STUK valvoo STUK valvoo

STUK valvoo

STUK valvoo

Loviisa 1 ja 2

Käytön tarkastusohjelman mukaiset tarkastukset Loviisan laitoksella toukokuu–elokuu 2020

Säteilysuojelu, 14.–15.5.2020

Säteilysuojelua koskeva tarkastus kohdennetaan ydinvoimalaitoksen säteilysuojeluun, säteilymittauksiin sekä päästö- ja ympäristövalvontaan. Tämän vuoden tarkastus painottui hallinnolliseen säteilysuojeluun. Erityiskohteena oli Loviisan ydinvoimalaitoksen ALARA-toiminta (As Low As Reasonably Achievable), josta Fortum oli laatinut itsearvioinnin. Lisäksi tämän vuoden KTO-tarkastusten yhteisteemana on poikkeamien hallinta. Tarkastus toteutettiin etäyhteydellä.

STUK oli pyytänyt Fortumia tekemään selvityksen ALARAn mukaisten periaatteiden toteutumisesta ja menettelyiden ajantasaisuudesta voimalaitoksella. Tarkastuksessa todettiin, että selvitys on hyvin laadittu, ja siinä on tunnistettu laajoja kehityskohteita, joiden eteenpäin vieminen on edistynyt hyvin.

Tarkastuksessa käsiteltiin säteilysuojelun menettelytapoja poikkeamien hallinnassa. Fortum on tehnyt kattavaa havainnointia säteilysuojelua koskevista tapahtumista ja ryhtynyt tarvittaviin korjaaviin toimenpiteisiin sekä toimittanut havainnot edelleen eteenpäin organisaatiossa. Erityiskohteena poikkeamista käsiteltiin Loviisan voimalaitoksen piha-alueen radioaktiivisten hippujen löytymistä ja niiden tutkimustuloksia. Hiput löydettiin ja otettiin talteen 9.4.2020 Fortumin suorittamissa piha-alueiden varmentavissa kontaminaatiomittauksissa.

STUK esitti tarkastuksessa yhden vaatimuksen, jossa pyydettiin toimittamaan neutroniannosta mittaavan elektronisen dosimetrin soveltuvuusarvio STUKille.

Henkilöstöresurssit ja osaaminen, 27.–28.5.2020

Tarkastus toteutettiin etätarkastuksena, ja Fortum oli vastannut sitä ennen STUKin esittämiin ennakkokysymyksiin. Tarkastuksen aiheina olivat osaamisen hallinnan kehitysprojekti, järjestelmävastaavien resurssit ja osaamisen varmistaminen sekä esimiestyö Loviisan voimalaitoksella.

Tarkastuksella Fortum esitteli voimalaitoksen osaamisen hallinnan kehitysprojektin etenemistä. Projekti on alkuperäisestä aikataulussa jäljessä. Tällä hetkellä on meneillään tietojärjestelmän pilotointi. Fortumin tavoitteena on ottaa järjestelmä käyttöön voimalaitoksella vuoden 2020 loppuun mennessä.

Tarkastuksessa käsiteltiin Loviisan voimalaitoksen järjestelmävastaavien resursseja ja osaamisen hallinnan menettelyjä. Fortum on LOLTO-projektissa (Loviisa Long Term Operation) määritellyt ja osittanut uudelleen järjestelmävastuualueita sekä linjannut, että kaikille laitoksen järjestelmille on oltava järjestelmävastaava. Suuri osa järjestelmävastaavista hoitaa tehtävää päätehtävänsä ohella. Järjestelmävastaaville ei ole nimettyjä varahenkilöitä, ja henkilön lähtiessä pois tehtävä siirtyy esimiehen hoidettavaksi, kunnes seuraaja on nimetty. Ikääntymisen seurantaraportteja ei ole saatu valmiiksi ajallaan, mikä saattaa kertoa työhön käytettävien resurssien niukkuudesta ja tehtävän priorisoinnista. Järjestelmävastaavilla on keskeinen rooli laitoksen ikääntymisen hallinnassa, ja siten tehtäviä hoitaville on ohjeen YVL A.4 vaatimuksen 308 mukaisesti oltava varahenkilöt. STUK esitti vaatimuksen nimetä ydinlaitoksen turvallisuuden kannalta keskeisille järjestelmille järjestelmävastaavien varahenkilöt.

Tarkastuksen kolmantena kohteena oli esimiestyö Loviisan voimalaitoksella. Esimiesten perehdytyksestä, koulutuksesta ja toimintaedellytyksistä huolehtivat osaltaan esim. voimalaitoksen johto, Fortum-konserni, voimalaitoksen HR ja koulutusryhmä. Loviisan voimalaitoksen esimiestyöhön ja johtajuuteen liittyviä odotuksia ja käytäntöjä ei ole määritelty siten, että otettaisiin systemaattisesti huomioon edellä mainitut tahot kokonaisuutena sekä ydinalan vaatimukset. Esimiestyöhön liittyviä ohjeita on useassa paikassa, esim. Fortumin intranetissä, eikä niitä ole koottu ohjeisiin. STUK esitti vaatimuksen, jonka mukaan Fortumin on arvioitava Loviisan voimalaitoksen esimiestyöhön ja johtajuuteen liittyvät johdon odotukset sekä perehdytys-, koulutus- ja arviointikäytännöt kokonaisuutena ja varmistettava, että ne kattavat esimiestyöhön ja johtajuuteen kohdistuvat ydinalan vaatimukset.

Voimalaitosjätteet, 4.6.2020

STUK kohdensi ydinjätehuoltoa koskevan tarkastuksen Loviisan voimalaitoksen jätehuollon resursseihin ja ohjeistukseen sekä ydinjätehuollon ajankohtaisimpiin toimenpiteisiin. Tarkastuksessa käsiteltiin edellisessä tarkastuksessa tehtyjä havaintoja, ohjeiden ajantasaisuutta ja ajankohtaisia meneillään olevia jätehuollon toimenpiteitä kuten mm. keskiaktiivisen jätteen loppusijoitustilan käyttöönottoa, vaurioituneiden jätepakkausten käsittelyn tilannetta sekä keskeisimpiä kiinteiden jätteiden huoltoa koskevia meneillään olevia toimenpiteitä. Lisäksi tarkastettiin Fortumin poikkeamien hallintamenettelyn toimivuutta esimerkkitapauksen avulla. Tarkastus toteutettiin etätarkastuksena.

Fortum on käynnistänyt radioaktiivisista jätteistä vastaavan ryhmän resursseja koskevan kehityshankkeen vuonna 2019. STUKin näkemyksen mukaan Fortum on tehnyt kehityshankkeen käynnistämisen yhteydessä erittäin perusteellisen selvityksen ja analyysin jäteorganisaation tämänhetkisen osaamisen ja resurssien riittävyydestä. Selvityksen perusteella Fortum on ryhtynyt toimenpiteisiin osaamisen varmistamiseksi ja resurssien riittävyyden takaamiseksi tulevina vuosina. Jätehuoltoa koskeva ohjeistus on ajan tasalla lukuun ottamatta ulkomaille suuntautuvia radioaktiivisten jätteiden kuljetuksia koskevaa ohjeistusta, jonka ajan tasalle saattamisesta STUK esitti tarkastuksessa vaatimuksen.

STUK totesi Fortumin edistyneen jätehuollon toimenpiteissä. Keskiaktiivisten jätteiden loppusijoitustila on otettu käyttöön. Vaurioituneiden jätetynnyreiden käsittelyssä on edetty, ja seuraavaksi ne pakataan betoniseen jätepakkaukseen. Selvitystyö vaurioitumiseen johtaneista syistä oli käynnistynyt. Lisäksi on jatkettu jo aiemmin aloitettua voimalaitoksen vanhan jätevaraston tyhjennystä ja jätteiden uudelleen pakkaamista loppusijoitusta varten.

Fortum on jatkanut nestemäisten jätteiden kiinteytystä betoniin kiinteytyslaitoksella. Tilojen osalta Fortum oli tehnyt investointipäätöksen uuden hallin rakentamisesta metallijätteiden valvonnasta vapautusmittauksia ja jätepakkausten varastointia varten. Valmistuttuaan uusi halli parantaa työskentelyolosuhteita huomattavasti. Jätekirjanpitoon liittyvän poikkeaman käsittely oli hoidettu Fortumin poikkeamia koskevan ohjeistuksen mukaisesti. Tapahtumaan johtaneita syitä oli selvitetty perusteellisesti ja tarvittavat korjaustoimenpiteet oli suoritettu.

Käytön tarkastusohjelman mukaiset tarkastukset Loviisan laitoksella tammikuu–huhtikuu 2020

Ensimmäisellä vuosikolmanneksella STUK teki kaksi käytön tarkastusohjelman mukaista tarkastusta Loviisan ydinvoimalaitoksella. Lisäksi tehtiin yksi tarkastus osittain – Turvallisuustoiminnot. Tarkastuksen loppuosuus tehdään vuoden 2020 viimeisellä kolmanneksella. Nämä koronaepidemian aikana suoritetut tarkastukset tehtiin kaikki etätarkastuksina. Taustalla vaikuttaa STUKin tekemä päätös, jonka mukaan koronaepidemian aikana suoritetaan ydinlaitoksilla fyysisesti vain turvallisuuden kannalta välttämättömiksi arvioidut tarkastukset.

Tarkastuksilla saatiin hyvää kokemusta etätarkastusten tekemisestä ja soveltamismahdollisuuksista.

Tammi–huhtikuulle oli alun perin suunniteltu toteutettavaksi seitsemän tarkastusta – yllä mainittujen lisäksi kaksi Turvajärjestelyt-tarkastusta – Fyysinen suojaus ja Tietoturvallisuus sekä Palontorjunta ja Käyttötoiminta. Jokaisen tarkastuksen kohdalla arvioitiin toteutuksen välitöntä tarvetta ja myös mahdollisuudet hyödyntää etäyhteyksiä. Nämä säännöllisesti toteutettavat tarkastukset päätettiin kuitenkin siirtää syksyyn 2020, koska niiden tarkastusalueilla ei ollut välitöntä tarvetta tarkastuksille eikä niiden pitäminen etäyhteyksin ollut mielekästä. Aihealueiden valvonta ja asiakirjatarkastukset jatkuivat pääosin normaalisti.

Ylimääräinen tarkastus: EY-jäähdytysvesilinjojen vuodot 27.2.–8.5.2020

Loviisa 2:n hätädieselgeneraattoreiden jäähdytysputkistoja uusittiin vuoden 2018 vuosihuollossa. Tämän jälkeen putkistoissa havaittiin useita vuotoja vuonna 2019, ja asian merkityksen vuoksi aiheesta päätettiin pitää ylimääräinen tarkastus. Tarkastus kohdistui jäähdytysputkistouusinnan jälkeisiin tapahtumiin ja keskittyi pääosin kesällä 2019 havaitun Loviisa 2:n 1-dieselin jäähdytysputkivuodon jälkeisiin tapahtumiin ja toimintaan. Tarkastus toteutettiin neljänä erillisenä ajankohtana, ja sen aikana haastateltiin useata voimalaitoksen henkilöä ja tutustuttiin jäähdytysputkistojen uusintaprojektin aikana laadittuihin dokumentteihin sekä vuoden 2019 tapahtumasta laadittuihin selvityksiin. Tarkastus haastatteluineen suoritettiin suurelta osin etäyhteyksin.

Tarkastuksella selvitettiin erityisesti:

  • organisaation päätöksenteko ongelmatilanteessa
  • Fortum-STUK vuorovaikutus ja viestintä eri vaiheissa
  • perustelut ja selvitykset teknisille ratkaisuille vuosihuollon aikana
  • Fortumin näkemykset dieselgeneraattorien jäähdytysputkistoratkaisuista Loviisa 2:n kokemusten perusteella.

Tarkastuksessa havaittiin, että vuosihuollon aikana aikataulupaineet ohjaavat vahvasti toimintaa laitoksella. Tästä syntyvä kiire vaikuttaa siihen, kuinka laajasti Fortum hyödyntää osaamista eri ratkaisuvaihtoehtojen arvioimiseen ja haastamiseen. Kiireen aikana Fortumin operatiivinen päätöksentekomenettely tukee ja ohjeistaa organisaatiota konservatiiviseen päätöksentekoon, mutta kiireen vaikutusta menettely ei kokonaan pysty hallitsemaan, jolloin lopputulos ei välttämättä ole aina optimaalinen.

Tarkastuksen perusteella se, että Fortum alun perin päätti toteuttaa hätädieseleiden jäähdytysputkien uusinnan linjaorganisaation sisäisenä korjaustyönä, johti siihen, että muutoksessa ei hyödynnetty osaamista riittävän laajasti esimerkiksi värähtelyjen suhteen. Lisäksi Fortum sulki heti alussa ratkaisuvaihtoehdoista pois kaikki sellaiset, jotka olisivat voimayhtiön tulkinnan mukaan edellyttäneet poikkeamahakemusta YVL-ohjeista.

Tarkastuksen perusteella STUK edellytti, että Fortumin on arvioitava nykyiset, vuodesta 2016 lähtien kehitetyt muutostyömenettelynsä. Menettelyissä tulee huomioida riittävän laaja osaaminen suunnitteluvaiheen alussa ja riittävästi suunnittelua haastava, riippumaton katselmointi eri muutos- tai korjaustyön vaiheissa. Lisäksi STUK edellytti Fortumia kehittämään organisaation kulttuuria lisää siihen suuntaan, että se kannustaa ratkaisujen haastamiseen ja lisätietojen hakemiseen konservatiivisen päätöksentekokulttuurin mukaisesti oman organisaation ulkopuolelta myös haastavissa kiiretilanteissa.

Hätädieseleiden jäähdytysputkistojen osalta muutosta ja sen turvallisuutta on käsitelty erikseen STUKin tavanomaisen valvonnan keinoin, ja STUK on hyväksynyt vuoden 2019 vuosihuollossa tehdyt toimenpiteet ja tarkastaa suunnitelmat putkistojen parantamiseksi.

Turvallisuustoiminnot, 28.4.2020

Tarkastuksessa arvioidaan luvanhaltijan menettelyjä, joilla luvanhaltija varmistaa turvallisuustoimintoja toteuttavien järjestelmien suunnitteluperusteiden mukaisen tilan ja perusteiden oikeellisuuden. Vuoden 2020 tarkastus kohdistuu polttoaineen jäähdytykseen ja jälkilämmönpoistoon liittyviin ilmastointijärjestelmiin. Tarkastuksen ensimmäinen osa tehtiin etätarkastuksena.

Tarkastus raportoidaan, kun kokonaisuus on käsitelty loppusyksystä 2020 olevan osan 2 jälkeen.

Dekontaminointitoiminnot, 29.4.2020

Tarkastuksessa tarkastettiin luvanhaltijan menettelyjä liittyen dekontaminointitoimintojen (laitoksen prosessijärjestelmien puhdistus radioaktiivisista aineista) toteuttamiseen, ylläpitoon, sekä kehittämiseen. Erityisesti keskityttiin dekontaminointitoimintojen vaikutuksen selvittämiseen säteilyannoksia vähentävänä tekijänä. Lisäksi vuoden 2020 tarkastuksessa käsiteltiin dekontaminointitoimintoihin liittyvien poikkeamien hallintaa. Dekontaminointitoimintojen tarkastuksesta oli rajattu pois henkilödekontaminointi. Tarkastus toteutettiin etäyhteydellä. Lisäksi STUK seuraa toimintaa osana vuosihuoltojen 2020 valvontaa.

Tarkastuksen perusteella Fortum on ottanut selvästi kokonaisvastuun dekontaminointitoiminnoista.

STUKin tekemien tarkastushavaintojen perusteella kuitenkin dekontaminointitöissä noudatettavien säteilysuojelullisten periaatteiden ja toimintatapojen ohjeistamisessa on vielä parannettavaa. STUK edellytti Fortumia arvioimaan dekontaminointiohjeiston kattavuuden ja yhdenmukaisuuden säteilysuojeluun liittyvien asioiden osalta ja tarvittaessa päivitettävä ohjeistoa.

STUKin tekemien tarkastushavaintojen perusteella jäi myös epäselväksi se, miten Fortum on ohjeistanut dekontaminointitoiminnan ja erikoispuhdistuksen tavoitteet, tavoitteiden seurannan sekä raportoinnin. Tästä syystä STUK edellytti Fortumia selvittämään, miten dekontaminointitoiminnoissa toteutuu dekontaminointitehokkuuden seuranta sekä arvioimaan dekontaminaatiotoimintaan liittyvän suunnittelun ja seurannan menettelyt.

Käytön tarkastusohjelman mukaiset tarkastukset Loviisan laitoksella syyskuu–joulukuu 2019

Johtaminen ja turvallisuuskulkttuuri, 1.–3.10.2019

Tarkastuksessa käsiteltiin Loviisan voimalaitoksen menettelyjä toimittajien ja alihankkijoiden hyvän turvallisuuskulttuurin varmistamiseksi. Lisäksi tarkastettiin Loviisan laitoksen turvallisuuteen liittyviä päätöksentekomenettelyitä. Kolmantena tarkastuskohteena oli Loviisan laitoksen turvallisuuskulttuurin arviointi- ja kehitystoiminnan nykytila.

Tarkastuksella todettiin, että toimittajien hyvästä turvallisuuskulttuurista varmistuminen ja puutteisiin reagoiminen on monin osin Fortumin/Loviisan laitoksen käytäntöihin ajan saatossa sisällytetty asia. Toimittajienhallinta hajaantuu käytännössä eri organisaatioyksiköihin sen mukaan, mistä toiminnosta ja millaisesta toimittajasta on kyse, ja menettelyitä on kehitetty eri organisaatioyksikköjen johdolla.

Osa tarkastuksella esitetyistä toimittajien toimituskyvyn arviointiin liittyvistä menettelyistä ei nykyisellään ole jalkautunut riittävästi. Näin ollen toimittajienhallintaan liittyvien käytäntöjen soveltamisessa, erityisesti ”ei-teknisten asioiden” arvioinnissa, kirjaamisessa ja puutteisiin puuttumisessa on vaihtelua. Fortum on itse tunnistanut toimittajien valinnan, valvonnan ja arvioinnin alueella kehityskohteita. STUK seuraa valvonnassaan, mitä kehitystoimenpiteitä Fortum toteuttaa Loviisan voimalaitoksen toimittajienhallinnan alueella, erityisesti toimittajien turvallisuuskulttuurin osalta.

Tarkastuksen perusteella Loviisan laitoksen päätöksentekofoorumit ja niiden keskeiset suhteet ovat Fortumin edustajille selkeitä, vaikka ohjeistuksesta niiden keskinäistä suhdetta ja käsiteltävien asioiden eroja on ulkopuolisen haastava hahmottaa. Operatiivisen päätöksenteon menettelyjen soveltaminen oli tarkastuksen perusteella vakiintunutta ja joustavaa. Päätösten turvallisuusnäkökohdat ilmenevät operatiivisen päätöksentekokokouksen pöytäkirjoista, ja valitun etenemistavan edut ja riskit käsitellään. Projekteihin liittyvää päätöksentekoa tehdään monissa foorumeissa, ja niiden tavat kirjata päätöksiä vaihtelee. Projektien etenemiseen liittyvissä keskeisissä päätöksentekoelimissä ei kirjata päätösten turvallisuusnäkökohtia systemaattisesti.

Tarkastuksessa havaittiin, että turvallisuuskulttuurin arviointi ja kehittäminen ei ole sisällöllisesti riittävän johdonmukaista ja jäljitettävää. STUK asetti tästä yhden vaatimuksen.

Johtamisjärjestelmä, 5.–7.11.2019

Tarkastuksen kohteena oli Loviisan voimalaitoksen hankintaprosessi. Nykyinen prosessikuvaus on menettelyohjepohjainen. STUK totesi tarkastuksen perusteella, että Fortumin on laadittava hankintaprosessin kuvaus, jossa otetaan huomioon prosessin kulku ja vaiheet sekä rajapinnat ja vuorovaikutukset muihin prosesseihin.

Hankintaprosessiin kuuluvina menettelyinä tarkasteltiin tarkemmin toimitusvalvontaa, valmistuksen valvontaa ja tavaran vastaanottoa. STUKin näkemyksen mukaan Fortumin on arvioitava tarvetta täsmentää ja kehittää toimitusvalvojan tehtävien, toimitusvalvontasuunnitelman laatimisen ja valmistuksen valvonnan ohjeistusta, sillä nykyisellään näihin menettelyihin liittyvä ohjeistus on osin tulkinnanvarainen, eivätkä ohjeet kaikilta osin ole yhteensopivia.

Tarkastuksessa käsiteltiin myös organisaatio- ja laadunvarmistuskäsikirjojen päivitystä ja ajantasaisuutta. STUK todensi, että em. käsikirjoihin sisältyvät ohjeet on päivitetty ajallaan.

Jätteiden loppusijoitustilat, 1.–2.10.2019

Tarkastuksen päämääränä on arvioida voimalaitosjätteiden loppusijoitustiloja ja niiden käyttöä. Loviisan voimalaitosjäteluolaan (VLJ-luolaan) kuuluu tällä hetkellä kiinteytetyn jätteen tila sekä 3 huoltojätetilaa. Tarkastus kohdistui myös voimalaitosjätteiden loppusijoitustiloja ympäröivän kallion ominaisuuksien ja niiden pysyvyyden seuraamiseen. Jätteiden loppusijoitustilojen rakennusteknisten rakenteiden kuntoa tarkasteltiin laitoskierroksella.

Kiinteytetyn jätteen tila on merkittävä osa Loviisan VLJ-luolaa. Kiinteytetyn jätteen tilan betonikaukalon peruskorjaustyön valmistumisen jälkeen aloitettu tilan käyttöönoton luvittaminen etenee suunnitellusti. Koska tilan luvittaminen on kesken, on kiinteytettyä jätettä sijoitettu STUKin luvalla väliaikaisesti yhteen huoltojätetiloista.

VLJ-luolaan liittyviä prosessikaavioita oli kehitetty vuoden 2017 vastaavan tarkastuksen jälkeen ja STUK totesi kehitystyön olevan systemaattista. Fortum on kehittänyt myös jätehuoltoindeksin, jolla seurataan VLJ-luolan tavoitteiden määrällistä täyttymistä. VLJ-luolan kunnossapito on STUKin näkemyksen mukaan järjestelmällistä. STUK kuitenkin totesi, että Loviisan VLJ-luolan käytön valvontaan tarvittavan henkilöstön määrä Loviisan laitoksella, mukaan lukien varamiesjärjestelyt, ei ole riittävä. VLJ-luolan käyttöön liittyvistä tehtävistä tärkeimmät on pystytty suorittamaan, mutta muita on siirretty aikataulussa eteenpäin. Luolan käyttöön liittyviä kehitystehtäviä ei ole voitu viedä eteenpäin tai aloittaa uusia. Pitkään jatkuvana tilanne olisi huono. STUK asetti vaatimuksen resurssien lisäämiseksi 2 vuoden aikana.

Merkittävänä Fortumin havaintona ovat olleet kahteen ensimmäiseen huoltojätetilaan vuonna 2011 sijoitetut tynnyrit, joiden ulkopinnoilla havaittiin kesällä 2019 valkoisia kiteitä (pieni vuoto). Tynnyreiden vauriot ovat syntyneet tynnyreiden sisällä olevan matala-aktiivisen kiinteytetyn hartsijätteen vaikutuksesta. Fortum on jo aloittanut selvitystyön, jotta jäte voidaan pakata uudelleen niin, että vastaavaa ongelmaa ei jatkossa esiinny. STUK seuraa Fortumin työn edistymistä.

VLJ-luolan kallioperän ja pohjavesiympäristön monitoroinnissa ei vuonna 2018 ollut merkittäviä havaintoja, mikä viittaa VLJ-luolan vakaisiin olosuhteisiin kallioperän ja pohjaveden osalta.

Kemia, 22.–23.10.2019

Tarkastus kohdistui primääri- ja sekundääripiirin vesi- ja radiokemiaan, laboratoriotoimintaan ja dekontaminointiin. Näiden lisäksi tarkastuksessa käytiin läpi käyttökemiaryhmän osaamisen hallintaa. Ryhmässä on ollut lähivuosina paljon henkilöstömuutoksia, mikä on lisääntyneen perehdytystarpeen vuoksi johtanut esim. joidenkin kemian kehitystehtävien lykkääntymiseen. Laitoskäynnillä tutustuttiin kemian laboratorioon, jossa todennettiin mm. analyysilaitekoneen toimintaa ja että sen käyttämä menetelmä vastaa käytössä olevia metodeja.

Vuoden 2019 vuosihuollossa toteutettu uusi vuosihuollon aikainen primääripiirin suodatus puhdistaa jäähdytteestä korroosiotuotteita, mikä jatkossa pienentää primääripiirin säteilytasoa ja siitä saatavia annoksia. Muutoksen voitiin todeta vaikuttaneen vuoden 2019 tuloksiin. Lisäksi vuonna 2019 nostettiin sekundääripiirin pH aikaisempaa korkeammaksi, jotta rautapitoisen putkiston korroosio vähenee pitkällä aikavälillä. Myös tämän muutoksen vaikutukset olivat todennettavissa tarkastuksessa.

Tarkastuksen perusteella STUK edellytti Fortumia päivittämään laboratorion ohjeistoon valvontarajojen tilastollisena laskentaperusteena olevat arvot jäljitettävästi. Toisena asiana STUK vaati toimittamaan selvityksen primääripiirin suodatusmuutoksen suunnitteluaineiston päivitystavasta. Lisäksi STUK edellytti selvitystä Fortumin käyttökemian henkilöresurssien riittävyydestä.

Laitoksen ylläpito, 12.–13.11.2019

Tarkastuksen tavoitteena on todentaa, että Fortum huolehtii järjestelmien, rakenteiden ja laitteiden toimintakyvystä lyhyellä ja pitkällä aikavälillä. Valituilla tarkastuskohteilla (mm. ikääntymisen hallintaohjelman kehitystilanne, kuntoluokan määrittäminen seurantaraporteissa, sisäiset kunnossapidon auditoinnit, paine- ja lämpötilatransienttien kertymät, määräaikaistarkastusten pätevöinnit, putkikannakkeiden kunnonvalvonta) arvioitiin Loviisan voimalaitoksen kunnonvalvontaan ja kunnossapitoon liittyvien resurssien sekä toimintojen ja tehtävien riittävyyttä laitosyksiköiden turvallisen käytön varmistamiseksi suunnitteluperusteisissa käyttö- ja ympäristöolosuhteissa.

Tarkastuksessa ei havaittu merkittäviä puutteita Loviisan laitosyksiköiden ylläpidossa. Tarkastusryhmän käsityksen mukaan käyttöiän hallinta on hyvin organisoitu ja toiminnot kattavia. Fortum on määrätietoisesti jatkanut ikääntymisen hallintaa koskevien menettelyjen kehitystä, jossa keskeisinä ovat ikääntymisenhallintaohjelma ja sen kattava integrointi osaksi Loviisan LOMAX laitostietokantaa, jolla hallitaan mm. kunnossapito-, tarkastus- ja koestustoimintaa sekä varastoa. Fortumin kehittämää, ikääntymisen seurantaraporttien kuntoluokitus on STUKin näkemyksen mukaan tarkoituksenmukainen ja käsittää tarvittavat tekijät käyttökuntoisuuden arvioimiseksi.

Paine- ja lämpötilatransienttien kertymät ja lujuusanalyysit ovat merkittävä osa määräaikaista turvallisuusarviota, jota Fortum nyt valmistelee. Näihin liittyen STUK edellytti Fortumia toimittamaan STUKille tiedoksi ajantasaisen rekisterin Loviisan laitosyksiköille tehdyistä lujuus- ja kuormitusanalyyseistä sekä päivittämään kuormitusten seurantaa varten laaditun ohjeen transienttitietojen keruun ja raportoinnin osalta.

Tarkastuksessa käytiin läpi painelaitteiden määräaikaistarkastuskohteiden menetelmäpätevöintien nykytilanne sekä Fortumin pätevöinteihin varatut resurssit. Osa pätevöinneistä on ollut pitkään kesken tai tekemättä ja Fortumin näihin hakema lisäaika ei näillä näkymin riitä. Tarkastuksen perusteella STUK edellytti, että Fortum toimittaa hyväksyttäväksi päivitetyn pätevöinnin kokonaissuunnitelman, jossa on esitettävä myös aikataulu vielä puuttuvien pätevöintien (sekä uudet että päivitettävät pätevöinnit) loppuunsaattamiseksi. Putkikannakkeiden kunnonvalvonta katsottiin tarkastuksessa riittäväksi.

PRA:n käyttö, 26.11.2019

Tarkastus kohdentui ydinvoimalaitoksen todennäköisyysperusteisen riskianalyysin (PRA) laatimiseen ja sen soveltamiseen liittyviin menettelytapoihin sekä PRA:n hyödyntämiseen ydinvoimalaitoksen turvallisuuden hallinnassa. Tarkastuksessa käytiin läpi Loviisa 1:n ja 2:n sekä käytetyn polttoaineen varaston PRA-mallien ja sovellutusten tilanne, valmisteilla olevat päivitykset sekä niiden aikataulut. Tarkastuksessa arvioitiin lisäksi ohjeistoa, PRA:n laatimiseen ja soveltamiseen liittyvää organisaation toimintaa ja PRA:n hyödyntämistä turvajärjestelyjen kehittämisessä.

Tarkastuksen perusteella ei esitetty vaatimuksia. Tarkastuksen perusteella voidaan todeta, että PRA:ta koskeva ohjeisto on ajan tasalla, PRA:n kehitystä on jatkettu ja PRA:ta käytetään suunnitelmien mukaisesti ja monipuolisesti turvallisuuden hallinnan tukena. Henkilöstömuutoksien seurauksena PRA-resurssit ovat hieman vähentyneet.

Rakenteet ja rakennukset, 16.–17.10.2019

Tarkastus kohdistui rakenteiden ja rakennusten sekä merivesikanavien ja -tunneleiden käyttöön, kunnonvalvontaan, kunnossapitoon ja ikääntymisen hallintaan. Lisäksi käsiteltiin VLJ-luolan rakenteita. Tarkastuksessa arvioitiin luvanhaltijan menettelyjä ja toimintoja sekä käytiin läpi voimayhtiön tarkastusten tulokset ja tehdyt muutostyöt, joista osa valittiin laitoskierroksen laajuuteen.

Fortumin organisaatiossa ei ole tapahtunut merkittäviä muutoksia organisaatiohierarkiassa. Vakituisen henkilöstön määrä ei ole käytännössä muuttunut, ja esim. eläköityneiden henkilöiden tilalle on tehty uusia rekrytointeja.

Rakenteiden määräaikaistarkastuksien osalta STUK kävi läpi toiminnan eri vaiheet ja raportointimenettelyt. Tarkastusohjelma ja siihen liittyvä raportointi ovat merkittävä osa Fortumin rakennusteknistä ikääntymisen hallintaa. Fortum on tunnistanut betonirakenteiden alkali-kiviainesreaktion mahdollisena ikääntymismekanismina.

Teräsrakenteisen suojarakennuksen ankkuriruuvien ikääntyminen ja kunnonseuranta oli yksi tarkemmin käsitelty aihe. Teräsrakenteisen suojarakennuksen ankkuriruuveja ei ole tällä hetkellä varaosina, eikä ruuveja ole täten voitu vaihtaa suunnitellusti viime vuosina. Fortum on tunnistanut tämän oleellisen puutteen, ja on käynnistänyt uusien varaosien hankinnan. STUK katsoo, että ankkuriruuvien kunnonvalvonnan menettelyt ovat riittävät. Kehitysmahdollisuuksia STUK näki ankkuroinnin suunnittelun ohjeistuksen selkiyttämisessä, etenkin maanjäristysluokiteltujen rakenteiden ankkurointien osalta, sekä kyseisen kohteen toteutuksen ja valvonnan erityisvaatimuksien ilmenemisessä ohjeessa.

Lisäksi käytiin läpi laitosyksiköiden viimeaikaisia rakennusteknisiä muutostöitä ja täydennysrakentamiskohteita, mm. Loviisa 1:n reaktorirakennuksen vesikaton korjaus vuonna 2019, merivesirakenteiden karkeavälppien kunnostus vuonna 2017 ja meneillään oleva väkevien kemikaalien uusi varasto, jonka käyttöönotto on alustavasti suunniteltu vuoden 2020 alkupuolelle. Vesikaton osalta nyt tehty korjaus on väliaikainen, ja sen tarkoitus on saada hallintaan katossa esiintyneet vuodot – kokonaisvaltainen kunnostaminen on alustavasti suunniteltu vuodelle 2021. STUK seuraa asian etenemistä. Merivesirakenteiden karkeavälppien kunnostuksen osalta STUKin havaintona oli, että Fortum on ottanut huomioon rakenteiden korroosiosuojauksen osana korjaus- ja muutostöiden suunnittelua. Kemikaaliaseman osalta ei noussut erityishuomioita.

Tarkastuksessa havaittiin lisäksi, että Fortum ei ole toimittanut STUKiin uusista palokatkotuotteista palonkestovaatimuksen täyttymisen osoittavaa aineistoa sekä valmistuksen laadunvalvonnan osoittavaa aineistoa, joten STUK edellytti Fortumia toimittamaan nämä STUKiin.

Säteilysuojelu, 26.–27.11.2019

Säteilysuojelua koskeva tarkastus kohdennetaan ydinvoimalaitoksen säteilysuojeluun, säteilymittauksiin sekä päästö- ja ympäristövalvontaan. Tämän vuoden tarkastuksen pääkohteena oli dosimetria. Tämän lisäksi tarkastuksen yhtenä aiheena oli jatkuvatoimisten säteilymittausten toimintakuntoisuus.

Tarkastusta varten TL-dosimetreille tehtiin sokkotesti, jonka tulokset käytiin läpi tarkastuksen yhteydessä. Sokkotestissä ei tullut esille seikkoja, joiden perusteella ilmenisi epäkohtia annosmittauspalvelun tulosten analysoinnissa.

Annosmittauspalvelun voimassa olevan määräaikaisen hyväksynnän yhtenä ehtona on, että Fortum ilmoittaa STUKille kaikista keskeisistä annosmittauspalveluun kohdistuvista muutoksista. Tähän liittyen tarkastuksessa edellytettiin, että Fortum toimittaa STUKille kuvauksen nykyisestä annosmittauspalvelun organisaatiosta vastuineen.

Fortum on selvittänyt silmän mykiön ekvivalenttiannoksen mittaustarvetta ja -menettelyitä mittauskampanjoilla ja tunnistanut tapauskohtaisia erikoistöitä, joissa silmädosimetria voidaan käyttää. Tarkastuksessa STUK esitti silmädosimetriaan liittyen kaksi vaatimusta, jotka koskivat valittavan silmädosimetrin hyväksyttämisen suunnitelmaa sekä jo mitattujen silmäannosten toimittamista STUKin annosrekisteriin.

Jatkuvatoimisten säteilymittausten osalta käytiin läpi niiden kalibrointia, vikahistoriaa ja varaosatilannetta sekä jatkotoimenpiteitä. Laitoskierroksella tutustuttiin säteilymonitorien tarkastus- ja kalibrointipöytäkirjojen kansioihin, joista osan sisältö ei täysin vastannut ohjeen mukaista toimintaa. Tähän liittyen STUK esitti vaatimuksen, että Fortumin on saatettava säteilymonitorien määräaikaistarkastusten tekeminen kokonaisuudessaan omien ohjeidensa mukaiseksi.

Turvallisuussuunnittelu, 31.10.–1.11.2019

Tarkastus kohdistui Fortumin laitosmuutosten suunnitteluratkaisujen perusteluina käyttämiin analyyseihin, joilla tässä tarkoitetaan deterministisiä turvallisuusanalyysejä, todennäköisyysperusteisia riskianalyysejä (PRA) sekä vikasietoisuus- ja yhteisvika-analyysejä. Tarkastuksessa käsiteltiin tällä hetkellä käytössä olevat menettelyt ja niiden kehitystarpeet ja se kohdistui sekä Fortumin itse tekemiin että ulkopuolisella taholla teettämiin analyyseihin.

Tarkastuksessa käytiin läpi useita esimerkkitapauksia kustakin yllä mainitusta analyysiryhmästä. Tarkastuksen perusteella Fortum tekee itse valtaosan Loviisan voimalaitoksen laitosmuutosten suunnitteluun liittyvistä analyyseistä. Laitoksen käyttäytymistä häiriö- ja onnettomuustilanteissa kuvaavat analyysit päivitettiin suurelta osin vuonna 2018 valmistuneiden Loviisan automaatiouudistus- ja sekundääripiirin turvatoiminnot -projektien yhteydessä. Samalla analyysien tekemiseen liittyvät menettelyt kehittyivät huomattavasti. Fortumin nykyisin käyttämä onnettomuudenhallinnan ja analyysien dokumenttirakenne on systemaattinen ja muodostaa loogisen kokonaisuuden.

Tarkastuksen perusteella STUK esitti yhden muutossuunnitteluohjeiston kehitystä koskevan vaatimuksen: Fortumin on kehitettävä ohjeistoa sen varmistamiseksi, että yksittäisen laitetyypin mahdollisten yhteisvikojen vaikutukset huomioidaan suunnittelussa kattavasti.

Turvallisuustoiminnot, 6.–7.11 2019

Tarkastuksessa arvioitiin luvanhaltijan menettelyjä, joilla luvanhaltija varmistaa turvallisuustoimintoja toteuttavien järjestelmien suunnitteluperusteiden mukaisen tilan ja perusteiden oikeellisuuden. Tarkastus suoritettiin järjestelmätasolla, poikkiteknisenä tarkastuksena. Vuoden 2019 tarkastuksessa keskityttiin primääripiirin boorinsyöttöön, neutronivuon mittaukseen, reaktorisydämen lämpötilamittaukseen ja reaktorin pikasulkujärjestelmän vasteaikaan eri tilanteissa.

Boorinsyöttöjärjestelmän osalta käytiin läpi laitteiden viat, tehdyt uusinnat, huolto ja koestukset sekä yhteenveto varaosista. Neutronivuon mittauksen osalta käytiin läpi mittausten kalibrointi ja anturien muutoksia ja käyttöiän hallintaa. Samoin tarkasteltiin reaktorisydämen lämpötilamittaukseen käytettävin termoparien huoltoja, varaosatilannetta ja ikääntymisen hallintaa.

Reaktorin pikasulkujärjestelmän vasteajan osalta valittiin tarkastettavaksi neutronivuon mittauksen kautta tapahtuva pikasulkutoiminto, joka on mittausketjuista pisin. Tässä keskityttiin vasteajan toteutumisen lisäksi määräaikaiskoestusten kattavuuteen. Tarkastuksessa ei käynyt selville, tuleeko määrävälein osoitettua koko toimintoketjun vasteaikavaatimuksen täyttyminen eikä saatu täyttä varmuutta koko suojaustoimintoketjun kattavasta määräaikaiskoestuksesta eli menevätkö paloittain tehdyt yksittäiset testaukset riittävästi päällekkäin rajapintojen oikean toiminnan osoittamiseksi. Tarkastuksen perusteella STUK ei esittänyt vaatimuksia. Koska turvallisuustoimintojen vasteaikavaatimukset ja niiden määräaikaiskoestukset ovat relevantti aihe myös laajemmin kuin tämän tarkastuksen kohteeksi valittujen toimintojen osalta, STUK päätti laatia aiheesta erillisen selvityspyynnön, jossa voidaan nämä muut seikat huomioida paremmin.

Valmiusjärjestelyt, 19.–20.11.2019

Valmiusjärjestelyjä koskeva tarkastus kattaa ydinvoimalaitoksen valmiusjärjestelyt, -ohjeistuksen, -tilat ja -koulutuksen. Siinä käydään läpi kuluneen vuoden aikana saadut kokemukset valmiustoiminnasta, kokemukset ja palaute valmiusharjoituksista sekä valmiustoiminnan kehityshankkeet. Tarkastusalueeseen sisältyy myös ympäristön automaattinen säteilyvalvonta, meteorologiset mittaukset ja leviämisennusteiden teko. Vuoden 2019 tarkastuksessa käsiteltiin lisäksi valmiusorganisaation prosessimaista toimintaa, STUKin määräyksen Y/2/2018 3§ mukaista suunnitteluperusteiden arviointia ja ulkoisen avun vastaanottamista ja 4§ säteilyvaaratyöntekijöiden ja -avustajien koulutusta ja perehdyttämistä valmiustilanteeseen.

Tarkastuksen perusteella STUK edellytti valmiustilanteenaikaiseen perehdyttämiseen liittyen, että Fortumin on kehitettävä voimalaitosalueelle saapuvien säteilyvaaratyöntekijöiden ja -avustajien opastusta, laatii tarvittavan aineiston, määrittää koulutusjärjestelyt ja kouluttaa riittävän määrän henkilöstöä opastustehtäviin.

Fortumin valmiusjärjestelyt ovat hyvällä tasolla, ja sen organisaatio kehittää valmiusjärjestelyitä säännöstön ja ohjeiden mukaisesti.

Vuosihuolto 18.8.–25.9.2019

Vuosihuoltotarkastuksessa arvioitiin ja todennettiin vuosihuoltojen aikana toimintoja, joilla ylläpidetään turvallisuutta sekä johdetaan ja hallitaan vuosihuollon aikaisia toimia. Tarkastukseen osallistui STUKin Ydinvoimalaitosten valvontaosastolta useita eri tekniikan alojen tarkastajia, joilla oli ennalta määritettyjä tarkastuskohteita. Lisäksi STUK suoritti yleisvalvontaa laitosalueella mm. suorittamalla säännöllisiä laitoskierroksia sekä valvomalla suunniteltujen töiden etenemistä. STUK valvoi myös turvallisuuden asettumista etusijalle luvanhaltijan päätöksenteossa.

Vuosihuoltotarkastuksen erityiskohteena oli valvomon toiminnan arviointi, jonka tavoitteena oli selvittää Loviisan vuosihuollon aikaisen käyttötoiminnan menettelyjä ja käytäntöjä laitoksien päävalvomoissa. Tarkastuksen perusteella STUK edellytti, että Loviisan voimalaitoksen käyttöryhmien on kehitettävä oman toimintansa arviointia ja parantamista systemaattisemmaksi ja käsiteltävä tarkastuksessa esiin tulleet erilliset havainnot jäljitettävästi. STUK tarkastaa tilanteen kehittymisen muun valvonnan yhteydessä. Muita tarkastuksen kohteita olivat raskaat nostot, primääripiirin puhdistusjärjestelmän lisäkiertopiirin toteutus, raskaat nostot, polttoainelataus sekä säteilysuojelu.

Irto-osien hallintaan kohdistuvassa valvonnassa STUK todensi Fortumin vuosihuollon aikaisia menettelyjä sekä laitosyksiköiden valvonta-alueilla että turbiinihalleissa. STUK teki useita havaintoja irtokappaleriskeistä sekä suojausten hyvästä tai puutteellisesta käytöstä. Vuosihuollon aikaisessa toiminnassa oli todettavissa selkeää parannusta edelliseen vuoteen verrattuna niin irto-osasuojien käytössä kuin työkohteilla säilytettävien tavaroiden varastoinnissa. Fortum oli nostanut työkohteiden rajaukset ja merkinnät vuosihuollon yhdeksi turvallisuusteemaksi, ja Loviisan voimalaitoksella oli tänä vuonna myös panostettu oman henkilökunnan koulutukseen keväällä valmistuneen harjoittelutilan myötä. Toiminnan parantuminen oli todennettavissa laitoksella – tavarat olivat pääsääntöisesti merkittyjä ja työkohteilla oli käytetty rajauksia aiempaa paremmin. STUKin tekemien havaintojen perusteella irtokappaleiden hallinta työkohteilla oli parantunut.

STUK toteutti säteilysuojelutoimintoihin kohdistunutta valvontaansa tekemällä useita laitoskierroksia sekä keskustelemalla Fortumin säteilysuojeluyksikön edustajien kanssa. STUKin havaintojen perusteella suurin osa kontaminaation leviämisen estämiseksi tehdyistä työskentelyalueista oli rajattu sekä merkitty selkeästi ja niillä oli saatavilla riittävästi suojavarusteita. Valvonta-alueen siisteystaso oli vuosihuoltojen aikana hyvä, eikä merkittävää kontaminaation leviämistä todettu. Voimakkaammin säteilevät kohteet oli merkitty selkeästi, ja muutostyöt sujuivat säteilysuojelun näkökulmasta hyvin. Vuosihuoltojen aikana tapahtui muutama säteilysuojeluun liittyvä poikkeava tapahtuma. Kontaminoituneiden reaktorityökaluja siirrettiin pois Loviisa 2:n reaktorihallista ilman asianmukaisia kontaminaatiomittauksia, ja taskuissa olevien esineiden mittaaminen työkalumonitorissa ei STUKin havaintojen perusteella ollut rutiininomaista.

STUK valvoi raskaiden nostojen menettelyjä seuraamalla suojaputkiyksiköiden nostoja laitosyksiköillä ja vertaamalla nostosuunnitelmia suoritettuihin nostoihin. Tarkastuksessa ei havaittu raskaisiin nostoihin liittyviä puutteita. STUK seurasi myös polttoainesiirtoja, jotka sujuivat turvallisesti ja ennalta laadittujen suunnitelmien mukaisesti. Polttoaineen siirtotyö oli hyvin organisoitua ja toiminta vaikutti asianmukaiselta.

Primääripiirin puhdistusjärjestelmän muutokseen kohdistuneessa valvonnassa STUK todensi Fortumin menettelyitä järjestelmän uuden puhdistuskierron käyttöönotossa. Muutoksen tavoitteena on mahdollistaa primääripiirin jäähdytteen puhdistus tehoajon lisäksi myös vuosihuollon aikana. Tarkastuksessa ei havaittu puutteita.

Fortumin toiminnassa ei todettu vuosihuollon aikana poikkeamia, jotka olisivat edellyttäneet STUKin välitöntä puuttumista asiaan. STUKin havaintojen mukaan vuosihuollot sujuivat turvallisesti.

Ydinmateriaalivalvonta, 30.–31.10.2019

Tarkastus kohdistui Fortumin Loviisan ydinvoimalaitoksen ydinmateriaalivalvontajärjestelmään. Tarkastuksen tavoitteena oli selvittää, kuinka Loviisan laitos huolehtii ydinmateriaalivalvonnan velvoitteistaan.

Tarkastuksessa käytiin läpi mm. miten Fortumin vastuunjako ja ydinmateriaalivalvonnan huomioiminen toimii eri tilanteissa kuten hankintaprojekteissa ja polttoaineen käsittelyssä, ja miten ydinmateriaalivalvonnan vastuuhenkilön riittävä resurssointi ja tiedonsaanti on varmistettu. Tähän mennessä vuorovaikutuksen ja ydinmateriaalivalvonnan onnistumista ylipäätään on arvioitu Fortumissa pitkälti tarkastushavaintojen perusteella. Fortum on kehittämässä toimintoon omaa mittaria, jolla onnistumista pystyttäisiin arvioimaan ja raportoimaan järjestelmällisemmin yhtiön sisällä. Organisaation osaamista on kehitetty ydinmateriaalivalvonnan koulutuksilla. Varsinaisia seuraajasuunnitelmia ydinmateriaalivalvonnasta vastaaville henkilöille ei ole, joten STUK edellytti näiden määrittämistä.

Ydinmateriaalivalvonnan asiakirjat pidetään hyvin ajan tasalla, näin varmistetaan tarkastusvalmius. Ydinmateriaalikäsikirjan kehitystyö painottuu tällä hetkellä ohjeen YVL D.1 muutosten läpikäyntiin. Tarkastuksen yhteydessä huomattiin, että viimeisimmässä päivityksessä ydinmateriaalivalvonnan käsikirja oli toimitettu STUKille laitosohjeistopaketin yhteydessä tiedoksi, eikä YVL D.1 ohjeen mukaisesti hyväksyttäväksi. STUK edellytti, että ydinmateriaalikäsikirjan päivitys on toimitettava viipymättä STUKille hyväksyttäväksi.

Lisäksi STUK edellytti, että Fortumin on esitettävä menettely, jolla varmistetaan, että laitosalueen kuvauksessa esitetyt tiedot ovat oikein ja ajan tasalla.

Yhteyshenkilö

Yhteyshenkilö

  • Tomi Koskiniemi / Projektipäällikkö
    puh. +358975988642