Loviisa 1 ja 2

Käytön tarkastusohjelman mukaiset tarkastukset Loviisan laitoksella tammikuu–huhtikuu 2019

Turvajärjestelyt, 4.–5.3.2019

Tarkastus toteutettiin kahdessa osassa eri päivinä: perinteiset (fyysiset) turvajärjestelyt ydinenergian käytön osalta ensimmäisenä päivänä ja laitoksen turvallisuuslupaan liittyvien säteilylähteiden turvallisuus ja turvajärjestelyt säteilyn käytön osalta toisena päivänä. Molemmissa osissa tarkastus toteutettiin laaja-alaisesti käsittäen rakenteellisia, teknisiä, operatiivisia ja organisatorisia turvajärjestelyjä ydinvoimalaitoksessa. Tarkastuksessa arvioitiin Loviisan ydinvoimalaitoksen menettelyjä sekä turvajärjestelyihin liittyvää ohjeistusta, henkilöstöresursointia ja asiantuntemusta.

Säteilylähteiden osalta merkittävin asia oli uuden säteilylain edellyttämien asioiden arviointi sekä turvajärjestelyjen että säteilyn käytön uusien vaatimusten osalta. Tarkastuksella esitetyt neljä vaatimusta koskevat säteilytoiminnan johtamisjärjestelmää, laadunvarmistusohjelmaa, suunnitelmaa säteilyturvallisuuspoikkeamien varalle ja säteilysuojelukoulutusten kirjanpitoa, joihin uusi säteilylaki toi muutoksia. Lisäksi esitettiin kaksi säteilylähteiden turvajärjestelyihin kohdistuvaa vaatimusta.

Tarkastuksessa ei esitetty vaatimuksia ydinenergian käytön osalta. Aiemmissa tarkastuksissa esitettyjen havaintojen johdosta tehdyt toimenpiteet ovat toteutuneet hyväksyttävästi.


Käytön tarkastusohjelman mukaiset tarkastukset Loviisan laitoksella syyskuu–joulukuu 2018

Johtamisjärjestelmä, 7.–8.11.2018

Tarkastuksen kohteena olivat menettelyt, joilla Fortum mittaa ja seuraa johtamisjärjestelmän prosessien toimivuutta ja vaatimustenmukaisuutta.

Loviisan voimalaitoksen johtamis- ja tukiprosessien sekä ydinprosessien kehitys ja toiminnan tila käsitellään johdon katselmuksessa kerran vuodessa. STUK totesi tarkastuksen perusteella, että Fortumilla on järjestelmällinen menettely ja asiantuntijatuki prosessien kuvaamiseksi, mutta työ on vielä kesken. Prosessipäälliköt ovat tehtävään sitoutuneita, ja työllä on myös johdon tuki.

Toisena tarkastuskohteena olivat Loviisan voimalaitokselle tehtävien projektien laadunhallintaan liittyvät menettelyt ja osaaminen. STUK totesi tarkastuksen perusteella, että Fortumilla ei ole ohjeistusta projektien laatusuunnitelmien tekemiseen ja että käytännöt eri tekniikan alojen välillä vaihtelevat. STUK esitti vaatimuksen, jonka mukaan Fortumin on arvioitava projektien suunnitteluvaiheeseen liittyvää laadun suunnittelua sekä tarkennettava laatusuunnitelman rooli ja siihen liittyvä ohjeisto.

Käynnissä olleiden investointiprojektien päättyessä Fortumin projekteihin ja niiden hallintaan liittyvä toiminta on voimakkaassa muutoksessa ja useita kehitystoimenpiteitä on meneillään. STUK seuraa tilannetta toteuttamalla ylimääräisen valvontakäynnin keväällä 2019.

Laitoksen ylläpito, 11.–12.12.2018

Tarkastuksen tavoitteena on todentaa, että luvanhaltija huolehtii järjestelmien, rakenteiden ja laitteiden toimintakyvystä lyhyellä ja pitkällä aikavälillä. Valittuja tarkastuskohteita olivat tällä kerralla päätöksentekoprosessi muutettaessa määräaikaishuoltoja, -tarkastuksia ja koestuksia, kunnossapidon sisäiset auditoinnit ja osaamiskartoitukset sekä pääkomponenttien käyttöiän hallinta (paine- ja lämpötilatransientit, reaktoripainesäiliön säteilyhaurastuminen).

Tarkastuksessa saatiin tieto, että seuraavan määräaikaisen turvallisuusarvion yhteydessä paine- ja lämpötilatransientteja koskevat kuormitusennusteet ja väsymisanalyysit päivitetään kokonaisuudessaan. Lisäksi kunnossapidon erityisaiheina olivat mm. laitteiden toimintakykyvaatimusten todentaminen määräaikaiskoestuksilla, onnettomuusolosuhteissa tarvittavien automaatiolaitteiden uusinta ja kelpoistaminen, automaation varaosat ja venttiilien jatkokarojen kunnonvalvonta. Tarkastuksessa käytiin läpi myös perusteet, joilla laitososien kunto määritetään ikääntymisen seurannassa ja joilla asia raportoidaan voimalaitoksen johtoryhmälle. Tarkastuksessa ei näiltä osin havaittu merkittäviä puutteita.

Vähäisistä puutteista ja aiheista, joita ei voitu suoraan todentaa tarkastustilaisuudessa, edellytettiin jatkotoimenpiteitä. Esitetyistä seitsemästä vaatimuksesta kolme kohdistui ikääntymisen seurantaraporttien jatkokehittämiseen ja yksi koski reaktoripainesäiliöiden säteilytystutkimusohjelman tilanneyhteenvedon toimittamista STUKille. Loput liittyivät todentamiseen, jotka STUK tarkastaa viimeistään seuraavassa laitoksen ylläpitoon kohdistuvassa tarkastuksessa.

Säteilysuojelu, 27.–28.11.2018

Säteilysuojelua koskeva tarkastus kohdennetaan ydinvoimalaitoksen säteilysuojeluun, säteilymittauksiin sekä päästö- ja ympäristövalvontaan. Tämän vuoden tarkastuksessa käytiin läpi mm. Loviisan ydinvoimalaitoksen laatima selvitys alfasäteilymittausten toteuttamisesta laitoksella. Lisäksi tarkastuksen yleisteemana oli henkilöstösuunnittelu säteilysuojelun osalta.

Voimalaitos oli alfasäteilymittausten selvityksessään hyvin tunnistanut kehityskohteita, joita laitos aikoo toteuttaa koulutuksessa sekä alfa-aktiivisuuden seurannassa ja määrityksessä. Tarkastuksessa STUK esitti selvitykseen liittyen kuitenkin kolme vaatimusta, jotka koskivat työntekijöiden alfakontaminaation tarkastamista, alfasäteilyn mittaamisen ohjeistusta sekä näytteiden keräämistä laitokselta alfamäärityksiä ja -kartoituksia varten.

Kuluvana vuonna laadittujen voimalaitoksen säteilyturvallisuusryhmän toimikohtaisten osaamisvaatimusten lista oli yksityiskohtainen ja kattava. Osaamisvaatimuksia hyödynnetään henkilöstön kehityssuunnitelmien laadinnassa.

Tarkastuksessa STUK esitti vaatimusten lisäksi kolme tarkastusaiheisiin liittyvää havaintoa ja totesi kaksi hyvää käytäntöä. Hyvät käytännöt liittyivät resurssien lisäykseen ja annoskirjauskäytäntöjen kehittämiseen.

Turvallisuussuunnittelu, 24.–25.1.2019

Tarkastus siirrettiin tehtäväksi vuoden 2019 puolella.

Turvallisuustoiminnot, 5.–6.11.2018

Tarkastuksessa käytiin läpi suojarakennustoimintoon ja vedynhallintaan liittyvien järjestelmien ikääntymisenhallinnan seurantaraportit, joiden pohjalta käytiin keskusteluja järjestelmien tilasta. Lisäksi vuoden 2018 organisaatiovalvonnan yhteisen teeman mukaisesti käytiin läpi henkilöstösuunnittelua tarkastukseen valittujen järjestelmien osalta todentamalla ikääntymisenhallinnan ryhmän osaamisvaatimukset.

Tarkastuksen kohteena olleiden järjestelmien tila on pääosin melko hyvä. Tarkastuksessa ei esitetty vaatimuksia. Yksittäisiä, pienempiä havaintoja esitettiin 22 kappaletta, mm. hätäkulkuaukon eteistilan katon syöpymästä, suojakuoren ankkurivaarnojen vaihdoista, varaosien (erityisesti tiivistemateriaalit) hallinnasta ja järjestelmävastuiden jakautumisesta. Merkittävimpien havaintojen tilanne käydään läpi seuraavassa tarkastuksessa.

Edellisessä tarkastuksessa esitettyjen havaintojen tilanteen läpikäynnin mukaan Fortum on päivittänyt ohjeistoaan ja Fukushiman onnettomuuden johdosta tehtäviin muutoksiin liittyvä tulvatorjunnan projekti on päättymässä.

Valmiusjärjestelyt, 20.–21.11.2018

Valmiusjärjestelyiden tarkastus pidettiin Loviisassa ja Fortumin tiloissa Keilalahdessa. Tarkastuksen aiheina olivat mm. valmiusvarusteet, valmiustilat, valmiusorganisaatio, valmiusharjoitukset, hälytysjärjestelyt, ympäristön säteilymittausjärjestelmä, meteorologiset mittaukset sekä henkilöstösuunnittelu.

Loviisan voimalaitoksen valmiusorganisaation tekninen tuki on Keilalahdessa, jonne sen valmiustilat muuttivat vuoden 2018 alussa Keilaniemestä. Tarkastuksessa Keilalahden teknisen tuen valmiustoiminnan osuutta painotettiin tavanomaista enemmän kaikkien siihen soveltuvien tarkastuskohteiden osalta, minkä lisäksi tarkastettiin sen valmiusvarusteet ja uudet tilat.

Fortumin valmiustoimintaan liittyviä kehityshankkeita on täydennetty Loviisa 18 -valmiusharjoituksesta saatujen havaintojen perusteella. Kehityshankkeita on tarkastusjaksolla edistetty suunnitelmallisesti.

Myös valmiustoiminnan henkilöstöresurssitilanne on hyvä. STUK hyväksyi keväällä 2018 tehtäväänsä uuden valmiusjärjestelyistä huolehtivan henkilön, jolle Fortum on nimennyt kaksi varahenkilöä. Lisäksi Fortum on nimennyt lisää henkilöitä valmiusorganisaatioonsa, ja erityisesti Keilalahdessa valmiusorganisaatiota on vahvistettu.

Tarkastuksen perusteella STUK ei esittänyt vaatimuksia. STUK teki tarkastuksessa useita havaintoja, joista neljä oli positiivisia. Positiiviset havainnot liittyivät Fortumin kehitystoimenpiteisiin Loviisan ja Keilalahden valmiustiloissa ja organisaatiossa.

Vuosihuolto, 5.8.–18.10.2018

Vuosihuoltotarkastuksessa arvioitiin ja todennettiin vuosihuoltojen aikana toimintoja, joilla ylläpidetään turvallisuutta sekä johdetaan ja hallitaan vuosihuollon aikaisia toimia. Tarkastukseen osallistui STUKin Ydinvoimalaitosten valvontaosastolta useita eri tekniikan alojen tarkastajia, joilla oli ennalta määritettyjä tarkastuskohteita. Lisäksi STUK suoritti yleisvalvontaa laitosalueella mm. suorittamalla säännöllisiä laitoskierroksia sekä valvomalla suunniteltujen töiden etenemistä. STUK valvoi myös turvallisuuden asettumista etusijalle luvanhaltijan päätöksenteossa.

Tämän vuoden tarkastuksen kohteita olivat Loviisan automaatiouudistusprojekti ja siihen liittyvä sekundääripiirin turvallisuustoimintojen parantaminen, irto-osien hallinta ja paloturvallisuus sekä säteilysuojelu. Em. projektit sujuivat suunnitelmien mukaisesti. Voimalaitoksen toiminnassa ei havaittu poikkeamia, jotka olisivat edellyttäneet STUKin välitöntä puuttumista asiaan.

Irto-osien hallintaan ja palosuojeluun liittyvässä tarkastuksessa STUK todensi useiden tarkastajien toimesta menettelyjä työkohteilla. STUK teki useita havaintoja irtokappaleriskeistä, työkohteiden hyvästä tai heikosta irto-osien hallinnasta, sekä suojausten oikeanlaisesta tai väärästä käytöstä. Kehitystä edellisiin vuosiin verrattuna oli nähtävissä, joillain työpisteillä tavaroiden säilytys ja suojaukset olivat esimerkillisiä. Haasteita on edelleen työkohteissa säilytettävien tavaroiden kanssa, suojainten oikeanlaisessa käytössä sekä joissain aluesuojauksissa. Asenne irtokappaleiden hallinnan kannalta on parantunut, tietoisuus kasvanut ja raportointikynnys madaltunut. Palosuojeluun liittyviä havaintoja tehtiin yhteensä niin vähän, että niiden perusteella on vaikea muodostaa kokonaiskuvaa palontorjuntajärjestelyiden tilasta. Pääosin havainnot antoivat kuvan suhteellisen siististä laitoksesta, joissa ei havaittu merkittäviä puutteita. Puutteista kertovia havaintoja olivat tarkastamattomat palopostit ja auki teljetyt palo-ovet.

Säteilysuojelun kannalta vuosihuollot sujuivat STUKin näkemyksen mukaan pääosin tavanomaisesti. Loviisa-2:n laaja vuosihuolto ja mittavat korjaus- ja muutostyöt aiheuttivat odotetusti korkeampia säteilyannoksia kuin lyhyemmät vuosihuollot. Toiminta työkohteilla ja kenkärajoilla oli havaintojen mukaan pääosin asianmukaista. Säteilyannokset olivat historian matalimmat vastaavanlaisiin vuosihuoltoihin verrattuna.

Tarkastuksen perusteella voidaan todeta Fortumin vuosihuoltotoiminnan olevan vaatimusten mukaista ja onnistuneen hyvin – turvallisesti ja ennalta laadittujen suunnitelmien mukaisesti. Vuosihuoltotarkastuksen perusteella ei esitetty vaatimuksia.

KPA-varaston nosto- ja siirtolaitteet, 16.11.2018

Käytetyn ydinpolttoaineen varastoon (KPA-varasto) kohdistuva käytön tarkastusohjelman mukainen tarkastus pidettiin Loviisan ydinvoimalaitoksella ensimmäistä kertaa. Aikaisemmin tarkastuksia on pidetty erikseen tämän tarkastusohjelman ulkopuolella. Tarkastus kohdistui KPA-varaston nosto- ja siirtolaitteisiin, ja siinä käsiteltiin laitteiden käyttöä, käyttökokemuksia ja käyttökuntoisuutta. Lisäksi tarkastuksella käytiin läpi nosto- ja siirtolaitetoimintaan liittyvä Fortumin ohjeistus sekä käsiteltiin organisaatiota, koulutusta ja pätevöintiä sekä nosto- ja siirtolaitteiden varaosatilannetta ja suunniteltuja muutostöitä.

Fortum on tehnyt vuoden 2018 aikana organisaatioonsa muutoksia, joilla on pyritty selkeyttämään polttoaineen käsittelyyn liittyviä tehtäviä sekä toimintaa. Organisaatiota on vahvistettu uusilla resursseilla ja uusia tehtäviä on perustettu. Lisäksi tarkastuksessa Fortum esitteli lataus- ja siirtokoneiden uutta koulutusohjelmaansa ja pätevöintimenettelyään. Koulutuksessa ja pätevöinnissä on menossa siirtymävaihe. Sekä uudet että vanhat polttoaineenkäsittelijät koulutetaan uuden koulutusohjelman mukaisesti.

Tarkastuksessa esitettiin kaksi vaatimusta. Ensimmäinen liittyi Fortumin KPA-varaston nosto- ja siirtolaitteita koskevasta ohjeistuksesta havaittujen puutteiden korjaamiseen. Toinen vaatimus esitettiin KPA-varaston siirtokoneen, nostureiden koukkupesien ja nostoapuvälineiden nostokapasiteettimerkinnöistä.


Käytön tarkastusohjelman mukaiset tarkastukset Loviisan laitoksella toukokuu–elokuu 2018

Henkilöstöresurssit ja osaaminen, 7.–8.5.2018

Tarkastuksen aiheina olivat menettelyt, joilla Fortum määrittelee, suunnittelee ja varmistaa ydinenergian käyttöön tarvittavan osaamisen ja henkilöstöresurssit. Lisäksi tarkastettiin henkilöstön perehdyttämiseen liittyviä menettelyjä. STUK todensi, että Fortum on määritellyt ryhmäkohtaiset osaamisvaatimukset tehtävänimikkeittäin.

Osaamisen arvioimiseen ja todentamiseen ei Fortumilla ole dokumentoituja menettelyjä, mutta käynnissä olevan osaamisen hallinnan hankkeen yhteydessä laadittavien osaamistasojen vaatimusmäärittelyjen avulla arviointikäytäntöjä on määrä yhdenmukaistaa. Fortum laatii henkilöstösuunnitelmat yksiköittäin vuosisuunnittelun yhteydessä. Tärkeimmille tehtäville on tehty seuraajasuunnitelmat, joita päivitetään vuosittain. Sisäisten auditointien raporteista ja itsearvioinnin tuloksista oli todennettavissa, että Fortum on tunnistanut puutteita resurssien hallinnassa ja töiden priorisoinnissa, mistä johtuen sovittujen toimenpiteiden ja muutostöiden toteuttamisessa sekä ohjeiden päivityksessä on ollut viiveitä.

Tarkastuksen ja siihen liittyvien haastattelujen perusteella STUK esitti vaatimuksen, jonka mukaan Fortumin on varmistettava, että henkilökohtainen peruskoulutussuunnitelma laaditaan riittävän aikaisessa vaiheessa ja että sen toteutumisen etenemistä seurataan säännöllisesti.

Johtaminen ja turvallisuuskulttuuri, 11.–12.6.2018

Tarkastuksella STUK pyrki selvittämään, miten laitoksen johto tunnistaa, priorisoi, resursoi, seuraa ja tukee organisaation toimintaan liittyviä kehitystoimia, jotta ne toteutuisivat oikea-aikaisesti ja vaikuttavasti. Tähän sisältyi myös turvallisuuskulttuurin tilan arviointi ja kehittämistoimenpiteet. Esimerkkeinä tarkasteltiin osaamisen hallinnan projektia ja polttoaineen käsittelytoiminnan kehittämistä. Lisäksi tarkastuksessa keskusteltiin turvallisuuskulttuurin arvioinnin ja kehittämisen organisoinnista ja resursoinnista.

Tarkastuksella todettiin, että johto on kehittänyt mm. toimintasuunnitelmassa olevien toimenpiteiden seurantatyökalua viimeisen kahden vuoden aikana, mutta organisaatio ei vielä käytä seurantamenettelyä aktiivisesti. Siihen miten etenemän viiveisiin tai toimenpiteiden välisiin priorisointitarpeisiin puututaan, ei voitu todentaa selkeää menettelyä. Projektoituja asioita seurataan muita kehitystoimia yksityiskohtaisemmin, mutta laitosjohdon hyväksymiä kehitysprojekteja on käynnissä vain kaksi. Polttoaineen käsittelytoiminnan kehittymistä ei ole otettu erityiseksi seurattavaksi asiaksi laitosjohtoryhmätasolla, vaikka toiminnon ongelmien ratkaisu on aiemmin jäänyt puolitiehen. Kyseisen yksikön ongelmien taustoista tuli johdon esittämänä jossain määrin käyttötapahtumaraporteista poikkeava kuva. Kyseisen toiminnon organisaatiomuutosta ei ole seurattu systemaattisesti, mistä asetettiin vaatimus.

Laitosjohto tiedostaa, että erilaisissa arvioissa on noussut kehityskohteeksi Loviisan laitosjohdon odotusten viestintä ja vahvistaminen sekä asioiden priorisointi. He kokevat, että tähän auttaa ns. Ydinvoima-alan ammattilainen vihkosen oppien korostaminen sekä priorisoinnin korostaminen muulle organisaatiolle.

Turvallisuuskulttuurin arvioinnin ja kehittämisen henkilöresurssit ovat niukat, mutta perusasioita on tehty kuluneen vuoden aikana. Asia jää seurantaan. Johto ei ole käynnistänyt uusia toimenpiteitä turvallisuuskulttuurin vuosiarviossa esitetyn suositusten pohjalta eikä vuosi sitten tehdyn kyselyn pohjalta. Tähän voi vaikuttaa se, että näiden arviointien tulosten esitystapa on ollut kevyttä. Johdon näkemyksen mukaan muutama vuosi sitten lanseerattu Ydinalan ammattilainen -konsepti vastaa kaikkiin turvallisuuskulttuurin kehitystarpeisiin. Turvallisuuskulttuuriarvioiden käsittelystä ja hyödyntämisestä kehitystoimien määrittelyssä esitettiin vaatimus. Samoin turvallisuuskulttuuriarvioiden toteuttamisesta.

Käyttökokemustoiminta, 14.5 ja 16.5.2018

Kyseessä oli seurantatarkastus eli tavoitteena oli selvittää edellisissä tarkastuksissa esitettyjen vaatimusten tilanne.

STUK sulki tarkastuksen perusteella pääosan vaatimuksista. STUK katsoi, että kahden vaatimuksen edellyttämä parannustyö ei ole edennyt riittävästi. STUKin näkemyksen mukaan Fortumilla on edelleen parannettavaa omista ja muiden laitosten tapahtumista oppimisessa. STUK sulki molemmat vaatimukset ja asetti toisesta asiasta uuden vaatimuksen. Toisen asian selvittämiseksi STUK käyttää muuta menettelyä.

Käyttötapahtumien syiden selvittäminen ja toimenpiteiden vaikuttavuus, 23.5. ja 4.–7.6.2018

Tarkastuksessa keskityttiin selvittämään käyttökokemustoiminnasta vastaavan organisaation ja muiden organisaatioyksiköiden välisiä rajapintoja ja yhteistyötä. Tavoitteena on, että organisaatioyksiköt tunnistavat ja ratkaisevat omalla vastuualueellaan ilmeneviä puutteita erilaisin menettelyin kuten esimiestyö ja itsearvioinnit. Tämän lisäksi Loviisan voimalaitoksella on käyttökokemustoiminnan asiantuntijoita, jotka auttavat linjaorganisaatiota tarvittaessa ratkaisemaan toiminnassa ja laitoksella olevia puutteita esimerkiksi tapahtumatutkinnoin.

STUK havaitsi, että Loviisan voimalaitoksella on parannettavaa omista käyttökokemuksista oppimisessa. Linjaorganisaation käyttökokemustoiminnan vastuista ja tehtävistä on erilaisia käsityksiä. Tämä näkyy vaihteluna toiminnassa. Kaikki organisaatioyksiköt eivät hyödynnä tapahtumista ja läheltä-piti-tilanteista saatavilla olevia oppeja. Tällöin esimerkiksi tapahtumatutkintojen tulokset jäävät irralliseksi omasta toiminnasta. Tämä heikentää puutteiden korjaamista ja voi näkyä tapahtumien toistumisena.

STUK edellytti vaatimuksella, että Fortum kehittää omista käyttökokemuksista oppimista vahvistamalla linjaorganisaation omaa vastuuta kokemuksista oppimisessa.

Voimalaitosjätteet, 15.–16.5.2018

Tarkastuksessa käsiteltiin edellisen tarkastuksen huomioita sekä edellisen tarkastuksen jälkeen tapahtunutta kehitystä ja huomionarvoisia tapahtumia sekä henkilöstösuunnittelua ja henkilöstön säteilyannoksia. Laitoskierroksella tarkastettiin jätteiden käsittely- varastointi- ja loppusijoitustilojen kuntoa, tilojen säteilytasoja sekä luokituksia ja merkintöjä.

Tarkastuksessa ei havaittu merkittäviä puutteita, mutta sen perusteella esitettiin yksi vaatimus, joka liittyy vaikeasti mitattavien radionuklidien määrittämiseen nuklidisuhteilla. Näiden jätekirjanpidossa käytettävien nuklidisuhteiden luotettavuutta varmistetaan aika ajoin, ja tämän vuoksi Fortumin on kerättävä lisää mittaustuloksia nestemäisten jätteiden kiinteytyksen yhteydessä. Positiivisena havaintona tarkastuksessa todettiin, että Fortum on varautunut jätepakkausten nostoissa tapahtuviin poikkeustilanteisiin.

Yhteyshenkilö

Yhteyshenkilö

  • Tomi Koskiniemi / Projektipäällikkö
    puh. +358975988642