Olkiluoto 1 ja 2

Käytön tarkastusohjelman mukaiset tarkastukset Olkiluodon laitoksella syyskuu–joulukuu 2017

Johtamisjärjestelmä, 1.–2.11.2017

Tarkastuksessa aiheena olivat prosessien mittarit, riskienhallinta projekteissa ja muutostöissä sekä Olkiluoto 3 laitosyksikön johtamisjärjestelmän yhdistäminen TVO:n toimintajärjestelmään. Tarkastuksessa haastateltiin henkilöstöä eri yksiköistä ja eri organisaatiotasoilta sekä todennettiin aineistoa luvanhaltijan järjestelmistä ja dokumentaatiosta.

Tarkastuksen perusteella STUK esitti neljä vaatimusta. Tarkastuksessa muun muassa havaittiin, että projektipäälliköiden toimintatavat riskienhallinnassa eivät ole yhtenäiset. Riskienhallinnan ymmärrystä ja yhteisiä toimintatapoja on vahvistettava esim. koulutuksella, keskusteluilla, kokemuksista oppimisen tilaisuuksilla ja käytäntöjen yhtenäistämisellä. Riskien käsittelyn työnjakoa projektipäälliköiden, projektien ohjausryhmien ja teknisten palvelujen ohjausryhmän välillä on selkeytettävä. Lisäksi TVO:n tulee arvioida projektien riskejä joka vaiheessa laajemmin kuin toimittaja, huomioiden riskit myös esim. projektiin osallistuvien organisaatioiden toimintaan ja laitosympäristöön liittyen.

Käyttötoiminta, 19.–20.10.2017

Käyttötoiminnan tarkastuksen kohteena oli TVO:n Käytön tuki yksikön toiminta ja resurssit. Yksikkö vastaa mm. laitosyksiköiden käyttöön liittyvien ohjeiden ja dokumenttien ylläpidosta ja kehittämisestä.

Tarkastuksen tavoitteena oli selvittää Olkiluoto 1 ja 2 -laitosyksiköiden käyttöohjeiston kehitystyön tilannetta erityisesti häiriö- ja hätätilanneohjeiden osalta. Tarkastuksessa todennettiin myös laitosyksiköiden käyttölupauusintaa koskevien selvitysten mukaisten menettelyjen toteutumista.

Tarkastuksessa STUK totesi, että käyttöohjekehitystyön resurssitilanne on useista henkilömuutoksista ja poissaoloista johtuen ollut haastava. Tilanne on kuitenkin parantunut resurssien lisäämisellä loppuvuodesta 2017. STUK totesi tarkastuksessa, että häiriö- ja hätätilanneohjeiden validointimenettelyissä on kehitettävää mm. validoinnin riippumattomuuden sekä validoinnin tavoitteiden osalta. STUK ei esittänyt vaatimusta asiasta, mutta seuraa validointimenettelyjä osana normaalia tarkastustoimintaansa.

TVO on saanut vuonna 2012 alkaneen häiriö- ja hätätilanneohjeiden suunnitelmallisen kehitystyön valmiiksi vuoden 2017 lopussa. Kehitystyön valmistuminen viivästyi kahdella vuodella alkuperäisestä aikataulusuunnitelmasta. TVO on suunnitellut jatkavansa kehitystyötä vuosina 2017–2019. Suunniteltuja kehityskohteita on kartoitettu kattavasti, ja osan kohdalla kehitystyö on jo aloitettu. Kehitystyöllä ei kuitenkaan ole TVO:lla säännöllistä seurantaa. STUK pitää tärkeänä, että suunnitellut kehitystoimet toteutetaan suunnitellussa aikataulussa.

STUK esitti tarkastuksen perusteella kaksi vaatimusta. TVO:n on tarkastettava laitosyksiköiden pää- ja varavalvomossa sekä valmius- ja tukiryhmän tiloissa olevat häiriö- ja hätätilanneohjeista tehdyt paperiset tulosteet mahdollisten tulostusvirheiden varalta. Tarkastus on tehtävä lisäksi em. tulosteita päivitettäessä. Vaatimukset perustuvat TVO:lla havaittuun ongelmaan, jossa tietoteknisestä syystä johtuen vuokaavioissa olevat tekstit eivät näy asiakirjoissa. Tarkastusmenettelyä on jatkettava, kunnes ongelma on luotettavasti ratkaistu.

Palontorjunta, 14.–15.9.2017

Tarkastus kohdistui ydinvoimalaitoksen palontorjuntajärjestelyihin, joihin kuuluvat rakenteellinen palontorjunta, paloilmoitin- ja sammutusjärjestelmät sekä operatiivinen palontorjunta. Tarkastuksessa arvioitiin ydinvoimalaitosten palontorjuntajärjestelyjen ja voimayhtiön toiminnan tehokkuutta sekä käytiin läpi palontorjuntajärjestelyjen muutossuunnitelmia.

Tarkastuksen perusteella voidaan yleisellä tasolla todeta, että palontorjuntaan liittyvät asiat ovat kunnossa. TVO:n palontorjunnasta vastaava organisaatio on ollut tyytyväinen vuoden 2015 organisaatiomuutokseen ja tarpeelliset resurssit on olemassa töiden tekemiseksi suunnitellussa aikataulussa. Sprinkleri- ja paloilmoitinjärjestelmiin on kohdistunut pienempiä modernisointi- ja muutostöitä. Käyvillä laitosyksiköillä ei ole tapahtunut syttymiä tarkastelujaksolla.

Tarkastuksen perusteella ei asetettu uusia vaatimuksia. Tarkastuksessa nostettiin esiin kaksi positiivista havaintoa. TVO:n omaa palosuojeluun kohdistunutta auditointia pidettiin laadukkaana. Lisäksi TVO:n järjestämässä työturvallisuuskoulutuksessa käytettävää ns. mock-up-työtilaa pidettiin erittäin hyödyllisenä asioiden käytännöllisen sisäistämisen kannalta.

Turvallisuussuunnittelu, 10.–11.1.2018

Tarkastusta siirrettiin alkuun suunnitellusta hieman yli kuukaudella eteenpäin, jolloin se tehtiin vasta vuoden 2018 puolella. Tarkastus kohdistui TVO:n muutostyöprosessin nykytilaan sekä sähkö- ja automaatiolaitteiden erilaisuusperiaatteen soveltamiseen (diversifiointi) ja periaatteen huomioimiseen suunnittelussa. Tarkastuksessa käytiin läpi senhetkistä muutostyöprosessin tilannetta ja suunnitelmia jatkokehitykselle. Lisäksi tarkastettiin, kuinka sähkö- ja automaatiolaitteiden suunnittelua ohjaavissa ohjeissa on huomioitu erilaisuusperiaatteen noudattaminen.

TVO on uudistamassa muutostyöprosessin kuvausta ja siihen liittyvää ohjeistoa vuoden 2018 alkupuolella. Tämä uudistus selkeyttää toimintaa ohjaavaa ohjeistoa. STUK kiinnitti tarkastuksessa huomiota siihen, että laitosmuutosten käyttöönottoon valmistautuminen pitäisi aloittaa riittävän ajoissa, jotta käyttöönottovaihe sujuu hankaluuksitta.

Tarkastuksen perusteella STUK esitti yhden vaatimuksen. Tällä hetkellä TVO:lla käytössä oleva ohjeisto ottaa huomioon sähkö- ja automaatiolaitteiden diversifioinnin ja sen, kuinka suunnittelussa tehdyt ratkaisut dokumentoidaan. Tarkastuksessa ei kuitenkaan ollut selvää, kuinka jo tehdyt diversifiointiratkaisut on dokumentoitu, jottei tulevaisuudessa tehtävillä laitosmuutoksilla ei rikota aiemmin suunnittelussa käytettyjä periaatteita. TVO:n on määriteltävä menettelyt, joilla varmistetaan erilaisuusperiaatteen noudattamiseksi tehtyjen ratkaisujen dokumentointi jatkuvasti ylläpidettävään laitosdokumentaatioon suunnittelu- ja kunnossapitotoimintoa tukevalla tavalla.

Turvallisuustoiminnot, 26.–27.9.2017

Turvallisuustoiminnot-tarkastuksessa arvioidaan luvanhaltijan menettelyjä, joilla luvanhaltija varmistaa turvallisuustoimintoja toteuttavien järjestelmien suunnitteluperusteiden mukaisen tilan ja perusteiden oikeellisuuden. Vuoden 2017 tarkastuksen aiheena oli ”Polttoaineen jäähdytys ja jälkilämmönpoisto”. Tarkastus kohdistui apusyöttövesijärjestelmään ja siihen liittyviin apujärjestelmiin. Tarkastuksessa käsiteltiin lisäksi Fukushiman ydinvoimalaitosonnettomuuden jälkeen tehtyjen turvallisuusarviointien perusteella päätettyjä toimenpiteitä ja niiden tilannetta. Toimenpiteitä ovat mm. erilaiset laitosmuutokset ja niiden vaikutukset ohjeistoon ja koulutukseen. Tarkastuksessa todennettiin dokumentaatiota ja tehtiin laitoskierroksia, jossa ohjeiden mukaisia toimenpiteitä simuloitiin TVO:n käyttövuoroon kuuluvien henkilöiden kanssa.

Polttoaineen jäähdytys toiminnon osalta tarkastettiin apusyöttövesijärjestelmän koeohjeita, vikaraportteja ja varaosatilannetta. Tarkastuksessa ei havaittu näissä huomautettavaa. TVO on jatkanut apusyöttövesijärjestelmän kierrätyslinjassa havaittujen ääni- ja värähtelyilmiöiden tutkimista. Tämänhetkinen toimenpidesuunnitelma sisältää kuristimien lisäämisen kierrätyslinjan päähän ja paluulinjan pään viemisen säiliöaltaan vedenpinnan alapuolelle. Koekäytöissä on lisäksi havaittu painepiikkien ylittävän putkilinjan suunnittelupaineen. TVO on laatimassa uusia lujuusanalyysejä, joilla suunnittelupaineen nosto voitaisiin perustella. TVO:n luonnosteleman aikataulusuunnitelman mukaan kierrätyslinjan muutokset olisivat valmiita syksyllä 2018. Tämä edellyttää kuitenkin muutosten tekemistä tehoajon aikana ja poikkeamia turvallisuusteknisistä käyttöehdoista. TVO laatii turvallisuusarvion ja esittää lopullisen aikataulusuunnitelmansa osana STUKille hyväksyttäväksi toimitettavaa järjestelmän ennakkotarkastusaineistoa.

Vaihtosähkön täydellisen menetystilanteen hallitsemiseksi TVO on asentamassa automaattisesti käynnistyvän höyryturbiinikäyttöisen korkeapaineisen lisävesijärjestelmän. Korkeapaineisen järjestelmän lisäksi TVO:n suunnitelmissa on syöttää paineenalennuksen jälkeen manuaalisesti lisävettä palovesijärjestelmän avulla reaktoriin. Matalapaineinen lisävesijärjestelmä on asennettu ja otettu käyttöön Olkiluoto 2 -laitosyksiköllä. Aikataulun mukaan muut muutostyöt valmistuvat niin, että vuoden 2018 vuosihuoltojen jälkeen molemmilla laitosyksiköillä on käytössä sekä korkea- että matalapaineinen lisävesijärjestelmä.

Tarkastuksen perusteella STUK esitti kolme vaatimusta. Olkiluoto 2 laitosyksikölle asennetun matalapaineisen lisävesijärjestelmän käyttöönotossa ja tähän liittyvissä tarkastusmenettelyissä havaittiin epäselvyyksiä. TVO:n tulee käsitellä havaitut epäselvyydet ja määrittää korjaavat toimenpiteet. Lisäksi järjestelmään liittyvä ohjeisto on selkeytettävä, niissä havaitut virheet korjattava ja ohjeiston mukaiset kenttätoimenpiteet koulutettava henkilöstölle. Sähkönsyötön varmistamiseksi TVO on toteuttanut useita laitosmuutoksia laitosten sähköjärjestelmiin. Tarkastuksessa tarkastettiin hankittujen siirrettävien dieselaggregaattien käyttöön liittyvää ohjeistusta, ja todettiin että kaikkien tulvitusventtiilien osalta ohjeistus ei ollut ajan tasalla.

Voimalaitosjätteet, 3.–4.10.2017

STUK valvoo ja tarkastaa radioaktiivisen voimalaitosjätteen käsittelyä ja loppusijoitusta Olkiluodon ydinvoimalaitoksella. Matala- ja keskiaktiivista voimalaitosjätettä syntyy huolto- ja korjaustöissä sekä prosessivesien puhdistuksessa. Voimalaitosjätettä koskevassa tarkastuksessa käsiteltiin edellisen tarkastuksen huomioita sekä edellisen tarkastuksen jälkeen tapahtunutta kehitystä ja huomionarvoisia tapahtumia. Tarkastuksessa käytiin läpi mm. jätehuollon prosesseja, henkilöstösuunnittelua ja henkilöstön säteilyannoksia. Laitoskierroksella tarkastettiin jätteiden käsittely- varastointi- ja loppusijoitustilojen kuntoa, tilojen säteilytasoja sekä luokituksia ja merkintöjä.

Tarkastuksessa ei havaittu merkittäviä puutteita eikä kehitystarpeita. Kokonaisvaltaisessa jätehuollonkehittämisessä suunnittelu on TVO:lla painottunut kaikkien kolmen laitosyksikön jätteiden kiinteytysprosessin yhdenmukaistamiseen ja maaperäloppusijoitukseen. Jätehuollon henkilöstöresurssit ovat lisääntyneet kuluvan vuoden aikana, ja henkilöt työskentelevät kaikilla kolmella laitosyksiköllä. Jätehuollon henkilöstön säteilyannoksia aiheuttaa vuosihuollon aikainen jätteenkäsittely, jätekuljetukset, jätteiden pakkaaminen ja nestemäisten jätteiden kiinteytys. Säteilyannokset ovat olleet alhaisia ja alittavat selvästi säteilytyöntekijöille asetetut henkilökohtaiset annosrajat.

Käyttötapahtumien syiden selvittäminen ja toimenpiteiden vaikuttavuus, 14.–16.11.2017

Tarkastuksen tavoitteena oli selvittää, miten TVO hyödyntää käyttökokemustoiminnan menettelyjä tapahtumissa oppimisessa ja miten menettelyt on jalkautettu organisaatiossa. Yleisenä tavoitteena on, että organisaatioyksiköt tunnistavat ja ratkaisevat omalla vastuualueellaan ilmeneviä ongelmia erilaisin menettelyin kuten esimiestyö ja itsearvioinnit. Tämän lisäksi TVO:lla on riippumaton taho, joka seuraa puutteita ja auttaa tarvittaessa ratkaisemaan niitä tapahtumatutkinnoin. STUK teki tarkastuksen selvittääkseen miksi samantyyppiset tapahtumat toistuvat vaikka ongelmia on yritetty ratkaista jo tapahtumatutkintojen avulla. Tapahtumat ovat viimeinen heräte, ja viimeistään niiden perusteella ongelmiin on löydettävä ratkaisut ja otettava tarvittavat parannukset käyttöön. Tarkastuksessa keskityttiin selvittämään tapahtumatutkinnoista vastaavan organisaation ja muiden organisaatioyksiköiden välisiä rajapintoja ja yhteistyötä. Tarkastus toteutettiin TVO:n henkilöstöä haastattelemalla sekä TVO:n ohjeita ja dokumentaatiota todentamalla. Tarkastuksessa hyödynnettiin TVO:n tekemiä tapahtumatutkintoja ja niiden tuloksia.

STUK totesi käyttökokemustoiminnan rajapinnoilla puutteita ja heikkouksia, jotka osaltaan selittävät, miksi tapahtumatutkintojenkaan perusteella ei aina pystytä ratkaisemaan ongelmia. STUK teki havaintojen perusteella seuraavan johtopäätöksen: omistajuus ongelmien ratkaisemisesta siirtyy tapahtumien ilmetessä tutkintaryhmälle, pois vastuuyksiköistä. Nykyinen tutkintaprosessi mahdollistaa sen, että organisaatioyksiköt jätetään vastuualueellaan ilmenevien ongelmien ratkaisemisen ulkopuolelle, jolloin oppiminen organisaatioyksiköissä alkaa vasta tapahtumatutkintojen tulosraportteja lukemalla ja toimenpiteiden toteutusvaiheessa. Tutkintaprosessilla tarkoitetaan tässä yhteydessä niitä tapahtumatutkinnan menettelyjä, joilla kaikki organisaatioyksiköt osallistuvat toiminnan jatkuvaan parantamiseen.

Tarkastuksen perusteella STUK esitti yhden vaatimuksen. STUK edellytti, että TVO parantaa tutkintaprosessiaan siten, että organisaation oppiminen lähtee liikkeelle oikea-aikaisesti. Tutkintaprosessin on tuettava vastuuyksiköiden omistajuutta ilmenneiden ongelmien ratkaisemisessa.


Käytön tarkastusohjelman mukaiset tarkastukset Olkiluodon laitoksella toukokuu–elokuu 2017

Turvajärjestelyt, 5.–9.6.2017

Tarkastus kohdistui Olkiluoto 1, 2 ja 3 -laitosyksiköiden turvajärjestelyihin. Tarkastuksessa käsiteltiin TVO:n riskienhallinnan prosessia turvajärjestelyjen näkökulmasta ja sen tuloksia, tietoturvallisuutta ja turvajärjestelyjen vaikuttavuutta. Tietoturvallisuuden kohteena oli turvallisuuden kannalta merkittävät verkottuneet järjestelmät sekä tietoturvallisuuden kokonaisarkkitehtuuri. Turvajärjestelyjen vaikuttavuus käsitti turvaorganisaation koulutukset ja harjoitukset, turvajärjestelytapahtumat, -havainnot, ja -poikkeamat sekä sisäiset auditoinnit ja arvioinnit. Lisäksi tarkastuksessa tarkastettiin laitosalueen aitalinjaa sekä tavarakuljetuksiin ja turvaorganisaation havaitsemis- ja vastevalmiuteen liittyviä menettelyjä.

Tarkastuksen perusteella STUK esitti 10 vaatimusta. Turvajärjestelyt ovat mukana TVO:n turvallisuuden valvontaraportissa yritysturvallisuuden valvontaohjelman toteutuman kautta, joka on yksi laatuindikaattoreista. Lainvastaisen toiminnan riskien arviointiin sovelletaan konsernin yhteisiä menettelyjä ja riskejä käsitellään yritysturvallisuuden ja tietoturvallisuuden johtoryhmässä. STUK katsoi, että riskien hienojakoisempi jaottelu riskimatriisissa edistäisi kohdennettujen hallintatoimenpiteiden määrittelyä ja seurantaa, riskeistä viestimistä ja riskien tiedostamista. STUK totesi tarkastuksessa turvaorganisaation toimintakykyyn tehdyt parannukset. Harjoitustoimintaa käytetään toimintakyvyn ja vaikuttavuuden arviointiin, osoittamiseen ja parantamiseen. TVO:n tulee kuitenkin edelleen kehittää harjoitustoiminnan suunnittelua ja raportointia.

Vuosihuolto, 23.4.–14.7.2017

Tarkastuksessa arvioitiin ja todennettiin vuosihuoltojen aikana toimintoja, joilla ylläpidetään turvallisuutta sekä johdetaan ja hallitaan vuosihuollon aikaisia toimia. Tarkastukseen osallistui STUKin Ydinvoimalaitosten valvontaosastolta useita eri tekniikan alojen tarkastajia, joilla oli omia ennalta määritettyjä tarkastuskohteitaan. Tarkastuksessa STUK seurasi toimintaa, teki laitoskierroksia, haastatteli työntekijöitä ja valvoi suunniteltujen töiden etenemistä.

Tämän vuoden tarkastuksessa erityiskohteina olivat Olkiluoto 2:n kaikkien pääkiertopumppujen ja niiden taajuusmuuttajien uusintatyöt sekä reaktoripainesäiliön putkiyhteiden korjaukset. STUK kohdisti näihin laajoihin muutostöihin valvontaa usean eri tekniikanalan toimesta. Tarkastuksen muita kohteita olivat mm. työlupamenettelyt, säätösauvojen toimilaitehuoltotyöt, irto-osien hallintamenettelyt ja työntekijöiden säteilysuojelu.

Tarkastuksen perusteella vuosihuollot sujuivat turvallisesti ja lähes kaikki suunnitellut työt saatiin tehtyä. Tarkastuksessa ei tullut esille turvallisuuspuutteita, jotka olisivat edellyttäneet STUKin välitöntä puuttumista asiaan. STUK kirjasi tarkastuspöytäkirjaan kaikkiaan 52 merkityksiltään eriasteista havaintoa. Havaintoja kirjattiin poikkeamien lisäksi myös havaituista hyvistä käytännöistä ja ohjeiden mukaisesta toiminnasta. Havaintojen perusteella esitettiin yksi vaatimus koskien työlupamenettelyjen kehittämistä.

Tarkastuksessa erityiskohteena ollut pääkiertopumppujen ja taajuusmuuttajien uusinta Olkiluoto 2:lla onnistui STUKin havaintojen mukaan hyvin. Ensimmäinen uusi pääkiertopumppu asennettiin Olkiluoto 1:lle vuonna 2016 ja asennustyön kokemuksia oli hyödynnetty ja toimintaa pystytty parantamaan. Toisena erityiskohteena ollut Olkiluoto 2:n reaktoripainesäiliön putkiyhteiden korjaustyö toteutettiin suunniteltua pienemmässä laajuudessa. Korjaustyössä oli paljon ongelmia muun muassa koneistus- ja hitsaustöissä käytettyjen työvälineiden kanssa. TVO päätti vuosihuollon aikana korjata vain ne kaksi yhdettä, joissa oli havaittu säröjä aiemmissa vuosihuolloissa. Lopuissa kahdeksassa putkiyhteessä ei ole havaittu säröjä, minkä perusteella niiden ennakoivat korjaustyöt voitiin siirtää tuleviin vuosihuoltoihin. STUKin havaintojen mukaan korjaustyön suunnitelmien laatiminen, laitteiden rakentaminen, tehdastestien suorittamien ja aineistojen toimittaminen STUKille oli projektille määriteltyyn toteutusajankohtaan suhteutettuna erittäin haasteellista. STUK on edellyttänyt TVO:ta toimittamaan selvityksen projektin hallintaan liittyvistä puutteista.

Käytön tarkastusohjelman mukaiset tarkastukset Olkiluodon laitoksella tammikuu–huhtikuu 2017

Johtaminen ja turvallisuuskulttuuri, 23.–24.3.2017

Tarkastuksella selvitettiin TVO:n ilmapiirin ja turvallisuuskulttuurin tilaa sekä TVO:n johdon toimintaa näiden asioiden seuraamiseksi ja kehittämiseksi. Tarkastuksella selvitettiin myös, miten TVO:n johto seuraa organisaation suorituskykyä turvallisuusindikaattoreiden ja muiden tunnuslukujen avulla.

Tarkastuksessa todettiin, että vaikka TVO:lla on toimivat menettelyt ilmapiirin, turvallisuuskulttuurin ja turvallisuuden kokonaiskuvan arvioimiseksi, johdolla ei vaikuta olevan yhtenäistä kuvaa tulosten merkityksestä. Tarkastuksen perusteella STUK totesi, että TVO:n tulee viipymättä varmistaa että toimenpiteet ilmapiirin ja turvallisuuskulttuurin kehittämiseksi ovat riittävät. Organisaatiossa on haasteita, joista voi muodostua ongelmia mm. tulevien vaativien vuosihuoltojen ja Olkiluoto 3 laitosyksikön käyttöönoton keskittyneelle, sujuvalle ja turvallisuusnäkökohtia korostavalle suorittamiselle. STUK asetti kaksi vaatimusta: ilmapiiritutkimusten tulosten ja korjaavien toimenpiteiden esittäminen STUKille ja TVO:n henkilöstön, etenkin johdon, osaamisen kehittäminen turvallisuuskulttuuriin liittyvien inhimillisten ja organisatoristen tekijöiden tunnistamiseksi.

Käyttökokemustoiminta, 9.–10.2.2017

Kyseessä oli seurantatarkastus, jossa STUK todensi käyttökokemustoiminnan tarkastuksessa 2016 esittämiensä vaatimusten tilanteen.

Tarkastuksessa havaittiin, että TVO on käynnistänyt parannustoimenpiteitä kaikkien tarkastusvaatimusten johdosta. Muutokset toiminnassa olivat kuitenkin joiltain osin vähäisiä ja osin tilanne on edelleen lähes sama kuin vuosi aiemmin. Tästä johtuen STUK katsoi tarpeelliseksi toistaa kolme vaatimusta.

Lisäksi STUK totesi, että uusien ohjeiden YVL A.10 ja YVL A.3 muutamien vaatimusten täyttäminen kesti vuoden ja yhden vaatimuksen täyttäminen tulee kestämään kaksi vuotta TVOn itse esittämää ja STUKin hyväksymää aikataulua pidempään. STUK edellytti tarkastuksessa, että em. vaatimuskin on täytettävä syksyyn 2017 mennessä.

STUK katsoi tarkastuksen kokonaistuloksen kertovan siitä, että TVO ei ole varannut riittävästi aikaa ja resursseja käyttökokemustoiminnan parantamiseen ja henkilöiden oman osaamisen kehittämiseen. Havainto liittyy johtamiseen. STUK edellytti TVO:lta selvitystä käyttökokemustoiminnan resurssien ja henkilöiden töiden organisoinnin asianmukaisuudesta. Määräaika asetettiin siten, että selvitys pystytään huomioimaan Olkiluoto 1:n ja 2:n käyttöluvan uusintaa koskevan hakemuksen sekä Olkiluoto 3:n käyttölupaa koskevan lausuntopyynnön käsittelyissä.

TVO esitti tarkastuksessa sisäisen valvontamenettelynsä tuloksia, joista ilmenee, että YVL-ohjevaatimusten täyttämiseen liittyvät haasteet ovat laajempia. Sisäinen valvontatoimi on viestinyt havainnosta TVO:n johdolle. TVO:n sisäinen valvontamenettely vaikuttaa hyvältä. TVO tunnistaa itse turvallisuuden kannalta merkittäviä poikkeamia ja reagoi niihin.

Säteilysuojelu, 14.–16.2.2017

Säteilysuojelua koskeva tarkastus kohdennettiin ydinvoimalaitoksen säteilysuojeluun, säteilymittaukseen sekä päästö- ja ympäristövalvontaan. Tämän vuoden kohteena oli säteilyn mittaaminen. Erityiskohteena olivat päästöjen valvonta ja kannettavat säteilymittalaitteet.

Tarkastuksessa keskusteltiin yleisesti siitä, millaiset tilapäisjärjestelyt TVO on suunniteltu sellaisia tilanteita varten, joissa kiinteästi asennettu säteilymittauskalusto joudutaan tilapäisesti korvaamaan poikkeusjärjestelyin. STUK piti tärkeänä, että tilapäisjärjestelyt on selkeästi ohjeistettu ja että tilapäisjärjestelyissä käytetään mittalaitteita, joiden soveltuvuus käyttötarkoitukseen voidaan ennalta osoittaa. Kannettavien säteilymittalaitteiden soveltuvuusarviot ovat siten tärkeä osa prosessissa, jossa uusia laitteita otetaan laitoksella käyttöön.

Tarkastuksessa käytiin läpi päästöjen raportoinnissa havaittuja virheitä. STUK edellytti, että korjatut raportit toimitetaan STUKiin. STUK totesi lisäksi, että TVO:n on käsiteltävä viranomaiselle toimitetuissa päästöraporteissa todetut virheet ohjeistuksensa mukaisesti poikkeamina.

STUK edellytti, että TVO:n on arvioitava ja perusteltava radiokemian henkilöresurssien riittävyys varahenkilöjärjestelyineen. Tarkastelussa on otettava huomioon normaalityökuorman ja käyvien laitosten käyttötapahtumien lisäksi uuden laitosyksikön käyttöönotto sekä laboratorion lähiajan laajat kehityshankkeet.

 

Valmiusjärjestelyt, 28.–29.3.2017

Valmiusjärjestelyjä koskeva tarkastus käsittelee kattavasti ydinvoimalaitoksen valmiusjärjestelyitä. Säännöllisesti tarkastettavia aiheita ovat valmiusohjeistus, -tilat ja -varusteet sekä valmiusorganisaatio ja sen koulutus. Valmiusvarusteiden ja tilojen osalta tarkastettiin automaattista säteilyvalvontaverkkoa ja nukliditunnistusta. Tarkastuksen erityiskohteena oli valmiustilojen kontaminaationhallintaan liittyvät menettelyt ja välineet.

TVO:n valmiusorganisaation kehitystä ja koulutusta on kohdennettu erityisesti Olkiluoto 3:n käyttöönotto huomioiden. TVO:n ulkoisen säteilyn valvontaverkon asemien toimintahäiriöt ovat vähentyneet tyypilliselle tasolle ja Olkiluoto 3:a varten hankitut mittausasemat siirretään keväällä testikentältä lopullisille asennuspaikoilleen. TVO:n valmiusorganisaation kontaminaationhallintaa ei ole kokonaisuutena valmiiksi suunniteltu, ohjeistettu tai koulutettu. TVO:n valmiusorganisaation johtamiseen liittyvät tilat voidaan saattaa lisäjärjestelyin kontaminaation hallinnan kannalta riittävälle tasolle. Osalle valmiustoimintaryhmien tiloista kontaminaationhallintajärjestelyt on vaikea järjestää.

STUK esitti tarkastuksessa neljä vaatimusta, jotka liittyvät valmiustilojen kontaminaationhallintaan, käytettävyyteen ja varusteisiin tilanteessa, jossa laitosalueelle on levinnyt merkittävästi radioaktiivista laskeumaa.

Jaa tämä sivu

Yhteyshenkilö

Yhteyshenkilö

  • Niko Mononen / Projektipäällikkö
    puh. +358975988429