Olkiluoto 1 ja 2

Käytön tarkastusohjelman mukaiset tarkastukset Olkiluodon laitoksella tammikuu–huhtikuu 2018

Johtaminen ja turvallisuuskulttuuri (ylimääräinen), 9.–11.1.2018

Ylimääräisessä Johtaminen ja turvallisuuskulttuuri tarkastuksessa selvitettiin TVO:n johtamista, ilmapiiriä ja turvallisuuskulttuuria. Tarkastus kohdentui TVO:lta edellytettyjen parannusten todentamiseen. STUK edellytti toukokuussa 2017, että ilmapiiri- ja turvallisuuskulttuurihaasteiden ratkaisemiseksi TVO:n johdon on linjattava, viestittävä ja toteutettava toimenpiteet joilla johdon henkilöstöjohtamista parannetaan, turvallisuusasioiden huomioimista päätöksenteossa ja viestinnässä parannetaan, organisaatiouudistukseen ja toimintatapamuutokseen liittyvät ongelmat ratkaistaan ja turvalliseen toimintaan tarvittavat resurssit suunnitelmallisesti varmistetaan. Tarkastuksessa hyödynnettiin myös STUKin joulukuussa 2017 sekä tarkastuksen aikana toteuttamia haastatteluja. Lisäksi STUK todensi tarkastuksella Olkiluodon käyttökokemustoiminnan ja tapahtumatutkintojen organisoimista ja resursointia. STUK ei varsinaisesti valvo TVO:n ilmapiiriä, mutta varmistuu siitä, että TVO:lla on tunnistettu asian mahdolliset vaikutukset turvallisuuskulttuuriin ja että tarvittavat toimenpiteet tilanteen parantamiseksi on käynnistetty.

TVO on toteuttanut vuonna 2017 lukuisia kehitystoimenpiteitä, joista moni kohdistuu STUKin tunnistamiin ilmapiirin ja turvallisuuskulttuurin kehitysalueisiin. Tarkastuksella ei saatu selkeää näyttöä toimenpiteiden käytännön vaikuttavuudesta. TVO:n johdon käsitys oli, että kehityssuunta on positiivinen. STUKin joulukuussa 2017 toteuttamissa henkilöstöhaastatteluissa valtaosa haastatelluista ei kuitenkaan vielä nähnyt johdon ja henkilöstön vuorovaikutuksessa tai TVO:n työilmapiirissä selvää kehitystä. Turvallisuusasioiden käsittely ja viestintä, sekä organisaatiomuutoksesta aiheutuneet epäselvyydet olivat alueita, joilla kehitystoimenpiteiden vaikuttavuus oli todennettavissa siten, että henkilöstö koki tilanteen parantuneen. Myös käyttökokemustoiminnan osalta STUK pystyi todentamaan johtamista koskevaa parannusta (organisointi, resursointi, osaamisen kehittämisestä huolehtiminen).

Tarkastuksen perusteella STUK esitti viisi vaatimusta. STUK totesi resurssitilanteen erityisesti kunnossapidossa osalta vaativan välittömiä toimenpiteitä. TVO:n on esitettävä päivitetty kunnossapidon toimintasuunnitelma sekä resurssitilanne OL3:n laite-, järjestelmä- ja tekniikkavastuullisten osalta STUKille maaliskuussa pidettävässä OL3:n Varaosat ja kunnossapitotoiminta tarkastuksessa. Lisäksi TVO:n on mm. arvioitava johtajuuden kehittämiseen tähtäävien toimenpiteiden vaikuttavuus ja systematisoitava turvallisuuteen vaikuttavien päätösten, niiden perusteiden ja riskien dokumentointi. STUK jatkaa tehostettua organisaatiovalvontaa myös vuonna 2018.

Laitoksen ylläpito (OL1/2), 27.–28.3.2018

Tarkastuksessa arvioitiin Olkiluoto 1 ja 2 -laitosyksiköiden kunnonvalvontaan ja kunnossapitoon liittyvien resurssien, toimintojen ja tehtävien riittävyyttä turvallisen käytön varmistamiseksi. Tarkastus kohdistui erityisesti kunnossapidon henkilöstösuunnitteluun sekä laitosyksiköiden ikääntymisen hallinnan kattavuuteen ja menet¬te¬lyihin. TVO on käynnistänyt kunnossapidon osalta suuret rekrytoinnit, jotka olivat vielä tarkastuksen aikana meneillään. Kunnossapidon resurssien riittävyyttä tullaan todentamaan STUKin myöhemmissä tarkastuksissa. Ohjeen YVL A.8 mukaiset ikääntymisen hallinnan menettelyt ovat myös osittain vielä kesken.

Tarkastuksen perusteella STUK esitti kuusi vaatimusta. TVO:n on ohjeistettava toimenpiteet, joilla tuoteväärennökset on mahdollista tunnistaa laitteiden, varaosien ja tarveaineiden tehdas- ja vastaanottotarkastuksissa. TVO:n on tarkastettava hätädieselgeneraattorien polttoaineen siirtoputkistot sellaisessa laajuudessa, että tarkastuksista saadaan luotettava tieto putkistojen kunnosta koko pituudelta varastosäiliöiltä päiväsäiliöille. TVO:n on tarkastettava ne turvallisuuden kannalta merkitykselliset pienputkistot tuentoineen, jotka sijaitsevat käytön aikana luoksepääsemättömissä tiloissa ja joita ei ole vielä tarkastettu vuonna 2016 tai myöhemmin. TVO:n on laadittava ohje suositellun eliniän ylittäneiden varaosien käyttökuntoisuuden arviointiin siltä varalta, että tällaisten varaosien käytölle ilmenee pakottavaa tarvetta. TVO:n on viimeisteltävä ja esitettävä seuraavassa Laitoksen ylläpito tarkastuksessa kriittisten varaosien seuranta- ja raportointimenettelyt. Lisäksi TVO:n on määriteltävä vaatimukset omalle lujuustekniselle osaamiselle sekä esitettävä toimenpiteet, joilla vaatimusten täyttymisestä varmistutaan myös pitkällä aikavälillä.

Valmiusjärjestelyt, 17.–18.4.2018

Valmiusjärjestelyjä koskeva tarkastus käsittelee kattavasti ydinvoimalaitoksen valmiusjärjestelyitä. Säännöllisesti tarkastettavia aiheita ovat valmiusohjeistus, -tilat ja -varusteet sekä valmiusorganisaatio ja sen koulutus. Vuonna 2018 tarkastettiin lisäksi erityisesti vuonna 2017 pidetyn Olkiluodon voimalaitosta koskevan valmiusharjoituksen perusteella määriteltyjen kehitystoimenpiteiden tilannetta.

Tarkastuksen yhtenä tarkoituksena oli todentaa TVO:n Olkiluoto 3 -laitosyksikön (OL3) valmiustoiminnan valmiusastetta. TVO on aloittanut vuoden 2017 valmiusharjoituksen perusteella havaittujen puutteiden korjaamisen suurimmalta osin. TVO ei ole kuitenkaan voinut aloittaa mm. valmiustilojen varustelua, sillä laitostoimittaja ei vielä ole luovuttanut OL3:n valmiustiloja TVO:n vakituiseen käyttöön. Koska TVO:n valmiusjärjestelyiden toimivuutta OL3:n valmiustilojen osalta ei voitu myöskään todentaa asiakirjoista, STUK tekee valmiustilojen osalta erillisen tarkastuksen alkusyksyllä 2018.

Tarkastuksen perusteella STUK esitti kolme vaatimusta. TVO:n tulee mm. täydentää valmiussuunnitelmaa siten, että polttoainealtaita koskettavassa valmiustilanteessa valmiussuunnitelma tukee riittävästi arvion tekemistä vapautuvista radioaktiivisista aineista. Lisäksi hälyttäminen laitoksen sisällä myös vuosihuoltojen aikana on onnistuttava, joten TVO:n tulee selvittää hälytysjärjestelyiden toimiminen tiloissa joissa kuuluvuus on heikko.


Käytön tarkastusohjelman mukaiset tarkastukset Olkiluodon laitoksella syyskuu–joulukuu 2017

Johtamisjärjestelmä, 1.–2.11.2017

Tarkastuksessa aiheena olivat prosessien mittarit, riskienhallinta projekteissa ja muutostöissä sekä Olkiluoto 3 laitosyksikön johtamisjärjestelmän yhdistäminen TVO:n toimintajärjestelmään. Tarkastuksessa haastateltiin henkilöstöä eri yksiköistä ja eri organisaatiotasoilta sekä todennettiin aineistoa luvanhaltijan järjestelmistä ja dokumentaatiosta.

Tarkastuksen perusteella STUK esitti neljä vaatimusta. Tarkastuksessa muun muassa havaittiin, että projektipäälliköiden toimintatavat riskienhallinnassa eivät ole yhtenäiset. Riskienhallinnan ymmärrystä ja yhteisiä toimintatapoja on vahvistettava esim. koulutuksella, keskusteluilla, kokemuksista oppimisen tilaisuuksilla ja käytäntöjen yhtenäistämisellä. Riskien käsittelyn työnjakoa projektipäälliköiden, projektien ohjausryhmien ja teknisten palvelujen ohjausryhmän välillä on selkeytettävä. Lisäksi TVO:n tulee arvioida projektien riskejä joka vaiheessa laajemmin kuin toimittaja, huomioiden riskit myös esim. projektiin osallistuvien organisaatioiden toimintaan ja laitosympäristöön liittyen.

Käyttötoiminta, 19.–20.10.2017

Käyttötoiminnan tarkastuksen kohteena oli TVO:n Käytön tuki yksikön toiminta ja resurssit. Yksikkö vastaa mm. laitosyksiköiden käyttöön liittyvien ohjeiden ja dokumenttien ylläpidosta ja kehittämisestä.

Tarkastuksen tavoitteena oli selvittää Olkiluoto 1 ja 2 -laitosyksiköiden käyttöohjeiston kehitystyön tilannetta erityisesti häiriö- ja hätätilanneohjeiden osalta. Tarkastuksessa todennettiin myös laitosyksiköiden käyttölupauusintaa koskevien selvitysten mukaisten menettelyjen toteutumista.

Tarkastuksessa STUK totesi, että käyttöohjekehitystyön resurssitilanne on useista henkilömuutoksista ja poissaoloista johtuen ollut haastava. Tilanne on kuitenkin parantunut resurssien lisäämisellä loppuvuodesta 2017. STUK totesi tarkastuksessa, että häiriö- ja hätätilanneohjeiden validointimenettelyissä on kehitettävää mm. validoinnin riippumattomuuden sekä validoinnin tavoitteiden osalta. STUK ei esittänyt vaatimusta asiasta, mutta seuraa validointimenettelyjä osana normaalia tarkastustoimintaansa.

TVO on saanut vuonna 2012 alkaneen häiriö- ja hätätilanneohjeiden suunnitelmallisen kehitystyön valmiiksi vuoden 2017 lopussa. Kehitystyön valmistuminen viivästyi kahdella vuodella alkuperäisestä aikataulusuunnitelmasta. TVO on suunnitellut jatkavansa kehitystyötä vuosina 2017–2019. Suunniteltuja kehityskohteita on kartoitettu kattavasti, ja osan kohdalla kehitystyö on jo aloitettu. Kehitystyöllä ei kuitenkaan ole TVO:lla säännöllistä seurantaa. STUK pitää tärkeänä, että suunnitellut kehitystoimet toteutetaan suunnitellussa aikataulussa.

STUK esitti tarkastuksen perusteella kaksi vaatimusta. TVO:n on tarkastettava laitosyksiköiden pää- ja varavalvomossa sekä valmius- ja tukiryhmän tiloissa olevat häiriö- ja hätätilanneohjeista tehdyt paperiset tulosteet mahdollisten tulostusvirheiden varalta. Tarkastus on tehtävä lisäksi em. tulosteita päivitettäessä. Vaatimukset perustuvat TVO:lla havaittuun ongelmaan, jossa tietoteknisestä syystä johtuen vuokaavioissa olevat tekstit eivät näy asiakirjoissa. Tarkastusmenettelyä on jatkettava, kunnes ongelma on luotettavasti ratkaistu.

Palontorjunta, 14.–15.9.2017

Tarkastus kohdistui ydinvoimalaitoksen palontorjuntajärjestelyihin, joihin kuuluvat rakenteellinen palontorjunta, paloilmoitin- ja sammutusjärjestelmät sekä operatiivinen palontorjunta. Tarkastuksessa arvioitiin ydinvoimalaitosten palontorjuntajärjestelyjen ja voimayhtiön toiminnan tehokkuutta sekä käytiin läpi palontorjuntajärjestelyjen muutossuunnitelmia.

Tarkastuksen perusteella voidaan yleisellä tasolla todeta, että palontorjuntaan liittyvät asiat ovat kunnossa. TVO:n palontorjunnasta vastaava organisaatio on ollut tyytyväinen vuoden 2015 organisaatiomuutokseen ja tarpeelliset resurssit on olemassa töiden tekemiseksi suunnitellussa aikataulussa. Sprinkleri- ja paloilmoitinjärjestelmiin on kohdistunut pienempiä modernisointi- ja muutostöitä. Käyvillä laitosyksiköillä ei ole tapahtunut syttymiä tarkastelujaksolla.

Tarkastuksen perusteella ei asetettu uusia vaatimuksia. Tarkastuksessa nostettiin esiin kaksi positiivista havaintoa. TVO:n omaa palosuojeluun kohdistunutta auditointia pidettiin laadukkaana. Lisäksi TVO:n järjestämässä työturvallisuuskoulutuksessa käytettävää ns. mock-up-työtilaa pidettiin erittäin hyödyllisenä asioiden käytännöllisen sisäistämisen kannalta.

Turvallisuussuunnittelu, 10.–11.1.2018

Tarkastusta siirrettiin alkuun suunnitellusta hieman yli kuukaudella eteenpäin, jolloin se tehtiin vasta vuoden 2018 puolella. Tarkastus kohdistui TVO:n muutostyöprosessin nykytilaan sekä sähkö- ja automaatiolaitteiden erilaisuusperiaatteen soveltamiseen (diversifiointi) ja periaatteen huomioimiseen suunnittelussa. Tarkastuksessa käytiin läpi senhetkistä muutostyöprosessin tilannetta ja suunnitelmia jatkokehitykselle. Lisäksi tarkastettiin, kuinka sähkö- ja automaatiolaitteiden suunnittelua ohjaavissa ohjeissa on huomioitu erilaisuusperiaatteen noudattaminen.

TVO on uudistamassa muutostyöprosessin kuvausta ja siihen liittyvää ohjeistoa vuoden 2018 alkupuolella. Tämä uudistus selkeyttää toimintaa ohjaavaa ohjeistoa. STUK kiinnitti tarkastuksessa huomiota siihen, että laitosmuutosten käyttöönottoon valmistautuminen pitäisi aloittaa riittävän ajoissa, jotta käyttöönottovaihe sujuu hankaluuksitta.

Tarkastuksen perusteella STUK esitti yhden vaatimuksen. Tällä hetkellä TVO:lla käytössä oleva ohjeisto ottaa huomioon sähkö- ja automaatiolaitteiden diversifioinnin ja sen, kuinka suunnittelussa tehdyt ratkaisut dokumentoidaan. Tarkastuksessa ei kuitenkaan ollut selvää, kuinka jo tehdyt diversifiointiratkaisut on dokumentoitu, jottei tulevaisuudessa tehtävillä laitosmuutoksilla ei rikota aiemmin suunnittelussa käytettyjä periaatteita. TVO:n on määriteltävä menettelyt, joilla varmistetaan erilaisuusperiaatteen noudattamiseksi tehtyjen ratkaisujen dokumentointi jatkuvasti ylläpidettävään laitosdokumentaatioon suunnittelu- ja kunnossapitotoimintoa tukevalla tavalla.

Turvallisuustoiminnot, 26.–27.9.2017

Turvallisuustoiminnot-tarkastuksessa arvioidaan luvanhaltijan menettelyjä, joilla luvanhaltija varmistaa turvallisuustoimintoja toteuttavien järjestelmien suunnitteluperusteiden mukaisen tilan ja perusteiden oikeellisuuden. Vuoden 2017 tarkastuksen aiheena oli ”Polttoaineen jäähdytys ja jälkilämmönpoisto”. Tarkastus kohdistui apusyöttövesijärjestelmään ja siihen liittyviin apujärjestelmiin. Tarkastuksessa käsiteltiin lisäksi Fukushiman ydinvoimalaitosonnettomuuden jälkeen tehtyjen turvallisuusarviointien perusteella päätettyjä toimenpiteitä ja niiden tilannetta. Toimenpiteitä ovat mm. erilaiset laitosmuutokset ja niiden vaikutukset ohjeistoon ja koulutukseen. Tarkastuksessa todennettiin dokumentaatiota ja tehtiin laitoskierroksia, jossa ohjeiden mukaisia toimenpiteitä simuloitiin TVO:n käyttövuoroon kuuluvien henkilöiden kanssa.

Polttoaineen jäähdytys toiminnon osalta tarkastettiin apusyöttövesijärjestelmän koeohjeita, vikaraportteja ja varaosatilannetta. Tarkastuksessa ei havaittu näissä huomautettavaa. TVO on jatkanut apusyöttövesijärjestelmän kierrätyslinjassa havaittujen ääni- ja värähtelyilmiöiden tutkimista. Tämänhetkinen toimenpidesuunnitelma sisältää kuristimien lisäämisen kierrätyslinjan päähän ja paluulinjan pään viemisen säiliöaltaan vedenpinnan alapuolelle. Koekäytöissä on lisäksi havaittu painepiikkien ylittävän putkilinjan suunnittelupaineen. TVO on laatimassa uusia lujuusanalyysejä, joilla suunnittelupaineen nosto voitaisiin perustella. TVO:n luonnosteleman aikataulusuunnitelman mukaan kierrätyslinjan muutokset olisivat valmiita syksyllä 2018. Tämä edellyttää kuitenkin muutosten tekemistä tehoajon aikana ja poikkeamia turvallisuusteknisistä käyttöehdoista. TVO laatii turvallisuusarvion ja esittää lopullisen aikataulusuunnitelmansa osana STUKille hyväksyttäväksi toimitettavaa järjestelmän ennakkotarkastusaineistoa.

Vaihtosähkön täydellisen menetystilanteen hallitsemiseksi TVO on asentamassa automaattisesti käynnistyvän höyryturbiinikäyttöisen korkeapaineisen lisävesijärjestelmän. Korkeapaineisen järjestelmän lisäksi TVO:n suunnitelmissa on syöttää paineenalennuksen jälkeen manuaalisesti lisävettä palovesijärjestelmän avulla reaktoriin. Matalapaineinen lisävesijärjestelmä on asennettu ja otettu käyttöön Olkiluoto 2 -laitosyksiköllä. Aikataulun mukaan muut muutostyöt valmistuvat niin, että vuoden 2018 vuosihuoltojen jälkeen molemmilla laitosyksiköillä on käytössä sekä korkea- että matalapaineinen lisävesijärjestelmä.

Tarkastuksen perusteella STUK esitti kolme vaatimusta. Olkiluoto 2 laitosyksikölle asennetun matalapaineisen lisävesijärjestelmän käyttöönotossa ja tähän liittyvissä tarkastusmenettelyissä havaittiin epäselvyyksiä. TVO:n tulee käsitellä havaitut epäselvyydet ja määrittää korjaavat toimenpiteet. Lisäksi järjestelmään liittyvä ohjeisto on selkeytettävä, niissä havaitut virheet korjattava ja ohjeiston mukaiset kenttätoimenpiteet koulutettava henkilöstölle. Sähkönsyötön varmistamiseksi TVO on toteuttanut useita laitosmuutoksia laitosten sähköjärjestelmiin. Tarkastuksessa tarkastettiin hankittujen siirrettävien dieselaggregaattien käyttöön liittyvää ohjeistusta, ja todettiin että kaikkien tulvitusventtiilien osalta ohjeistus ei ollut ajan tasalla.

Voimalaitosjätteet, 3.–4.10.2017

STUK valvoo ja tarkastaa radioaktiivisen voimalaitosjätteen käsittelyä ja loppusijoitusta Olkiluodon ydinvoimalaitoksella. Matala- ja keskiaktiivista voimalaitosjätettä syntyy huolto- ja korjaustöissä sekä prosessivesien puhdistuksessa. Voimalaitosjätettä koskevassa tarkastuksessa käsiteltiin edellisen tarkastuksen huomioita sekä edellisen tarkastuksen jälkeen tapahtunutta kehitystä ja huomionarvoisia tapahtumia. Tarkastuksessa käytiin läpi mm. jätehuollon prosesseja, henkilöstösuunnittelua ja henkilöstön säteilyannoksia. Laitoskierroksella tarkastettiin jätteiden käsittely- varastointi- ja loppusijoitustilojen kuntoa, tilojen säteilytasoja sekä luokituksia ja merkintöjä.

Tarkastuksessa ei havaittu merkittäviä puutteita eikä kehitystarpeita. Kokonaisvaltaisessa jätehuollonkehittämisessä suunnittelu on TVO:lla painottunut kaikkien kolmen laitosyksikön jätteiden kiinteytysprosessin yhdenmukaistamiseen ja maaperäloppusijoitukseen. Jätehuollon henkilöstöresurssit ovat lisääntyneet kuluvan vuoden aikana, ja henkilöt työskentelevät kaikilla kolmella laitosyksiköllä. Jätehuollon henkilöstön säteilyannoksia aiheuttaa vuosihuollon aikainen jätteenkäsittely, jätekuljetukset, jätteiden pakkaaminen ja nestemäisten jätteiden kiinteytys. Säteilyannokset ovat olleet alhaisia ja alittavat selvästi säteilytyöntekijöille asetetut henkilökohtaiset annosrajat.

Käyttötapahtumien syiden selvittäminen ja toimenpiteiden vaikuttavuus, 14.–16.11.2017

Tarkastuksen tavoitteena oli selvittää, miten TVO hyödyntää käyttökokemustoiminnan menettelyjä tapahtumissa oppimisessa ja miten menettelyt on jalkautettu organisaatiossa. Yleisenä tavoitteena on, että organisaatioyksiköt tunnistavat ja ratkaisevat omalla vastuualueellaan ilmeneviä ongelmia erilaisin menettelyin kuten esimiestyö ja itsearvioinnit. Tämän lisäksi TVO:lla on riippumaton taho, joka seuraa puutteita ja auttaa tarvittaessa ratkaisemaan niitä tapahtumatutkinnoin. STUK teki tarkastuksen selvittääkseen miksi samantyyppiset tapahtumat toistuvat vaikka ongelmia on yritetty ratkaista jo tapahtumatutkintojen avulla. Tapahtumat ovat viimeinen heräte, ja viimeistään niiden perusteella ongelmiin on löydettävä ratkaisut ja otettava tarvittavat parannukset käyttöön. Tarkastuksessa keskityttiin selvittämään tapahtumatutkinnoista vastaavan organisaation ja muiden organisaatioyksiköiden välisiä rajapintoja ja yhteistyötä. Tarkastus toteutettiin TVO:n henkilöstöä haastattelemalla sekä TVO:n ohjeita ja dokumentaatiota todentamalla. Tarkastuksessa hyödynnettiin TVO:n tekemiä tapahtumatutkintoja ja niiden tuloksia.

STUK totesi käyttökokemustoiminnan rajapinnoilla puutteita ja heikkouksia, jotka osaltaan selittävät, miksi tapahtumatutkintojenkaan perusteella ei aina pystytä ratkaisemaan ongelmia. STUK teki havaintojen perusteella seuraavan johtopäätöksen: omistajuus ongelmien ratkaisemisesta siirtyy tapahtumien ilmetessä tutkintaryhmälle, pois vastuuyksiköistä. Nykyinen tutkintaprosessi mahdollistaa sen, että organisaatioyksiköt jätetään vastuualueellaan ilmenevien ongelmien ratkaisemisen ulkopuolelle, jolloin oppiminen organisaatioyksiköissä alkaa vasta tapahtumatutkintojen tulosraportteja lukemalla ja toimenpiteiden toteutusvaiheessa. Tutkintaprosessilla tarkoitetaan tässä yhteydessä niitä tapahtumatutkinnan menettelyjä, joilla kaikki organisaatioyksiköt osallistuvat toiminnan jatkuvaan parantamiseen.

Tarkastuksen perusteella STUK esitti yhden vaatimuksen. STUK edellytti, että TVO parantaa tutkintaprosessiaan siten, että organisaation oppiminen lähtee liikkeelle oikea-aikaisesti. Tutkintaprosessin on tuettava vastuuyksiköiden omistajuutta ilmenneiden ongelmien ratkaisemisessa.


Käytön tarkastusohjelman mukaiset tarkastukset Olkiluodon laitoksella toukokuu–elokuu 2017

Turvajärjestelyt, 5.–9.6.2017

Tarkastus kohdistui Olkiluoto 1, 2 ja 3 -laitosyksiköiden turvajärjestelyihin. Tarkastuksessa käsiteltiin TVO:n riskienhallinnan prosessia turvajärjestelyjen näkökulmasta ja sen tuloksia, tietoturvallisuutta ja turvajärjestelyjen vaikuttavuutta. Tietoturvallisuuden kohteena oli turvallisuuden kannalta merkittävät verkottuneet järjestelmät sekä tietoturvallisuuden kokonaisarkkitehtuuri. Turvajärjestelyjen vaikuttavuus käsitti turvaorganisaation koulutukset ja harjoitukset, turvajärjestelytapahtumat, -havainnot, ja -poikkeamat sekä sisäiset auditoinnit ja arvioinnit. Lisäksi tarkastuksessa tarkastettiin laitosalueen aitalinjaa sekä tavarakuljetuksiin ja turvaorganisaation havaitsemis- ja vastevalmiuteen liittyviä menettelyjä.

Tarkastuksen perusteella STUK esitti 10 vaatimusta. Turvajärjestelyt ovat mukana TVO:n turvallisuuden valvontaraportissa yritysturvallisuuden valvontaohjelman toteutuman kautta, joka on yksi laatuindikaattoreista. Lainvastaisen toiminnan riskien arviointiin sovelletaan konsernin yhteisiä menettelyjä ja riskejä käsitellään yritysturvallisuuden ja tietoturvallisuuden johtoryhmässä. STUK katsoi, että riskien hienojakoisempi jaottelu riskimatriisissa edistäisi kohdennettujen hallintatoimenpiteiden määrittelyä ja seurantaa, riskeistä viestimistä ja riskien tiedostamista. STUK totesi tarkastuksessa turvaorganisaation toimintakykyyn tehdyt parannukset. Harjoitustoimintaa käytetään toimintakyvyn ja vaikuttavuuden arviointiin, osoittamiseen ja parantamiseen. TVO:n tulee kuitenkin edelleen kehittää harjoitustoiminnan suunnittelua ja raportointia.

Vuosihuolto, 23.4.–14.7.2017

Tarkastuksessa arvioitiin ja todennettiin vuosihuoltojen aikana toimintoja, joilla ylläpidetään turvallisuutta sekä johdetaan ja hallitaan vuosihuollon aikaisia toimia. Tarkastukseen osallistui STUKin Ydinvoimalaitosten valvontaosastolta useita eri tekniikan alojen tarkastajia, joilla oli omia ennalta määritettyjä tarkastuskohteitaan. Tarkastuksessa STUK seurasi toimintaa, teki laitoskierroksia, haastatteli työntekijöitä ja valvoi suunniteltujen töiden etenemistä.

Tämän vuoden tarkastuksessa erityiskohteina olivat Olkiluoto 2:n kaikkien pääkiertopumppujen ja niiden taajuusmuuttajien uusintatyöt sekä reaktoripainesäiliön putkiyhteiden korjaukset. STUK kohdisti näihin laajoihin muutostöihin valvontaa usean eri tekniikanalan toimesta. Tarkastuksen muita kohteita olivat mm. työlupamenettelyt, säätösauvojen toimilaitehuoltotyöt, irto-osien hallintamenettelyt ja työntekijöiden säteilysuojelu.

Tarkastuksen perusteella vuosihuollot sujuivat turvallisesti ja lähes kaikki suunnitellut työt saatiin tehtyä. Tarkastuksessa ei tullut esille turvallisuuspuutteita, jotka olisivat edellyttäneet STUKin välitöntä puuttumista asiaan. STUK kirjasi tarkastuspöytäkirjaan kaikkiaan 52 merkityksiltään eriasteista havaintoa. Havaintoja kirjattiin poikkeamien lisäksi myös havaituista hyvistä käytännöistä ja ohjeiden mukaisesta toiminnasta. Havaintojen perusteella esitettiin yksi vaatimus koskien työlupamenettelyjen kehittämistä.

Tarkastuksessa erityiskohteena ollut pääkiertopumppujen ja taajuusmuuttajien uusinta Olkiluoto 2:lla onnistui STUKin havaintojen mukaan hyvin. Ensimmäinen uusi pääkiertopumppu asennettiin Olkiluoto 1:lle vuonna 2016 ja asennustyön kokemuksia oli hyödynnetty ja toimintaa pystytty parantamaan. Toisena erityiskohteena ollut Olkiluoto 2:n reaktoripainesäiliön putkiyhteiden korjaustyö toteutettiin suunniteltua pienemmässä laajuudessa. Korjaustyössä oli paljon ongelmia muun muassa koneistus- ja hitsaustöissä käytettyjen työvälineiden kanssa. TVO päätti vuosihuollon aikana korjata vain ne kaksi yhdettä, joissa oli havaittu säröjä aiemmissa vuosihuolloissa. Lopuissa kahdeksassa putkiyhteessä ei ole havaittu säröjä, minkä perusteella niiden ennakoivat korjaustyöt voitiin siirtää tuleviin vuosihuoltoihin. STUKin havaintojen mukaan korjaustyön suunnitelmien laatiminen, laitteiden rakentaminen, tehdastestien suorittamien ja aineistojen toimittaminen STUKille oli projektille määriteltyyn toteutusajankohtaan suhteutettuna erittäin haasteellista. STUK on edellyttänyt TVO:ta toimittamaan selvityksen projektin hallintaan liittyvistä puutteista.

 

Jaa tämä sivu

Yhteyshenkilö

Yhteyshenkilö

  • Niko Mononen / Projektipäällikkö