Loviisa 1 ja 2

Käytön tarkastusohjelman mukaiset tarkastukset Loviisan laitoksella syyskuu–joulukuu 2019

Johtaminen ja turvallisuuskulkttuuri, 1.–3.10.2019

Tarkastuksessa käsiteltiin Loviisan voimalaitoksen menettelyjä toimittajien ja alihankkijoiden hyvän turvallisuuskulttuurin varmistamiseksi. Lisäksi tarkastettiin Loviisan laitoksen turvallisuuteen liittyviä päätöksentekomenettelyitä. Kolmantena tarkastuskohteena oli Loviisan laitoksen turvallisuuskulttuurin arviointi- ja kehitystoiminnan nykytila.

Tarkastuksella todettiin, että toimittajien hyvästä turvallisuuskulttuurista varmistuminen ja puutteisiin reagoiminen on monin osin Fortumin/Loviisan laitoksen käytäntöihin ajan saatossa sisällytetty asia. Toimittajienhallinta hajaantuu käytännössä eri organisaatioyksiköihin sen mukaan, mistä toiminnosta ja millaisesta toimittajasta on kyse, ja menettelyitä on kehitetty eri organisaatioyksikköjen johdolla.

Osa tarkastuksella esitetyistä toimittajien toimituskyvyn arviointiin liittyvistä menettelyistä ei nykyisellään ole jalkautunut riittävästi. Näin ollen toimittajienhallintaan liittyvien käytäntöjen soveltamisessa, erityisesti ”ei-teknisten asioiden” arvioinnissa, kirjaamisessa ja puutteisiin puuttumisessa on vaihtelua. Fortum on itse tunnistanut toimittajien valinnan, valvonnan ja arvioinnin alueella kehityskohteita. STUK seuraa valvonnassaan, mitä kehitystoimenpiteitä Fortum toteuttaa Loviisan voimalaitoksen toimittajienhallinnan alueella, erityisesti toimittajien turvallisuuskulttuurin osalta.

Tarkastuksen perusteella Loviisan laitoksen päätöksentekofoorumit ja niiden keskeiset suhteet ovat Fortumin edustajille selkeitä, vaikka ohjeistuksesta niiden keskinäistä suhdetta ja käsiteltävien asioiden eroja on ulkopuolisen haastava hahmottaa. Operatiivisen päätöksenteon menettelyjen soveltaminen oli tarkastuksen perusteella vakiintunutta ja joustavaa. Päätösten turvallisuusnäkökohdat ilmenevät operatiivisen päätöksentekokokouksen pöytäkirjoista, ja valitun etenemistavan edut ja riskit käsitellään. Projekteihin liittyvää päätöksentekoa tehdään monissa foorumeissa, ja niiden tavat kirjata päätöksiä vaihtelee. Projektien etenemiseen liittyvissä keskeisissä päätöksentekoelimissä ei kirjata päätösten turvallisuusnäkökohtia systemaattisesti.

Tarkastuksessa havaittiin, että turvallisuuskulttuurin arviointi ja kehittäminen ei ole sisällöllisesti riittävän johdonmukaista ja jäljitettävää. STUK asetti tästä yhden vaatimuksen.

Johtamisjärjestelmä, 5.–7.11.2019

Tarkastuksen kohteena oli Loviisan voimalaitoksen hankintaprosessi. Nykyinen prosessikuvaus on menettelyohjepohjainen. STUK totesi tarkastuksen perusteella, että Fortumin on laadittava hankintaprosessin kuvaus, jossa otetaan huomioon prosessin kulku ja vaiheet sekä rajapinnat ja vuorovaikutukset muihin prosesseihin.

Hankintaprosessiin kuuluvina menettelyinä tarkasteltiin tarkemmin toimitusvalvontaa, valmistuksen valvontaa ja tavaran vastaanottoa. STUKin näkemyksen mukaan Fortumin on arvioitava tarvetta täsmentää ja kehittää toimitusvalvojan tehtävien, toimitusvalvontasuunnitelman laatimisen ja valmistuksen valvonnan ohjeistusta, sillä nykyisellään näihin menettelyihin liittyvä ohjeistus on osin tulkinnanvarainen, eivätkä ohjeet kaikilta osin ole yhteensopivia.

Tarkastuksessa käsiteltiin myös organisaatio- ja laadunvarmistuskäsikirjojen päivitystä ja ajantasaisuutta. STUK todensi, että em. käsikirjoihin sisältyvät ohjeet on päivitetty ajallaan.

Jätteiden loppusijoitustilat, 1.–2.10.2019

Tarkastuksen päämääränä on arvioida voimalaitosjätteiden loppusijoitustiloja ja niiden käyttöä. Loviisan voimalaitosjäteluolaan (VLJ-luolaan) kuuluu tällä hetkellä kiinteytetyn jätteen tila sekä 3 huoltojätetilaa. Tarkastus kohdistui myös voimalaitosjätteiden loppusijoitustiloja ympäröivän kallion ominaisuuksien ja niiden pysyvyyden seuraamiseen. Jätteiden loppusijoitustilojen rakennusteknisten rakenteiden kuntoa tarkasteltiin laitoskierroksella.

Kiinteytetyn jätteen tila on merkittävä osa Loviisan VLJ-luolaa. Kiinteytetyn jätteen tilan betonikaukalon peruskorjaustyön valmistumisen jälkeen aloitettu tilan käyttöönoton luvittaminen etenee suunnitellusti. Koska tilan luvittaminen on kesken, on kiinteytettyä jätettä sijoitettu STUKin luvalla väliaikaisesti yhteen huoltojätetiloista.

VLJ-luolaan liittyviä prosessikaavioita oli kehitetty vuoden 2017 vastaavan tarkastuksen jälkeen ja STUK totesi kehitystyön olevan systemaattista. Fortum on kehittänyt myös jätehuoltoindeksin, jolla seurataan VLJ-luolan tavoitteiden määrällistä täyttymistä. VLJ-luolan kunnossapito on STUKin näkemyksen mukaan järjestelmällistä. STUK kuitenkin totesi, että Loviisan VLJ-luolan käytön valvontaan tarvittavan henkilöstön määrä Loviisan laitoksella, mukaan lukien varamiesjärjestelyt, ei ole riittävä. VLJ-luolan käyttöön liittyvistä tehtävistä tärkeimmät on pystytty suorittamaan, mutta muita on siirretty aikataulussa eteenpäin. Luolan käyttöön liittyviä kehitystehtäviä ei ole voitu viedä eteenpäin tai aloittaa uusia. Pitkään jatkuvana tilanne olisi huono. STUK asetti vaatimuksen resurssien lisäämiseksi 2 vuoden aikana.

Merkittävänä Fortumin havaintona ovat olleet kahteen ensimmäiseen huoltojätetilaan vuonna 2011 sijoitetut tynnyrit, joiden ulkopinnoilla havaittiin kesällä 2019 valkoisia kiteitä (pieni vuoto). Tynnyreiden vauriot ovat syntyneet tynnyreiden sisällä olevan matala-aktiivisen kiinteytetyn hartsijätteen vaikutuksesta. Fortum on jo aloittanut selvitystyön, jotta jäte voidaan pakata uudelleen niin, että vastaavaa ongelmaa ei jatkossa esiinny. STUK seuraa Fortumin työn edistymistä.

VLJ-luolan kallioperän ja pohjavesiympäristön monitoroinnissa ei vuonna 2018 ollut merkittäviä havaintoja, mikä viittaa VLJ-luolan vakaisiin olosuhteisiin kallioperän ja pohjaveden osalta.

Kemia, 22.–23.10.2019

Tarkastus kohdistui primääri- ja sekundääripiirin vesi- ja radiokemiaan, laboratoriotoimintaan ja dekontaminointiin. Näiden lisäksi tarkastuksessa käytiin läpi käyttökemiaryhmän osaamisen hallintaa. Ryhmässä on ollut lähivuosina paljon henkilöstömuutoksia, mikä on lisääntyneen perehdytystarpeen vuoksi johtanut esim. joidenkin kemian kehitystehtävien lykkääntymiseen. Laitoskäynnillä tutustuttiin kemian laboratorioon, jossa todennettiin mm. analyysilaitekoneen toimintaa ja että sen käyttämä menetelmä vastaa käytössä olevia metodeja.

Vuoden 2019 vuosihuollossa toteutettu uusi vuosihuollon aikainen primääripiirin suodatus puhdistaa jäähdytteestä korroosiotuotteita, mikä jatkossa pienentää primääripiirin säteilytasoa ja siitä saatavia annoksia. Muutoksen voitiin todeta vaikuttaneen vuoden 2019 tuloksiin. Lisäksi vuonna 2019 nostettiin sekundääripiirin pH aikaisempaa korkeammaksi, jotta rautapitoisen putkiston korroosio vähenee pitkällä aikavälillä. Myös tämän muutoksen vaikutukset olivat todennettavissa tarkastuksessa.

Tarkastuksen perusteella STUK edellytti Fortumia päivittämään laboratorion ohjeistoon valvontarajojen tilastollisena laskentaperusteena olevat arvot jäljitettävästi. Toisena asiana STUK vaati toimittamaan selvityksen primääripiirin suodatusmuutoksen suunnitteluaineiston päivitystavasta. Lisäksi STUK edellytti selvitystä Fortumin käyttökemian henkilöresurssien riittävyydestä.

Laitoksen ylläpito, 12.–13.11.2019

Tarkastuksen tavoitteena on todentaa, että Fortum huolehtii järjestelmien, rakenteiden ja laitteiden toimintakyvystä lyhyellä ja pitkällä aikavälillä. Valituilla tarkastuskohteilla (mm. ikääntymisen hallintaohjelman kehitystilanne, kuntoluokan määrittäminen seurantaraporteissa, sisäiset kunnossapidon auditoinnit, paine- ja lämpötilatransienttien kertymät, määräaikaistarkastusten pätevöinnit, putkikannakkeiden kunnonvalvonta) arvioitiin Loviisan voimalaitoksen kunnonvalvontaan ja kunnossapitoon liittyvien resurssien sekä toimintojen ja tehtävien riittävyyttä laitosyksiköiden turvallisen käytön varmistamiseksi suunnitteluperusteisissa käyttö- ja ympäristöolosuhteissa.

Tarkastuksessa ei havaittu merkittäviä puutteita Loviisan laitosyksiköiden ylläpidossa. Tarkastusryhmän käsityksen mukaan käyttöiän hallinta on hyvin organisoitu ja toiminnot kattavia. Fortum on määrätietoisesti jatkanut ikääntymisen hallintaa koskevien menettelyjen kehitystä, jossa keskeisinä ovat ikääntymisenhallintaohjelma ja sen kattava integrointi osaksi Loviisan LOMAX laitostietokantaa, jolla hallitaan mm. kunnossapito-, tarkastus- ja koestustoimintaa sekä varastoa. Fortumin kehittämää, ikääntymisen seurantaraporttien kuntoluokitus on STUKin näkemyksen mukaan tarkoituksenmukainen ja käsittää tarvittavat tekijät käyttökuntoisuuden arvioimiseksi.

Paine- ja lämpötilatransienttien kertymät ja lujuusanalyysit ovat merkittävä osa määräaikaista turvallisuusarviota, jota Fortum nyt valmistelee. Näihin liittyen STUK edellytti Fortumia toimittamaan STUKille tiedoksi ajantasaisen rekisterin Loviisan laitosyksiköille tehdyistä lujuus- ja kuormitusanalyyseistä sekä päivittämään kuormitusten seurantaa varten laaditun ohjeen transienttitietojen keruun ja raportoinnin osalta.

Tarkastuksessa käytiin läpi painelaitteiden määräaikaistarkastuskohteiden menetelmäpätevöintien nykytilanne sekä Fortumin pätevöinteihin varatut resurssit. Osa pätevöinneistä on ollut pitkään kesken tai tekemättä ja Fortumin näihin hakema lisäaika ei näillä näkymin riitä. Tarkastuksen perusteella STUK edellytti, että Fortum toimittaa hyväksyttäväksi päivitetyn pätevöinnin kokonaissuunnitelman, jossa on esitettävä myös aikataulu vielä puuttuvien pätevöintien (sekä uudet että päivitettävät pätevöinnit) loppuunsaattamiseksi. Putkikannakkeiden kunnonvalvonta katsottiin tarkastuksessa riittäväksi.

PRA:n käyttö, 26.11.2019

Tarkastus kohdentui ydinvoimalaitoksen todennäköisyysperusteisen riskianalyysin (PRA) laatimiseen ja sen soveltamiseen liittyviin menettelytapoihin sekä PRA:n hyödyntämiseen ydinvoimalaitoksen turvallisuuden hallinnassa. Tarkastuksessa käytiin läpi Loviisa 1:n ja 2:n sekä käytetyn polttoaineen varaston PRA-mallien ja sovellutusten tilanne, valmisteilla olevat päivitykset sekä niiden aikataulut. Tarkastuksessa arvioitiin lisäksi ohjeistoa, PRA:n laatimiseen ja soveltamiseen liittyvää organisaation toimintaa ja PRA:n hyödyntämistä turvajärjestelyjen kehittämisessä.

Tarkastuksen perusteella ei esitetty vaatimuksia. Tarkastuksen perusteella voidaan todeta, että PRA:ta koskeva ohjeisto on ajan tasalla, PRA:n kehitystä on jatkettu ja PRA:ta käytetään suunnitelmien mukaisesti ja monipuolisesti turvallisuuden hallinnan tukena. Henkilöstömuutoksien seurauksena PRA-resurssit ovat hieman vähentyneet.

Rakenteet ja rakennukset, 16.–17.10.2019

Tarkastus kohdistui rakenteiden ja rakennusten sekä merivesikanavien ja -tunneleiden käyttöön, kunnonvalvontaan, kunnossapitoon ja ikääntymisen hallintaan. Lisäksi käsiteltiin VLJ-luolan rakenteita. Tarkastuksessa arvioitiin luvanhaltijan menettelyjä ja toimintoja sekä käytiin läpi voimayhtiön tarkastusten tulokset ja tehdyt muutostyöt, joista osa valittiin laitoskierroksen laajuuteen.

Fortumin organisaatiossa ei ole tapahtunut merkittäviä muutoksia organisaatiohierarkiassa. Vakituisen henkilöstön määrä ei ole käytännössä muuttunut, ja esim. eläköityneiden henkilöiden tilalle on tehty uusia rekrytointeja.

Rakenteiden määräaikaistarkastuksien osalta STUK kävi läpi toiminnan eri vaiheet ja raportointimenettelyt. Tarkastusohjelma ja siihen liittyvä raportointi ovat merkittävä osa Fortumin rakennusteknistä ikääntymisen hallintaa. Fortum on tunnistanut betonirakenteiden alkali-kiviainesreaktion mahdollisena ikääntymismekanismina.

Teräsrakenteisen suojarakennuksen ankkuriruuvien ikääntyminen ja kunnonseuranta oli yksi tarkemmin käsitelty aihe. Teräsrakenteisen suojarakennuksen ankkuriruuveja ei ole tällä hetkellä varaosina, eikä ruuveja ole täten voitu vaihtaa suunnitellusti viime vuosina. Fortum on tunnistanut tämän oleellisen puutteen, ja on käynnistänyt uusien varaosien hankinnan. STUK katsoo, että ankkuriruuvien kunnonvalvonnan menettelyt ovat riittävät. Kehitysmahdollisuuksia STUK näki ankkuroinnin suunnittelun ohjeistuksen selkiyttämisessä, etenkin maanjäristysluokiteltujen rakenteiden ankkurointien osalta, sekä kyseisen kohteen toteutuksen ja valvonnan erityisvaatimuksien ilmenemisessä ohjeessa.

Lisäksi käytiin läpi laitosyksiköiden viimeaikaisia rakennusteknisiä muutostöitä ja täydennysrakentamiskohteita, mm. Loviisa 1:n reaktorirakennuksen vesikaton korjaus vuonna 2019, merivesirakenteiden karkeavälppien kunnostus vuonna 2017 ja meneillään oleva väkevien kemikaalien uusi varasto, jonka käyttöönotto on alustavasti suunniteltu vuoden 2020 alkupuolelle. Vesikaton osalta nyt tehty korjaus on väliaikainen, ja sen tarkoitus on saada hallintaan katossa esiintyneet vuodot – kokonaisvaltainen kunnostaminen on alustavasti suunniteltu vuodelle 2021. STUK seuraa asian etenemistä. Merivesirakenteiden karkeavälppien kunnostuksen osalta STUKin havaintona oli, että Fortum on ottanut huomioon rakenteiden korroosiosuojauksen osana korjaus- ja muutostöiden suunnittelua. Kemikaaliaseman osalta ei noussut erityishuomioita.

Tarkastuksessa havaittiin lisäksi, että Fortum ei ole toimittanut STUKiin uusista palokatkotuotteista palonkestovaatimuksen täyttymisen osoittavaa aineistoa sekä valmistuksen laadunvalvonnan osoittavaa aineistoa, joten STUK edellytti Fortumia toimittamaan nämä STUKiin.

Säteilysuojelu, 26.–27.11.2019

Säteilysuojelua koskeva tarkastus kohdennetaan ydinvoimalaitoksen säteilysuojeluun, säteilymittauksiin sekä päästö- ja ympäristövalvontaan. Tämän vuoden tarkastuksen pääkohteena oli dosimetria. Tämän lisäksi tarkastuksen yhtenä aiheena oli jatkuvatoimisten säteilymittausten toimintakuntoisuus.

Tarkastusta varten TL-dosimetreille tehtiin sokkotesti, jonka tulokset käytiin läpi tarkastuksen yhteydessä. Sokkotestissä ei tullut esille seikkoja, joiden perusteella ilmenisi epäkohtia annosmittauspalvelun tulosten analysoinnissa.

Annosmittauspalvelun voimassa olevan määräaikaisen hyväksynnän yhtenä ehtona on, että Fortum ilmoittaa STUKille kaikista keskeisistä annosmittauspalveluun kohdistuvista muutoksista. Tähän liittyen tarkastuksessa edellytettiin, että Fortum toimittaa STUKille kuvauksen nykyisestä annosmittauspalvelun organisaatiosta vastuineen.

Fortum on selvittänyt silmän mykiön ekvivalenttiannoksen mittaustarvetta ja -menettelyitä mittauskampanjoilla ja tunnistanut tapauskohtaisia erikoistöitä, joissa silmädosimetria voidaan käyttää. Tarkastuksessa STUK esitti silmädosimetriaan liittyen kaksi vaatimusta, jotka koskivat valittavan silmädosimetrin hyväksyttämisen suunnitelmaa sekä jo mitattujen silmäannosten toimittamista STUKin annosrekisteriin.

Jatkuvatoimisten säteilymittausten osalta käytiin läpi niiden kalibrointia, vikahistoriaa ja varaosatilannetta sekä jatkotoimenpiteitä. Laitoskierroksella tutustuttiin säteilymonitorien tarkastus- ja kalibrointipöytäkirjojen kansioihin, joista osan sisältö ei täysin vastannut ohjeen mukaista toimintaa. Tähän liittyen STUK esitti vaatimuksen, että Fortumin on saatettava säteilymonitorien määräaikaistarkastusten tekeminen kokonaisuudessaan omien ohjeidensa mukaiseksi.

Turvallisuussuunnittelu, 31.10.–1.11.2019

Tarkastus kohdistui Fortumin laitosmuutosten suunnitteluratkaisujen perusteluina käyttämiin analyyseihin, joilla tässä tarkoitetaan deterministisiä turvallisuusanalyysejä, todennäköisyysperusteisia riskianalyysejä (PRA) sekä vikasietoisuus- ja yhteisvika-analyysejä. Tarkastuksessa käsiteltiin tällä hetkellä käytössä olevat menettelyt ja niiden kehitystarpeet ja se kohdistui sekä Fortumin itse tekemiin että ulkopuolisella taholla teettämiin analyyseihin.

Tarkastuksessa käytiin läpi useita esimerkkitapauksia kustakin yllä mainitusta analyysiryhmästä. Tarkastuksen perusteella Fortum tekee itse valtaosan Loviisan voimalaitoksen laitosmuutosten suunnitteluun liittyvistä analyyseistä. Laitoksen käyttäytymistä häiriö- ja onnettomuustilanteissa kuvaavat analyysit päivitettiin suurelta osin vuonna 2018 valmistuneiden Loviisan automaatiouudistus- ja sekundääripiirin turvatoiminnot -projektien yhteydessä. Samalla analyysien tekemiseen liittyvät menettelyt kehittyivät huomattavasti. Fortumin nykyisin käyttämä onnettomuudenhallinnan ja analyysien dokumenttirakenne on systemaattinen ja muodostaa loogisen kokonaisuuden.

Tarkastuksen perusteella STUK esitti yhden muutossuunnitteluohjeiston kehitystä koskevan vaatimuksen: Fortumin on kehitettävä ohjeistoa sen varmistamiseksi, että yksittäisen laitetyypin mahdollisten yhteisvikojen vaikutukset huomioidaan suunnittelussa kattavasti.

Turvallisuustoiminnot, 6.–7.11 2019

Tarkastuksessa arvioitiin luvanhaltijan menettelyjä, joilla luvanhaltija varmistaa turvallisuustoimintoja toteuttavien järjestelmien suunnitteluperusteiden mukaisen tilan ja perusteiden oikeellisuuden. Tarkastus suoritettiin järjestelmätasolla, poikkiteknisenä tarkastuksena. Vuoden 2019 tarkastuksessa keskityttiin primääripiirin boorinsyöttöön, neutronivuon mittaukseen, reaktorisydämen lämpötilamittaukseen ja reaktorin pikasulkujärjestelmän vasteaikaan eri tilanteissa.

Boorinsyöttöjärjestelmän osalta käytiin läpi laitteiden viat, tehdyt uusinnat, huolto ja koestukset sekä yhteenveto varaosista. Neutronivuon mittauksen osalta käytiin läpi mittausten kalibrointi ja anturien muutoksia ja käyttöiän hallintaa. Samoin tarkasteltiin reaktorisydämen lämpötilamittaukseen käytettävin termoparien huoltoja, varaosatilannetta ja ikääntymisen hallintaa.

Reaktorin pikasulkujärjestelmän vasteajan osalta valittiin tarkastettavaksi neutronivuon mittauksen kautta tapahtuva pikasulkutoiminto, joka on mittausketjuista pisin. Tässä keskityttiin vasteajan toteutumisen lisäksi määräaikaiskoestusten kattavuuteen. Tarkastuksessa ei käynyt selville, tuleeko määrävälein osoitettua koko toimintoketjun vasteaikavaatimuksen täyttyminen eikä saatu täyttä varmuutta koko suojaustoimintoketjun kattavasta määräaikaiskoestuksesta eli menevätkö paloittain tehdyt yksittäiset testaukset riittävästi päällekkäin rajapintojen oikean toiminnan osoittamiseksi. Tarkastuksen perusteella STUK ei esittänyt vaatimuksia. Koska turvallisuustoimintojen vasteaikavaatimukset ja niiden määräaikaiskoestukset ovat relevantti aihe myös laajemmin kuin tämän tarkastuksen kohteeksi valittujen toimintojen osalta, STUK päätti laatia aiheesta erillisen selvityspyynnön, jossa voidaan nämä muut seikat huomioida paremmin.

Valmiusjärjestelyt, 19.–20.11.2019

Valmiusjärjestelyjä koskeva tarkastus kattaa ydinvoimalaitoksen valmiusjärjestelyt, -ohjeistuksen, -tilat ja -koulutuksen. Siinä käydään läpi kuluneen vuoden aikana saadut kokemukset valmiustoiminnasta, kokemukset ja palaute valmiusharjoituksista sekä valmiustoiminnan kehityshankkeet. Tarkastusalueeseen sisältyy myös ympäristön automaattinen säteilyvalvonta, meteorologiset mittaukset ja leviämisennusteiden teko. Vuoden 2019 tarkastuksessa käsiteltiin lisäksi valmiusorganisaation prosessimaista toimintaa, STUKin määräyksen Y/2/2018 3§ mukaista suunnitteluperusteiden arviointia ja ulkoisen avun vastaanottamista ja 4§ säteilyvaaratyöntekijöiden ja -avustajien koulutusta ja perehdyttämistä valmiustilanteeseen.

Tarkastuksen perusteella STUK edellytti valmiustilanteenaikaiseen perehdyttämiseen liittyen, että Fortumin on kehitettävä voimalaitosalueelle saapuvien säteilyvaaratyöntekijöiden ja -avustajien opastusta, laatii tarvittavan aineiston, määrittää koulutusjärjestelyt ja kouluttaa riittävän määrän henkilöstöä opastustehtäviin.

Fortumin valmiusjärjestelyt ovat hyvällä tasolla, ja sen organisaatio kehittää valmiusjärjestelyitä säännöstön ja ohjeiden mukaisesti.

Vuosihuolto 18.8.–25.9.2019

Vuosihuoltotarkastuksessa arvioitiin ja todennettiin vuosihuoltojen aikana toimintoja, joilla ylläpidetään turvallisuutta sekä johdetaan ja hallitaan vuosihuollon aikaisia toimia. Tarkastukseen osallistui STUKin Ydinvoimalaitosten valvontaosastolta useita eri tekniikan alojen tarkastajia, joilla oli ennalta määritettyjä tarkastuskohteita. Lisäksi STUK suoritti yleisvalvontaa laitosalueella mm. suorittamalla säännöllisiä laitoskierroksia sekä valvomalla suunniteltujen töiden etenemistä. STUK valvoi myös turvallisuuden asettumista etusijalle luvanhaltijan päätöksenteossa.

Vuosihuoltotarkastuksen erityiskohteena oli valvomon toiminnan arviointi, jonka tavoitteena oli selvittää Loviisan vuosihuollon aikaisen käyttötoiminnan menettelyjä ja käytäntöjä laitoksien päävalvomoissa. Tarkastuksen perusteella STUK edellytti, että Loviisan voimalaitoksen käyttöryhmien on kehitettävä oman toimintansa arviointia ja parantamista systemaattisemmaksi ja käsiteltävä tarkastuksessa esiin tulleet erilliset havainnot jäljitettävästi. STUK tarkastaa tilanteen kehittymisen muun valvonnan yhteydessä. Muita tarkastuksen kohteita olivat raskaat nostot, primääripiirin puhdistusjärjestelmän lisäkiertopiirin toteutus, raskaat nostot, polttoainelataus sekä säteilysuojelu.

Irto-osien hallintaan kohdistuvassa valvonnassa STUK todensi Fortumin vuosihuollon aikaisia menettelyjä sekä laitosyksiköiden valvonta-alueilla että turbiinihalleissa. STUK teki useita havaintoja irtokappaleriskeistä sekä suojausten hyvästä tai puutteellisesta käytöstä. Vuosihuollon aikaisessa toiminnassa oli todettavissa selkeää parannusta edelliseen vuoteen verrattuna niin irto-osasuojien käytössä kuin työkohteilla säilytettävien tavaroiden varastoinnissa. Fortum oli nostanut työkohteiden rajaukset ja merkinnät vuosihuollon yhdeksi turvallisuusteemaksi, ja Loviisan voimalaitoksella oli tänä vuonna myös panostettu oman henkilökunnan koulutukseen keväällä valmistuneen harjoittelutilan myötä. Toiminnan parantuminen oli todennettavissa laitoksella – tavarat olivat pääsääntöisesti merkittyjä ja työkohteilla oli käytetty rajauksia aiempaa paremmin. STUKin tekemien havaintojen perusteella irtokappaleiden hallinta työkohteilla oli parantunut.

STUK toteutti säteilysuojelutoimintoihin kohdistunutta valvontaansa tekemällä useita laitoskierroksia sekä keskustelemalla Fortumin säteilysuojeluyksikön edustajien kanssa. STUKin havaintojen perusteella suurin osa kontaminaation leviämisen estämiseksi tehdyistä työskentelyalueista oli rajattu sekä merkitty selkeästi ja niillä oli saatavilla riittävästi suojavarusteita. Valvonta-alueen siisteystaso oli vuosihuoltojen aikana hyvä, eikä merkittävää kontaminaation leviämistä todettu. Voimakkaammin säteilevät kohteet oli merkitty selkeästi, ja muutostyöt sujuivat säteilysuojelun näkökulmasta hyvin. Vuosihuoltojen aikana tapahtui muutama säteilysuojeluun liittyvä poikkeava tapahtuma. Kontaminoituneiden reaktorityökaluja siirrettiin pois Loviisa 2:n reaktorihallista ilman asianmukaisia kontaminaatiomittauksia, ja taskuissa olevien esineiden mittaaminen työkalumonitorissa ei STUKin havaintojen perusteella ollut rutiininomaista.

STUK valvoi raskaiden nostojen menettelyjä seuraamalla suojaputkiyksiköiden nostoja laitosyksiköillä ja vertaamalla nostosuunnitelmia suoritettuihin nostoihin. Tarkastuksessa ei havaittu raskaisiin nostoihin liittyviä puutteita. STUK seurasi myös polttoainesiirtoja, jotka sujuivat turvallisesti ja ennalta laadittujen suunnitelmien mukaisesti. Polttoaineen siirtotyö oli hyvin organisoitua ja toiminta vaikutti asianmukaiselta.

Primääripiirin puhdistusjärjestelmän muutokseen kohdistuneessa valvonnassa STUK todensi Fortumin menettelyitä järjestelmän uuden puhdistuskierron käyttöönotossa. Muutoksen tavoitteena on mahdollistaa primääripiirin jäähdytteen puhdistus tehoajon lisäksi myös vuosihuollon aikana. Tarkastuksessa ei havaittu puutteita.

Fortumin toiminnassa ei todettu vuosihuollon aikana poikkeamia, jotka olisivat edellyttäneet STUKin välitöntä puuttumista asiaan. STUKin havaintojen mukaan vuosihuollot sujuivat turvallisesti.

Ydinmateriaalivalvonta, 30.–31.10.2019

Tarkastus kohdistui Fortumin Loviisan ydinvoimalaitoksen ydinmateriaalivalvontajärjestelmään. Tarkastuksen tavoitteena oli selvittää, kuinka Loviisan laitos huolehtii ydinmateriaalivalvonnan velvoitteistaan.

Tarkastuksessa käytiin läpi mm. miten Fortumin vastuunjako ja ydinmateriaalivalvonnan huomioiminen toimii eri tilanteissa kuten hankintaprojekteissa ja polttoaineen käsittelyssä, ja miten ydinmateriaalivalvonnan vastuuhenkilön riittävä resurssointi ja tiedonsaanti on varmistettu. Tähän mennessä vuorovaikutuksen ja ydinmateriaalivalvonnan onnistumista ylipäätään on arvioitu Fortumissa pitkälti tarkastushavaintojen perusteella. Fortum on kehittämässä toimintoon omaa mittaria, jolla onnistumista pystyttäisiin arvioimaan ja raportoimaan järjestelmällisemmin yhtiön sisällä. Organisaation osaamista on kehitetty ydinmateriaalivalvonnan koulutuksilla. Varsinaisia seuraajasuunnitelmia ydinmateriaalivalvonnasta vastaaville henkilöille ei ole, joten STUK edellytti näiden määrittämistä.

Ydinmateriaalivalvonnan asiakirjat pidetään hyvin ajan tasalla, näin varmistetaan tarkastusvalmius. Ydinmateriaalikäsikirjan kehitystyö painottuu tällä hetkellä ohjeen YVL D.1 muutosten läpikäyntiin. Tarkastuksen yhteydessä huomattiin, että viimeisimmässä päivityksessä ydinmateriaalivalvonnan käsikirja oli toimitettu STUKille laitosohjeistopaketin yhteydessä tiedoksi, eikä YVL D.1 ohjeen mukaisesti hyväksyttäväksi. STUK edellytti, että ydinmateriaalikäsikirjan päivitys on toimitettava viipymättä STUKille hyväksyttäväksi.

Lisäksi STUK edellytti, että Fortumin on esitettävä menettely, jolla varmistetaan, että laitosalueen kuvauksessa esitetyt tiedot ovat oikein ja ajan tasalla.

Käytön tarkastusohjelman mukaiset tarkastukset Loviisan laitoksella toukokuu–elokuu 2019

Henkilöstöresurssit ja osaaminen, 16.–17.5.2019

Tarkastuksen aiheina olivat Loviisan voimalaitoksen johtosäännön mukaisissa turvallisuustehtävissä toimivien henkilöiden kertauskoulutus ja sijaisuusjärjestelyt. STUK haastatteli turvallisuustehtävissä toimivia ja heidän sijaisiaan, ja haastattelujen perusteella sijaisuusjärjestelyt vaikuttavat hyvin toimivilta. Vuosittain järjestettävän kertauskoulutuksen osallistumisprosentti on tyypillisesti ollut hieman tavoitetta alhaisempi. Tarkastuksessa käsiteltiin myös voimalaitoksen koulutuksen suunnittelua, koulutustarjontaa sekä koulutuksen vaikuttavuuden arviointimenettelyjä. Koulutustilaisuuksien suunnitteluun Fortumilla on järjestelmällinen menettely ja kouluttajina toimivien koulutukseen on panostettu. Koulutuksen välittömien oppimisvaikutusten arviointimenetelminä ovat tentit ja näyttökokeet. Tarkastuksella tutustuttiin lisäksi voimalaitoksen uusiin mock-up- ja virtuaalitodellisuuden (VR) koulutustiloihin, jotka on otettu käyttöön koko henkilöstön kertauskoulutuksessa. Tarkastuksessa ei esitetty vaatimuksia.


Käytön tarkastusohjelman mukaiset tarkastukset Loviisan laitoksella tammikuu–huhtikuu 2019

Turvajärjestelyt, 4.–5.3.2019

Tarkastus toteutettiin kahdessa osassa eri päivinä: perinteiset (fyysiset) turvajärjestelyt ydinenergian käytön osalta ensimmäisenä päivänä ja laitoksen turvallisuuslupaan liittyvien säteilylähteiden turvallisuus ja turvajärjestelyt säteilyn käytön osalta toisena päivänä. Molemmissa osissa tarkastus toteutettiin laaja-alaisesti käsittäen rakenteellisia, teknisiä, operatiivisia ja organisatorisia turvajärjestelyjä ydinvoimalaitoksessa. Tarkastuksessa arvioitiin Loviisan ydinvoimalaitoksen menettelyjä sekä turvajärjestelyihin liittyvää ohjeistusta, henkilöstöresursointia ja asiantuntemusta.

Säteilylähteiden osalta merkittävin asia oli uuden säteilylain edellyttämien asioiden arviointi sekä turvajärjestelyjen että säteilyn käytön uusien vaatimusten osalta. Tarkastuksella esitetyt neljä vaatimusta koskevat säteilytoiminnan johtamisjärjestelmää, laadunvarmistusohjelmaa, suunnitelmaa säteilyturvallisuuspoikkeamien varalle ja säteilysuojelukoulutusten kirjanpitoa, joihin uusi säteilylaki toi muutoksia. Lisäksi esitettiin kaksi säteilylähteiden turvajärjestelyihin kohdistuvaa vaatimusta.

Tarkastuksessa ei esitetty vaatimuksia ydinenergian käytön osalta. Aiemmissa tarkastuksissa esitettyjen havaintojen johdosta tehdyt toimenpiteet ovat toteutuneet hyväksyttävästi.

Yhteyshenkilö

Yhteyshenkilö

  • Tomi Koskiniemi / Projektipäällikkö
    puh. +358975988642