STUK valvoo STUK valvoo
STUK valvoo

Rakentamislupa

Periaatepäätöksen jälkeen on ennen laitoksen rakentamiseen ryhtymistä haettava ja saatava valtioneuvostolta lupa ydinlaitoksen rakentamiseen. Rakentamisluvan yhteydessä on hakijan osoitettava, että hanke täyttää laissa esitetyt luvan myöntämisen ennakkoehdot. Rakentamisluvan myöntämisen edellytykset esitetään ydinenergialain 18 ja 19 §:ssä.

STUK antaa rakentamislupahakemuksesta ydinenergialain (990/1987) 23 §:n mukaisen lausunnon, johon liitetään turvallisuusarvio ydinenergia-asetuksen (161/1988) 35 §:ssä mainituista asiakirjoista. Turvallisuusarviota valmistellessaan STUK pyytää arviosta ydinturvallisuusneuvottelukunnan sekä tarpeen mukaan myös muiden asiantuntijaorganisaatioiden lausunnot. Turvallisuusarviossaan STUK ottaa kantaa siihen, onko lainsäädännössä asetetut vaatimukset täytetty STUKin toimialaan kuuluvien asioiden osalta.

Vuoden 2004 alussa Teollisuuden Voima Oyj haki Suomen hallitukselta rakentamislupaa Olkiluoto 3 -ydinvoimalaitosyksikölle. Rakentamislupa myönnettiin helmikuussa 2005. Lue lisää OL3-yksikön rakentamislupahakemuksesta.

Posiva Oy jätti loppusijoituslaitoksen rakentamislupahakemuksen työ- ja elinkeinoministeriölle vuoden 2012 lopussa. Suomen hallitus myönsi 12.11.2015 Posivalle luvan rakentaa Olkiluotoon kapselointi- ja loppusijoituslaitos käytetylle ydinpolttoaineelle. Lue lisää loppusijoituslaitoksen rakentamislupahakemuksesta.

Fennovoima haki rakentamislupaa Hanhikivi 1 -ydinvoimalaitokselle kesäkuussa 2015. Fennovoima kuitenkin toimitti 24.5.2022 työ- ja elinkeinoministeriöön ilmoituksen, jolla se perui rakentamislupahakemuksensa. Valtioneuvosto päätti 9.6.2022 rakentamislupahakemuksen käsittelyn raukeamisesta. 

Yhteyshenkilöt

Yhteyshenkilöt