Loviisa 1 ja 2

Käytön tarkastusohjelman mukaiset tarkastukset Loviisan laitoksella toukokuu–elokuu 2019

Henkilöstöresurssit ja osaaminen, 16.–17.5.2019

Tarkastuksen aiheina olivat Loviisan voimalaitoksen johtosäännön mukaisissa turvallisuustehtävissä toimivien henkilöiden kertauskoulutus ja sijaisuusjärjestelyt. STUK haastatteli turvallisuustehtävissä toimivia ja heidän sijaisiaan, ja haastattelujen perusteella sijaisuusjärjestelyt vaikuttavat hyvin toimivilta. Vuosittain järjestettävän kertauskoulutuksen osallistumisprosentti on tyypillisesti ollut hieman tavoitetta alhaisempi. Tarkastuksessa käsiteltiin myös voimalaitoksen koulutuksen suunnittelua, koulutustarjontaa sekä koulutuksen vaikuttavuuden arviointimenettelyjä. Koulutustilaisuuksien suunnitteluun Fortumilla on järjestelmällinen menettely ja kouluttajina toimivien koulutukseen on panostettu. Koulutuksen välittömien oppimisvaikutusten arviointimenetelminä ovat tentit ja näyttökokeet. Tarkastuksella tutustuttiin lisäksi voimalaitoksen uusiin mock-up- ja virtuaalitodellisuuden (VR) koulutustiloihin, jotka on otettu käyttöön koko henkilöstön kertauskoulutuksessa. Tarkastuksessa ei esitetty vaatimuksia.


Käytön tarkastusohjelman mukaiset tarkastukset Loviisan laitoksella tammikuu–huhtikuu 2019

Turvajärjestelyt, 4.–5.3.2019

Tarkastus toteutettiin kahdessa osassa eri päivinä: perinteiset (fyysiset) turvajärjestelyt ydinenergian käytön osalta ensimmäisenä päivänä ja laitoksen turvallisuuslupaan liittyvien säteilylähteiden turvallisuus ja turvajärjestelyt säteilyn käytön osalta toisena päivänä. Molemmissa osissa tarkastus toteutettiin laaja-alaisesti käsittäen rakenteellisia, teknisiä, operatiivisia ja organisatorisia turvajärjestelyjä ydinvoimalaitoksessa. Tarkastuksessa arvioitiin Loviisan ydinvoimalaitoksen menettelyjä sekä turvajärjestelyihin liittyvää ohjeistusta, henkilöstöresursointia ja asiantuntemusta.

Säteilylähteiden osalta merkittävin asia oli uuden säteilylain edellyttämien asioiden arviointi sekä turvajärjestelyjen että säteilyn käytön uusien vaatimusten osalta. Tarkastuksella esitetyt neljä vaatimusta koskevat säteilytoiminnan johtamisjärjestelmää, laadunvarmistusohjelmaa, suunnitelmaa säteilyturvallisuuspoikkeamien varalle ja säteilysuojelukoulutusten kirjanpitoa, joihin uusi säteilylaki toi muutoksia. Lisäksi esitettiin kaksi säteilylähteiden turvajärjestelyihin kohdistuvaa vaatimusta.

Tarkastuksessa ei esitetty vaatimuksia ydinenergian käytön osalta. Aiemmissa tarkastuksissa esitettyjen havaintojen johdosta tehdyt toimenpiteet ovat toteutuneet hyväksyttävästi.


Käytön tarkastusohjelman mukaiset tarkastukset Loviisan laitoksella syyskuu–joulukuu 2018

Johtamisjärjestelmä, 7.–8.11.2018

Tarkastuksen kohteena olivat menettelyt, joilla Fortum mittaa ja seuraa johtamisjärjestelmän prosessien toimivuutta ja vaatimustenmukaisuutta.

Loviisan voimalaitoksen johtamis- ja tukiprosessien sekä ydinprosessien kehitys ja toiminnan tila käsitellään johdon katselmuksessa kerran vuodessa. STUK totesi tarkastuksen perusteella, että Fortumilla on järjestelmällinen menettely ja asiantuntijatuki prosessien kuvaamiseksi, mutta työ on vielä kesken. Prosessipäälliköt ovat tehtävään sitoutuneita, ja työllä on myös johdon tuki.

Toisena tarkastuskohteena olivat Loviisan voimalaitokselle tehtävien projektien laadunhallintaan liittyvät menettelyt ja osaaminen. STUK totesi tarkastuksen perusteella, että Fortumilla ei ole ohjeistusta projektien laatusuunnitelmien tekemiseen ja että käytännöt eri tekniikan alojen välillä vaihtelevat. STUK esitti vaatimuksen, jonka mukaan Fortumin on arvioitava projektien suunnitteluvaiheeseen liittyvää laadun suunnittelua sekä tarkennettava laatusuunnitelman rooli ja siihen liittyvä ohjeisto.

Käynnissä olleiden investointiprojektien päättyessä Fortumin projekteihin ja niiden hallintaan liittyvä toiminta on voimakkaassa muutoksessa ja useita kehitystoimenpiteitä on meneillään. STUK seuraa tilannetta toteuttamalla ylimääräisen valvontakäynnin keväällä 2019.

Laitoksen ylläpito, 11.–12.12.2018

Tarkastuksen tavoitteena on todentaa, että luvanhaltija huolehtii järjestelmien, rakenteiden ja laitteiden toimintakyvystä lyhyellä ja pitkällä aikavälillä. Valittuja tarkastuskohteita olivat tällä kerralla päätöksentekoprosessi muutettaessa määräaikaishuoltoja, -tarkastuksia ja koestuksia, kunnossapidon sisäiset auditoinnit ja osaamiskartoitukset sekä pääkomponenttien käyttöiän hallinta (paine- ja lämpötilatransientit, reaktoripainesäiliön säteilyhaurastuminen).

Tarkastuksessa saatiin tieto, että seuraavan määräaikaisen turvallisuusarvion yhteydessä paine- ja lämpötilatransientteja koskevat kuormitusennusteet ja väsymisanalyysit päivitetään kokonaisuudessaan. Lisäksi kunnossapidon erityisaiheina olivat mm. laitteiden toimintakykyvaatimusten todentaminen määräaikaiskoestuksilla, onnettomuusolosuhteissa tarvittavien automaatiolaitteiden uusinta ja kelpoistaminen, automaation varaosat ja venttiilien jatkokarojen kunnonvalvonta. Tarkastuksessa käytiin läpi myös perusteet, joilla laitososien kunto määritetään ikääntymisen seurannassa ja joilla asia raportoidaan voimalaitoksen johtoryhmälle. Tarkastuksessa ei näiltä osin havaittu merkittäviä puutteita.

Vähäisistä puutteista ja aiheista, joita ei voitu suoraan todentaa tarkastustilaisuudessa, edellytettiin jatkotoimenpiteitä. Esitetyistä seitsemästä vaatimuksesta kolme kohdistui ikääntymisen seurantaraporttien jatkokehittämiseen ja yksi koski reaktoripainesäiliöiden säteilytystutkimusohjelman tilanneyhteenvedon toimittamista STUKille. Loput liittyivät todentamiseen, jotka STUK tarkastaa viimeistään seuraavassa laitoksen ylläpitoon kohdistuvassa tarkastuksessa.

Säteilysuojelu, 27.–28.11.2018

Säteilysuojelua koskeva tarkastus kohdennetaan ydinvoimalaitoksen säteilysuojeluun, säteilymittauksiin sekä päästö- ja ympäristövalvontaan. Tämän vuoden tarkastuksessa käytiin läpi mm. Loviisan ydinvoimalaitoksen laatima selvitys alfasäteilymittausten toteuttamisesta laitoksella. Lisäksi tarkastuksen yleisteemana oli henkilöstösuunnittelu säteilysuojelun osalta.

Voimalaitos oli alfasäteilymittausten selvityksessään hyvin tunnistanut kehityskohteita, joita laitos aikoo toteuttaa koulutuksessa sekä alfa-aktiivisuuden seurannassa ja määrityksessä. Tarkastuksessa STUK esitti selvitykseen liittyen kuitenkin kolme vaatimusta, jotka koskivat työntekijöiden alfakontaminaation tarkastamista, alfasäteilyn mittaamisen ohjeistusta sekä näytteiden keräämistä laitokselta alfamäärityksiä ja -kartoituksia varten.

Kuluvana vuonna laadittujen voimalaitoksen säteilyturvallisuusryhmän toimikohtaisten osaamisvaatimusten lista oli yksityiskohtainen ja kattava. Osaamisvaatimuksia hyödynnetään henkilöstön kehityssuunnitelmien laadinnassa.

Tarkastuksessa STUK esitti vaatimusten lisäksi kolme tarkastusaiheisiin liittyvää havaintoa ja totesi kaksi hyvää käytäntöä. Hyvät käytännöt liittyivät resurssien lisäykseen ja annoskirjauskäytäntöjen kehittämiseen.

Turvallisuussuunnittelu, 24.–25.1.2019

Tarkastus siirrettiin tehtäväksi vuoden 2019 puolella.

Turvallisuustoiminnot, 5.–6.11.2018

Tarkastuksessa käytiin läpi suojarakennustoimintoon ja vedynhallintaan liittyvien järjestelmien ikääntymisenhallinnan seurantaraportit, joiden pohjalta käytiin keskusteluja järjestelmien tilasta. Lisäksi vuoden 2018 organisaatiovalvonnan yhteisen teeman mukaisesti käytiin läpi henkilöstösuunnittelua tarkastukseen valittujen järjestelmien osalta todentamalla ikääntymisenhallinnan ryhmän osaamisvaatimukset.

Tarkastuksen kohteena olleiden järjestelmien tila on pääosin melko hyvä. Tarkastuksessa ei esitetty vaatimuksia. Yksittäisiä, pienempiä havaintoja esitettiin 22 kappaletta, mm. hätäkulkuaukon eteistilan katon syöpymästä, suojakuoren ankkurivaarnojen vaihdoista, varaosien (erityisesti tiivistemateriaalit) hallinnasta ja järjestelmävastuiden jakautumisesta. Merkittävimpien havaintojen tilanne käydään läpi seuraavassa tarkastuksessa.

Edellisessä tarkastuksessa esitettyjen havaintojen tilanteen läpikäynnin mukaan Fortum on päivittänyt ohjeistoaan ja Fukushiman onnettomuuden johdosta tehtäviin muutoksiin liittyvä tulvatorjunnan projekti on päättymässä.

Valmiusjärjestelyt, 20.–21.11.2018

Valmiusjärjestelyiden tarkastus pidettiin Loviisassa ja Fortumin tiloissa Keilalahdessa. Tarkastuksen aiheina olivat mm. valmiusvarusteet, valmiustilat, valmiusorganisaatio, valmiusharjoitukset, hälytysjärjestelyt, ympäristön säteilymittausjärjestelmä, meteorologiset mittaukset sekä henkilöstösuunnittelu.

Loviisan voimalaitoksen valmiusorganisaation tekninen tuki on Keilalahdessa, jonne sen valmiustilat muuttivat vuoden 2018 alussa Keilaniemestä. Tarkastuksessa Keilalahden teknisen tuen valmiustoiminnan osuutta painotettiin tavanomaista enemmän kaikkien siihen soveltuvien tarkastuskohteiden osalta, minkä lisäksi tarkastettiin sen valmiusvarusteet ja uudet tilat.

Fortumin valmiustoimintaan liittyviä kehityshankkeita on täydennetty Loviisa 18 -valmiusharjoituksesta saatujen havaintojen perusteella. Kehityshankkeita on tarkastusjaksolla edistetty suunnitelmallisesti.

Myös valmiustoiminnan henkilöstöresurssitilanne on hyvä. STUK hyväksyi keväällä 2018 tehtäväänsä uuden valmiusjärjestelyistä huolehtivan henkilön, jolle Fortum on nimennyt kaksi varahenkilöä. Lisäksi Fortum on nimennyt lisää henkilöitä valmiusorganisaatioonsa, ja erityisesti Keilalahdessa valmiusorganisaatiota on vahvistettu.

Tarkastuksen perusteella STUK ei esittänyt vaatimuksia. STUK teki tarkastuksessa useita havaintoja, joista neljä oli positiivisia. Positiiviset havainnot liittyivät Fortumin kehitystoimenpiteisiin Loviisan ja Keilalahden valmiustiloissa ja organisaatiossa.

Vuosihuolto, 5.8.–18.10.2018

Vuosihuoltotarkastuksessa arvioitiin ja todennettiin vuosihuoltojen aikana toimintoja, joilla ylläpidetään turvallisuutta sekä johdetaan ja hallitaan vuosihuollon aikaisia toimia. Tarkastukseen osallistui STUKin Ydinvoimalaitosten valvontaosastolta useita eri tekniikan alojen tarkastajia, joilla oli ennalta määritettyjä tarkastuskohteita. Lisäksi STUK suoritti yleisvalvontaa laitosalueella mm. suorittamalla säännöllisiä laitoskierroksia sekä valvomalla suunniteltujen töiden etenemistä. STUK valvoi myös turvallisuuden asettumista etusijalle luvanhaltijan päätöksenteossa.

Tämän vuoden tarkastuksen kohteita olivat Loviisan automaatiouudistusprojekti ja siihen liittyvä sekundääripiirin turvallisuustoimintojen parantaminen, irto-osien hallinta ja paloturvallisuus sekä säteilysuojelu. Em. projektit sujuivat suunnitelmien mukaisesti. Voimalaitoksen toiminnassa ei havaittu poikkeamia, jotka olisivat edellyttäneet STUKin välitöntä puuttumista asiaan.

Irto-osien hallintaan ja palosuojeluun liittyvässä tarkastuksessa STUK todensi useiden tarkastajien toimesta menettelyjä työkohteilla. STUK teki useita havaintoja irtokappaleriskeistä, työkohteiden hyvästä tai heikosta irto-osien hallinnasta, sekä suojausten oikeanlaisesta tai väärästä käytöstä. Kehitystä edellisiin vuosiin verrattuna oli nähtävissä, joillain työpisteillä tavaroiden säilytys ja suojaukset olivat esimerkillisiä. Haasteita on edelleen työkohteissa säilytettävien tavaroiden kanssa, suojainten oikeanlaisessa käytössä sekä joissain aluesuojauksissa. Asenne irtokappaleiden hallinnan kannalta on parantunut, tietoisuus kasvanut ja raportointikynnys madaltunut. Palosuojeluun liittyviä havaintoja tehtiin yhteensä niin vähän, että niiden perusteella on vaikea muodostaa kokonaiskuvaa palontorjuntajärjestelyiden tilasta. Pääosin havainnot antoivat kuvan suhteellisen siististä laitoksesta, joissa ei havaittu merkittäviä puutteita. Puutteista kertovia havaintoja olivat tarkastamattomat palopostit ja auki teljetyt palo-ovet.

Säteilysuojelun kannalta vuosihuollot sujuivat STUKin näkemyksen mukaan pääosin tavanomaisesti. Loviisa-2:n laaja vuosihuolto ja mittavat korjaus- ja muutostyöt aiheuttivat odotetusti korkeampia säteilyannoksia kuin lyhyemmät vuosihuollot. Toiminta työkohteilla ja kenkärajoilla oli havaintojen mukaan pääosin asianmukaista. Säteilyannokset olivat historian matalimmat vastaavanlaisiin vuosihuoltoihin verrattuna.

Tarkastuksen perusteella voidaan todeta Fortumin vuosihuoltotoiminnan olevan vaatimusten mukaista ja onnistuneen hyvin – turvallisesti ja ennalta laadittujen suunnitelmien mukaisesti. Vuosihuoltotarkastuksen perusteella ei esitetty vaatimuksia.

KPA-varaston nosto- ja siirtolaitteet, 16.11.2018

Käytetyn ydinpolttoaineen varastoon (KPA-varasto) kohdistuva käytön tarkastusohjelman mukainen tarkastus pidettiin Loviisan ydinvoimalaitoksella ensimmäistä kertaa. Aikaisemmin tarkastuksia on pidetty erikseen tämän tarkastusohjelman ulkopuolella. Tarkastus kohdistui KPA-varaston nosto- ja siirtolaitteisiin, ja siinä käsiteltiin laitteiden käyttöä, käyttökokemuksia ja käyttökuntoisuutta. Lisäksi tarkastuksella käytiin läpi nosto- ja siirtolaitetoimintaan liittyvä Fortumin ohjeistus sekä käsiteltiin organisaatiota, koulutusta ja pätevöintiä sekä nosto- ja siirtolaitteiden varaosatilannetta ja suunniteltuja muutostöitä.

Fortum on tehnyt vuoden 2018 aikana organisaatioonsa muutoksia, joilla on pyritty selkeyttämään polttoaineen käsittelyyn liittyviä tehtäviä sekä toimintaa. Organisaatiota on vahvistettu uusilla resursseilla ja uusia tehtäviä on perustettu. Lisäksi tarkastuksessa Fortum esitteli lataus- ja siirtokoneiden uutta koulutusohjelmaansa ja pätevöintimenettelyään. Koulutuksessa ja pätevöinnissä on menossa siirtymävaihe. Sekä uudet että vanhat polttoaineenkäsittelijät koulutetaan uuden koulutusohjelman mukaisesti.

Tarkastuksessa esitettiin kaksi vaatimusta. Ensimmäinen liittyi Fortumin KPA-varaston nosto- ja siirtolaitteita koskevasta ohjeistuksesta havaittujen puutteiden korjaamiseen. Toinen vaatimus esitettiin KPA-varaston siirtokoneen, nostureiden koukkupesien ja nostoapuvälineiden nostokapasiteettimerkinnöistä.

Yhteyshenkilö

Yhteyshenkilö

  • Tomi Koskiniemi / Projektipäällikkö
    puh. +358975988642