STUK valvoo STUK valvoo
STUK valvoo

Rakentaminen ja maankäytön suunnittelu

Rakentaminen ja maankäytön suunnittelu

Ennen ydinlaitoksen sijoituspaikaksi tarkoitetun alueen asemakaavan laatimista ja kaavan hyväksymistä, on asiasta hankittava STUKin lausunto.

Ydinlaitosta koskevassa kaavoituksessa ja sijaintipaikan valinnassa on tavoitteena ydinlaitoksen suojaaminen siihen kohdistuvilta ulkoisilta uhkatekijöiltä sekä laitoksen ympäristölleen aiheuttamien haittojen ja uhkien pitäminen mahdollisimman pienenä.

Sijoituspaikan valinnassa on otettava huomioon paikallisten olosuhteiden vaikutus turvallisuuteen sekä turva- ja valmiusjärjestelyt. Sijoituspaikan on oltava sellainen, että laitoksen ympäristölleen aiheuttamat haitat ja uhat ovat hyvin pienet ja laitoksen lämmönpoisto ympäristöön voidaan toteuttaa luotettavasti. Yleisperiaatteena, että laitos sijaitsee harvaan asutulla alueella ja etäällä merkittävistä asutuskeskuksista. Ydinvoimalaitoksen läheisyydessä ei myöskään saa harjoittaa toimintaa, joka saattaisi ulkoisesti aiheuttaa vaaratilanteen laitoksessa.

STUK on antanut useita lausuntoja uusien ydinlaitosten sijaintipaikkojen kaavoituksesta ja nykyisten ydinvoimalaitospaikkojen kaavamuutoksista maakunta-, yleis- ja asemakaavatasolla.

Maakuntakaavat

Yhteyshenkilöt

Yhteyshenkilöt