Loviisa 1 ja 2

Käytön tarkastusohjelman mukaiset tarkastukset Loviisan laitoksella tammikuu–huhtikuu 2018

Käyttötoiminta, 18.4.2018

Määräaikaiskokeiden ohjaamisessa havaittujen puutteiden vuoksi STUK kohdisti tarkastuksen töidenhallintajärjestelmän ja muiden työkalujen käyttöön. Fortum havaitsi vuonna 2017 kolme tapausta, joissa turvallisuusteknisten käyttöehtojen (TTKE) edellyttämiä määräaikaiskokeita jäi tekemättä. Rikkomusten syynä olivat erilaiset ongelmat töidenhallintajärjestelmän käytössä.

STUK selvitti tarkastuksessa töidenhallintajärjestelmän käyttöä määräaikaiskokeiden hallinnassa sekä sitä, miten järjestelmän käytön osaamisesta huolehditaan. Tarkastuksen tavoitteena oli saada käsitys nykytilanteesta sekä varmistua, että Fortum on tunnistanut puutteet ja on parantamassa toimintaa asianmukaisesti.

Tarkastuksen perusteella todetaan, että vuoden 2017 TTKE-rikkomusten taustalla vaikuttaa olevan tekijöitä, jotka liittyvät töidenhallintajärjestelmän käytön monimutkaisuuteen. Järjestelmä on laaja, ja sen käyttö etenkin työn suunnittelussa edellyttää käyttäjiltä muistilistojen ja apuvälineiden käyttöä. Tämä kertoo puutteista järjestelmän käyttäjäystävällisyydessä. Fortum pyrkii kuitenkin jatkuvasti ja määrätietoisesti kehittämään järjestelmää ja menettelyitään. Tarkastuksen perusteella STUK ei esittänyt vaatimuksia.

Palontorjunta, 25.–26.4.2018

Tarkastus kohdistui ydinvoimalaitoksen rakenteellisiin ja aktiivisiin palontorjuntajärjestelyihin. Tarkastuksessa arvioitiin luvanhaltijan menettelyjä ja toimintoja liittyen palontorjuntaan sekä tähän liittyvien järjestelmien, rakenteiden ja laitteiden kunnonvalvontaan ja kunnossapitoon.

Tarkastuksessa käytiin läpi ohjeen YVL B.8 täytäntöönpanopäätöksen vaatimusten tilanne. Voimalaitoksella on täytäntöönpanopäätöksen edellyttämän palo-ovien vaatimuksenmukaisuuden selvityksen perusteella suunnitteilla laajamittainen palo-ovien vaihto. Muita tarkastettuja aiheita olivat henkilöstöresurssit ja osaamiskartoitus, palokunnan koulutus, palontorjuntajärjestelmien tarkastukset, muiden organisaatioiden tekemät palotarkastukset ja paloturvallisuuteen liittyvät ohjeet.

Merkittävimmät paloturvallisuuteen vaikuttavat muutostyöt edellisen tarkastuksen jälkeen ovat olleet turbiinin ohitusjärjestelmän öljykäyttöisten hydrauliikka-asemien vaihto vesikäyttöisiin, syöttövesisäiliötason sprinklerijärjestelmän laajennus ja toimintalämpötilan lasku sekä yhden palovesipumpun uusinta.

Tarkastuksen perusteella voidaan todeta, että palontorjuntajärjestelyt laitoksella ovat hyväksyttävällä tasolla.

STUK edellytti, että Fortum toimittaa selvityksen palovesijärjestelmän runkoputkiston kuntotutkimusten laajuudesta ja tutkimuksen tulokset STUKille tiedoksi. Tämän lisäksi tarkastuksessa tehtiin kolme muuta havaintoa, jotka liittyivät palo-ovien ikääntymisen hallintaan, järjestelmävastaavan rooliin kunnossapitotöiden seurannassa ja kansainvälisten käyttötapahtumaraporttien käsittelyyn sekä kaksi positiviista havaintoa, jotka liittyivät palokunnan vuosihuollon aikaiseen koulutukseen ja kattotulityömenettelyjen tiukentamiseen.

Turvajärjestelyt, 9.–13.4.2018

Tarkastus toteutettiin kahdessa osassa: perinteiset (fyysiset) turvajärjestelyt ja tietoturvallisuus. Molemmissa osissa tarkastus toteutettiin laaja-alaisesti käsittäen niin rakenteellisia, teknisiä, operatiivisia kuin organisatorisia turvajärjestelyjä ydinvoimalaitoksessa. Tarkastuksessa arvioitiin Loviisan ydinvoimalaitoksen omia järjestelyjä ja menettelyjä sekä niitä vaatimuksia, joita Fortum asettaa Loviisan voimalaitoksella turvajärjestelyille sekä niihin liittyville menettelyille ja organisaatioille. Lisäksi arvioitiin Loviisan ydinvoimalaitoksen turvajärjestelyihin liittyviä resursseja ja asiantuntemusta. Tarkastuksessa ei esitetty vaatimuksia. Aiemmissa tarkastuksissa esitettyjen vaatimusten (2 kpl) johdosta käynnistetyt toimenpiteet oli toteutettu asiankuuluvasti.


Käytön tarkastusohjelman mukaiset tarkastukset Loviisan laitoksella syyskuu–joulukuu 2017

Johtamisjärjestelmä, 19.–20.10.2017

Tarkastus kohdistui luvanhaltijan integroidun johtamisjärjestelmän toimivuuteen ydin- ja säteilyturvallisuuden näkökulmasta. Tarkastuksessa selvitettiin, miten luvanhaltija laatii, toiminnassaan noudattaa, arvioi ja kehittää johtamisjärjestelmäänsä. Vuoden 2017 tarkastuksessa keskityttiin luvanhaltijan tekemiin toimittaja-auditointeihin, toimittajien arviointiin ja hyväksyntään; asiakirjojen hallintaan ja johtamisjärjestelmän arvioitiin (mm. sisäiset ja ulkoiset auditoinnit ja itsearvioinnit). Ennen tarkastusta on järjestettiin toimittaja-auditointeja tekevien henkilöiden haastatteluja koskien auditointimenettelyjä ja toimittajien hyväksyntää. Lisäksi STUK seurasi asiakirjahallinnon peruskoulutusta Fortumissa.

Tarkastuksen perusteella Loviisan voimalaitoksen toimittaja-auditoijat tuntevat Loviisan auditointimenettelyt. Tarkastuksessa todennettujen asioiden perusteella Loviisan toimittaja-auditointimenettely ja toimittajien arviointi ja hyväksyntä on ollut Loviisan menettelyjen mukaista. Asiakirjahallinnon osalta käytiin läpi laitoksen menettelyt ja todennettiin mm. asiakirjahallintaa koskevan sisäisen auditoinnin tuloksia. Tarkastuksella käsiteltiin STUKiin lähetettävän aineiston lähetekirjeitä. STUK totesi, että Loviisan lähetekirjemallin ohjaava vaikutus on suppea. Lähetekirjeissä on ollut puutteita, joita STUK toi tarkastuksella esiin. Asiasta asetettiin vaatimus, jonka mukaan Fortumin on kehitettävä lähetekirjeitään ja niiden laatimista. Tarkastuksella käytiin läpi lisäksi Loviisan toimintaan kohdistettua sisäistä auditointitoimintaa, itsearviointeja ja ulkoisia arviointeja. Tarkastuksessa todennetun perusteella toiminta on ollut aktiivista ja Loviisan menettelyjen mukaista.

Jätteiden loppusijoitustilat, 27.–28.9.2017

Tarkastuksessa arvioitiin, ovatko Loviisan Voimalaitosjäteluolan (VLJ-luola) loppusijoitustilat ja niiden käyttö ydinjätehuollon yleisten turvallisuusperiaatteiden ja viranomaisvaatimusten mukaisia. Tarkastukseen sisältyivät myös luvanhaltijan oman valvonnan sekä VLJ-luolaa ympäröivän kallioperän ja pohjaveden ominaisuuksien monitorointiohjelman tulokset ja johtopäätökset. Organisaatio-osiossa painopisteenä olivat Fortumin kehittämät VLJ-luolan käyttöön sekä monitorointiohjelmaan liittyvät prosessit. Tarkastukseen liittyvä käynti VLJ-luolassa sisälsi tänä vuonna Huoltojätetiloissa (HJT) 1–3 käynnin. Erityisesti huomiota tarkastuksessa kiinnitettiin kiinteytetyn jätteen tilan (KJT) ja sen holvin lujituksiin.

Fortum oli selvästi kehittänyt useita asioita vuonna 2015 vastaavan tarkastuksen tilanteeseen nähden: VLJ-luolaan liittyvien prosessikarttojen laatiminen, monitorointiin liittyvien parametrien huomio- ja toimenpiderajojen kehittäminen, ikääntymisen hallinnan systematisointi, monitoroinnin eri tieteenalojen tulosten edustavuuden ja luottavuuden arvioinnin kehittäminen, monitoroinnin eri tieteenalojen tulosten yhteinen tulkinta, sekä voimalaitosjätteen määrän merkittävä vähentäminen mm. lajittelu- ja pakkausmenetelmiä kehittämällä. STUK kirjasi useita positiivisia huomioita sekä huomioita asioista, joita voisi kehittää edelleen. Tarkastuksessa annettiin kolme vaatimusta, jotka kaikki kohdistuivat KJT:n holvin lujituksen kunnon ja ruiskubetonoinnin tartunnan tarkistamisen suunnitteluun, tarkistustyön suorittamiseen, mahdollisten korjattavien kohtien korjaamiseen sekä KJT:n ikääntymisen hallinnan suunnitteluun tilan koko käyttöiän ajaksi. KJT louhittiin 20 vuotta sitten, eikä tilan holvia ole vaaditulla tavalla tarkastettu kertaakaan louhinnan jälkeen. KJT:n holviin liittyvät toimenpiteet on huomattavasti helpompaa suorittaa nyt ennen keskiaktiivisen jätteen tuomista tilaan. STUK tarkastaa vaatimusten täyttymisen ennen KJT:n käyttöönottotarkastusta.

PRA:n käyttö, 23.11.2017

Tarkastus kohdistui todennäköisyysperusteisen riskianalyysin (PRA) hyödyntämiseen turvallisuuden hallinnassa, PRA-mallien ja sovellutusten tilanteeseen, valmisteilla oleviin laajennuksiin ja PRA:n tulosten kehitykseen. Tarkastuksessa käytiin läpi myös luvanhaltijan PRA:han liittyvä organisaatio, resurssit ja ohjeisto. Lisäksi arvioitiin PRA:ta tekevän organisaation osalta prosesseja. Erityiskysymyksinä käsiteltiin sisäisten tulvien ja tulipalojen mallinnusta määrätyissä huonetiloissa.

Viimeisen kahden vuoden aikana PRA-malliin on tehty runsaasti päivityksiä. Loviisa 2 laitosyksikön mallia on kehitetty edelleen ja kehitystyö jatkuu vuonna 2018. Lisäksi myös PRA:ssa käytettäviä ohjelmistoja on kehitetty. PRA-sovellutuksia on laadittu mm. liittyen erilaisiin muutoshankkeisiin ja luvanhaltijan päätöksenteon tueksi. PRA tason 2 analyysi täydentyy vuoden 2017 lopussa aikaisen päästön tarkastelulla ja PRA:ta laajennetaan vuonna 2018 kattamaan myös käytetyn polttoaineen varasto ohjeen YVL A.7 täytäntöönpanopäätöksen vaatimusten mukaisesti. Luvanhaltija käyttää PRA:ta suunnitelmien mukaisesti ja monipuolisesti turvallisuuden hallinnan tukena. Tarkastuksen perusteella STUK ei asettanut luvanhaltijalle vaatimuksia.

Säteilysuojelu, 25.–26.10.2017

Säteilysuojelua koskeva tarkastus kohdennettiin tänä vuonna ydinvoimalaitoksen säteilyn mittaamiseen. Erityiskohteena tämän vuoden tarkastuksessa olivat päästöjen valvonta ja säteilymittalaitteet.

Tarkastuksessa käytiin läpi Loviisan voimalaitoksen radioaktiivisten vesi- ja ilmapäästöjen hallinta ja vastuut näytteenotosta raportointiin. Vaikka päästöjen hallinnan vastuita on kuvattu voimalaitoksen ohjeistossa, STUK kuitenkin edellytti, että Fortum päivittää ja tarkentaa vastuut dokumentaatioonsa. Lisäksi STUK vaati selvitystä toimenpiteistä, joilla Fortum aikoo parantaa näytteenoton ja näytteiden käsittelyn kontaminaation hallintaa. STUK suositteli näytteenottajien pätevyyden varmistamista ja kehittämistä. Hyvinä käytäntöinä pidettiin ennen päästöraporttien hyväksyntää tehtävää raporttien varsin laajaa katselmointikierrosta ja tulosten trendimäistä tarkastelua mahdollisten poikkeamien havaitsemisen helpottamiseksi.

STUK totesi tarkastuksessa joidenkin kiinteästi asennettujen säteilymittalaitteiden varaosatilanteen olevan niukka. Vaikka tilanne ei ole ollut viime aikoina kriittinen, STUK suositteli, että Fortum kiinnittää huomiota laitteiden varaosatilanteeseen ja laitekannan vanhenemisen aiheuttamaan lisääntyvään vikaantumisriskiin. Kannettavien mittalaitteiden uusinnasta ja niiden soveltuvuusarvioinneista Fortum on huolehtinut asianmukaisesti.

Tarkastuksessa STUK esitti kahden vaatimuksen lisäksi kahdeksan havaintoa, joiden perusteella voimayhtiö arvio mahdolliset kehitystoimenpiteet.

Turvallisuustoiminnot, 8.–9.1.2018

Tarkastusta siirrettiin alkuun suunnitellusta hieman yli kuukaudella eteenpäin, jolloin se tehtiin vasta vuoden 2018 puolella. Tarkastuksen aiheina oli vuosittain vaihtuvista aihekokonaisuuksista ”Polttoaineen jäähdytys ja jälkilämmönpoisto”. Järjestelmät joihin tarkastus pääasiallisesti kohdistui, olivat: merivesijäähdytteinen erilaisuusperiaatetta noudattava (diverssi) jälkilämmön poistojärjestelmä sekä siihen kytkettävä merivesijäähdytyksestä riippumaton lämpönielu. Laitoskierroksella käytiin läpi järjestelmien toimenpideohjeen mukaiset valvomo- ja kenttätoimenpiteet.

Tarkastuksessa käytiin lisäksi läpi Fukushiman ydinvoimalaitosonnettomuuden seurauksena toteutettujen toimenpiteiden tilannetta, mm. laitosmuutokset, vaikutukset ohjeistoon ja koulutukseen. Tämän osalta käytiin läpi mm. voimalaitosalueella olevalta erilliseltä dieselgeneraattorilta diverssille jälkilämmönpoistojärjestelmälle toteutettavan sähkönsyötön muutostyön tilannetta.

Tarkastuksessa ei esitetty vaatimuksia. Edellisen tarkastuksen osalta ei ollut avoimia vaatimuksia. Tarkastuspöytäkirjaan kirjattiin 12 havaintoa, jotka koskivat mm. erillisen dieselgeneraattorin toimintaa kylmissä olosuhteissa, ikääntymisen seuranta-raporttiin koottavien merkittävimpien tapahtumien valintaperusteita, varaosien varantoja osille, joita tarvitaan monessa eri laitepaikassa ja em. toimenpideohjeen sisältämät pienet epätarkkuudet.

Valmiusjärjestelyt, 7.11.2017

Valmiusjärjestelyjä koskeva tarkastus käsittelee kattavasti ydinvoimalaitoksen valmiusjärjestelyitä. Säännöllisesti tarkastettavia aiheita ovat valmiusohjeistus, -tilat ja -varusteet sekä valmiusorganisaatio ja sen koulutus. Valmiusvarusteiden ja tilojen osalta tarkastettiin säähavaintojärjestelmää, nukliditunnistusta ja korjausryhmän tiloja.

Loviisan laitoksella valmiusjärjestelyistä on syyskuun alusta lähtien vastannut kaksi STUKin hyväksymää varahenkilöä. Laitoksella on suunnitelma täyttää varsinaisen vastuuhenkilön tehtävä, ja siihen saakka tehtävästä huolehditaan poikkeusjärjestelyin. Valmiusorganisaation muutokset tarkastuskaudelle ovat olleet pieniä. Fortum on ottanut käyttöön prosessimuotoisen valmiuskoulutuksen ylläpitojärjestelyn. Järjestelyihin kuuluvat mm. valmiusorganisaation osaamisen suunnittelu, henkilöstön perehdytykset ja valmiusharjoituksien suunnittelu.

Fortum on laajentanut säähavaintojärjestelmäänsä merellisellä mittauspaikalla Orrengrundissa. Uudella mittauspaikalla järjestelmän käytön alussa koettu salamaniskusta johtunut laitteiden vaurioituminen on saatu korjattua ja ilmatieteenlaitokseen nähden poikkeavienmittaus tulosten syy on selvitetty ja korjattu.

Fortum on kehittänyt edellisen tarkastuksen vaatimuksen mukaisesti valmiusorganisaation johtopaikkojen kontaminaationhallintajärjestelyjä ja liittänyt ne osaksi valmiussuunnitelmaa.

Tarkastukseen kuului laitoskierros, jossa tutustuttiin valmiusorganisaation käyttöön tulleisiin lisätiloihin. Varsinaisen valmiuskeskuksen alapuolelle entisen varasähkönsyötöstä vastaavan dieselgeneraattorin poiston jälkeen tyhjille jääneisiin tiloihin on alettu varustaa tiloja valmiusorganisaation korjausryhmälle. Tilat on otettu osittain käyttöön.

STUK esitti tarkastuksessa 4 vaatimusta koskien lähinnä poliisijohtoisen valmiustilanteen järjestelyjä, hälytysten kuulumista höyrystintilassa ja muuttuneiden reaktorin nuklidi-inventaarien päivitystä valmiussuunnitelmaan. STUK kirjasi myös kolme mahdollista kehityskohdetta sekä kaksi hyvää käytäntöä. Hyvät käytännöt liittyivät valmiustilanteen korjausryhmän tilojen ja koulutusprosessin kehittämiseen.

Vuosihuolto, 6.8.–27.9.2017

STUKin suorittaman vuosihuoltotarkastuksen tavoitteena on varmistua, että luvanhaltija suunnittelee ja toteuttaa vuosihuollot säteily- ja ydinturvallisuuden kannalta turvallisesti ja että käytössä on riittävä ammattitaito ja resurssit. Lisäksi STUK suorittaa yleisvalvontaa laitosalueella mm. suorittamalla säännöllisiä laitoskierroksia sekä valvomalla suunniteltujen töiden etenemistä. STUK valvoo myös turvallisuuden asettumista etusijalle luvanhaltijan päätöksenteossa.

Loviisan voimalaitoksen vuosihuoltotarkastus toteutettiin vuonna 2017 pääosin haastattelemalla työntekijöitä ennalta tehdyn kyselylomakkeen avulla. STUK varmistui tarkastuksellaan, että toiminta on ohjeistettu, ohjeita noudatetaan ja ohjeet/ohjeistus on ajantasaisia.

Voimalaitoksen toiminnassa ei havaittu poikkeamia, jotka olisivat edellyttäneet STUKin välitöntä puuttumista asiaan. STUK esitti tarkastuksen perusteella 4 havaintoa Loviisan voimalaitoksen arvioitavaksi mahdollisina kehityskohteina ja jatkuvan parantamisen aiheina. Havainnot koskivat aloituspalaverimenettelyjä, laitoksen HUP-menettelyiden (inhimillisen toiminnan huomioiminen) käyttämistä, turvallisuuden korostamista kiireisissä töissä sekä irtokappalemenettelyjen tuntemista.

Voimalaitos saa toimintaansa koskevia havaintoja myös muista lähteistä (mm. sisäiset auditoinnit). Täten voimalaitos pystyy arvioimaan kokonaisuutta eli onko tarkastushavainnoissa jotain uutta tai toistuvuutta, mikä edellyttää toiminnan parantamista tai lisätoimenpiteiden määrittämistä.


Käytön tarkastusohjelman mukaiset tarkastukset Loviisan laitoksella toukokuu–elokuu 2017

Ei tarkastuksia aikavälillä.

 

Jaa tämä sivu

Yhteyshenkilö

Yhteyshenkilö