STUK valvoo STUK valvoo
STUK valvoo

Loviisa 1 ja 2

Käytön tarkastusohjelman mukaiset tarkastukset Loviisan laitoksella syyskuu–joulukuu 2022

Kolmannella vuosikolmanneksella STUK teki kuusi käytön tarkastusohjelman mukaista tarkastusta Loviisan ydinvoimalaitoksella. Tarkastuksista neljä tehtiin laitospaikalla, yksi etätarkastuksena ja yksi etä- ja läsnätarkastuksen yhdistelmänä, ns. hybriditarkastuksena. Yksi tarkastus – Turvallisuustoiminnot – siirrettiin tehtäväksi vuonna 2023, koska aihealueella ei ollut turvallisuuden kannalta akuutteja todennettavia asioita, ja STUKin resurssit kohdennettiin muuhun Loviisan valvontaan.

Vuosihuolto, 7.8.–16.10.2022

Vuosihuoltotarkastuksessa arvioitiin ja todennettiin vuosihuoltojen aikaisia toimintoja, joilla ylläpidetään turvallisuutta sekä johdetaan ja hallitaan vuosihuollon aikaisia toimia. Tarkastukseen osallistui STUKin Ydinvoimalaitosten valvontaosastolta useita eri tekniikan alojen tarkastajia, joilla oli omia ennalta määritettyjä tarkastuskohteitaan. Lisäksi STUK suoritti yleisvalvontaa laitosalueella mm. suorittamalla säännöllisiä laitoskierroksia sekä valvomalla suunniteltujen töiden etenemistä. STUK valvoi myös turvallisuuden asettumista etusijalle luvanhaltijan päätöksenteossa. STUK kohdisti valvontaa mm. konetekniikan, sähkö- ja automaatiotekniikan, rakennustekniikan, säteilysuojelun ja käyttöturvallisuuden aloille. Yhteisenä valvonta-aiheena STUKin tarkastajilla oli irtokappaleiden hallinta.

Vuosihuoltotarkastuksen erityiskohteina olivat aloituspalavereihin ja vuoronvaihtoihin liittyvät käytännöt. Muita kohteita olivat yleinen irtokappaleiden hallinta, raskaat nostot reaktorihalleissa, töiden säteilysuojelumenettelyt, kemian alueen seuranta, dekontaminointitoiminta ja muutostöinä valvomon prosessitietokoneen automaatiouusinta sekä Loviisa 1:llä yhden hätädieselgeneraattorin jäähdytysvesiputkiston uusinta toisen automaatiouusinta.

Irtokappaleiden hallintaan kohdistuvassa valvonnassa STUK todensi Fortumin vuosihuollon aikaisia menettelyjä sekä laitosyksiköiden valvonta-alueilla että turbiinihalleissa ja teki yhteisen valvontakierroksen Fortumin irtokappalevastaavien kanssa. STUKin tekemien havaintojen perusteella irtokappaleiden hallinta on hyvällä mallilla ja kehittynyt entisestään paremmaksi. STUK pitää tärkeänä, että jatkossakin irtokappaleiden hallinnassa esille tulleita havaintoja käsitellään riittävällä vakavuudella ja toimintaa kehitetään suunnitelmallisesti.

STUK valvoi molemmilla laitosyksiköillä reaktorihalleissa tehtyjä raskaita nostoja käymällä läpi niitä koskevat kameratallenteet. STUK todensi, että raskaat nostot tehtiin uusien päivitettyjen nostosuunnitelmien mukaisesti.

Fortumin toiminnassa ei todettu vuosihuollon aikana poikkeamia, jotka olisivat edellyttäneet STUKin välitöntä puuttumista asiaan. Vuosihuoltojen aikana oli kaksi tapahtumaa, joissa asentaja meni tekemään töitä väärälle laitosyksikölle.

Loviisa 1:n ylösajossa tapahtui 5.10.2022 pääkiertopumpun tiivistevesilinjan vaurio, mikä aiheutti reilun viikon viivästymisen ylösajoon. Fortum vaihtoi tapahtuman johdosta varmuuden vuoksi kaikki vastaavat liittimet ja selvittää vuodon perussyyn vuosihuoltojen jälkeen tehtävällä tutkinnalla. STUK tarkasti tehdyt muutokset, ennen kuin antoi Fortumille luvan käynnistää laitos vuosihuolloista.

Vuosihuoltotarkastuksen perusteella STUK edellytti Fortumia sisällyttämään vuosihuollon aikana tehtyjen säteilyannosmittausten tuloksissa havaitut annosvaikutuksen osatekijöiden muutokset STUKille toimitettavaan vuosihuollon yhteenvetoraporttiin. Lisäksi STUK edellytti Fortumia analysoimaan pääkiertopumpun tiivistevesilinjan vuotoa koskevassa tapahtumatutkinnassaan organisaation toimintaan liittyvien seikkojen lisäksi toimintansa onnistumista vuodon ilmenemisen jälkeen.

Johtamisjärjestelmä, 26.–28.10.2022

Johtamisjärjestelmän tarkastuksessa STUK arvioi, miten luvanhaltija ylläpitää, noudattaa, arvioi ja kehittää johtamisjärjestelmäänsä. Tarkastuksessa erityisaiheina olivat riskienhallinta Loviisan voimalaitoksella sekä Fortumin määräaikaisen turvallisuusarvioinnin yhteydessä määrittämistä kehityskohteista ohjeiden käytettävyys.

Loviisan voimalaitoksen riskienhallinta on kokonaisvaltaista, ohjeistettua ja vastuutettua. Riskienhallinta on linkitetty divisioonan suuntaan ja sinne raportoidaan säännöllisesti. Laitokselle on nimetty riski-insinööri, joka koordinoi riskienhallinnan prosessia ja fasilitoi riskien arviointeja. Riskienhallintaan ja sen kehitykseen panostetaan, arviointimenettelyjä käytetään monipuolisesti ja osallistavasti ja Fortum on kehittänyt tarkoitukseen sopivan työkalun. STUKilla ei tarkastuksen perusteella ole huomautettavaa riskienhallinnasta.

Tarkastuksen perusteella STUK sai tilannekuvan, kuinka Fortum edistää turvallisuuskulttuurin kehittämiskohdetta, joka liittyy ohjeiden käytettävyyteen. Fortum tekee parhaillaan siihen liittyvää selvitystä WANO1-projektissa (World Assosiation of Nuclear Operators vertaisarviointiin liittyen). Selvitystyön loppuraportti suosituksineen valmistui joulukuussa 2022. Fortum esittelee selvityksen tulokset ja toimenpiteet myöhemmin myös STUKille. HuP-menettelyjen (Human Performance) sisällyttäminen ohjeisiin on arvioitu, ja menettelyt on ohjekohtaisesti joko jo sisällytetty ohjeisiin tai se tehdään ohjeen seuraavan päivityksen yhteydessä. Tällä hetkellä Fortumilla ei ole menossa laitoksen ohjeistokokonaisuutta ja sen käytettävyyttä koskevaa kehityshanketta. STUKilla ei tarkastuksen perusteella ole huomautettavaa Fortumin ohjeiden ja ohjeistokokonaisuuden kehittämistä koskevista ratkaisuista. STUK seuraa valvonnassaan ohjeiden käytettävyyden kehittämistyötä.

STUK ei esittänyt tarkastuksen perusteella vaatimuksia.

Valmiusjärjestelyt, 8.–9.11.2022

Valmiusjärjestelyjä koskeva tarkastus kattaa ydinvoimalaitoksen valmiusjärjestelyt, ohjeistuksen, tilat, varusteet ja ¬ koulutuksen. Vuoden 2022 tarkastuksessa käsiteltyjä aiheita olivat mm. valmiusorganisaation muutokset, valmiuskoulutus ja valmiusharjoitukset mukaan lukien niistä saadut kokemukset ja palautteen. Tarkastuksessa käytiin läpi valmiusjärjestelyihin liittyvät kehityshankkeet ja varusteista käsiteltiin erityisesti valmiustoimintaan liittyviä säteilymittauksia valvomoissa ja ulkoisen mittauspartion toimintaa.

Koulutustoiminta ja kehitystyö on ollut aktiivista ja niiden seuranta suunnitelmien mukaista. Valmiussuunnitelmaan on tehty edellisen tarkastuksen jälkeen joitain muutoksia. Loviisan voimalaitoksen ulkoisen säteilyn mittausverkko ja säämittausjärjestelmä ovat olleet koko tarkastellun jakson käyttökuntoisia. Valmiustoiminnassa käytettävät säteilymittauslaitteet ovat kunnossa, niitä on riittävästi, ja ne on sijoitettu laitokselle tarkoituksenmukaisiin paikkoihin. Valmiustiedonsiirron uusinta ei ole valmistunut suunnitellussa aikataulussa, mutta vanha tiedonsiirtojärjestelmä toimii STUKin uusissa tiloissa.

Loviisan voimalaitoksen valmiusjärjestelyt ovat tarkastuksen perusteella vaatimusten mukaisella tasolla. Tarkastuksen perusteella ei esitetty vaatimuksia.

Laitoksen ylläpito, 7.–8.11.2022

Tarkastuksen tavoite on todentaa, että luvanhaltija huolehtii järjestelmien, rakenteiden ja laitteiden toimintakyvystä lyhyellä ja pitkällä aikavälillä. Tarkastuksessa arvioitiin kummankin laitosyksikön kunnonvalvontaan ja kunnossapitoon liittyvien resurssien sekä toimintojen ja tehtävien riittävyyttä laitosyksiköiden turvallisen käytön varmistamiseksi suunnitteluperusteisissa käyttö- ja ympäristöolosuhteissa.

Tarkastuksen perusteella Loviisan laitoksella kunnossapidon henkilöresurssit ovat riittävät kaikilla tekniikan osa-alueilla, ja sama pätee käyttöiän hallintaan. Kunnossapidon ylätason ohjeiden päivitystilanne on hyvä, vain muutama ohje eri ohjeryhmistä on myöhässä tai käsittelyssä. Fortum kehittää koulutusmateriaalia ja esim. muutostyöprosessista on tehty e-learning-paketti. Saatujen palautteiden perusteella urakoitsijaperehdytykseen on varattu lisää aikaa.

Fortum on määritellyt useita erilaisia mittareita toimintansa arvioimiseksi ja ohjaamiseksi, hyvänä esimerkkinä vuonna 2017 käyttöön otettu laitteiden luotettavuus indeksi, jota käytetään laitteiden luotettavuuden ja kunnon seurantaan sekä ohjaamaan kunnossapidon toimintaa.

Tarkastuksessa käytiin läpi Fortumin tilanneyhteenveto Loviisan voimalaitoksen ikääntymisen hallintaohjelman tietokannasta ja järjestelmään viemättä olevista järjestelmistä ja aikarajoitteisista analyyseista. Työ on edelleen kesken aikarajoitteisten analyysien lisäämisen osalta, mutta edennyt elokuussa 2022 aiheeseen tehdyn STUKin käytönvalvontatarkastuksen jälkeen. Fortumin tavoite on lisätä puuttuvat järjestelmät tietokantaan vuoden 2023 aikana. STUK seuraa asian etenemistä ja edellytti Fortumia toimittamaan tarkastuksessa esitetyt yhteenvedot STUKiin valvonnan tueksi. Fortumin ikääntymisen hallinnan arviointi on periaatteeltaan jatkuvaa ja sisältää tarvittavat työkalut ja menettelyt.

Fortumin värähtelyvalvontajärjestelmän uusinta on saatettu valmiiksi kummallakin laitosyksiköllä marraskuussa 2022. Työ kattoi pääkiertopumput, turbiinit ja generaattorit sekä päämerivesipumput. Uusinnalla saatiin parantuneen käyttövarmuuden lisäksi lisää työkaluja värähtelytilanteiden analysointiin. Lisäksi Fortum hyödyntää kannettavaa värähtelyn mittausjärjestelmää ja lämpökameraa laitteiden kunnonvalvonnan l. käyttökuntoisuuden seurantaan.

Kriittisten varaosien tilannetta on aiemmin katsottu ohjetta YVL A.8 vastaan ja tässä tarkastuksessa haluttiin saada lisäksi kuva Fortumin omasta kriittisyysluokittelusta ja sen soveltamista varaosien hallintaan ja hankintaperiaatteeseen. Varaosien tilannetta arvioitiin tarkastuksessa kahden riskiperustaisesti valitun esimerkkijärjestelmän, varahätäsyöttövesijärjestelmän sekä laitosyksiköille yhteisen varavoimadieselin, osalta. Varahätäsyöttövesijärjestelmän osalta monet laitteet ja osat ovat teknologisesti ikääntyneitä, ja niiden osalta Fortum on joutunut hankkimaan korvaavia laitteita. Hankinnassa on ollut viiveitä johtuen mm. priorisoinnista ja suunnittelun kestosta. Alhaisista varaosavarannoista huolimatta Fortum on korjausaikojen osalta pystynyt toimimaan TTKE:n asettamissa rajoissa. Fortum on nostanut em. varavoimadieselin varaosien kriittisyysluokkaa ja käynnistänyt kartoitustyön tarvittaville varaosille vuonna 2022 tavoitteena parantaa järjestelmän varaosavalmiutta. STUK seuraa Fortumin toimenpiteiden etenemistä valvonnallaan.

Teknologisen ikääntymisen hallinnassa Fortum käyttää erillistä tietokantaa , jonka avulla Fortum pystyy kriittisten laitteiden tunnistamisen lisäksi myös huomioimaan hankinnan haasteita. Kriittisyysluokitusta käytetään ohjaamaan päätöksentekoa hankinnan osalta.

Loviisan voimalaitoksen ylläpito ja ikääntymisen hallinta on järjestetty tarkastuksen perusteella vaatimusten mukaisesti. Kunnossapidon ja eliniänhallinnan henkilöresurssit ovat riittävällä tasolla, ja ylätason ohjeiden ajantasaisuus on hyvä. Laitoksen ikääntymisen hallinnan tietokantaan viedään viimeiset järjestelmät vuoden 2023 aikana. Fortum on hoitanut laitteiden teknisen ja kaupallisen ikääntymisen haasteet riittävän hyvin.

Käyttötoiminta, 15.–16.11.2022

Tarkastuksessa arvioitiin ja todennettiin Loviisan voimalaitoksen käyttöyksikön toimintaa. Koska käyttöyksikössä on tapahtunut viime vuosina henkilöresurssien kannalta merkittäviä muutoksia (mm. vanhojen käyttöinsinöörien eläköityminen ja uusien rekrytointi sekä mahdolliset täydennystarpeet käyttöluvan jatkon kannalta), tässä tarkastuksessa erityiskohteina olivat käyttöyksikön uusien henkilöiden koulutukset, yksikön toimintasuunnitelmat ja ennakoiva henkilöresurssien hallinta.

Tarkastuksen perusteella Fortumin toiminnassa ei todettu poikkeamia, jotka edellyttäisivät STUKin puuttumista asiaan. STUK totesi koulutussuunnitelmat asianmukaisiksi, koulutuksissa on huomioitu tulevat muutokset laitoksella (esim. simulaattorin käytössä) ja tarvittavat rekrytointiprosessit laitoksen käytön mahdollisen jatkamisen tarpeisiin ovat käynnissä.

Muita aiheita olivat ohjeiston ajantasaisuus ja ohjaavuus, erityisesti ohjeistus tilanteessa, jossa prosessitietokone on epäkäytettävä; toiminnan mittarointi sekä käyttömiesten roolin laajennus kunnossapitotöihin. Ohjeiston ajantasaisuus ja ohjaavuus on kunnossa. Toiminnan mittarointiin ei ollut huomautettavaa; mittareiden toteutumat 2021 ja 2022 olivat pääosin hyviä. STUK näkee menettelyn, jossa osa kunnossapidon tehtävistä on siirretty käyttöyksikölle päällekkäisten töiden välttämiseksi asianmukaisena, kunhan ne eivät vaikuta käyttöyksikön perustehtävien suorittamiseen.

Loviisan voimalaitoksen käyttötoiminta on järjestetty tarkastuksen perusteella vaatimusten mukaisesti. Tarkastuksen perusteella ei esitetty vaatimuksia.

Johtaminen ja turvallisuuskulttuuri, 23.–25.11.2022

Tarkastuksessa käsiteltiin määräaikaisessa turvallisuusarviossa Fortumin nimeämien turvallisuuskulttuurin kehitystoimenpiteiden etenemistä, Ydinturvallisuusyksikön toteuttaman omavalvonnan kehitystä, uuden vastuullisen johtajan näkemyksiä turvallisuuskulttuurin ja johtamisen kehitystarpeista sekä toimittajien hyvästä turvallisuuskulttuurista varmistumista.

Tarkastuksen perusteella Fortum on toteuttanut toimenpiteitä kuhunkin tunnistamaansa turvallisuuskulttuurin kehityskohteeseen, ja johdon sitoutuminen kyseisten aiheitten parantamiseen voitiin todeta. Kussakin turvallisuuskulttuurin kehityskohteessa tapahtuvan muutoksen mittaamista ja seurantaa ei kuitenkaan ole systemaattisesti suunniteltu. STUK asetti tästä vaatimuksen.

Ydinturvallisuuden riippumatonta arviointitoimintaa ja raportointia on kehitetty aktiivisesti, ja riippumattomuuden ja linjaorganisaatioiden kanssa tapahtuvan kehittämisen välillä on tasapaino. STUKin näkemyksen mukaan ko. arviointitoiminta on tärkeää kehitystä kyseenalaistavan ja itsekriittisen kulttuurin tukemiseksi.

Vastuullisen johtajan katsauksesta heijastui pyrkimys muodostaa tilannekuvaa laitoksen turvallisuudesta organisaation erilaisia kanavia ja asiantuntijoita hyödyntäen. Myös halu kehittää johtamista ja turvallisuuskulttuuria käytännönläheisesti välittyi.

Fortumilla on monenlaisia menettelyitä, joita käyttämällä turvallisuuden kannalta tärkeitä tuotteita tai palveluja toimittavien toimittajien hyvän turvallisuuskulttuurin mukaista toimintaa voidaan varmistaa. Menettelyissä ja niiden käytössä on kuitenkin edelleen kehittämistä. Toimittajien hyvästä turvallisuuskulttuurista varmistumisen menettelyjen kokonaisuutta ei ole kuvattu eikä menettelyjen kehittämistä ole koordinoitu esim. turvallisuuskulttuuriasiantuntijoiden kanssa. STUK asetti tästä vaatimuksen.

Käytön tarkastusohjelman mukaiset tarkastukset Loviisan laitoksella tammikuu–elokuu 2022

Ensimmäisellä vuosikolmanneksella STUK teki neljä käytön tarkastusohjelman mukaista tarkastusta Loviisan ydinvoimalaitoksella. Tarkastuksista 2 tehtiin läsnätarkastuksina ja 2 etä- ja läsnätarkastuksen yhdistelmänä, ns. hybriditarkastuksena.

Toisella vuosikolmanneksella STUK teki 6 käytön tarkastusohjelman mukaista tarkastusta Loviisan ydinvoimalaitoksella. Tarkastuksista 5 tehtiin laitospaikalla ja 1 etä- ja läsnätarkastuksen yhdistelmänä, ns. hybriditarkastuksena.

LOMAXin sisältämät tiedot ja rooli toiminnan ohjauksessa, 26.–27.1.2022

Tarkastus kohdistui Loviisan voimalaitoksen toiminnanohjausjärjestelmä LOMAXiin (Loviisa Maximo), mikä on tärkeä osa voimalaitoksen johtamisjärjestelmää sekä toiminnan ohjausta. LOMAX on vaikutuksiltaan voimakas työkalu, jolla huolehditaan mm. turvallisuudesta ja laadunhallinnasta. Tarkastuksessa selvitettiin LOMAXin kehittämisen ja ylläpidon menettelyjä ja niiden ohjeistusta, LOMAXin käyttämisen koulutusta, LOMAXiin liittyvien tapahtumien ja havaintojen käsittelyä. Lisäksi todennettiin, miten kunnossapidon yksittäinen työ konkreettisesti toimii LOMAXin ohjaamana.

STUKin näkemyksen mukaan tarkastetun aihealueen tilanne oli asianmukainen. Varsinkin LOMAXin kehittäminen vaikuttaa olevan hyvällä mallilla, mikä oli nähtävissä järjestelmälle tehtävien muutospyyntöjen määrän laskuna viime vuosina; loppukäyttäjien tunnistamat muutostarpeet ovat vähentyneet ja tietojärjestelmä on jalostunut toimintaan soveltuvaksi. STUK seuraa jatkossakin LOMAXin käytettävyyteen liittyviä havaintoja ja erityisesti kun LOMAXin uusi versio otetaan käyttöön. Tarkastuksen perusteella STUK esitti yhden vaatimuksen koskien LOMAXiin liittyvien osaamisvaatimuksien kartoittamista.

Palontorjunta, 29.–30.3.2022

Tarkastus kohdistui ydinvoimalaitoksen rakenteellisiin ja aktiivisiin palotorjuntajärjestelyihin sekä operatiiviseen palontorjuntaan. Tarkastuskohteina olivat organisaatio, laitospalokunnan koulutus ja kalusto, laitosohjeisto, aktiivisten palontorjuntajärjestelmien tarkastukset ja ylläpito, ikääntymisen hallinta, muutos- ja korjaustyöt, luvanhaltijan ja muiden organisaatioiden tekemät tarkastukset sekä käyttökokemustoiminta.

Fortum on tehnyt ohjeistopäivityksiä etenkin palo-ovia ja läpivientejä koskeviin ohjeisiin. Merkittävä muutos laitospalokunnan organisaatiossa on uusi apulaispalopäällikön virka. STUK pitää muutoksia hyvinä.

Tarkastuksen perusteella Loviisan ydinvoimalaitosten paloturvallisuus on vaaditulla tasolla. Tarkastuksessa ei esitetty vaatimuksia. Havaintoina nostettiin useampi positiivinen havainto ja toteamus siitä, että apulaispalopäällikön toimea ei ole määritetty johtosäännössä turvallisuustehtäväksi, eikä tälle poisjätölle esitetty perustetta.

Käyttökokemustoiminta 5.–7.4.2022

Tarkastus kohdistui Loviisan voimalaitoksen omista käyttökokemuksista oppimiseen. STUK tarkasti muutamia sisäisen käyttökokemustoiminnan menettelyjä (mm. trendianalyysit, tapahtumien toistuvuuden selvittäminen ja vaikuttavuuden arvioinnit) ja niiden käyttöä. Fortum pystyy ko. menettelyillä tunnistamaan ja korjaamaan laajavaikutteisia heikkouksia tekniikassa, toiminnassa ja kulttuurissa sekä muodostamaan tilannekuvaa käyttökokemustoimintaprosessin toimivuudesta ja parannustarpeita.

Tarkastuksen johtopäätöksenä STUK totesi, että Fortumin tekee paljon selvittääkseen ja korjatakseen puutteita ja muutossuuntia tekniikassa, toiminnassa ja kulttuurissa. Lisäksi Fortum kehittää sisäistä käyttökokemustoimintaa.

Tarkastuksen perusteella STUK edellytti luvanhaltijalta toimenpiteitä kahden tarkastuksessa esille tulleen asian osalta, liittyen käyttökokemustoiminnan vaikuttavuuden parantamiseen. STUK edellytti, että Fortum huolehtii tunnistamiensa laajavaikutteisten heikkouksien ja muutossuuntien tarkemmasta selvittämistä ja tehokkaasta korjaamisesta. Lisäksi STUK edellytti tapahtumatutkintojen kehittämistä siten, että toistumisen syyt selvitetään ja kirjataan järjestelmällisemmin (kun toistumista havaitaan) ja myös tapahtuman syytekijöiden esiintymislaajuutta selvitetään ja kirjataan järjestelmällisemmin.

Säteilysuojelu 5.–7.4.2022

Säteilysuojelua koskeva käytön tarkastusohjelman mukainen tarkastus kohdennettiin vuonna 2022 dosimetriaan. Tarkastukseen sisältyi STUKin tekemä sokkotesti, jolla selvitettiin Fortumin dosimetrialaboratorion kykyä määrittää STUKin säteilyttämät dosimetrit. Testissä ei tullut esiin seikkoja, joista ilmenisi epäkohtia annosmittauspalvelun tulosten analysoinnissa.

STUK myönsi toukokuussa 2021 Fortumille toistaiseksi voimassa olevan hyväksynnän Loviisan ydinvoimalaitoksella käytössä olevalle annosmittauspalvelulle. Tarkastuksessa todennettiin, että hyväksynnän edellytykset ovat voimassa.

Tarkastuksessa esitettiin vaatimus, joka koski uusitun dosimetriaa koskevan standardin huomioon ottamista annosmittauspalvelun hyväksynnässä. Lisäksi STUK edellytti Fortumin selvittämään, millaisia säteilysuojelullisia toimenpiteitä käytetyn polttoainerakennuksen alapuolisten huonetilojen (ns. hiekkatilojen) osalta on tehtävä.

Konetekniikka 2.–3.5.2022

Tarkastuksella arvioidaan koneteknisten laitteiden ja rakenteiden (kuten painelaitteet, venttiilit, pumput, puhaltimet, putkistot, nosturit ja dieselgeneraattorit) eheyden ja luotettavan toiminnanvarmistamiseen liittyviä voimayhtiön toimintoja huomioiden käyttökokemukset sekä laitteiden merkitys laitoksen kokonaisturvallisuudelle.

Tarkastuksessa keskityttiin hitsausohjeiden ajantasaisuus, väsymisen kannalta kriittisiin kohteisiin pitkällä aikavälillä, tarkastusjärjestelmien (YVL E.5) pätevöintikappaleiden toimivuuteen, laitokselle asennettujen viskoosivaimentimien kuntoon ja tarkastusmenettelyihin sekä Loviisa 1:n primääripiirin irtokappalevalvontajärjestelmän (LPM) rekisteröimien havaintojen tilanteeseen.

Väsymisanalyysien päivittämisestä ja komponenttien korjaukseen tai vaihtoon varautumisesta on Fortumilla olemassa suunnitelmat myös mahdollista käyttöluvan jatkoa varten. Kuormituksen seurantaa kehitetään ja kriittisimmät kohteet on sisällytetty riskitietoisiin tarkastusohjelmiin kattavasti. Vanhat koekappaleet eivät kaikilta osin enää palvele tarkoitustaan, joten kappaleiden säännöllinen tarkastus ja ajoissa tehdyt mahdolliset uudet hankinnat on tärkeä huomioida toiminnassa. Viskoosivaimentimet lisätään kannakoinnin tarkastusohjelmaan – aikaisemmin niitä on tarkastettu kunnonvalvonnan tarkastusten yhteydessä pistokoemaisesti. Fortum jatkaa edelleen Loviisa 1:n primääripiirin irtokappalehavaintojen lopullisen syyn selvittämistä.

Tarkastuksen johtopäätöksenä STUK toteaa, että luvanhaltijan menettelyt konetekniikan tarkastusalueella ovat yleisesti ottaen asianmukaisia ja täyttävät lainsäädännössä ja viranomaisohjeissa asetut vaatimukset. Tarkastuksen perusteella STUK edellytti Fortumia toimittamaan hitsausohjeiden pätevöintisuunnitelman aikatauluineen STUKille.

Turvajärjestelyt – fyysinen suojaus, 9.–13.5.2022

Tarkastus kohdistui laitoksen turvajärjestelyihin, joihin katsotaan kuuluvan rakenteellisia, teknisiä, operatiivisia ja organisatorisia järjestelyjä lainvastaisen tai luvattoman toiminnan havaitsemiseksi, viivyttämiseksi ja estämiseksi.

Tarkastuksen johtopäätöksenä STUK toteaa, että turvajärjestelyissä luvanhaltijan henkilöstöresurssit, osaaminen, koulutus- ja harjoitustoiminta sekä ohjeiden ajantasaisuus ovat Loviisan ydinvoimalaitoksella asianmukaiset ja riittävät. Tarkastuksessa havaittiin useita hyviä käytäntöjä. STUK seuraa tarkastuksessa havaintoina kirjaamiensa asioiden edistymistä osana normaalia valvontaa.

Tarkastuksen perusteella esitettiin yksi vaatimus, joka liittyy ajoneuvojen, henkilöiden ja tavaroiden tarkastusten kehittämissuunnitelman esittämiseen STUKille. Tällä hetkellä luvanhaltijan menettelyt turvajärjestelyjen osalta ovat kuitenkin kokonaisuutena asianmukaisia ja täyttävän asetut säädökset ja STUKin vaatimukset.

Turvajärjestelyt – tietoturvallisuus, 10.–13.5.2022

Vuoden 2022 KTO-tarkastus kohdistui Loviisan ydinvoimalaitosten tietoturvallisuuden sisäiseen ja ulkoiseen resursointiin sekä tietoturvatapahtumiin ja tietojärjestelmien ylläpitoon liittyviin menettelyihin ja kehitystoimenpiteisiin. Resursoinnin osalta tarkastukseen sisältyi henkilökoulutukset sekä organisaation käynnistämät tekniset kehityshankkeet.

Henkilöstön määrä ja osaaminen sekä ohjeiston ajantasaisuus ja ohjaavuus ovat tarkastuksen perusteella riittäviä. Fortumin tietoturvallisuuskoulutukset ovat kattava kokonaisuus. Henkilöstölle tarjotut vapaaehtoiset koulutukset ovat saaneet positiivisen vastaanoton henkilökunnalta. Fortum tekee myös järjestelmällisesti valvontatoimenpiteitä, joiden avulla kehitetään ulkoisten resurssien tietoturvallisuutta. Tarkastuksessa esitetyt kehityshankkeet ja niiden suunnitelmat huomioivat hyvin tietoturvallisuuden eri osa-alueita sekä tulevaisuuden teknisiä tarpeita.

Luvanhaltijan menettelyt tietoturvallisuuden osalta ovat asianmukaisia ja täyttävän asetut säädökset ja STUKin vaatimukset. STUK ei esittänyt tarkastuksen perusteella vaatimuksia.

Voimalaitosjätteet, 31.5.–1.6.2022

Tarkastuksessa käsiteltiin voimalaitosjätehuollon liittyvät edellisen tarkastuksen huomiot ja sen jälkeen tapahtunut kehitys sekä toimenpiteet ja huomionarvoiset tapahtumat. Jätteiden käsittely- ja varastointitilojen kuntoa, tilojen säteilytasoja sekä luokituksia ja merkintöjä käsiteltiin laitoskierroksella.

Ydinvoimalaitosjätteet ryhmän resurssointia on kehitetty vuonna 2019 laaditun henkilöstösuunnitelman mukaisesti. Resurssitilanne on parantunut merkittävästi edellisen KTO-tarkastuksen ajankohtaan verrattuna ja on tällä hetkellä hyvä. Fortumilla on riittävä osaaminen ja organisaatio voimalaitosjätteistä huolehtimiseksi. Ohjeet ovat ajan tasalla. FSARin (jatkuvasti ylläpidettävä Lopullinen turvallisuusseloste) osalta havaittiin puutteita kiinteytyslaitoksen tietojen osalta, mutta Fortum on käynnistänyt toimenpiteet asian kuntoon saattamiseksi.

Loppusijoitettavien jätteiden määrä on vakiintunut noin 100 tynnyriin vuodessa. Valvonnasta vapautukseen menee noin 75 % huoltojätteistä.

Kiinteytyslaitoksen käytössä ja kunnossapidossa on edelleen haasteita. Suurimmat haasteet liittyvät investointitarpeisiin, resursointiin ja laitoksen ikääntymisen hallintaan. Toimenpiteitä asioiden haltuun saattamiseksi on käynnistetty. Fortumin pidemmän aikavälin tavoitteena on saada kiinteytyslaitoksen tuotanto rutiiniluontoiseksi, jonka seurauksena myös kokillien (kiinteytettyä jätettä sisältävän betoniastiat) tuotantomääriä voitaisiin kasvattaa. Tuotantomäärien kasvattaminen on tarpeellista riittävän nestemäisten jätteiden varastointikapasiteetin saavuttamiseksi myös yllättävien tilanteiden varalle. STUK seuraa tilanteen kehittymistä osana jatkuvaa valvontaa.

Tarkastuksen yhteenvetona STUK toteaa, että luvanhaltijan menettelyt voimalaitosjätehuollon osalta ovat asianmukaiset ja täyttävät niille asetetut vaatimukset. STUK ei esittänyt tarkastuksen perusteella vaatimuksia.

Henkilöstöresurssit ja osaaminen, 1.–3.6.2022

Tarkastuksessa käsiteltävinä aiheina olivat laitoksen koulutusryhmän toiminnansuunnittelu, esimiestyön kehittäminen, organisaation toimintaan liittyvän turvallisuustutkimuksen hyödyntäminen laitoksella, HFE (Inhimillisten tekijöiden hallinta) -osaamisen kehittäminen, osaamisen hallintajärjestelmästä saatavan tiedon hyödyntäminen sekä valmistautuminen käyttöluvan jatkoon osaamisen ja resurssien hallinnan näkökulmasta.

Tarkastuksen perusteella Fortum on määritellyt ohjeistossaan odotukset ydinvoima-alan esihenkilöinä toimiville henkilöille. Tietoa esihenkilötoiminnasta kerätään monin eri tavoin, mutta menettelyä, jolla laitoksella muodostetaan kokonaiskuva esihenkilötoiminnan ydinalan vaatimustenmukaisuudesta, ei ole kuvattu. STUK asetti vaatimuksen, että Fortumin on määriteltävä tällainen menettely.

HFE-ohjelman kehittäminen on lähtenyt hyvin käyntiin ja HFE on saanut näkyvyyttä laitoksella aiempaa enemmän.

Laitoksen osaamisen kokonaiskuvan muodostamisen käytännön esteenä ovat osaamisen hallinnan tietojärjestelmän rajoitetut käyttöoikeudet. Lisäksi tarkastuksen perusteella näyttää, että osaamisen hallinnan prosessiin liittyvät vastuut eivät ole yksiselitteisesti määritelty koulutusryhmän, HR-toiminnon ja johdon kesken.

Fortum selvitti suullisesti osaamisen ja resurssien arviointiin käyttämiään menettelyjä jatkolupahakemusta valmistellessaan. Fortum ei tarkastuksessa voinut näyttää tallenteita edellä esitetyistä selvityksistä. STUK todentaa asian myöhemmin järjestettävän, erillisen aihekohtaisen kokouksen yhteydessä.

Tarkastuksen johtopäätöksenä STUK toteaa, että Fortumilla on menettelyt määrittämiensä osaamisten arvioimiseksi ja kehittämiseksi, mutta tietoja ei kattavasti käytetä laitostasolla osaamisen kokonaiskuvan muodostamiseksi.

Turvallisuussuunnittelu, 13.–14.6.2022

Tarkastus kohdistui Fortumin muutostyöprosessiin. Erityisesti tarkasteltiin turvallisuuden kannalta merkittävien muutostarpeiden tunnistamista, priorisointia, muutosehdotusten käsittelyä ja viemistä eteenpäin muutoshankkeiksi huomioiden Fortumin päätös hakea käyttöluvan jatkoa. Lisäksi katsottiin muutostyöprosessin ohjeiston ja resurssien viimeaikaisia muutoksia, tilannetta sekä kehitysajatuksia.

Tarkastuksen perusteella Fortumilla on ohjeistetut menettelyt muutosehdotusten käsittelyyn ja priorisointiin, sekä muutoshankkeiden toteuttamiseen. Tarkastuksessa ei havaittu puutteita menettelyjen noudattamisessa. Fortum myös kehittää menettelyjä edelleen.

Tarkastuksessa STUK kiinnitti huomiota siihen, että varmistetaanko aikaperusteisella (kiireellisyys) priorisoinnilla riittävästi turvallisuusparannuksiin tarvittavat resurssit ja oikea-aikainen toteutuminen. STUK seuraa muutoshankkeiden priorisoinnin toteutumista ja hankkeiden etenemistä normaalin valvonnan yhteydessä sekä seuraavissa KTO-tarkastuksissa.

STUK ei esittänyt tarkastuksen perusteella vaatimuksia.

Yhteyshenkilö

Yhteyshenkilö