Olkiluoto 1 ja 2

Käytön tarkastusohjelman mukaiset tarkastukset Olkiluodon laitoksella syyskuu–joulukuu 2018

Henkilöstöresurssit ja osaaminen, 12.–13.9.2018

Tarkastuksessa varmennettiin OL3 laitosyksikön henkilöstön valmiutta laitoksen käyttöön. Tarkastukseen sisältyi Teknologian tutkimuskeskuksen (VTT) tekemä haastatteluosuus, joka kohdentui OL3 laitosyksikön käyttöhenkilöstöön sekä laitostoimittajan simulaattorikoulutukseen.

Tarkastuksessa TVO:n esitti perustellusti, että OL3:n käyttöön tarvittavat resurssit on palkattu, mutta henkilöiden koulutukset ovat vielä osittain kesken. TVO:n mukaan erityisesti kunnossapitoon on saatu rekrytoitua vuonna 2017 laaditun kunnossapitostrategian mukaisesti henkilöitä. Tarkastuksessa käytiin läpi järjestelmävastaavien taulukkoa, koska alkuvuonna tehdyssä Johtaminen ja turvallisuuskulttuuri -tarkastuksessa havaittiin, että laitoksen eri järjestelmien osalta oli vielä paljon vastuuhenkilöitä nimeämättä. Tarkastuksen perusteella voidaan todeta, että nyt eri järjestelmille on määritelty vastuuhenkilöt ja näiden varahenkilöt. Vastuuhenkilön tehtävänä on mm. vastata järjestelmän teknisistä ratkaisuista, toimintakyvystä ja kehitystyöstä. OL3:n käyttömiehien lukumäärä on tällä hetkellä 24 henkilöä, joista 9 on palkattu heinäkuussa. Uusien henkilöiden koulutusohjelman mukainen koulutus suoritettu ja meneillään on ”työssä oppimisen” -koulutusvaihe. Käyttömiesten määrän analyysi käsitellään erikseen STUKissa.

Tarkastuksen perusteella esitettiin kaksi vaatimusta. TVOn on varmistettava ennen käytön aloittamista, että vuoroilla on riittävä käytännön osaaminen vakavien onnettomuuksien hallinnasta. Lisäksi TVO:n on varmistettava, että ohje- ja HFE-validoinneissa ilmenneet havainnot on määritelty koulutussisällöiksi ja annettu koulutus on ollut riittävää ja vaikuttavaa.

Johtaminen ja turvallisuuskulttuuri, 2.–4.10.2018

Tarkastus kohdistui TVO:n johdon käsitykseen turvallisuuskulttuurista ilmiönä ja sen tilasta Olkiluodon voimalaitoksilla. Lisäksi tarkastuksella käsiteltiin OL3 laitosyksikön turvallisuuskulttuurin tilaa etenkin valvomotoimintojen suhteen sekä TVO:n toimenpiteitä OL3:n valvomotoiminnassa tunnistettujen turvallisuuskulttuurihaasteiden korjaamiseksi.

Tarkastuksessa STUK havaitsi, että TVO:n johdon valmius puhua kulttuuriin liittyvistä asioista oli hyvä, mutta on kuitenkin asioita, jotka saattavat vaikeuttaa turvallisuuskulttuurin tilan tai kehitystarpeiden toteamista ja viestimistä – myös viranomaisen suuntaan. Havainnoista keskusteltiin TVO:n johdon kanssa tarkastuksessa.

Tarkastuksessa käsiteltiin OL3-laitosyksikön viimeisiemmän turvallisuuskulttuurikartoituksen tuloksia ja käyttötapahtumien oppeja mm. valvomo- ja työlupatoimintoihin liittyen. Turvallisuuskulttuurikyselyn tuloksissa näkyi aikataulupaine ja sen koettu vaikutus TVO:n OL3-organisaatiossa työskentelevien henkilöiden mahdollisuuteen tehdä työnsä laadukkaasti. Kyselyn perusteella myös vastuissa koettiin olevan epäselvyyksiä. STUKin näkemyksen mukaan nämä havainnot ovat käyttöönoton tässä vaiheessa merkittäviä ja edellyttävät TVO:n johdon toimia seuraavien vaiheiden paremman organisoinnin ja tuen varmistamiseksi. Tarkastuksessa esitetty OL3:n turvallisuuskulttuurin kehittämissuunnitelmaluonnos sekä muut suunnitteilla olevat kehittämistoimet sisältävät hyviltä vaikuttavia asioita. STUK ei pystynyt todentamaan, että toimenpiteiden suunnittelu ja havaittujen ongelmien taustojen selvittely olisi järjestelmällistä. Lisäksi TVO:n toimenpiteistä aikataulupaineiden hallitsemiseksi paremmin ja operaattoreiden vastuunoton tukemiseksi ei tarkastuksella saatu selvää kuvaa.

Tarkastuksella käytiin läpi myös vuonna 2017 käytön vastuulliseksi johtajaksi ja hänen varahenkilöikseen hyväksyttyjen henkilöiden hyväksyntäpäätöksissä esitettyjen perehtymisvaatimusten toteutuma. Käytön vastuullisen johtajan ja hänen varahenkilöidensä hyväksyntäpäätöksissä esitettyihin perehtymisvaatimuksiin oli tartuttu hyvin ja suurin osa vaadituista lisäperehtymisistä oli jo suoritettu.

STUK esitti tarkastuksen perusteella kaksi vaatimusta, jotka liittyvät OL3:n valvomotoimintaan. TVO:n on toimitettava STUKille tiedoksi kokonaissuunnitelma keskeisistä toimenpiteistä perusteineen ja aikatauluineen, joilla OL3:n valvomotoiminnan vastuuhaasteet ja laadukkaan työskentelyn ongelmat ratkaistaan. Lisäksi TVO:n käyttöorganisaation ja laitoksen rakentamisprojektin on sovitettava toimintansa yhteen niin, että OL3:n valvomo-operaattoreilla on edellytykset kantaa vastuunsa. Valvomotoiminnan vastuut on oltava selkeät ja työ on voitava tehdä laadukkaasti. TVO:n on osoitettava, että asiat on saatettu hyvälle tasolle ennen polttoaineen latausta.

Johtamisjärjestelmä, 14.–15.11.2018

Tarkastus keskittyi TVO:n projektitoimintaan ja toimitusketjun hallintaan. Tarkastusta varten haastateltiin kymmentä henkilöä eri yksiköistä, keskusteltiin aihealueista yhdessä, sekä todennettiin aineistoa luvanhaltijan järjestelmistä ja dokumentaatiosta.

Tarkastuksen perusteella TVO:n projektitoiminta on ohjeistettua, projektitoimintaan koulutetaan henkilöstöä ja toiminta on ohjeistuksen mukaista. TVO myös pyrkii ottamaan hyväksi todettuja käytäntöjä yleisempään käyttöön ja yhtenäistämään käytäntöjään. Tarkastuksessa voitiin myös todentaa, että TVO on kehittänyt turvallisuuteen vaikuttavien asioiden huomiointia muutostöiden ja projektien suunnitteluvaiheessa ja laitokselle vientiä suunniteltaessa. Projektitoiminnan kehitystyö jatkuu edelleen.

Toimitusketjun hallinnan osalta toimitusketjun valvonta ja sen laajuus määritellään sopimusvaiheessa, ja siihen kuuluvat auditoinnit ja laadunvarmistuskäynnit. TVO auditoi tavallisesti päätoimittajan ja tämä tarvittaessa alihankkijat. TVO on todennut tarpeen kiinnittää aiempaa tarkemmin huomiota toimitusketjun valvontaan ja asia on sisällytetty myös johdon katselmukseen. TVO:n toimitusvalvonta ja tarkastukset sekä valmistuksen tai toimitusten pysäyttämisen mahdollisuudet on hyvin huomioitu jo sopimuksia laadittaessa. TVO:lla on ohjeistetut menettelyt viestintään toimitusketjussa, ja se TVO:n mukaan toimii käytännössä hyvin.

Tarkastuksessa ei tehty projektitoimintaan tai toimitusketjun hallintaan liittyen havaintoja, joiden perusteella olisi ollut syytä esittää vaatimuksia.

Jätteiden loppusijoitustilat, 2.–3.10.2018

Tarkastus kohdistui Olkiluodon voimalaitosjätteiden loppusijoitustilan (VLJ-luola) betoni- ja kalliorakenteisiin. Tarkastuksessa käytiin läpi näihin liittyvä TVO:n organisaatio, prosessit ja toiminnot, käyttöohjeet, käynnissä olevien tutkimusten tilanne ja kunnossapitomenettelyt. Tarkastukseen kuului lisäksi laitoskierros VLJ-luolassa.

Tarkastuksen perusteella esitettiin yksi vaatimus. Avainhenkilöiden vaihtuminen lähes kokonaan, sekä samaan aikaan VLJ-luolan uuden tutkimus- ja seurantaohjelman laatiminen vaikuttivat siten, että monitoroinnin eri osa-alueiden ohjelmien toteuttamisessa tarvittavien ohjeiden päivittäminen tai laatiminen oli tarkastuksen ajankohtana vielä kesken. TVO:n tulee päivittää tai laatia VLJ-luolan käytön aikaiseen valvontaan liittyvät ohjeet uuden tutkimus- ja seurantaohjelman 2018–2027 mukaisiksi.

Positiivisena havaintona tehtiin se, että TVO on määrittänyt ja perustellut VLJ-luolan uuteen tutkimus- ja seurantaohjelmaan parametrikohtaiset toimenpide- ja hälytysrajat, mikä tuo objektiivisuutta monitoroinnin havaintojen hallintaan. TVO saa VLJ-luolan monitoroinnissa asiantuntijaresursseja Posivalta.

Palontorjunta, 17.–18.10.2018

Tarkastus kohdistui ydinvoimalaitoksen palontorjuntajärjestelyihin. Tarkastuksen painopisteenä oli OL3- laitosyksikön lähenevän käyttöönoton vaikutukset käyvien laitosten ohjeistoon ja laitospalokunnan toimintaan. Tarkastuksessa arvioitiin lisäksi ydinvoimalaitosten palontorjuntajärjestelyjen ja voimayhtiön toiminnan tehokkuutta sekä käytiin läpi palontorjuntajärjestelyjen muutossuunnitelmia.

Tarkastuskohteina olivat TVO:n organisaatio ja henkilöstöresurssit, palontorjuntaan liittyvät ohjeet sekä laitospalokunnan koulutus ja kalusto. Paremman tilannekuvan saamiseksi tarkastuksessa haastateltiin myös neljää palokunnan miehistön jäsentä. OL3:n käyttöönottoon on varauduttu palkkaamalla kaksi uutta henkilöä laitospalokunnan päivähenkilöstöön. Palokunta on saanut runsaasti koulutusta OL3:n palontorjuntajärjestelmiin ja laitoksella toimimiseen. Ohjeiden integrointiprosessi käyvien laitosten ohjeistoon on vielä käynnissä. STUK piti OL3:n ohjeiston kehitysprosessia yleisesti hyvänä.

Tarkastuksen perusteella voidaan todeta, että palontorjuntajärjestelyt laitoksilla ovat hyväksyttävällä tasolla.

Tarkastuksen perusteella ei esitetty vaatimuksia, mutta STUK teki havaintoja, joiden osalta tilanteen kehittymistä seurataan. Havainnot liittyivät mm. laitospalokunnan resurssien riittävyyteen OL3:n käytön aikana, läpivientien tilapäisen sulkemisen käytäntöihin ja pelastuslaitoksen kanssa järjestettävien yhteisharjoitusten määrään.

PRA:n käyttö, 26.–27.9.2018

Tarkastus kohdentui ydinvoimalaitoksen todennäköisyysperusteisen riskianalyysin (PRA) laatimiseen ja sen soveltamiseen liittyviin menettelytapoihin sekä PRA:n hyödyntämiseen ydinvoimalaitoksen turvallisuuden hallinnassa. Tarkastuksessa käytiin läpi Olkiluoto 1, 2 ja 3 -laitosyksiköiden ja KPA-varaston PRA-mallien ja sovellutusten tilanne, valmisteilla olevat laajennukset ja päivitykset sekä niiden aikataulut. Tarkastuksessa arvioitiin lisäksi ohjeistoa sekä PRA:n laatimiseen ja soveltamiseen liittyvää organisaation toimintaa.

Tarkastuksen perusteella ei esitetty vaatimuksia. Tarkastuksessa STUK todensi, että PRA:ta koskeva ohjeisto on ajan tasalla ja PRA:ta käytetään suunnitelmien mukaisesti ja monipuolisesti turvallisuuden hallinnan tukena. Henkilöstömuutoksista huolimatta TVO on pitänyt PRA:n käyttöön liittyvät resurssit aiemmalla tasolla, eikä resurssitilanteeseen ole huomauttamista.

Rakenteet ja rakennukset, 7.–8.11.2018

Tarkastus kohdistui rakenteiden ja rakennusten sekä merivesikanavien ja -tunneleiden käyttöön, kunnonvalvontaan, kunnossapitoon ja ikääntymisen hallintaan. Tarkastuksessa arvioitiin luvanhaltijan menettelyjä ja toimintoja sekä käytiin läpi voimayhtiön tarkastusten tulokset ja tehdyt muutostyöt. Tarkastuksessa käsiteltiin OL3-laitosyksikön käyttöönoton vaikutusta teknisten palveluiden ja kunnossapidon organisaatioihin sekä laitosohjeisiin ja niiden päivitystarpeeseen.

Tarkastuksen perusteella todettiin, että kiinteistökunnossapidon ennakkohuoltotoiminta on rutinoitunutta, eikä merkittäviä rakenteiden käyttökuntoisuuteen liittyviä havaintoja ole tehty viime vuosina.

OL3:n aiheuttama henkilöstötarve on tunnistettu sekä tarkastusalueeseen liittyvät OL3-järjestelmävastaavat on nimetty ja tarvittava perehdytys aloitettu. TVO:lla on käynnissä rekrytoinnit henkilöstövajeen korjaamiseksi. TVO on kartoittanut laitosohjeita, jotka tulee päivittää kattamaan myös OL3-laitosyksikkö. Näille ohjepäivityksille on asetettu vastuuhenkilöt ja määräajat.

Tarkastuksen perusteella esitettiin kaksi vaatimusta. TVO:n tulee toimittaa STUKille tiedoksi rakennustekniikan ja kiinteistökunnossapidon henkilöstösuunnittelumenetelmät. Lisäksi laitoskierroksella tehtyjen havaintojen perusteella TVO:n tulee esittää perustelut palo-osastoivien seinien väliaikaisten palokatkotjen riittävydestä.

Säteilysuojelu, 16.–18.10.2018

Tarkastuksessa käytiin läpi mm. päästöraportoinnin tilannetta viime vuoden tarkastushavaintojen ja erillisen selvityspyynnön pohjalta. Tarkastuksen erityiskohteena oli selvitys alfasäteilymittausten toteutuksesta. Tarkastus oli ensimmäinen säteilysuojeluun kohdentuva käytön tarkastusohjelman mukainen tarkastus, jossa OL3-laitosyksikkö oli mukana. Tarkastuksessa tarkasteltiin mm. ohjeiston ja organisaation osalta sitä, miten säteilysuojelu otetaan huomioon kaikilla kolmella laitosyksiköllä.

Tarkastuksessa todettiin voimayhtiön varautuneen säteilysuojelun osalta uuden ydinvoimalaitosyksikön mukanaan tuomaan lisäresurssitarpeeseen. Säteilysuojelutehtäviin on palkattu uusia työntekijöitä. OL3:n käyttöönottoon hankitaan säteilyvalvontatehtäviin lisäksi noin 15 ulkopuolista henkilöä.

Päästöjen raportointia on kehitetty, joskin edelleen päästöjen raportointimenettelyjä on syytä kehittää nykyistä havainnollisempaan suuntaan. Aktiivisuustrendien hyväksikäyttöä on syytä edelleen kehittää päästöraportoinnin osalta, jotta päästöjen määrien kausittaista vertailua olisi helpompi tehdä.

Tarkastuksen perusteella esitettiin kuusi vaatimusta. Vaatimukset liittyivät mm. säteilysuojeluohjeiston ja mittauskäytäntöjen kehittämiseen. Lisäksi alfa-aktiivisuuden seurantaa ja määritystä on syytä edelleen parantaa, jotta saataisiin nykyistä tarkempi kokonaiskuva laitosyksiköillä ja niiden järjestelmissä esiintyvistä aktiivisuuspitoisuuksista.

Turvallisuustoiminnot (OL 1/2), 17.–18.10.2018

Turvallisuustoiminnot-tarkastuksessa arvioidaan luvanhaltijan menettelyjä, joilla luvanhaltija varmistaa turvallisuustoimintoja toteuttavien järjestelmien suunnitteluperusteiden mukaisen tilan ja perusteiden oikeellisuuden. Vuoden 2018 tarkastuksen kokonaisuus oli ”Suojarakennus ja vakavien onnettomuuksien hallinta”. Tarkastuksessa käytiin läpi em. kokonaisuuteen liittyvien järjestelmien järjestelmävastuuanalyysit, joiden pohjalta käytiin TVO:n kanssa keskusteluja järjestelmien tilasta.

Tarkastuksen kohteena olleiden järjestelmien tila on pääosin hyvä. Eri asteisia havaintoja tehtiin mm. suojarakennusten tiivistelevyn kunnon seurannasta, henkilösulkujen tiivisteistä, tutkimus- ja käyttökokemustoiminnasta Energieforsin kanssa, järjestelmävastuuanalyysien laatimisaikatauluista ja varautumisesta ikääntymisilmiöihin.

Tarkastuksessa esitettiin yksi vaatimus koskien huomiorajojen ylitystä henkilösulkujen osatiiveyskokeissa. Mikäli alemman henkilösulun vuoto OL 2:n seuraavassa määräaikaisessa tiiviyskokeessa ylittää huomiorajan, on ryhdyttävä korjaaviin toimenpiteisiin. Mahdollisten korjaavien toimenpiteiden yhteydessä STUKille on toimitettava tiedoksi selvitys, jossa esitetään arvio huomiorajan toistuvien ylitysten syistä ja tehdyistä toimenpiteistä.


Käytön tarkastusohjelman mukaiset tarkastukset Olkiluodon laitoksella toukokuu–elokuu 2018

Turvajärjestelyt, 15.–18.5.2018

Tarkastuksen aiheena oli turvajärjestelyjen vaikuttavuuden osoittaminen, jonka osalta käsiteltiin mm. turvaorganisaation koulutus- ja harjoitusohjelmaa ja turvajärjestelyhavaintoja. Vuosihuollon aikaisia järjestelyjä käsiteltiin edellisten tarkastusten tulosten läpikäynnin ja laitoskäynnin kautta. Tarkastuksessa käytiin läpi myös TVO:n henkilöstösuunnittelua turvajärjestelyjen osalta.

TVO:n henkilöstösuunnittelun nykyisten prosessien toteuttaminen on turvajärjestelyjen osalta edennyt hyvin. Laitoskäynnillä kirjattiin hyviä käytäntöjä sekä turvaorganisaation että valvomohenkilökunnan käytännön toiminnassa. Tarkastuksen perusteella STUK esitti yhteensä viisi vaatimusta, jotka kaikki koskivat olemassa olevien menettelyjen edelleen kehittämistä. Yksi vaatimuksista liittyi riskien hallinnan työkalun päivittämistä vastaamaan nykyistä käytäntöä ja neljä liittyivät luvattoman tahallisen toiminnan havaitsemisen menettelyihin.

Turvallisuussuunnittelu, 15.–16.8.2018

Tarkastus kohdistui TVO:n tällä hetkellä käytössä oleviin Olkiluoto 1 ja 2 -laitosyksiköiden konfiguraation- ja vaatimustenhallinnan menettelyihin. Tarkastuksessa todettiin, että konfiguraationhallinta perustuu pääosin laitosten alusta saakka ylläpidettyyn dokumentaatioon ja erilaisiin tietokantoihin. TVO:n tavoitteena on, että laitoksille tehtyjen muutosten jälkeen ylläpidettävä dokumentaatio päivitettäisiin kuuden kuukauden aikana työn valmistumisesta. Tarkastuksessa todettiin, että TVO:n johtamisjärjestelmästä ei saa selkeää kuvaa siitä, kuinka konfiguraationhallintaa toteutetaan. Tarkastuksen perusteella esitettiin vaatimus tämän parantamiseksi. Vaatimustenhallinnan osalta tarkastuksessa todettiin, että TVO:lla ei ole käytössä suunnitelmallisen vaatimustenhallinnan menettelyjä. Niitä on alettu kehittää ja TVO:n tarkoitus on kouluttaa ja aloittaa menettelyjen pilotointi vuoden 2018 loppuun mennessä.

Tarkastuksessa todettiin myös, että TVO:n johtamisjärjestelmä ei edellytä alihankkijoilta konfiguraation- tai vaatimustenhallinnan menettelyjä. Tarkastuksen perusteella esitettiin vaatimus, jonka mukaan TVO:n on omia menettelyjään kehittäessään myös kehitettävä alihankkijoilta edellytettäviä menettelyjä koskevia vaatimuksia.

Vuosihuolto (OL 1/2), 22.4.–23.6.2018

Vuosihuoltoihin kohdistuvassa tarkastuksessa arvioitiin ja todennettiin vuosihuoltojen aikana toimintoja, joilla ylläpidetään turvallisuutta sekä johdetaan ja hallitaan vuosihuollon aikaisia toimia. Lisäksi STUK valvoi turvallisuuden asettumista etusijalle luvanhaltijan vuosihuollon aikaisessa päätöksenteossa. Tarkastukseen osallistui useita eri tekniikan alan tarkastajia, jotka seurasivat toimintaa, tekivät laitoskierroksia, haastattelivat työntekijöitä ja valvoivat suunniteltujen töiden etenemistä. Tämän vuoden tarkastuksen erityiskohteena oli uuden sähköstä riippumattoman höyrykäyttöisen lisävesijärjestelmän asennus ja käyttöönotto molemmilla laitosyksiköillä. Tarkastuksen muita kohteita olivat mm. jätehuolto, työntekijöiden säteilysuojelu, irto-osien hallinta ja paloturvallisuus sekä työntekijöiden perehdyttäminen vuosihuollon kannalta tärkeisiin tehtäviin. Tarkastuksen perusteella vuosihuollot sujuivat turvallisesti ja ennalta laadittujen suunnitelmien mukaisesti. Tarkastuksessa ei tullut esiin turvallisuuspuutteita, jotka olisivat edellyttäneet STUKin välitöntä puuttumista asiaan. Irto-osien hallintaan ja palosuojeluun liittyvässä tarkastuksessa STUK todensi useiden tarkastajien toimesta menettelyjä työkohteilla. STUK teki irto-osien hallintaan liittyen paljon positiivisia havaintoja joiden mukaan irto-osasuojaimia käytettiin asianmukaisesti. Työkohteiden siisteystasossa ja erityisesti pienien tavaroiden, kuten ruuvien ja mutterien, varastoinnissa työkohteilla on kuitenkin edelleen parannettavaa. TVO:n mittavat koulutuspanostukset irto-osien hallintaan olivat vaikuttaneet siten, että irto-osien merkitys tunnistettiin aiempia vuosia paremmin. Paloturvallisuudesta tehtyjen havaintojen perusteella tulityöjärjestelyjen ja palosuojausten olevan asianmukaisessa kunnossa eikä merkittäviä palokuormia havaittu. Palo-ovien sulkemisessa ja varastointialuerajojen noudattamisessa on STUKin havaintojen mukaan edelleen parannettavaa. Tarkastuksen perusteella esitettiin kaksi vaatimusta, jotka molemmat liittyivät uuteen lisävesijärjestelmään. Höyrykäyttöisen lisävesijärjestelmän toteutukseen kohdistuneessa tarkastuksessa STUK todensi, että järjestelmä oli koulutettu käyttöhenkilöstölle ja järjestelmän käyttöä koskevat ohjeet olivat asianmukaiset. Uutta järjestelmää ei kuitenkaan ollut vielä asennettu koulutussimulaattorille, minkä vuoksi käyttöhenkilöstö ei ollut pystynyt harjoittelemaan järjestelmän toimintaa simulaattoriympäristöstä. Samasta syystä myöskään uusia ohjeita ei ole pystytty validoimaan simulaattorilla. STUK esitti vaatimuksen koulutussimulaattorin päivittämiseksi vastaamaan laitosta tältä osin ja päivitettyjen hätätilanneohjeiden mukaisten tilanteiden kouluttamista käyttöhenkilöstölle vuoden 2018 loppuun mennessä. Lisäksi järjestelmän käyttöönottoon liittyi koekäytön uusimista ja pumpun toiminnan säätämistä, minkä seurauksena STUK edellytti TVO:lta selvitystä toimintakyvyn osoittamisesta järjestelmän matalan paineen toimipisteessä.

Käytön tarkastusohjelman mukaiset tarkastukset Olkiluodon laitoksella tammikuu–huhtikuu 2018

Johtaminen ja turvallisuuskulttuuri (ylimääräinen), 9.–11.1.2018

Ylimääräisessä Johtaminen ja turvallisuuskulttuuri tarkastuksessa selvitettiin TVO:n johtamista, ilmapiiriä ja turvallisuuskulttuuria. Tarkastus kohdentui TVO:lta edellytettyjen parannusten todentamiseen. STUK edellytti toukokuussa 2017, että ilmapiiri- ja turvallisuuskulttuurihaasteiden ratkaisemiseksi TVO:n johdon on linjattava, viestittävä ja toteutettava toimenpiteet joilla johdon henkilöstöjohtamista parannetaan, turvallisuusasioiden huomioimista päätöksenteossa ja viestinnässä parannetaan, organisaatiouudistukseen ja toimintatapamuutokseen liittyvät ongelmat ratkaistaan ja turvalliseen toimintaan tarvittavat resurssit suunnitelmallisesti varmistetaan. Tarkastuksessa hyödynnettiin myös STUKin joulukuussa 2017 sekä tarkastuksen aikana toteuttamia haastatteluja. Lisäksi STUK todensi tarkastuksella Olkiluodon käyttökokemustoiminnan ja tapahtumatutkintojen organisoimista ja resursointia. STUK ei varsinaisesti valvo TVO:n ilmapiiriä, mutta varmistuu siitä, että TVO:lla on tunnistettu asian mahdolliset vaikutukset turvallisuuskulttuuriin ja että tarvittavat toimenpiteet tilanteen parantamiseksi on käynnistetty.

TVO on toteuttanut vuonna 2017 lukuisia kehitystoimenpiteitä, joista moni kohdistuu STUKin tunnistamiin ilmapiirin ja turvallisuuskulttuurin kehitysalueisiin. Tarkastuksella ei saatu selkeää näyttöä toimenpiteiden käytännön vaikuttavuudesta. TVO:n johdon käsitys oli, että kehityssuunta on positiivinen. STUKin joulukuussa 2017 toteuttamissa henkilöstöhaastatteluissa valtaosa haastatelluista ei kuitenkaan vielä nähnyt johdon ja henkilöstön vuorovaikutuksessa tai TVO:n työilmapiirissä selvää kehitystä. Turvallisuusasioiden käsittely ja viestintä, sekä organisaatiomuutoksesta aiheutuneet epäselvyydet olivat alueita, joilla kehitystoimenpiteiden vaikuttavuus oli todennettavissa siten, että henkilöstö koki tilanteen parantuneen. Myös käyttökokemustoiminnan osalta STUK pystyi todentamaan johtamista koskevaa parannusta (organisointi, resursointi, osaamisen kehittämisestä huolehtiminen).

Tarkastuksen perusteella STUK esitti viisi vaatimusta. STUK totesi resurssitilanteen erityisesti kunnossapidossa osalta vaativan välittömiä toimenpiteitä. TVO:n on esitettävä päivitetty kunnossapidon toimintasuunnitelma sekä resurssitilanne OL3:n laite-, järjestelmä- ja tekniikkavastuullisten osalta STUKille maaliskuussa pidettävässä OL3:n Varaosat ja kunnossapitotoiminta tarkastuksessa. Lisäksi TVO:n on mm. arvioitava johtajuuden kehittämiseen tähtäävien toimenpiteiden vaikuttavuus ja systematisoitava turvallisuuteen vaikuttavien päätösten, niiden perusteiden ja riskien dokumentointi. STUK jatkaa tehostettua organisaatiovalvontaa myös vuonna 2018.

Laitoksen ylläpito (OL 1/2), 27.–28.3.2018

Tarkastuksessa arvioitiin Olkiluoto 1 ja 2 -laitosyksiköiden kunnonvalvontaan ja kunnossapitoon liittyvien resurssien, toimintojen ja tehtävien riittävyyttä turvallisen käytön varmistamiseksi. Tarkastus kohdistui erityisesti kunnossapidon henkilöstösuunnitteluun sekä laitosyksiköiden ikääntymisen hallinnan kattavuuteen ja menet¬te¬lyihin. TVO on käynnistänyt kunnossapidon osalta suuret rekrytoinnit, jotka olivat vielä tarkastuksen aikana meneillään. Kunnossapidon resurssien riittävyyttä tullaan todentamaan STUKin myöhemmissä tarkastuksissa. Ohjeen YVL A.8 mukaiset ikääntymisen hallinnan menettelyt ovat myös osittain vielä kesken.

Tarkastuksen perusteella STUK esitti kuusi vaatimusta. TVO:n on ohjeistettava toimenpiteet, joilla tuoteväärennökset on mahdollista tunnistaa laitteiden, varaosien ja tarveaineiden tehdas- ja vastaanottotarkastuksissa. TVO:n on tarkastettava hätädieselgeneraattorien polttoaineen siirtoputkistot sellaisessa laajuudessa, että tarkastuksista saadaan luotettava tieto putkistojen kunnosta koko pituudelta varastosäiliöiltä päiväsäiliöille. TVO:n on tarkastettava ne turvallisuuden kannalta merkitykselliset pienputkistot tuentoineen, jotka sijaitsevat käytön aikana luoksepääsemättömissä tiloissa ja joita ei ole vielä tarkastettu vuonna 2016 tai myöhemmin. TVO:n on laadittava ohje suositellun eliniän ylittäneiden varaosien käyttökuntoisuuden arviointiin siltä varalta, että tällaisten varaosien käytölle ilmenee pakottavaa tarvetta. TVO:n on viimeisteltävä ja esitettävä seuraavassa Laitoksen ylläpito tarkastuksessa kriittisten varaosien seuranta- ja raportointimenettelyt. Lisäksi TVO:n on määriteltävä vaatimukset omalle lujuustekniselle osaamiselle sekä esitettävä toimenpiteet, joilla vaatimusten täyttymisestä varmistutaan myös pitkällä aikavälillä.

Valmiusjärjestelyt, 17.–18.4.2018

Valmiusjärjestelyjä koskeva tarkastus käsittelee kattavasti ydinvoimalaitoksen valmiusjärjestelyitä. Säännöllisesti tarkastettavia aiheita ovat valmiusohjeistus, -tilat ja -varusteet sekä valmiusorganisaatio ja sen koulutus. Vuonna 2018 tarkastettiin lisäksi erityisesti vuonna 2017 pidetyn Olkiluodon voimalaitosta koskevan valmiusharjoituksen perusteella määriteltyjen kehitystoimenpiteiden tilannetta.

Tarkastuksen yhtenä tarkoituksena oli todentaa TVO:n Olkiluoto 3 -laitosyksikön (OL3) valmiustoiminnan valmiusastetta. TVO on aloittanut vuoden 2017 valmiusharjoituksen perusteella havaittujen puutteiden korjaamisen suurimmalta osin. TVO ei ole kuitenkaan voinut aloittaa mm. valmiustilojen varustelua, sillä laitostoimittaja ei vielä ole luovuttanut OL3:n valmiustiloja TVO:n vakituiseen käyttöön. Koska TVO:n valmiusjärjestelyiden toimivuutta OL3:n valmiustilojen osalta ei voitu myöskään todentaa asiakirjoista, STUK tekee valmiustilojen osalta erillisen tarkastuksen alkusyksyllä 2018.

Tarkastuksen perusteella STUK esitti kolme vaatimusta. TVO:n tulee mm. täydentää valmiussuunnitelmaa siten, että polttoainealtaita koskettavassa valmiustilanteessa valmiussuunnitelma tukee riittävästi arvion tekemistä vapautuvista radioaktiivisista aineista. Lisäksi hälyttäminen laitoksen sisällä myös vuosihuoltojen aikana on onnistuttava, joten TVO:n tulee selvittää hälytysjärjestelyiden toimiminen tiloissa joissa kuuluvuus on heikko.

Jaa tämä sivu

Yhteyshenkilö

Yhteyshenkilö

  • Niko Mononen / Projektipäällikkö
    puh. +358975988429