavat jalkautuvat eri organisaatioyksiköiden käytäntöihin.

Tarkastuksen perusteella on todettavissa, että avointen toimenpiteiden systemaattiseen seurantaan on olemassa työkalut. Seurattavien asioiden listalla ei todettu merkittäviä puutteita. Myös vastuut toimenpiteiden suorittamiseksi on selkeästi määritelty ja johto seuraa toimenpiteiden toteutumista määritetyssä aikataulussa. Menettelytavat toimenpiteen määräajan siirtämiselle sekä tästä STUKille viestimiseksi on ohjeistettu ja tätä valvotaan. Tarkastuksessa pistokoemaisesti todennetut toimenpiteet oli toteutettu määräajassa ja sisällytetty osaksi TVO:n johtamisjärjestelmää.

TVO on järjestänyt henkilöstölle koulutusta uusista YVL-ohjeista. Koulutusmateriaalien laadinnassa on huomioitu, että organisaatiossa on uusia henkilöitä ja koulutuksissa on läpikäyty uusien ja muuttuneiden viranomaisvaatimusten lisäksi uusien YVL-ohjeiden merkittävin asiasisältö. TVO tulee uusimaan koulutukset vuoden 2017 keväällä.

Tarkastuksen perusteella STUK edellytti TVO:ta edelleen arvioimaan ja tarvittaessa päivittämään testauslaitosohjeistoaan. Lisäksi STUK edellytti TVO:ta läpikäymään ohjeen YVL B.1 täytäntöönpanopäätöksen yhteydessä esitetyt toimenpiteet ja täydentämään seurantalistaa mahdollisten puutteiden osalta.

Projektien ja muutostöiden hallinta, 14.–15.12.2016

STUK arvioi ylimääräisessä tarkastuksessa turvallisuuden kannalta tärkeiden investointi- ja muutostöiden menettelyjä ja projektiosaamista TVO:lla. Tarkastuksen kohteena olivat erityisesti projektipäälliköiden vetovastuulla olevien hankkeiden laadun- ja riskienhallintamenettelyt (esim. poikkeamien hallinta, kokemusten hyödyntäminen).

STUKin näkemyksen mukaan TVO:n projektien hallinnan menettelyt ovat systemaattiset. Investointiprosessi on kuvattu, ohjeistettu ja vastuutettu. Projektien käyttöön laadituissa ohjeissa ja mallipohjissa on huomioitu YVL-ohjeiden vaatimukset ja organisaatioon nimetty luvituspäällikkö varmistaa osaltaan prosessin vaatimustenmukaisuutta.

Projektipäälliköt ovat tiedostaneet hyvin tärkeimmät tehtävänsä projektin johtajana. Tehtävä on vastuullinen (budjetti, aikataulu, laatu), minkä vuoksi on tärkeää, että heillä on riittävä osaaminen ja tarvittaessa myös muun organisaation tuki. TVO on järjestänyt projektipäälliköille koulutusta ja projektipäälliköiden tukena ovat muun muassa luvituspäällikkö ja pääinsinöörit. Kuitenkin riskienhallinnan tukihenkilö puuttuu tällä hetkellä. STUKin vaikutelmaksi jäi, että TVO:lla on haasteita tarjota henkilöresursseja projektien tarpeisiin ja organisaatiomuutoksen jälkeisten sisäisten siirtojen vuoksi aina jonnekin jää aukkoja.

Projekteista vastaavat henkilöt kirjaavat vähän poikkeamia TVO:n toiminnasta. Haastattelujen perusteella TVO:lla ei ole yhdenmukaista käsitystä siitä, kenellä on vastuu projektin poikkeamien viranomaiskäsittelytarpeen arvioimisesta. Tarkastuksen perusteella STUKille jäi näkemys, että projektien osalta ei yhdessä käydä läpi riittävästi TVO:n omia tapahtumatutkintojen oppeja, minkä vuoksi esitettiin vaatimus toiminnan kehittämiseksi. Sen sijaan muiden laitosten kokemuksia ja tapahtumien oppeja käsitellään STUKin näkemyksen mukaan riittävästi.


Jaa tämä sivu

Yhteyshenkilö

Yhteyshenkilö

  • Niko Mononen / Projektipäällikkö
    puh. +358975988429