STUK valvoo STUK valvoo
STUK valvoo

Rakentamislupa

Periaatepäätöksen jälkeen on ennen laitoksen rakentamiseen ryhtymistä haettava ja saatava valtioneuvostolta lupa ydinlaitoksen rakentamiseen. Rakentamisluvan yhteydessä on hakijan osoitettava, että hanke täyttää laissa esitetyt luvan myöntämisen ennakkoehdot. Rakentamisluvan myöntämisen edellytykset esitetään ydinenergialain 18 ja 19 §:ssä.

STUK antaa rakentamislupahakemuksesta lausunnon, johon liitetään turvallisuusarvio. Turvallisuusarviota valmistellessaan STUK pyytää arviosta ydinturvallisuusneuvottelukunnan sekä tarpeen mukaan myös muiden asiantuntijaorganisaatioiden lausunnot. Turvallisuusarviossaan STUK ottaa kantaa siihen, onko lainsäädännössä asetetut vaatimukset täytetty STUKin toimialaan kuuluvien asioiden osalta.

Yhteyshenkilöt

Yhteyshenkilöt