STUK valvoo STUK valvoo

STUK valvoo

STUK valvoo

Loviisa 1 ja 2

Käytön tarkastusohjelman mukaiset tarkastukset Loviisan laitoksella tammikuu–huhtikuu 2021

Ensimmäisellä vuosikolmanneksella STUK teki kolme käytön tarkastusohjelman mukaista tarkastusta Loviisan ydinvoimalaitoksella. Tarkastuksista kaksi tehtiin etätarkastuksina ja yksi etä- ja läsnätarkastuksen yhdistelmänä, ns. hybriditarkastuksena.

Käyttötoiminta, 20.1.2021

Tarkastus kohdistui Loviisan käyttötoimintaan. Tarkastuksessa selvitettiin ja todennettiin

  • Fortumin suorittamaa käyttötoiminnan turvallisuuden riippumatonta valvontaa
  • Käyttöyksikön koulutukset ja osaamisen kehittäminen
  • Käyttöyksikön resurssit
  • poikkeamien hallinta käyttöyksikön osalta.

Käyttötoiminnan turvallisuuden riippumatonta valvontaa suorittaa Laitosturvallisuusryhmä. Tarkastuksessa käytiin läpi Laitosturvallisuusryhmän valvonnan ohjeistusta, osallistumista päätöksentekoon sekä tiedon saantia sekä havaintojen kirjaamista. Tarkastuksen perusteella Fortumin Laitosturvallisuusryhmän suorittama käyttötoiminnan turvallisuuden riippumaton valvonta täyttää ohjeen YVL A.6 vaatimustason. STUK pitää Laitosvalvontaryhmän työtä merkittävänä tekijänä korkean turvallisuuskulttuurin ja laitoksen turvallisen käyttötoiminnan ylläpitämisessä. Mahdollisina harkittavina kehityskohteina todettiin valvomokäynnit myös käytön aikana sekä sähköisen päiväkirjan käyttö tiedon siirtoon ryhmän sisällä.

Koronan takia koulutuspäiviä jouduttiin siirtämään keväältä syksyyn, mutta kaikki koulutukset on pystytty pitämään osin poikkeavin menettelyin. Tarkastuksen perusteella Käyttöyksikön koulutukset ja osaamisen kehittäminen täyttää ohjeen YVL A.4 vaatimustason. Käyttöyksikön resurssitilanne on kokonaisuudessaan hyväksyttävällä tasolla, ja varsinkin operaattorien resurssitilanne on tarkastuksen perusteella hyvä. Käyttöyksikön vastuulla oleviin poikkeamiin ja niiden hallintaan ei ollut huomautettavaa.

STUK ei esittänyt tarkastuksen perusteella vaatimuksia.

Ylimääräinen tarkastus: Linjaorganisaation toiminnan parantaminen omista käyttökokemuksista oppimisessa 16.3.2021–22.4.2021

Ylimääräisen KTO-tarkastuksen tavoitteena oli todentaa STUKin aikaisemman vaatimuksen toteuttaminen, koskien linjaorganisaation toiminnan parantamista Loviisan voimalaitoksen omista käyttökokemuksista oppimisessa. Tarkastushavainnot kertovat kokonaisuutena siitä, että oikeansuuntaisia muutoksia on tapahtunut, mutta kokonaisuudessa on vielä kehitettävää. STUK on edellyttänyt asian parantamista vuodesta 2017 alkaen. STUK katsoo Fortumin parantamisen hitauden ja tehtyjen parannustoimenpiteiden vähäisten vaikutusten kertovan siitä, että muutosta ei ole johdettu tehokkaasti. STUK totesi tarkastuksen johtopäätöksenä, että Loviisan voimalaitoksen omista käyttökokemuksista oppiminen on puutteellista. STUK edellytti Loviisan voimalaitoksen johdolta toimenpiteitä tilanteen korjaamiseksi.

Johtaminen ja turvallisuuskulttuuri 29.–31.3.2021

Tarkastus kohdistui Loviisan voimalaitoksen johtamisen ja turvallisuuskulttuurin kehittämiseen. Tarkastuksen perusteella on nähtävissä, että Loviisan laitosorganisaatiossa on aiempaa enemmän organisaation toimintatapoihin liittyviä, johdon käynnistämiä, projektoituja, henkilöstölle jatkuvasti viestittyjä kehitystoimia. Kehitysprojekteissaan Loviisan laitosjohto ei kuitenkaan kuvaa selkeästi mihin asenteisiin, ajattelu- tai toimintatapoihin erityisesti halutaan muutos ja miksi. Myös vaikuttavuuden arviointi on siten kehityskohde. Turvallisuuskulttuuriarvioissa tunnistettujen kehityskohteiden ja johdon määrittelemien kehitysprojektien yhteys ei aina ole selkeä. Tarkastuksen perusteella turvallisuuskulttuuriprosessi ei toimi optimaalisesti johdon tukena, eli johtamisessa ei hyödynnetä prosessin tuotoksia tehokkaasti. Tästä syystä STUK asetti turvallisuuskulttuurityön tehostamiseen kaksi vaatimusta.

Käytön tarkastusohjelman mukaiset tarkastukset Loviisan laitoksella syyskuu–joulukuu 2020

Kolmannella vuosineljänneksellä tehtiin yhteensä 11 tarkastusta, jotka sisälsivät alkuvuodesta siirretyt neljä tarkastusta. Kaksi tarkastusta – Käyttötoiminta ja Turvallisuustoimintojen tarkastuksen 2. osa – tehdään vuoden 2021 puolella.

Tarkastuksilla STUK sai kokemusta etätarkastusten toteuttamisesta ja soveltamismahdollisuuksista.

Vuosihuollot, 2.8.–23.10.2020

Vuosihuoltotarkastuksessa arvioitiin ja todennettiin vuosihuoltojen aikana toimintoja, joilla ylläpidetään turvallisuutta sekä johdetaan ja hallitaan vuosihuollon aikaisia toimia. Tarkastukseen osallistui STUKin useita eri tekniikan alojen tarkastajia, joilla oli ennalta määritettyjä tarkastuskohteita. Lisäksi STUK suoritti yleisvalvontaa laitosalueella mm. suorittamalla laitoskierroksia sekä valvomalla töiden etenemistä ja niihin liittyviä säteilysuojelumenettelyjä. Laitoksella liikkuessaan STUKin tarkastajat kiinnittivät tehostetusti huomiota myös irtokappaleiden hallintaan. STUK valvoi turvallisuuden asettumista etusijalle Fortumin päätöksenteossa. COVID-19-epidemiasta huolimatta Fortum pystyi järjestämään työnsä niin, että molempien laitosyksiköiden vuosihuollot toteutettiin alkuperäisten suunnitelmien mukaan. Koronatilanne huomioitiin myös STUKin tarkastuksessa – etäyhteyksin toteutettiin tarkastuksen osa-alueet, joiden osalta valvonta laitospaikalla ei ollut välttämätöntä.

Vuosihuoltotarkastuksen erityiskohteina olivat Loviisa 2:lla reaktoripaineastian kannen läpivientiholkkien vaihtotyö sekä Loviisa 1:lla reaktoripaineastian ylimääräiset tarkastukset irto-osaepäilystä johtuen. Muita tarkastuksen kohteita olivat hätädieselgeneraattoreiden automaatiouusinta Loviisa 1:llä, nostot reaktorihallissa, töiden säteilysuojelumenettelyt sekä kontaminaation hallinta näytteenotossa, dekontaminointitoiminta ja vuonna 2019 toteutetun primääripiirin puhdistusjärjestelmän lisäkiertopiirin vaikutukset.

Irto-osien hallintaan kohdistuvassa valvonnassa STUK todensi Fortumin vuosihuollon aikaisia menettelyjä sekä laitosyksiköiden valvonta-alueilla että turbiinihalleissa. Vaikka Loviisan voimalaitoksella ei ollut pystytty toteuttamaan koulutukseen liittyneitä kehitystoimenpiteitä kevään koronatilanteen takia, oli vuosihuollossa nähtävissä irtokappalesuojausten käytön ja tavaroiden säilyttämisen parantuminen viime vuosiin verrattuna. STUKin tekemien havaintojen perusteella irtokappaleiden hallintaa on saatu vietyä hyvään suuntaan. STUK pitää kuitenkin tärkeänä, että irtokappaleiden hallinnassa esille tulleita havaintoja käsitellään riittävällä vakavuudella ja toimintaa kehitetään jatkossakin, suunnitelmallisesti.

STUK toteutti säteilysuojelutoimintoihin kohdistunutta valvontaansa tekemällä laitoskierroksia sekä keskustelemalla Fortumin ja urakoitsijoiden edustajien kanssa. STUKin havaintojen perusteella suurin osa kontaminaation leviämisen estämiseksi tehdyistä työskentelyalueista oli rajattu sekä merkitty selkeästi ja niillä oli saatavilla riittävästi suojavarusteita. Valvonta-alueen siisteystaso pysyi vuosihuoltojen aikana pääosin hyvänä ja suurilta kontaminaation leviämisiltä vältyttiin. Vuosihuoltojen aikana tapahtui useampia säteilysuojeluun liittyviä poikkeavia tapahtumia, joista Fortum on laatinut käyttötapahtumaraportit. Esimerkiksi vuosihuoltojen aikana piha-alueilta löydettiin tehdyissä mittauksissa radioaktiivisia epäpuhtauksia. STUK piti tärkeänä, että Fortum selvittää perusteellisesti juurisyyt epäpuhtauden kulkeutumiselle piha-alueille ja toteuttaa tarvittavat korjaavat toimenpiteet.

STUK valvoi myös Loviisa 2:n reaktoripaineastian kannen läpivientiholkkien vaihtotyötä. Fortum kehitti tarvittavilta osin tarkastusten menettelyjä korjaustyön etenemisen aikana. Kannen läpivientiholkkien vaihtotyöt sujuivat säteilysuojelun näkökulmasta hyvin.

Loviisa 1:n reaktoripainesäiliön irtokappalevalvontajärjestelmä havaitsi käyttöjaksolla 2019–2020 ylimääräisiä ääniä, minkä vuoksi Fortum teki ylimääräisiä tarkastuksia. Nämä olivat STUKin näkemyksen mukaan kattavia, eikä STUK havainnut tarkastusten suorituksessa huomauttamista. Tarkastusten perusteella selvää syytä havainnoille ei kuitenkaan saatu selville. Fortum seuraa tilannetta 2020–2021 käyttöjaksolla, ja STUK valvoo Fortumin toimenpiteitä.

STUK valvoi Loviisa 1:n hätädieseleiden automaatiouusintaa osallistumalla projektin päivittäisiin seurantapalavereihin, tutustumalla välivaiheiden katselmointipöytäkirjoihin sekä seuraamalla kuumakokeiden testejä ja dieselien käynnistyssekvenssikokeita. Fortum toimi aktiivisesti toiminnassa havaittuihin puutteisiin ja epäkohtiin niiden korjaamiseksi. Kokonaisuudessaan asennus ja käyttöönotto sujui suunnitellusti. Muutosten osalta ei ilmennyt sellaisia seikkoja, joilla olisi ollut vaikutusta suunniteltuihin koestuksiin tai asennuksiin turvallisuuden kannalta merkittävään osuuteen liittyen.

Loviisa 2:n vuosihuolloissa tapahtui useampi yksittäinen tapahtuma, jossa todettiin nostotoiminnassa puutteita. Tästä syystä STUK otti Loviisa 1:llä vuosihuoltotarkastuksen yhdeksi lisäaiheeksi nostotoiminnan, jolloin STUK haastatteli nostotoiminnasta vastaavia sekä seurasi yhtenä päivänä reaktorihallissa nostoja. Fortum oli selvästi tarttunut epäkohtiin ja Loviisa 1:n nostoissa ei vastaavaa havaittu. STUK seuraa nostotoimintaa ja sen hallinnointia myös jatkossa.

Fortumin toiminnassa ei todettu vuosihuollon aikana poikkeamia, jotka olisivat edellyttäneet STUKin välitöntä puuttumista asiaan. STUKin havaintojen mukaan vuosihuollot sujuivat turvallisesti.

Turvajärjestelyt – fyysinen suojaus, 21.–25.9.2020

Tarkastus kohdistui laitoksen turvajärjestelyihin, joihin katsotaan kuuluvan rakenteellisia, teknisiä, operatiivisia ja organisatorisia järjestelyjä lainvastaisen tai luvattoman toiminnan havaitsemiseksi, viivyttämiseksi ja estämiseksi. Turvajärjestelyiden osalta tarkastettiin sekä fyysisiin turvajärjestelyihin liittyviä aihekokonaisuuksia että tietoturvallisuuteen kohdistuvia yhtymäkohtia ja näiden välisiä rajapintakysymyksiä.

Eritysaiheena oli poikkeamien hallinta, jonka osalta todettiin, että poikkeamien, puutteiden ja havaintojen käsittely sekä niistä syntyvän tiedon dokumentointi vaikuttaa turvajärjestelyissä asianmukaiselta ja riittävältä. Tarkastuksessa ei esitetty vaatimuksia.

Turvajärjestelyt – tietoturvallisuus, 21.–25.9.2020

Tietoturvallisuuteen kohdistuva tarkastus toteutettiin samaan aikaan kuin toinen - Fyysiseen suojaukseen kohdistuva turvajärjestelytarkastus. Tietotuvallisuustarkastuksessa käytiin läpi tietoverkkojen rakennetta sekä niiden turvakontrolleja.

Tarkastuksessa painopisteenä oli poikkeamien hallintaan liittyvät toiminnot, joiden osalta käytiin läpi tapahtumien, poikkeamien, puutteiden sekä havaintojen käsittelyyn liittyvät toimenpiteet. Nämä asiat vaikuttavat tarkastuksen perusteella olevan asianmukaiset ja riittävät. Tarkastuksessa ei esitetty vaatimuksia.

Johtamisjärjestelmä, 6.–8.10.2020

Tarkastuksessa käsiteltiin menettelyjä, joilla Fortum hallitsee poikkeamia ja toimintansa riskejä. Lisäksi käsiteltiin luvanhaltijan organisaatiota ja Loviisan toiminnan kehittämistä ydinturvallisuuden riippumattoman arvioinnin näkökulmasta.

Tarkastuksella käsiteltiin sitä, millä perusteella Fortum määrittelee, mitkä Fortumin organisaation osat kuuluvat luvanhaltijan organisaatioon. Tarkastuksen perusteella STUK edellytti Fortumia selkeyttämään määrittelyä. Tarkastuksen perusteella Loviisa on siirtänyt riippumatonta toimintansa arviointia laitoksen ydinturvallisuusyksikköön, jossa on aloitettu asiaan liittyviä uusia raportointimenettelyjä. STUK seuraa toiminnan kehittämistä jatkovalvonnassaan.

Tarkastuksella käsiteltiin myös laitoksen poikkeamienhallinnan menettelytapoja ja todennettiin sen tilannetta. Fortumin käynnistämien aiheeseen liittyvien korjaavien toimenpiteiden suorittamisessa on esiintynyt viiveitä, ja STUK edellytti Loviisaa selvittämään tilannetta.

Riskienhallinnan osalta luvanhaltija on käynnistänyt itsearvioinnin perusteella toimintansa kehittämisen. Tarkastuksella käsiteltiin uusia menettelytapoja ja todennettiin riskienhallintaa. Edellisessä johtamisjärjestelmätarkastuksessa edellytetty hankintaprosessin kuvaus todettiin asianmukaiseksi.

Käyttökokemustoiminta, 20.10.2020

Tarkastus kohdistui ulkoiseen käyttökokemustoimintaan, jonka osalta todennettiin menettelyjä ja niiden toimivuutta esimerkkitapausten avulla; muiden laitosten käyttökokemusten ja tapahtumien käsittely, kokemusten hyödyntäminen ja raportointi laitoksen ulkopuolelle. Lisäksi tarkastettiin käyttökokemustoimintaan liittyvien poikkeamien hallintaa.

Fortum päivitti Loviisan laitoksen käyttökokemustoiminnan prosessin ¬vuoden 2018 aikana, jolloin sisäisen ja ulkoisen käyttökokemustoiminnan menettelyt yhdistettiin samaan prosessiin. Tässä yhteydessä myös ohjeisto päivitettiin niin, että menettelyohje vastaa prosessia ja työohjeet kuvaavat tarkemmin toimintaa käytännön tasolla. Tästä jatkuneet kehitystoimenpiteet ovat osittain edelleen kesken – toimintaa on pyritty tehostamaan, mittareita sekä seurantaa on lisätty ja itsearvioinneissa on myös tunnistettu joitakin kehityskohteita. Esimerkkitapahtumien todentamisen perusteella ulkoisten tapahtumien käsittely on nopeutunut ja käsittely on löydettävissä laitoksen tietojärjestelmistä. STUKin näkemyksen mukaan Fortum on pyrkinyt kehittämään toimintaansa havaittujen puutteiden ja kehityshavaintojen korjaamiseksi. Resurssien tai toiminnan riittävyyttä ja korjaavien toimenpiteiden vaikuttavuutta ei kattavasti pystytä vielä arvioimaan, sillä kehitystoimenpiteet ovat edelleen kesken.

STUK seuraa Fortumin työn ja kehitystoimenpiteiden edistymistä muun valvonnan yhteydessä sekä raportointien (mm. vuosiraportti) käsittelyn yhteydessä. Tarkastuksen perusteella STUK ei esittänyt vaatimuksia.

Inhimillisten tekijöiden hallinta, 3.–5.11.2020

STUK tarkasti Fortumin turvallisuuteen liittyvien inhimillisten tekijöiden hallintaa. Inhimillisten tekijöiden hallinta valittiin tarkastusaiheeksi säännöstömuutosten myötä tarkentuneen vaatimustason täyttymisen todentamiseksi. Tarkastuksessa käsiteltiin kolmea inhimillisten tekijöiden osa-aluetta:

  • Inhimillisten ja organisatoristen tekijöiden selvittäminen tapahtumatutkinnoissa
  • Inhimillisten tekijöiden hallintaa suunnittelussa (Human Factors Engineering, HFE)
  • Inhimillisten tekijöiden hallinnan kehittämistä.

Tarkastuksessa käytettiin esimerkkeinä tapahtumatutkintoja sekä laitoksella meneillään olevia kehitystoimenpiteitä ja muutoshankkeita.

Tapahtumatutkintojen osalta STUK havaitsi, että Fortum on viime aikoina hyödyntänyt aikaisempaa vähemmän inhimillisten ja organisatoristen tekijöiden erityisasiantuntijoita tutkinnoissa. Fortumilla ei ole ohjeistossa selviä kriteerejä sille, minkälaisissa tapahtumissa pitää käsitellä perusteellisesti inhimillisiä ja organisatorisia tekijöitä erityistä asiantuntemusta hyödyntäen. Fortumilla on kuitenkin käytössään henkilöitä, jotka osaamisensa kautta voisivat osallistua tapahtumien selvittämiseen kyseisestä näkökulmasta. STUK edellyttää Fortumia vahvistamaan ihmisen ja organisaation toiminnan asiantuntijuuden hyödyntämistä sekä täsmentämään ohjeistoaan siten, että inhimillisten ja organisatoristen tekijöiden käsittelyn laajuus ja siihen käytettävä asiantuntemus suunnitellaan tutkinnoissa johdonmukaisesti ja läpinäkyvästi.

STUK selvitti tarkastuksessa myös, miten laitoksen ohjauksen apuna käytettävää prosessitietokonetta oli kehitetty tapahtumien ja muiden käytön tarpeiden pohjalta. Prosessitietokonetta kehitetään kolmessa eri linjassa, ja kehittämistä tehdään pääosin välittömien käytössä havaittujen kehitystarpeiden pohjalta. Lisäksi Fortumilla on tekeillä selvityksiä hälytystoiminnon kehittämisen suhteen. STUKin saamien tietojen mukaan prosessitietokoneen kehitystyö ei kaikilta osin laadunhallinnallisesti vastaa tasoa, jota sen merkitys laitoksen ohjaustyössä edellyttäisi. STUK edellyttää Fortumia käymään läpi STUKin tekemät havainnot sekä tarpeen mukaan kehittämään prosessitietokoneen kehittämisen menettelyitä.

Tarkastuksessa STUK selvitti Fortumin menettelyitä ottaa inhimilliset tekijät huomioon laitoksen suunnittelussa (HFE), esim. muutostöissä. Fortumilla on käytössä joitain menettelyitä, mutta systemaattinen HFE-ohjelman käyttäminen ei kuulu Fortumin käytäntöön tällä hetkellä. STUK havaitsi tarkastuksessa, että HFE-menettelyiden osaaminen Loviisan voimalaitoksen organisaatiossa ei ole tällä hetkellä tasolla, jota niiden systemaattinen integrointi suunnittelumenettelyihin vaatisi. Tarkastuksen perusteella STUK edellytti Fortumin kehittävän menettelyjään ottaa inhimilliset tekijät huomioon suunnittelussa ja selvittävän oman ohjeistonsa kehitystarpeet tämän suhteen.

Laitoksen ylläpito, 10.–11.11. 2020

Tarkastuksessa arvioitiin Loviisa 1 ja 2 -laitosyksiköiden kunnonvalvontaan ja kunnossapitoon liittyvien resurssien, toimintojen ja tehtävien riittävyyttä turvallisen käytön varmistamiseksi suunnitteluperusteisissa tilanteissa. Tarkastus kohdistui erityisesti kunnossapidon henkilöstöresursseihin sekä laitosyksiköiden ikääntymisen hallintaohjelman kattavuuteen ja menettelyihin. Valittuja tarkastuskohteita olivat tällä kerralla kuormitusten seurannan menettelyt, järjestelmävastaavien ja varahenkilöiden pätevyysvaatimukset, kunnossapidon tehtävien seuranta sekä ikääntymisen hallinnan seurantaraporttien tiedot, kuten automaatiolaitteiden aikarajoitteisten kelpoistuksien voimassaolo. Tarkastuksessa ei havaittu merkittäviä puutteita Loviisan laitosyksiköiden ylläpidossa. STUK edellytti tarkastuksen perusteella Fortumia toimittamaan suunnitelman Loviisa 1:lle aikoinaan asennetun lämpötilojen ja venymien jatkuvatoimisen mittausjärjestelmän modernisoinnista sekä täydennetyn STUKille jo edellisen tarkastuksen perusteella toimitetun lujuusanalyysirekisterin.

Konetekniikka, 30.11.2020

Tarkastuksessa arvioitiin koneteknisten laitteiden ja rakenteiden eheyden ja luotettavan toiminnanvarmistamiseen liittyviä voimayhtiön toimintoja. Tarkastuksessa todennettiin suojarakennuksen sprinklerjärjestelmän laitteiden käyttökuntoisuuden todentamisen kattavuutta ja riittävyyttä, turvallisuusluokkiin 2 ja 3 kuuluvien kolmen eri järjestelmän pumppujen koestusmenettelyjä sekä sitä, miten Fortum hyödyntää putkistojen kunnonvalvontaohjelmistoa käytännössä. Lisäksi tarkastuksessa käytiin läpi nostoapuvälineiden ja polttoaineen käsittelylaitteiden tarkastusmenettelyt laitoksella.

Tarkastuksen perusteella suojarakennuksen sprinklerjärjestelmän ennakkohuoltotoiminta ja käyttökuntoisuuden valvonta on kattavaa ja riittävää. Tarkasteltujen pumppujen koestusmenettelyt olivat riittävät ja tulokset vastasivat pumpuille asetettuja suunnitteluperusteita. Käytössä olevaa putkistojen kunnonvalvontaohjelmaa käytetään lähinnä tietopankkina ja lisäapuvälineenä, ja tarkastuskohteet valitaan kokemuksen ja tarkastushistorian perusteella. STUKilla ei ollut huomautettavaa nostoapuvälineiden ja polttoaineen käsittelylaitteiden tarkastuksiin. STUK ei esittänyt tarkastuksen perusteella vaatimuksia.

Palontorjunta, 1.–2.12.2020

Tarkastus kohdistui ydinvoimalaitoksen rakenteellisiin ja aktiivisiin palotorjuntajärjestelyihin sekä operatiiviseen palontorjuntaan. Tarkastuskohteina olivat organisaatio, laitospalokunnan koulutus ja kalusto, aktiivisten palontorjuntajärjestelmien tarkastukset ja ylläpito, muutos- ja korjaustyöt, luvanhaltijan ja muiden organisaatioiden tekemät tarkastukset sekä käyttökokemustoiminta. Osana tarkastusta haastateltiin neljää henkilöä poikkeamien hallinnasta. Lisäksi tarkastuksessa käytiin keskustelua palo-osastoivien rakenteiden käsittelystä Fortumilla ja STUKissa.

Tarkastuksen perusteella Loviisan ydinvoimalaitosten paloturvallisuus on säännöstön edellyttämällä tasolla. Resursseja on vahvistettu vuoden 2020 aikana. Loviisan palokuorman hallinnan menettelyt ovat kehittyneet ja paloturvallisuutta kehitetty, mm. uusi tulityörakennus otettiin käyttöön vuosihuollossa 2020.

Tarkastuksessa ei esitetty vaatimuksia. STUKin totesi havaintonaan, että laitospalokunnan on hyvä harjoitella polttoainealtaiden jäähdytysten parannukseksi toteutettujen muutosten mukanaan tuomia toimintoja vielä käytännössä.

Turvallisuussuunnittelu, 2.–3.12.2020

Tarkastus kohdistui Loviisan voimalaitoksen suunnittelutoimintaan. Tarkastuksessa käsiteltiin prosessi- ja automaatiosuunnitteluun osallistuvia organisaatioita, käytettyjä menettelyjä ja niiden kehitystarpeita sekä käytettävissä olevia resursseja.

Erityisesti tarkastuksessa käsiteltiin tekniikanalojen ja Fortumin organisaatioyksiköiden välistä tiedonkulkua ja asiakirjojen kommentointikiertoa, suunnitteluprosessin ja -ohjeiston meneillään olevia kehityshankkeita sekä alihankkijoiden käyttöä. Esimerkkitapauksina viimeaikaisista laitosmuutoksista katsottiin laajaa ja pitkäkestoista kemikaaliaseman uudistamista, jonka suunnittelutyö on pääosin tilattu Fortumin ulkopuolelta, vuosihuollon aikaista primääriveden puhdistuskiertoa sekä laitossuojauksen uusintaa.

Tarkastuksen perusteella ei esitetty vaatimuksia.

Valmiusjärjestelyt, 14.–15.12.2020

Valmiusjärjestelyjä koskeva tarkastus kattaa ydinvoimalaitoksen valmiusjärjestelyt, -ohjeistuksen, -tilat ja koulutuksen. Siinä käydään läpi kuluneen vuoden aikana saadut kokemukset valmiustoiminnasta, kokemukset ja palaute valmiusharjoituksista sekä valmiustoiminnan kehityshankkeet. Tarkastusalueeseen sisältyy myös ympäristön automaattinen säteilyvalvonta, meteorologiset mittaukset ja leviämisennusteiden teko. Vuoden 2020 tarkastuksessa käsiteltiin lisäksi valmiusjärjestelyihin liittyvien poikkeamien hallintaa.

Tarkastuksen perusteella STUK edellytti Fortumia toimittamaan valmiussuunnitelman hyväksyttäväksi kokonaisuudessaan, koska useat aikaisemmat muutokset käsittivät vain osia ja ne oli toimitettu tiedoksi. Lisäksi STUK edellytti Fortumia toimittamaan STUKille selvityksen säteilysuojelujohtajan ja -mittauspäällikön vakanssien toimintaedellytysten parantamisesta. STUKin näkemyksen mukaan Fortumin valmiusorganisaation säteilysuojeluvakanssien resurssit ovat pienet erityisesti pitkäkestoisen tilanteen kannalta esim. sairastapauksen tai työmatkan sattuessa.

Fortumin valmiusjärjestelyt ovat hyvällä tasolla ja sen organisaatio kehittää valmiusjärjestelyitä säännöstön ja ohjeiden mukaisesti.

Käytön tarkastusohjelman mukaiset tarkastukset Loviisan laitoksella toukokuu–elokuu 2020

Säteilysuojelu, 14.–15.5.2020

Säteilysuojelua koskeva tarkastus kohdennetaan ydinvoimalaitoksen säteilysuojeluun, säteilymittauksiin sekä päästö- ja ympäristövalvontaan. Tämän vuoden tarkastus painottui hallinnolliseen säteilysuojeluun. Erityiskohteena oli Loviisan ydinvoimalaitoksen ALARA-toiminta (As Low As Reasonably Achievable), josta Fortum oli laatinut itsearvioinnin. Lisäksi tämän vuoden KTO-tarkastusten yhteisteemana on poikkeamien hallinta. Tarkastus toteutettiin etäyhteydellä.

STUK oli pyytänyt Fortumia tekemään selvityksen ALARAn mukaisten periaatteiden toteutumisesta ja menettelyiden ajantasaisuudesta voimalaitoksella. Tarkastuksessa todettiin, että selvitys on hyvin laadittu, ja siinä on tunnistettu laajoja kehityskohteita, joiden eteenpäin vieminen on edistynyt hyvin.

Tarkastuksessa käsiteltiin säteilysuojelun menettelytapoja poikkeamien hallinnassa. Fortum on tehnyt kattavaa havainnointia säteilysuojelua koskevista tapahtumista ja ryhtynyt tarvittaviin korjaaviin toimenpiteisiin sekä toimittanut havainnot edelleen eteenpäin organisaatiossa. Erityiskohteena poikkeamista käsiteltiin Loviisan voimalaitoksen piha-alueen radioaktiivisten hippujen löytymistä ja niiden tutkimustuloksia. Hiput löydettiin ja otettiin talteen 9.4.2020 Fortumin suorittamissa piha-alueiden varmentavissa kontaminaatiomittauksissa.

STUK esitti tarkastuksessa yhden vaatimuksen, jossa pyydettiin toimittamaan neutroniannosta mittaavan elektronisen dosimetrin soveltuvuusarvio STUKille.

Henkilöstöresurssit ja osaaminen, 27.–28.5.2020

Tarkastus toteutettiin etätarkastuksena, ja Fortum oli vastannut sitä ennen STUKin esittämiin ennakkokysymyksiin. Tarkastuksen aiheina olivat osaamisen hallinnan kehitysprojekti, järjestelmävastaavien resurssit ja osaamisen varmistaminen sekä esimiestyö Loviisan voimalaitoksella.

Tarkastuksella Fortum esitteli voimalaitoksen osaamisen hallinnan kehitysprojektin etenemistä. Projekti on alkuperäisestä aikataulussa jäljessä. Tällä hetkellä on meneillään tietojärjestelmän pilotointi. Fortumin tavoitteena on ottaa järjestelmä käyttöön voimalaitoksella vuoden 2020 loppuun mennessä.

Tarkastuksessa käsiteltiin Loviisan voimalaitoksen järjestelmävastaavien resursseja ja osaamisen hallinnan menettelyjä. Fortum on LOLTO-projektissa (Loviisa Long Term Operation) määritellyt ja osittanut uudelleen järjestelmävastuualueita sekä linjannut, että kaikille laitoksen järjestelmille on oltava järjestelmävastaava. Suuri osa järjestelmävastaavista hoitaa tehtävää päätehtävänsä ohella. Järjestelmävastaaville ei ole nimettyjä varahenkilöitä, ja henkilön lähtiessä pois tehtävä siirtyy esimiehen hoidettavaksi, kunnes seuraaja on nimetty. Ikääntymisen seurantaraportteja ei ole saatu valmiiksi ajallaan, mikä saattaa kertoa työhön käytettävien resurssien niukkuudesta ja tehtävän priorisoinnista. Järjestelmävastaavilla on keskeinen rooli laitoksen ikääntymisen hallinnassa, ja siten tehtäviä hoitaville on ohjeen YVL A.4 vaatimuksen 308 mukaisesti oltava varahenkilöt. STUK esitti vaatimuksen nimetä ydinlaitoksen turvallisuuden kannalta keskeisille järjestelmille järjestelmävastaavien varahenkilöt.

Tarkastuksen kolmantena kohteena oli esimiestyö Loviisan voimalaitoksella. Esimiesten perehdytyksestä, koulutuksesta ja toimintaedellytyksistä huolehtivat osaltaan esim. voimalaitoksen johto, Fortum-konserni, voimalaitoksen HR ja koulutusryhmä. Loviisan voimalaitoksen esimiestyöhön ja johtajuuteen liittyviä odotuksia ja käytäntöjä ei ole määritelty siten, että otettaisiin systemaattisesti huomioon edellä mainitut tahot kokonaisuutena sekä ydinalan vaatimukset. Esimiestyöhön liittyviä ohjeita on useassa paikassa, esim. Fortumin intranetissä, eikä niitä ole koottu ohjeisiin. STUK esitti vaatimuksen, jonka mukaan Fortumin on arvioitava Loviisan voimalaitoksen esimiestyöhön ja johtajuuteen liittyvät johdon odotukset sekä perehdytys-, koulutus- ja arviointikäytännöt kokonaisuutena ja varmistettava, että ne kattavat esimiestyöhön ja johtajuuteen kohdistuvat ydinalan vaatimukset.

Voimalaitosjätteet, 4.6.2020

STUK kohdensi ydinjätehuoltoa koskevan tarkastuksen Loviisan voimalaitoksen jätehuollon resursseihin ja ohjeistukseen sekä ydinjätehuollon ajankohtaisimpiin toimenpiteisiin. Tarkastuksessa käsiteltiin edellisessä tarkastuksessa tehtyjä havaintoja, ohjeiden ajantasaisuutta ja ajankohtaisia meneillään olevia jätehuollon toimenpiteitä kuten mm. keskiaktiivisen jätteen loppusijoitustilan käyttöönottoa, vaurioituneiden jätepakkausten käsittelyn tilannetta sekä keskeisimpiä kiinteiden jätteiden huoltoa koskevia meneillään olevia toimenpiteitä. Lisäksi tarkastettiin Fortumin poikkeamien hallintamenettelyn toimivuutta esimerkkitapauksen avulla. Tarkastus toteutettiin etätarkastuksena.

Fortum on käynnistänyt radioaktiivisista jätteistä vastaavan ryhmän resursseja koskevan kehityshankkeen vuonna 2019. STUKin näkemyksen mukaan Fortum on tehnyt kehityshankkeen käynnistämisen yhteydessä erittäin perusteellisen selvityksen ja analyysin jäteorganisaation tämänhetkisen osaamisen ja resurssien riittävyydestä. Selvityksen perusteella Fortum on ryhtynyt toimenpiteisiin osaamisen varmistamiseksi ja resurssien riittävyyden takaamiseksi tulevina vuosina. Jätehuoltoa koskeva ohjeistus on ajan tasalla lukuun ottamatta ulkomaille suuntautuvia radioaktiivisten jätteiden kuljetuksia koskevaa ohjeistusta, jonka ajan tasalle saattamisesta STUK esitti tarkastuksessa vaatimuksen.

STUK totesi Fortumin edistyneen jätehuollon toimenpiteissä. Keskiaktiivisten jätteiden loppusijoitustila on otettu käyttöön. Vaurioituneiden jätetynnyreiden käsittelyssä on edetty, ja seuraavaksi ne pakataan betoniseen jätepakkaukseen. Selvitystyö vaurioitumiseen johtaneista syistä oli käynnistynyt. Lisäksi on jatkettu jo aiemmin aloitettua voimalaitoksen vanhan jätevaraston tyhjennystä ja jätteiden uudelleen pakkaamista loppusijoitusta varten.

Fortum on jatkanut nestemäisten jätteiden kiinteytystä betoniin kiinteytyslaitoksella. Tilojen osalta Fortum oli tehnyt investointipäätöksen uuden hallin rakentamisesta metallijätteiden valvonnasta vapautusmittauksia ja jätepakkausten varastointia varten. Valmistuttuaan uusi halli parantaa työskentelyolosuhteita huomattavasti. Jätekirjanpitoon liittyvän poikkeaman käsittely oli hoidettu Fortumin poikkeamia koskevan ohjeistuksen mukaisesti. Tapahtumaan johtaneita syitä oli selvitetty perusteellisesti ja tarvittavat korjaustoimenpiteet oli suoritettu.

Yhteyshenkilö

Yhteyshenkilö

  • Tomi Koskiniemi / Projektipäällikkö
    puh. +358975988642