STUK valvoo STUK valvoo
STUK valvoo

Loviisa 1 ja 2

 https://www.stuk.fi/stuk-valvoo/ydinturvallisuus/stukin-kolmannesvuosiraportointi/loviisa_1_ja_2

Käytön tarkastusohjelman mukaiset tarkastukset Loviisan laitoksella syyskuu–joulukuu 2021

Kolmannella vuosikolmanneksella STUK teki X käytön tarkastusohjelman mukaista tarkastusta Loviisan ydinvoimalaitoksella. Tarkastuksista Y tehtiin laitospaikalla ja Z etätarkastuksina.

Vuosihuolto, 22.8.–28.9.2021

Vuosihuoltotarkastuksessa arvioitiin ja todennettiin vuosihuoltojen aikaisia toimintoja, joilla ylläpidetään turvallisuutta sekä johdetaan ja hallitaan vuosihuollon aikaisia toimia. Tarkastukseen osallistui STUKin Ydinvoimalaitosten valvontaosastolta useita eri tekniikan alan toimistoja, joilla oli omia ennalta määritettyjä tarkastuskohteitaan. Lisäksi STUK suoritti yleisvalvontaa laitosalueella mm. suorittamalla säännöllisiä laitoskierroksia sekä valvomalla suunniteltujen töiden etenemistä. STUK valvoi myös turvallisuuden asettumista etusijalle luvanhaltijan päätöksenteossa. STUK kohdisti valvontaa mm. konetekniikan, sähkö- ja automaatiotekniikan, rakennustekniikan, säteilysuojelun ja käyttöturvallisuuden aloille. Laitoksella liikkuessaan STUKin tarkastajat kiinnittivät tehostetusti huomiota myös irtokappaleiden hallintaan.

Vuosihuoltotarkastuksen erityiskohteina olivat LO2:n polttoainevuodon etsintä ja vaikutukset sekä LO1:n neutroniabsorbaattoreiden vaihto, mikä liittyy reaktoripainesäiliön (RPS) irtokappalevalvontajärjestelmällä vuosina 2020–2021 havaittuihin ylimääräisiin ääniin. Muita kohteita olivat yleinen irtokappaleiden hallinta, valvomon uusittu prosessitietokoneen esitysformaatti seisokkitilanteita varten ja sen toimivuus käytännössä, raskaat nostot reaktorihalleissa, töiden säteilysuojelumenettelyt, dekontaminointitoiminta sekä muutostöinä laitosyksiköiden suojausjärjestelmän osittainen uusinta ja LO1:llä yhden hätädieselgeneraattorin automaatiouusinta.

LO2:n polttoainevuodon etsinnässä STUK oli valvomassa järjestelyjä. Järjestelyt vaikuttivat kaikin puolin mallikkailta ja toimivat menettelyt näytteiden käsittelyyn liittyvien virheiden minimoimiseksi olivat käytössä. Näytteenotossa oli huomioitu edellisen polttoainevuodon (v. 2013) käyttökokemukset.

Irtokappaleiden hallintaan kohdistuvassa valvonnassa STUK todensi Fortumin vuosihuollon aikaisia menettelyjä sekä laitosyksiköiden valvonta-alueilla että turbiinihalleissa ja teki yhteisen valvontakierroksen Fortumin irtokappalevastaavien kanssa. STUKin tekemien havaintojen perusteella irtokappaleiden hallinta on hyvällä mallilla ja kehittynyt entisestään parempaan suuntaan. STUK pitää edelleen tärkeänä, että irtokappaleiden hallinnassa esille tulleita havaintoja käsitellään riittävällä vakavuudella ja toimintaa kehitetään jatkossakin, suunnitelmallisesti.

STUK toteutti säteilysuojelutoimintoihin kohdistunutta valvontaansa tekemällä laitoskierroksia sekä keskustelemalla Fortumin ja urakoitsijoiden edustajien kanssa. STUKin tarkastuksen perusteella havaittiin puutteita dekontaminointitoiminnassa: LO1:n dekontaminointikeskuksesta pääsee tulvimaan vettä tilan ulkopuolelle. Lisäksi tavaroiden ja kuljetusten ulosmittauksissa on puutteita, mitkä voivat mahdollisesti johtaa radioaktiivisuuden leviämiseen laitoksen piha-alueelle. Radioaktiivisuutta sisältäviä hippuja on piha-alueelta myös tänä vuonna löytynyt ja Fortum on selvittämässä perusteellisesti juurisyitä hippujen kulkeutumiselle piha-alueille sekä tarvittavia korjaavia toimenpiteitä. Yllä olevien havaintojen vuoksi STUK edellytti Fortumin tekemän perussyyselvityksen lisäksi, että Fortumin on laadittava suunnitelma korjaavista toimenpiteistä em. veden tulvimisen estämiseksi, ja että Fortumin on tunnistettava tavaroiden ja kuljetusten ulosmittauksiin liittyviä kehityskohteita ja esitettävä STUKille toimenpidesuunnitelma tilanteen parantamiseksi.

STUK valvoi molemmilla laitosyksiköillä reaktorihalleissa tehtyjä raskaita nostoja katsomalla niitä koskevat kameratallenteet. STUK edellytti tekemiensä havaintojen perusteella Fortumilta selvitystä raskaiden nostojen mahdollisesta optimoinnista.

Suojausjärjestelmien ja hätädieselgeneraattorin automaation uusintatyöt saatiin tehtyä hyvin ja ilmenneet poikkeamat käsiteltyä. Suojausjärjestelmäuudistuksen yhteydessä ilmennyttä yksittäistä kaapelien palosuojauspoikkeamaa käsiteltiin erikseen vielä loppuvuoden automaatiotekniikka-tarkastuksessa.

Fortumin toiminnassa ei todettu vuosihuollon aikana poikkeamia, jotka olisivat edellyttäneet STUKin välitöntä puuttumista asiaan. STUKin havaintojen mukaan vuosihuollot sujuivat turvallisesti.

Jätteiden loppusijoitustilat, 13.–14.10.2021

STUK arvioi tarkastuksen avulla, ovatko Loviisan laitosten voimalaitosjätteiden loppusijoitustilat (VLJ-luola) ja niiden käyttö ydinjätehuollon yleisten turvallisuusperiaatteiden ja viranomaisvaatimusten mukaisia. Tarkastus kohdistui myös VLJ-luolaa ympäröivän kallion ja sen sisältämien pohjavesien ominaisuuksien ajalliseen seurantaan eli monitorointiin, sekä VLJ-luolan rakenteiden ikääntymisen hallintaan, painottaen kallio- ja betonirakenteita. Organisaatiovalvonnan osalta tarkastettiin henkilöresursseja, osaamisen hallintaa ja ohjeiston ajantasaisuutta.

STUK ei esittänyt vaatimuksia tarkastuksen perusteella. Vuoden 2019 vastaavassa tarkastuksessa STUK edellytti henkilöstön määrän lisäystä. Fortumin uusi henkilö on rekrytoitu ja perehdytys menossa. Lisäresurssin vaikutus näkyi jo mm. VLJ-luolaan liittyvän toiminnan arvioinnin, suunnittelun ja kehittämisen selvänä parantumisena. Jatkossa STUK seuraa lisäksi betonirakenteisiin liittyvän resursoinnin ja osaamisen kehittymistä, koska se on ryhmässä ohuehko. Betonirakenteet ovat VLJ-luolan merkittävimpiä teknisiä vapautumisesteitä, ja siksi on tärkeää, että omaa osaamista myös tältä alueelta löytyy.

VLJ-luolaan liittyvä ohjeisto oli ajantasainen ja sitä on noudatettu.

Fortum raportoi STUKille vuosittain Loviisan VLJ-luolan kallioperään ja sen sisältämiin pohjavesiin liittyvän monitoroinnin kalliomekaniikan, hydrologian ja pohjavesikemian seurantaraportteina, joista viimeisimmät ovat vuosien 2019 ja 2020 raportit. VLJ-luolan kalliomekaniikan mittalaitteista ja antureista merkittävä määrä ei ole toiminut suunnitellulla tavalla. Tässä tarkastuksessa STUK ei esittänyt asiasta vaatimusta, koska asiaa oli käsitelty ja se oli huomioitu samaan aikaan meneillään olleessa Loviisan VLJ-luolan määräaikaisessa turvallisuusarviossa.

Fortum oli uudistanut VLJ-luolan pohjavesikemian tutkimuksiin liittyviä ulkoisia resurssejaan. STUK esitti mahdollisena kehityskohteena pohjavesikemian seurannan eri toimijoiden välisten rajapintojen toimivuuden. Fortumin mukaan pohdinnat VLJ-luolan seurannassa tehtävien mittausten tarpeellisuudesta ja saatavan tiedon hyödyntämisestä on aloitettu. Myös ulkopuolisten resurssien käytön varmistamiseksi oli käynnistetty toimenpiteitä.

Fortum oli vienyt eteenpäin huoltojätetilojen 1 ja 2 imeytyskiinteytysjätteitä sisältävien metallitynnyreiden vaurioitumiseen liittyviä selvityksiä ja tynnyrien sisäpuolelta alkaneen vaurioitumisen todennäköisistä syistä ja vaiheista on saatu käsitys. Fortum esitti suunnitelmat vaurioituneiden jätepakkausten huollosta, sekä imeytyskiinteytysmenetelmän kehittämisestä, jotta tilanne ei toistuisi.

Fortum on kertonut jo muutaman vuoden ajan VLJ-luolan ikääntymisen hallinnan vuosiraporteissa lastausalueen holvin ruiskubetonipinnan muutoksista. Asiaa oli tutkittu lisää. Lastausalueen holvin ja seinien ruiskubetonipinnoilta otetuissa näytteissä näkyi pohjaveden kloridin ja sulfaatin aiheuttamaa korroosiota. Fortum suunnittelee näytteenoton laajentamista VLJ-luolan kalliotilojen ruiskubetonipintojen kunnon kartoittamiseksi.

Fortum kertoi aloittaneensa valmistelut huoltojätetilojen 1 ja 2 loppusijoituskonseptin muuttamiseksi. Kehitteillä olevan hankkeen tavoitteena on mm. varmistaa, ettei aktiivisuus pääse tynnyreistä vuotovesiin, tai muuten leviämään. Jos loppusijoituskonseptia muutetaan, voimalaitoksen käytön ajan huoltojätteet mahtuvat edelleen VLJ-luolan tiloihin, ja puolet huoltojätetilasta 3 jää käytöstäpoistojätteitä varten.

VLJ-luolan palontorjuntaan liittyvät koulutukset ja välineet olivat kunnossa.

Johtamisjärjestelmä, 13.–14.10.2021

Tarkastuksen aiheita olivat johtamisjärjestelmän kehityssuunnitelmat lähivuosille, KELPO-projektin (sarjavalmisteisten standardilaitteiden luvitus- ja kelpoistusprosessien kehitys) vaikutukset johtamisjärjestelmään sekä ydinturvallisuusyksikön riippumaton arviointitoiminta.

Toiminnan suunnittelussa divisioonan ja voimalaitosjohdon asettamista tavoitteista on johdettu laitoksen yksikkö- ja ryhmätason toimenpiteet, joiden toteutumista seurataan ja raportoidaan säännöllisesti. Voimalaitoksen tärkeimmät strategiset tavoitteet lähivuosina ovat mahdollinen käyttöluvan jatko ja siihen liittyvät kehitystoimenpiteet, KELPO-kehitystyö ja toimenpiteet, joilla laitos tavoittelee ulkopuolisessa WANO-arvioinnissa pääsyä ylimpään luokkaan.

Prosessien kuvaaminen jatkuu, ja sitä varten on valittu uusi työkalu. Fortum on ohjeistanut KELPO-toiminnan osaksi Loviisan johtamisjärjestelmää, kouluttanut siihen liittyen henkilöstöä ja perustanut toimintaa varten kelpoistuspäällikkötehtävän. Uusia menettelyjä ollaan ottamassa käyttöön.

Voimalaitoksen ydinturvallisuusyksikön riippumatonta arviointitoimintaa kehitetään. Arviointiprosessin kuvaaminen menettelyohjeisiin on työn alla. STUKin näkemyksen mukaan Fortumilla on menettelyt ja suunnitelmat johtamisjärjestelmän kehittämiseksi lähivuosille. Tarkastuksen perusteella ei esitetty vaatimuksia.

Automaatiotekniikka, 19.–20.10.2021

Tarkastus kohdistui Fortumin automaatiotekniikan järjestelmiin, organisaatioihin sekä ohjeistuksiin. Tarkastuksessa käsiteltiin erityisesti automaatiojärjestelmien laitealustojen johdonsuojien ja reaktorin sisäpuolisten mittausten kaapeloinnin ikääntymistä sekä vuosihuollossa 2021 esiin tullutta palosuojaustapaan liittyvää poikkeamaa ja siihen liittyviä asennustapojen menettelyjä ja ohjeistusta. Organisaationa tarkasteltiin automaatiokunnossapitoa.

Johdonsuojien vikoja on ollut hyvin vähän käytössä olevien laitteiden lukumäärään verrattuna, varaosien määrä ja saatavuus on riittävä. Johdonsuojakatkaisijoiden toimintaparametrien testejä ei kuitenkaan systemaattisesti tehdä laitospaikalla, joten STUK edellytti selvitystä, miten automaation johdonsuojakatkaisijoiden toimintaparametrien oikeellisuudesta ja säilymisestä on varmistuttu.

Reaktorin sisäpuolisten mittauksien kaapelien osalta itse kaapelit ovat ikääntymisen seurannan piirissä, eikä niihin liity erityisiä olosuhdekelpoistusvaatimuksia, mutta itse kaapelien mittauskotelon olosuhdekelpoistus voi vaatia udelleenarviointia pitkällä aikavälillä. Fortum on huomioinut asian suunnitelmissaan.

Kaapelien palosuojausmenettelyjen osalta STUK edellytti tarkastuksen perusteella Fortumilta toimintaprosessien ja ohjeiston selventämistä ja täsmentämistä automaatiokaapeleiden redundanssierotusten ja palosuojausten tekemisessä. Positiivisena havaintona todettiin laitokselle hyväksyttyjen ja automaatiossa käytettävien asennustapojen ja -periaatteiden osalta Fortumin luoma uusi dokumenttisarja, johon on kerätty asennusohjeita ja siihen liittyvää dokumentaatiota toimintaa tukemaan.

Automaatiokunnossapidon henkilöstön määrään ja osaamisen hallintaan ei ollut huomautettavaa. Positiivisena havaintona oli, että asentajia on osallistettu mm. ohjeiden päivittämiseen. Tarkastetut ohjeet olivat ajan tasalla.

Sähkötekniikka, 19.–20.10.2021

Tarkastus kohdistui sähkökunnossapidon organisaatioon, turvallisuusluokiteltujen johdonsuoja-automaattien vikaantumis- ja ikääntymisilmiöihin, jännitteen laadun seurantaan, sähkölaitteiden ja kaapelien luvanhaltijan asennustarkastuksiin sekä turvallisuudelle tärkeiden tasasähköjärjestelmien kuntoon.

Tarkastuksen perusteella sähkökunnossapidolla on riittävästi osaavia henkilöitä hoitamaan kunnossapitoalueelle vastuutetut tehtävät ja tulevat rekrytointitarpeet on tunnistettu ja huomioitu. Vuosihuolloissa tilapäisten lisäresurssien tarve hoidetaan urakoitsijoiden työvoimalla, jolloin Fortumin asentajat toimivat asennusryhmien kärkimiehinä. Ohjeiston ajantasaisuuteen ei ollut huomauttamista.

Asennustarkastuksien osalta käytiin läpi, mille sähköasennuksille tarkastuksia tehdään, sekä milloin ja miten työ dokumentoidaan. Lisäksi käsiteltiin ohjeistusta, resursseja ja työhön perehdytystä. Fortumilla on yksi oma sähkötekniikan asennustarkastaja (QC-insinööri), joka suorittaa tehoajon aikana tarvittavat sähkötekniikan asennustarkastukset. Vuosihuoltoihin Fortum hankkii neljästä kuuteen ulkopuolista asennustarkastajaa, jotka ovat olleet kaikki kokeneita ja asiansa hyvin osaavia. Tarkastuksen perusteella asennustarkastustoiminta ja resurssit ovat asianmukaiset. Mahdollisena kehityskohteena on uusien asennustarkastajien työhöntuloperehdytyksen tarkempi ohjeistus ja määrittely.

Johdonsuoja-automaattien osalta käytiin ensin läpi niiden käyttökohteita Loviisan voimalaitoksen sähköjärjestelmissä ja käsiteltiin Loviisan voimalaitoksella havaittuja johdonsuoja-automaattien vikaantumismekanismeja sekä niiden johdosta tehtyjä toimenpiteitä. Näiden lisäksi tarkastettiin johdonsuoja-automaattien testausta ja varaosatilannetta.

Jännitteen laadun valvonnan osalta Fortum on huomioinut ja tarkastellut Loviisan voimalaitoksen omakäyttöverkon jännitteen laatuun vaikuttavia asioita kattavasti ja hyödyntänyt myös kansainvälisiä käyttökokemuksia. Jännitteen laatu huomioidaan suunnittelu- ja kunnossapitotöissä. Jännitteen laatu on ollut Loviisan voimalaitoksella käyttökokemuksien perusteella riittävän hyvää. Kehityskohteena Fortumin on kuitenkin syytä harkita jännitteen laadun mittauksia jännitteen säröytymisen osalta.

Tarkastuksen perusteella tasasähköjärjestelmien kuntoon ei ole huomauttamista. Järjestelmissä on esiintynyt jonkin verran epäkäytettävyyttä ja laitevikoja, mutta näiden merkitys ydinturvallisuuden kannalta on ollut pieni. Esiintyneet ongelmat on korjattu asianmukaisesti. Fortum myös uusii akustoja ennakoivasti määrävälein sekä niiden kuntoon perustuen.

STUKin näkemyksen mukaan tarkastettujen sähköteknisten aihealueiden tilanne oli asianmukainen. Tarkastuksessa ei esitetty vaatimuksia.

Rakenteet ja rakennukset, 26.–27.10.2021

Tarkastus kohdistui rakenteiden ja rakennusten sekä merivesikanavien ja -tunneleiden käyttöön, kunnonvalvontaan, kunnossapitoon ja ikääntymisen hallintaan. Tarkastuksessa arvioitiin luvanhaltijan menettelyjä ja toimintoja sekä käytiin läpi voimayhtiön tarkastusten tulokset ja tehdyt muutostyöt.

Tarkastuksen perusteella STUK edellytti ajan tasalla pidettävän organisaatiokäsikirjaan kuuluvan ohjeen päivittämistä vuonna 2021 tehtyä organisaatiomuutosta vastaavaksi sekä arvioimaan merivesipumppaamojen tietyissä rakenteissa havaittujen ikääntymisestä aiheutuneiden vaurioiden vaikutusta rakenteiden toimintaan.

Lisäksi STUK kirjasi ylös kaksi havaintoa, joiden tilanteen kehittymistä seurataan jatkossa. Havainnot koskivat tarkastuksen kohdeorganisaation osaamisvaatimusten määrittelyn keskeneräisyyttä sekä luonteeltaan positiivista toimintaa, jossa järjestelmävastuuhenkilöiden varahenkilöt on nyt nimetty. Loviisan voimalaitoksen rakennustekniset määräaikaistarkastukset ja korjaukset sekä muutostyöt on tehty pääosin suunnitellusti.

STUKin näkemyksen mukaan rakenteiden ja rakennusten käyttö, kunnonvalvonta, kunnossapito ja ikääntymisen hallinta on riittävällä tasolla.

Käytetyn ydinpolttoaineen välivarastot, 28.10.2021

Tarkastus kohdistui käytetyn ydinpolttoaineen välivaraston (KPA-varasto) käyttötoimintaan, järjestelmien muutostöihin sekä järjestelmien ja rakenteiden ikääntymisen hallintaan. Tarkastuksessa arvioitiin KPA-varaston muutostöiden tilaa sekä tulevia muutostöitä. Lisäksi tarkastuksessa käsiteltiin KPA-varaston käyttöön osallistuvien Fortumin organisaatioiden vastuita ja valtuuksia.

Tarkastuksen perusteella STUK sai käsityksen, että KPA-varaston toiminta on mennyt aiempaa suunnitelmallisempaan suuntaan ja että töiden organisointi ja seuranta on parantunut. Positiivinen muutos on tapahtunut Fortumissa tehdyn organisaatiomuutoksen jälkeen. Myös KPA-varaston huonetilavastuussa tehdyt muutokset ovat vaikuttaneet tilanteeseen positiivisesti.

Tarkastuksessa käsiteltiin KPA-varastolla viime vuosina tapahtuneet käyttötapahtumat ja niistä seuranneita toimenpiteitä. Fortum on laatinut aktiivisesti havaintoilmoituksia ja käyttötapahtumaraportteja, ja tapahtumien seurauksena Fortum on tehnyt korjaavia toimenpiteitä.

Fortumilla on menettelyt ikääntymisen hallintaan ja seurantaan. Tarkastuksella KPA-varaston eri järjestelmien varaosia käsiteltiin otoksena joidenkin järjestelmien osalta. Tarkastuksen perusteella KPA-varaston nosto- ja siirtolaitteiden sähköjärjestelmät ja -komponentit ovat ikääntyneitä, ja niiden varaosien saatavuus on huono. Nosturien sähköjärjestelmien ikääntymiseen liittyvä kartoitus ja uusinnan selvitys ei ole edennyt odotetusti, joten STUK edellytti tarkastuksen perusteella Fortumilta selvitystä nykyisten KPA-varaston nostureiden ja polttoaineen siirtokoneen sähköjärjestelmien ikääntymisestä.

Polttoaineen käyttö -ryhmän resursseihin tai osaamisen hallintaan ei ollut huomautettavaa. KPA-varastojen toimintaan liittyvien ohjeiden määräaikaispäivitykset on tehty ajallaan.

Valmiusjärjestelyt, 9.–10.11.2021

Vuoden 2021 tarkastuksessa käsiteltyjä aiheita olivat mm. valmiusorganisaatio, valmiuskoulutus ja valmiusharjoitukset pitäen sisällään niistä saadut kokemukset ja palautteen. Tarkastuksessa käytiin läpi käyttökokemustoimintaa valmiusjärjestelyiden kannalta, mukaan lukien sen miten Loviisassa on reagoitu OL2:lla joulukuussa 2020 tapahtuneeseen laitoshätätilanteeseen. Vuoden 2021 tarkastuksessa varusteista käsiteltiin erityisesti säämittausjärjestelmää ja valmiustoimintaan liittyviä säteilymittauksia.

Loviisan voimalaitoksen valmiusjärjestelyt ovat tarkastuksen perusteella vaatimusten mukaisella tasolla. Koulutustoiminta ja kehitystyö on ollut aktiivista ja niiden seuranta on ollut suunnitelmien mukaista.

Valmiussuunnitelmaan on tehty tarkastuskaudella tehty vain pieniä muutoksia. Loviisan valmiusjärjestelyiden käyttökokemusten seuranta on laaja-alaista, ja siitä on ollut hyötyä valmiustoiminnan kehittämisessä. Fortumissa on OL2:n laitoshätätilanteen perusteella käynnistetty valmiusjärjestelyiden näkökulmasta selvitystyö riittävän nopeasti ja riittävällä laajuudella. Selvitystyötä tekevän ryhmän toimintaan on osallistunut myös valmisjärjestelyistä huolehtivan yksikön henkilöitä. Mahdolliset vaikutukset valmiusjärjestelyihin selviävät, kun loppuraportti valmistuu vuoden 2022 alkupuolella.

Loviisan voimalaitoksen ulkoisen säteilyn mittausverkko ja säämittausjärjestelmä ovat olleet koko tarkastuskauden käyttökuntoisia. Valmiustoiminnassa käytettävät säteilymittauslaitteet ovat kunnossa, niitä on riittävästi, ja ne on sijoitettu laitokselle tarkoituksenmukaisiin paikkoihin.

Tarkastuksen perusteella ei esitetty vaatimuksia.

PRA:n käyttö, 16.11.2021

Tarkastus kohdentui ydinvoimalaitoksen todennäköisyysperusteisen riskianalyysin (PRA) laatimiseen ja sen soveltamiseen liittyviin menettelytapoihin sekä PRA:n hyödyntämiseen ydinvoimalaitoksen turvallisuuden hallinnassa.

Tarkastuksessa käytiin läpi LO1:n, LO2:n sekä KPA-varaston PRA-mallien ja sovellutusten tilanne, valmisteilla olevat laajennukset ja päivitykset sekä niiden aikataulut. Tarkastuksessa arvioitiin lisäksi ohjeistoa sekä PRA:n laatimiseen ja soveltamiseen liittyvää organisaation toimintaa.

Tarkastuksessa ei esitetty vaatimuksia. Tarkastuksen perusteella voidaan todeta, että PRA:ta koskeva ohjeisto on ajan tasalla, PRA:ta on kehitetty suunnitelmien mukaisesti ja sitä hyödynnetään monipuolisesti turvallisuuden hallinnan tukena. Henkilöstömuutoksista huolimatta PRA-resurssit ovat lisääntyneet eikä kyseisen henkilöstön osaamisen hallintaan ole huomautettavaa.

Laitoksen ylläpito, 16.–17.11.2021

Tarkastuksen tavoite on todentaa, että luvanhaltija huolehtii järjestelmien, rakenteiden ja laitteiden toimintakyvystä lyhyellä ja pitkällä aikavälillä. Tarkastuksessa käytiin läpi mm. ohjeen YVL A.8 edellyttämää varaosien hallintaa sekä tiettyjen turvallisuuden kannalta tärkeiden, vuosittaisessa arvioinnissa matalan kuntoluokan saaneita järjestelmiä ja Fortumin toimenpiteitä asian suhteen. Lisäksi tarkastuksessa arvioitiin Loviisan laitosyksiköiden kunnonvalvontaan ja kunnossapitoon liittyvien resurssien sekä toimintojen ja tehtävien riittävyyttä.

Mekaanisen kunnossapidon ja käyttöiän hallinnan ryhmien organisaatioon ja henkilöstön osaamiseen liittyvät toimenpiteet ovat edenneet suunnitellusti. Kummallakin ryhmällä oli myöhässä olevia, päivitettäviä ohjeita. Toiminnan kannalta haasteena ovat COVID-19-tilanteesta johtuen olleet työskentely vuoroviikoin sekä etäkokouksiin osallistumisen mahdollistaminen myös erilaisissa asennustehtävissä työskenteleville, mutta tilanne on helpottunut.

Fortum on uudistanut varaosien hallinnan (2018–2021), ja tähän suoritetun varaosanimikkeiden kriittisyysluokittelun (2019–2020) mukaan ohjeen YVL A.8 vaatimuksen 724 edellyttämät kriittiset varaosat sijoittuvat korkeampiin luokkiin. Fortum on myös integroinut nimikkeiden teknistä ikääntymistä kuvaavan tietokannan varaosien hallintajärjestelmään. Em. kriittisten varaosien 0-saldoisten määrää on myös pienennetty merkittävästi vuoden 2021 aikana aiemmasta 30 %:sta, ja se koskee enää noin 5 % kaikista nimikkeistä. Yleisesti varaosanimikkeistä yhä suurempi osa alkaa olla on teknisesti vanhentunutta vaatien jatkuvaa ja systemaattista ylläpitoa.

Kuntoluokkatarkastelussa keskityttiin erityisesti primääripiirin paineentasausjärjestelmän (paineistin ym.) tilanteeseen, koska paineistin on ikääntymismielessä laitoksen kriittisimpiä laitteita pitkällä aikavälillä. Matalahko arvo johtui pääosin paineistimen lämmitysvastusryhmän epäkäytettävyydestä, joka on nyt selvitetty ja korjattu, sekä tiettyjen venttiilien teknisen vanhentumisen takia, joille ei ollut tässä vaiheessa vielä määritetty toimenpiteitä, mutta joita seurataan. Paineentasausjärjestelmän potentiaaliset ikääntymismekanismit on selvitetty, ja Fortumilla on tarvittavat suunnitelmat pitkälle aikavälille.

Tarkastuksen perusteella STUK edellytti Fortumia toimittamaan tiedoksi Fortumin oman tarkemman raportin koskien paineistimen lämmitysvastusten ikääntymistä sekä mahdollisen käyttöluvan jatkon tapauksessa uusintasuunnitelman primääripiirin putkiston ja yhteiden termisten kuormitusten ja lämpötilakerrostumien seurantajärjestelmästä.

Ydinmateriaalivalvonta 2.–3.12.2021

Tarkastus kohdistui Fortumin Loviisan ydinvoimalaitoksen ydinmateriaalivalvontajärjestelmään. Tarkastuksessa todennettiin, kuinka Loviisan laitos huolehtii ydinmateriaalivalvonnan velvoitteistaan. Tarkastuksessa arvioitiin Fortumin menettelyjä, joilla se täyttää lainsäädännössä, YVL-ohjeissa sekä EU-säädöksissä asetetut vaatimukset. Tarkastuksella käsiteltiin seuraavat aiheet:

  • ydinmateriaalien vientivalvonta
  • pienten ydinmateriaalierien ilmoittaminen ja käsittely jätteenä
  • muu ydinmateriaali ja sen kirjanpito sekä
  • ydinmateriaalitarkastukset ja niihin valmistautuminen.

STUKin näkemyksen mukaan laitoksen ydinmateriaalivalvonta on asianmukaisesti hoidettu. Henkilöstön määrä, osaaminen ja ohjeiston tila on hyvä. Tarkastuksen erityisaiheiden osalta löytyi laitoksen toiminnassa pieniä puutteita, joiden osalta STUK edellytti selvennystä ohjeistoon koskien kaksikäyttötuotteiden tietoaineiston lupamenettelyjä, pientä täsmennystä ydinmateriaalikirjanpitoon sekä vuosiraportoinnin kattavuuden tarkastusta. Hyvänä käytäntöinä STUK tunnisti mm. muun henkilöstön perehdyttämisen ydinmateriaalivalvonnan tarkastustoimintaan.

 https://www.stuk.fi/stuk-valvoo/ydinturvallisuus/stukin-kolmannesvuosiraportointi/loviisa_1_ja_2

Käytön tarkastusohjelman mukaiset tarkastukset Loviisan laitoksella toukokuu–elokuu 2021

Toisella vuosikolmanneksella STUK teki kuusi käytön tarkastusohjelman mukaista tarkastusta Loviisan ydinvoimalaitoksella. Tarkastuksista kaksi tehtiin laitospaikalla ja neljä etätarkastuksina.

Turvallisuustoiminnot, Polttoaineen jäähdytys ja jälkilämmönpoisto, 28.4.2020 ja 17.5.2021

Tarkastuksessa arvioidaan menettelyjä, joilla luvanhaltija varmistaa turvallisuustoimintoja toteuttavien järjestelmien suunnitteluperusteiden mukaisen tilan (tarkastukset, testaukset ja huollot) ja perusteiden oikeellisuuden (analyysit ja tutkimukset). Tarkastus tehtiin etätarkastuksena kahdessa osassa, ja ensimmäisenä päivänä käsiteltiin Loviisan voimalaitoksen ilmastointi- ja ilmanvaihtojärjestelmien tilannetta yleisesti ja käytiin läpi valittujen järjestelmien määräaikaiskoestusten koestusohjeet ja koestustuloksia. Tarkastuksen toisena päivänä tarkastettiin järjestelmien tila pääasiassa ikääntymisenhallinnan kannalta sekä käytiin läpi tilanne ensimmäisen päivän havaintojen osalta.

STUKin näkemyksen mukaan tarkastetun aihealueen tilanne oli asianmukainen eikä tarkastuksessa esitetty vaatimuksia. Merkittävin avoimeksi jäänyt havainto koski määräaikaiskoeohjeissa olevien hyväksymiskriteerien oikeellisuuden arviointia ohjetta päivittäessä, johon palataan vuoden 2022 tarkastuksessa.

Säteilysuojelu, 18.–19.5.2021

Säteilysuojelua koskeva tarkastus kohdistuu ydinvoimalaitoksen säteilysuojeluun, säteilymittauksiin sekä päästö- ja ympäristövalvontaan. Vuoden 2021 tarkastuksen painopistealueena oli säteilyn mittaaminen.

Tarkastuksessa käytiin läpi kiinteästi asennettujen säteilymittalaitteiden toimintakuntoisuutta ja vikatilastoja sekä Turvallisuusteknisten käyttöehtojen (TTKE) alaisten säteilymittalaitteiden epäkäytettävyysaikoja. Säteilymittalaitteiden toimintakunto arvioidaan olevan kohtuullisen hyvällä tasolla. Fortumin RAMONE-ohjelman (Radiation Monitoring Lifetime Extension) tavoitteena on löytää pitkän aikavälin ratkaisu säteilymittauslaitteiden toiminnan varmistamiseksi ja tarkastella uusittavien laitteiden priorisointijärjestystä. Yksittäisenä kohteena tarkasteltiin höyrylinjan (RA) säteilymonitorien varaosatilannetta, missä oli aikaisemmin havaittu kehitystarvetta. Fortum oli aloittanut kartoitukset RA-säteilymonitorien varaosien saatavuudesta, minkä perusteella varaosatilanne on parantunut merkittävästi. Tällä hetkellä Fortumilla on käynnissä onnettomuuden aikana tarvittavien säteilymittausten uusimiseen tähtäävä hanke.

Muina tarkastuskohteina olivat kannettavat mittalaitteet, alfasäteilyn mittaaminen sekä säteilysuojeluorganisaation henkilöstön määrä ja osaaminen, säteilysuojeluohjeistus ja säteilyturvallisuusasiantuntijan käyttäminen. Tarkastuksessa käytiin läpi myös säteilysuojelun kannalta viime vuosien tärkeimmät käyttötapahtumat. Esimerkkeinä olivat mm. käyttötapahtumaraportit koskien vaihtamatta jäänyttä TTKE:n alaista prosessikaasujärjestelmän hiukkas- ja aktiivihiilisuodatinta ja piha-alueelta löytyneitä radioaktiivisia partikkeleja.

STUKin näkemyksen mukaan tarkastetun aihealueen tilanne oli asianmukainen eikä tarkastuksessa esitetty vaatimuksia.

Turvajärjestelyt – fyysinen suojaus, 24.–28.5.2021

Tarkastus kohdistui laitoksen turvajärjestelyihin, joihin katsotaan kuuluvan rakenteellisia, teknisiä, operatiivisia ja organisatorisia järjestelyjä lainvastaisen tai luvattoman toiminnan havaitsemiseksi, viivyttämiseksi ja estämiseksi.

Turvajärjestelyiden osalta tarkastettiin sekä fyysisiin turvajärjestelyihin liittyviä aihekokonaisuuksia että tietoturvallisuuteen kohdistuvia yhtymäkohtia sekä näiden välisiä rajapintakysymyksiä. Näiden lisäksi tarkastettiin turvajärjestelyihin liittyviä henkilöstöresursseja, osaamista ja ohjeiden ajantasaisuutta. Tarkastuksen perusteella ei esitetty vaatimuksia. Tarkastusalueen osalta henkilöstöresurssit, osaaminen ja ohjeiden ajantasaisuus ovat Fortumin Loviisan ydinvoimalaitoksella asianmukaiset ja riittävät.

Turvajärjestelyt – tietoturvallisuus, 25.–28.5.2021

Tarkastus kohdistui erityisesti hallinnolliseen tietoturvallisuuteen, teknistä tietoturvallisuutta tarkastettiin tiettyjen tarkastuskohteiden osalta. Tarkastuksen painopisteenä oli tietoturvallisuuden hallinnan menettelyt ja niiden dokumentointi.

Erityisaiheena oli ydinmateriaalien kirjanpito- ja valvontajärjestelmän tietoturvallisuus ja sen toteutus. Näiden lisäksi tarkastettiin tietoturvallisuuteen liittyvät henkilöstöresurssit, osaaminen ja koulutus sekä ohjeiden päivitys. STUKin näkemyksen mukaan laitoksen tietoturvallisuus on hoidettu asianmukaisesti eikä tarkastuksessa esitetty vaatimuksia.

Kemia, 7.6.2021

Tarkastus kohdistui primääri- ja sekundääripiirin vesikemiallisten olosuhteiden ylläpitoon ja kehittämiseen, primääri- ja sekundääripiirin radiokemiallisten olosuhteiden valvontaan ja laboratoriotoimintaan. Tarkastuksessa käytiin läpi turvallisuusteknisiin käyttöehtoihin (TTKE) liittyvät primääri- ja sekundääripiin vesikemian poikkeamat. Primääripiirissä poikkeamia oli havaittu loppusyklin kokonaiskaliumpitoisuudessa ja sekundääripiirissä poikkeamia oli havaittu epäpuhtauksien pitoisuuksissa. STUK totesi tarkastuksessa, että poikkeamat on raportoitu asianmukaisesti ja rajoittuneet tilanteisiin, jossa marginaali poikkeamaan on pieni ja poikkeaman kesto on ollut lyhytaikainen. Täten kyseisillä poikkeamilla ei ole ollut merkittävää turvallisuusmerkitystä.

Tarkastuksen yhtenä teemana oli lisäksi henkilöstön määrä, osaaminen, ohjeiden ajantasaisuus ja ohjaavuus, jotka olivat tarkastuksen perusteella asianmukaisessa kunnossa. Tarkastuksessa esitettiin yksi vaatimus, jolla edellytettiin, että primääripiirin pintojen aktiivisuuskatteen nuklidikohtaiseen mittaukseen liittyvät menettelyt on ohjeistettava. Fortum toimii vuosihuollossa tehtävien mittausten koordinaattorina, mutta itse mittauspalvelu on ulkopuolinen hankinta. Ohjeistaminen varmistaa, että osaaminen säilyvät vaikka henkilöt vaihtuisivatkin.

STUKin näkemyksen mukaan primääripiirin ja sekundääripiirin eheys on varmistettu asianmukaisella kemian hallinnalla, eikä piirien eheyttä uhkaavia mekanismeja ole aiheutunut.

Turvallisuustoiminnot, Suojarakennuksen ja vakavien onnettomuuksien hallinta, 8.–9.6.2021

Vuoden 2021 tarkastus kohdistui suojarakennukseen ja vakavien onnettomuuksien hallintaan. Tarkastukseen valittiin aihealueesta järjestelmiä, jotka huolehtivat suojarakennuksen vedynhallinnasta vakavassa onnettomuudessa (vedynpolttojärjestelmän rekombinaattorit sekä hehkutulpat) ja reaktoripaineastian ulkopuolisesta jäähdytyksestä (reaktoripaineastian lämpösuojan alaslaskukoneisto). Tarkastuksessa arvioitiin luvanhaltijan menettelyjä, joilla luvanhaltija varmistaa turvallisuustoimintoja toteuttavien järjestelmien suunnitteluperusteiden mukaisen tilan ja perusteiden oikeellisuuden. Perusteiden osalta käytiin läpi Loviisan SAM (Severe Accident Management) strategiaan liittyviä viimeaikaisia tutkimuksia ja mahdollisia tulevia analyyseja sekä ohjeen YVL B.6 täytäntöönpanoon liittyvää ohjeen vaatimusta suojarakennuksen eristystoiminnosta.

Järjestelmistä käytiin läpi niiden ohjeiston tila, viat, koestustulokset, ja mahdolliset muutos- sekä varaosatarpeet.

STUKin näkemyksen mukaan tarkastetun aihealueen tilanne oli asianmukainen eikä tarkastuksessa esitetty vaatimuksia. Merkittävin havainto liittyi lämpösuojan alaslaskukoneiston varaosien nimekkeiden ajantasaisuuteen, johon palataan seuraavan vuoden tarkastuksessa.

 https://www.stuk.fi/stuk-valvoo/ydinturvallisuus/stukin-kolmannesvuosiraportointi/loviisa_1_ja_2

Käytön tarkastusohjelman mukaiset tarkastukset Loviisan laitoksella tammikuu–huhtikuu 2021

Ensimmäisellä vuosikolmanneksella STUK teki kolme käytön tarkastusohjelman mukaista tarkastusta Loviisan ydinvoimalaitoksella. Tarkastuksista kaksi tehtiin etätarkastuksina ja yksi etä- ja läsnätarkastuksen yhdistelmänä, ns. hybriditarkastuksena.

Käyttötoiminta, 20.1.2021

Tarkastus kohdistui Loviisan käyttötoimintaan. Tarkastuksessa selvitettiin ja todennettiin

  • Fortumin suorittamaa käyttötoiminnan turvallisuuden riippumatonta valvontaa
  • Käyttöyksikön koulutukset ja osaamisen kehittäminen
  • Käyttöyksikön resurssit
  • poikkeamien hallinta käyttöyksikön osalta.

Käyttötoiminnan turvallisuuden riippumatonta valvontaa suorittaa Laitosturvallisuusryhmä. Tarkastuksessa käytiin läpi Laitosturvallisuusryhmän valvonnan ohjeistusta, osallistumista päätöksentekoon sekä tiedon saantia sekä havaintojen kirjaamista. Tarkastuksen perusteella Fortumin Laitosturvallisuusryhmän suorittama käyttötoiminnan turvallisuuden riippumaton valvonta täyttää ohjeen YVL A.6 vaatimustason. STUK pitää Laitosvalvontaryhmän työtä merkittävänä tekijänä korkean turvallisuuskulttuurin ja laitoksen turvallisen käyttötoiminnan ylläpitämisessä. Mahdollisina harkittavina kehityskohteina todettiin valvomokäynnit myös käytön aikana sekä sähköisen päiväkirjan käyttö tiedon siirtoon ryhmän sisällä.

Koronan takia koulutuspäiviä jouduttiin siirtämään keväältä syksyyn, mutta kaikki koulutukset on pystytty pitämään osin poikkeavin menettelyin. Tarkastuksen perusteella Käyttöyksikön koulutukset ja osaamisen kehittäminen täyttää ohjeen YVL A.4 vaatimustason. Käyttöyksikön resurssitilanne on kokonaisuudessaan hyväksyttävällä tasolla, ja varsinkin operaattorien resurssitilanne on tarkastuksen perusteella hyvä. Käyttöyksikön vastuulla oleviin poikkeamiin ja niiden hallintaan ei ollut huomautettavaa.

STUK ei esittänyt tarkastuksen perusteella vaatimuksia.

Ylimääräinen tarkastus: Linjaorganisaation toiminnan parantaminen omista käyttökokemuksista oppimisessa 16.3.2021–22.4.2021

Ylimääräisen KTO-tarkastuksen tavoitteena oli todentaa STUKin aikaisemman vaatimuksen toteuttaminen, koskien linjaorganisaation toiminnan parantamista Loviisan voimalaitoksen omista käyttökokemuksista oppimisessa. Tarkastushavainnot kertovat kokonaisuutena siitä, että oikeansuuntaisia muutoksia on tapahtunut, mutta kokonaisuudessa on vielä kehitettävää. STUK on edellyttänyt asian parantamista vuodesta 2017 alkaen. STUK katsoo Fortumin parantamisen hitauden ja tehtyjen parannustoimenpiteiden vähäisten vaikutusten kertovan siitä, että muutosta ei ole johdettu tehokkaasti. STUK totesi tarkastuksen johtopäätöksenä, että Loviisan voimalaitoksen omista käyttökokemuksista oppiminen on puutteellista. STUK edellytti Loviisan voimalaitoksen johdolta toimenpiteitä tilanteen korjaamiseksi.

Johtaminen ja turvallisuuskulttuuri 29.–31.3.2021

Tarkastus kohdistui Loviisan voimalaitoksen johtamisen ja turvallisuuskulttuurin kehittämiseen. Tarkastuksen perusteella on nähtävissä, että Loviisan laitosorganisaatiossa on aiempaa enemmän organisaation toimintatapoihin liittyviä, johdon käynnistämiä, projektoituja, henkilöstölle jatkuvasti viestittyjä kehitystoimia. Kehitysprojekteissaan Loviisan laitosjohto ei kuitenkaan kuvaa selkeästi mihin asenteisiin, ajattelu- tai toimintatapoihin erityisesti halutaan muutos ja miksi. Myös vaikuttavuuden arviointi on siten kehityskohde. Turvallisuuskulttuuriarvioissa tunnistettujen kehityskohteiden ja johdon määrittelemien kehitysprojektien yhteys ei aina ole selkeä. Tarkastuksen perusteella turvallisuuskulttuuriprosessi ei toimi optimaalisesti johdon tukena, eli johtamisessa ei hyödynnetä prosessin tuotoksia tehokkaasti. Tästä syystä STUK asetti turvallisuuskulttuurityön tehostamiseen kaksi vaatimusta.

Yhteyshenkilö

Yhteyshenkilö