STUK valvoo STUK valvoo

STUK valvoo

STUK valvoo

Periaatepäätös

Ydinlaitoksen rakentaminen edellyttää valtioneuvoston periaatepäätöstä siitä, että laitoksen rakentaminen on yhteiskunnan kokonaisedun mukaista. Periaatepäätös saatetaan eduskunnan käsiteltäväksi, jolloin eduskunta voi kumota päätöksen tai päättää, että se jää sellaisenaan voimaan. Hakemuksessa voidaan esittää yksi tai useampia vaihtoehtoja myöhemmin valittavaksi laitospaikaksi ja laitoksen tyypiksi.

Ydinlaitosta koskeva periaatepäätöshakemus sisältää muun muassa kuvauksen laitoksen turvallisuusjärjestelmistä periaatetasolla. STUKin tehtävänä on laatia hakemuksesta alustava turvallisuusarvio. Turvallisuusarviossa STUK arvioi hankkeen mahdollisuuksia täyttää ydinenergialaissa ja -asetuksessa sekä ydinenergialain 82 §:n nojalla annetuissa valtioneuvoston asetuksissa esitetyt määräykset.

Turvallisuusarviota valmistellessaan STUK pyytää arviosta ydinturvallisuusneuvottelukunnan sekä tarpeen mukaan myös muiden asiantuntijaorganisaatioiden lausunnot. Ydinturvallisuusneuvottelukunta on STUKin yhteydessä toimiva asiantuntijaelin, jonka jäsenet valtioneuvosto nimittää kolmen vuoden ajaksi kerrallaan. Neuvottelukunnan jäsenet edustavat ydinturvallisuusalan korkeatasoista asiantuntemusta.

Periaatepäätöksen myöntämistä harkitaan valtioneuvostossa ydinenergialain 14 §:n mukaisesti. Suunnitellun ydinvoimalaitoksen sijaintikunnan puolto hankkeelle on välttämätön edellytys myönteiselle periaatepäätökselle.

Periaatepäätösvaiheessa ei arvioida vielä yksityiskohtaisesti laitoksen tekniikkaa ja turvallisuutta, vaan valtioneuvoston ja eduskunnan käsittelyn osalta päätös on luonteeltaan myös osittain poliittinen.

TVO

Teollisuuden Voima jätti valtioneuvostolle hakemuksen ydinenergialain mukaisesta periaatepäätöksestä uuden ydinvoimalaitosyksikön rakentamiseksi huhtikuussa 2008. Hakemuksessa todetaan, että uusi ydinvoimalaitosyksikkö sijoitettaisiin Olkiluodon voimalaitospaikalle.

STUK antoi periaatepäätöshakemuksesta alustavan turvallisuusarvion ja lausunnon TEM:lle.

Samassa yhteydessä STUK antoi lausunnon ja alustavan turvallisuusarvion myös Posiva Oy:n periaatepäätöshakemuksesta käytetyn ydinpolttoaineen loppusijoituslaitoksen laajentamiseksi Olkiluoto 4 -yksikköä varten.

15.8. 2014 STUK antoi työ ja elinkeinoministeriölle uuden lausunnon Olkiluoto 4:n ja Posivan periaatepäätöshakemuksista. Alustavien turvallisuusarvioiden läpikäynti tuli ajankohtaiseksi, kun TVO haki ministeriöltä periaatepäätökselle uutta määräaikaa.

Fortum

Fortum Oyj ja Fortum Power and Heat Oy jättivät periaatepäätöshakemuksensa uuden ydinvoimalaitosyksikön rakentamiseksi Loviisan Hästholmenin saarelle helmikuussa 2009.

STUK antoi periaatepäätöshakemuksesta alustavan turvallisuusarvion ja lausunnon TEM:lle.

Fennovoima

Fennovoima jätti periaatepäätöshakemuksensa ministeriöön 14.1.2009.

STUK antoi periaatepäätöshakemuksesta alustavan turvallisuusarvion ja lausunnon TEM:lle 20.10.2009.

Fennovoima jätti 4.3.2014 hakemuksen vuoden 2010 periaatepäätöksen täydentämisestä.

23.5.2014 STUK antoi TEM:lle alustavan turvallisuusarvion periaatepäätöksen täydennyksestä

Yhteyshenkilöt

Yhteyshenkilöt

  • Janne Nevalainen / Projektipäällikkö
    puh. +358975988682